PALJAS ECOWMISIl POSITIE UI OELIEIt, le kl. Aotoinobislen en Motoren, Telefoongids 7 TA HD PASTA DAMES, „CASINO" - ZONDAG A. SCHAAP, OOM SAMUEL. Eerste Heldersche Automobiel en Motorrijwielhandel. Brandstoffencommissie, Helder FimSES MELHIKOFF Het beroemde drama van d'ENNERY BEKNOPTE SCHETS MEDE IN VERBAND MET HET PLAN TOT AF SLUITING EN DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE, Operette-Club. BAL. Veiligheidswet. Keizerstraat 19 - Den Helder. „HELDRIA". T. van Zuylen, i DRUKWERK C. DE BOER JR. ATTENTIE! Wegens de groofe toeloop naar deze Volksvoorstellingen, Is het nemen van kaarten VOORAF zeer gewenseht. Vanaf haden in-het Sigarenmagazijn v. d. Haar KOKELAAR, Kanaalweg. GEWONE PRIJZEN. VERSCHENEN IS: BENEVENS EEN AANHANGSEL OVER DE GEMEENTEFINANCIËN EN EEN KAARTJE* DOOR J. M. L. SAUNDERS, LEERA.AR IN DE STAATSWETENSCHAPPEN EN HET HANDELS RECHT AAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL E. A. S. TE KAMPEN. met een voorwoord van w. houwing, OUD-KAPITEIN TER ZEE EN BURGEMEESTER VAN HELDER. Pril» f 2.75. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever: C. DE BOER Jr. te Helder. op VRIJOAB 24 JAIUARI 1119, ta 6 30 namiddag', voor militairen in hat Tehuis voor Militairen aan dan Kanaalweg en te 8 uur 'a namiddags voor de burgerl) In 't Evangeilsatiagebouw in da Palmatr. Sprekers Da. T. J. HAGEN, MajoorJfoldpradlkar He Dlvleie, Da. C. v. d. VOORT VAN ZIJP, Lid v d. Tweedt Kamer dar SL-Ban. Onderwerp: „Eene belangrijke zaak voor leger en vloot". Toegang vrij. Dlr.Q H. i. VAN DEN BOIAERDE. „Casino", Woansdag 29 Jan. '19, Succes operette. Groot Orchoat. Introductie'» bij de ('aden en den Directeur. De Burgemeaster van Balder brengt belanghebbenden in ba'finnerlni, dat de opgaven Ingevolge art. 14 dar Veilig heidswet, waarvoor formulieren kaste loos ter Bant. Sacretarïa verkrijgbaar zijn vóór 1 Februari v,s, behoorea te worden ingezonden. Voor nadere gevems wordt verwezen naar di kendmaking in dit blad vam 2 Ji 1910, e* naar do bekent aan de politiebureau! aangapl terwijl inlichtirigen ter Secretarie verkrijgbaar rijn. Helder, 18 Jaauaji 1919. Na ontvangst va* vijftien aent zend ik U -een mooie RECLAME WANDTASCH, geschikt voor brieven, broodkaarten of andere bonnen. Adres: JACOBA MARIA W0RTELB0ER, Dude-Pakela. feuilleton. Verhuur-inrichting. t.i.i, 194 Reparatie-inrichting, Voorradig divorse „Adler" AUTOMOBIELEN „Lourin en Ciamant' Beloofd aanbevelend, en de be kis vo ee T1l1t.N0. K Mi. Kl. d? C. ADRIAANSE, inn \AA Agent voor Hypotheekbanken. lfc*J 0 A. TEN KLOOSTER, Aas. Apoth., v/h. De Bie—Bierstekee, Keizerstraat 93, Drogerijen, Chemicaliën, Verplegings-Artikelen. 6 ho 7 ft L3 #0 he he Maisan VAN ALPHEN, QQkatraat 34. O AA Gonfiseur Patissier. B B Firma P. J. LAFEBER, Zuidstraat. OOQ f Rijwielhandel, Smederij. fcOQ P. IAN0SMA, Zmaitraat. |OI 1 Brandstoffenhandel. VCrTt B. JOH. VAN OER LEE, Spoorstraat 106. ICC Wijnen, Gedistilleerd, Amstel bieren. lüU he W. BIERENBROODSPOT, Spoorstr. 87/19. nny Manufacturen, Heerenmode-artikelen. fcUf Firma R. Th. LUIJCKX. ni f Weststraat 61, Helder. n Speciaal adres voor: Van Vollenhoven's Bieren, h Limonades Gazeuse, Wijnen en Gedistilleerd. to C. OE BOER Jr., Kpntngatraot 29 Cft Boekdrukker. M i c BERNH. MEIJER, Kaaaalvog 97. Ani Manufacturen-Magazijn „DE STER". lUI L. A. COLTOF, BiMMhavaa 1. 1Q"7 Mantels, Bedden,Confectie, Kinderwagens. U BERNH. MEIJER. Spoorstraat 46 nftl v Manufacturen-Magazijn „DE STER". 'Uv gt 5 O s H. L. ELTE, Kasiafstraat. nn Luxe Brood- en Banketbakkerij. 11 C. f. OOSTENDORP ZOON, nnn in lompen en metalen, Langestraat no. 79. G R e t T. C. 80VERS, Kaaaalvai. OO Stoffeerderij en Behangerij, Verhuizingen. "4 DE RIDDER—MEIJER, Aas.-Apoth., Ojn Drogerijen, Verplegings-Artikelen enz. OIU g Zuidstraat 71. y 1. 8RUNWALD, Kaaaalw., Kaizarstr. Q Dames-Confeetie- en Manufacturen- 4r|J SN q r Magazijn „De Zon". s E P.SCHA8EN, Oostsl.str. of 2a Vroanetr. 98 lAC I Bier- en Brandstoffenhandel. lUU H Firma H. SCHOL Jr., Braawatafatraat. Q£JI Banketbakker. «.Uf jjf ..HELDERSCHE COURANT" Koningstraat 29. wU „SEMPERFLORENS", HEIDER. Bloemenmagazijn Koningstraat 18. 141 1 M. L. HEIJLI8ENBER8, Spoorstraat. «Q4 Gasgloei-artikelen, aanleg v. Gas- en WaterL "1 Haldorscho Vleasohb&l, Spooratraat. ng (Gobrs, SLIKKER). £0 2 P. M. HEIJLIBENBER0, Spoorstraat 91. nnn Handel in Rijwielen en Onderdeelen. C£0 Firma A. J. SCHAAP, Kaiiarstraat. |QA Rijwielen en Automobielen. T W HEIJMAN, Hoofdgracht. QC Banketbakkerij. THIJSSEN, Spoorstraat. r Stalhouderij en Sleepery. 6t*r». WOOÖEROUIJN. Middenstraat. Tfi Glas- en Verfwaren. Hatal Cafi-Rastopraot „DF TOELAST". Spoorstraat. 11 7 JI C. TROOST, SBBOMitrop*. Af Hoeden en Petten. 0 Stoom-MalklarlcMiag JONG H01I.AN0" nii Westgracht 31. c*tl V 0. VIS, Kanaal*»!.*. fC Banketbakker. 3 K w C. XIESEWETTER, (aaaalw.g 174. flin Behangerij, Stoffeerderij, Verhuizingen. Firma H. WITSENBUR8, Hoofdgracht Luxe Brood- en Banketbakkerij. 19 tl t 9 h De Directeur van het Brandetoffen-bureau, brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat vanaf 1 Februari e.k., de bonnen Noe. 2, 3, 4 en 5 van de mlnlmum-ranlsoen- kaart zullen komen le verwallen. De-Directeur voornoemd, S. BOOT. BEKENDMAKING. Het adres van hat Agentschap dar Firma A. ZWAAN Jr, Zaadtaalt-Zaad- handsi te Enkhuizsn Is nu TUINSTRAAT 14. Ook worden bestellingen bij den heer ENDENBURG, Emmaatraat 40, aangenomtn. Beleefd aanbevelend, F. P. J. VAN STRAATEN. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het ultvallse en tot bevordering van den hergroeï van 't hoofdhaar, blijkt steeds bat heets. Per flaoon 60 oent. Alléén verkrijgbaar bij: Spoorstraat, Coiffeur. Te Koop BURGERWOOfcHUIZEN en BOUWTERREIN Geld voor hypotheek bssehikbsar. Adres: P. DE BEURS, Heldersche Polder 2. Fédora'w ö^plla tour, vernietigt on middellijk 't overtol lige haar op aan gezicht,-handen, enz. Onschadelijk zelfs voor de teerste huid. Vraagt uw kapper, prijs f 1.60. UIT DEN OMTREK. Callantseog. Dinsdag 21 Januari 1919 vergaderde in het lokaal van den heer S. Kos de V. V. V. Aanwezig waren 12 leden en eenige gasten. De voorzitter, de heer P. Vos, opent met een kort woord de vergadering, waarna de notulen der yorige vi gadering worden gelezen en go« gekeurd. De secretaris, de heer Lang horst, leest daarop het jaarverslag over 1918 voor. De voorzitter brengt den heer Langhorst een woord van dank voor het werk, ook weer in deze verricht. De penningmeester, de heer A. Dekker, houdt rekening en verantwoording over het financieel beheer over 1918. De ontvangsten beliepen f 127.50, de uitgaven f61.84', alzoo een batig slot van f 65.65'. Daarvan moeten echter nog betaald DOOB LOUIS TRACY. 38). Met een van tevredenheid getui gend gelaat, zoo zeldzaam bij een bruid te zien, wier huwelijk plotse ling niet doorgaat, liet Ermyntrude den arm van Frank los, om den leider te volgen, maar terstond wendde zij zich weer om en legde haar arm in den zijnen met een stevigen druk. Voor zoover zij dat beoordeelen kon, gingen zy sluipend door een tamelijk lange epening, uitgesneden- tusschen de ineengestrengelde takken van het struikhout en den grond, totdat Armstrong haar waarschuwde dat zij nu enkele meters lang op handen en knieen moesten kruipen. De man met het licht ging veorop, eh trachtte het sluip gat zooveel mogelijk voor haar te verwijden en te belichten, terwijl Frank haar aldoor bemoedigde met de verzekering dat zij er bijna waren. Toch was ze biy toen ze op een door sterren belicht punt uitkwamen, waar voel sleden tusschen de struiken- verborgen waren. Hare handen en haar gelaat hadden niet geleden, gedekt ala die waren door vilt en bont, maar doorns hadden terdege t 'ar kloeren ge scheurd en de knieën deden haar pijn, vamwege het ongewone kruipen. Binnen een oogenblik tijds waren alle Russem in de sleden, wonderlijk te zamen gepakt, en de hitten vlogen langs den weg door een dal dat zij nog nooit had gezien. ,Ge hebt zeker niet verstaan wat Prins Melnikoff aeide, toen hU vóór de versperring stond vroeg Fgpnk, toen zij in alle stilte over den sneeuwweg gleden zonder het vroo- yjk getingel van de tuigbellen die de eentonigheid van een rit in RuBland gewoonlijk verbrak. „Neen. Ik begrijp] alleen dan het Russisch, wanneer er langzaam ge sproken wordt." „Hij gaf bevel aan eenige Kozakken, om terstond naar D uk hof te gaan en van daar Lord Valletort met uw broer naar Bannof ka te brengen. En bij zich zelf sprekende, hoorde ik hem het spreekwoord uiten: Ik zal de lijmroe verzetten om het vogeltje te vangen ,Hy is een door en door slecht mensch, en ik heb een afkeer van hem," kwam haar over de lippen, terwyl de tranen haar in de oogen kwamen. „Ik kan u niet dankbaar genoeg zijn." Terwijl ze dat zeide, straalde er plotseling in de verte een flikkerend .licht als van een brand, en van uit de sleden klonken gesmoorde kreten. „Oh, wat is dat - riep Ermyn trude uit, bevende in vreeze dat een nieuwe ramp de bittere verrassingen van dien avond kwam vermeerderen. „Dat ia het begin Yan het einde, mademoiselle," zeide de leidsman met een wilden glans in zijn oogen. „De kapel van St. Stanislaus staat in brand. De houten Heilige heeft zijn laatste wonder verricht. Dat voorspelt den val van het Huis Melnikoff." HOOFDSTUK XVI. Devesting. Dien avond woei er geen scherpe wind. De temperatuur was omge slagen, zóó verrassend gauw als dat niet ongewoon is in de steppen en de vlakten, waardoor rivieren stroo men, vooral in Moscovië gedu rende het voor- en na-jaar. Toen Ermyntrude, verplicht om zich te laten trouwen, het paleis te Bannofka verliet, stond de thermometer op enkele graden onder nul, en toen zy een- uur later andermaal sleedde, begon de atmosfeer zachter te worden, en stond de thermometer bijna op nul. Deze ommekeer werd veroor zaakt door een warme bries die van uit zonniger landen naar vriezende- luchtstreken ging. Wanneer de bries voorbij andere voorloopers, die den Russischen sneeuwmantel hadden doen versmelten, gegaan was, zou het weer even koud zijn als altijd. Hield de zuidelijke bries echter eenige uren aan, wat somwijlen gebeurde, dan zou er een dauw neerslaan, waardoor elke zandweg veranderde in een modder-poel, eenige duimen diep. Daarom begroetten de minder gefortuneerde Russen de tijdelijke aangename weersverandering met eene betrekkelijke vreugde. Zoo waren ook de begeleiders van Ermyntrude gestemd. Doorgaan met wat zij begonnen waren, was ook bij gunstig weer, moeilijk en niet ongevaarlijk, maar kon nu ook onmogelijk worden. Wel konden zij de zandstreek verlaten en een spoorbaan zoeken, die naar een station leidde, maar dat zou dubbel gevaarlijk wezen. Goede raad was duur. Ermyntrude zag en bemerkte niets van de angstige spanning waarin alle geleiders onophoudelijk oost waarts tuurden, in de richting van de Caspische zee. Wolken aldaar, voorspelden regen, en regen in den Kaukausus beloofde vorst waar zy zich bevonden. "Vorst en sneeuw hadden zij noodig. De Russen zijn Lappen, evenals de Tartaren. Zelfs in de steden slapen de nachtwachten lekker op straat, ondanks de vorst die hun adem op hun baard doet bevriezen. De teedere zorg;, die haar omringde en do betrekkelijke overvloed van alles wat 2$ behoefde, zoomede het rustige van een-sleevaart, kalmeer den het jonge- meisje. Natuurlijk, dat zy haar hart uitstortte voor den met haar symphatiseerenden Arm strong, wien zü alles vertelde van de bange dagen te Banofka doorgebracht, terwijl hij van zijn kant haai- bekend maakte met veel van hetgeen zy niet wist. In 't bizonder interes seerde haar zijn in aanraking komen met Ivan Stephanovitch en do mooie Circasaische, die bestemd was de vrouw van Prins Boris te worden. „Gij zult al spoedig kennismaken met beide personen," zeide Frank. Iwan was het die in de kapel den prior verbood het huwelijk te sluiten. Hij moot in een der andere sleden zijn, hoewel ik mjy niet her inner hem daarin gezien te hebben. Het is onwaarschijnlijk dat hem een ongeval zou overkomen zijn, want wij hebben het aan zijn bekendheid met alle geheime gangen en schuil plaatsen van het paleis en het oude kasteel, te danken dat wij het huwe lijk hebben kunnen beletten, zooals we dat hebben gedaan." „Maar het meisje? Zij was er toch niet bij?" „Neen. Hy zeide mij, dat hij en zijn stadgenooten een eigen geheime schuilplaats hier in h-3t gebergte hebben. Noch marteling, noch de dood ontwringt aan een hunner het geheim. En-dat laat zicb. gemakkelijk begrijpen. Niet een, die den geheelen weg kent. Wel een stukje ervan. En die dat wil bereiken of verlaten, wordt eerst gé blinddoekt en aan den bekende der volgende afdeeling overgegeven. Alleen tvaii's stam houder mag alle kronkelingen kennen. Die onbegeleid gaat zoeken, ver dwaalt en blijft in den doolhof. Het Circasaische meisje wacht Jdaar op ons, naar ik hoop, ook op uw vader en breer." onder it accu; ;curate beheer de flnanti- administratie in orde. „Hoe kunnen we bij haar komen, als niemand den weg weet?" „Dat kan ik moeilijk zeggen, maar ik geloof dat men ons blinddoeken zal." „Hoe Ijzig!" „Prettig is anders, maar wij zyn en bonne compagnie. Stevanovitch vertelde my dat de weg afgedeeld is in zevenen, en dat ieder deel be heerd wordt door één geslacht, ih erfelijke opvolging. Het rechte heb ik er echter niet van gehoord omdat ik buitendien te "veel had om aan te denken." „Dacht ge soms over mij?" „Ja." „Hoe goed van u, dat ge zooveel hebt durven wagen voor iemand die, nu ja, de zuster is van uw vriend, maar meer ook niet." „Zeker niet. anders, lady Ermyn trude." „Kom, laat dat „lady" nu toch weg „Moet ik dan alleen maar;„Ermyn- trude" zeggen?" „Ja, Frank. Door wat ge Yoormij hebt gedaan, zijn alle deftigheden tusschen ons vervallen." In kinderlijken eenvoud had zij gesproken, en hetkostte hem moeite zyn hartslag te beheerschen en tot zich zelf te zeggen, dat zij alleen uit dankbaarheid dien anderen toon tegen hem aansloeg. Toch was haar ver anderde houding tegenover hem, voor hem gevaarlijk. (Wordt vervolgd.) Hierna volgt sluiting der verga- Texel, 22 Januari. Er is niets nieuws onder de zon, 1 schaap I ge- De bout vervoer ik op myn nek, De huid hang ik hier op het hek, Hetsehaap had bijna 10 pond smeer, Als alles op is kom ik weer." Indien er niet spoedig aanvoer Yoor het vinden van het lijk van den verongelukten schipper, van de UK 114, is een premie van f 60.— uitgeloofd. De kleederen op 'c lijk zijn gemerkt, met H. P. D. V., UK 114. SPORT. Voetbal. Overzicht dar wedstrijden van Zondag. W.F.C. heeft het er tegen de leiders kranig afgebracht, slechts met 2-1 werd verloren, een heel wat beter resultaat, dan verleden week tegen D.V.S. Wormerveer staat nu op de raaglijst no. 6 en heeft uit 16 wed strijden 16 punten, evenveel als „'t Gooi" welke no. 5 staat, maar een iets beter gemiddelde heeft. Z.F.C., bedreigd door het naderend degradatiegevaar, heeft flink van zich afgebetenin Amsterdam werd gewonnen, Schoten echter, ook een candidaat voor de laatste plaats, werd beslissend geslagen door Alcmaria. Y.S.Y. heeft zooals te verwachten was, gewonnen van H.S.V. met 4—1. Veleer oord moet nu nog één wedstrijd spelen en wel in Amsterdam tegen Neerlandiawordt deze door hen ge wonnen, dan zün ze kampioen. Al wint H.F.C. ook al haar nog te spelen wedstrijden, dan blijven ze toch één punt achter bij V.S.V. De wedstrijd Neerlandia—V.S.V. is dus van groot belang voor de drie clubs. In een forschen fanatieken kamp, zijn de roodwitten er in geslaagd de kostbare punten mee naar den Helder te nemen. Met 2—0 werd van Kinheim ge wonnen, een stand reeds met de rust verkregen. De houding van een deel van het publiek tegenover H.F.C. was beneden peil. Een kort verslag volgt in het no. van Donderdag. H.B. en Z.V.S. heeft niet tegen Bloemendaal gespeeld. Op het punt om te vertrek ken, bleken slechts 5 spelers aanwezig. Hierbij de stand: 0 V.SV. 13 11 O 2 22 88-10 H.F.C. 10 7 1 2 15 23-10 H.B.C 12 6 3 3 15 26-16 Neerlandia 9 5 3 1 13 18— 6 B.V.O. 10 3 2 6 8 18-26 Kinheim 9 1 3 5 11—24 H.S.V.1) 11 1 2 8 2 8-34 H.B. Z.V.S.1) 10 118 0 10-26 i) B 8.V. 2 winstpunten In mind'iing w»gens ni«t opkomsn Mg*n Ne«ilsndl». sj H.BÏV.8. 4 win» punten ln mlndarfng, wtgoDB niet opkomen tegen Neerlandia en B V.0. Deze stand is samengesteld op de direct behaalde resultaten van de clubs. Het speculeeren op nog te spelen wedstrijden, zooals de gewone manier van doen is b(j het opmaken der standen, hebben we achterwege gelaten. Hier de stand volgens de winst van het oogenblik; het aantal behaalde winstpunten geeft hier de doorslag. En bij den eindstand is dit toch ook zoo, het doelgemiddelde heeft dan afgedaan. van allerlei aard WORDT OURNE 0ELEVERI1 DOOB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4