Voortzetting UITVERKOOP DAMES- en HEEREN-CONFECTIE, MANUFACTUREN. Magazijn „De Bijenkorf", Spoorstr. 75-77. COLTOF, Kanaalweg 141-14? Eikelcacao, Levertraan, Toiletzeep, Liefdadioheids-Concert Hardrijderij niet doorgaat. Handels- en Kantoorbedienden P.P. LEDIKANTEN A. ten Klooster, A. ten Klooster, A. ten Klooster, A. GOVERS, Bassingr. 3, A. ten Klooster, De Huizen Spoorstraat 75-77 zijn alsnog uit de hand te koop. STOOUVAARTBERICHTEN. Fröbelschool Laan. CASINO. Donderdag Liefdadigheidsconcert Sta'muziBk Dubbelbreede Zijde, S. HERSCHEL, Koningstraat 23. 2-pers. massief Amerikaansch grenen P. P. Ledikanten f 32.50, 2-pers. P. P. Ledikanten f 10.25, 1-pers.P. P. Ledikanten f 9.25. versch Gevogelte AlKuikmir, 1'J F.or. 1UIÖ VEE A*Dge»oaid 0 p.-*rdoa. 13 koeiao (450 at t 3jö, H nucbieie kadveren f l BB. c8 magaie ech**ea C W b 1100, 88 v«tt« vrikens l 80U ft f ïïd. StoomvaertmaatsotiappIJ Nederland. PiIdb dei H.dBiiauden. van Amsterdam ncai Batavi», voiliok K Febr vru Oxio.duose. Giotl js, vau Batavia n*»a San Fiauoinco.aiilv. o Febr. te M xillia. Java ftiflv. 8 F.Di 11 u. BB nam. van Fltiladslplila te IJmiiidcn. Rotterdamschs Lloyd. Iaftollndê, nltf afrlT. 8 Fobi. te Poit Sftld. 6 ai oei, uitivot.r. 8 F.bi. v»nPo t S.ld U.d»n, v.R dsmn. J*»ft,pft«a ïFebi.Pe lss. Meaaao.V B3ite;d»mna»iB»tavU,p.ae 4Febr aibtslur. Kon. Hol!. Lloyd. F/lela, v«n Am»teid»n» nsar Buenos Ayres, fiss. 8F.br. de-, voorin 3 u ton W v»n Dover- Delfland vertrok 8 Febr. van Amsterdam nan Hampion Boada. Hol!. Amorlka lijn. Mltet?». v«n AmaterdamnaarHamptonRoad?, pa.a 6 Febr DuDgene-a. - Rotterdam v.u Ritieid.m naar New- York,p»e*. 0 Febr. Glbaltai. Javz-PaclHc Lijn. Soerakftfta anDetide 6 Febr. van BAtavia te Ban Fzanciaco Burgerlijke Stand v. Helder, vaa 8 10 Febr. GETROUWD: Th. A. van Maaron en D. J. M. Schouten BEVALLEN: A. Greuter-Koning, d. J. W. Smit-de Benedittfl. z. A. Jansoen—Tompot, d. F. J. M. van Benthem—Kokelaar, z. OVERLEDEN: H. Brinkman, 78j. S. Krul, 83 j. J. T. Kerkhoff-Lem- mens, 24 j. W. Janzen, 81 j. F. EiseÜn, 72 j. J. Hin, wed. B. J. W. Garsfsn- Adverlontiën. Den 233ton Februari hopen mijn geliefde Pleegouders H. FORTUIN en J. FORTUIN-VAN SCHAQEN den dag te herdenken dat zij voor 12l/g Jaar in don Echt zijn verbonden. Hunne geliefde Pleegdochter, RIEKIE VOET. Helder, 10 Februari 1919. Vijzelstraat 451. Den 16den Februari hopen ©nze geliefde Ouders 0. K00IJ en A. K00IJ-BAKKER hun 40-jarl|* Eohtiereenlglng te herdenken. Namens hunme dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Den Haag, Februari 1919. Hasselaerstraat 45. I. J. B0ELSUMS. De Heer en Mejuffrouw VEEN— tan dhr Heide geven kennis van de geboorte van hun zoon KLAAS. Amsterdam, 7 Februari 1919. Getrouwd V. J. DEKKER en j. VAN VESSEM, die hun hertelljken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 7 Februari. Getrouwd: Theo. A. VAN HAAREN en D. J. M. SCHOUTEN, die tevens haiteiljka dank betuigen ▼oor de vele blaken van belangstel ling bij hun huwelijk ondervonden. Heden overleed na een kort stondige ziekte, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echt genoot en Vader, de Heer FRAN8ISCUS EiSELIN, Echtgenoot van Mej. JOHANNA TRLëlA "WINTER, in den ouderdom van 72 jaar. Helder, 9 Februari 1919. Kaneilweg 2r. Namens de diepbedroefde Echtgenoote en Kinderen Mej. de "Wed. J.T. EISELIN-WINTER. De gezongen Uitvaart zal plaats hebben Wdensdag 8 uur. De begrafenis ten 1 uur. Heden overleed, in hetGesticht „Duin en Bosch" te Bakkum, onze Broeder en Behuwdbroeder, FSEDERiK VAN BRE0ER0DE, in den ouderdom van ruim 74 jaar. De Familie. Heldor, 8 Februari 1919. In plaats van kaarten. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig en geduldig lijden, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Ster venden, mijn geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, AHNA CATHARiNA SV.IT, in den ouderdom van 34 jaar. Helder, 10 Februari 1919. Jan in 't Veltstraat 32. Uit aller naam, Wed. SMIT, geboren Vis. Eenigo en algemeens kennis geving. Inplaats van kaarten. Heden overleed, ten huize van don Heer P. Hubbelikg, te 's-Gravenhage, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej. JOHANNA CORNEUA SMIT, Wed. van J. Hubbeling, in den ouderdom van bijna 85jaar. P. HUBBELING. Den Haag, J L. HUBBELING- de Leeuw. J ^d. G. v. d. WERFF- ZutpheD, j Hubbeling. A. v. d. PLOEG- Hubbeling. Helder, L. v. d. PLOEG. Wed. H. v.TWISK- Hobbeling. Amsterdam, J. C. HUBBELING. t D. HUBBELING. Helder, A.M. HUBBELING- f Boll, en Kleinkinderen. 's-Gravenhage, 10 Februari 1919. Valkenboschlaan 218. Conoertzaal „Tivoli" te geYen door het Symphonie-Orchest «an het Stafmuziekcorps dei Kon. Marino. directeur: A. L. HAZEBROEK, op Woemdag 12 Februari 1919, aanvang 8 uur precies, ten bate van de nagelaten betrek kingen van den onlangs overleden Onderoff. der K.M., S., (vrouw en zes kinderen).Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Heer H. C. Koek, Hoogstraat 106. Entréekzarlsa 50 en 25 cant zon der Stad. Bal. vanaf heden te verkrljysn In het SigaisnmsqazIJn van dan Heer A. K. KOKELAAR, Kamelweg. IJsclub „Helder". voor mannen op de korte baan op Woensdag a.s.. nam. 2 uur, op het BASSIN, om prijzen van f 20.00, f15.00. 110.00 au f 5.00. lelaggeld 10.50. Aangltta lol WBEHSDAB nam. 1 uur bij don Haar A. tan Klooster, Keizerstraat. Leden dnr IJsclub vrll antrie, dagkaarten f 0.20. MUZIEK op da banen. Oe Olraeteur van bat Levens- mtddetaabadrlit maakt bekaad, dat da Banaeekundlge Commissie Inplaats van Donderdag 13 Fabr. op Vrijdag 14 Febr. zitting baalt. De Directeur voornoemd, 1. G. A. TBBïTSQBrf. Wegens da ingebruikname van de sch'Ol air OBSERVATIE- GEBOUW voor Typhuslijdars,is da School tot nadar aankondi ging 6ESI.ÜTE4. HET BESTUUR. fiowB KENNISGEVING!!!! 12 FE8RU-RI in „TIVOLI", aanvang precies 8 uur. Gedurfds de uitvoerig der muziek stukken bilJvtiR na deur»n gesloten, Men name vroegtijdig Kaarten ia hatSioarenmagazIJn A. K. KOKELAAR, Kanaalweg. 50 an 25 cast. Gemeente-Reiniging. Burgemeester en Wethouders van Helder maken bekend, aat met in gang van 12 Februari 1919 geen vuil nisbakken meer uit de huizen of van de erven zullen weggehaald worden de ter zake bestaande abonnementen zijn vervallen. Ieder belanghebbende behoort zorg te dragen, dat zijne vuilnisbak aan de openbare straat wordt gebracht, zoodra daartoe door den ophaler met een ratel het sein wordt gegeven. Het vooraf gereedzetten der vuilnis bakken, emmers of anderszins is verboden. Met ingang van genoemden datum zullen de beeremmers des morgens worden opgehaald, aanvangende on geveer 7'/f uur. De abonnementen voor het weghalen der beeremmers uit do huizen of van de erven blijft gehandhaafd. De vuilnisbakken uit de straten van dea Parallelweg tot en met de Gravenstraat zullen Dinsdags en Vdjdags worden opgehaald; de beer emmers uit die straten op den ge wonen dag en dus Woensdags en ZalaidSQS. Uitdi ukkel\jk wordt er op gewezen dat g«en vuilnisbakken of emmers op de openbare straat mogen ge bracht worden, vóór het sein daartoe wordt gegeven, daar deze voorwer pen andera worden verwijderd. Mogelijke klachten over het perso neel der Gemeente-RêinigiDg kunnen onverwijld aan het kantoor Kanaal- weg 79 worden ingediend. Helder, 10 Februari 1919. VERLOREN «en paa- zwaite wolUn göbrelda Wanten aan 't N.-H. Kanaal. Tegen belooning terug te bezorgen. Adres: Bureau van dit blad. Do Burgemeester van Heldor brengt lor konals van belanghebbenden, dot bij nadere beschikking van don Rogoorlnga-Commlssarls, belast mot do Rljksgraoevsr- zameiing, de ruiling van Zaaihaver voor Mals van f 7.50 voor f 4.50 per el, in «irrchillsndr kleuren. Volle» tulle ontvangen Helder, II Februsrl WO. Ba Bargamiiatir vaereeamd, W. HOUWIkS. In olko branebo organiseert en vorooolgt UI Een lodor, die mode wil werken tol oprichting oonor afdoellng van den Nat. Bond van Handels- en Kantoor bedienden „MERCURIUS", gelieve zijn naam en adres te zenden ander lett. R, aan Oulnkar's Adv.-bur., Spooratr. WONINGWET. Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Helder brengt ter alge- meene kennis, dat een ontwerp tot vaststelling van een nieuw plan tot uitbreiding der gemeente (2e gedeelte) met uitvoerige kaarten en grond teekeningen, van .12 Februari a.s. af, gedurende vier weken op de Ge meente-Secretarie voor een ieder ter inzage zal z(jn nedergelegd. Helder, 8 Februari 1919. TUINDORP. MORGEN OPENING van den nieuwen Scheersalon srakkeveloweo «i. Hopende door nette bediening ieders gunst waardig te worden. Aanbevelend, B. J. VAN DOORN. Tevens gevraagd een nette Jongen, om in 't vak te worden opgeleid. HINDERWET. Burgemeester en Wetheuders van Helder brengen ter openbare kennia, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van P. J. DUIJVELSHOFF, alhier, om vergun ning tot oprichting van een steen houwerij op het erf van het perceel aan de Gravenstraat alhier, kadastraal bekend in Sectie E no. 569 en 570, dat op Vi (jdag, den 21 Febr. 1919, a.e., des namiddags ten 2 uur, ten Raadhuize gelegenheid zal werden gegeven em daartegen bezwarea in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, Nadere bizonderheden ten Raad- huize. Helder, 7 Februari 1919. Bod gevraagd op zwar» BOOMEN ataande aan de Spoorbuurt te Anna Paulowna. Brieven aan C. v. GALEN, Electr. Smederij, Oudkarspel. Ploegouders gevraagd voor een Kind van een '/j jaar. Vergoeding 14.— per week. - Adres: Bureau vau de Middernachtzending, Weststr. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wrihoudsra van Hs!d*r maken bekend, dat te rekenen van 17 Februari a,s. voor den tijd van een maand ter Gemeentesecretarie voor de in gezetenen ter inzage is gelegd een gewijzigd ontwerp-besluit van de Staten dezer provincie tot oprichting van het Hoogheemraadschap Noord- Hollands Noorderkwartier en tot vast stelling van een Reglement vóór dat Hoogheemraadschap dat de ingezetenen worden uitge- noodigd van deze stukken kennis te nemen, terwijl de bezwaren, die zij daartegen mochten hebben, gedu rende den termijn van ter visie lig ging schriftelijk bij Gedeputeerde Staten dézer provincie behooren te worden ingediend. Helder, 8 Februari 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. HOUWING. De Secretaris, VAN POELJE. VERLOREN Armbardhoriooe, gaande van Middenstraat naar Ka naalweg. Tegen belooning terug te bezorgen. Adres: Bureau v. d. blad. Verloren e>n liivsren Hoilogckottinp, Waaraan 2 medaillons. Terug te be zorgen tegen belooning bijD. WAR DENAAR,,Fort ErfpriDS, S-l-4. VERLOREN, vermoedelijk op het ijs iHeld. Kanaal), eon Lorgnet hul. Tegen belooning terug te be- zergen, Kanaalweg 115. Beschaafde muzikale Jongodame, y.g.h., zoekt voor spoed, in diensttr., betrekking in de Hui»houding: alt steun d«r vreuw dea hutzes, eek bij Klndsren, liefst met huiselijk verkeer. Aanbied, onder No. 422, Bureau van dit blad. Terstond gevraagd «en nutte zinde- iljxa Huishoudster. Middelb.leeftijd. Goed kuaneude stoppen en verstellen. Moeder met kind ook welkom. Adres: Bureau van dit blad. Nctt» DIENSTBODE gevraagd. Adres: Hótel .Toelast". Er biedt zich aan e«n net Meisje &ls Hulsnesislar. Adres: Bureau van dit blad. •vette Dug-Dienstbude gevraagd of flinke huis in de Huishouding. Br. onder No. 421, Bureau v. d. blad. Gevraagd o-n net DAGMEISJE, tegen hoog loon. Adres: Bureau van dit blad. Een flink Osgmelej» gevraagd tot 4 uur, vollo kost, loon t 2.50 Adres Mevr. v. MEURS, Hoofdgr. Eon n-t DAGMEISJE gevraagd tegen boog loen. Groote wasch buitens huis. Adres: KANNEWASSER, Zuidstraat 82. Gevraagd asn flink Dogm^-isi*. Geen wiükelwerk. Groote waach buitenshuis. Loon f 3.50 per week. Adres: KANNE WASSER, Kanaalweg 148 Gevraagd t»en n«t DAGMEISJE, met kost. Adres: Kanaalweg 65. Cait Mntc Mbi«|« gevraagd door Mevrouw DE VRIES, Parallelweg 41, Aanmelden Donderdagavond tusschen 7 en 8 uun Een tweede MODISTE of APPRÊTEUSE BavrasQd, bij s S. HERSCHEL, Koningstraat 23. Direct gevraagd oen Kinderrm iaje. AdresLoodsgracht 2. Er wordt gevraagd «en Mo>«]< tegen hoog loon, met kost. AdresBvreaw vaa dit blad. Ter overname 1 RtK »uor 2 Fl«ts*n, f 2.601 Z0N*E»ChE«" met.oi.f 21 leparan TRAPROEOEN. I f 0 40 Adres: Bureau van dit blad. Te koop gevraagd, **n beste Qeepvlet m«t te^baboaron. Adres: GEBR. SCHILLINGER, Oudeschild (Texel). Te koop gevraagd *«n moderne Kind*'wagen. Adres: Spoorgr. 17. Te koop 130 Patronen (Jacht) No. 12. Adres: Hartestraat 1. Netto Wosohvrouw gevraagd. Adres: Krugerstraat 5. WERKVROUW gevraagd, voor winkelwerk, Zaterdags, bijA. TEN KLOOSTER, Tel. 78, Keizerstraat. Aan de Stalhouderij van de Wed. P. DE BRUIN is plaatsing voer en Koetsier. Spoedig in dienst te treden. 2 bekwame Stuoadoors gevraagd, Adres: Parallelweg 74. Gevraagd een Wacht. Adres: Parallelweg 74. Gevraagd Loopjongen of Loop- ietsje. AdrssWeststraat 59. Gevraagd ssn iskwaam Sohoen- makorekneoht v g.g.v. Tegen hoog loon. Kan direct in dienst treden bü P. GOVERS, Anna Paulowna. Een net Koethula aangeboden, i f7.50 psr week. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd 2 nette Kosigëngers, in nst gezin. Adres: Bureau van dit blad. Dame, b. b. h. h. zoekt 1 Maart Zit'Slaepkamer of 2 Kam*ra, zonder pension. Brievsn met prijs opgaaf No. 424, Bureau v. d. blad. Gemeubilaercte Kamera gevraagd, omstreeks 1 April. Brieven met prijs opgave onder letter O, Bo"kh. SPRUIT. Te huur gevraagd een BOET of PAKHUIS, omtrek Spoorstraat. Brieven onder No. '423, aan het Bureau van dit blad. Ik bewoon een huis, huur f 1 75. wie wil roilan mat huls van f 2.25 tot f 2.75. Omtrek Gasfabriek. AdresBureau vaa dit blad. Te koop gevraagd 2 4 H.A. LA NO ta Koagrat. Brieven onder No. 414, Bureau van dit blad. Te koop een Kinderstoel en een Vouwwagentje. Adres: Bothastraat No. 19. Te koop pl.m. 1200 *.Q. Voer» vorteis voor paarden, bij: L. D KOOTSTRA, Koegras 185b. Te koop een PhONOQRAAP, met 27 platen. T« bevragenBoekhandel MAAS. Wegens plaatsgebrek te koop aan geboden een massief eikenhouten Linnenkast. Adrss: Bureau van dit blad. Oudeigeteekende beveelt ziek be leefd aan voor alle voorkomende Tlmmerworkzaamheden. Ook Wagens en Vletten. Werkplaats: Asntar Havanptaln II. Adres: 6poai|rsabt 32a. P. DE VROOME. Ts koop «»n beat H«er»nrl|wi-I mat basta bsndso. AdresSpoorstr. 91. por VjK.G. bus 11.60, bijt Tel. 78 - Keizerstraat. Te keop e«n Hand-naaimachine zonder gebreken, prijs f15.-. AdresKeizerstraat 62. Te koop «en pluch-* Taf alkleed. Adres: Sluisdijkstraat 23. Eleotrlsaermoehme t« koop, voort 86.— sn Mandoline, voorfB— Adres: Koningstraat 52. Te koop een ReDSTAR-KACHEL, Prijs f 15.-. Adres: Bureau van dit blad. Te koop «en beet-» Kinderstoel. Adres: Bureau van dit blad. Te KOOR. Te koop gevraagd san gosd sndsr- houdan KlNOERWAGtN. Adres: Bureau van dit blad. Te koep of te huur twee naast elkander gelegen Peroe-l«n, K«nasl- 'wag Hu. 101 en 101a, geschikt voor Winkel of Kantoor Het perceel No. 101 is tevens terstond te huur. Ts bevragen bii :"F. LAWERMAN, Breewaterstraat 67b. Te koop san pa*r Oemeasohoenen, laag model, No. 39, voor f 10.-. AdresBureau van dit blad. In flacons f 4.—, bijl Tel. 78 - Keizerstraat. Wedor ontvangen! een klein partijtje ROOKTABAK, (geen surrogaat), f 1.60 hall pond. ACHTERGRACHT Z.-C. 16. Q»»n dure xoisn meer, wan neer U gebruikt „PERVCCT,\ het bestezoleDbescherm middelder wereld. ?rl|s per fl. f 0 75. Overtuigt u hiervan, gebruikt n.1. éénmaal een fl. en u zult er altjjd naar vragen. Verkrijgbaar bil den Hoofdagent VAN LOOSEN, Wagenstraat 28, en BAIS, Bassingracht 66, alhier. H.H. wederverkeopers geniete* t rabat. Van der Meulen'a „ONIX", «fkomstly «an de CHEMISCH MEDISCHE MAATSCHAPPIJ Aurora" te WaNrgreaf». meeV, Is het middel del n gebruik «en I buisjes leder lijder a»n0»l-.n NlERSTEEl yclkoreen geneest 8-allst onsched-IIJk an zonder pijn Prljt p-r buis]» f 2.50. Verkrijgbaar te Den Helder, by9. M. Gelijsteen, Drogisterij „De Adelaar", 8pooretraat 29. BORAX per hall om 1019 SALM'AK1030 CHLOORfOOS VAfrRjlur bf): Tel. 78 - Keizerstraat. Vanaf Watitda, «arkrljgbaar bi] Varkensvleesch, Spek, Ossenvleesch, Kalfsvleesch en prima Ossenrookvleesch 60 ct. per ons. Hadsn waar «arkrljgbaar an hadenavond warden «arwaebl versche Duinkonijnen bij SCHENK SPOORSTRAAT. graota stukken i EO cant, bij Tel. 78, Keizerstraat 93.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3