HELDERSCHE COURANT PRINSES MELN1K0FP No. 5050 DONDERDAG 13 FEBRUARI 1G10 47oJAARGANG UltaevGriC^PBBOER Jé., HeMer. Oplaag 7000 ex. - Abonnementsprijs In de atad f 1.10, per po»tf 1.35, Buitenland f 2.39. - Losse ex. 3 oent - Mverttii^êii per regel 15 oent. Oe VradMOonfarutia. Heel veel schot zit er nog niet in de werkzaamheden der conferentie, althans definitieve resultaten zijn er nog niet veel bereikt. Het werk wordt aan verschillende commissies opge dragen en in de voltallige zitting der conferentie wordt dan het resultaat! vastgesteld. Tot nu toe werden slechts 2 plenum- vergaderingen gehouden, hetgeen dan ongeveer als maatstaf kan dienen voor de verkregen resultaten. Nu dit zoo is - zegt de Parjjsche correspondent van het Hbl. kan: het misschien geen kwaad ter orien- teering van den lezer, die dit allee zoe van uit de verte bekijkt en vaak niet veel wijzer wordt uit de vrij onsamenhangende telegrammen der agentschappen en de oficieele com muniqués, nog eens precies te var tellen hoe de Conferentie in elkaar zit en werkt. De ziel, de kern van alles is de „Raad van Tienen", het college dat: de twee eerste gedelegeerden omvat, van de vijf groote mogenheden, en dat vrijwel dagelijks bijeenkomt. Deze tien mannen zijn het, en misschien, is het voor zoover Europa betreft i nog juister te zeggen deze acht, - want de twee Japansche gedelegeerden spreken vaak in de zuiver Europeesche quaesties geen oordeel uit, maar refereeren zich aan de meening van de meerderheid der anderen, dié de nieuwe wereldorde aan het i scheppen zijn. Feitelijk, en zonder te kort te doen aan het détailwerk dat in de commissie verricht wordt, zijn zij de menschen die over alle hoofd-vraagstukken beslissen, en zij zullen dus in de toekomBt de ver antwoordelijkheid dragen van hetgeen thans wordt bepaald en vastgelegd. Zij stellen de dagorde van de vol* tallige Conferentie-vergaderingen op; nemen beslissingen omtrent quaesties van piocedure, de te benoemen commissies, het aantal gedelegeerden dat elk land daarin hebben zal, en& Verder fungeert deze Raad van Ti ene* als een soort v^n politieke ministerraad van de Entente, hetgeen bijvoorbeeld gebleken is bij de regeling van het conflict dat tusschen Polen en Tqjechen uitgebroken was naar aanleiding van het gebied van Teschen. Twee commissies die men com missies van den eersten graad zeu kunnen noemen, hangen onmidellijk van deten Raad van Tienen af. Hef zijn de commissie voor de financieels en die voor de economische aange legenheden. Beide bestaan uit vflf leden; de eerst wordt gepresideerd door den Franechen minister van financien Klotz, de tweede door den Engelschen ex-minister Smith. De taak van deze twee commissies, die dus feitelijk sub-commissies zijn van den Raad van Tien, ie het voorbe reiden van het program der financieel* en economische discussies ter Confe rentie. Wanneer de dagorde i* vastgesteld wordt een pleaum-zitting van do Conferentie bijeengeroepen. Het feit*- lijke werk daarvoor w*rdt verricht in de commissies van den tweede* graad, waarvan er tot dusver vijf zjjn: die voor den volkerenbond, voor de aansprakelijkheden van e» in den oorlog, voor herstel en vei* .goeding van oorlogsschade, vooreen 1nternatlonale regeling van arbeid*»' quaesties, en voor de internationali- seering van havens en verkeerswegen te water en te land. Sik dezer cem- missles heeft een eigen bureau en li autonoom in het vaststellen va* haar dagerde en werkprogram. Buiten deze commissie ztj*er**g weer andere van een derde en zelf» van ee* vierde soort. De Raad van Tienen heeft' de oplossing van all* politieke geschillen aan ziek gekea- den, en hoort daaronr zelf de-verte genwoordigers vam de - landendié eischen hebben te deen geiden. Heeft h(j ze gehoord dan benoemt h(j voer elk land een speciale commissie van deskundigen, die rapport zal hebben uit te brengen ever de mate waarin de eischen van zulk een land, voor zoover ze met die van anderen in strijd komen, behooren te worde* ingewilligd. En eindelijk kenoemt de RAad dan nog wel afzenderl||ke com missies voor speciale quaesties waarin zoo gauw mogelijk een feitelijk* beslissing Oe Volkeraaboed. Naar uit Parijs gemeld wordt, is het rapport der commissie voor den volkerenbond reeds gereed. Het ont werp bevat een geheele organisatie van verzoening, arbitrage, strafmaat regelen tegen verstoorders van de internationale orde. Nog moet worden vastgesteld het juiste karakter van den volkerenbond. Dat zal worden vastgelegd in artikels, waaraan thansi een redactiecommissie werkt, samen gesteld uit Hymans, Bourgeois, lord Robert Cecil, Venizelos. Men hoopt nog altyd, dat de conferentie het ontwerp in een plenumzitting zal' kunnen ratificeeren vóór het vertrek van Wilson, wellicht heden of Za terdag. Uit alles blijkt wel dat waar Amerika voor een groot deel de leiding heeft Engeland een tus- schenpositie inneemt, welke bijzonder sterk blijkt te zijn. Tegenover de Amerikaansche op vatting staat de meen ing der Fransche i staatslieden die vasthouden aan de oude opvattingen zooals die toegerust werden bij de vroegere vredes, staat die van president Wilson die dit stelsel ten sterkste veroordeelt. In de Fransche bladen is dit ver schil in opvatting ter sprake ge komen. Zij meenden dat deze meening van Wilson te voorbarig is, aangezien zij past bij den Volkerenbond, die wellicht komt, maar er nog niet is. Dus meet men zich eok gedragen alsof bij niet bestaat en alle voor zorgsmaatregelen nemen die men vroeger eok nam in dergelijke ge vallen, d.w.z. de militaire overmacht zien te verkrijgen. In dit kader zou de volkerenbond zoo worden opgevat, dat het eigenlijk neerkwam op een verbond der over winnaars, waartoe onder zekere om standigheden ook andere staten zouden kunnen toetreden, hetgeen wensche- Hjfc zou zijn om de uitwerking der strafmiddelen, die de bond zou kunnen toepassen, te verboogen. Doch zóó zeu deze bond er ook een zijn tot machteloos houde* van Duitschlaad, en de vrede die tot stand zou komen dus feitelijk toch steunen op geweld. En dit is, naar Wilson herhaaldelijk verklaarde, voor een duurzamen vrede een onmogelijkheid. Het plan, dat nu waarschijnlijk tot uitvoering zal komen, zal in hoofd zaak overeenkomen met de Britsche inzichten in deze. Voor den eersten tfid komt dit plan met de Fransche opvatting overeen, doch het is zóó elastisch, dat er later ook plaats in ie voor de beginselen van Wilson. Oe verleeging van den wapen stilstand. Niet alleen Fransche bladen, doch ook Engelsche zijn van meening, dat bij de verlenging van den wapen stilstand de voorwaarden verscherpt moeten worden. Zoo zegt de „Daily Mail"De geallieerden nemen maat regelen tegen de Duitsche manoeu vres. Foch zal waarschijnlijk de uit levering van het geheele Duitsche artillerie-materieel en de demobilisa tie van het geheele Duitsche leger, op 25 dirisien voor de handhaving va* de binnenlandsche orde *a, en de bezetting van Essen eischen. Het maritieme gedeelte van zijn eischen zal bestaan in het verlangen van de overgave of de vernieling van de 180 duikbooten, die nog op de •uitsche werven staan. Verder zal den Duitscbers niet langer veroor- leefd worden, de verplichting te ont duiken, om hu* schepen tor beschik king van de geallieerden te stellen. Volgens de „Daily Chronicle" he es*- er echter twee opvattingen. Bei daarvan is, dat het niet in den haak zou zijn, te gaan buiten de ▼oerwaarden van den wapenstilstand als die eerst zijn vastgesteld. De tweede opvatting is die, waarbij voor waarde* worden opgelegd, die nage noeg overeenkomen met hetgeen men wenscht dat na het tot stand komen ▼an den vrede zal bestaan. Tegenover de beweriag inzake agres sieve bedeelingan van Duitschland toerkt- het-Wad- op dat Duitschland geen leger |en vloot meer heeft, waar mede iets uitgevoerd ka* worden. Dit is eok de meening der Engelsche bn Amerikaansche militaire raad gevers. Ook Hervé, redacteur van de „Vic- toire", schrijft in dezen geest. Deze wijst er op dat de Duitsche steden thans geheel open liggen voor een; aanval van de vleot der geallieerden, dat ijzer- en staalvoorraden thans in de handen zijn van vijanden, dat de'' Duitschers geen vliegtuigen hebben, dat al hun versterkte plaatsen aam den Rijn in de macht van de gealli eerden zijn e* dat zij niet beschikken' over de voorraden voedsel en andere zaken, die noodig z(jn voor zelfs maar den kleinsten veldtocht. Ouitschland. Hat nieuw* ministerie. Naar de „Vorwarts" meldt is het nieuwe ministerie Dinsdag tot stand gekomen. De sociaal-demokraten zen den naar het kabinetScheidemann (minister-president), Landsberg (ju stitie), Noske (leger en marine), Wissel of Hue (oeconomie), Bauer (arbeid), David en Wissel of David en Hue (zonder portefeuille). Bovendien stelt de s.-d. onder-staatssecretarisse* in de departementen van rijkspost en financien. David treedt door zijn intree in de regeering uit het ambt van president der Nationale Vergaderi*g. In zijn plaats komt Heinrich Sckul* als ondervoorzitter in het bureau. De burgerlijke leden der regeering zijnvan het centrum Erzberger (zonder portefeuille), Giesberts (post), Herold (voeding). De laatste heeft de benoeming nog niet aangenomen. Misschien komt voor dit ambt een ander lid der christelijke volks partij in aanmerking. Yan de demo- kratenPreuss (vice-president en binnenlandsche zaken). Schilfer (finan ciën), en Petersen (Reichsschatz amt). De laatste benoeming staat evenmin vast. Ebert tot Rljkipraeldant gekozen. In de zitting van Dinsdag heeft de Nationale vergadering te Weimar met 277 van de 379 uitgebrachte stemmen Ebert tot voorloopig Rijks president gekozen. Graaf Posadowski kreeg 49 stemmen. Scheidemann en Erzberger elk een51 leden hadden zich van stemmen onthouden. Ebert verklaarde, dat hij de verkiezing aannam. Daarop nam de president van de Nationale vergadering, dr. David, het woord: „Zooeven," zoo zeide hij, „heeft het Duitsche rijk voor de 'eerste maal een opperhoofd gekozen, dat naar de wijze van zijn verkiezing gerechtigd is in naam van het Duit sche volk te spreken en te handeleD. (Toej.). Verdwenen is de voogd op grond van het erfrecht. Op zijn plaats staat de gekozen leider. Dat de nieuwe rijkspresident in staat is het roer van het staatsschip te hanteeren, heeft hfi in maanden van de ergste stormen op binneD- en buiteDlandsch gebied bewezen. Dat de Duitsche revolutie niet het voor beeld van de Russische gevolgd is, dat zij hier niet evenals daar geleid heeft tet volkomen verdwijning van recht en orde, dat niet het geheele politieke en economische leven in de war is geraakt, is voor het grootste deel de verdienste van den man, dien gfl heden aan het hoofd van het rijk hebt gesteld. Het Duitsche volk heeft dus reden om te vertrouwen, dat z(jn beproefde pelitieke wijsheid, energie en vastheid van wil er in zullen slagen de jonge vrijheid ook verder te beschermen tegen gevaren, die van rechts of links mochten komen. (Levend, toej. bfl de meerder heid, onrust bij de onafhank. soc.-dem.) Nu klinke de boodschap door de Duitsche landenEen door het volk gekozen leider is aan het hoofd van het volk getreden, een man, gloeiend van liefde voor het Duitsche volk, een man, die zijn nooden en zorgen door en door kent en die bezield is van den kraehtigen wil om zijn taak naar den eisch te volbrengen, de vrijheid te beschermen en vrede te brengen in het binnenland en naar buiten." (Stormachtige toej. en hand geklap in de zaal en op de tribunes.) Ebert verklaarde o. a.„Met al mijne krachten en met volkomen toewijding zal ik pogen mijn ambt rechtvaardig en onpartijdig waar te nemen, zonder eenig aanzien des persoons. Ik beloof, dat ik de grond wet van het Duitsche rijk getrouwe lijk zal eerbiedigen en beschermen, en ik wil en zal als gevolmachtigde Ingezonden mededeel Ing. Aannemers, [Handelaren enjndustrieelen doen verstandig hun SLEEPWERK te doen verriahten door de Heldersohe Meubeltransport- en Sleepondernemlng. Adres: F. C. v.d.HAAGEN, Spuistraat 8. van het geheele Duitsche volk ham delen, niet als voorman van een en kele partij (levend, toej.) Ik beken echter ook, dat ik uit üen arbeiders stand gesproten en opgegroeid ben in de gédachtenwereld van het soci alisme en dat ik niet van plan ben ooit mijn afkomst of mfln overtuiging te verloochenen. Door mij te kiezen hebt g(j buitengewone beteekenis van de beidersklasse voor Duitschland's toe-' komsttaak erkend. Het Duitsche volk heeft thans aan het voorrecht der geboorte op het gebied der politiek ten eenenmale een einde gemaakt, en ook op sociaal gebied komt deze wijziging tot stand. Ook daar zullen wij er naar moeten streven om binnen de grenzen van het mogelijke het zelfde uitgangspunt te geven en den zelfden last op te leggen. De vrijheid kan slechte tet stand kernen in een vaste geregelde staats orde. Haar te beschermen en te herstellen, waar zij aangetast wordt, is de eerste plicht van hen, die de vrijheid liefhebben. Iedere geweld- heerschappij, van welke zijde ook, zullen wij tot het uiterste bestrijden levendige toejuiching en handgeklap) Alleen op het vrije zelfbeschikkings recht zullen wy onzen staat vestigen naar binnen en naar buiten. Wij kunnen echter ter wille van het recht niet dulden, dat men onze broeders van de vrijheid der ver kiezing berooft. De vrijheid van alle Duitschers te zullen beschermen met de uiterste kracht, dat is de eed, dien ik in deze ure in handen dei- Nat. Verg. afleg. Hoe hard het lot ook zij, dat ons volk heeft getroffen, aan zijn' levendige krachten wan hopen wy niet. Al deze eischen leggen mij de moeilijkste verplichtingen op. Met al mijn kracht zal ik trachten ze te vervullen. Samen echter zullen wij onvermoeid arbeiden voor het geluk en het welzijn van het vrije Duitsche volk. En nu laat ons uitroepen„Leve het Duitsche vaderland en het Duit sche volk". (Alle leden, uitgezonderd de Onafhankelyken, verheffen zich van hun zetels en herhalen drie maal den uitroep. Handgeklap in het Huis en op de tribunes.) Fries Heinrich vae Pruisen over de toekomst van Omtvchland. Een enquöte, door een blad te Hamburg gphouden over de toekomst van Duitschland, heeft ook prins Heinrich van Pruisen, een broeder van den ex keizer, aanleiding gegeven ;zijn meening te zeggen. Hij ziet den weg tot het herstel van-de macht en het aanzien van Duitschland, zooals die bij het begin van den oorlog waren, voor alles in het herstel van een monarehistisch keizerrijk onder de oude dynastie en onder leiding van Pruisen en voorts in het herstel der andere door de revolutie ten val gebrachte dynastieón der bondsstaten. Merkwaardig is bij zijn verdere uit latingen een antisimitische noot, daar hij de „opheffing van den semitischen invloed op het gebied, van handel, nijverheid en politiek eïscht. Hij wil, blijkbaar als concessie aan de nieuwe verhoudingen, uitgebreide parlemen taire rechten" in het rijk en de bondsstaten. Lsngdurige bezetting va* Dultich gebied? Volgens de „Daily Tel" is men in Frankrijk van meening, dat de be zetting van Duitsch gebied als waar borg voor de betaling der Duitsche schadevergoeding de gewapende be- heersching der Rijnprovincie voor een aanzienlijken tijdsduur zal noodig maken, of het Duitsche leger wordt verminderd, of niet. Polen en Duitschers. Het „Berl. Tageblatt" verneemt uit Brombergde Polen bedreigen Bromberg meer en meer. Ze staan ten W.Z.W. van Bromberg al 10 K.M. van de stad. fBeinischa verraders. Brussel, 11 Februari. De krijgsraad van het groote hoofdkwartier heeft Roland ter dood en zijn medeplich tigen Zimmer en Thibaut tot levens langen dwangarbeid veroordeeld. Deze drie Belgen waren aan den Duitschen verspiedingsdienst verbonden. Ze hebben het op hun geweten, dat verscheidenen Belgen werden dood geschoten, vooral op het oogenblik, dat ze de Nederlandsche grens over staken. Japan an China De correspondent te Washington van de „Ass. Press" seint: Volgens hier ontvangen offlcieele diplomatieke berichten dreigt Japan met een oor logsverklaring aan China, ingeval dit rijk de tusschen de beide landen loten geheime verdragen publi ceert en in gebreke blijft de over eenkomst ten uitvoer te leggen, waarbij Japan in-de rechten van Duitschland treedt betreffende de eigendommen en concessies, welke laatstgenoemd rijk bfl het uitbreken van den Europeeschen oorlog bezat. Uit Tokio wordt in verband met het bovenstaande gemeld, dat een tweetal Japansche bladen, blijkbaar beide geïnspireerd, raededeelen, dat de regeering aan Makino order heeft gegeven de verdragen met China aan vijf mogendheden onder het zegel der geheimhouding mede te deelen. BINNENLANO. Petroleum. De Min. v. Landb. heeft bepaald, dat de in de besch. van 28 Jan. vast gestelde distri butieregel ing voor petro leum voor lichtloeze gezinnen in werking zal treden op 17 Febr. De bons 13 en 14 van de Rflks- Petroleum-distributiekaar t (groen e kaarteD) zullen geldig zijn van 17 t/m. 28 Febr. en op elk dezer groene bons zal 2 liter petroleum geleverd worden. Dezelfde bons van de petroleum- diBtributiekaart voor schippers (bruine kaarten) zijn denzelfden tijd geldig en op elk dezer (bruine bons) wordt 3 liter geleverd. De maximunprijs voor den verkoop van petroleum voor huishoudelijk gebruik voor den kleinhandel is met ing. van 17 Febr. vastgesteld op f 0.25 per liter. Vlektyphus. Het aantal gevallen van vlektyphus te Rotterdam steeg Dinsdag tot 175. Het aantal sterfgevallen bleef op 9. Sedert Maandag past men reeds voor het ontsmetten van huizen hetzelfde procédé toe, dat gebruikt wordt voor het uitzwavelen van scheepsruimen. De woningen worden geheel afge sloten, waarna men er zwaveldioxyd laat doorstroomen. Het ongedierte wordt daardoor totaal gedood. Na een halven dag luchten is het Muis weer bewoonbaar. Do mijnwerkers woor aan den arbeid. Daar de treinen weder verwarmd werden, zijn de mijnwerkers Dinsdag weder aan het werk langer hoe meer uit. Eiken dag komen er uit de langs de grens lig gende dorpen talrijke groepen be woners, vooral naar Maastricht en koopen wat z(j maar krijgen kunnen; tot alle mogelijke prijzen. Vooral spirtualiën, (zelfs moutwijn en spiritus uit brandewijn) in groote hoeveel: heden, zijn van hun gadingdan tabak, sigaren en sigaretten, allerlei soort van specerijen, koffie, chocolade, manufacturen en ondergoed. Geen dag gaat er voorbij, of door de politie worden groote hoeveelheden van die. waren in beslaggenomen. Niet alleen! dat onze eigen, toch al te geringe voorraad daardoor vermindert, doch' ook doordat de Belgen meer betalen houden zij de prijzen duur. Ee* af doend middel om die smokkelarij te; fnuiken zou zijn, dat evenmin als wij zonder pas in Belgiö werden toegelaten, men den Belgen belette,: zonder zas naar Nederland te komen/ Nu wordt wel tegen de aangehoudenen proces-verbaal opgemaakt, maar ieder een begrijpt wat daarvan terecht komt. Oneerlijk* looper. Een wissellooper van het post kantoor te Deventer verdween eenige! dagen geleden zonder het door hem! geïnde bedrag f700.— te hebben afgedragen. Thans is hij te Middelburg, aangehouden en naar De ven ter over gebracht. Er werd nog f120.— op hem bevonden. |0a moordaanslag ta Barnevald. Omtrent den gearresteerden ver- moedelijken dader van den moord aanslag op den ouden Klaas Buiten huis te Barneveld, meldt men dat deze verdachte, genaamd H. Haase, een zelfde stop m z(jn kousen had, de afdruk der voetstappen in de sneeuw vertoonde. Verder werden bloedspatten op zijn kleeren aange troffen. Ook is in verband met dezen aanslag aangehouden de ongeveer 40-jarige arbeider E. v. Veldhuizen uit Hoevelaken. Beiden ontkennen alle schuld. Ingezonden mededeling. Extra aanbieding In Heeren hand schoenen. Kleuren, bruin en grl]u. Triset ongeroerd f 1.25 por pasr. Bebrild f 1.60 Trleot gsveird f 1.90 Bijzonder voordeellg. HERMAN NYPELS. Reclame op locamotiaveR. Naar het „Vad." verneemt, heeft een bekende sigarenflrma pogingen gedaan om een réclamé' geplaatst te krijgen voor op alle locomotieven van de S.S. in ons land. De prijs, die men daarvoor betalen wilde, was zóó hoog, dat de betrokken ambtenaar, die aanvragen om reclame-maken' moet behartigen, de beslissing niet aan durfde. De directie heeft toen uitge maakt, dat op de locomotieven geen reclame-borden geplaatst mochten worden. Smokkelen door Balgaa. Nu het smokkelen door eigen land- genooten zoo goed als geheel tot het verleden behoort, om de eenvoudige redenen, dat zij hun waren niet meer aan de grenzen kunnen kwflt raken, en men zonder pas niet in België toegelaten wordt, breidt zich echter de smokkelarij door de Belgen hoe Vragen van Kamerleden. Hat mIJnoHmagazIJn. Duurtetoaalag Marlna. Door den heer Hugenholtz z|jn aan den minister van marine de volgende vragen gesteld: L Is de minister naar aanleiding van den onlangs in het mynmagazjjQ in den.Helder plaats gehad hebbenden brand, bereid aan de Kamer mede te deelen a. welke de voorgeschreven vei ligheidsmaatregelen zijn b. of deze ontoereikend of ondoel treffend z(jn gebleken c. indien niet, aan welke oorzaak of oerzaken het oogeval moet worden toegeschreven d. wie voor het ongeval is aan sprakelijk te stellen II. 1. Is het juist, zoeals in een tot den minister d.d. 22 Januari 1919 door J. Bosselaar-Wiegel en 881 andere vrouwen van marine-personeel in den Helder gericht adres wordt gezegd, dat de duurtebljslag 1918 sedert 1 April van dat jaar geheel of gedeeltelijk in mindering is ge bracht op den salarisbijalag, die toe gekend wordt om het salaris na de nieuwe salarisregeling van 1 April 1918 niet minder te doen zijn dan het vóór dien datum genotene? 2. Indien ja, is de minister dan bereid den duurtebljslag alsneg ten volle te doen uitbetalen boven het geen den manschappen als salaris toekomt Indien neen, kan de minister das mededeelen hoe het megelykjis, dat 832 vrouwen van marinescheps- lingen in deze dwaling verkeeren en of vanwege de scheepsadministratie bij de traktementsbepalingen wel duidelijk genoeg wordt aangegeven, uit welke bestanddeelen ,hefc uitbe taalde bedrag bestaat? 4. Is het juist, dat kerporaal-stokers, die voor 1 April tot di«n rang zfl* bevorderd, minder tractement ont vangen volgens de nieuwe salaris- regeling dan de in rang op hen vol gende stokers der le klasse 5. Indien ja, is de minister dan bereid aan deze korporaal-stokers het tractement toe te kennen, dat zij genoten zouden hebben, indien zij stoker le klasse waren gebleven? Ontvangen extra groote Haarnetten, iBadmutsmodel,) echt haar, alle kleuren f 0.25. Aanbevelend, G.HAAGEN. UIT OE PERS. FEUILLETON. door L0Ü1STRACT. 42). Armstmng, door het^dolló heen, door de onverschilligheid -vwaaav mede over zgne beschermelinge beschikt werd, en vreezende dat Ermyntrude, „als hijhaar over-: bracht wat Tvan in het Russisch gezegd had, hem zou verwijten dat hij haar hier had gebracht, ging regelrecht op den reus af, en zeide, even koelbloedig: „Indien gij niet belooft deze Lady, onder veilig geleide, naar haar vader te brengen, zijt gij ter stond een lijk. Ik wil haar niet noo- deloos verontrusten. Zij verstaat niet wat wjj zeggen. Maar hier heb ik een revolver, de hand in den zak ging omhoog en mjjn vinger rust. op den trekker, en hetzij -gij weigert of zwijgt, schiet ik u-dood. Spreek, gij die misbruik maakt van uwe gastvrijheid!" Nauwelijks had hij -dit. gezegd* of Natuskha stond voor Ivan die, het 2ij ter zijner eere gezegd, bij Armstrong's dreiging, -niet achter uit sprong. „Uw schot is het signaal voor uw dood en die van uwe vriendin!" riep zjj gillend. „Ik zou u beiden hals over kop, hier in den afgrond laten gooien. Veroordeel niet zoo haas tig, die u gastvrijheid hebben ver leend. Laat alles over aan Ivan en aan mijl" Hare laatste woorden waren eene belofte. Armstrong begreep dat hij voor het oogenblik daarmee tevre den moest zijn. Trillende van zenuwachtigheid ging hij naar Ermyntrude, en vertelde in hoofd zaak de waarheid. Hij kon het niej yan zich verkrijgen, haar ten volle pdkend te maken met wat hem ge dreigd was. HOOFDSTUK XX. (Detpoverende medijcijn- meesteres. Frank dacht dat Ermyntrude; ieer verdrietig zijn zou, als hij, Zoo als zijn plicht was, haar mee-' déelde dat zij nu hier zou moeten blijven zooals haar vader en broer fcsvangen waren gehouden in hetl Klooster. Zij begreep dat de rollen éénvoudig omgekeerd waren, en vond dat goed. Allerminst verweet sjij hem, dat hij haar meegenomen en? hier gebracht had. De gedach ten eener vrouw worden door een man maar zelden begrepen. „Wel", zeide zij „het is dus pu mijn beurt om niet vrij te zijn iii. mfln bewegingen. Jimmie en mfln vader hebben dat voor mij ge- drfigen. Waarom zou ik het op mg*.beurt-niet-willen doen? „Maar wat die verwisseling be- teekent, hebt gij zeker niet goed begrepenl Die boeren zijn gevaar lijke fanatieken. Nu mompelen zij al dat gij eenigermate schuld hebt aan wat er gebeurd is. Er is heel wat meer gevochten dan men u heeft verteld. Prins Melnikoff is woedend, omdat zjj zich bemoeid hebben met zijn trouwplannen, en ik vermoed dat hij zeer strenge maatregelen zal nemen." „Het eenige dat mij spijt, is dat gij door mij nu ook gevaar loopt", stamelde zij, niet begrijpende wat zij eigenlijk daarmee zeide. „Ik beschouw dat als mijn hoog ste belooning", zeide hij ernstig. „Maar om wat reden vreest gij (lat een harder lot mij zou overko men dan de ellende waaruit gij me, tnet Gods hulp, gered hebt?" Hier had hij een onschuldige, maar ingrijpende vraag te beant woorden. Frank trilde van blijheid dat haar kinderlijke vraag hem aanleiding gaf, haar zijn trouw tot in den dood te kunnen aanbieden. Maar tot eene zoodanige hulp ver- tlichtte hem immers de orde ivaar- hij opgenomen werd, en die ge- Ïood hem allereerst te zorgen dat ij onder de bescherming van haar vader kwam. Ook was het hem onmogelijk Ijaar uit te leggen wat redenen hij had om bezorgd te zijn over de ge varen die haar dreigden. Want Natushka met haar scherp gehoor en starende oogen wa9 mede in het vertrek, en ieder onvoorzichtig woord en iedere onmiskenbare be weging kon gevaarlijk zijn voor Ermyntrude's veiligheid. Hopende dat zijn gelukkig gesternte, dat hem tot hier toe trouw was geble ven, ook nu hem beschijnen zou, besloot hij Ivan niet meer te ver bitteren en begreep hij dat een be slissende breuk met dien veelver mogend en Rus geenszins helpey zou. „Daar wij te kiezen hebben tus schen uwe gastvrijheid en uwe ge vangenis," zeide hij, zich tot Ivan wendende, „verwacht ik dat gij het de Lady zoo gemakke lijk mogelijk zult maken. Waar kan zij slapen?" „Laat haar myn kamer met mij deelen," viel Natushka in. „Best, goed bedacht!" stemde Ivan toe. „Kom, kapitein, laten we de meisjes alleen laten! Een beetje nachtrust zal ons ook geen kwaad doen." Ermyntrude was weinig geneigd om alleen bij Natushka te blijven, maai* het kon niet anders. Frank verzekerde haar, dat hij dichtbij zou blijven en bij haar zou komen, als er nadere berichten kwamen Met een handdruk, waarmede hij zijn „trouw tot in den.dood" wilde bevestigen, nam hij afscheid. Hij gevoelde, en Ermyntrude begreep het, dat hij beter uitgedrukt zou hebben wat hij gevoelde, indien hty haar omhelsd en gekust had. Zij zeide „Goeden nacht" met een haar onbekende blooheid, die haar te gelijk verlegen en gelukkig maakte. De arme Natushka merkte, ter stond op, hoe die twee afscheid namen. Zij zuchtte, zooals menigeen, die te vergeefs naar wederliefde snakt. Toen de mannen zich verwijderd- hadden, trachtten de meisjes niet het gesprek te vervolgen, waarin zij gestoord waren door Ivan's komst. Als eene gastvrouw die de honneurs wil waarnemen, drong Natushka haaf logée. op om te gaan liggen in het eenige ledikant dat er Avas, gaf haar genoegzaam dekens en voorzag den haard van de noodige brandstof. Toen strekte zij zich uit op eene massa dekens, en het laatste dat Ermyntrude, na gebeden té hebben voor zich zelf en voor die zij lief had, van haar gastvrouw zag, was dat zij reeds sliep. Toen Stephanovitch en Arm strong Aveer op de buitengalerij kwamen, Avaren de bekende drie heuvels niet zoo zichtbaar als ge- Avoonlijk. Het venvonderde Frank toen hij dat zag, en vroeg wat weer die verandering voorspelde. „Er zit dooi in de lucht," zoide Ivan. ,~,Dat zal ons slecht te pas komen, naar ik meen?" „Hoezoo?" „Wel, ik kan niet gelooven, dat gij eene hulpelooze Engelsche Lady, en een even hulpeloozen De marinebegrooting. Het Hbl. schrijft: De heer Hugenholtz pleit vóór het personeel en tegen het materieel als gewoonlijk. 9e heer. Duymaer van Twist zingt ook een lied op reeds bekende voois. De heer Oud wil, in afwachting van het resultaat der Vredesconferentie,, alvast allen nieuwen aanbouw en voortbouw schorsen en dient een motie in waarin dat wordt uitgesproken. De heer Bomans wil Iets dergelijks. Oók eèn motie. Minister Naudin ten Cate kan dat alles zonder veel verrassing aan- hooren. Maar ietwat verbaasd zal hij toch wel zij* geweest - al was daarvan op zijn onbewogen verweerd gezicht van oud ervaren schippertje niets te lezen over den feilen aanval van den heer Staalman. Deze afgevaardigde, die in een vroegere phase zjjns parlementairen levens steeds pleitte voor de belangen van het perseneel en daarmede de ministers bestookte, rukte na op uit een gansch auderén heek. Hij besprak het ge val - Albarda (wat *ok de heeren Oud en Hugenholtz hadden gedaan) en gispte sterk de houding van den Minister, die het afkeurde in dezen schout nacht dafc deze zich vergewiste van de betrouwbaarheid der marine in de revolutie-dagen, terwijl demi- nister zelf die onbetrouwbaarheid bad uitgesproken. De mariDe, dus concludeerde de heer Staalman, is een gevaar voor ons land geworden en een minister die nochtans zoo'n marine blijft onderhouden is krank zinnig (hamer van den voorzitter) en is, wanneer hfl het blijft doen, zelf een gevaar voor het land. Als de minister niet onmiddellijk breekt met de noodlottige en roeke- looze praktijk van onderhandelen met de revolutionaire elementen op de vloet, als hfl niet terstead schoon |8Chip maakt en geheel regeerlngsge- trouwe bemanningen weet saam te stellen (van een marinemilitie moest de heer Staalman Yoorloopig,, niets hebben), dan dient hfl geen dag langer te blijven zitteD. De Kamer zat vrij wel paf. Op positie tegen mari*e-mini8ters was men va* den heer Staalman gewoon geweest, maar oppositie in deze rich ting nog nooit. De voermalige afgevaardigde van Den Helder verklaarde dat hij, na de houding va* het marinepersoneel |in de rev*l*tle-dagen, zich niet meer gerechtigd achtte de belangen van dat perseneel te bepleiten. En hij wierp de schuld van den slechten geest op de agitatie van den heer Hugenhelta e* de z|nen. Ja, de heer Staalma* teent hu al het vuur van een bekeerïiag. Maar meent hij dat z ij n spreke* va* vroeger, bet telkens weer neerhalen van al wat meerdere was en het telkens weer naar voren brengen van alle mogelijke klachten en grieven van minderen, den'geest van ontevredenheid, het „kankeren" op de vloot niet heeft aangewak kerd Het is heel mooi als hij daar van nu e*nig* wroeging ondervindt en in de Novemberdagen wat ia ge schrokken van wat er toen bleek te dreigen, maar dat was mede z ij n werk. En de herinnering aan dat werk wordt ni*t verdoofd door een zij het nog zo* luiden aanval op dezen minister. A'riend een oogenblik langer dan noodzakelijk is, hier zult houden. Lady Ermyntrude Grandison zal nu nooit met Prins Melnikoff trou wen. Na alles wat zij gisterenavond gezien heeft, is dat onmogelijk." „Op vrouwen kan men nooit ver trouwen. Als Avindwijzers draaien zij met den wind mee." „De Lady zal zich niet meer in die richting bewegen, al woei er ook een storm," hield Arm strong vol. Maar denk eens na over uwe positie, Ivan Stephano vitch. Uw Prins kan nog maanden lang het tegen u volhouden. Gij kunt de Lady hier niet voor zoo'n onbepaalden lijd opsluiten." „Neen, dat zou al te erg zijn, HoogEdele!" luidde het ant woord, 't welk bewees dat de reus, hoe plomp hij soms optrad, ook wel A'riendolijk kon zijn, al naar mate hij gestemd Avas. Zij zouden juist liet bivouak bin nen gaan waar de mannen geslapen hadden die Frank den vorigen dag gezien had, toen hij zag dat do zoo genaamde galerij veel verder langs den rots-Avand liep. „Heeft deze toegang al lang be staan?" vroeg hij. „Die moet er al ontelbare jaren geweest zijn." „Dan moet de Prins dien ook kennen, en zoo al niet bij, dan zullen toch veel volgelingen van hem dezen weg kennen." „Zijn partij-genooten z|n neg nooit hier geweest." „Best mogelijk; maar nu alles in rep en roer is, en sterke legeraf- deelingen mee kunnen wérken, worden de manschappen overrom peld en moeten voor de vijandige massa bezwijken." „Wij zijn niet in oproer tegen Rusland, alleen tegen Boris. Mei dien tweestrijd heeft het leger niets te maken!" was het scherpe ant woord. „Maar de militairen hebben tod den aanval op het klooster doen mislukken," hield Armstrong vol. „Ik hoorde ze schieten, toen ik gisteren hier kwam." ,De soldaten zyn jongens uit het volk. Zij zijn dom, en men heeft zt wat was gemaakt. Ze moeten beter ingelicht worden. Gelooft ge dat zij op huns gelijken zullen schie ten, wanneer die, om een persoon lijke kwestie opstaan, niet tegen den Czaar, maar tegen den man :die ook te regeeren heeft? Denkt, 'ge dat de militairen zich bemoeien |met de emancipatie van Rusland? :Volstrekt niet. De meesten zijn op onze hand, öf uit wrok tegen do belasting-gaarders die het volk uit zuigen, óf uit haat tegen de politie. Velen kunnen hun pacht niet beta len, velen zijn dieven of moorde naars. Maar weinigen zijn bereid ;te strijden voor een principe. Uit zulk materiaal ontstaan de revolu tle*. Het zaad moet rotten, zal d<- tarwe ontkiemen." (Wortt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1