HELDERSCHECOURANT „DE WERKERS DERZEE"= TAVENU-BIOSCOOP. No. M41 DONDMDAtt 23 JANUARI 1*1» 47eJAARttANO UItgevar 3 C. Dfi BOHR Htldr. Oplaag 7000 ©x. Abonn»m©nt©prlJ»Hn d© atad 1.10, per poat 1 1.35, Buitenland f 2.35. Loaa© ex. 3 cent Advertewttim per regel IS oent. Da VradascooferaotlS' De Libr* Parol© heeft eenig gebrek aan overeenstemming opgemerkt tua- aehen theorie en praktyk Tan da vredes^ conferentie. De kleine en de groot* naties zyn gelijk;! maar da kleine worden dadely kfopjden index geplaatst. De vredo zal volgens de theorie in het openbaar werden voorbereid, maar in de praktijk blijft dejberaad slaging geheim. Dat ztjn tegenstellingen, die stellig niet aanmoedigend zy'n, voordegeien, die hopen, dat de vrede in overeen' stemmiDg zal zyn met de door pre sident Wilton geformuleerde begin selen en voorwaarden. Pas op het eind zal men kunnen zien, wat daar van in het vredesverdrag zal zyn overgebleven. Maar er dreigt een tegenstelling tiisschen theorie en practijk, die nog scherper en gevaarlijker is. Uit de berichten over de vredesconferentie krijgt men sterk den indruk, dat deze conferentie, in plaata van spoedig den vrede te brengen, in de practijk den toestand tutschen oorlog en vrede, waar de wereld nu ender auoht, aan zienlijk zal verlengen. Daar de ge schiedenis niet stilstaat, om te wach ten tot de heeren te Parijs z|n uit gesproken, zijn intnsschen allerlei voorloopige maatregelen noodig - zooals de verlenging van den wapen stilstand. Vele spoedeischende bepalingen zal men moeten maken aangaande her vatting van handel en bedrijf, en dat zal alles weer moeten geschieden op den grondslag van den bestaanden overgangstoestand. Wat eenmaal ia bepaalden eenigen tijd heeft gegolden, dat maakt men niet zoo gemakkelijk meer ongedaan, en dus zal de confe rentieerrekening mee moeten houden. Zjj zal voor boe langer hoe meer uit gemaakte zaken komen te staan, die in de praktijk in vele opzichten een bestendiging zullen meebrengen van den tegenwoordigen toestand die geen vredestoestand is. Volgens de Daily Telegraph" heb- ben de vijf groote mogendheden be sloten om alle kwesties, waarin geen algeheele overeenstemming bestaat, uit te stellen. Dat zijn hoogstver- moedelijk juistde kwesties van belang. Eerst zal men dan praten over de kwestiss, waarover geen verschil bestaat. Daarna komen toch al die andere kwesties weer ter tafel, maar daar wordt dan zoolang over gepraat, tot men eindelijk toch met algemeen* stemmen een besluit kan nemen. Als dit procédé inderdaad wordt gevolgd kan men de betrekking van onder handelaar ter vredesconferentie als een levenspositie beschouwen, spot de N. R. Ot., en zal men bepalingen over erfopvolging meeten maken. Voorloopig is de conferentie nog aan het onderhandelen over de vertegen woordiging van Rusland, een kwestie, die ettelijke vergaderingen in beslag zal nemen. Ook houdt zij zich bezig met een voorstel van drie leden, om den zetel van den volkerenbond te Versailleö te vestigen, terwijl het besluit, dat het reglement voor dien volkerenbond alleen door de oorlogvoerende mo gendheden zal worden besproken en opgesteld, bij de vertegenwoordigers der neutrale staten groote ontevre denheid verwekt, die meenen, dat het niet met de waardigheid hunner landen in overeenstemming is, als men hen na de opstelling bijeenroept en het reglement eenvoudig voerlegt. De Fransche ambassadeur in Rusland, Noulens, heeft bij de conferentie krachtig aangedrongen,©? interventie der geallieerden in Rusland om een einde te maken aan de bolsjewistische anarchie. Ook de gewezen Deensehe gezant van Rusland, Scavenius, be toogde met. klem van redenen de urgentie van tusschenkomst. Officieel wordt voorts over de vre desconferentie het volgende gemeld De president der Vereenigde Staten, alsmede de eerste-ministers en mi nisters van buitenlandsche zaken der geallieerde mogendheden, door-den Japanschen vertegenwoordiger bijge staan, hebben Dinsdag van half elf tot kwart vóór eenen en van drieén tot vijven aan de Orsay-kade verga derd. 's Ochtends verschafte dr. Sca venius, Deensch gezant in Rusland, alle inlichtingen te zijner beschikking over den toestand in verschillende deelen van Rusland, en 's middags werd de bespreking van deze kwestie voortgezet Men schoot een heel stuk op in de richting van overeenstemming en men hoopt morgen dienaangaande met een scherp omschreven voorstel te kunnen aankomen. Daarna is over den gang van zaken der conferentié van gedachten gewisseld. Ingezonden modedeeling. HIJ IS ER ALII DE SERIE FILM IN DE BUITENLAND. Voortdurend komen te Parijs dele gaties aan van landen en nationali teiten, die niet zijn vertegenwoordigd ter vredesconferentie en den gedele geerden hun bijzondere belangen wil len voordragen. Br worden verwacht deputaties van de bevolking der Alands-eilanden om aan te dringen op aansluiting b# Zweden, van Armeniërs, Georgtfirs, Albaneezen, Zionisten. Ook de Zwitasrsche presi dent komt naar. Parijs om over de voedselvoorziening etc.to' spreken. Ook van den Oranje-Vrijstaat - sedert den Transvaal-oorlog Oranje rivier-kolonie genoemd - komen Hertzog en de "Wet naar Europa om de onafhankelijkheid van Zuid-Afrika te bepleite*. Erg vlug opschieten doet de confe rentie niet. Volgens een bericht uit Lyon, heeft ook president Wilson dit bemerkt en er de-conclusie uit ge trokken, dat het hoog noodig is, dat hij naar Parijs terugkeert, zoodra het Amerikaansch congres opjreces gaat Naar men weet, was het oorspron kelijk TTilson's plan om, na aan de voorbereidende besprekingen te heb ben deelgenomen, voorgoed naar de Vereenigde Staten terug te keeren. Ouitschland. De uitslag dar varklazlagen ta Berlijn De offlcieele uitslag der verkiezingen in den kieskring Berlijn is als volgt: meerderheidssocialisten 865 564 stem men; zü krijgen 5 zetele, die bekleed zullen worden door Scheidemann, Fischer, Pfannkuch, Schmidt, Hei- mann, onafh. socialisten 275.015 stemmen; 4 zetels, te bekleeden door Eichhorn, Haase, Laukant enLouise Zietz, Duitsche democratische partij 168.445 stemmen, 2zetels:Naumann Martmann, Duitsch nationale volkspartij 03.874 stemmen, 1 zetel, Duitsche volkspartij 54.370 stemmen, 1 zetel, christelijke volkspartij 51.021 stemmen, 1 zetel. Uitgebracht waren 1.002.671 stemmen. Welraar da zetal dar Duitacha regeering. Na langdurige beraadslagingen is men het er over eens geworden dat te Weimar de constituante bijeen zal komen. De datum is vastgesteld op 6 Februari. Ouitschland bh Pol*». Naar de „Berl. Ztg. a. Mittag." meldt, heeft de rijksregeering zich in de laatste dagen herhaaldelijk met de bescherming van de oostgrens bezig gehouden. Vaststaat, dat Hin denburg devdaartoe noodige operaties zal leiden. Waar hy zijn hoofdkwartier zal opslaan, is nog niet bepaald. In Pemmeren, Oost- en West-Pruisen worden vrijwillige volksweeren op de been gebracht, die met de reeds in het oosten zijnde troepen zullen worden samengesmolten. Staking». Op tal van plaatsen zijn weder stakingen uitgebroken. Te Brunswyk is zij algemeen. De stad is daardoor verstoken van gas en electriciteit. Br is neg water, maar in een manifest wordt de bevolking verzocht geen water te tappen. Henger an gabrak. Uit het jongste onderzeek naar de ;evolgen der hongerblokkade in ïuitscbland ie gebleken, dat van het najaar 1916 af tot het einde van 1918 niet minder dan 500.000 personen (militairen niet inbegrepen) door honger en gebrek zijn omgekomen. Rusland. Da strijd tegen da Boiejewiki. Naar dd. 21 Jan. uit Helsingfore wordt gemeld, hebben Estlandacbe troepen, in samenwerking met een vrijwillig Finsch bataljon, Narwa veroverd. Zij vermeesterden talrijke stukken geschut en gepantserde auto's enmaakten vele gevangenen.Trotzky, die persoonlijk den tegenstand leidde, is gevlucht. Engeland. 1 lartoha rapubllak uitgeroepen. Het Iersche republiekeinsche con- f era, bestaande uit 30 a 40 Sinn-Fein- leden Yan het parlement, kwam Dinsdag in het Mansion House te Dublin bijeen. Een verklaring wórd veorgeleZen, waarin de nationale onafhankelijkheid wordt geprocla meerd, alemede de vestiging der Iersche republiek-en waarin de terug roeping - wordt gevraagd van het Engelache garinizoen. Portugal. Uitkraldlng Dar soaaretlititch. bawagla,. Madrid, 21 Jas. De regeering ont ving berichten uit Portugal, dat de monarchistische beweging in het noorden des laide beeft gezegevierd. Te Oporto is een nieuwe regeering gevormd eu Manuel is aldaar tot ko ning uitgeroepen. Naar gezegd wordt, heeft ook Lissa bon zich bij de beweging aangesloten. Vigo, 21 Jan. De republikeinsche minister van oorlog ia te Oporto aangekomen, in de boop de uitroeping der monarchie te kunnen voorkomen. H» werd evenwel door de troepen gearresteerd en eerst weer vrijgelaten, toen hij een verklaring van trouw aau de monarchie had geteekend. Oporto is volkomen in handen|der monarchisten, die een.regeering vorm den met Pa via Couceiro al» eersten minister, Magelhaen Lima minister vax buitenlandsche zaken en gene raal Tamagnini oorlog. Du luchtvaart. Reuter seint eenige bizonderheden over het in gebruik nemen van lucht schepen voor handelsdoeleinden. De ontwikkeling der bestuurbare ballons heeft er toe geleid dat deze sneller vliegen dan vliegtuigen. De luchtschip-dienst zou van Lissa bon tot New-York kunnen loopen, terwijl do luchtschepen zouden kunnen dienen om spoorwegen met elkaar te ver binden, zooalB in Centraal-Afrika. Waarschijnlijk zullen er binnenkort negen luchtschipstations deradmirali- téit vrijkomen voor handelsdoeleinden. Do snelheid wordt geschat, voor schepen van een klein type 74 mijlen, voor grooter» types 86 mylen per uur. De vlieger Julas Yédrines, heeft te Parijs een kunststukje uitgevoerd met een van de door hem gebouwde vlieg tuigen. Hy is op een vliegveld bij Parijs opgestegen en geland es» hel terras, dat zich bevindt boven op een der groote Parljsche waren-huizen. Hij wilde daarmee aantconen, dat hij overal kon landen, waar hy wilde. Intusschen wilde hy bovendien wel gaarne den duii van 25,000 frank opstrijken, die het warenhuis bij wyze van reclame voor dezen toer uitge loofd had. Yédrines heeft een boete van 25 frank gekregen, van wege landen binnen de kom der gemeente Parijs. Een complot ttgss Clomoueeau? Aan de „Tempa" wordt uit Genève gemeld, dat alle personen, die ver dacht worden bolsjewistische propa ganda te maken, gehoord zijn. De politie heeft de overtuiging, dat zij een oproer wilden op touw zetten. Verzekerd wordt, dat de bolsjewiki een samenzwering tegen Clemenceau smeedden. Er zijn verschillende arre staties gedaan. Ingezonden mededoellng. Extra aanbieding in Hoeronhandsohoenen. Kleuren: bruin en grijs. Tricot ongevoerd f 1.25 per paar. Sabreid f 1.80 Tricot gevoerd f 1.80 Bijzonder voordeollg. HERMAN NYPELS. BINNENLAND. Du „Tabasan". De „Tabanan", op de thuisreis van Indie naar Nederland, wordt 25 dezer te Rotterdam verwacht. 100.000 tou schsspsbouwmatsriaal. Uit Essen wordt aan de „Vossische Zeitung" geseind, dat daar een con tract gesloten is tot levering van 100.000 ton scheepsbouwmaterialen aan Nederland tegen prijzen, die aanzienlijk lager zijn dan de laatste oorlogspryzen, doch hooger dan de thans in Duitschland geldende prij zen. Da gawazaa Kalzar. Volgens de .Daily Mail" is er reden te gelooven, dat binnen enkele weken de keizer door'Nederland zal worden uitgewezen en naar Parys zal worden overgebracht, teneinde voor een inter nationaal Hof terecht) te staan. De eisch tot uitwijzing zou niet gegrond zijn op het feit, dat de ex-keizer Duitsch generaal is of de eigenlijke aanstichter van den oorlog, maar in het feit, dat hij de oorlogswetten heeft geschonden en schuldig staat aan moord. Ean Schalda-commlssia. Er zijn aan de Belgische delegatie te Parijs verscheidene teehniache commissies toegevoegd. De commis sie voor de Schelde-kwestie is als volgt samengesteld: Van Gansbergbe, direteur-generaal ;van Bruggen; en Wegensenator Coppieters, technisch raadslid bij het ministerie van Open bare Werken Van Mierlo, eere-inge- neur Jvan Bruggen en WegenPier- rard, directeur-generaal [der Marine i Rotsaert, genie-luitenant. De laatste is een Antwerpseh advo caat, die in 1914 als vrijwilliger een marine di visie stichtte onder^denjnaam Schelde Vrij en sinds jaren een zeer heftige anti-Nederlandsche campagne voert. (Vad.) Doorvoer vaa krljgsgevaaganea. „De Tyd" meldt uit Enschedé, dat tusschen de Nederlandsche en de desbetreffende regeeringen thans on derhandelingen worden gevoerd over het doorvoeren uit Duitschland van 800.000 krijgsgevangenen, t. w. 750.000 Russen, 80.000 Grieken en 28.000 Roemeniérs. Al deze gevange nen vertoeven op het oogenblik nog in de verschillende Duitsche gevan genkampen. Komt men tot overeen stemming (en daartoe is veel kans), dan zullen deze gevangenen uitslui tend te Enschedé en to Zevenaar over de grens worden geleid. Enschedé is in de eerste plaats aangewezen, omdat deze plaats gelegen ia in de onmiddellijke nabijheid der grens, bovendien beschikt over ruime fa brieksgebouwen en een ontsmettings inrichting heeft, waarin per dag verscheidene duizenden gevangenen kunnen worden ontsmet. Wanneer men nagaat, dat het doorvoeren van de 80.000 Engelache, Fransche, Belgische e. a. krijgsge vangenen ongeveer twee maanden heeft aangehouden, dan zal de te verwachten doorvoer, wanneer men aanneemt, dat de helft over Enschedé komt, ongeveer 10 maanden aan houden. Eventueel zullen de Russen, na van hier per schip naar Noorwegen te zijn vervoerd, de reis verder over land voortzetten. De Grieken en Roemeniérs zullen natuurlijk over zee naar hun vader land worden vervoerd. De Rfjkamlidtlaa. De opbrengst in de maand Decem ber is by die van de overeenkomstige maand in 1917 niet minder dan ruim 7 ton ten achter gebleven. In de afgeloopen maand werd uit gewone middelen ontvangen f21.810.285 te gen f 22.522.248 in December 1917. Van de directe belastingen leverde slechts de grondbelasting meer op [ruim 2J ton]; de personeele belas ting ongeveer ton meer. Hiertegen over staat echter een vermindering in de opbrengst der Inkomstenbelas ting van ruim f716.000. Groote verminderingen gaven de opbrengsten der accijnzen. Uit het gedistilleerd kwam ruim 9 ton min der binnen, de suikeraccyns bleef niet minder dan ruim 2 millioen ten achter, het geslacht ruim t ton. De zegelrechten wierpen ongeveer 1} ton minder af. De verminderingen werden evenwel gecompenseerd door de vermeerderingen der opbrengsten der successierechten en registratie rechten die resp. 1.25 millioen en bijna 2.5 millioen meer in de schat kist brachten. De invoerrechten en loodsgelden vertoonen eenige stijging. Uit het laatste middel werd f 64.903 ontvan gen of f88.000 meer dan in Dec. 1917. Een verblijdend verschijnsel. In totaal werd in 1918 uitde gewone middelen ontvangen f249.231.943.- tegen f 235.074.094.- in 1917. Een I vermeerdering dus van f14,157.849.-. Uit de buitengewone middelen (Oorlogswinst- en Verdedigingsbelas tingen en opcenten ten bate van het leeningsfonds 1914) werd in Decem ber ontvangen f 17.155.027.35. In totaal brachten de buitengewone middelen in 1918 f 258.196.363.16 op, Qraaa meel voer de Eftaata- troipss iu Duitschland. De stoomschepen „Morristown", „Piave" en .War Prince" zijn van Noord-Amerikaansche havens naar Rotterdam vertrokken met graan en meel voor de Entente-troepen in bezet Duitsch gebied. De ladingen dezer schepen, welke vóór 1 Febr. verwacht worden, gaan in Rijnschepen naar Keulen en hooger- op gelegen plaatsen. j Petroleum. Naar men aan het „N. v. d. D." meldt, zal de vrije handel in petroleum spoedig intreden. Nederlandsche maatschappijen in 't Noorden des lands hebben controleurs en verkoo- pers aangesteld om reeds 1 Februari hun werk te beginnen. Csoao. Het 8.8. „Irene", het eerste s.s. van de Kon. Ned. Stoomboot-My., dat van èene Middellandsche Zeereis is terug gekeerd, heeft van Lissabon 25.790 zakken cacao meegebracht. Do Limburgscht mljaaa. De netto-productie der Staats- en particuliere kolenmijnen ia Zuid-Lim burg over 1918 bedraagt 3,428,000 ton (v. j. 3,007,000 ton). Gedurende het jaar 1918 leverden de Xuid-Limburgsche bruinkoolvelden 1,365,000 ton bruinkool op, tegen circa 10,000 ton in 1917, toen de exploitatie pas was aangevangen. Congres dti S.D A.P. Het eerstvolgend congres der S.D.A.P. zal, blijkens het „Volk", worden gehouden te Arnhem, in .Musis", op 20, 21 en 22 April a.s. Revolutionaire .propaganda. Luit. Graafland heeft, naar uit Maas tricht aan de 's-Hertogenb. Ctrwordt gemeld, meegedeeld, dat er Maaadag getracht is, van Aken ;uit pakken met oproerige geschriften over de grens te brengen, hetgeen evenwel door de waakzaamheid der militairen belet werd. De pakken zijn in-beslag genomen. 6EMENG0 NIEUWS. Boud smokkoleo. Maandagavond is in het station te Zevenaar een prachtige vangst ge daan door de arrestatie van twee vrouwen, van wie in beslag werd genomen een bedrag aan vreemd goudgeld ter waarde van vele duizen den guldens. Het gemeontebeheor to Hooosbrook. Blijkens een bericht in de „Tijd" zijn de financien van Hoensbroek hopeloos in de war. In den raad werd geconstateerd, dat er een tekort is van f27000 van de leeiiing van f 52fk)0de rekening van de Heerlener Bank sluit met een nadeelig saldo van f27000; de distributie heefteen schuld van f21000. Uit e«>n optelling van den raad bleek, dat er een achter stand is van maar eventjes 100.000 gulden. Ten einde kasgeld te hebben, besloot de raad maar weer 25.000 gulden te leenen. De onderwyzers moeten kwartalen wachten op hun salarissenReeds is door een ambte naar van de provinciale griffie een onderzoek ingesteld. Ecu rooftogel. In Laren, by Lochem, is een win kelier op zijn avond thuisreis aan gevallen door een roofvogel, die het den karryder zeer lastig maakte. Hij stootte hem mei. kracht tegen de borst. Do winkelier wist hot beest op den grond te slaan en te dooden. De vlucht mat anderiialven meter. De roofvogel is opgezonden. Dinsdagmorgen vroeg vond een voorbijganger aan de glooiing van den dyk langs den Middenw eg te Water graafsmeer te Amstei dam in de nabijheid van de Oosterb egraafplaats, het lijk van een maD, die door een slag op het achterhoofd gedood bleek te zy'n. Het door de politie» ingestelde onderzoek wees uit, da!; het slacht offer was de ongehuwde 59 jarige lijstenmaker J. Cardinsal, wonende te Diemen. De man, die te Amsterdam werkt, was Maandagavond niet thuis geko men. De portemonnaie en het horloge van het slachtoffer wonlon vermist. De politie meent, dat aan moord met berooving moet worden gedacht. Van den dader tot dusver geen spoor. Echtpaar vermoeid. In den Olieslagerspolder, tusschen Zuidzand en Retranchement (Zeeland) werd gisterochtend het echtpaar Perels vermoord gevonden. De vrouw lag onder het bed, man gedeeltelijk onder de mesthoop. Man en vrouw beiden wart ;n onge veer zeventig jaar oud. labraak bij bat Kamerlid Draai uthals, In den nacht van Maandag oj Dins dag is te Den Haag inbraak ge; rieegd ten huize van het Tweede Kat nerlid nar. Dresselhuiu aan de Stadboi ïders- l&an. Iu de eetkamer wasdegeheele boel overhoop gehaald, terwijl uit het buffet al het tafelzilver was verdwe nen. Geld heeft men niet kunnen vinden, wel z(jn nog eenige andere waardevolle voorwerpen ontvreemd in 't geheel veor een bedrag van ongeveer f18,000. De beworers, die boven sliepen hebben totaal niets gehoord, zoodat een en ander eerst werd ontdekt toen de dienstboden beneden kwamen. Basvsrstlkking. Wederom heeft zich te 's-Graven- hage een geval van gasverstikking met doodelijk gevolg voorgedaan. Het slachtoffer is ditmaal een 60-jarige bewoner van een perceel aan de Korto Molenstraat, Hy sliep alleen in een kamer (zyn echtgenoote vertoefde buiten de atad) waarin een zooge naamde dag- en nachtbrander op de gaskroon was aangebracht. Evenals onlangs in een perceel aan het Noordeinde, is blikbaar ook hier, nadat het vlammetje in den brander door den verlaagden gasdruk was uitgegaan, by den daarop gevolg den verhoogden druk hel gas de kamer binnengestroomd terwijl de bewoner sliep. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer behandelde in haar vergadering van Dinsdagavond hoofdstuk Waterstaat der Staats- begrooting. Uiteraard valt er voor ons niets uit te vermelden. DE WEEK. 21 Januari. De dag van 20 Januari is voorbij gegaan zonder „schokken"Ja, tach wel. In het kanaal Solzaete Gent werden dien middag duikboo- ten, welke de Duitschere indertijd lieten zinken, „onder handen" geno men. En dat werkje, deze „naklank van den oorlog", berokkende in som mige plaatsen gedreun en gerinkel, dat heer Jodocus Angstmeier en zijn schrikachtige vrienden wit om den neus deed wordenettelijke dagblad correspondenten berichtjes de wereld inzonden van zeker-alarmistisch ka rakter. Maar verder gebeurde er niets byzonders. 't Was een dier frissche, sneeuw- en Ijelooze dagen, welke Januari '19 ons blijft schenken en die met dubbel welbehagen doen kennis-nemen van de gunstiger wor dende tijdingen overdekolen-aituatie. Op 't oogenbhk, dat ik dit schrijf, is 't echt „dikke jassen-weer", zoodat de gelukkige bezitters van pelzen met hun weelde kunnen pronken. In de Parlements-week, die op Don derdag 16 Januari eindigde waarin de Tweede Kamer tal van gewichtige ontwerpen, ook dat betreffende de onderwijzers-salarissen en de verlen ging van de Verdedigings-belastingen in de afdeelingen ging onderzoeken had de teer Wijnkoop zich opvallend kalm en „berustend" gehouden. Aan de discussie over de onderwy'sbe- grooting, door minister De Visser „ommium coucensie" op zoo kranige, glasheldere wijze verdedigd, uam de opper-communist geen deel. Wèl poogde de heer Wijnkoop zijn inter pellatie ov^ het niet binnen onze grenzen ontvangen van den Rus Rosin, vervroegd op „het Hjstje" te krijKen en óók poogde hy debat uit te lokken over de verklaring van president Fock, dat de Kamer met warme ingenomenheid heeft kennis genomen van de uitnoodiging tot een bezoek aan ons land, door onze Ko ningin tot president Wilson gericht, waar mr. Fock bijvoegde, dat de Kamer heopt, dat mr. Woodrow Wilson gelegenheid moge vinden, aan die invitatie gevolg te geven. Maar de Kamer weigerde op de wen- schen van den heer Wijnkoop iu te gaan. En de vriend-vertrouweling der bolsjewiki berustte telkens, - zich slechts vergenoegend met zyn buurman en geestverwant Van Ra- vesteljn met medelijdend-grijnsje aan te kijken. Over de oorzaken van dat kalm blijven, zouder krljschen of vuiatballen, liepen de meeuingen nit- een. Deed de komende verscherping van het Reglement van Orde reeds baar invloed gelden? Had men te doen met een „reculer pour mïeux sauter?" Nam de beer Wijnkoop z'n aanloopje? Vooralsnog blijft 'tin het duister. Dat men op 20 Januari relletjes verwachtte, - 't is zeker. Allerlei maatregelen van prevestieven aard waren genomen. De Burger wachten zijn „paraat". Tal van „ver dachte elementen" onder de hier te lasde toevende en stokende vreem delingen in „veilige afzosdering" gebracht, van wie veleu in het fort Wierickerschans by Bodegraven. Het besef van dat paraat-zljn zal de liefhebberij om revolutietje te gaan speleD wel hebben afgekoeld. Intusschen blijft de leuze „caveant consulesl" van waarde. De waak zaamheid verslappe geen oogenblik!.. Want de dwepers, de onrustzaaiers, vermeerderd met allerlei gevaarlijke elementen van lieden, di* zelf weinig of niets to verliezen hebbend, door volksmislei ding „er trachten te komen"; ze blyven zich, kan men zeker zijn, voorbereiden op aanvallen, tegen de openbare veiligheid gericht.De bloedige nederlagen, elders geleden, verdubbelt bun woede, misdadige elementen van allerlei soort „werken" nu onder de vuurroode communistische vlag. Heel zwaar ie de taak der Overheid, dio de publieke veiligheid thans moet beschermen. Zich in slaap te doen wiegen door de gedachte, dat „het gevaar voorbij is", 't ware do maatschappij blootstellen aan gevaren, waarvan - hoe betrekkelijk klein ook de groep is dargenen, die „namens het volk" heeten op te treden de beteekenis vooral niet moet wor den onderschat. Ingezonden mededoellng. Aannemers, Handelaren en Industriealen doen verstandig hun SLEEP WERK te doen verrlohtm daor de Heldersohe Meubeltransport- en Sleepondernemlng. Adres: F. C. v. d. HAAGEN, Spuistraat 8. Januari bomt zoetjes-aan op haar eind, uit de Betuwe krygeu we zelfs de verrassende tijding, dat de knoppen er aan de vrucht boomeu zitten, maar een ond-Hollandsch, verstandig woord zegt, dat men niet „hei!" moet roepen alvorens men over de brug is. De Ijsclubs kunnen in het winterseizoen 1918-'19 toch nog „actief worden. Intusschen, wy merken nu toch al duidelijk het lengen van de dagen En met de kolen ie 't zeker nog misère verschillende fabrieken hebben met 't tekort te kampen maar erkomt toch ontspanning. Met Duitschland is voor aanvoer van Ruhr- en andere kolen, in ruil Yoor visch en geconservoerde groenten een overeenkomst getroffen. Uit Amerika, uit Engeland misschien ook straks toch nog uit Belgié, in ruil voor vee komt voorraad. Men kan misschien zeggen, dat 't ergste alweer geleden ie Begin Februari verzekert men krijgen we weer „ouderwetsch" breod, zonder aardappelmeel, - be- heoriyk van kleur en van smaak, lekker-croquant, zooals in de dagen van vóór den oorlog. De tijding i« geschikt om ons onder veel te troos ten van momenteele beproeving. Ook thee is op komst «n het uitblijven der mogelijkheid om ons aan den Chineeschen godendrank te verkwik ken de noodzakelijkheid om 't nog met „ersatz" te doen, werkt er mis schien zeer veel toe bij om ver bittering te wekke* tegen Minister Van Usselstein's beleid. Dat de Minister van Landbouw straks bij de behandeling van zijn Hoofdstuk X, extra harde noten te kraben krijgt, dat de draad, waar aan het Damocles zwaard boven het hoofd van Z.Exc. zal hangen, zeer teér zal blijken te wezenmen be hoeft geen profeet „in politicus" te zijn om dat te beseffen. Groot en ernstig zyn de grieven tegen het beleid bü de levensmiddelen voorziening. De beer Sannes zal bij de Landbouwbe groting den Amaterdamschen melk- oorlcg" voor zyn aandeel nemen in eën interpellatie, die „gevoegd" is bij de Algumeene Beschouwingen over de Laudbouw-begrooting. De soo.- democratische Kamer fractie heeft reeds haar afkeuring te kennen ge geven over de gestie van den minister. Op 2 Fubr. a.s. wordt y een congés aan gewyd, door de 8.D.A.P. en het N.V.V. uitgeschreven. De Kamer is nu overladen met arbeid en de eerstvolgende weken zullen wederom „zwoele uren" doen doorloven in 's lands raadzaal. De Indische Begrooting voor '19 is pas ingekomen, vertooneod een te kort van c.a. veertig millioen op den gewonen dienst. Minister De Vries beraamt middelen om de schatkist te schragen. Het ontwerp tot verhooging van den accyns op gedistilleerd van f 90 op f100 per H.L. ligt er. Mag men het „Hbl." gelooven, dan ie een progres- eieve Inkomsten-belasting byua ge reed in ontwerp, waarby reeds de inkomsten van c.a. f4.000 flksch worden aangepakt, terwyi die van boven de vijf mille aan een geduchte aderlating" zullen worden onder worpen. De groote vraag is en blyft, of de Kamer met minister De Vries, den vriend van de indirecte belastingen, verder in zee zal verkiezen te gaan. En ookof Z. Exc. van Financiën uiet zal toonen te begrijpen, dat hij zyn program heeft te wyzigen, wil zijn kans op succes in het Lagerhuis niet onherroepelijk verloren gaan. By den stapel wetsontwerpen, nu op afdoening wachtend, behoort ook de goedkeuring der kredieten, die wy - krachtens de te Londen met de geas socieerden gesloten overeenkomsten zullen moeten verleenen. Ook deze voorstellen kan men zeker zyn - zullen niet voetstoots door de Kamer worden goedgekeurd. Intusschen meet men bewonderen, zich verheugen over verschillende teekenen van gezonde, ongeschokte volkskracht; van frissche energie. Dat de andera zoo broedsprakige Amsterdamsche Raad zonder „slag of stoot" de groote gasthuis-plannen, met voor de wetenschap zoo kost bare inrichtingen, ad. 85 millioen, goedkeurde, 't moet zeker daarby gerekend. De oproep, strekkend om Willem Rooyaards een eigen „home" to verzekeren, waar hy syn kunst kan ontplooien, evenzeer. Het nieuwe, thans in gebruik genomen, prachtige Rotterdamsctae Raadhuis evenzeer. Onder de „goede teekenen de« tijds" reken ik ook de benoeming van dr. H. P. N. Muller tot onzen gezant in Roemenie. Daaruit blykt weer dat ep het Haagsche Plein, ia 0D8 „Foreign Office" de beteekenis van den „nieuwen koers" wordt begrepen. Het besef van die pittige, onge schokte Hollandsche volkskracht, van dien ondernemingszin, 't Z3l ten slotte een onzer krachtigste be schermers zUn op het Congres te VereailleB, waar nu over het lot, de toekomst van landen en volken wordt Ma. axtoxio. Oe KrecHprina op Wlerlegtu. Men schrijft oaa van Wieringen Friedrich Wilhelm von Hohen- zollern, unser ex-Kronprinz. De ex-kreonprins beweegt zich thans over 'tgeheele eiland en gaat dageiyks vrij uit. Om zich tegen weer en wind te beschermen heeft hy van do vlsscbers een zware zeemanstrul en een lange zeeduffelsche ja* gekocht waar hy geregeld by koud en slecht weer mee uitgaat. J.1. Zondag woonde hy de repetitie onzer „Harmonie" kapel by en daar een der aanwezige leden zyn 12| jaar huweiyksfeest herdacht ging hij deze feliciteeren en by hen eeh glas champagne drinken. H]j offreerde den bruidegom (welke 's prinsen koetsier op 't eiland isj een gouden dasspeld. Ook gaat de prins veel uit schilde ren en goed schilder of teekenaar als de prins is, maakt hy veel pertretten welke uitmunten door geiykenis en waarop men, als iets byzonders, veel prya stelt, Velen vragen den prins dan ook om voor hun familie por tretten te maken. Wat de proviand- kast van den prins betreft, die is zeker goed voorzien. De bode van 't distributiebedrijf kwam by den prins met bonnenboek jes voor spek, vleesch en vet, doch de kokin zeide, dat ze die niet noodig hadden, de prins kon genoeg zonder bon bekomen. Zooiets is voor de burgers wel stuitend, daar deze slles in kleine hoeveelheden op de bons moeten koopen en de prins niet. Dezer dagen arriveerde weder 100 liter petroleum en 4 karrevrachten brandstoffen voor den prins; en de burgers moeten zich met 4 liter den geheelen winter plus wat kaarsen en een klein rantsoen brandstoffen tevreden stellen. Het personenvervoer neemt met de aanwezigheid van den ex-kroonprins op 't eiland enorm toe en met het oog daarop heeft de stalhouder Jb. Bruul, zich een vracht- en passagiers auto aangeschaft. INBE20N0EN Naar aanleiding van het iDgezon- dene van „een gemeentelid" in de Held. Courant van Zaterdag 18 Jan. jl. het volgende: Nog maar weinige jaren terug, in 1916, was er, behalv* de duizenden guldens vaste achuld ten name van de Ned. Herv. Kerk alhier een vlot tende van 1600 -f- f 800, alzoo van f 900. De financieel* toestand van de kerkeiyke kas was zoo précair, dat J ondanks allerlei kunstgrepen, aan predikanten en kerkeiyke beambten het hun toekomende loon op den gezetten tyd niet kon worden uitbe taald. Zóó wae do toestand in 1916. Aan de thans in functie zynde kerkvoogdij komt de eer toe deze achterstand te hebben omgezet In een evenwichtstoestand, ondanks de vele kostbare, doch dringend noodige herstellingen, geleid door het verant woordelijkheidsbesef, datzjj ook heeft te waken over de instandhouding van het materieel* gedeelte van den open baren eeredienet. Voor deze belangelooze en nauw gezette plichtsbetrachting had de kerkreogdy dan oek meer waardeering verdiend dan op zoo smalende wijze te verkendiien, dat de respectieve iredikauten de* kolossale som van l 50 hebben ontvangen als duurte- bljelag, wat voor de kas der kerk voogdij teob nog altyd een uitgaaf van f 200 beleekent. Echter moet de naam van „duurte ealag" aan die f50 worden ontzegd, omdat de kerkvoogdy geleid is ge worden deer deze orerweging, dat zy biyk wüde geven van haar goeden wil door aan H.H. predikanten af te dragen wat met eenige mogoiykheid afgedragen kon worden; er bleef n.1. 47 cent in kas. Met deze uitkeering was do kerk voogdy gekomen aan de uiterste grens van baar financieel kunnen, en te verwonderen ls het dan ook niet, dat het college van kerkvoogden in de opvatting van deze uitkeering verre van hetnogeen was, Integendeel. Immers, wil men niet weer in hetzelfde euvel vervallen van vóór 1916, dan dient met de meest moge- lyke omzichtigheid hot financieel beheer geleid te worden, te meer, waar nog zooveel oude schulden op aflossing wachten. Nu komt wel is waar „gpn ge meentelid" met den wijzen raad om met ïysten rond te gaan, niet ten behoeve der predikanten, maar van de kas der kerkvoogdy, alzoo giften vragen voor een doel waarvoor ze «iet bestemd zyn, een handeling die naar myn meening zoo al geen mis leiding, dan toch deze benaming vry nabij komt. Misschien ls er een andere en betere weg. Er zyn geen tientallen maar hon derdtallen gemeenteleden, die zich san de verplichting „van elkanders lasten te dragen" onttrekken door te weigeren hun kerkeiyke belasting te betalen tot een jaariyicsch bedrag van niet minder dan f 1600.—. Wanneer nu „een gemeentelld", die met ons niet gaarne één onzer voorganger* in ongelegenheid weet, zyn wanbetalende medeleden weet te bewegen hun zedelykeen moreele verplichtingen na te komen en weet te bewerkeu dat er wat meer contact komt tutschen predikanten en ge meenteleden, dan hobhen wy geen lijsten of ingezonden stukken noodig en de predikanten krygen een duurto- toeslag dat dan geen bespotting is en meer in overeenstemming is met de waardigheid van hen waarom het hier gaat. U Redactie zeg ik barteiyk dank voor de opname. Xen Gemeentelid, tevens Kerkvoogd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1