LEVENSSTOVEN. Buffeillo. Berglucht. WITTE BIOSCOOP EERSTEHELOERSCHEBIOSCOOP f CINEMA PALACE. Binnenhaven 2. Vanaf VRIJDAG gaat in ons Theater Kliïslïïr Sterker dan Maciste?? Gasafsluiting! LEDEIBONS en MILITIIIE SCHOENEN. BIOSCOOP „MI', SPOOiGIICm 18-19. Depothouders. Laatste berichten. Advertentiën. Arts VAN DER LEE, KOEGRAS. R.-X. VeresniaiDD voor Volkszang. Van VRIJDAB 24 tot en met MAANDAG 27 JANUARI Drama in 4 acten. Van VRIJDAB 24 tot en met BBNBEBIAfi 31IIVUAII Zondags opening 4 uur. Blijspel in 4 bedrijven mst HENNY PORTEN in de Hoofdrol. DansinstituutDijkstraat37. CENTRALE KIUKEN, n 24-301AN. 2 weeksche Serie-Film, van Hat Tavenu-Bioscoop BRANDHOUT. M. E. VISSER, li Vroonstraat T. geven. Behalve zang- en muziek nummers zal -wederom het ttoneel stuk „De twee Weezen" met welks opvoering „Excelsior" te den Oever zooveel succes heeft behaald,worden ten tooneelé gebracht. Toer d# Mip< polytushoevers staat alzo» een aan gename avond te wachten. Anna Paulowna. Dinsdagavond, 21 Januari ver gaderde de Afd. Anna Paulowna van de Holl. Maatsch. van Landbouw in „Veerburg". De voorzitter heette de aanwezigen welkom en gaf 't woord aan Dr. Hissink uit Groningen, die eene rede hield over 't onderwerp: „de oorzaken van den slechten toestand van den grond na de overatroeming." In zeewater bevindt zich per L, ongeveer 35 gram zeut. Het zont, dat in de overstroomde gronden is achtergebleven, wordt door 't regen water volkomen uitgespoeld. Zandgrond is van 1 12 jaar weer geheel in orde, doch kleigrond niet. Deze blijft ziek. Bij droog weer wordt zij zoo hard als steen, bij nat weder is zij een aapachtige massa. De grond heeft een diep ingrijpende verandering ondergaan, als 't zout reeds is uit gespoeld. Onder de bestanddeelen, die zich in kleigrond bevinden, komen o.a. voor kalk en natron. Door proeven werd aangetoond, dat in de over stroomde gronden de kalk, onder invloed van 't zout is veranderd in natron. Gezonde klei bevat 10 */0 kalk en 5 °/0 natron, grond uit denOest-pol- der bevat thans 38 kalk en 28 natron, een bewijs dat kalk veran derd is in natren en dece laatste maakt den grond ziek. lij natrenklei verstoppen de periin van de» groad en bij veel regen ontstaat «daardoor eene slibberige massa. Kalkklei geeft een poreuze grond, die 't water door laat en daardoor spoedig droog wordt. In Engeland heeft men kalkklei door zware bemesting mst chili, ver anderd in natronklei. Hetzelfde is na de overstrooming geschied onder in vloed van 't zout. 't ••volg is, dat de structuur van den greid zeer ver anderd is. Kleigrond bestaat uit grootere en kleinere deeltjes. Er zijn van die deeltjes, die 1 mU. middellijn hebben, doch er zyn er ook, die eer deurendik dan mM.in door snee zijn. Onder invloed van de kalk pakken die uiterst kleine deeltjes zich samea tot grootere, deze weder tot grootere waartusschen sieh kleine openingen bevimden, die met lucht zijn gevuld. Daardoor verkrfgt me» een kruimeligen grond, die de krui- - meistructuur wordt genoemd. Hierdoor wordt ook verklaard, dat de klei, die door de rivieren naar zee wordt gevoerd, zich voor de» mend der riviere», onder invloed van het zout van het zeewater, samenpakt, waardoor de delta's ontstaan. B(j natronklei pakken de kleine deeltjes zich niet samen en geeft daardoor bS vochtigheid een papachtige en b| droogte een steenachtige massa.? Bozfc structeurziekte kan genezen worden door kalk d. w.z. geen kool zure kalk of kalkmergel maar laad- bouwkalk of nog beter gips. Door proeve» werd dit aangetoond. In den Oost-polder {heeft Spreker 4 {proef velden aangelegd. Gips is duur, doch dit bshoeft slechts eenmaal toegediend te worden. Spreker, raadde aan nist op .'de [proefvelden te loopen, als, 't niet noodzakelijk is. De grond moet droog tzjjn als ;de gips wordt ever-4 gestrooid. Va* extra bemesting werd super- forfaat aanbevolen. Wensoht men geen gips toe te dienea, dan ka» kalksalpeter dienen. Worde» geen geneesmiddelen toegediend, dan Ia moeilijk te zegge» hoe lang de grond ziek blijft. In Zeeland leed de grond 10 jaar na de overstrooming aog aan structuurziekte. Tan de gelegenheid vragen te stel len, maakte gebruik de heer Smeding van Schagen, die met de leerlinge» va» de r{jkslandbeuwschool aanwezig was. Met een woord van dank aan spr. en aanwezige» sloot de voeraitter de vergadering. ders, dat van de regeering onder steuning ontvangt, wordt voor Groot Berlijn thans geschat op 180.000. Bremen, 23 Jan. De radicale regee ring trad toe tot eene overeen komst met de banken, die elke finan- tieele ondersteuning tegen de instand houding van de rust weigeren. Zoo lang de orde duart, staan de banken van dag tot dag het noodige geld toe. ,Adr§t Bureau van dit blad"! verzoek van vele lezers die onze Courant laai ontvangen, voorden van heden af de inlich tingen betreffende de advertentiën. waarin het adres aan het Bureau van ons blad is te bekomen,- dut middags ni rl/f uur gegeven. In de navolgende 13 Depóts is ons blad geregeld verkrijgbaar: Wed. H. v. d. WAL—Siodt, West gracht 89. BOMHOFF, Koningdwarsstraat 16 J. BROUWER, Schagenstraat 9. J. DE WIT, Vijzelstraat 28. J. DE GOEIJ, Jonkerstraat 43. R. JONGKEE8, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34. BRES-Otto, Spoorgracht 36. Wbd. C. RAN, Basstraat 88. LA FONTIJNE, Oostslootstraat 20. IJ. STOLL, Molenstraat 172. MINNEBO, Viscbstraat 35. TUSSEN, Polderweg 86. Bij de Boekhandelaren: N.V. Boekhandel v/h. A.J.MAAS, Kanaalweg. P. SPRUIT, Molenplein. J. C. DUINKER, Spoorstraat. H. J. P. EGNER. Keizerstraat. urgerlljko Stand v. Halder, van 21 en 22 Januari ltl9. ONDERTROUWDC. J. Lubbers e» G. ToxopeusTh. A. van Haaren en 1. J. M. SchoutenJ. v. Vessem en V. J. DekkerO. J. Koridon en J. A. SchoonderweerdA. Bloem en IJ. Koree. GETROUWD: J. C. Verkuil en r. van Pelt; J. J. v. d. Plaat en A. C. de Jong. BEVALLEN: M. J. Molenaar - Zwagerman, d.G. M.* Kingma— Moll, z.G. van den Hurk—Reis, z. OVERLEDENC. Smit, 22 jaar. VI8SCHERIJBERICHTSN Aangebracht t* Nieaw*dlep. SI Ju. Door SB kordon14 kabeljauwen, por kUt f 4— 6.— 190 klelc* schol po»«lot MO.- 170 klMOB Sobarren, por kist 7.- t 9.—. Door botvlucbwa400 KG bot, por K.G-. 1.10 f U8 Door garnalonviBecher*90 KG. oogokookto gorstlOQ, por X Q f 0.87 a f 0.- n Ja». Door «3 «onoroBjulddelto gen,por kist f 1.10; 40 klein# tongen, per kl>t f 0 40; I tarbotten, por otnk (9. 110.- 70 k bol- iaowon por stok I 8.— *16 18 kloton zet- ■«kol. por klot f 21 I 28; kiston tobolvlsch, por kist 14; 989 kloton kleine echel, per kirt 10.-800 kloton ecbanen, per klot f 6 a I 7; kloton gntlon, por klot 1 18 60. STOOMVAARTBERICHTEN. 8toemf«artmast«chapplJ Nederland. Bongkslla, Tan B*tavU naar Nederland. Toitrok 18 Jan Tan Port Said. ito», t. Aaeiteidam naar Java, Toitrok 14 Jan. vanFalmenth. E0oc j ariiT. 18 Jan. Ttn Colombo te J va. Kon. Holl. Lloyd. Ktnnomsrland arily. 18 Jan. y. A dam teOaidtff Maasland »h1t. 90 Jan. t A'dam B»riy Dockr. Rotterdamachs Lloyd. •uoot, t«b Kottordam naar Java. passeerde SI Jan deinm in.sunpolnt tassllnde. vaa Botterdam naar Batayla, paea. 81 Jan dot n m. 8 a. 39 Lixard. Menado yer ttok SS Jan v»n Botteid.xn mar Java was dei v.m.6 n.46 ln zee ier yor tr. II Jan. t. Colombo n Bangkok. Medin.T. Rotterdam n. JaTa.yertioklS Jan van faJmoath SUookondo, yan Nt w-Tork naar J ave, yei trok 17 Jan,yan BongkoDg mbantn, y. Bat.vl* naarRottordom, arriveerde li Jan te Gibraltar. Holl. Amerika lijn. Ji«a Paslfic-lijn. misalak arrty. 16 Jan. yan Kobe to Batavia. CORRBSPMDMrriB. J. A. v. G. Sportinzonder alt Telsen. Indien het ioor u ingozondono met uw naam wordt ondtrfcoeke»d, zullen wij dit in ons blad opnemen. Onlusten te Hu borg. Berlijn, 23 Januari. Woensdag brak te Hamburg een communistische op stand uit onder aanvooring van dr. Laufenberg en den raadsheer van het gerechtshof Schrödtr, die sedert het begin der revolutie aan de spits der bolsjewistische beweging stonde». De communnisten bezetten het hoofd station, het vakvereenigingsgebouw en de Hamburger Echo en probeer den het raadhuis te bestormen. Z(j verlangden het aftreden van de» arsolraad. Gedurende verscheidene ure» werd er zwaar gestreden om het raadhuis. Geen enkele telegraaf- en telefoon draad van Hamburg naar Altona o» In Hamburg mochten voor privé- gesprskken worden gebruikt. Des avonds 19 uur gelukten het den troepen, die door den Hambur ger arsolraad uit Altona en Wans- beck naar Hamburg opgecomman deerd waren, het heofdstation weer te veroveren. De staat van belsg is door den arsolraad ook voor Hamburg afgekondigd. Er wordt nog steeds gestreden. Berlijn, 28 Ja»«ari. De „Deutscke Zeitung" meldt, dat troepen bij huiszoekingen groote massa's Sparta- cistische pamphletten in beslagnamen, waarin tot nieuwe relletjes werd op geruid. Radek zo» do organisatie van die relletjes hebben voorbereiden gesorgd voor voldoende geld en wapenen. Het doel was Liebkneeht en Kosa Luxemburg op vreeselljke wijze te wreken. Berlijn, 23 Jan.-Tusschen Buitsche en Entente-kapitalisten zijn onder handelingen gaande omtrent den verkoop der Elzasser kalifabrieke» en kolengroeven. Berlijn, 28 Jan. Hot naatal arboi- MARKTBERICHTEN. Jbeik «p L*D|«diJk, SS Januari. Vlaa «sport, f 14.90 a f M.- rammenas t 8. Januari 1819 Imactrsl Jy*tï*l 19 Kalf ko*l*B 9 Vaan*» - Plnkr» - SrululyuM 11 ■■chUr* kalveren Schapen laaafsri! Schapen (vatW) 914 OT«i Bo*d*»a Laauaarsn 8 Bokken «b 8*lt*n 9 Varkaaa p. 11 Tukui (TstUI p. I - X*. Botaf militair* administratie J. W*bek« van het 2a bat, Slerglm-nt infanterie ov*rgepl>*tetb(j bet 6« regim.ot van bet wapen te>w|jl bij d«- zeifde beslissing de eerate 1 Ueoant van <_e mlllt.lre idmloiBtiatie J M B M. F. van Strlea, v*n bet 10e regiment Infame ielaov«rgeplaaii b(j b»t Sle c regiment In anterle van bet wapen. Bi) bisoblkklnc van den Cemroandant der le Divisie lede «erat* luitenant t J. flJ Raai, van den staf van bet SI* regiment te den Helder, benoemd tot djoant -pin bet Te bataljon van bet korya ln vredeigarnizoan Ho.rn. De tweede luitenant J. Lezer, van hetSebat. Sle legimeni Infanterie te Den Helder, la gedl-- Eeerd op bat bureel van den terrltonalen be»*'' «bber te Oveiüaei. Door den op,erb»velhebber ven land lacbt, a. 1. u bepaald, dat de tk-oa ln de depote IV, VII en X verzamelde r»crut*n van de militlelichiing 19-9 (iw«*d« ploeg) dia lo met 19 Februari as nar-' 00 korp.en zatUn worden gezonden. De stichting der caoruten, aeitemd veor het Sle regiment Infanterie, zal verder ln de vrvda,utandpla*ta te den Helder geiohleden. De reeerve-lJltenants van Kleef en Swart, van bet Sle regiment infanterie, worden ge detacbeerd bij bet 16* regiment van hst wapen, in garnizoen te Gouda. Ia bet tgivak van 17 tot 31 Maart a.e. zullen pl m. 19900 man der lichting lfi9 bi) het wapen der infanUrle Worden ingelijfd De eorste oefe ning van dl* tecruten zal dan weer bi] de korpsen tebbin. Mfjuor Vo0f?i. f Op Eljarigen leeftijd ls tjjdene eün verlof te Rotteid»mdoor«enongeval ylotaelingovenedan de majoor L F T Vogel ln leveo commandint van hei 8de bataljon van het Sie regiment infanterie alhier Bij Kon. beeiult van ld Nov 1899 weid de thsne oveiladeno benoemd tet tweede ïulteniDt bij het wapen der Infanterie; S7 Ootober 1(93 volgae zijn* brucemm; tol eerete-luiteoant16 Decemoer 1934 wem njj be noemd tot kapitein, terwijl bij 8 Auguatua 1914 d«n majoorrang bereikte. De oatsupene wee gerecbtigd tot bet dragen van de gonden me daille der Orde van Ortnje Nassau en beteer* teaken veor rangduilgen Nederiacdscben dienst als efflcier. Bi) de terratd«best*:ling die fa Rotterdam zil plaats hebbe j, z>l een denotatie van officieren, oodeioffiu eren en mindeion van het va regi ment infanterie tegenwoordig zjlu om don overledene, dlo bij alieu zeer gezUn was, de iaatete eer te bewijzen Bodsdianatosfaningsn voor mllifalren. De majoor, veldprediker vaa de II* Dlvlsfe. de. T. J. tijgen, zal op Vrijdag S4 dezer des avonds tea öSO uur spreken voor de militairen ia de 8telliag van den Beider ln bet Tehuis ▼oor MUnalren aan den K«malweg. Toegang v»ü 1.deren Zondag zal voor demllit»lrennithet garn-zo«n alhier een apecla; e Heilige Mie w orden lebouden In de Roomseh-Katholiok* kerk rn de Vosrloapl| Osmobllisatiopsrk. In de Stelling vsn den Helder ls een zg- voorleoplg demoblllaatlepark opgericht waarin »il« overcomplete goederen uit de Stelling znlleu worden verzame d. teneinde ter zijner tijd te kunnen worden verkonden. Ais camm.n- dint yan het demobilleatiepark U aangewtztn de eerau-lultenrnt yan Wocbem. Klpeleren p. 100 stnka 80.- 1091 Kendeleroa p. 100 «tuis 0 Handelnuchtere kalveren en yette varkens fegeeringaprCa. Havin li Nieuwedlep. eleepbeoten Tbamei, Atlas, Slms n en Titan atn Woenidtgmorgen naar Rotterdam vertiekkan. MARtMEBERiCHTEN Ter yeryenglsg van lulteeant tar zee le kb A. ten Broacke Ueekatra zal luitenant ter nee le k) F. Plephul* eerlang optreden als adjudant in Sea minister van marine. Lnltenant ter se* le kl. J P. Bemijnv* ie te ▼llaelngen beUat met bet bevei over Hr. Ms Hydra ter vervanging van den luitenant ter see le kl. F. Dlephata, die werkuam le gesteld b| bet departement yan marine te 'a-Braven hage. Hr. Me. Waehtsahl* Buffel, tbane te HeUe voetslale ful ln de twevde hel't v«n Februari naar TUsaingen oa aldaar te worden geatation- neerd. •agave yen overgeplaatste onderofficieren dar _3ema«bt »p 14 Janaerl 1919: aergeantkok G. T Slem van IJmulden naar Hr. Me. Wachtschip Willemsoord se>ge*ntto'redomnker J. H.Roos van Hr. Ha. Koningin Emma naar Marine kaaarne Amsterdam. Op 38 Januari 1919; op ter- konatnbel J. Boer, sergeantbotteller P. J. J. Jansen ea se g«anthofnee«ter P. J. de Vrlea vaa Marlnek-aern* Willemsoord naar Hr. Ms Waahtethlp Willemsoord; oap*rmachlned>|v*TS J. P de Boavd en H de vries, macbloedi|rers- O J. de Graaf, sergeants- lltter eu A. J Opmeer Jver ZM. J K J. Croes en L Bieaere, ailen v«n Hr. Me. van S, «y t naar Hr. Ha Kcnlngln Imma. LEQERBERIOMTEN. Bsnssmingan, snz. IIIIMIIMIIIIMIIIMIllMIMIIIMl IIIMIHIMUl Da Hosr on Mavrouw PRINS RAMSH0RST. Inploatt van kaarten. Ondertrouwd TH. A. VAN HAAREN en 0. J. M. SCHOUTEN. Helder, Januari 1910. Kelztretraat 80. Hotel Bellevn». I. J. v. d. PL«AT en A. 0. DE JON0, die, namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blfjken van belangstelling bij hun huwelyk «ndervonden. Helder, 22 Januari 1919. De Heer en Mevr. VAN DOORN— Cobman geven kennis van de geboorte van hun Zoon ANTONIE WILHELM MARIE, De Hesren MerroiwMOUTON VETH, Binnenhaven 101, zullen gaarne Zondag 26 Jinusrl, vsn 3 uur tot 4.30 uur, bezoeken ontvangen. zal zijn praktijk morgen (VRIJDAG) HERVATTEN. Da Gameenta^Ontvanger houdt zitting voor do betaling van plaatselljko Inkomstenbelasting sn Schoolgelden op DONDER DAG 30 JANUARI a.s. ten huizo van L. KUIT, Julianadorp. Afdenling KELDER. Heden (Donderdag), 8 uur: rnpntitln v. het Propagandakoor. Bewlehtlge bespreking. Tiouwe opkomst. Vrijdag ds oefeningen allen op gewonen tijd In d«n Bond. HET BESTUUR. Algemeene Band van Marine Onderofficieren. De Ondtrofflclsren (leden van boven genoemden bond), thans met verlof zijnde, wslke genegen zijn Iets bfj te dragen voor da 4 Weduwen onzer over leden vrienden, worden beleefd uitge- noodlgd, hun gelden sf te dragen san den Voorzitter hunner afdsellng Piet Heinatraat No. 61. KONINGSTRAAT. HOOFDNUMMER DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG een geheel nieuw programma. KANAALWEG. dus 7 dagen: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ AU» Ingezetenen, waarvan, nu aan achrlkbaraad gebrek aan brand stof haaracht, ds gasmetar nog wordt wsggahaald bovendien omdat In Juli en Augustus een overtreding werd geplaagd, wordm OPGEROEPEN tot oen VERGADERING op HEDENAVOND 7 uur, In het Oebouw van don Bind voor M ndar Marinepersoneel, tesalnde maatragoian to bespraken aan deze» ondragalljksn toestand aan einde te maksa. OPROEPING. HUISMOEDERS, verzamelt U sllsn morgen tegen half elf op hat KONINGS PLEIN, om gezamenlijk «on adres tot den Burgemeester tn richten, voor spoedige rantsaenserlng der Brandstoffen, wagens da kou en don kolennood. Eenige Hoisvrouwih. RADIO-TCLEGRAFIK. Opleiding exemen Radio-Ttlegrsflsf. Aanvang nieuwen cursus 27 Jan. a.s. Aangifte bij"W. J. METS, Binnon- iven 63. Verloren &w»n-V«rlpe>nhoudor. Tegen belooning terug te bezorgen, Keizerstraat 104. Wegg»lo«pen een Hond, ras politiehond, kleur geel, luisterende naar den naam Juno. Inlichtingen worden gaarne tegen belooning in gewacht. AdresOade Kerkstraat 25. Zij, die dezen hond vasthouden, worden in hun eigen belang verzocht, dezen weder td laten loopen. Een nette Weduwe vraagt nog eenige nette Waavohen. Adre3: Bureau van dit blad. Een HUiSHOUOSTF.» gevraagd. Adres: Zuidstraat 45. HUISHOUDSTER. Net persoon met 2 kinderen, zoekt nette Huishoudster, leeftijd25 80 Jaar, g. g. Brieven onder No. 867, het Bureau van dit blad. Mevrouw NIESER, te Umuiden, vraagt tegen 15 Februari een Hlnke Dienstbode, hoog loon, veel verval. Mevrouw HANSEN, Hoofdgracht 33, vraagt oen nette Dienstbode. Kich aan te meldèn 's avonds na half acht. Msvr, ESCHAUZIBR Dljkstraat 42 vraagt met 15 Pebr. sen nett" Dienstbode. Zish aan te melden 's avonds na half acht. Gevraagd een WASCHVROMW, om de wasch aan huis to doen voor een klein gszin. Brieven No. 361, Bureau van dit blad. Mevrouw F. NIJPELS, Koningstr, 108, vraagt voor den Zaterdag c»n flinks Werkster, loon f 1.50 met kost. VERDER UITGEBREID PROGRAMMA. E DIRECTIE. Tul. 276. Private lessons In correct Ballroom Dancing, IncludlngBostons MaxlxosSaunlerHssltatlonsJunior and nlor Fox-trots; Threo step and tbs latsst American Move lilas: Jszsi Tlckle too; Cantor; Camouflage onostop; LtbertywaltzRltzwalti. B. H. POLAK, Foralgn Supervisor for Holland of The American Hat Ass. Masters of Bandag. Momber ot The S. O. T. Eng land, botb In Union wltb i I' Académie des Prof. de danso i Paris. Sacretary and mombers of The Dutch Soc. of O. T. Mevrouw BIERSTEKER, Kanaal- weg 29, vraagt zoo spoedig mogelijk ssn fll«ka D<g-Dlan»tboda of Noodhulp. Gevraagd ssn net MEISJE, voor de morgenuren, voor licht huiswerk en boodschappen. AdresKanaalweg 86. Uitgifte van reparatiebons voor de inkomons tusschen f 600.— en f 700.— belastbaar op VRIJDAG en ZATERDAG 24 en 26 JANUARI, van 2 tot 4.30 uur. Gsen anderen wgrden geholpen. Verkoop van militaire schoenen tot aap de belastinggrens van f 2600. -'s avonds van 6 tot 8 uur. Namens de Commissie: C. ADRIAANSE. C. J. YARNEES. Een flink MEISJE gevraagd, van 8—3 uur. Zondags vrij. Adres: van Hogendprpstraat 45. Mevrouw LAWERMAN, Breewater- straat 67b, vraagt een net Dag meisje (met de volle kost). •n Distributielokalen. MiNU voor do volgorde weekt Maandag 27 Januarli BrMiMM iMoaniasp, Dinsdag 28 Januari f KeslriM». Woensdag 29 Januari i SavoeiMkMfi. Donderdag 39 Januari i £rwt«asosp. Vrijdag 31 Januarlt Inljbonen. Zatardag I Februari i tfls». UVIjtloIng voorbehouden. COIFFEURS. Een natte vergevorderde LEERLINB biedt zich aan wegens vertrek van zjjn vorigen patroon. Brieven onder No. 368, Bureau van dit blad. Een FLINKE LOOPJONGEN gevraagd, AdresL. COLTOF, Spoorstraat. JONGEN govfaagd. Adres: A. KLOPPER EN ZONEN. Natta Commensaal® gevraagd en Slaapkamers te huur. Adres: Keizers'raat 91. Te huur Bovenhuis Dijkstraat 82, direct te aanvaarden. Adres: Koningstraat 20. Eoui Bovenkamer gratis te be trekken, met huiselijk verkeer, voor een vrouw alleen. AdresBureau van dit blad. rQ-wx l m onze L'tn» "1 de Inzet van de beroemde werk van VICTOR HUGO Cl' Eplsodo). De beste en mooiste Serle-Fllma vindt U In d* Niemand vsrzulms dit prachtwerk ti oaan zien- Sleohts 2 weken. Dn grootste Franschi Artistan verleunen hunne mede werking. IISIIIliriELEEl mi zillripiiilimi Ij; 1.1.i SUllf. In ii 'I Tiidilml 71. j Soho«nr-4»"»t'« bmn-n 1 d»| terug. To koo.p li Kippen en een Haan, tegen don leg. To bovnigo»Beekb. MAA9. To koop .govroagd een goed onder- houden KlHOtRWAOEN AdreoAoFAtorstraat 47. Te koop gevraagd een Buro-r- woonhuis, oMprek Koningstraat of Keizerstraat. Brieven onder no. 860, Bureau va» dit blad. To koop gei Burgerwsonhuls, omtrek Konings plein. Brieven lettel J-, boekhandel SPRUIT. To koop govra<igd een tw»vde honds Plano. Brievtm met prijs opgaaf no. 864. Bureau van dit blad. To koop bereldo KONIJNeNVTLLEN* Adres: Koningstraat 4. To koop 2 b -ato Gamal-nnr.ii-n, Te bevragen bfjJb. DAALDER Jbz. te Oosterend, Texel. Te koop een gdbrufkte kap«rve»to VLST, lang 14, wijd S»/e, hol S'/4 voet, 18 bladen. AdresScheepswerf te Texel. Z*o o-zo Reclame Ontvangen: IEPENBRANDHOUT. K..i»ikia.r. Adres i P. FABER, HARTESTRAAT 16. Kosthui® g«zocht door Adjudant O.O., bij voorkeur metZit-Slaapkamer. Brieven, met opgaaf van prijs, onder No. 363, a. h. Bureau v. d. blad. Dame zoekt tegen einde Februari san gvmnubll9tide Zit-Slaapkamer Of Zit- en Slaapkamertje rest pension. Brieven onder No. 365 aan het Bureau van dit blad. Zit- en Slaapkamer gezocht, liefst omtrek Ankerpark. Brieven onder No. 366, aan het Bureau van dit blad. Een nette Zit- Slaapkamer te huur, voor Marine. Adres: Wed. BRANDJES, Goveratraat 6. HOOGE PRIJZEN geef ik voor alle soorten Meub-len, Hultraad en lnbo*d*ls, alsmede oud Koper, Lood, Zink, Paardenhaar, Lomprn, Klasdlng- stukkan, kortom ik koop al uw over tollige goederen die U weascht op te ruimen. Koopt nog steeds alle ouda Papier- aoortan, Margarlne-doozan, Boaken, Cou ranten, enz. enz. Laat zich voor alles aan hult ontfelodon. Te koop aan drie-dof» Vlet met toebehooren. Te bevragen J. DE JONG, Wagenstraat 19. Te koop een Vulkachel. Adres: Wilhelminastraat 26. Te koop son Maltj«smsntei, leeftijd 7 jaar en «en Ba»dJ«, beide zoo goed als nieuw. AdresBureau van dit blad. KOF MEST te koop aangeboden. AdresA. v. d. EIJK, Sluisdijkstraat 1. Te koop een in goeden staat ver- keerend HaarenrlJwUI, 2 Mantel*, een zoo goed als nieuwe Overjas, I Vo«r- msnejee, 2 paar soo goed als nieuwe DtmassohoaneM maat 38 en B5 en 4 KenRnso. Adres: Brakkeveldwegdwstr. 6. Wegens vertrek te koop in de Keizerstraat een goed ond-rhoudtn HUIS. Adres: Keizerstraat 99. Te koop VULKACHEL. Adres: Zuldstraat 44. Te koop a*n moolo bri D»m*obont voor f 12.60. AdreaBureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3