Breda was geraakt, werd door den trein naar Breda een eind weegs meegesleurd. PLAATSELIJK N EINS. Os Bundstolfanroorinning. Naar aanleiding van de vele klach ten en verzoeken om inlichtingen over de brandstoffenvoorziening hier ter plaatse, waarbij men nu en dan de klacht hoort, dat op andere plaatsen meer verstrekt wordt, hebben wij een onderzoek ingesteld naar den toestand in eenige andere steden van onzen omvang. Het resultaat is, dat voor zoover wy de antwoordèn binnen hebben, overal reeds meer brandstof is ver strekt dan hier. Zelfs Zaandam, waar de toestand precair heette, heeft nog l/8 eenheid meer gekregen, dan hier ter plaatse is gedistribueerd. Opvallend is de gunstige positie in Friesland, waar men van 11 en zelfs 13 eenheden spreekt. Wellicht berust dit opeen vergissing of rekent' men met andere eenheden. Hier volgt thans de lijst. 3 o N o -Sr**1 n r? .§3*8 <0 U a u fl ei 5. f> o "O a c 11 Si'5 O (3 at Ui o O ja "O xs >•5 •-< 00 F- o o* w o> 5 «0 w o fl a a c s &se 1 pis# e -2 2-S-S^®=^p3£pg 5 l'gpl-gll.-iliSSê Voor zoover er dus sprake is van hoeveelheden als by ons, is er sprake van nood. Het is dus logisch, dat hier met 7 eenheden een zeer ernstige toestand beerscht en dat onze Ge meente ook zeer stiefmoederlijk is bedeeld. Wij moeten nog enkele antwoorden binnen krijgen, doch meenden dit overzicht vast te kunnen geven. Vlektyphus. Ook hier ter stede zijn eenige ge vallen van vlektyphus geconstateerd, In één geval betrof hot een gezin, dat onlangs uit Rotterdam naar hier was verhuisd; de patiënt Is reeds in het Marine hospitaal overleden. In het gemeente ziekenhuis zijn voorts twee patiënten opgenomen, wier ziekte ook als zoodanig werd herkend, Door de betrokken autoriteiten zijn de noodige maatregelen genomen, waardoor het gevaar van uitbreiding vrijwel uitgesloten is. Daar eenige kinderen van de school aan den Paral lelweg met het besmette gezin in aanraking waren gekomen, zijn de schoolbanken en de lokalen; waarin die kinderen verblijf hielden, op last van den gemeente-gen eesheer ont smet geworden. De bewaarschool aan de Laan wordt door de gemeente in orde gebracht en heden ontruimd om verdachte gevallen te isoleeren. Eenige reden tot ongerustheid over het voorkomen dezer ziekte-gevallen, behoeft, naar wij vernemen, absoluut niet te bestaan. Wel moge van deze gelegenheid gebruik worden gemaakt in het algemeen een opwekking tot de burgerij te richten voor de meest mogelijke reinheid. Zooals men weten zal, wordt de vlektyphus verspreid door de kleerenluis. Zouden de au toriteiten in dezen niet eess kunnen medehelpen door ruimer dan tot nog toe geschiedt zeep beschikbaar te stellen? Want het gebrek aan dit nuttige artikel is een van de groote oorzaken van het voorkomen der ziekte. Maar nogmaals: men make zich niet noodeloos ongerust. De autori teiten en doktoren zjju waakzaam om elk verdacht ziektegeval nauw keurig te onderzoeken en het betrok ken gezin, zoo noodig, te isoleeren. Bij K. B. is benoemd tot sub stituut-griffier by het kantongerecht te Rotterdam jhr. mr. O. Q. J. J. van Swinderen, thans griffier by het kantongerecht te Helder. Liefdadigheidsvoorstelling. Door eenige zeeofficieren en dames, onder leiding van de luitenants ter zee Scholten eri Maller 1 het Marine- Cabaret" noemen zij zich) wordt Maandag 24 Februari a.s. een lief- dadigheids-voorstellinggegeven,waar van de baten in de kas komen van het Nationaal ZeemaBsfonds. Als conférencier treedt op de heer Karei Muller, luitenant ter zee, terwylhet programma een afwisselende reeks van aantrekkelyke cabaretnummeis vermeldt. Wy vinden er eendrama- tischen éénacter, „De open deur", Hollandsche Marineliedjes, de vertol king van het Levenslied in alle talen en alle tjjden, een Schimmenspel met begeleidende liedjes, enz., kortom, er ia bonte afwisseling. Het „Marine-Cabaret" is van plan met ditzelfde programma ten bate van dit Zeemansfonds de provincie in te trekken. In Vlissingen is het reeds opgetreden, en verschillende andere plaatsen, Hilversum, e. volgen. Be entréepryzen zyn voor den Helder fl.—fO.75 en f0.50 met inbegrip van alle verdere kosten. Doze luttele prijzen behoeven du3 voor niemand een beletsel te zijn. De werkkring van het Nationaal Zoemansfonds is bier t£P stede ge noegzaam bekend dan dat het noodig zoude zyn daarvoor een speciale aanbeveling te schrijven. Nschtvaiilgho'dsdlenet. Zooals advertentiön in ons blad reeds hebben vermeld, is sinds eenlgen tyd een nachtelijke bewakingsdienst ingeBteld voor den Helder. Met het oog op de onveiligheid van den laatsten tyd, zal een dergeiyke instelling ODgetwyfeld in eene behoefte voor zien. In verschillende andere plaatsen heeft zy haar levensvatbaarheid trouwens al bewezen. De „Alfem. Courant" vermeldde hieromtrent reeds verschillende gevallen, waarin, door actief optreden van een der bewakers, inbraak en diefstal werd voorkomen. De Directie mocht van de firma Messelaar aldaar oen tevredenheids betuiging en een geldelijke belooning daarvoor ontvangen. Wy gelooven, dat het wel blijken zal, dat een dergelijke bewakings dienst ook voor den Helder in een behoefte zal blyken te voorzien. Agent voor den Helder is de heer te Roller, Spoorstraat 6, alhier. Uit hst Politierapport Door een bewoner van de Hoofd gracht is aangifte gedaan, dat des nachts uit een ongesloten boet achter syne woning zyn ontvreemd twee zinken wasehtobben, twee dito em mers en een geemailleerde pan. Ten nadeele van eene bewoonster van de Breestraat zyn uit hare wo ning drie kofflekaarten ontvreemd. Zy verdenkt hiervan een man, die meermalen by haar thuiskomt. Van een erf aan de Vyzelstraat zijn des avonds een molton deken en twee jongensjassen ontvreemd, en van een erf aan de 2e Schagendw.str. een grijze wollen onderrok en een verstelde Jaeger onderbroek. BINHPNLANO. Schepen ep de Eagelscba zwarte lijst. Schepen van reederljen, die op de Eogelsche zwarte ljj&t staan, kunnen geen Eogelsche kolen krijgen zijn dus practisch aan de scheepvaart onttrokken. In verband hiermede heeft de reedersvereeniging een adres aan den tydelijken voorzitter van den ministerraad gericht, waarin er op gewezen wordt, dat door doze maat regelen eok in de Ver. Staten en op de door Eageland gecontroleerde kolenstations kuunen deze sehepen niet bunkeren circa 35 schepen met een laadvermogen van ongeveer 102.000 ton, niet voor den aanvoer van hoog noodige artikelen voor ons land kunnen worden gebruikt. Ook wordt er op gewezen, dat sommige maatschappyen ten onrechte of zonder dat de reden bekend is op deze lijst zyn geplaatst. De reedersvereeniging verzoekt daarom de RegeeriDg de noedige stappen te doen om deze beperking opgeheven te krijgen. Uitvoer uit Eegelaad. Reuter meldt uit Londen: De tarwecommissie biedt groote hoeveelheden Rangoon-boonen, rog gemeel, gerstemeel en havermout voor uitvoer aan. Toewyzingen voor Skandinavie en Nederland worden verleend op de gebruikeiyke waar borgen. Spek en reuzel worden even eens beschikbaar gesteld. Sportar tikelen mogen uitgevoerd worden naar Skandinavie en Nederland zon der vergunning. Een order in ceuncil kondigt de intrekking aan van het uitvoerver bod van andere goederen, waaronder meelproducten, speceryen, chemica liën, drogeryen, ankers, kettingen en zink. Msel ee tarwe uit Amerika. Het stoomschip „Moerdyk" is Zon dag te Rotterdam van New-York aangekomen met een lading meel en tarwe. Gsaeraal Botha. De correspondent te Parijs van de „N. R. Ct." seint dat generaal Botha gisteren naar Belgis vertrok. Na Namen en andere plaatsen te hebben bezocht, zal 'hij al verens naar Eogelaod terug te keeren een be zoek brengen aan zijn vrienden in Nederland. Vlaklyphut. Het aantal gevallen van vlektyphus te Rotterdam is ep gisteren gestegen tot 158, waarvan 9 met doedelljken afloop. In observatie bevinden zich 264 personen. Te Hattem zyn tot gisteren 20 ge vallen voorgekomen. Te Haarlem zyn tot gisteren 20 gevallen voorgekomen. Diefstal ven handgranaten. Aan de militaire wapenkamer te Maastricht kwamen Zaterdagnacht twee personen welke den schildwacht f 5000 boden, indien hy hun de legenheid gaf de daar aaawezige handgranaten te stelen. De man die daar alleen op post stond dreigde te zullen schieten, waarop de personen verdwenen. Sedert dlea is de wacht aldaar versterkt. De mijnwerkers en da koude treinen Ook gistermorgen zyn de mijn werkers uit Maastricht niet naar de raynen vertrokken. Osjulet bericht. Vanwege den Oeneralen Staf wordt medegedeld, dat uit door dezen staf ingewonnen inlichtingen gebleken is, dat het courantenbericht, volgens hetwelk deor een effleior in het kamp te Waalsdorp dekens zoude» zyn ontvreemd, geheel uit de lucht ge grepen is. Diefatal mat geweldpleging. Zondagnacht hebben twee inbre kers den alleenwoneDden 75 jarigen Klaas Buitenhuis, onder Barneveld, by'na doodgeslagen en daarna ruim f200.— aan zilvergeld gestolen. Omtrent dezen moordaanslag kan nog worden gemeld, dat de oude man pas ontwaakte, toen twee hem onbekende personen voor zijn bed stonden, die, onder bedreiging met den dood, hem dwongen de verblijf plaats van zijn geld te zeggen. Gelijk tijdig eebter bracht een der bandieten den stakker, vermoedelijk met een yzeren staaf, vreeselyke slagen op het hoofd toe, waardoor 0. m. de bovenlip geheel werd afgeacheurd. Nadat de booswichten een som ▼au eigeveer fflWO aas zilvergeld hadden buitgemaakt, kozen zy .het hazenpad. Een bedrag aan papieren- geld, eveneens in de bedstede ver bergen, hadden de onverlaten niet gevonden. Later werd op de tafel een byitje aangetroffen, door de dieven achtergelaten. Van de daders, die, volgens in drukken in de sneeuw, op de kousen waren gevlucht, is nog geen verder spoor ontdekt. Uit Ooit-lndil Aan boord van den torpedobootjager „Panter" te Soerabaja, is een vlampyp gesprongen. Een inlander is gedood, een Inlandsch sergeant der marine ernstig gewond. BUITENLAND. Da «radaacanfarantla. Pary's, 10 Februari. OfficieelVan middag heeft de opperste oorlogsraad aan de Orsayka vergaderd. Eerst werd over de voorwaarden ter her nieuwing van den wapenstilstand gesproken. Klotz, minister van finan ciën, gaf vervolgens een overzicht van een werk, in 1916 door den Duitschen generalen staf in het licht gegeven, dat het stelselmatig over legde karakter der vernietiging van de Fransche ny verheid door de Duitscher8 aan het licht brengt, welke vernietiging Duitschland alles behalve windeieren zou leggen, door dat bepaalde takken der Fransche industrie daardoor zouden afsterven. Hy leverde een ontleding tot in onderdeelen van het werk, dat naar de oeconomische commissie verwezen werd. Parys, 10 Febr. Officieel. De com missie betreffende het internationale stelsel van havens, waterwegen en spoorwegen heeft heden onder voor zitterschap eerst van Crispi, later van Sifto», haar tweede zitting ge houden in het ministerie van open bare werken. Na een uitvoerige beraadslaging van het cenceptprogram, dat de Fransche en Britsche afvaardigingen hadden voorgelegd, werden twee sub commissies benoemd, één bestaande uit vijf vertegenwoordigers der groote mogendheden en vier van de kleine mogendheden tot het bestudeeren van de kwestie op welke havens, water en spoorwegen een stelsel van inter nationaal karakter toepasselykisjde tweede commissie, bestaande uit vyf vertegenwoordigers der groote en vyf der klein# mogendheden tet het be studeeren van alle daarmee verband houdende algemeens vraagstukken. Japas's elscbee. Parys, 10 Febr. De delegatie van Japan op de vredesconferentie, wie de journalisten, welke met het ver- slaggeven van de werkzaamheden der conferentie zyn belast, om een onderhoud hadden verzocht, heeft dezen een door baron Makinoonder- teekende nota doen toekomen, waarin, na een zeer volledige uiteenzetting van de betrekkingen tuaschen Japan en China, en van de omstandigheden, waaronder de Japanscüe regeering in den oorlog is getreden, het inbezit nemen van het gebied van Sjantüng en den afstand van de eilandengroep der Caroline- en Marshalleilanden worden geéischt. De conferentie op Prlnklpo. De Russische Sovjet-regeerlng heeft de uitnoodiging voor de conferentie op Prinkipo aangenomen en zich be reid verklaard haar flnancioele ver plichtingen tegenover crediteuren in Entente-landen na te komen. In verband hiermede wordt uit Stockholm aaa de „Times" gemeld Menschen, die de beljewiki kennen, zegge», dat Lenin's voornaamst# be weeggrond om het aanbod der ge allieerden van een conferentie op Prinkipo aan te nemen, is, de kans te benutten om'in de oogenvanhet Russische volk de officieele erkenning van de sovjet-regeering door de vre desconferentie te verkrygen. Daar hy alleen meester is van de pers, zal hy zyn volgelingen kunnen doen gelooven, dat dit een greote overwinning beteekent, en dat het een einde zal maken aan de afzon dering van Rusland, den hongersnood en de ruïne van den handel. Onge- twyfeld zyn deze afzondering en de onmiddellijke gevolgen daarvan bezig om zjjn positie te ondermynen en de toekomst van zyn stelsel te be dreigen. Het zal hem oek eenige voldoening geven om de schuld van ee» weigering der uitnoodiging te kunnen werpen op hen, die tot dus verre de sympathie en hulp der ge allieerde mogendheden hebben ge noten. De oppnratn oorlogsraad. Parys, 8 Febr. De opperste oorlogs raad kwam hedenmiddag van 3 uur tot 4.45 by'een. De bespreking der voorwaarden tot verlenging van den wapenstilstand werd voortgezet. De volgende voorstellen van president Wilson werden aangenomen: lo. Oader de tegenwoordige om standigheden moeten vele quaesties van niet-militairen aard, welke zich dageiyks voordoen en mettertyd va» grooter belang zullen worden, namens de V. S. e* de geallieerden worden behandeld door civiele vertegenwoor digers dezer regeeringen, die ervaren zyn in zulke quaesties, alsfinancien, levensmiddelen,blokkade,scheepvaart en grondstoffen. 2o. Te dien einde zal te Parys een opperste economische raad worden ingesteld, welke bedoelde aangelegen- hedea gedurende den wapenstilstand zal behandelen. De raad zal reeds bestaande intergeallieerde lichamen in zich opnemen of vervangen, telkens wanneer dit noodig zal blyken. De economische raad zal bestaan uit niet meer dan vyf vertegenwoor digers der betrokken mogendheden. 80. Aan de tegenwoordige inter nationale permanente wapenstil- standscemmissie zullen worden toegevoegd twee civiele vertegen woordigers van elke regeerlcg, die zullen raadplegen met het geallieerde opperbevel, maar rechtstreeks verslag zullen kunnen uitbrengen aan den oppersten oorlogsraad. Enn lonmng aan Belgll. New-York, 8 Febr. Een Amerl- kaansch njndtenat, waartoe ook Mor gan behoort, heeft een leening van bOmillioen dellaraan België verstrekt. Duitschland. Beriyn, 10 Febr. Den 8n Febr. is na onderhandelingen van drie dagen met do vertegenwoordigers der ge allieerden te Spa een overeenkomst onderteekend over de levering van levensmiddelen aan Duitschland. De feitelyke inhoud van de over eenkomst, die zich by de in Trier getroffen regeling aansluit, luidtde opperste voedselraad der geallieerden zal maatregelen treffen, dat er aan stonds 80.000 tonnen varkensvet en varkensvieesch, 250.000 kisten geeon- denseerde melk, over Rotterdam naar Duitschland worden gezonden. In onmiddeliyke aansluiting by deze zending stellen de geallieerden de levering in uitzicht van 200.000 ton tarwe en tarwemeel, nog 8500 ton varkensvet en varkensvieesch, wan neer er een bevredigende regeling van de fiaancieele kwestie by den op 13 Februari beginnende onder handelingen der financieele commis- Bie wordt verkregen. De vertegenwoerdigers der gealli eerden verklaarden zich bereid den wensch der Duitsche regeering be treffende een verdere voorziening van Duitschland tot den nieuwen oogst in overweging te nemen, eveneens onder voorwaarde, dat er een bevre digende financieele schikking wordt getroffen. De Duitsche vertegenwoordigers hebben als behoeften voor luitsch- land van Maart tot en naet Augustus opgegeven400.000 ton tarwe en 100.000 ton vet en vleesch per maand); voorts een millioen ton maïs of andere veedermiddelen voor het geheele tijd vak. De geallieerden hebben het ten uitveer brengen der overeenkomst afhankelijk gesteld van het aanvaar den van de. voorwaarden, welke zy Duitschland in verband met de uit levering der handelsvloot hebben op gelegd en nog verder willen opleggen. Daaruit blijkt dat er zelfs bij net aannemen der voorwaarden geen zekerheid voor het regelmatig ont vangen der verlangde levensmiddelen bestaat. De Nationale Vergaderieg. Beriyn. De Nationale Vergadering heeft giBteren het ontwerp voor de voorloopige grondwet aangenomen. Tegen stemden de onafhankeiyken en enkele andere afgevaardigden. De wet is onmiddellyk van kraeht. Bramarbavan bazat. In den nacht van 8 Februari is Bremerhaven zonder strijd bezet. De bezetting werd tot stand gebracht door ongeveer 80 man van een mynen- vegerssmaldeel. De leider van den soldatenraad, Armgart, werd gear resteerd. Ruillnd. Londen, 10 Febr. De „Daily Tele- grapb" verneemt uit Stockholm: Volgens berichten uit Petrograd via Stockholm heeft de Bolsjewiki-regee- ring een verordening uitgevaardigd, volgens welke alle imwoners van Rusland, met inbegrip van de vreem delingen, in het roode leger moete» diene». Volgens de Russische bolsjewisti sche bladen heeft de typbus-epidemie in Petrograd, Moskou en Saratof een geweldige uitbreiding genemen. Japan. De houding tegenover dn Vnr. Staten, De „Times" verneemt uit Tokio dd. 30 Jan.Verscheidene loden van de Diet oader vroegen de regoering omtrent do voorgestelde militaire en maritieme beperkingen, en betoogden dat de Amerlkaansche plaanen zich in tegengestelde richting ontwikkel den. In dit verband dringt het blad „Jyi" aan op eon politiek, waarby twee vloten zullen worden georga niseerd, elk van slagschepen en 4 slagkruisers. Dn Brltecho vloot. Hamburg, 9 Febr. De Britsche tor pedojager Tisbe is Zondag ie haven van Hamburg binnengeloopen. Het laatste gedurende den oorlog in Buitschlamd geïnterneerd geweest zynde Britsche handelschip Cecna is Zondag met een Duitsche bemanning naar Engeland vertrokken. Polao. Een Pool.chi vloot. Beriyn, 10 Februari. Het „Berl. Tagebl." verneemt, dat de Polen zich thans ook eo» marine gaan aanschaffen. Te Modlin is nl. een Weichselvloot gevormd. Ze staat oader bevel van een gewezen O.-H, admiraal. De manschappen dragon matrozenuniformen en een muts met een Poolsch opschrift. De Poolsehe marine-flottilje bestaat uit motorbooten en klein# rivier- stóombooten, die reeds in vredestyd als personen- en vrachtbooten op de Weicbsel voeren van Warschau tot Thora en Da»zlg. In Poolsehe kringen wordt de Weichselflottilje beschouwd als het begin van de toekomstige Poolsehe oorlogsmarine, wier oorlogshaven Danzig zal zyn. Perljs-Lsaëin 3 uur 40 minuten. De aerobus Goliath vertrok Zater dag 11.50 van het vliegveld Touseus Versailles voor een luchtreis naar Londen. Aan boord waren eenluite- naut-vlieger, een mecanicien en twaalf militaire passagiers ieder met 1GK.G. bagage. Het vliegtuig kwam na een reis van 3 uur 40 minuten te CraVbon by Londen aan. Korte berichten. Paderewski is aangewezen tot gedelegeerde van Polen ter Vredes conferentie. Amerika erkent de vereeniging van de Servische, Kroatische en Sloveensche volken en stelt vast, dat de vredesconferentie de territoriale grenzen moet vaststellen volgens de wenschen der betrokken volken. Volgens Pichon zal, by verlen ging van den wapenstilstand, geen nieuw Duitsch gebied worden bezet. Veranderingen en varplaatalngnn la da warald-ladaatria sadart 1113. In een byeenkomst van het depar tement Amsterdam van de Maat- schappy van Ny verheid heeft de heer A. Heldring een voordraoht gehouden over veranderingen enjverplaatsingen in de wereldindustrie sedert 1913. Spreker behandelde een aamtal der zeer greete industrieën der wereld, die in enderling verhaad staan en daarom oek alle deor den oorlog be langrijk gewyzigd zyn in haar grootte en meestal eek ia haar techniek. Aan de hand van grafieken em lichtbeelden toonde spr. aan, in welke moeilijke positie de Duitsche staal industrie na den afstand van Elzas- Lotharingen zal zyn gekemen, en hoe Amerika sterker dam ooit op dit gebied te veerachyu trad. De kolen- proiuctie van Frankrijk is ten deel# verlamddes te zwaarder treft dit, nu er zooveel meer ertsen te ver smelten zyn. De geweldige vlnehtjvan de munitie industrie en hare uitwerking werd met heelden en cyfers besproken de groote entwikkeling van de daar aan verbonden salpeterzuur-, zwavel zuur-en stikstofindustrieöm werd in het licht gesteld, evenals de verbete ring van haar technische hulpmidde len. Hoewel de stikstofindustrie zeer is vermeerderd, is de tegenwoordige productie neg veel te gering em op den duur aan de beheefte aan mest stof te voldoen, nadat zooveel jaren de grond is uitgeput en de landbouw zooveel intensiever geworden is. Het zal mooilyk zyn voer de zwavelzuur productie, die millioenen tonneu groo ter geworden is, afeet te vinden, te meer daar de fosfaatmynen van Tunis en Algiers hard achteruit zyn gegaan. Voor Duitschland ging het mono polie in de kali-industrie verloren met de beddingen in den Elzas. Spr. wees op het geweldig stygende rubberverbruik, vooral dat der Ver- eenigde Staten, met 4,000,000 auto's. De plantage rubber heeft de wilde rubber geheel overvleugeld en de centrale landen hebben synthetische rubber gemaakt, doch in onvoldoende hoeveelheden en op een dure manier. Opvallend is het overwicht, ver kregen door Noord-Amerika op het gebied van zink en de ontwikkeling van electrische chemicaliën-fabricage aldaar, in Noorwegen en in Zwitser land. Duitschland, afgesloten van de Australische zinkertsen, heeft nu groote smelterljen met onvoldoende grondstoffen; daarentegen beeft het een machtige aluminiumindustrie gevormd en het aluminium vooral gebruikt in de electro-techniek. Duitschland verloor ook zyn over- heerachende positie als kleurstoffen- maker. Neord-Amerika, Zwitserland en Japan hebben zich een deel daarvan toegeöigend. Groote omwen telingen staan ons te wachten op het gebied der brandstof-techniek, waar steenkool zooveel duurder wordt voortgebracht en de bijproducten zooveel meer gevraagd worden. De wetenschap, opgedaan omtrent geheele vergassing en destillatie by lage temperatuur en verhoogden druk, opent mogeiykheden, waardoer steen kolen in den natuurlyken vorm slechts weinig meer gestookt zullen worden, terwijl de scheepvaart met olie- moteren en het treinverkeer electrisch zal worden gedreven, en warmte in den vorm van zeer goedkoop gas over groote afstanden verspreid zal worden. In alcohol uit afv&lloogen van papierfabrieken is een belangryke industrie ontstaan ter aanvulling van het klimmende benzine-tekort. Nadat spr. den scheepsbouw ge durende den oorlog, de betonnen schepen en de vermoeielyke ont wikkeling van de wereld vloot in de eerstvolgende jaren had behandeld, wijdde hy nog beschouwingen aan de voedingsmiddel- en de textiel industrie, die zoo in het teeken der „Ersatz1' hebbèn gestaan. Aan voorspellingen mag men, aldus spr., zich niet wagen, want de kansen voor groet industrie zftn niet leuter uit te drukken in tonnen grondstoffen of in beschikbare waterkrachten. Daarnaast toch telt de geheele zede lijke en geesteiyke ontwikkeling van een volk. Vooraan in de industrie komt waarsehynlyk het eerst het volk te staan, dat het vroegst in breed# lagen de groote waarheid beseft, dat ieder mensch meet werken en produceeren, wil de aarde blijven leven. IH8E20NDEM. Balt» vantatwooraeiOkheld 4*1 S«A»tU». (Tu ftltl (igluttU AikkiB wordt Se eeyj Da militaire fraehtauto'e. Geachte Redactie. Verzoeke beleefd plaatsing voor het volgende. iy voorbaat afijn dank. Het is nu al een paar maanden, dat het voor de bewoners der Koning straat heogst onaangenaam gemaakt wordt door een of meer militaire vrachtauto's, welke ettelyke malen per dag deor de straat hollen, terwyizy "iy droog weder wolken van stof de winkels injagen, zoodat men wel eiken dag zyne étalage kasten kan leeg halen en schoonmaken en by vochtig of regenachtig weder de ruiten worden volgesmeten met modder door het snelle rijden. Het iB zelfs al gebeurd, dat door het geweldig dreunen der zware wagens een gloeikousje naar beneden viel en scheuren in de plafonds ontstaan. Nu zou men in zooiets kunnen berusten, zoo het niet zeer gemak- kefijk te vernelpen ware. De auto's hebben, in plaats van door de Koningstraat te gaan, slechts de Print Htndriklaan en het Plmnt- toen bij het Station te volgen. Dkar hinderen zy niemand en is de Drukke Koningstraat ook voor kinderen veiliger geworden. Waar de winkeliers al zéér tot hunne schade gedwongen worden reeds om 7 uur hunne zaken te sluiten, is het dubbel onaangenaam als over dag hunne winkels volge- goold worden met stof of modder. Als ik goed ben ingelicht gaan de auto's meestal de Keizerstraat door naar de Binnenhaven. Welnu, zy zouden de volgende route kunnen nemen, n.m.Plantsoen en vervolgens Parallelweg en ver- myden zoodoende de drie drukste winkelstraten In de gemeente, n.m. Koningstraat, Spoorstraat en Keizer straat, waar zy geheel onnoodigalle bewoners hinderiyk zyn I In de hoop dit schrijven onder de aandacht d6r bevoegde autoriteiten moge komen en zoodoende de hoofd straten zooveel mogelyk van het bezoek der auto's verschoond mogen blijven, teeken ik my Een Winkelier uit de Koningstraat. UIT DEN OMTREK. Texel, 10 Febr. Door de bemanning van het stoom schip „Dageraad" wordt dag aan dag do gemeenschap tusschen het Hieuwe- diep en het Horntje op loffeiyke wyze onderhouden. Soms heeft de krach tige boot heel wat te doen om door de zware ysvelden te komen, maar met overleg on beleid gelukt 't ten slotte toch den overkant te hereiken. In de verloopen week kon de gar- nalenvloot slechts twee dagen in zee komen. Zy bracht aan den afslag 10500 K.G. gekoekte garnalen. De laagste prijs was 12, de hoogste 16 cents per K.G. Breemnd. In verband met de vermoedelijk# vergiftiging is Maandagmorgen, in tegenwoordigheid van Dr. Schoek van Amsterdam en Dr. êlree, het lijk van P. M. weer opgegraven. Anna Paulewni. De jeugdige tooneelvereeniging „Klein Begin" gaf Zondagavond 9 Februari hare eerste uitvoering in de zaal van den heer C. Slikker. By'na alle plaatsen waren bezet. Opgeroerd werd: „De macht der vrouw," klucht in één bedrijf, „Myn vrouw is niet thuis," blijspel in één bedryf en „Een ieder het zijne," blyspel in één bedrijf. De keuze der opgevoerde stukken kan gelukkig genoemd worden. Dikwijls treedt eene tooneel ver eeniging voor de eerste maal op met zware stukkeu, die dan niet goed tot hun recht komen. Hier was dit niet zoo. Het gevolg was dan oek, dat „Klein Begin" over hare eerste uitvoering ruimschoots tevreden kan zyn. Orer 't geheel is er goed ge speeld; enkele rollen werden zeer goed weergegeven. De leider der vereeniging, de heer Stellingwerf, en ook de leden, kunnen met voldoening op hun werk terugzien. Wij twijfelen niet of by y verige studie zal het de volgende maal neg beter gaan. Na afloop een gezellig bal. Wierlngoo. Door eenige ingezetenen dezer ge meente is opgericht eene vereeni ging genaamd „Gemeentebelang", welke haar eerste algemeene ver gadering zal houden ep Vrydag 14 Februari a.s. des avonds 7'/i uur in het hótel „Scheltus'v te Hipp. Op de agenda staan de volgende punten van bespreking: 1. Wat hebben de thans zittende leden van den gemeenteraad in het belang der ingezetenen en van de gemeente gedaan, tydens hun lid maatschap 2. Zullen wy onze stem weder aan diezelfde leden geven bij de a.s. ver kiezingen, nu de geheele raad in April a.s. aftreedt? 8. Zoo neen, welke maatregelen dient de bevolking dan te nemen met het oog op die a.s. raadsver kiezingen? 4. Is het, nu gebleken is het succes der commissie van bystand uit de burgery in de dokterskwestie, gewenscht een vaste commissie of vereeniging te beneemen of op te richten, die waar noodig, opkomt voor recht en de belangen van de bevolking van ons eiland? Naar men ons meldt ligt het in het voornemen van de Onlangs opgerichte vereeniging „Gemeente belang", om den heer B. J. Gelder te Amsterdam binnenkort uit te noedigen, teneinde in eene openbare vergadering in te leiden het onder werp: le. Is het juist dat de burgemeester A. Peereboom te Wieringen zelve tydens zyn burgemeesterschap han delaar in zeegras is gebleven, niet tegenstaande in het jaar 1913 door hem is gepubliceerd in de WieriDger Courant, dat hy zyne zaken overdeed aan zyn zoon? 2e. Welke zyn de maatregelen door den burgemeester van Wieringen genomen inzake zeegrashandel en zeegraavisschery 3e. Waren deze maatregelen in het belang van visschers en kooplieden? ie.. Zyn er termen de autoriteiten ep de hoogte te stellen van den uitslag der besprekingen? Wy twijfelen er niet aan ef de vergaderingen zullen een reuzen- bezoek hebben. Celiffiteeeg. Zaterdag 8 Februari hield de Ver eeniging „Hulp in Nood" alhier haar jaarvergadering in het lokaal van den heer Van Scheyen te Groote Keeten. Aanwezig waren 28 van de 72 leden. De voorzitter, de heer K. Hollander Sr., opende met een kort woord de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. In het verslag van den secretaris- penningmeester, den heer A.Thomasz, wees deze er op, dat 1918 geen voor- deelig jaar voor de Vereeniging was, de Spaansche griep heeft heel wat ge kost. Het ledental ging met 12 voor uit. Op 1 Januari 1919 bedroeg het aantal leden 72, dat der donateurs 20. Daarop brengt de commissie tot nazien der rekening over 1918, be staande uit de leden Jn. Toes, Jb. Bakker Az. en C. Zwaan, by monde van eerstgenoemde verslag uit. De administratie is volkomen in orde bevonden en daarvoor komt een woord van dank toe aan den secretaris penningmeester. Op 1 Januari 1918 bedroeg het batig saldo f 231.58. Ontvangen werd aan contributie f 427 9S5, aan inleg- gelden f31.76, aan donatiegelden f 17.50, totaal f708.76(. De uitgaven beliepenaan uitkeering aan zieke leden f478.88, bureaubehoeften en administratie f59.146, totaal f588.021. Het batig saldo op 81 December 1018 bedroeg alzoo f 176.74. Het aaldo ie dus in 1918 £66.84 achter uitgegaan, Alsnu volgt de bestuursverkiezing. Het geheele bestuur treedt af. Her- kezen'worden de leden K. Hollander Sr., M. de Haan, A. Thomasz, J. H. van den Berg, 9. Wey, A. Toes, M. Bakker en G. ten Boekei Kz. Geko zen wordt Jb. Meoy Mz. Allen nemen hun benoeming aan. Nu is aan de orde de benoeming van een commissie tot nazien der rekening voor 1919. De heer A. Toes wenscht geen commissie als voorheen, maar een raad van toezicht, die minstens zes maal per jaar de administratie con troleert. Hy acht dit gewenscht, omdat by het rerloenen van het subsidie van f 200 door den Gemeente raad bepaald is, dat een volledig verslag en rekening en verantwoor ding moet worden overlegd. Hy wenscht dit te deen geschieden doof den raad van toezicht. De pen ningmeester vindt het wel wat veel, dat hy 6 dagen dispeiibel meet heb ben. De heer A. Toes wydt uit ever het werk der contmiesarlsen en doet het voorstel, een raad van toezicht, be staande uit drie personen buiten het bestuur te benoemen. Met ep één na algemeene ntemmen wordt dit voorstel aangenomen. Als leden van dien raad worden door den voorzitter aangewezen de leden Jb Bakker Pz., A. Schuurman en A. ten Boekei, die zich bereid verklaren, die functielte aanvaarden. Op het aangeven van ziektege vallen by de commissarissen valt wel eens wat aan te merken. Be sproken wordt een geval van na latigheid deor een nieuvr lid. die de vorige vergadering niet bfiwoonde en ook nu niet aanwezig is. Beeloten wordt, uitkeering te verleenen van af den dag van aanmelding by den commissaris. By het punt der agenda: Vast stelling dor. contributie, doet M. de Haan het voorstel, de contributie te bepalen op 10 cent per week, voor het geheele jaar. J. Hollander stelt voor van 1 April tot 1 October 15 cent weekcentributie en de overige maanden 10 cent per weekte heffen. Met 25 tegen 8 stemmen wordt het voorstel Hollander aangenomen. By de rondvraag wyst de heer Jb. Mo»y Mz. er op, dat er zoo weinig leden uit het dorp zyn, Hy meent, dat zulks verband houdt met de plaatS der vergadering. De secretaris deelt mee, dat de eerstvolgende jaar vergadering op het dorp gehouden zal worden. Het voorstel van den heer J. Hol lander om maandlijsten aan te schaf fen, vooral voor de netheid en de gemakkelijkheid van centröle, wordt aangenomen. De heer R. Hollander acht het in verband n st het dure leven ge wenscht, de uitkeering van f 6 op f 8 per week te brengen. Zij, die van de ongevallenverzekering trekken, zullen dan f 4 in plaats van f8 ont vangen, evenalsde vrouwen, die halve contributie betalen en ook halve uitkeering genieten. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aan genomen. De hoogere uitkeering zal ingaan 9 Februari 1919. Hierna sluiting. Na afloop der vergadering werden 3 nieuwe leden ingeschreven. Yoor de a.s. Gemeenteraadsver kiezing hebben de R.-K. kiezers uit deze gemeente do volgende candi- datenlyst opgemaakt: 1. G. Ruiten» berg, 2. W. A. de Wit, 8. P. Vader. By de Zondagmiddag op het Zwanen- water gehouden wedstryd, in het hardryden op schaatsen, bedreeg het aantal deelnemers 15. Winnaars werden: T. Mooy Tz., le pry's; M. Thomasz, 2e prys; P. de Vries, Se prysJb. Baken Az., 4e prijsA. ▼es J.Az., 5e prys, en Jb. MoeyMz., 6e prys. Er was zeer veel belangstelling. LEOERBERICHTEN. D» la hst t|drak Tin 17 tot «a metSlHuit m U UJv»n Si»B>t»luhtlg«o d»r llebtlcg 1H19. tiitimS Toer h»t w»p»n dir iaruiuili, i«l n. ll.Ouu matuchif pen), sulltn voidsa 0'|i lild kty Si. 1* «n St bataljon dat ■•glnaontoo. Door dan iaap. dei In', la bipaald dit la dan Te»To!g» w»dar tir ieg Inf. en per lichting (opleiding-Jaar) boo mogelijk (1 Mille! n» tot a-in*oeider in dan lang t.«b »ergaant nullen werdou opgfle-d. BooTeei mogelijk allo behou< ronde tot d» Yooijaarapleeg Da raa. o fl r. gm 8a kl. A. P O ran Mansoren, van dan militairen gosaaak-nSiian dlanot ta dan Heldor, wordt op U Februari a.a In het genot geateld Tas enbepam d kloln Tarief. Do meottor-towoormakor B Tbelneit, van bot Sa bat, St» rag. int. ta dan Helder, la rarordoid tot aargoant-majoor, aolto ta rekenen Tas L Januari 1918. MAIVINE BERICHTEN. Do adalborat H. F. Albarda la tij Kon. boa'nlt van Si Jannari 101* na 16 Mat ingang van da* datnm van dat bsalnlt benoemd tot luitenant t«r soa dor Be kl. B(J Kon baaialt Tin 81 Jan 1919 eo tBIaaan _on off. gal. dar Sa kl E Boaeh on bj) baolult T*n 80 Jan lt.9 no. 10S i>i don lalt. ter eeo de< So kl. W. C BeilB op hun veizook oeiTol ontaiag nlt dan seodfenat ro-leond mot ingang San laten Februari 1910. D* adalborat la kl VB C F. Tan Dleot la 10 Febroaii 19 9 OTerge.lmatat ran W»chtachlp HolleTootelele naar Wachtocblp Willemsoord Aon dan lnltanant ter bob dar 8a kl. MR A. Vertiego la mat inzong Tan 18 Jannari en don bulttegowoon odtloorat MR L. Stobbe mat 111 Fabrnarl ontbofflng verleend Tan den woike- lükan dla.-.bt Opgave van overce-ilutote ondaraffleloran Sar sarmaebt Op li Februariaaigeantbafiaaaiur P. J do Yiloo v»n W»cbto«hlp Wliloaooord naar van 8p*i)k; ochlopar J. A Poom n tod Wockiachlp HolloToetsluli naar Mar noktiorna WUIamooord; bootsman A. Oenltoen t«d Ma- rlntkosorne WiUemooord naar Wachtschip HolliToe talais. MARKTBERICHTEN PumeronS, 11 Fabrnarl 1919. ■ItH-i rabntkekaao per *0 K 9 0— Beorankaoa ,10,1 0.— Oommltale M f Middelbars W 10.- SoaSseha kaas 13 f 0.™ - k I 0.- eeaaaena aau - K.6. Boter per I 118 110 vatta per K.#. 1 9*3 .18- 109 MSlka falie f W).— f 960 8 «leren t 8.- f 0 - 88 Paarden 300 - t WO- 6 votte Kalvert* por K.9- t 0.- f 0- graakalvoron pot btnk 1 0. - l 0.- 860 uaobtoro IS. per stok 1 2).~ ,1 SJ.- rokkalvtron pai stok I 0.- 1 9.~ blaohtkalvoron f 0.— t 0— 180 verte Vukenf |U K.S. I 8 8J 1 8 87 M«f aro ld- per atsb f *0.— f 9?. - K Blfgta Per «tak f 80 - 1 40. Veulen» f 0.- 1 O. BIS Scbapoa #J ITO c 66 Ovarhomdor» I I 8.- - uanini I U- t 0.- - Oantan 0.- I - Kalkoen ra 1 0. - Q-- 18 Swantn f II.- I 0 - Ktpeisraa pa' RB t'.a&i t 80 a f II.— - RenSaleien180 t 0.— .1 0.- - Kiayitaaloran por snik J 0,- 1 0.- - Bk Appalsa 1 0 - f 0 - mand Parar 1 0 .1 0 - Bande!: pairdsn, Hkipah an creiMoudoja mati#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2