Machinegaren COLTOF, Kanaalweg. Vradiscooferintii. Da Volkaiboad. Van de hand van generaal Smuts, een der Britsehe gedelegeerden in de volkenbondcommissie is in begin dezer giaand een brochure verschenen wahrin deze m«t het oog op de samenkomst van de vredee- conferentie eea uiteenzetting gaf van doel en organisatie van den te stichten volkenbond. Ën generaal Smuts ontwikkelde hierin denkbeelden die voor de komende vredesregeling wel van zeer bijzondere beteekonis zijn, omdat hij daarbij ook een regeling voorstelde betrekking hebbende op die dealen van de wereld, welker bevelking nog niet beschaafd en entwikkeld genoeg is, om zelfstandig deel van den bond der natiftn te kunnen uitmaken. Want hij begreep dat van een volkerenbend alleen dan met succes sprake zou kunnen zijn, indien aan den imperialistischen naijver van de vorschillende volkeren, ten aanzien van deze gebieden, een einde zou kunnen worden gemaakt. Generaal Smuts meent dat het gewenscht is deze gebieden - zooals bijv. Mesopotamii, Syrië, Transkau- kasie, Armenië, e. d. te stellen onder het beheer van een der mogendheden, echter in dien zin, dat deze slechts zou optreden als mandataris van den volkerenbond, en dat het door haar beheerde gebied voor allo volken ge lijkelijk zou openstaan. Voor alle ge bieden die geen volkomen onafhan kelijke staten zijn, zou de politiek van de open deur moeten worden gevolgd, een politiek van volkomen economische gelijkgerecbtigheid voor allen." Meer dan de andere punten door generaal Smuts omtrent de orga nisatie van den volkerenbond ontwik keld, en waaromtrent nog wel tal van andere schemas zullen worden onderworpen aan het oordeel der commissie, lijkt ons dit punt van overgroot belang. Want immers juist in hetstreveii naar machtsuitbreiding, politiek of economisch in de nog onont wikkelde gebieden van de wereld, ligt het groote gevaar voor wrijvin gen en conflicten en aan dit streven zou een einde kunnen komen, indien het beginsel van Smuts waarlijk op recht zou worden toegepast. In verband hiermede is zeker van groote beteekenis het besluit van de Brltsche delegatie ter vredesconfe rentie om 4e regeling van de vraag stukken van Mesopotamie, Palestina en de Duitsche kolonies over te laten aan den volkenbond. In de eerste plaats omdat bier uit blijkt, dat de denkbeelden van Smuts instemmiig vinden bij de Britsche gedelegeerden, in de tweede plaats omdat dit goede voorbeeld van Groot-Britanni* onge twijfeld door de andere mogendheden zal worden gevelgd, wijl deze nu toeh niet aebter zullen kunnen blijven in het vertrouwen in den bond der natiën. En de .Daily News", die dit besluit de wellicht grootste everwinning van den oorleg noemde, overdrijft zeer zeker hierin niet. In dezen geest immers zal een opleseing kunnen worden verkregen, die waarlijk het achoone ideaal ons door president Wilson voergehonden, tot verwezenlijking kan brengen. Ingezonden mededeeling. LEEST VOORAL de belangrijke annonce: Extra aanbieding van Coupons Restanten aan deaohterzljde (4e pagina) van dit blad. Firma I. GRUNWALD, KEIZERSTRAAT 108. .Uit Parijs wordt aan het „Hbld.' gemeld, dat onder de eerste quaesties, welke de commissie voor het inter nationale stelsel Yan havens, rivieren en spoorwegen zal bespreken, die van de Schelde en den Limburgschen spoorweg zullen behooren. Parijs, 26 Januari. De „Hom me Libre" verheugt zich er In, te kunnen constateeren, dat de meeningsver- schillen, die Zaterdag aan het licht konden treden, volstrekt geen nadee- ligen invloed hebben gehad op de hartelijke eensgezindheid der entente, welke noodzakelijk is voor de stich ting van het dringend noodige orgaan voor de waarborging van den inter nationalen vrede. Wilson rond algemeene instem ming toon hij verkondigde, dat het plicht was de reiken tevreden te stellen en niet de regeeringen, en een yrede te Bluiten en geen .zaken te deen". Ten slotte hebben alle gevolmach tigden ingestemd met de beschou wingen van Bourgeois, toen deze het voorstel deed het hof van arbitrage in den Haag. te doen herleven en daaraan alle middelen van actie en bekrachtiging te verleenen, die het ontbeerde. Di «-kiiiir. Naar de .Times" uit Washington verneemt, zullen de geallieerden de uitlevering verlangen van den gewezen Duitschen keizer en negen mede plichtigen, o. a. Ludendorff, Tirpitz, von Jagow, die bij 't begin van den oorlog staatssecretaris van buiten- landsche zaken was, den geweien Duitschen kroonprins en generaal Falkenhayn. Huyimaas «var da vradasvoor- Bern, 25 Januari. In een onder houd met den vertegenwoordiger van het Wolffbureau te Bern heelt de Belgische socialist Kamiel Huljsmans gezegdik kan mij geen volkenbond voorstellen, waartoe Duitschland niet zou behooren. De voorwaarde zou natuurlek moeten zijn dat het bols jewisme in Duitschland niet zege viert en dat er werkelijk stabile toe standen heerschen. Ik vertegenwoor dig naar van zelf spreekt het stand punt dat België door Duitschland schadeloos moet worden gesteld. On zinnige eitchen zullen van zelf ver vallen; de door Lloyd George, naar verluidt, gestelde eisch van 400 milliard, die Duitschland zal mooten betalen, vervalt reeds daardoor, om dat Duitschland slechts 800 milliard bezit. Wat de territoriale eischen aan Duitschland betreft, zooals de Fran- sche aanspraken op het Saargebied en don linker Rijnoever, verklaar ik met alle beslistheid: NooitI Zoodra deze vraagstukken óp de' vredes conferentie zullen worden besproken, zullen eenige gedelegeerden, aan wie men thans niet denkt, zich met alle beslistheid tegen deze plannen ver zetten en, overeenkomstig hun over tuiging, slechts de teruggave van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk er kennen. Ook de Fransche socialisten vertegenwoordigen dit standpunt. Zij toonen niet de minste neiging een- of ander gebied in te lijven, welks bevolking overwegend katholiek is, hetgeen slechts een versterking der oppositie zou beduiden. Ik maak u er echter op opmerk zaam dat er aan den anderen kant juist in het Rijnland een tamelijk sterke beweging voor de afscheiding van Duitschland is ingeleid, een gevaar, welks reactie op een verster king van eenige Fransehe districten onmiskenbaar is. Wat voor het overige de eischen der mogendheden ten opzichte van de Duitsche oostgrens aangaan, zoo geloof ik dat men hierin nog geen duidelijk inzicht kan heb- be». Indien de aansluiting vanDuitsch- Oostenrijk de voltrekking van den eensgezinden volkswil beduidt, zou ik niet weten wat daartegen in te brengen is. Iets anders is het of het taktisch juist is om thans met deze eischen aan te komen. Bepaalde kringen zullen er op wijzen dat een dusdanige vergroeiing van Duitsch land eok nadeelen bieden kan. Ten opzichte der Duitsche koloniën verwerp ik als socialist elke koloniale politiek, welke in dienst van kapi talistische belangen staat. Naar mijn meening diende het geheele koloniale probleem in dier voege te worden opgelost dat alle koloniön onder na tionale controle moeten staan, naar het voorbeeld der Ebgelsche controle over Egypte. Dit is echter niet mo gelijk. Daarom zie ik niet in waarom Duitschland geen koloniën zou bezitten. Van het zelfbeschikkingsrecht ver wacht ik niets; onder beschaafde volken kan het yoeilijk in toepassing worden gebracht, laat staan onder de onbeschaafden. Ouitschland. .Wilhelmshaven, 27 Januari. De Spartaciers hebben hier een krijgs- gerecht ingesteld en de rijksbanken bet station, alsmedq het officiers casino bezet, waarin zich de araol- raad bevindt. Het spoorwegverkeer is gestaakt. Oldenburg, 27 Januari. Op het haanvak Varei-Wilhelmshaven staakt het geheele trein- en telegraafper soneel, om de communistische.herrie te Wilhelmshaven tot stilstand te brengen. Ces aanlag ap Scheidsmaal, Naar aanleiding van het gerucht, als zou een aanslag op Scheidemann ï|jn gepleegd, dealt het partijbestuur der soc.-democraten mede, dat de extra-trein, waarmede Scheidemann naar Berlijn terugreisde, tweemaal op een ander spoor gebracht moest worden, n.1. te Eishenberg en te Nordhausen, daar de Spartacisten aanslag op den trein hadden beraamd, die echter nog bijtijds werd ontdekt, len onderzoek is terstond ingesteld. Tommtada oavalllghaid. Uit Berlijn wordt dd. 24 Jauuari gemeld Met den veiligheidstoestand te Berlijn wsrdt het steeds treuriger. Gewapende rooverbenden plunderen particuliere woningea, waarbij zij het doen voorkomen, alsof zij tot de veiligheidstroepen behooren. Het komt voor, dat zij geheele straten afzetten, om hun kameraden onge stoord ts laten plunderen. Men vreest, dat als voortaan 's avonds om 11 uur volkomen duisternis in Berlijn zal heerschen, deze elementen nog meer gelegenheid zullen krijgen hun slag te slaas. Rusland. Naar de Reesski Listok meldt, maken de bolsjewiki aanstalten om St. Petersburg te ontruimen. Alle bolsjewistische instellingen, kostbaar heden en gelden worden naar Moskou of Nowgorod overgebracht. Na ont ruiming zal de stad ter plundering worden overgelaten aan Letsche regimenten en vrijgelaten gevangenen Korts bsrlchtss, Te New-York wordt Dinsdag het Commodors-Hotel geopsnd, dat het grootste tsr wereld heet te zijn. Dit hotel heeft tweeduizend kamers, elk met eigen badkamer. - TeNew-Yerk overweegt men het bouwen van een brug over de Hudson ter verbinding van het eiland Man- battan met New Jersey. Dit bouw werk zou dan mede het karakter dragen vaa een gedenkteeken van New-York voor de in den oorlog gevallen soldaten. De kosten van het ingenieurswerk zouden tusschen de 50,000,000tn $100,000,000 bedragen. De Bolsjewiki schijnen te weige ren naar Prinkipo te kernen en aan te dringen op een andere plaats van bijeenkomst; de „Humanité" dringt erep aan daartoe Parijs aan te wijzen. PLAATSELIJK NIEUWS. De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven alhier zal vergaderen ten Raadhuize op Donderdag 80 Jan. 1919 des n. m. 8 uur. Stukken voor die vergadering kun nen vooraf worden ingezonden aan een der leden of aan den secretaris, Dijkstraat 45. Doori de afd. „Helder" der Christen-Demokratische Partij zijn voorloopig. candidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland de heeren: A. P. Staalman, Amster dam, lid van de 2e Kamer der Staten- •eneraal, P. P. Hartendorff, Haarlem, J. H. Staalman, Helder en H. Bloem, wethouder tc Terzchelli^. Da Gatvoorzlenlng. Maandagmorgen vervoegden zich de bioscoopexploitanten te dezer stede bij den burgemeester teneinde de gasregeling te bespreken, een en ander naar aanleiding van het in den jongsten gemeenteraad ge sprokene. De burgemeester deelde hen mede, dat zij verplicht zullen worden, behalve de betaling der boete die geheven wordt voor hun over schrijdingen, acht dagen te sluiten. Goedgevonden werd, dat deze sluiting verdeeld werd over eenige maanden, zoodat de „Cinema" en „Tavenu"- bioscoop gedurende twee maanden des Donderdags gesloten zullen zijn. Deze sluiting gaat op 6 Februari a.s. in. Het aanvanesuur werd voor alle bioscopen vastgesteld op half acht, het sluitingsuur op 10 uur. Des Zondags is het aan van gsuur half zes. Samenleving tusschen plant en dier. De A. G. O. zet er spoed achter: pas is de interessante voordracht geweest met vloeibare lucht, of weder kragen we iets interessants op het gebied van A(lgemeene) G(eestelijke] O(ntwikkeling), en wordt iets nieuws aangeksndigd. Prof. Boeke, thans hoogleeraar te Utrecht, hesft ten vorigen jare groot succes gehad met zijne lezing over diepzse-onderzoek. Die van gisteren avond betrof een niet minder inte ressant onderwerp uit de natuurlijke historie. Symbiose noemt men een vsrm van samenleving tusschen verschil lend georganiseerde wezens, i. c. planten en dieren. Men denkt veelal, dat elk levend organisme op zichzelf leeft, dat het een egocentrisch be staan voert. Schijnbaar is dat ook zoo; schijnbaar zijn zoowel dieren als planten op elkanders vernietiging aangewezen. Br heerscht een voort durends stryd om het bestaan tus schen de levende organismen, én merkwaardig is het aanpassingsver mogen om zich tegen vijandelijke aanvallen te beschermen. Maar voor den onderzoeker is er niet overal vijandschap, integendeel, valt er vaak innige vriendschap, innige samenleving op te merken. Die vriendschap, die z.g. symbiose, moet niet verward worden met para sitisme, zooals bijv. bestaat bij be paalde schimmelBoorten en boomen, waardoor deze laatste ten slotte ge heel ten onder gaan. Neen, die sym biose is als het ware een verbond, een vennootschap tusschen beide wezens, zonder welke hun „zaak'" niet floreert, niet kan bestaan. Yan die symbiose werden ons in een serie lichtbeelden interessante gevallen getoond. Zoo toonde prof. Boeke ons de afbeelding vaa een krab, die leeft in het leege omhulsel van een slak, een messel, etc. Dik wijls groeit bovej op dat slakken huisje een zeeroosen beide wezens, de krab en de zeeroos, hebben met hunne samenleving aldus een vast verbond gesloten. De zeeroos dient als vermomming, als camouflage voor de krab; om gekeerd bewijst deze haar den dienst, door zich nu en dan te verplaatsen (waarbij het huisrje en de zich daarop bevindende zeeroo3 natuurlijk mede- gaat] haar van frisch water en van voedsel te voorzien. Scheidt men beide wezens, dan kwijnen ze weg en sterven af. öeruimen tijd stond de hoogleer aar stil bij de z.g. korstmossen, die men in bosschen overal kan vinden, z(J bestaan tengevolge van symbiose; de schimmels zouden op den drogen grond niet kunnen gedijen indien zij niet gevoed werden door wieren of algen. De z.g. wortelknollen van erwten, boonen, lupine e. d. zijn ont staan uit symbiose met bacteriën, die een buitengewoon stikstofhou- dende materie voortbrengen. Zeer interessant was hst geval van de yuccabloem met het yucca-motje. Het motje bevrucht de bloem, maar omgekeerd legt het zijn eitjes bin nen in de bloem en de larfjes voe den zich met het vleesch der zaden. Bekend is het nuttige werk, dat de mieren ten opzichte van planten verrichten. Welnu, er zijn planten, die een „huisje" vormen, waarin hun beschermers kunnen leven en zich verbergen. Ook hiervan kregen we merkwaardige voorbeelden te zien. Typisch was de accacia-boom met haar mierenbroodjes aan het einde der bladeren. Zoo was er nog meer, dat prof. Boeke ons uit het buitengemeen rijke en interessante leven der fauna en flora mededeelde nog meer, dat ons deed zien hoe allerwegen in de natuur die symbiose, die vriend schappelijke samenleving bestaat en het was slechts door gebrek aan licht dat de lezing vroegtijdiger dan anders moest worden afgebroken. Dr. Ketner sprak namens de tal rijke aanwezigen woorden van dank en erkentelijkheid en greep met zijn tot wederziens" ons uit het hart. 5 Februari de heer Van de Volkere weder met interessante proeven met draadlooze telegraphie. Daarna weer wat anders. Elk wat wils, velen wat goeds, hopen wij. Poging tot diefstal. Een dezer nachten zwierven twee burgera op verdachte wijze rond bin nen het fort Erfprins. Door het schie ten van aen der aldaar geplaatste schildwachten werden zij op de vlucht gejaagd, doch konden niet worden gearresteerd. Klaarblijkelijk werd dit late bezoek met minder goede bedoe lingen afgelegd, want herhaaldelijk wordt blijkens de politierapporten uit de forten gestolen. Vooral op koperwerk zijn dit soort bezoekers zeer gesteld. Onvallf|t wig. Op den Huisduiner straatweg is dezer dagen des avonds een bejaarde juffrouw, wonende te Huisduinen, aangerand door een manspersoon. Op haar hulpgeroep kwam een juist per flets passeerende luitenant van de landmacht af, wien het mocht ge lukken den dader, die inmiddels aan den haal was gegaan, te achterhalen en zijne identiteit vast te stellen. De dader zal dus zijn gerechte straf niet ontgaan. Een weinig meer ver lichting op den Huisduiner weg zou echter niet misplaatst zijn. BINNENLANO. Hat vrljlatea yan schapaa door Amèrika. Naar Reuter Zondag uit Washington seinde, zijn opnieuw veertien stoom schepen, die voor oorlogsgebruikwa ren gevorderd, aan de koopvaardy- vaart teruggegeven. Onder dio sche ien zijn vier Nederlandsche, twee )eensche en drie Japansche. Zeven dier vaartuigen zijn aangewezen voor de vaart op Zuid-Amerika, drie voor, de Transatlantische vaart. Graan. Het stoomschip „Heetor", van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij., is Zondag van Galveston te Amsterdam aange komen met ongeveer 4200 ton granen. Thifi, In verschillende kringen heerscht de vrees, dat, nu de maximumprijs en de distributie van thee zullen worden opgeheven, terwijl slechts geringe voorraden thee in het land zijn, de prijzen van dit artikel enorm zullen oploopen. In verband hiermede is het wellicht niet ondienstig mede te deelen, dat hedenmiddag 1 uur het s.s. „Tabanan" voor den Hoek van Holland wordt verwacht met 10.000 kisten thee, terwijl er thaDS op Java ladende zijn het s.s. „Rem- brandt", dat 7000 kisten thee inneemt, het s.s. „Dardauus" met 12.000 kisten thee en het s.s. „Kawi" met 18.000 kisten thee. De vracht van IndiB naar Nederland. Naar het „Hbl." van de Stoom vaartmaatschappijen, welke van Ned. Indië op Nederland varen, verneemt, zijn de vrachten van Java naar Neder land met 30 pCt. verlaagd. Rellafichlp vargaas? Te Rotterdam maakt men zich zeer ongerust over het Belgische stoomschip „Syrië", dat 25 Dec. van New-York is vertrokken met een volle lading graan en stukgoed, be stemd voor de Belgische Reliefcom- missie. Sedert het vertrek is niets van het schip, dat reeds twee weken over tijd is, vernomen. Brandstoffanmisira te Laldao. Het ziet er met de brandstoffen- voorziening te Leiden slecht uit. Er zijn hier, om ons alleen tot den huis brand te bepalen, nog slechts vijf eenheden gedristribueerd, terwijl in andere plaatsen 7 a 8 eenheden zijn beschikbaar gesteld. Heden werd door de brandstoffencommissie de eenheid aangekondigd, maar het be- noodigde quantum was slechts ge deeltelijk aanwezig. Wanneer het R.kolenbureau niet spoedig nieuwen voorraad beschikbaar stelt, zal de ontevredenheid algemeen worden. Het is ons gebleken, dat aan het district Leiden een minder groote hoeveelheid z.g. zwarte eenheden beschikbaar gesteld zijn 'dan aan andere districten, omdat men zich hier had ingericht voor het maken van bruinkoolbriketten, welker pro ductie echter «p een mislukking is uitgeloopen. Velen zijn daardoor gedupeerd ge worden. Men wijt deze misère in de eerste plaats aan de brandstoffencommissie, aan welker leiders ondeskundigheid wordt geweten. Vermoedelijk heeft genoemde com missie echter geheel te goeder trouw gehandeld en treft haar in deze geen blaam. „Telegr." Hat Spoorvagparaoaeal. Op een Zondag te Rotterdam ge houden vergadering van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, en den Bond van Ambtenaren in dienst der Nederl. Spoorwegen, werden de voorstellen der direetie» besproken, Aangedrongen werd op inwilliging der eischen van 1903. Kunnen de Maatschappijen de lasten van deze verhooging niet dragen, dan moet de staatskas bijspringen. Woensdag zal de minister het rapport van de directies ontvangen. Deze heeft dan 10 dagen noodig om het te bestudeeren, het goed te keuren of een zelfstandige regeling voer te stellen. Ne vergadering meest dus beslissen of men het ontwerp der directies zonder conditie zou aan vaarden. De heer Woltmaker, voorzitter van de Nederl. Vereen, wees er op, dat hetgeen de Maatschappijen aanbieden, niet aanvaard kan worden, omdat alle groepen er slechter aan toe komen. Zondag 9 Febr. zeide spr. ten slotte, zal men te Amsterdam opnieuw de leden bijeenroepen om het antwoord van den minister te bespreken. Daar zal een belangrijke beslissing genomen worden. Houdt u tot die» tijd kalm en doet by de maatschappijen uw werk, zooals dat goedgeorganiseerden arbeiders past. Ten slotte werd een motie aan genomen, waarin de voorstellen dei- directie onaannemelijk werden ver klaard. Een gelijke beslissing werd ge nomen door de vergadering van den Neutralen Bond van Spoorweg personeel. De sneeuwscheppers staken Als een zacht wit kleed ligt' de sneeuw op de buitenwegen, dempend het geluid van karren, wagens en al wat verder de lucht van rumoer vervult. Als een kleffe, grauwe massa plakken de vlokken, die toch óók blank geweest zijn, tegen trottoir banden e» tramrails i» de drukke straten. Van scheppers en ruimers geen spoor. In den loop van den winter heeft de Gemeentelijke Arbeidersbeurs te Amsterdam eenige duizenden werk- loozen „sneeuwkaarten" verstrekt. Van die velen verschenen heden ochtend slechts 930 op 'tappól. Zij namen spaden en bezems in ontvangst met den band, die het zichtbaar bewijs is, dat de Gemeente hen tydelljk in dienst heeft genomen. En toen alle equipementsstukken in hun bezit waren, weigerde» ze aan het werk te gaan. De sneeuwschep pers staakten, nog vóór zij iets hadden gepresteerd. „Loonsquaestie" verklaarde de man op den Dam, die zijn spade als rust- paal gebruikte. Wat de „loousquaes- tie" eigenlijk precies inhoudt, kan niemand ons met zekerheid vertellen, ook de directeur van de gemeente reiniging niet, wien de stakers dan toch in de eerste plaats hunne eischen hadden moeten kenbaar maken. Er waren groepjes, die hem ver klaard hadden, dat zij hun dagloon van drie galden met 100 verhoogt wenschten te zien, andereu vroegen kort en bondig zeven gulden, weer anderen wenschten met de vaste gemeentewerklieden gelijk gesteld te worden, maar hoe verschillend de verlangens ook waren, in één ding teonden de stakers zieh solidairZij weigerden de sneeuw te ruimen. De vaste gemeenteseheppers trachten nu de allerdrukste verkeerspunten schoon te houden. De sneeuwploegen zijn in actie gekomen en voor de rest laat men de sneeuw voor wat zij is, niet bepaald ten pleiziere van de voetgangers die door een steeds hoe- ;er wordende laag hun weg moeten 3&nen. (H.bl.) Tjalk op eon mijn galoopan. De Nederlandsche zeetjalk „Voor waarts", met hout naar Wqrmerveer bestemd, is op een mijn geloopen en verloren gegaan. Drie opvarenden werden gered* door den stoombeuger .Vooruit" uit Vlaardingen. De „Voorwaarts" werd gevoerd doer en was het eigendom van kapi tein R. Houtstra uit Groningen. Na het vertrek uit de Deensche haven Thyberon stiet men Dinsdag 21 dezer des morgens te ongeveer half negen eensklaps op een mijn, waardoor het voorschip van het achterschip af brak en verloren ging. Gelukkig bleef het achterschip nog een oogenblik drijven, zoodat de opvarenden even gelegenheid hadden Yan de deklading eon vlot samen te stellen. Ternauwer nood hiermede gereed gekomen, moest men hierop vluchten, daar het achter schip ook wegzonk, waarbij de scheepsboot verloren ging. Men zat nu met vier man op een vlot, zonder eten of drinken. Een koolraap, die langs het vlot dreef werd opgevischt en maakte het eenige voedsel uit, dat de menschen gedurende ruim vijftig uur kregen. De kok stierf aan uitputting. Men wilde het lijk echter niet van het vlot afdoen, in de hoop dat men alsnog spoedig zou worden opgemerkt. Donderdagmiddag einde lijk daagde redding op: de stoom beuger „Vooruit", schipper J. Goed- knegt. Dat men het den sehipbreuke- linge» aan boord van het visschers- vaartuig gemakkelijk maakte, laat zich denken. Alleen had men bezwaar het lijk van den kok mede te nemen, daar men nog eenige dagen moest visschen. Besloten werd dus, het lijk met zeemanseer aan de golven toe te vertrouwen. Gistermorgen kwam do beuger tè IJmuiden binnen, waar de zeelieden een onderkomen vonden iu 't Koning Willemshuis en waar bij de marine autoriteiten de eerste verklaring werd afgelegd. Gered zijnkapitein R. Houtstra, stuurman S. Bakker en de matroos J. Langerak. Overleden is de kok P. van Es uit Schiedam. Oplichting van f25.000. Door middel van een valsch volg briefje is een looper van een der groote bankinstellingen te Amster dam, door een valsch volgbriefje een bedrag van f25.000 afhandig gemaakt. Op den Amstel nabij de Nieuwe Prinsengracht werd hij door een persoon aangesproken, die hem mede deelde, dat hij door de directie der bank was gezonden, om de f25.000 (26 biljetten van 1000) terug te brengen. Daarbij Joonde hij een schriftelijke volmacht van de directie. De looper, die onbegrijpelijkerwijze niets vermoedde, gaf het geld af. De politie stelt een onderzoek in. Korte berichten. De autoriteiten nemen voorzorgs maatregelen tegen 't eventueel uit breken van een spoorwegstaking. Mi»isterieele circulaire elk ge meentebestuur geve niet meer slacht- Ytrgunningen dan noodig is voor 2 ons per hoofd per week, nuchter kalfsvleesch niet meegerekend. LANGS DE STRAAT. Sneeuw! Wezenlijke, waariyke, wintersche sneeuw! Sneeuw op de straten, in dichte massa neergedwarreld uit den reeds Zaterdagavond donker-dreigen- den hemel; sneeuw op de bevroren wateren van het kanaal, sneeuw op de daken en lan£s de gevels der huizen; sneeuw op de eenzame, kale boomtoppen, die, in de 'verte, op ragfijne Vlaamsche kant lijken sneeuw overal, overal, overal. Over de wijde vlakten van het Noord-Hollandsche polderland ligt de witte wade uitgespreid, alle levende organismen daaronder schijnbaar doodend, begravend; langs de duinen kruipt en klimt zij omhoeg in grillige fantasieën, als wilde zij terug naar de wijde hemelen vanwaar zij is gedaald. Onzen voetstap maakt zij onhoorbaar, maar daartegenover maakt zij onze silhouet vaster, sterker, omlijnder. Slechts de zee, de eeuwige, onveranderlijke, blijft onaantastbaar in haar wijden schoot worden de vlokken opgenomen en verdwijnen, verzinken. Witte, wintersche sneeuw gaf ons deze laatste Januari-Zondag en het was, alsof een nieuw leven ontstond. De Zondagsche rust was voor de talrijke jeugd niet langer heilig; de verleiding voor het vurig sneeuw- ballenspel te groot, en van allen kant vlogen de witte kogels langs de straat. Het aantal blozende meisjes wangen, op dezen Zondag in aan raking gekomen met zoo'n versch- gerolde, rulle bal, was waarlijk on telbaar! En dq sleden! Haastig van den zolder gehaald werden daar de kleinste hummels uit het gezin in gezet, stevig geëmballeerd, en de beide oudsten reden hen pijlsnel voort over de weldra spiegelgladde wegen der binnenstad. Des middags rukte de reiniging uit met haar sneeuwruimer; zij kon echter niet veel beginnen op die vaate, compacte, in elkaar getreden massa. En des Maandagsmorgens reeds werd dan ook een heirleger werklieden aan den arbeid gezet met schoppen en houweelen om de des Ingezonden mededeeling. ontvangen. Distrlbutiaprijs. nachts vastgevroren sneeuw los te werken en te ruimen. Dat ging vrij vlet en tegen den avond van Maandag waren de wegen vrijwel begaanbaar. Maar, o wee! het zonnetje, dat overdag flink ge holpen had, verdween, en des avonds begon het opnieuw te vriezen, zoadat het des avends gevaarlijk glad was. Het was toen waarlijk geen pretje op de gladde straten, met aan weers zijden hoopen bevroren sneeuw, zonder straatverlichting, zijn weg te moeten'zoeken. Het schijnt neg altijd veel bezwaren te hebben om de geruimde sneeuw tevens naar het kanaal te transporteeren, zooals in Amsterdam en elders steeds ge- sehiedt. Wij begrijpen dit niet best, want speciaal in de heofdstraten, kan dit toch niet zooveel bezwaren opleveren, daar men steeds dicht bij het alom tegenwoordige kanaal is. Inmiddels is de late winter, hoe ook welkom na zooveel nattigheid en gure kou, een niet blijde begroete gast. Want men heeft geen brand stof om zich behoorlijk te warmen, geen vet om oen behoorlijk middag maal te koken, dat ons weerstands vermogen tegen deze koude intaet houdt, en met eenigen angst vraagt men ziek af ef dit aanhouden moet? En of de nieuwe eenheid spoedig loskomt? O sneeuw, hoezeer ook de poözie van den wintertijd, de traditie van oud-Holland, op oorlogswinters zijt gij niet berekend! En wij zouden u willen toeroepen: verdwijn, ver dwijn weer spoedig. Laat ons niet de misère doormaken van de natte schoenen: ze slijten zoo gauw als in uw modder moeten baggeren e» nieuwe zolen en hakken kosten vijf gulden en vijftig cent. Zegge f5.50! Als ze te krijgen zijn! Maar we hebben het niet voor 't zeggen! En 't zonnetje scheen van middag zoo heerlijk. De sneeuw glinsterde zoo vol pracht, het was alsof de winter eerst recht gaat beginnen Maar onder dat sneeuwkleed gist het en broeit het; wij weten: de kiemen bereiden zich voor het nieuwe leven, dat straks t'allen kant ontspringt. En wfl zullen afwachten en er ons doorheenslaan, zij het met wat minder weerstandsvermogen en wat meer koude voeten. Te schooner zal SPORT. Uilslagen van Zondag 26 Januari. N. W. B. le klam. Jl. Blauw Wit—Hercules 6 B. W.F.C. V.V.A. 4-0. Rcserwe 2e klasse, afd. D. Zaandam: Z.F.C. II-Z.V.V. H 3-1 AmsterdamA.F.C. III - HerculesHI 2-2 Oversicht. Ondanks velden van sneeuw en ijs, is er Zondag toch nóg gespeeld. Veel moois zal het wel niet geweest zijn, dat kan ook niet anders, hoewel natuurlijk zooveel mogelijk getracht zal zijn, de terreinen een eenigszins bespeelbaar aanzien te geven. De spelers beklagen we echter, die op dergelijke velden moesten spelen; op zoo'n manier heeft het niet veel weg van sport, 't lijkt nu meer op aangenomen werkhoe gauwer het competitie-programma afgewerkt is, hoe liever. Het Stadion-veld in Amsterdam was door den scheidsrechter goedge- keurd, zoodat de wedstrijd Blauw Wit—Hercules doorgang kon vinden, hoewel laatstgenoemde vereeniging, o.i. zeer terecht, tegen deze beslis sing protesteerde. De Amsterdam mers wonnen dezen match, hoewel de Heracliden met rust een 2—0 voorsprong hadden. Ook in Wormer- veer bleek het terrein bespeelbaar te zijn, het onvolledige V.V.A. werd hier geklopt met 4—0 door de thuie- club, die nog steeds zonder Tj. de Vries speelt. Rust braeht een 0—0 stand. Ook in Amsterdam won W.F.C. van V.V.A. [met 3—1}. In Zaandam een plaatselijke ontmoeting tusschen de reserves van de aldaar gevestigde 2e klasse-elubs. Evenals de vorige maal, won ook nu weer Z.F.C. H. In hek Oosten en Noordon vond ook nog een le klasse-ontmoeting plaats, hoewel het spel allesbehalve le klas was. Ook de hier aangekondigde ont moeting H.F.C.—Adelborsten werd afgelast; we vinden dat niet zoo erg, de H.F.C.-spelers mogen wel eens een vrijen Zondag ook hebben. Zondag a.s. wordt weer een extra inspanning van hen gevergd, dan gaat het tegen H.B.C., in Heemstede, 6ea der clubs, die tot het leidende peleton in deze afdeeling behooren. De roodwitten hebben tegen deze club nog »iet gespeeldhet zal weer spannen, aan eon voorspelling durven wij ons niet wagen. Alleen hopen we, datH.F.C. zoo volledig mogelijk zal kunnen vertrekken. De voor 9 Febr. aangekondigde ontmlfeting Neerlandia-H.B. en Z.V.S. is vervallen; in plaats daarvan zal gespeeld wórden Neerlandia-Kinheim. Wat daarvan de reden is, weten we niet. Zou H.B. en Z.V.S. zich soms willen terugtrekken? D» gutst des tljds. - Op school verklaart de onder wijzer de beteekenis van -het voor voegsel „dis". „Het voorvoegsel duidt aan een verkeerden toestand; als iets niet is gelijk het behoort te zijn. B.v. dis-, sonant is wan-klank; disorde is' wan orde; disharmonie beteeke*tge stoorde harmonie. „Wie kan nog meer woorden noemen met „dis", die iets geheel verkeerds/of een wantoestand aanduiden Yan de achterste bank: Dis tributie, meester." INGEZONDEN. BulUn TMBOtwocrdiHjkhild dit Rodxctl*. <Vuji «lot giplututi «tukken woedt da copy nlat wmRgegovon.) Geachte Redactie. Ia - antwoord op het ingezonden stuk''van „een Gemeentelid, tevens Kerkvoogd" in uw blad van 23 dezer diene; het volgendeIn de eerste plaats wil ik de verzekering geven, dat het geenzins in de bedoeling heeft gelegen, op «enigerlei wijze smalend over het werk van de Kerk- voegdij te spreken. Integendeel ben ik er van overtuigd, dat haar een woord van hartelijken dank toekomt voor de wijze, waarop zij den toestand harer kas heeft verbeterd. Laat mij verder nog verklaren, dat ik behoor tot haar geestverwanten, opdat zij geen verkeerde gevolgtrek kingen make omtrent de persoon van den echrijver en tenslotte nog, dat ik mijn naam niet noem, omdat het niet gaat om personen, maai- om de kwestie zakelijk te bespreken. Hoewel alzoo het streven der Kerk voogdij tenvolle apprecieerend, kan naar mijn idee ook in deze over drijving schaden. Weliswaar is de vlottende schuld, momenteel in even wicht gebracht, dank zij het beleid der Kerkvoogdij, maar nog altijd rest een vaste schuld die in de „duizenden guldens" loopt. Daarin brengt een legaat van duizend gulden al heel weinig verandering. In den nood, waarin de predikanten verkeeren, zou het evenwel groote verlichting brengen 1 Naar mijn bescheiden mee- uing zou alzoo het profijt van genoemde som grooter zijn, indien deze werd verdeeld onder de vier predikanten, dan door haar te ge bruiken tot vermindering van do vaste schuld. De Kerkvoogdij neme mij niet kwa lijk, dat ik de vrijheid nam haar een raad te geven, die naar mijn inzien kans bood den toestand der predikan ten te verbeteren, wat toch zeker noodzakelijk genoemd mag worden. Om nu echter aan mij te vragen om zelf mijn wanbetalende mede-gemeen teleden aan te sporen, hunne belas ting te voldoen, gaat wel wat ver, daar dit toch geheel op haar weg ligt en niet op dien van een buiten de Kerkvoogdij staand gemeentelid. Dat het college tegenover die wan betalende gemeenteleden vrijwel machteloos staat (dank zij onze kerke lijke wetgeving) mag toch geen reden zijn, om zijn werk over te brengen ep een gemeentelid, dat van zyn be langstelling blyk geeft, door te trach ten de Kerkvoogd een weg te wijzen, om aan hare zedelijke verplichtingen tegenover de voorgangers der ge meente te voldoen. Ook dit is toch zeker een deel van haar taak. Ver mindering van de schuldenlast is zeer zeker een schoon streven, maar mag niet het eenige doel zijn Ik opperde het denkbeeld om met lijsten rond te gaan en schreef, niet vragen vopr Ds. A. of Ds. B. (waar mee ik natuurlijk bedoelde: niet voor bepaalde predikanten) maar tot stij ving van de kas, opdat de Kerk voogdij aan hare zedelijke verplich tingen tegenover alle predikanten zou kunnen voldoen. Hoe zij daarin nu een raad tot bedriegerij heeft kunnen lezen, is mij een raadsel. Als ik ad viseerde „rondgaan met een lijst, opdat gij aan »we zedelijke verplich tingen zoudt kunnen voldoen", dan volgt daar toch uit, dat aan het hoofd van die lijst het deel geplaatst zou worden, waarvoor de inzameling die nen moest. Waar nu de Kerkvoogdij geen kans ziet, op de gewone wijze (nml. uit de belastingen) den predikanten het hun toekomende te geven, vind ik hierin een reden te meer om aan mijn advies, bijdragen te vragen van belangstellende gemeenteleden, ge hoor te geven. Ik weet toch, dat velen met mij aan een dergelijk verzoek van onze Kerkvoogdij gaarne zouden voldoen. Br bestaat 'nog wel contact tusschen de predikanten en vele gemeenteleden May dan niet afwachten, maar iet# doen Met dank voor.de plaatsing, Een Gemeente-lid. Helder, 28 Jan. 1919. Wel.ld. Heer Redacteur. Vergun ons s.v.p. nog eenige toe lichting omtrent het sluiten der bioacopen. Inplaats van tot overeen stemming te kunnen komen om ons neer te léggen by het besluit van den Edelachtbaren Heer Burgemeeeter om gezamenlyk één dag te sluiten, zyn nu de kleinste zaakjes al weer-de dupe. Want de Witte schaft zich een motor aan, gaat den avond dat wij moeten sluiten toch opendoen, zij neemt het gas van de Heïdersche Bioscoop in de Witte of omgekeerd. Komen dus beter uit dan wy en hebben nog dit voordeel, dat zij op Donderdag, dat wy gesloten moeten zyn, het publiek krijgen, vooral mili tairen) dit zich anders over de 4 theaters verdeeld hadden. Zoo ziet men ook hier weer 't recht aan de kapitaalkrachtigen. Wy kleine zaakjes tellen siet mede omdat deze gedreven werden doer een enkeling en de Witte en Kanaalweg doer heeren uit den Helder, die probeeren de andere zaakjes weg te werken door oneer- lyke concurrentie, of is dit soms niet oneeriyk?? Enfin, de Burgemeester heeft beloofd de meters van die 2 theaters weg te laten halen voor 8 dagen. Wij zullen eens zien wanneer dit gebeurt iRecht is Denderd. 6 Febr. Want dan is de eerste dag dat wy meeten sluiten. Op één punt hebben wy overéénstemming verkregen n.1. de prijzen een paar centen te ver- hoogen, omdat ook die heeren gevoel den dat het nu onhoudbaar werd om zulke gasprijzen te betalen van het geen er thans wordt ontvangen Maar nog vragen wij ons af waarom hebben nu de heeren geweigerd om mede één dag te sluiten 't Spaarde gas niemand had er dan eenig nadeel van ondervonden. En zij had den getoond de gemeenschap een dienst te willen bewijzen en tevens getoend concurrenten te zyn ge weest. Maar eeriyke concurrenten e» dit is nu niet het geval. Wti laten de rest over aan het publiek, ook dit heeft aog een meeningMijnheer de Bedacteur met dank voor de plaats ruimte teekenen wij met Hoogachting, ALB. Boelsxs. J. J. ScaOMTEIJLNBERaEfl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2