HELDERSCHECOURANT Nu. 0049 BINSPAtt 11 FEBRUARI 1919 4T« JMMANQ 01 tgcver: C. DB Oplaag 7000 ex. AbonnomawtaprijaIn de »tad f 1.10, par post I 1.36, Botten land f 2.35. •x. 3 oent De Vredesconferentie. De communiqnó'fl betreffen** de werkzaamheid der vredesconferentie munten niet uit door uitvoerigheid. In hoofdzaak bepalen By Bich tot de mededeeling wanneer, waar en hoe lang de heeren bij elkaar kwamen, waarbij dan met een enkel woord Melding gemaakt wordt van het onderwerp dat behandeld werd en het .resultaat" er van. Zoo wordt thans gemeld dat tljdena de-zitting vaa de commissie voor den Yolken- bond, die Vrijdagavond werd gehou den .feitelijke overeenstemming" over do voornaamste punten van het concept werd verkregen. Yorsoheidene bepalingen moesten echter tor ophel dering naar eeno subcommissie van 4 leden worden verwezen. Het betrekking tot het voorstel tot afschaffing van duikbooten, dat aan de Parljsche, conferentie voorgelegd is, verneemt Reuter op hoog gezag, dat de Britsche admiraliteit een sterk voorstandster van het algeheele ver bod om duikbooten te beuwen en van het gebruik van duikbooten ln de oorlogvoering is. Dit verbod zou natuurlijk neergelegd moeten worden in een algemeene internationale overeenkomst, met be hoorlijke waarborgen. Beze houding van de Britsche marine is te belangrijker, -omdat Engeland alle andere naties ver vooruit is wat het aantal duikbooten in Bijn bezit en de bouw-capaeiteit betreft. Da wipanatllitinl Naar wij reeds in ons vorig no. mededeelden is de Franscbe pers van meening, dat Duitaehland voor een overwonnen laid te aanmatigend optreedt. Thans wgzen de bladen er op, dat de rede van Ibert volkomen in overeenstemming is met hetgeen men verwachtte na de verandering in bouding van de Duitsche regee- riDgskringen in de laatste weken. Het „Petit Journal" hoopt, dat fe intergeallieerde oorlogsraad in nieuwe wapenstilstandsvoorwaarden Eberten zijn bewonderaars een behoorlijke koude douche zal toedienen, waardoor zij zullen worden teruggebracht tot de juiste opvatting van de werkeljjkr heid. Ook de „Petit Parisien" meent, dat de militaire partij, die niet dood is, en Ebert een lesje moeten hebben. De „Homme Libre" betoogt, dat de Britten 900.000, de Amerikanen neg 1.800.000 man onder de wapens hebben, de Duitschers behoeven zich dns geen illusies te maken. De Duitsche wapenstilstand-com missie heeft aan de. geallieerden een nota overhandigd waarin toestemming gevraagd wordt tet het bewapenen van een kruiser en een torpedojager voor den strijd tegen de bolsjewiki, die de kustplaatsen van de Oostzee bedreigen. BUITENLAND. Doltiohland. Dn nitliaaii vsrgtderlag. Gisteren zou in de nationale ver gadering begonnen werden met de behandeling van het grond wetsont werp waarmee men in tweed* en derde lezing heden gereed hoopte te kernen. Morgen zou dan de verkiezing van den Rljksprosident plaats hebben, waarna direct zou worden overgegaan tot do vorming van het miaiateri*. Volgens de Yossiaehe Zeitung aal het nieuwgevormde kabinet nit zei tien leden bestaan. De aoeialisten zullen" behalve het presidium, de landsverdediging1, het departement van arbeid, van volkshuishouding, van le vensmiddelen voorziening en van demobilisatie krijgende demoeraten bebalve het ondervoorzitterschap, het departement van binnenlandseh* za ken en financiën; het centrum het departement van justitie, koloniën en postergen. De democraten en socia listen zullen elk een staatssecretaris zonder portefeuille uit hun midden kiezen. Het ministerie van buiten- landsch* zaken sal worden geneu traliseerd. Volgens het Berliner Tageblatt zal vermoedelijk Scheidemann aan het hoofd van de uieuw* regeering komen te staan. Het is zeker, dat Dernburg minister van koloniën wordt. Volgens de Vorwaerts heeft de sociaal democratische fractie voor gesteld Ebert tet rijkspresident te maken. Als een op den voorgrond tredend candidaat voor hetrykspreaident- schap wordt evenwel ook de Ber- Hjnsche burgemeester Wermuth ge- Talleos zijn de adressen en gelnk- wenschen die a.«> de Nationale ver gadering worden gezonden. Oek Zaterdag werden er hfi het begin van de zitting een aantal voorgelezen. Een daarvan was van de voorloopige landsvergadering van Karinthiö, die de hoop uitdrukte, dat Duitsch- Oostenrijk zich spoedig met Duitechland zou kunnen vereenigen. Dit telegram verwekte groot enthou siasme. Een ander telegram evenwel had onrust ten gevolge. Het ver langde, dat de Nationale Vergadering zou beginnen met Hindenburg tot rijkspresident te benoemen en alle arsolraden af te zetten. De uiterste rechtschen begonnem te Juichen, wat niets anders ten gevolge had dai gesis aan de uiterste linkerzijde. De toestand in Duitsohland. Uit Berlfln wordt gemeld dat Dnssel- dorp volgens een bericht aan het „Berliner Tageblatt", heden wederom volkomen vai het telefonisch telegraflseh verkeer naar buit» afgesneden. Naar langs omwegen «it Duaseldorp wordt gemeld, hebben de Spartaciers, ofschoon er Zaterdag overeenstemming tusschen de ver tegenwoordigers der beambten en den commnnistischen Vellzugsrat was bereikt, het telegraaf- en telefoon- bureau wederom bezet. Be beambten weigeren den dienst te hervatten, zoo lang de bewapende bezetting niet is afgetrokken. Op de naar Duaseldorp leidend* straten staan heden nog gewapende arbeiders met machine geweren opgesteld om den opmarsch der regeeringstroepen naar Dusseldorp te verhinderen. Uit Kiel verneemt het „Berliner Tageblatt", dat de Spartacistische beweging daar ten einde loopt. De meerderheidssocialisten hebben zich in een openlijke verklaring tegen de misleiding door den rooden soldaten- bond gekoerd en tot het hervatten van den arbeid *p Zaterdag aange spoord. Goeverneur Garbe heeft de ont binding van de overwegend uit dek- officieren bestaande veiligheidswacht van de hand gewezen, doch zich bereid verklaard deze door het doen toe- treden0van burgers uit te breiden. Hfl speort aan tot de vrijwillige aflevering van de geroofde wapenen, daar zij met militair geweld zullen worden gehaald. De Spartaeiörs hebben daarop de bezette gebouwen ontruimd en de zieh in hun bezit bevindende wapenen vernield. In Oberhausen is tengevolge van de plunderingen der Spartacistische benden de staat van beleg afgekondigd. In Wesel hebben de Sparteciërs de macht iD handen. Naar men weet hebben de regee- ringstreepen in Bremen de overhand behouden em de Spartacistische be weging den kop ingedrukt. De troepen uit Bremerhaven, die ter ondersteu ning der communisten naar Bremen waren gezonden, verwijten thans hun soldatenraad hen te hebben misleid, en zij hebben besloten in de toekomst aan „dergelijke verordeningen" geen gevolg meer te geven. Era staatsbankroet va» Beieren. De lnancieele toestand in Beieren zoo, dat het maken van schuld onvermijdelijk is. In de vergadering van den bond van spoorwegen ver klaarde de minister van verkeer, Franzendorffer, naar de „Berliner Lokal Anz." uit München verneemt, dat Beieren naar den afgrond van een staatsbankroet gaat. Men staat voor een volkomen stopzetten van het spoorwegbedrijf. Spoolwoada te Berlijn. Met de demobilisatie van het Duitsche leger schijnen ook de spelers te—Berlijn weder mobiel te zijn ge worden. Wel werd in de laatste maanden voor den wapenstilstand reeds druk gespeeld in de openlijke en geheime clubs, maar sinds den terugkeer der „Feldgraue" is het aan tal spelers zoodanig toegenomen, dat het eene speelhol na het andere in Berlijn verrijst en bezoekers trekt. Behalve de gelegenheid tot spelen bieden de speelclubs aan de bezoekers ook nog de gelegenheid om goed en goedkoop te eten, vermoedelijk door dat de ondernemers uit het spel zooveel inkomsten trekken, dat op het eten zoo goed als geen winst behoeft te worden gemaakt. De speelgelegenheden zijn thans reeds over het algemeen zeer elegant ingericht, zij hebben afzonderlijke eet- en conversatie salons en bieden den bezoekers allerlei gemakken, thans echter wordt een clubgebouw ingericht, dat al zijn voorgangers in dit opzicht zal overtreffen. De meu- beleering alleen kost een half mil- lioen Mk. Het gebouw zal o.a. voor zien zijn van badkamers en van elegante rustsalons, waar de speler na de inspanning en de opwinding van den nacht gelegenheid zal hebben uit te rustea, zeodat bij zich den weg naar zyn woning kan uitsparen. Lvahtvarkesr. Volgeis officieel* mededeelingen heeft het luehtverkeer in Duitschlaid, gelijk gemeld, een aanvang genomen. Zoowel reizigers als pest en goederen zullen worden vervoerd. Er komt een luchtnet over geheel Buitschland. leeds thans bestaan er vliegtuigen, die 1000 K.G. ballast mee kunnen voeren, en men is bezig met de constructie van machines, die nog meer kunnen dragen. In den oorlog werd bij de vliegmachines voorname lijk gelet op het hoogterecord, dat 6000 M. moest bedragen, voor de „Friedenstauben" is 2000 M. vol doende. De kosten worden op 2.50 Mk. per K.G. geschat. Gelijk gemeld, wordt reeds vsn vliegtuigen gebruik gemaakt voor het vervoer van Bsrljjnscho kranten naar Weimar. Venenlgda Staten. Me. Adeo candidaat voor het proslleitschsp. Blijkens een telegram uit Washing ton aan de New Tork Herald staat het nu vast, dat de afgetreden mi nister van Financiën Mc. Adoo (die tevens schoonzoon iz van president Wilaen) zal streven naar de Demo cratische eandidatuur voor; het presi- dentsebap. Men neemt aan dat pres. Wllson besloten heeft geen herkiezisg te zoeken, doch de rest van aijn leven wenscht te wijden aan het leider schap van den volkenbond en aan ütterairen arbeid. Do Vors»of|do Staten en larlaad. Ds Daily News verneemt uit New Tork, dat de commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden uit het Huis van Afgevaardigden ge weigerd heeft, een telegram te zen den aan president Wilson om hem zijn opvatting te vragen over een resolutie, die ingediend was en die ds strekking had, te pleiten voor aelfbestuur in Ierland. Echter heeft de commissie besloten een daarmee overeenkomende reso lutie in te dienen, waarin uiting wordt gegeven aan de ernstige hoop van het Congres, dat de Vredes conferentie, wanneer zij haar oordeel geeft over de rechten der verschil lende naties, gunstige aandacht zal wijden aan het recht van Ierland op zelfbeschikking. Blijkens de desbetreffende tele grammen uit Washington lydt het zoo goed als geen twijfel, of deze resolutie zal in het Huis van Afge vaardigden te Washington een over weldigende meerderheid krijgen. In het Huis toch, schijnt daarvoor veel geestdrift te zijn; en men neemt aan dat de Senaat dit voorbeeld zal volgen. Staking ta Sasttla. Te Seattle, een belangrijke haven in het noorden van Amerika's west kust, is een staking in alle takken van nijverheid uitgebroken, als uiting van sympathie met de stakende scheepswerkers. Het bolsjewistische karakter dier beweging, wordt in alle Amerikaansche ochtendbladen van den achtsten breedvoerig be sproken. Het aantal stakers wordt verschillend opgegevende schatting varieert tusschen 45,000 en 60,000 maD, in Seattle en Tacoma samen. De werkers hadden het voornemen te kennen gegeven zekere regee- ringsfuncties over te nemen, b.v. de uitoefening van de politiewerkzaam- heid. Maar dat werd hun belet door den burgemeester, die afkondigde, dat iedereen, die zou trachten ge meentelijke werkzaamheden teacca- pareeren, op de plek zal worden neergeschoten. Enkel in Seattle is het nog tot een botsing gekomen bij een poging om de electrische tram te laten loopen. De staking ia goed georga niseerd; de arbeidersorganisaties hebben een aantal soep-keukens in werking gebracht om den honge- rigen voetsel te verstrekken. De arbeiders eischeD, onverschillig welk vak zij uitoefenen, een loon van acht dollar, daglooners een daggeld van zes dollar. Alle takken van bedrijf zijn door de staking stopgezet; de scholen zijn gesloten, de trams staan stil enz. De winkels blijven gesloten uit gebrek aan voorraden, schepen worden niet gelost. De moiarchistlsabs beweging in Portugal. Uit Oporto wordt gemeldDe royalisten bezitten wapenen en muni tie in overvloed. Een royalistische colonne, die tusschen Santarem en Lissabon werkzaam is, heeft de monarchie uitgeroepen ln deze ge- heele streek tot de poorten van Lissabon. Onlusten In Salvador. Een telegram uit San Salvador maakt melding van ernstige onlusten aldaar. Tegucigalpa, de minister van Binnenlandsche Zaken, is gedood. Korte bariebtea. - Volgens een bericht uit lome heeft de Italiaansche regeering plan een grooten tunnel door den Mont Blanc te boren. Op deze wijze hoopt men het handelsverkeer met Frank rijk en Engeland te bevorderen. - Het Noorsche Kabinet is afge treden tengevolge van den ongunstigen uitslag der laatste Storting verkiezin gen. De koning heeft den leider der rechtsche partij in het Storting met de vorming van een nieuw ministerie belast. BINNENLAND. Vaa vaar kolen. Naar aanleiding van het enderkoud dat oen persvertegenwoordiger te Brussel met den Belgischen minister van bevoorrading, den heer Wouters, heeft gehad, heeft het Haagscko Cerr.-Bur. zich gewend tot den heer dr. F. 9. Waller die, met den heer dr. Lovink opdracht had de econo mische enderhandelingen in België •te voeren. Naar de heer Waller mededeelde, hadden de beide Nederlandsche heeren van onze regeering opdraekt gekregen om tegenover België geen compensatie- politiek te voeren veorzoover het artikelen betrof, welke wij hier eenigszioz zouden kunnen missen, zooals papier, peotaardappelen, lijn- naad voor den uitzaai, ensoovoerts. Met het oog op den in ons land heerschenden vleesch- en melknood kon de regeering echter denuitveer van vee nog niet toestaan dan tegen- ever een compensatie, die, volgens de oorspronkelijke mededeelingen der regeoring zou bestaan in kolen. De heeren moehten dus den uitvoer van allerlei artikelen, welke wij konden missen, bewilligen em de Belgische bevolking in haar eeenemisehen nood bij te staan, vee echter nou niet kunnen werden geleverd dan onder de gestelde voerwaarde. Min. Wauters heeft thans in bet bovenbedoeld* onderhoud omtrent den loop der onderhandelingen en de Nederland sche voorwaarden mededeelingen ge daan, uit welk* blijkt, dat kij op verschillende punten niet geheel juist was Ingelicht. Zeo meende hij, dat de prijzen van f 1200, welke Nederland voor melkkoeien vroeg, te hoog waren. Er zijn in't geheel geen prijzen van f 1200 genoemd. Voer koeien van gemiddeld gewicht waren prijzen van ongeveer f700 totpl. m. f950 in uitzicht gesteld, al naar gelang van de kwaliteit van het vee. De laatst* prije, die van f950, was als eetf*taaximum te beschouwen. Gevraagd naar de mogelijke oor zaak van deze vergissing van den heer Wauters, verklaarde de heer Waller, dat hij xe hieraan wijt, dat de onderhandelingen over het vee niet met het Departement van min. Wauters zijn gevoerd, maar met dat van den miniiter van landbouw, baron Ruzette. Ingezonden (nededeeling. Extra aanbidding in Heerenhandsohoenen. Kleurenbruin en grifs. Tricot ongeroerd f 1.25 por paar. Bebrild f 1.80 Trleot gevoerd f 1.90 N Bijzonder voordeellg. HERMAN NYPELS. Als compeusatis voor hst vee zou Nederland kolen ontvangen. Ook omtrent de onderhandelingen over de kelen is minister Wauters enjuist ingelicht. De Nederlandsche eischen omtrent do kwaliteit der kolen waren geheel gemotiveerd. De Belgiseke mijnen verlangden fijnkolen te leveren xmder eenige garantie overdekwali teit. Van Hollandsche zijde werd hiertegen bezwaar gemaakt en ver langd, dat althans een grens voor het aschgehalte zeu werden gesteld, waarvoor van Hollandsche zijde het hooge cyfer van 19% werd voorge steld. Beze eitch, aldus de heer Waller, was te billijken, omdat bij vreegere gelegenheden meermalen totaal on bruikbare fijnkolen werden ont vangen Er is geen sprake van, dat Neder land te hooge vetprijzen heeft ge vraagd en te veeleischend is geweest ten aanzien van de kwaliteit der kolen. Mfltl. Het stoomschip .Poeldijk" van de Holland-Amerika Lijn, dat dezer dagen te New Tork wordt verwacht, zal 6000 ton meel laden voor Nederland. Th#a. De „Times" meldt, dat by de veiling van thee voor uitvoer, dieVrJjdagte Londen gehouden is, er zeer levendig geboden is. Be ongeveer 1 millioen (Engelsche) pond, die aangeboden werd, werd verkocht. Naar verluidt, overtreffen do bestede prljze» een heel eind de limieten, gesteld door het ministerie van levens middelen, wiens eigendom de thee was. Van een Amsterdamseh handelaar verneemt het Hbld. dat 5 pence per pond meer had moeton betalen, dan hij gerekend had dat beteekent dus f 0.40 meer per half KG., bier aan den wal. Schouwerk vrij. De Minister van Landbouw heeft met ingang van Zaterdag ingetrokken de beschikking van zijn ambtsvoor ganger, houdende beperkende voor schriften met betrekking tot 't ver voer en de aflevering van schoenwerk. Ziat. Do Minister van Landbouw heeft met 10 Febr. Ingetrokken de beschik king waarbij was de aflevering en het vervoer van bloksink en bladzink. Brandstsffsa ta Amsterdam. Naar aanleiding van verschillende bij haar ingekomen aanvragen, deelt de Brandstoffencommissie Amsterdam mede, dat het nog niet mogelijk is over te gaan tot beschikbaarstelling van brandstoffen op bon No. 8, omdat nog geen voldoende hoeveelheid daar voor aanwezig is. Volgens mede- deeling van de Rljks-Kolendistributie echter is een belangrijkb partij Amerik. steenkolen onderweg, die voor huis brand ter beschikking zal worden gesteld en begin der aanstaande week te Amsterdam kan worden verwacht. Zoodra deze kolen zyn aangekomen en door da handelaren in ontvangst genomen, zal onmiddellijk worden overgegaan tot beschikbaarstelling van een eenheid brandstoffen op bon No. 8. Dit zal dan waarschijnlijk nog tegen het einde der volgende week kunnen worden tegemoet gezien. Postpakkatt«a:feaar IndlS. Voortaan moeten postpakketten, welke per zeepost naar Ned. Oost- Indie worden verzond», vergezeld zijn van certificaten van oorsprong, afgegeven door inspecteurs der in voerrechten en accijnzen en geviseerd door de N. O. T. [Commissie voor Nederlandsche Overzeesche belangen] of door certificaten afgegeven door die commissie. Tevess moeten de pakketten, voor zooveel noodig, vergezeld zijn van uitvoerconsenten, afgegeven door den betrokken inspec teur der invoerrechten en accljnsen. De pakketten, welke ter verzending zijn aangenomen zonder aan voren genoemde voorwaarden te voldoen, zullen aan de afzenders worden teruggegeven. Da raadt vlag ta Zaaadam. Naar aanleiding van het telegram dat de Minister van Binnenlandsche Zaken in November van het vorige jaar a&n den burgemeester van Zaandam had gezonden, waarin de Minister te kennen geeft krasse maatregelen tegen den burgemeester te zullen nemen, indien gevolg werd gegeven aan het den Minister ter oore gekomen plan tot het planten van de roode vlag op het gemeente huls, heeft een der socialistische leden van den gemeenteraad een interpel latie gehouden. Spr. betwijfelde of Minister Ruys het recht had zoo op te treden. De quaestie is alleen of het uitsteken van de roode Ylag in strijd is met de wet of het algemeen belang. Het optreden van den Minister noemde spr. arrogant, maar den toon hatelijk en uittartend. Spr. atolde ten slotte de volgende motie: De Raad enz., oordeelt het telegram onnoodig prikkelend, uittartend en voorbarig, spreekt zijn afkeuring er over uit en gaat over tot de orde van den dag. Burgemeester Ter Laan verklaarde, dat noch in den Raad noeh lnB.en W. ooit het voorstel was gedaan om de roode vlag op het stadhuis te plaatsen. Aan Minister Cort v. d. Linden had spr. destijds toegezegd mededee- ling te zullen doen, indien 8en besluit tot het plaatsen van de reode vlag werd genomen. Perseoniyk acht spr. het hyschen van de roode vlag niet in strijd met wet ef algemeen belang. Een motie acht npr. evenwel niet noedig. Ook de heer Du|js achtte die niet noodig. Bij de stemming over de motie worden 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen uitgebracht, zoodat in de volgende vergadering opnieuw ge stemd moet worden. Vóór stemden alle soc.-dem. behalve de wethouder Donia, tegen de burger lijke leden plus de heer Donia. Loonactle vaa hat apaorwag- paraaaaal. Te Utrecht werd Zondagmiddag door de modern georganiseerde spoorweg ambtenaren een congres gehouden naar aanleiding van de beslissing van den Minister van Waterstaat inzake de loonregeling. Zaterdagavond was, eveneens te Utrecht, eene ver gadering der christelijk geerganiseer- den gehouden, terwijl de katholieken mede te Utrecht en de neutralen te Amsterdam vergaderden om over deze zaak te spreken. Het congres van de Nederlandsche Vereeniging was buitengewoon druk bezocht. Men was daar allesbehalve tevreden over de voorstellen, die belangrijk minder brachten dan de loonregeling voor het postpersoneel. Wat moeten we nu? werd gevraagd. Steken? Ja, maar dan dienen we veel sterker te zijn en moeten we eerst 8 a 10000 man van de overzijde in onze organisaties zien te trokken. Van de door de regeering gedane beloften is niets terechtgekomen. Is dat de dank der regeering, dat wij voor den feeden gang der mobilisatie eea kwartje fooi krijgen? Aldus de heer Grimm van de B. A. N. 8. De heer Moltmaker ging den toe stand van nu en vroeger na. Wii zeggen niet wat we zullen doen of laten, we zouden eerst de afdeelingen dienen te hooren. Ook moeten we afwachten wat de andere bonden doen. Spr. stelde een motie voor vaa don volgenden inhoud: Het congres, kennis genomem hebbende van de beslissing van den Minister van Waterstaat, waarbij de door de directie ontworpen loon regeling ongewijzigd werd goedge keurd, behoudens verhooging der loonen voor beambten met f 0.26 per dag en voor ambtenaren met f 90 per jaar, en invoering van een loonraad constateert, dat hierdoor- aeo geed als niet tegemoet gekomen wordt aan de wenschen van het personeel, neergelegd in het rapport van de N. V. en 1. A. N. S., terwijl aelfs door aiet inwilliging van het verzoek dier beide organisaties om het personeel te ontheffen van betaling der af- loopende pensioenkortingea, die 25% der verhooging uitmaken, en door de onzekerheid omtrent de duurte- toeslagen, niet uitgesloten is, dat het persoaeel aan directe inkomsten achteruitgaat stelt mede vast, dat deze nieuwe loonregeling in vele opzichten blijft achterstaaa by de thans oek door den Minister onvoldoende geoordeelde loonregeling van het rijkspersoneel; spreekt zijn verontwaardiging er over uit, dat de Minister van Water staat zeo weinig rekening heeft ge houden mot de nooden en verlangens van het speorwegpersoneel doet thans een dringend beroep op de volksvertegenwoordiging, opdat een spoedige behandeling van de arbeidsvoerwaarden van het spoor wegpersoneel in de Tweede Kamer alsnog moge leiden tot een gunstiger beslissing; en roept het geheele personeel op tot aaneensluiting in de Nederland sche Vereeniging en den B. A. N. S., zoodat door te voeren krachtige actie inwilliging der gestelde eischen in de naaste toekomst voor directies en regeering onafwijsbaar wordt." Het Kamerlid Kleerekoper, ter vergadering aanwezig, constateerde dat het een verkeerde tosstand was, dat een paar autocratische heeren de beslissiDg in handen hebben van zooveel duizenden personen, en over hetgeen de bevolking aan tarieven zal hebben te betalen. Spr. schetste de houding der regeering, die zwak as. De motie werd met algemeene stemmen aangenomen en na afloop van het congres trok men in optocht door de stad voorbij de woning van den directeur-generaal jhr. Kretschmar van Veen. Het kenmerkende van deze demon stratie, aldus schrijft „de Courant", was vooral het waardig en ernstig karakter. Een woord van hulde dient gebracht te worden aan den hoofd commissaris van politie voor de ge nomen tactische maatregelen. Er was n.1. in de vergadering en bij de demonstratie geen enkel politieamb tenaar in uniform aanwezig. De orde en leiding was geheel in handen van de hoofdsturen der or ganisaties. Daar vooraf niet bekend gemaakt was, dat een straatdemon stratie gehouden zou worden, was sr maar weinig publiek op de been. Het congres der Katholieken was slecht bezochh De secretaris van dea Bond zeide als z|ne overtuiging, dat, indien de samenwerking tusschen modernen en chrlsteiyken niet was verbroken, de volledige eischen zouden zyn ingewilligd. Vandaar dat hy tegen het optreden der modernen protesteerde. Een lid van het Hoofd1 bestuar noemde de voorgenomen instelling van een loonraad een moreele overwinning. LIJST van Ingakoman an vartrakkan parsenan. Sthotan. TÜMJBCMI. Ulraah" Oaatwadda. VERTBOKKBH: R«a» Baroa» J. t. d 6 ra»ff, ond»iwUs»r, Joh. WUfcar, aarga ni infantaria, L. van Ltanwen, oandtdaat ai la, P Ottar, niotor la kl., H-ooratraat H, J. H van D(jt, aportlaaraar, Hoogstraat ICt, L. v>n Halac, la Inltanant aitlllalla, Slaiidtfkatraat 1M, J. Kiljan, off macblnlat 8« kl., Trompstraat 14, O ïwsitbro.k, k.ntoorkad «a4». Hoogstraat 110, P. van Waasdijk, luitenant i«r saa 9a kL, Kalsaratraat m, M. Zwirtepoorta, ksrpl torpadomakar, Lelleitraat I, P C. Moei. schoenmakarK.lt, Sa S«b<S«n<w atf. Oa, C. v. Haaaallngrn, mo4itW, Hoofdgracht Ma, P. C KlMan. hoofd dar sohool. Walvlachatraat IS, J. H. Hut, la lal tenant Infantaria, OCkatraat tf, «uu. IH88K0H1I: Haan» Beroep: WoonplaatsVaa R. Transtra, Rergt m-Joor veit.-art, Oadakarkatraat 10, Kp». H van Wungaarden, varansgaaal, Binnenhaven 184, Rotterdam. J- Hatderfjk, suikerbakker, Braawataiatrait 4, Alkmaar. J. Ringeling-Bear, zonder, Smidstraat 17, Oadkarppel. M. Ma>sman Brouwer, Bloamatraat M, ZvrarUlula. E. 8 Marsman—Boers, a 80, H. DorrUn van Boer, .11,. G Th Knrtbaek, fergaantX.lt, Emmadwaramraat U, Tazal. U J 3. Wgkar, la stuurman koopv, Hoefdgracht (9, Batavia. K. Korea, dlaistboda, Dgkatraat la, Ooetdeuerad»»]. raUrwouda. •sloof: Nad.-Harv. Resumeerend zeide spreker, dat de R.-K. Bond zal biyven ageeren voor een grondloon van f 3 en een duurte- toeslag, zoolang deze noodig is met bet oog op de abnormale tydsem- standigbeden. Geflischt werd voorts de onmid dellijke instelling van een looaraad. De volgende motie van het Hoofd bestuur werd tenslotte aangenomen, hoewel door de afdeeling Tilburg een andere motie was gesteld, waarin het vertrouwen aan de regeering was opgezegd: „Hét congres, gehoord de toezegging der regeering, dat de grondloonen met 25 cent per dag, resp. f 90 per jaar zullen worden verhoogd en eea loonraad zal worden ingesteld gezien de houding der directies en in aanmerking nemende de omstan digheid, dat de N.V, en de B.A.N.S. de actie voor oen grondloon van f3 per dag, resp. f 10.20 per jaar, met alle middelen hebben tegengewerkt; aanvaardt het toegezegde grond loon, maar handhaaft den eisch van f 3, resp. f 10.20 draagt het H.B. op bij do regeering aan te dringen op spoedigelinstelling van den loonraad on aan dezen raad opdracht te geven binnen zóó korten tijd rapport uit te brengen, dat uitor- ïyk 1 Januari 1920 de leoaen enz., in overeenstemming zullen worden gebracht met het advies van den raad dringt er op aan, dat een regeling worde getroffen, welke de vermin dering aan inkomsten, voortvloeiende uit de afloopende korting», compen seert en dat bovendien een duurte- toeslag zal worden verleend wegens de abiormale omstandigheden." Be neutrale Bond nam een motie aan waarin hot goëischte uurloon werd gehandhaafd en verklaard werd, dat de beslissing vaa den Minister onvoldoende was, en waarin tevens werd aangedrongen op de onverwijlde instelling van een loonraad, terwijl bovendien een regeling wordt ver langd voor de schadeloosstelliag voor de kortingen op het loon. De Prot. Chr. Bond gaf ook als syne meening te kennen, dat de loonregeling-Muysken absoluut on voldoende was en hetgeen verkregen was op verre na niet hetgeen ver langd wordt. Omtrent de beslissing, die de Minis ter van waterstaat hesft genomen inzake de loonregeling, kan het volgende worden medegedeeld. In het in October Jl. uitgebracht rapport van de Staatscommissie, was deze regeling opgetrokken op den grondslag van een dagloon van f2 in minimum en f2 40 ia maximum voor den ongeschoolden arbeider in de laagste loongroep. In het voor stel der maatschappyen dat einde Januari aan de goedkeuring'van den Minister is onderworpen, was het zoogenaamde grondloon tot f2.50—'1 f2.90, terwyi de bezoldigingen van de ambtenaren in minimum en maxi- mum flfO hooger waren geetold dan by de Staatscommissie. 1 Volgens de beslissing van den Minister ondergaan deze cijfers een nadere verhooging, waardoor het grondloon aal komen op f2.75-f3.16, terwyi de ambtenaarsjaarwedden nog weder f90 hooger komen en dus die der Staatscommissie zullen overtref fen met f270. Het ligt verder in het voornemen dor regeoring een loonraad, samen gesteld uit vsrtegenwoordigers van directie en personeel en een door den MiDister aangewezen voorzitter, intestellen. Deze loenraad kan de directie van advies dienen. Ds audt rljksdsaldsr-boas. Intrekking op 1 Maart a.s. Naar wij vernemen, zullen de oude zilverbons van een rijksdaalder, met ingang van 1 Maart e.k. niet meer geldig zijn. Tot 15 Maart d.a.v. zullen zy ingewisseld kunnen worden by de Ryksbetaalmeesters en de Rijksont vangers. (Tel.) Eta grootsth plas. Zooals men zich zal herinneren heeft de Haagsche Raad in Juni van het vorig jaar besloten tot-aan leg van het Zuiderpark, een ont eigening, die in zijn geheel zal beslaan ongeveer 250 H.A., waarvan voor het park zelf ongeveer 180 H.A. zal worden bestemd, dus ongeveer 25 H.A. greoter dan het Haagsche Bosch. De overblijvende 110 H.A. zullen dienen als bouwgrond; de bouw zal rond het park plaats hebben op zoo danige wijze, dat het parkkarakter' niet zal worden geschaad. Het ligt in de bedoeling om hiervoor—er zullen alléén arbeiderswoningen komen verschillende ontwerpen door voor aanstaandearchitecten te laten maken. De opzet van dit plan mag waar- ïyk grootsoh genoemd wordeh, en belooft een voórbeeld te zullen worden voor one heele land. In het park zelf nl. komen behalve een groot sportterrein, tevens u'tsreatrokte vijvers met zweminrichtingen. Hier aan bestaat in Bon Haag groot* be hoefte. Ten slotte zullen op groote sshaal z.g.n. schooltuinen worden ingericht. Mat klsls vsrlsf. (Offldeel). A. Vóór 1 Maart 1919 Billen, veer zeever z| sulks wca- sekea, mot onbepaald (kleim) verlof word» geiend*! de volgende eate- geriln van dienstplichtigen van de militlellehting en landstormjaarklasse 1917: 1. Infanterie en hospitaalsoldaten. a. 1|, iie ln de t|dvakken van3-6 Januari 19l7 en 1-6 Febrnari 1917 werden ingelijfd of ln dienst gesteld *b. zy die in het tftvak van 12-16 Maart 1917 werden ingelijfd. 2. Wielrijders, a. 3jj, die in de tijd vakken van 6 Januari 1917 en 1-8 Februari 1917 werden ingel«fd of in dienat gesteld*b. s|, die in de tydvakken van 16-20 April 1917 en 1—8 Jnnl 1917 werden in dienst gtsteld of ingeiyfd, met dien ver stond#, dat ds ploeg v*n April 1917 vóór die van Juni 1917 In aanmerking komt. 8. VestiHg-artilllerie. *a. Zy, die in het tydvak van 1 «-6 Maart 1917 wer den ingeiyM f *b. elj, die in het tyd vak van 16-20 Oeteber 1917 werden ingeiyM, met dien verstande dat in de eerste plaats de in Maart 1917 ingelijfde pleeg veer verlof in aan merking komt. 4. Pantser fort-artillerie van torpe- ditten. lij, die in het tydvak vaa 1—8 Maart 1917 werden isgoiyM. 6. MêtordUnet. a. zy, die in het tydvak van 1—-6 Fehrnari 1917 wer den lngeiyfd. *b. z|, dit in het tydvak van 1—5 Oeteber 1917 werden inge- ïyfd. 6. Pontonniers. V Zy, die in het tydvak vai 1-6 Februari 1917 wer den ingelijfd of in dienst gestild; *b. z|, die in het t|dvak van 2-5 Juli 1917 werden ingel|fd, met dien veratande dat in de eerte plaats de Febrnari-pleegen veer verlof in aan merking kernen. 7. Genietroepen. 'XJj, die ln het tydvak van 1-6 Fehrnari 1917 wer den ingeiyfd en in dienst gesteld. 8. Telegrafisten en telephonisten. Zy, die in de t|dvakken vu 16-20 Juli 1917 en 1-6 Oeteber 1917 wer den ingelijfd. 9. Bereden korpsen, 'a. Be land- stermplicbtii», die in het tydvak van 2—5 April 1917 werden ia dienst gesteld by de bereden-artillerie'b. de landstompliehtigen, die in het tydvak van 1—3 Maart 1917 en soo mogelijk eek ay, die in hot tydvak van 16—19 Mei 1917 werden in dienst gesteld by de cavalerie. B. Op 1 Maart 1919 sullen desge- weaseht met onbepaald (klein) verlof werden getonde* 'De dienstplichtigen der militis- llchting 1917, die in het tijdvak van 1-6 Maart 191V werden iageiyfd by de cavalerie. Van de mei een sterretje ge merkte ploegen werden ep des aan geven tg* alleen met verlef geson- dem de dienstplichtigen, die hunnen werden gemist; de overige tet die ploegen behooread* dienstplichtigen sullen volgen aoodra de dieast het toslast. Trsllir virmlst. In reederskringen maakt men zich ongerust ever het uitbiyven van den Maasaluisachen treiler „Willem Ba rende," MA 14 (stm. h. Spaans) van de reedtrl M. lirkzwager Gz. Het schip is drie weken geleden ter visscherij vertrekken. DebemanniDg bestaat geheel uit Maassluizen. Era stsklsg via ■|nwirksrt. Volgent „Het Volk" zyn Zaterdag morgen mynwerkers van Maastricht niet naar de mynen vertrokken wegenz het niet verwarmd zyn der treinen. Van Beek, Bunde en andere plaatsen zijn de mijnwerkers even min vertrokken. Er heerscht groote ontevredenheid onder de werklieden, die 1} uur lnfskoude wagens moeten verblijven, vóór *y op de mynen arrlveeren. Ook in de middagploegen zyn b|na geen thynwerkers uit Maastricht opgekomen. Op eenige mynen ont breken dientengevolge tot 500 man van het personeel. Trslsbstilag. Vrijdagnacht, ca. 4 uar, la tusschen Gilze-Reynen en Tilburg goederen trein 4661, komende van Breda, door onveilig blok 57 en óp trein 4628 gereden, die voor het afstandsein Tilburg stond. De remmer 9. Inde- mauer uit Roozendaal, gehuwd en vader van vier kinderen, die zich in den ach tenten wagen van trein 4528 "bevend,werd op slag gedood. ~sze wagen werd totaal vernield. In den bagagewagen, gekoppeld achter de machine van trein 4661, bevonden ziGh acht remmers, die zich nog Juiet bytyds konden redden door uitspringen. Deze wagen ligt gehSel vernield in de zloot. De ma terieels Rhade Is vrij aanzienlijk. Een wagen, die op de 'lijn naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1