HELDERSCHECOURANT P1IHSES MELNI10FF No. 5040 OIMSOAG 21 JANUARI 1919 47oJAAKUAXQ Uitgever: C. DB BOER Jr., Helder. Oplaag 7000 ex. AbonnementsprijsIn de stad f 1.10, per post f 1.35, Buitenland f 2.35. Losse ex. 3 oent Advortentièn per regel 15 oent. BUiTENLANB. Os verkiezing** la Beleren. Het opmaken van den voorloopigen uitslag dar verkiezingen door het ministerie is thans geëindigd. Op de verschillende partijen zijn de volgendè aantallen stemmen uitgebracht': Beiersche volkspartij (centrum) 1,079,884 soc.-democraten 964,603 Duitsche volkspartij [in Beieren de de democraten) 427,730; Beiersche Boerenbond 807,456; nationaal-liberale en Beiersche middenpartij 100,916', onafhankelijken 77,990. Het aantal afgevaardigdenis als volgtBeiersche volkspartij 58, sociaal-democraten 53, Duitsche volkspartij 22, Beiersche Boerenbond 15, nationaal-liberalen 5 en onafhankelijken 3. De definitieve vaststelling van den uitslag volgt binnenkort. 0e Hongiarsche verliezen. De Nongaarsehe correspondent vjm de „N. Rott. Crt." schrijft dd. 12 Jan. Vöor zoover thans bekend is, zijn vau het Hongaarsche leger op het slagveld gesneuveld, in ronde cijfers, 19,000 officieren en 486,000 man, en in ziekenhuizen gestorven 5000 offi cieren en 350,000 man, zoodat in het geheel 24,000 officieren en 835,060 man het leven hebben verlóren, welk getal evenwel nog moet worden ver meerderd met een deel van hen, die als vermist worden opgegeven. Ge wond 41,000 officieren en 1.9 millioeh man, vermist en gevangen genomen 22,000 officieren en 1.5 millioen mad, terwijl door ziekte tijdelijk het front verlieten 87,000 officieren en S.6 millioen man. De totale legersterkte was verminderd door al deze verliezen met 40,000 officieren en bijna 4 millioen man. Daar het gemeenschap pelijke ministerie van oorlog is opge heven, zullen nauwkeurige gegevens eerst later verstrekt kunnen wordea. Servischs vsrllszss. De verliezen van Servie bedragen naar de minister van buitenlandschè zaken meedeelt, niet minder! dan 335,000 dooden, dit is ten naaste b| de helft van het geheele leger. Servie heeft nl. 757,343 man gemobiliseerd. De Zuid-Slavische vrijwilligers dié met" de Serviers hebben gestreden', hebben bovendien nog 70,000 maft aan dooden verloren. De minister zegt dat er verscheidene honderdduizenden door de besmette lijke ziekten, vervolgingen en hon gersnood zijn bezweken. De stoffelijke schade, die Servie heeft geleden, wordt op 6 milliard geschat. Rusland. In overeenstemming met hetgeen ons dezer dagen ter oore kwam^ zegt de N. Rott. Crt. heeft de Britsche generaal-majoor Poole aan voerder der geallieerden in Noords- Rusland, meegedeeld, dat het besluit omtrent nationalisatie van de vrouwed in werking is getreden en zelfs dat in verschillende steden vrije-liefde* commissarissen zijn aangesteld. Eerzame vrouwen zijn afgeranseld omdat ze niet wenschten toe te geven. Met het nationaliseeren vaü kinderen zijn verschillende proeveii genomen. Da Eagslscha vlaai. De marine-medewerker van de Evening Standard deelt eenige bij-i zonderheden mede over enkele nieu wd groote linie-schepen van de ïngelsché vloot. Hij schrijft: Wij hebben de grootste superdreadoughts die nog ontworpen zyn. Deze behoeven geen vergelijking te duchten met de ontworpen elecJ trisch bewogen Amerikaansche linie schepen. De Britscbe admiraliteit id geen voorstandster van elecfcriciteitf als beweegkracht. De New Mexico,' het eerste van de nieuwe Ameri-' kaansche linie-schepen, heeft een lengte van 600 voet, een waterver-1 plaatsing van 33.000 ten, twaalf kanonnen van 35 cM. en machined met een vermogen 36.000 P.K.,i volgens de mededeelingen van mi nister Daniels. Maar haar snelheid wordt niet genoemd. De eerste van de nieuwe Britsche superdreadnoughts' is de Hood, die thans hare voltooiing- nadert en twee andere de Rodney en de Ho we, die al een eind op streek zijn. De Hood zal de grootste I dreadnought van de wereld zijn. Zij is bestand tegen torpedo's' en kan FEUILLETON. DOOR LOUIS TRACY. 32). Een twintigtal geleiders volgden hen, maar hun voortjagen bewees dat ook zij zich, in vergeten laby rinten van het oude kasteel, niet veilig achtten. Eindelijk werd het dalen zoo aanhoudend, dat Ermyn- trude vroeg: .Maar waar brengt gij miiheen?" .Naar uw vader en uw broer." Een haar meer verwonderd ant woord kon hij haar niet geven. ,Ik beloofde Prins Melnikoff, dat ik met hem zou trouwen, waar tegenover mijn vader en mijn broer terstond vrü gelaten moesten worden. Hij verpandde zijn woord van eer, dat het binnen enkele uren', na ons huwelijk zou gebeuren. Heeft hij me dan ook hierin bedrogen?" vroeg zij. .Misschien niet met opzet. Maar zij waren niet in zijn macht, du3 kon hij ze niet vrijlaten, noch het beloven." „Maar mijn vader schreef het mij toch 1 De brief, dien ik heb, bewijst het." .Lord Yalletort kan zulk een over eenkomst niet goedgékeurd hebben .Toch deed hij het vrij duidelijk. Qe moét hem dat niet ten kwade met een snelheid van bijna 30 knoopen loopen. Zij is 894 voet lang of maar 7 voet korter dan de Aquitania en zal als voornaamste wapening acht stukken van 38 cM. voeren. De scherming tegen torpedo-aanvallen bestaat uit een bekleeding van den romp, waardoor torpedo's en mijnen zonder schade zullen ontploffen. Zy zal ongeveer 3} millioen kosten, len linie-kruiser van een dergelijk type, maar sneller, de Ansón, is ook in aanbouw en naar men] verneemt zijn er twee andere van dezelfde seoft op stapel gezet. Korts berichten. De jongste zoon va* Koning George van Engeland, prins John Charles Francis [geboren 12 Juli 1905 te Sandringham], is Vrijdagnacht overleden. Uit Bombay wordt gemeld, dat de stad wordt geteisterd door een hevige cholera-epidemie, waarvan het uitbreker! wordt toegeschreven aan de toestrooming van menschen uit de landelijke districten, waar hevige nood heerscht. Het stoffelijk overschot van Miss Cavell en dat van Kapitein Fryatt, zullen met het oorlogsschip .Sindictive" naar Engeland worden overgebracht. Uit Kimberley wordt gemeld, dat een zacht wit-blauwe diamant van §88 karaat in de myn Jagers fontein gevonden is. BINNENLAND. Brieven veor de „Zeven Prevleoile". Op 24 en 31 Januari e. k. zullen ▼ia Ingeland brievenmalen worden verzonden aan Hr. Ms. pantserschip De Zeven Provinciën" te New-Yerk. De Boavarasur-Beatraal van I«di8. Naar aanleiding van opnieuw in Indische bladen voorkomende geruch ten, dat de Gouverneur-Generaal zou aftreden, heeft het „Vad." in bevoegde kringen inlichtingen ingewonnen en kan het blad meedeelen, dat daar van een spoedig aftreden niets bekend was. Men achtte het er zeer onwaarschyn- lik, dat graaf Van Limburg Stirum in tijden als deze zijn post zou ver laten. Is beslag genome* schepen. De door Engeland in beslag genomen schepen worden alle deze of de volgende maand ter beschikking van de eigenaars gesteld. Handelsverdragen opgezegd. Het handelsverdrag met Spanje is opgezegd. Verschillende overeenkom sten met Frankrijk zijn ook opgezegd. De Batevler-lljn. De Batavierlljn heeft Zaterdag den passagiersdienst op Londen hervat, voerloopig met de stoomschepen Batavier IV en VI. De Batavier IV vertrok Zaterdagavond. Voo tegen steenkolen. Omtrent de onderhandelingen tus- schen ons land en Belgifi ever de levering van vee tegen steenkolen wordt gemeld, dat er geen sprake is van 30,000 koeien, doch van 6000, waarva* de helft drachtige vaarzen en de helft koeien niet ouder dan zes jaar. Er wordt nog gesproken over den prys van het vee, dat bestemd is voor Vlaanderen en door de Bel gische regeering zou worden overge daan tegen den inkoopprijs aan Vlaamsche boere*, die gedurende den oorlog groote verliezen hebben ge leden. Be Belgische regeeriDg kan daardoor geen hooge prijzen besteden. ■Wellicht, schrijft mea, zoudeNeder- laadsche regeering de kolen wat duurder kuanen verkoopen en de koeien dus wat goedkooper leveren. Onze veefokker^ heeft er veel belang "j, dat ons vee ia Vlaanderen wordt ingevoerd. Qvareaakonet met do geallieerden. Ingediend is een wetsontwerp ter goedkeuring van overeenkomsten, gesloten tusschen Nederland en Groot-Brittannie en Ierland, tusschen Nederland en Frankrijk, tusschen Nederland en Italië en tusschen Nederland en den War Trade Board van de Vereenigde Staten van Ame rika, alsmede voorzieningen van duiden. Misschien begrijpt gij zijn toestand niet. Kunnen wij niet een oogenblik stilstaan? Alles goed be grijpende, is het misschien niet te laat om alles nog in orde te brengen." Zij voelde dat Armstrong weifelde. Had hij zich onvoorzichtig aange sloten bij eene partij vogelvrij ver klaarde tegenstanders van de aan het bewind zijnde machten Had hij zich dwaaa genoeg gemengd in een twist tusschen dea Prins en haar familie, alleen om met de nu gevangenen ia vriendschap te blijven verkeeren? .Binnen eakele minuten zijn wij op een plek waar de endergrondsche weg iin( een boscbje uitkomt. Dat uiteinde van onzen weg is zóó eng en ongebaand, dat onze vervolgers door een enkelen man tegengehouden kunnen worden. Daar zullen wij stil houden en overleggen wat we zullen doen," zeide hij. Het was zooals hij gezegd had. Zij klommen op, tegen een trap die vermorzeld was door een neergestort gewelf. Een stroom versche lucht bswees dat zij weer van uit den ondergrond nabij den bovengrond gekomen waren. De duisternis was volkomen, maar het geringe licht der lantaarns van hun gids en diens helpers viel op boomwortels en de daarom heen gegroeide takken van de reusachtige doornstruiken, waar door die streek alom bekend is. Vlugge handen begonnen enkele 'zware steenen op te stapelen tot versperring van de half begraven aard ten aanzien van die overeen komsten. Met elk dezer landen is een over eenkomst van geldelljken aard ge sloten, die een zwaren last op ons land legt, maar aan den anderen kant stonden bij het tot stand komen van een schikking als vorenbedoeld de levensbelangen van Nederland op het spel. Deze laatste overweging moest, volgens de overtuiging der regeering, in dezen den doorslag geven. Wat het aan Engeland te verleenen crediet betreft, dit wordt tot een maximum van f75,000,000, in zes maandelijksehe termijnen verstrekt tegen 5% Engelsche schatkistbiljetten met een looptijd van vijf jaren en luidende in guldens. De aflossing zal uitsrlljk 31 De cember 1923 plaats hebben iu ponden sterling tegen den koers van f 12 per pond, of in guldens. De credieten aan Frankrijk en Italië beloopen onderscheidenlijk f 30 millioen en f 18 millioeD, eveneens in zes maaudelijksehe termijnen te verstrekken tegen een rente van 5°/0. Het Fransche crediet zal uiterlijk 21 April 1922 worden afgelost in guldens of goud; het Italiaansehe 31 Oetober 1021. De Amerikaansche regeling strekt niet tot het verleenen ▼au «rediet, doch tot de wederzijd- sche beschikbaarstelling voor beide landen van betaalmiddelen in hun eigen valuta. De beschikbaarstelling geschiedt op de volgende wijze: Nederland stelt h. t. 1. of in de Nederlandsche koloniën guldens ter beschikking van Amerika tot een gemiddeld bedrag van ten hoogste f20 millioen voor elke twee achter eenvolgende maanden van het tijd vak, waarvoor de algemeen e econo mische. schikking tusschen beide landen van kracht ia, derhalve tot een maximum van f120 millioen. Hiertegenover stelt Amerika d. t. 1. ter beschikking van Nederland ge lijke bedragen in dollars tegen de goudpariteit. Een seenomlichs schikking mat Duitschlaad. De onderhandelingen tusschen Ne derland en Duitschland, hebben thans geleid tot het sluiten van een schik king, die zich in hoofdzaak bepaalt tot den uitvoer van visch en groenten naar Duitschland, waartegenover een aanvoer van kolen en zout zal staan. Opheffing Engclxche uitvoerverboden. Uit Londen wordt gemeld Een „order in council" kondigt nieuwe opheffingen aan van uitvoer verboden van verschillende artikelen, o.m. koper-en tinwaren, zekere chemi caliën en drogerijen, juttewaren, juttekoord, touwwerk, balen en zak ken, minerale oliën, moiorspiritis, petroleumproducten en terpentijn. Stookolie sn Petroleum Ie Engelsche stoomschepen „Clam", bruto 3552 ton en „Mina Irea", bruto 4145 ton, zijn res. van Trinidad met stookolie en van Philadelpbia met petroleum te Rotterdam aangekomen. Smeorollln. Blijkens uit Lenden door de Britsche legatie ontvangen bericht zijn de beperkende bepalingen betreffende den uitveer van smeerolifln uit Engeland thans opgeheven, en zullen voor het •ogenblik uitvoervergunningen vrij gevig verleend werden. Wittebrood. Naar de „N. Ct." meldt, zal begin Februari wittebrood van zoodanige qualiteit worden geleverd, dat het ODgeveer gelijk is aan dat vóór den oorlog. De samenstelling zal bestaan uit ongeveer 50 pet. Amerikaansche tarwe, 37£ pet. Inlaadsche tarwe en 12} pet. rogge* Het aardappelmeel, dat aan het tegenwoordige brood de minder aan- genamen smaak gaf, zal dus niet meer voor de samenstelling wordt gebraikt. Kof fis. Tusschen 1 en 15 Februari en tus schen 16 en 28 Februari zal telkens een half ens koffie beschikbaar wor den gesteld. De vstkaart. De wisselbons, bedoeld in art. 4 der min. beschikking van 31 Mei 1918, welke in het tweede tijdvak zijn aigegeven, zullen ook nog gedu rende het geheele derde tijdvak gel dig zijn. deur, teen Armstrong hen verzocht, daarmee op te houden. „De Engelsche dame zegt, dat het voor haar misschien beter is, terug te keerenj!" riep bij. De manschappen protesteerden met verwonderde geluiden. Maar hfj die de leiding had, waarschuwde door zeer zacht te zeggen: .Niet zoo luid, mijn waardewe zijn nog niet buiten gevaar. Maar wat is dat voor een dwaasheid „Lady Ermyntrude heeft een brief van haar vader. Hij raadt haar aan, met den Prins te trouwen, en zij volgt dien raad gaarne op." „Neen, neenviel zij in. „Ik kwam met hem overeen, dat ik met hem zou trouwen, natuurlijk voorloopig en voor den schijn, omdat ik daardoor het leven van mijn vader en mijn broer zou redden." „Hij speculeerde op een kinderlyke vreesantwoordde de leider norsch. „Geen Russische gouver neur zou een Engelschen Lord durven vermoorden om zijn zin te krijgen. In allen gevalle, uwe familie-leden zijn niet meer in zijne macht. Hun bewakers zijn. nu bf dood óf zelf gevangenen. Maar uwe bereidwillig heid om te gelooven wat Prinz Melnikoff u wil wijsmaken, Mylady, bepaalt onze keus. Wat wij begon nen, moeten wij doorzetten, tot het bittere einde toe."1 „Uw vermoeden ten mijnen op zichte is onjuist. Gij weet niet wat gij zegt!" zeide zij, in haar hart overtuigd, dat zij liefsftbiet riet den Ingezonden mededeehng. Hxtra aanbieding In Heerenhandschoetnen. Kleuren: bruin en grijs. Tricot ongevoerd f 1.25 par paar. Ssbreld f 1.60 Tricot gevoerd f 1.90 Bijzonder voordeellg. HERMAN NYPELS, Thaa. In verband met de vele en uiteen- loopende beschouwingen over het vraagstuk van de distributie en den aanvoer van thee hier te lande, heeft N.I.P.A zich gewend tot den Secre taris van de te Amsterdam gevestigde Theecommis8ie Yan de N.O.T., die het volgende mededeelde: Vele stemmen zijn opgegaan om door middel van gedeeltelijke of algeheele vrijlating van de thee, de mogelijkheid van spoedige import te scheppen, desnoods tegen aanzienlijk hoogere prijzen. Deze invoer zou dan hoofdzakelijk uit Engeland moeten geschieden. En nu dient men juist bij dit laatste iete in het- oog te houden. Ook wat thee betreft hebben de Geallieerde Regeeringen ons een rantsoeneering opgelegd tijdens den oorlog. De voorraad thee echter, die op ultimo November 1918 in Engeland aanwezig bleek te zijn, bedroeg niet minder dan 138 millioen pond, welke voorraad den normalen stock zoodanig overschrijdt, dat 8 Jan. j.1. te Londen een eerste veiling van 10,000 kisten kon worden gehouden, uitsluitend voor export. De in Engeland aanwezige soorten waren hoofdzakelijk Britsch-Indizche en Ceylon-theeen, aangezien de in voer van Java- en Uhina-thee in het Vereenigd Koninkrijk was verboden, terwijl Nederland bovendien niet in staat werd gesteld met eigen schepen het eigen product uit de Koleniën naar het moederland te vervoeren. Gevolg was dat de Indische thee producenten de Amsterdamsche markt ontbeerden en aanzienlijke verliezen leden, waartoe nog andere factoren bijdroegen, zooals bekend is. Gezien deze omstandigheden vraagt men zieh af of het niet billijk zou zijn, nu eenmaal een distributierege ling van thee hier te lande bestaat, deze ook aan te wenden teneinde te voorkomen, dat de Amsterdamsche markt voor geruimen tijd met buiten- landsche thee tegen hoogen prijs wordt overstreomd, waardoor de eigen kolo niale ^ondernemingen de gelegenheid zou worden ontnomen de vroegere positie te heroveren. Temeer dringt zich deze vraag naar voren wijl hei normaal thee- verbruik van Nederland per maand 13 h 14000 kisten bedroeg, terwyl thans de mogelijkheid bestaat ge durende de eerstvolgende maanden een hoeveelheid Java-thee te impor teeren van 11 12000 kisten. De „Tabanan" en „Dardanus" zullen ieder «a. 12000 kjsten aanvoeren, de .Rembrandt" 7000 kisten, terwijl daarna vry geregelde import kan worden verwacht, temeer waar ver schepers dikwijls gesteld zijn op een lading thee naast ah de re goederen. Een quaestie van scheepsruimte is het dus niet zoozeer. Dat de aan wezige hoeveelheid thee momenteel als te beperkt wordt gevoeld, ligt feitelijk aan de omstandigheden, dat de distributie Nederland tot een al gemeen theedrinkend volk heeft ge maakt. Die provincies, waar het tbeeverbruik sleehts gering was, betrekken thans eok het evenrediir deel. Het evenwicht echter zal zich, wanneer ook andere genotmiddelen weder ruim beschikbaar zijn, spoedig herstellen. Niettemin stelt de Regeering zich geenszins op een exclusief standpunt, waarbij thee uit Engeland zou worden geweerd. Integendeel is bepaald, dat het normale percentage van uit Londen mag worden ingevoerd. Daar eehter voor Java-thee maximum prijzen worden gehandhaafd, ziet men niet de noodzakelijkheid in waarom deze voor buitenlandsche thee zouden worden opgeheven. En hoewel tenslotte de Nederland sche Indische theeproducenten inder daad gaarne eenige verhooging van de geldende maximumprijzen zouden zien, gevoelt men toch de waarde van de gevolgde politiek, die een tijdelijke rem vormt tegen over strooming van ons land door Britsch- Indische en Engelsche thee, waarvan bovendien Nederland meestentijds nog slechts de mindere kwaliteiten be reiken. Een nlsiwa ptglng tet revolutie? Na het bezoek van minister Ruys de leerenbreuck, Donderdagmiddag gebracht aan het gebouw der Burger wacht aau het Singel te Amsterdam deden allerlei onrustbarende geruch ten de ronde. Toen we 's avonds na het bezoek van den premier eens poolshoogte gingen nemen, bleek, dat de confe rentie gevolgd was door besprekingen tusschen de bestuursleden der Bur gerwacht eenerzyds en den burge meester, den hoofdcommissaris, mili taire autoriteiten en vakorganisaties anderzijds. Den volgenden dag werden ten stadhuize nog enkele eonferenties gehouden en des avonds Vrijdag avond dus hadden op vierver schillende punten der stad vergade ringen plaats van leden der Christe lijke vakbeweging. Op elk dier ver gaderingen was een bestuurslid der Burgerwacht tegenwoordig. Van verschillende sectorcomman danten vernamen we voorts, dat de laatste dagen met spoed en kracht de organisatie en de voorzorgsmaat regelen waren ter hand genomen en dat de Burgerwacht geheel gereed was. Een en ander bleek in verband te staan met zeer onrustbarende ge,- ruchten omtrent een poging om revolutie te verwekken. In Den Haag namelyk zou men een uitgebreid complot op 't spoor zijn gekomen. Een week te voren had in de Haag- scbe Post" een artikel gestaan, waarin gezegd werd, dat op 20 Januari een poging tot revolutie zou worden gedaan. Na dien waren echter bij de generale staf dusdanige gegevens binnengekomen, dat men het alles zins rechtvaardig achtte, ernstige voorzorgsmaatregelen te nemen. Het plan zou geweest z|jn, op Zon dagavond in de hoofdstad het post kantoor, de stations, de Nederlandsche Bank, de dagbladbureaux en het gebouw der Burgerwacht te bezetten. Om te voorkomen, dat de telegrafische verbinding met andere steden hier door vertiroken xou worden besloot men op het gebouw aan het Singel een draadlooze installatie aan te brengen, 's Morgens vroeg was reeds zoe'n inetallatie op de Nederlandsche Bank gereed. In sommige gedeelten van het gebouw werden prikkeldraad versperringen aangebracht en be trouwbare manschappen ingekwar tierd, die de strengste orde hadden, het gebouw tot het uiterste in handen te houden. Ook het hoofdkwartier der Burger wacht was op diezelfde wijze ver sterkt. 's Nachts was daar een vendel gewapende burger wachts gelegerd, gereed om in te grijpen, als dit noodig mocht blijken. Zoo waren nog tal van vóorzorgsmaatregelen geno men. O.a. was het plan, de dagblad' bureaux_op Zondagavond met mili tairen te versterken. Zooals gezegd, we waren van die voorbereidselen reeds eenigen tijd op de hoogte, maar besloten hieraan op een wenk van de Amsterdamsche overheid geen publiciteit te geven. Nu we echter van het Haagsche Cor respondentie-bureau berichten krijgen over arrestaties van verdachte vreem delingen in de residentie, meenen we, dat van hoogerhand geen prijs meer op de stilzwijgendheid der pers wordt gesteld. Bovendien schijnen nader verkregen inlichtingen er op te wijzen, dat, dank zij de scherpe contróle en de uitgebreide voorzorgsmaatregelen, men van revolutiennaire zijde be sloten beeft, van de plannen voor Zondagavond af te zien. Wat niet wegneemt, dat de stedelijke overheid te Amsterdam op alle eventualiteiten is voorbereid. Het schijnt overigens, dat te Amster dam, evenals in Den Haag, arresta ties van verdachte vreemdelingen te wachten, zijn. Uit Rotterdam wordt aan de Tel. gemeld. De pelitie-autoriteiten hier ter stede zijn, wat de agitatie der Bolsjewiki betreft, op alle eventualiteiten voor- Prins zou trouwen. „Ik ben hier, omdat ik mijnheer Armstrong her kende en hij de man is dien ik vol komen kan vertrouwen. Alleen hem wil ik zeggen wat mij heeft doen handelen zooals ik deed. Maar aller eerst wil ik weten, waarom ik mijn beweegredenen nu zou toelichten." „De lady beeft gelijk," zeide Frank. „Maar omdat ik die motieven weet, buiten haar om, en het dus niet hare geheimen zyn, mag ik ze geven. Luister du«, en ge zult haar gedrag billijken niet alleen, maar haar ook volkomen vertrouwen. Ik kwam toevallig te Moskou. Ik seinde aan haar broer en kreeg een ant- weord van Prins Melnikoff, dat een leugen was, zooals ik nu weet. Er zijn in Bannofka en elders, vele personen die in onderling verbond hem als bun vijand beschouwen, deels om persoonlijke veten, deels omdat zij tegen zijn regeeringsbeleid zljD. Het schijnt dat sommigen van zijn geheime vrienden gehoord hadden van mijn komst in Moskou, want de spionnen van den Prins volgden mij overal. Men vertelde mij, dat gij het verzoek van den Prins, om xljue ▼rouw te worden, afgewezen hadt, maar dat hij had besloten u er toe te zullen dwingen, en dat zijn eigen huurlingen, op zijn bevel, uw vader en uw broer opgelicht hadden, wat dienen moest om u te buigen naar zijn wil. Dat kan allerminst betwij feld worden, want toen ik gisteren avond naby Saratoff den trein ver liet, hoorde ik van de personen, die bereid. De strijd tegen de ongewensch- te vreemdelingen wordt meteen vaste haDd gevoerd. Vrqdag werden niet minder dan-200 vreemdelingen naar 't hoofdbureau gebracht. Een groot aiintal van hen bestond uit Russen, wien het vergund is hier te blijven wachten tot het tweede transport vertrekt. Onder hen zijn ook vele Israëlieten, wien vergund was, in verband met de pogroms hun vertrek uit te stellen. Een 40-tal vreemde lingen bleek te behooren tot de niet- gewenschte gasten. Zaterdagmorgen zijn 19 naar Bergen gebracht; de overigen gaan naar Wierickerschans. Ook hield de politie een groot aan tal Duitschers aan, die te voet over de grens waren gekomen en zich niet in het bezit der papieren, ver- ei8cirt door het Rijkspassenbureau, bevonden. Dezen zijn heden naar Zevenaar gebracht om over de grens te worden geleid. Talrijk waren de vrijwillige mede deelingen, die de politie bereikten, over verblijfplaatsen van ongewensch- te vreemdelingen. Die mededeelingen' leidden reeds tot het opsporen van zeer ongewenschte elementen. De vreemdelingen-razzia zal zoo lang duren, tot de geheele stad ge zuiverd is. Vermeldenswaard is nog, dat velen in het bezit van broodkaarten werden gevonden, waarvan zij de herkomst niet konden aantoonen. Va sche wn>el aangeboden. Zaterdagmiddag omstreeks half één bood een 21-jarig jongmensch een wissel ter innig aan bij de Rotter- damsche Baokvereeniging aan het Rokin te Amsterdam. De beambten bemerkte al dadelijk dat de wissel valscbelijk onderteekend was. Zij begaven zich onmiddellijk in den bal, doch het jongmensch ging op de vlucht. De beambten achter volgden hem achterlangs het Rokin. Van het Sophiaplein kwamen toe vallig twee agenten te paard aan, die op de jacht aan den dader deel namen. Door een schot in de lucht te lossen, bleef het jongmensch staan werd gegrepen en naar het bureau Halvemaansteeg overgebracht. Valscht zilverbons. Te Amsterdam zyn weder valsche zilver bons van f 2,60 in omloop. Zy hebben geen watermerk, de hand- teekening van minister Treub is met onvaste hand gezet, althans op een wijze als van een krachtige figuur als mr. M. W. F. niet mag worden verwacht, en de aanduiding op elk der hoekenf 2.50, is broddelwerk. Toch zijn de biljetten zoo, ondanks de eenigszins bleeke blauwe kleur, dat ze gemakkelijk tusschen een stapeltje ryksdaaldersbons kunnen worden uitgegeven zonder dat de valscbbeid blijkt. Voorzichtig, metde rijksdaalderbon. Men lette vooral op de hoekcijfers. Spoorwegdievea. De rechershe te Utrecht heeft een elftal losse remmers der Staatsspoor van 16 tot 24 jaar oud, gearresteerd wegens diefstal van goederen uit spoorwegwagons. Bij al de gear resteerden werd huiszoeking gedaan en goederen, van diefstal af komstig, in beslag genomen. De meesten hunner hebben reeds bekend. Verdeahta vreemdelinge*. Te Rotterdam werden Zaterdag 200 vreemdelingen, die zich niet vol- deende iegimiteeren konden, aange houden. 19 Russen zijn naar Bergen gebracht, 7 Duitschers worden over Zevenaar over de grens gezonden. Eenige Russen gaan voorloopig naar Wierikerscbans. Het grootste gedeelte der overigen is vrijgelaten tot het tweede transport Russen naar Danzig gaat. Naar het Hbl. verneemt zal aan de Russen en vreemdelingen van andore nationaliteit, dio hier te lande worden aangehouden op vermoeden dat zij met politieke oogmerken in Neder land verblijven, de Wierickerschans als bepaalde verblijfplaats worden aangewezen. Onlusten In de caatias. Dat onder de militairen van het le regiment infanterie te Assen nog steeds verkeerde elementen schuilen is Donderdagavond bewezen. Op een zeker moment werd in de aeldaten- cantine da „boel op stelten gezet", beraadslaagden over uwe redding nog zóóveel bijzonderheden, dat ik zeker ben van de waarhpid. En al was het snelwerkend middel, door u, Lady Ermyntrude, niet bedacht „Oh, beoordeel mij niet zoo scherp 1" smeekte zij, want wat sij xolf wist, versterkt door wat zij vermoedde, werd door Armstrong bevestigd. „Zie hier is de* brief van myn vader. Om zijnentwil heb ik toegegeven. Hem moast ik toch gelooven 1" Frank werd zachter gestemd door den droevigen toon van haar spreken. Dua ook zij, zij had geledenDat huwelijk was dus geen voldoening geweest van haar ijdelheid, mafcr •en zelfopoffering om haar vader te redden „Ik erken, g| waart in een moei lijken toestand," zeide hij. „Maar het is volkomen waar, wat ik u ga zeggen. Indien gij nu Prinses Melnikoff waart: gewaest, zou het leven van uw vader en van uw broer veel meer in ge raar zijn dan toen zij gevangen waren. Deze mannen zijn vogelvrij. Zij kennen elk plekje van het bosch. Zij weten beter den weg in het kasteel en in het paleis dan Prins Boris zelf. Van avond stonden omstreeks duizend dier mannen rondom het klooster, waarin de gevangenen waren ge borgen, en het is zoo goed als zeker dat het bij den eersten storm zal genomen worden." „Het klooster!" kreet Ermyn- ramen werden vernield, stoelen ver brijzeld, biljarten en buffet beschadigd, zoodat gevreesd werd voor een her haling van het gebeurde te Harskamp. Onmiddellijk werden de officieren gewaarschuwd, terwijl de polltie- afdeeling kraehtdadig optrad en ge bruik maakte van haar vuurwapenen. Eenige militairen werden gewond en enkele militairen, die op heeterdaad betrapt werden in arrest gesteld. Om 9uur was men den toestand meester. Een streng onderzoek wordt inge steld, ook naar de reden voor deze uiting tot ontevredenheid. Van andere zijde deelt men ons mede, dat de reden was, dat de cantinehouder hoogere prijzen voor de consumptie vroeg, dan zijn vast gesteld. [Ass. CL] Teekto des tljds. Te Wormerveer was besloten het politiecorps met vier man te ver sterken. Er werd een advertentie geplaatst, waarbij vier agenten ge vraagd worden op een jaarwedde van f 1200. In t geheel hebben zich pl.m. 800 sollicitanten aangemeld, onder wie onderwijzers en jongelui met diploma H.B.S. B-jarigen cursus I Eea goed wljetje Naar de „Rott" hoort, heeft een onzer burgemeesters, die tevens het strand vondersambt bekleed t, de laatsto maanden niet trfinder dan f 40.000 verdiend met zijn bemoeienissen voortvloeiende uit het aanspoelen van talrijke vaten wijn. PLAATSELIJK NIEUWS. Darda Kunstavond. Morgenavond wordt, zooals men weet, de derde der eerife Kunstavonden gegeven; het in Oetober uitgestelde tooneelstuk van Franz Molnar, „de Duivel", zal alsdan worden gegeven. Wij meenen goed te doen den lezer nogmaals in herinnering te brengen betgeen de heer J. B. Sohuii destijds over dit stuk schreef. De duivel! Wy kennen hem allen in het roode1 kleed, den traditioneelen Mephistephelea. Wij konden hem niet anders dan met een bokspoot en een degen op zy en zouden bijna gaan gelooven, dat de duivel geheel uit den tijd is, als wy hem niet dagelijks in onze nabijheid wisten. De duivel - helaas 1 is van alle tijden, hij ia de altijd en overal aanwezige. Molnar, de Hongaar met zijn rijke fantasie, beeft het gewaagd den duivel weer op het tooneel te brengen. Uiterlijk Is Mephistophelen veranderd hij is met zijn tyd meegegaan. Hy verschijnt ons in rok met elaque, de monocle in het oog, maar zijn geest is dezelfde gebleven. En zijn verderfe lijke invloed ls gelijk als in den tijd, toen hij nog met Faust op de aarde ronddoolde. Een heel belangwekkend stuk van rijke verbeelding is dit wel zeer moderne spel van Frans Molnar. Een tooneelwerk, dat in zijn ongewone conceptie van het begin tot het einde boeit, een spel van sprankelend ver nuft, maar tegelijk van diepen ernst. De Comm. van Kunstavonden acht het een voorrecht, dat de heer Verkade met „De Duivel" in den Helder komt. Verkade's creatie van den duivel is van een verrassende lenigheid en fantasie. Niet ten onrechte hebben" verschillende critici den duivel Ver kade's beste rol genoemd. Mölnar's spel heeft én bij de Hagespelers ón bij het Nederlandsch Tooneel een overweldigend succes gehad. Wij zijn er zeker van, dat ook in Den Helder dit etuk zal inslaan, vooral waar Wilh. Duymaer van Twist, Janny van Oogen een jonge actrice, die bij het laatst gehouden eindexamen ▼oor de Tooneelschool sterk de aan dacht trok Henri Eerens en Hans Brüning een nitstekende opvoering waarboven. Wij vertrouwen, dat ook de derde Kunstavond zal slagenvan het succes daarvan zal afhangen of de commissie in staat is als vierde en laatste avond nogmaala een tooneelstuk te 'geven. Faa»t R.-K. Volksbond. De feesten van den R.K. Volksbond behooren tot bet verleden als dit nummer verschijnt. Zy werden waar dig beeloten met een paar feestavonden voor kinderen en volwassenen. In oas vorig verslag zeiden wij trude bijna luide. - „Bedoelt gij het klooster van Dukhof?" De Fransch sprekende Rus, die de levendige woordenwisseling met klimmend ongeduld gevolgd had, meende uit den toon van Ermyn- trude's kreet te begrijpen waarom zij zoo ontroerde. Minachtend zeide hij „Ja I Het klooster van Dukhof, waar in uw vader geborgen werd. Aristo craten en monniken vindt men altijd by elkaar. Gij zijt ter dege bedrogen. Mademoiselle, wilt ge soms naar uw lieven Prins teruggaan? Zoo ja, dan moet gy het dadelijk zeggen." De minder beleefde woorden van den Rus, kon Ermyntrude niet meer kwalijk nemen. Zij begreep dat zij zich veel meer veronscbuldigen moest bij den man en diens volgelingen, die voor haar zooveel hadden ge waagd. „Nimmer! Nimmer meer!" ant woordde zij met nadruk. „Breng me by mijn vader. Hy zal u vertellen hoe ook hij schandelijk bedrogen is. „Dat's goed," antwoordde hy wat beleefder. „Maar we hebben geen tijd te verliezen. De honden zyn op ons spoor." De bedrijvigheid van de mannen die op wacpt stonden by bet inge storte gewelf bewees dat hun leider niet zonder reden ongeduldig was geweest. Verscheideneu hunner had den een ontzettend grooten boomstam or op laten vallen. Zy stapelden er nog altijd zware steenblokken om heen. Alleen de explosie van eea bom kon die massa verschuiven. „Luister!" zeide een van hen,zyn makker waarschuwende om op te houden met werken. Door de reten konden zij hooren hoe hun vervolgens strompelden over de vermorzelde treden. Eindelijk stoot te de aanvoerder op de versperring door de geleiders Yan Armstrong gemaakt. Zy hoorden hem woedend te keer gaan, en Ermyntrude hoorde aan het steengeluid, dat het den Prins was. „Och," zeide zy. „Ik dacht dat hy gewond was. Ik zag hem in de kapel bewegiDgloos liggen." Frank vood het noodig haar by den arm te grijpen en te doen zwy- gen. Onnatuuriyk was het echter niet, dat zy gesproken had. Maar nogmaals werd er een stem gehoord. Het was wederom de Prins die als een razende een bevel gaf, dat Er myntrude niet verstond. Aan bet geluld dat zy in tusschen hoordé meende zy dat de Kozakken te ver geefs den zwaren steen met hunne zwaarden trachtten te verbrijzelen. Zij boortie een scherpen knal 'en een kreet van pijn gemengd met een mengsel vloeken, waarmee haar ver ongelukte aspirant-echtgenoot lucht gaf aan zlin woede. Zonder iets te ^fcgen hief de aan voerder zijn lantaim omhoog, ten teeken dat men hem moest volgen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1