TWETDR KAMER. Marinebegrooting. Zitting vau WiM'iisdae 12 Februari, liet verslag der zitna* rui.DU»- ilrti.' is o]) pag. -1 opgonouiea. Do heer AN ULR VOORT VAN Z1J1' tA. R.) zet ziju afgebroken rede voort. Hij constaterjrt in allerlei lan den een streven om met de handhaving en «te uitbreiding van de vloten voort te gaan. Churchill heeft verzekerd, en de ..New-\ork Times'" zegt het liem na, dat de heeinehappi) ter zee voor Engeland oen levensbelang is. en een vergelijking met de. vlyotuitgaven der Vereeiugdc fttuten toont niottcgeu- Stqaudo do boweringen van den Staats secretaris Franklin Roorievelt, adn, dat, ook daar vun eenj boiuykiug geen sprake is. En blijkens de luatste be richten uit Japan dringt men daar op «le vorming van twee vloten aan. Met welke bedoelingen het geschiedt is spr. onverschillig; hij weusuht alleen te constateeren dat allerwegen de vloten worden uitgebreid. Al moge ons land klein zijn. wij heb ben toch voldoeudc grootor koloniale eu maritieme belangen, om onszelf waarschuwen voor te groot vertrouwen, ui een komenden wereldvrede en volkerenbond. Op «1 i t öogenblik kan, van opheffing vau de Marine niet den gesproken. Inderdaad la hut. zoouls de héei.Hu- genhouz zeicle. flat we rekening moeten houden mot de mogelijkheid vit tiiiuj'teit der marine. I »e motie-Oud maakt niet voldoende onderscheid tusschen uieuwen aanbouw «>n don verderen arbouw van hetgeen roods op stapel staat. Moeten de inillioeneu nu maar woi den weggegooid? Als men een paar millioen meer besteedt, dan heelt men in elk geval drie schepen, aan welko onze koloniën zoo dringend behoeft' hebben. Spr. bestrijdt óok de motie-Romans. Wat voor materiaal wil deze afgevaar digde naar Indië zonden? En wat wil hij den Minister van Oorlog aanbie den? Deze bewindsman zou hem waar schijnlijk feestelijk voor het geschenk bedanken. Samensmelting der beide departemen ten is thans minder dan ooit gewenschl. Eerst als een volledige reorganisatie aan de orde. komt, zou spr. voor, deze suineasmeiting zijn. Voor het overige is deze motie zmniglieidsgebaar, waaraan spr. zijner zijds niet wil meedoen. Te bespreken valt er eigenlijk niets. Iloe zou zicli de beer Romans deze beperking denken, en hoe do voorbe reiding? Over welken tijd zou deze moeten loopen? Dat er zoo weinig van de Marine is terechtgekomen, ligt eau de behandeling van zaken in deze Ka mer. clie niets voor de Marine heeft gedaan. Niet door de ontwikkeling van den Volkerenbond rustig af te wachten. De heer SCHEI "RER (A.-R.) klaagt erover, dat et op de vloot voor beslist christelijke jongemannen geen plaats Wil de Minister voor deze jongeman nen de bezwaren wegnemen? Ander» zal hij, wil hij hen op de vloot hebben, ze er niet kunnen krijgen. De Minister zal goed doen voor hen afzonderlijke christelijke opleidingsscholen te ver men. De geheele geneeskundige diens' hij de marine vereischt. evennis die bij de landmacht, een «lgeheele reorgani satie. Wil do Minister voor de niet eenzelfde commissie benoemen als voor de landmacht reeds bestaat. Rij deze commissie zou tevens de zaag van liet hospitaal te Middelburg op nieuw aanhangig kunnen worden ge maakt. Tot zijn leedwezen heeft spre ker gelezen, dut de sanatoriuin-verple- ging bij de marine nog niet geregeld is. Spreker keurt af het standpunt van deh geneeskundigen dienst, dat deze onderzoekt in hoeverre de lijder den dienst te behouden is. Men moet zich afvragen wat het belang van den lijder zelf is. Deelt de Minister dit standpunt van den geneeskundigen dienst soms ook? Het is iu strijd met do beginselen van recht mi roeping. De heer VAN RAVENSTEYN (nomni.) betoogt, dat van het begrip maritieme w e e r m i d d e 1 e n. in den zin waarin men het algemeen op vat. ten onzent eigenlijk geen sprake kan zijn. In technischen zin bezitten wij eigenlijk geen marine, dat is ieders conclusie. De marine verschaft alleen maar een soort levensonderhoud aan personeel en leveranciers. Dat is haai «■enige positieve nut. dat ons er echter moeilijk toe zal kunnen brengen vóór deze begrooting te stemmen. Onze ma rine kan als weermacht niet in aan merking komen. De jonge V a n Beutsz heeft in zijn boek over de verdediging van Indië ook trachten »an te teonen. van welk groot belang de duikboot voor ons is. En ook de mari tieme specialiteit der socialisten, de heer H u g e n h o 11 z. is overtuigd van de waarde van dit wapen. Al deze dwepers me' dit wapen zijn door den oorlog teleurgesteld geworden. Duitach- land heeft ervaren, dat een weermacht ter zee door de duikbooteu toch niet weerloos kan worden gemaakt. W® staan voor het iu de historie raerk waardig verschijnsel, dat de overwia- nende zeemogendheden het duikboot- wapen radicaal willen afschaffen. Daar tegen komt de oud-marinemïnutar C o li e n S t u a r t op, betoogende, dat «lo duikbooteu. vooral voor de kleine zeemogendheden, wel degelijk waarde hebben Het duikboot wapen voor de. verdediging van Indië is echter waar deloos gebleken. Bovendien behoefde er voor revolutionaire plannen van hei mindere marine personeel geen vrees te bestaan. De bond van dat personeel beeft zich vroeger reeds aan handen «•u voeten gebonden aan de^regeering overgegeven In de Novemberdagen heeft de minister op geruchten maatregelen genomen, zooals de regee ring meer schijnt te hebben gedaan. Het minder personeel bestaat echter voor het grootste deel uit harmlose Leute. Spreker ontkent niet. dat het gegist heeft onder de .schepelingen. De heer VAN DE BILT (R.-K.) be toogt. dat wij. met het oog op den in ternationalen toestand, nog niet kunnen vaststellen, in welke richting wij mari tiem en militair moeféh gaan. Wij zijn het er wel over eens, dat ontwapening gewenscht is, maar wanneer en hoever'? Erkenning vau de organisaties zou spreker gaarne wenschen. Waarom kan een contact met de marine-organisaties niet even gunstig werken als in de bur germaatschappij het geval is? De offi cieren moeten leeron met het lager per soneel om te gaan. Luitenant C b a i 1- lot heeft geschreven, dat de socialis tische geest onder het personeel te danken i6 aan het, feit, dat in de Kamer do socialisten sedert jaren de pleitbe zorgers der schepelingen zijn geweest, De pleitbezorging aoor leden van rechts, aldus de heer C h a i 11 e t. kwam veel later, bijna te laat. In den breede betoogt de heer C h a i 11 e t, dat de rechtmatige grieven moeten worden onderzocht. Uitvoerig weidt spreker over deze grieven uit. De officieren moeten meer menschkundig optreden. De geestelijken moeten worden gelijk gesteld met de officieren van gezond heid, de militaire tehuizen dienen te worden uitgebreid en het vraagstuk de»- venerische ziekten verdient meer aandacht. Het contróle-stelsel juicht spreker warm toe, omdat het de bronnen van infectie opspoort. Spreker beveolt voorts het Duitsch-Anierikaansche stel sel aan. Is de minister niet overtuigd, dat het gewenscht is den leider van do venerische afdecling voor studie te zenden nnnr Londen. Parijs en Berlijn? Is de minister voorts niet bereid om bij de marine-basis te Soerabaija een gelijke inrichting te vestigen al® te Den Helder bestaat? De heer WIJK (Weermacht-Demo craat) betoogt, dat de hoofdz&ok van de ontevredenheid is, de weinige zorg voor bet personeel, de groote klove, die ligt. tusschen meerdere en mindere. De meerdere doet of hij van een geheel andere etof is als de mindere. V porti bliikt. dat de slechte geest niet wordt -meerdert het optreden van de ma- e-ambtenuren de ontevredenheid. Op de vloot zijn de mannen van ehristelij- ken huize even ontevreden, waaruit veroorzaakt door vcrwaarloozing dev geestelijke belangen. De aanleiding voor de ontevredenheid ligt dieper. mouten ver teruggaan, twintig aren. om haar oorsprong te vinden leeds in 1898 waarschuwde do heer Staalman voor de aanwakkerende ontevredenheid. De officieren hebben niet steeds schuld. Zij zijn ook afhan kelijk en deinzen er vaak voor terug om voor dc schepelingen op te komen Als officieren voor do belangen hunner minderen willen opkomen, staat het departement hun in den weg. De sapa- toriumverzorging is het beste staaltje van de hartelijkheid van het departe ment. Door de onverschilligheid tegen- het personeel groeide dc slechte t. Gedurende den oorlog hebben ook de onderofficieren bii de marine ervaren, dat er voor hen niet veei anders overschoot, dan ontbering. Er is nu wederom lung gesproken over den slechten geest, zooals dat al reeds 20 jaren geschiedde, maar wat is er gedaan'? Er is een slechte geest, maar er is geen sprake van. dut het personeel zijn plicht niet zou hebbeij gedaan. De salarisregëliug vooral voor het lagere personeel, blijft onvoldoende. Ook de pênsioeuen zijn onvoldoende. De heer TER HALL (N. P.) meent, dut de bijslagregeling bii het mijnvegea niet afhankelijk mag wezen van een r a n g. Het gevaar voor hot leven, is voor alle rangen gelijk. Hij wijst den mieistcr erop. dat de-ahifinuziek in Den Helder steeds voor tenhoogsle z e v e n- t i e n incuschon speelt! Het salaris vau den officier-kapelmeester bedraagt f 2600. dat van den onderofficier-onder- -kapelmeester die het twijfelachtig! oorreelit heeft sprekers broer le zijn - /"2400. Dit salaris is zoo vastge steld zonder verhooging. Zou de. mi nister l\et salaris van don kfyielmeestei niet kunnen verhoogen? Spreker meent, dat zonder moeite en veel kosten, de bouw van den d e r d 11 kruiser kan worden stopgezet, omdat de kiel pas is gelegd. Do machines heb ben een groote waarde. Wil de niinistei een commissie benoemen om te hcoor- deelen, in hoeverre ook de bouw va wee eerste kruisers kan worden g< staakt De heer HELS DINGEN (S. D.) 1» spreekt den toestand van liet personei der werf te Amsterdam, die gelikw deerd is. Dit personeel, dat een g«c- 1 eenkonteii zocht op aanraden van den toenmaligen minister C o 1 ij n. hoef recht op meer voordeden. Spreker vraagt den minister de grio ven van dit ontslagen personeel weg t. nemen. De MINISTER VAN MARINE, d. •er Naudin ten On t e. wensclit d< onderwerpen betreffende het personeel t-n het materieel bii elkaar te behan delen Hij breekt zijn rede af. Heden I uur voortzetting. BUITENLAND Dl verlenging van den wapen- stiletand. Elders in dit blad deelden wij reeds mede, dat er ten opzichte van de voorwaarden waaronder de wa. stilstand met Duitschlaud moet wor den verlengd, twee verschillende meeningen bestaan, waarvan de •ene op krachtiger voorwaarden aan dringt, terwijl de andere elke ver nedering van Duitschland afkeurt, •mdat zy tegen elke vernedering ii Thans komt in de „Daily News' de te Parijs vertoevende, Engelsche generaal Mamice op tegen d( Fransche, en in sommige Engelsche bladen gevoerde campagne vol over drijving van Duitschland's militaire kracht en tot het eischen van ver ■trekkende maatregelen bij de ver nieuwing van- den wapenstilstaud. Deze eischen, welke de bezetting van het Roerdal en Westfalen met inbegrip van Essen, de vermindering van de sterkte van ie Duitsche legers tot ongeveer 25 divisies en de overgave van het grootste gedeelte van het Duitsche oorlogsmaterieel omvatten, gaan gepaard met een hernieuwd aandringen op een onmiddellijke afrekening met Duitschland, zonder dat men langer komedie speelt met den volkerenbond. Niemand die een gevoel van ver antwoordelijkheid heeft, beweert dat er eenige waarschijnlijkheid bestaat, dat Duitschland den oorlog zal trach ten te hernieuwen, maar wel is gevaar, dat wij Duitschland door een politiek van speldeprikken tot ver twijfeling brengen en de ordelijke regeering, die het nu nog bezit, omverwerpen. Het zou dan alleen moge'ijk zijn onze vredesvoorwaarden door te zetten door rechtstreeksche toepassing van geweld. Het denkbeeld om bij elke vernieuwing van den wapenstilstand een nieuwe strook Duitsch gebied door de geallieerden te laten bezetten, zou een stoot in die richting geven en men gelooft niet, dat het, hetzij bij de Engelsche, hetzij bij de Araerikaansche groot- machtigden steun vindt. Da *chad«vorgo*ding3quatstit. Partjs, 12 Fébr. Volgens de „Temps' bestaan er thans drie theorieën over het vraagstuk der schadevergoe dingen, van Duitschland te eischen. Volgens het plan, dat vooral in Frankrijk zijn verdedigers vindt, moet onderscheid worden gemaakt tusschen de schuldvorderingen ten gevolge van vernielingen of weg voering door den vijand, en andere als gevolg van de uitgaven van de geallieerden voor het voeren van den strijd tegen Duitschland. Schade vergoeding wegons verwoesting en plundering zou dan preferente schuld vormen. Volgens de Britsche theorie, zooals die wordt voorgestaan door den Australischen minister Hughes, moet men Duitschland aansprakelijk achten voor alle onkosten, welke de oorlog den geallieerden veroorzaakt heeft; zoodoende komt men tot een totale schuld van ruim duizend milliard, zoodat men naar evenredigheid elk der schuldvorderingen moet ver minderen in verband met Duitsch land's draagkracht. Ten slotte erkent de Duitsche theorie alleen als uit gaven, welke vergoed moeten worden, die, welke veroorzaakt zijn door verwoesting of plundering en niet de eigenlijk gezegde oorlogskosten. Dit stelsel zou de bedrageD, waarop sommige landen aanspraak zouden kunnen maken, aanmerkelijk ver minderen, maar daar de draagkracht van Duitschland wel een volledige schadevergoeding aan de volken, wier grondgebied is verwoest, kan gedoogen, heeft de betrokken com missie het Britsche plan tot grond slag genomen. Oe Volkenbond. De intergeallieerde oorlogsraad heeft Woensdag vergaderd. Reuter meent te weten, dat de raad voornemens is, Duitscniaud in militair opzicht de gelegenheid te ontnemen, oui de vijandelijkheden wetfcn te beginnen. Men wil Duitsch land er van overtuigen, dat wij de overwinnaars zijn eu dat wij geen blanco vrede willen opleggen. ingeval Duitschland gewillig is, zou het kunnen zijn, dat de Entente het toestaat zijn werken des vredes te hervatten. De commissie voor don volkeren bond kwam beden bijeen. Men gelooft, dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt in de richting van overeen stemming, daar de Amerikanen en Engeischen besloten hebben de vol gende, doordeFrauschen voorgestelde punten overtenemon, t.w.de voiming van een internationaal leger en een internationale vloot. Parijs, 12 Febr. Leon Bourgeois heeft gisteren in de commissie voor den volkenbond een amendement ngediend op het ontwerp voor den bond, dat een internationale kr^jgs- maehc instelt ten einde de beslissing van den bond in daden om te zetten. Naar verluidt, heeft Bourgeois er op aangedrongen, dat de krijgsmachten Frankrijk worde gelegerd als st.-ate- gisch centrum van Europa en meest bedreigde natie. Het amendement naai de conceptcommissie verwezen. Oditschland. Ebart an da vrada Weenen, 12 Februari. (Part.) Ebert heeft aan een correspondent van de N'eue Freie Prdtae" te Weimar ver klaard, dat Duitschland in geval de entente het vernietigende voorwaar den wil opdringen, den vrede niet zal teekenen. Totnogtoe is ten op zichte van de kwestie over de aan sluiting van Duitsch-Oostenrijk bij Duitschland reserve tegenover de entente in acht genomen. Daar de entente evenwel nu reeds Elzas Lotharingen als Fransch staatsgoed behandelt, is dit niet meer noodig. 0« r euwa legar»at Naar de „Vorwarts" meldt, zal spoedig de nieuwe legerwet bij de nat. vergadering worden ingediend. Het ontwerp bevat invoering vau den algemeenen dienst voor het op te richten volksleger naar Zwitsersch voorbeeld. De diensttijd zal zeer kort zijn. Hat opdring** dar Bol*j*wik>. Berlijn, 12 Febr. Over de bezetting van Telcze, ten O. van Memel, wordt door vluchtelingen gemeld: De stad werd na een schermutseling door 200 man met mitrailleurs bezet 4000 man zullen volgen. Op groote schaal wordt in de omgeving gere- quireerd. De Bolsjewieken hebben in een manifest verklaard, dat in Lit- tauen het bolsjewisme op dezelfde wtfze zal worden ingevoerd als in Rusland. Twee geestelijken werden dood geschoten. Iu Eiken werden 123 Duitschsprekende lieden uit den ge goeden stand in een vergadering verrast en gevangen genomen; hunner moeten den volgenden dag in Bauske zijn doodgeschoten. De troepen verklaarden, dat zij door Lenin waren gezonden teneinde zich met de Duitsche Spartacusgroep te vereenigen. BoisjNW'ki «r 0uit*chars. Libau, 12 Febr. Na de inneming van Windau door de bolsjewiki, is de rijksduitsche bezetting van onge veer 80 man deatydsdoor de bolsjewiki doodgeschoten. De lfjken werden alle in één graf geworpen en verscheiden Buitscbe matrozen werden eveneens doodgeschoten. Te Riga worden dag aan dag nienschen gedeporteerd en terechtgesteld. E'n Spartacua-aanval. Berlijn, 12 Februari. Hedennacht hebben d° Soartacisten een aanval gtdtoB 4» bezittingen van de Mosse- en Ullstein-bladen, alsmede op de „Tagliche Rundschau" en de „Vorwarts". De aanval werd door de republikeinsche troepen afge slagen.- Radak In haohtanlt. Berlijn, 12 Februari. Radek, de Russische bolsjewistenleider (dio zich in Duitschland schuil hield) is door de BeiHjnsche politie opgespeurd en in hechtenis Japan en China. Volgens een bericht uit New York, zoekt China den steun van Engeland en de Vereenigde St. Deze houding verontrust de vertegenwoordigers der geassosieerde mogendheden ten zeerste. Er wordt gemeld, dat de kopiean van de geheime tractaten uit de koffers der Chineesche vredesgedele- geerden gestolen zyn, toen dezen door Japan reisden en dat zij die daarom op de vredesconferentie niet kunnen mededeelen. Handhaving var aan Britse** W-armaoht. In het Lagerhuis deed Churchill mededeeling van de indiening van een wetsontwerp, dat bepalingen bevat voor de handhaving van vloot, leger en luchtmacht, voorzoover dit noodig is om te voorzien in de be hoeften, die zouden kunnen ontstaan in de jaren na het einde van dezen oorlog. Hat Amerikaaaache vlootprogram. WashingtoD, 11 Febr. Het Represen tantenhuis hoeft met 194 tegen 142 stemmen het vloot program voor drie jaar goedgekeurd. De geheele marine begrooting is aangenomen. BINNENLAND. Balglë en Nederland. België maakt aanspraak op Zseimsch Vlaandersa. Volgens een bericht uit Parijs aan de "N. Rott- Crt." heeft Beigi# voor den „Raad van tien" annexatie- eischen ontwikkeld. „De stelling van Belgié - aldus werd geseind is deze,-dat de bezetting door Nederland van den linker Scheldeoever niet gehandhaafd mag worden, omdat die provincie inderdaad Belgisch is." De „N. Rott. Crt." teekent hierbij aan: Is dit bericht juist, dan heeft dus de Belgische regeering eene der gelijke „stelling", als zij over Staats Vlaanderen poneert, ten aanzien van Nederlandsch Limburg niet te berde gebracht. Zij heeft voor zooveel deze provincie betreft de Belgische annex- ionisten en Mr. van Groenen dael, die zich vermeet nog maar altijd Neder landsch Kamerlid te blijven, zooals men dat gemeenzaam uitdrukt, in hun hemd laten staan. Maar de eetlust ten opzichte van Nederlandsch gebied gaat nog ver genoeg, en het feit, dat de „eisob" officieel aanhangig gemaakt is, zal voor menigeeD hier te lande, die tot nu toe het geschreeuw van de Bel gische annexiOQisten niet serieus had genomen, eenigermate een ontgooche ling zijn. De officieele „stelling" is, begrypen wij het korte bericht wel, van eenigszins andere strekking dan die, welke de annexionisten plegen te ontwikkelen. Deze beriepen zich meest op het belang van Belgié, dat zou meebrengen den linker Scheldeoever tot het Belgisch gebied te doen overgaan. De officieele uit eenzetting hult de hebzucht in een ander gewaad. Volgens de Belgische regeering is Staats Vlaanderen derdaad Belgisch", en moeten daarom die arme verdrukten, die van het Nederlandsche juk niet gediend zijn, worden gedesannexioneerd. Het regeeringsstandpunt is wellicht op het oog wat fatsoenlijker, dan dat der annexionisten pur sang, maar" het is niet oprechter, en allerminst sterker. Waot dat Staats Vlaanderen inderdaad" Nederlandsch is, Neder landsch krachtens de historische ont wikkeling, Nederlandsch door taal en cultuur, Nederlandsch in geest en willen, en datStaats Vlaanderen niet anders verlangt, dan Nederlandsch te blijven, dit is iu de laatste maanden ondubbelzinnig gebleken. Zoo dus de Belgische stellingjuist is weergegeven, dan is voor onzeu Zuidelijken buur man het pleit reeds verloren. Neder landsch gebied zal niet zonder een nieuwen oorlog kunoen worden annexioneerd, zei Mr. Marchant in de Kamer, doch de nieuwe oorlog zal. zooals de Belgische regeering de zaak opgezet heeft niet noodig z|jn. De linker Schelde-oever is „inderdaad Nederlandsch", en omdat dit gebied zoo goed Nederlandsch is, zal het, volgens da beginselen der Belgische regeering zelve, onder de kroon der Nederlanden moeten worden gehand haafd. Do N. Rott. Ct. is van meening dat het een groote onhandigheid der Belgische regeeriug is geweest, deze kwestie ter sprake te brengen, afgezien nog van het feit dat geheel Belgie in deze geenszins achter de regeering staat, had z|j moeten be grijpen dat beide landen elkaar meer dan ooit noodig zullen hebben. En voor de vaartopde Schelde was loor vriendschappelijke bespreking zeker een in alle opzichten bevre digende regeling te verkrijgen geweest. Het blad vertrouwt er op, dat, mocht deze eisch om het College van den toekouistigen Volkerenbond waar toch Nederland ook toe zal be- hooreif - worden gebracht, dit recht vaardig zal zyn. Dan behoeft men zich niet ongerust te maken. In het belang van beide landen ware het evenwél geweest, zoo men deze kwes tie door onderlinge besprekingen had trachten te regelen. Volgens „De Telegraaf" heeft Belgtó cervredesconferentieZeeuwsch-Vlaan- deren en Limburg beneden Roermond gevraagd. Een bericht van den correspondent van het „Hbld." te Par|js meldt daarentegen dat.Belgié zich bepaalt tot den eisch van vry scheepvaart verkeer op de Schelde en tevens wijzigingen van de grens lan rivier. De „Daily News" zegt in een hoofd artikel, dat er ongetwyfeld geen oezwaar zal z|jn om Belgié de vol ledige vrijheid van scheepvaart op den Schelde te geven. Wat evenwel de overdracht van Zeeuwsch-Vlaanderen en een stuk van Limburg betreft, er is geen twijfel aan, of de bevolking is daar in verpletterende meerderheid tegen en de conferentie mag. dit allerbe langrijkste feit niet over het hoofd zien. De „Telegraaf schrijft onder het hoofd „griezelige vriendschap": Allen offloieusen en particulieren geruststellingen ten spijt bl|jkt de houding der Belgische regeering thans toch in het teeken van het annexio- nisme te staaD. Men heeft ons willen doen gelooven, dat het zwijgen van Brussel slechts verband hield met hetgeen Par|js nog moest zeggen, daar het niet onmo gelijk zou zyn, dat de vredesconfe rentie, onafhankelijk van België's wil. in het raam van den Volkerenbond eenige schikkingen wenschelijk zou kunnen achten, waarop Brussel geen vrijheid had vooruit te loopen. Aan leiding tot wantrouwen in de bedoe lingen der Belgische regeering be hoefde in dit officieele zwijgen dus niet te worden gezocht. Nu blykt, dat de Belgische regee ring gezwegen heeft, niet om af te wachten wat Parijs zeggen zou, maar om zd!f haar slag te slaan. Verder zegt het blad; Na thans, in het gezelschap van de groote broers, het gebied van de linker Schelde-oever en den Limburgschen Maasoever, incluis Maastricht „ge- eischt" te hebben, doet minister Hij mans' verzekering desniettemin „vriendschappelijk" met Nederland te willen onderhandelen ietwat grie zelig aan. Wij weten thans waaraan ons te houden en de Raad van Tien weet hoe het Nederlandsche volk tegen over een roof van grondgebied staat. Indien het zelfbeschikkingsrecht en de idee vrede door recht geen ijdele klanken zijn, kunnen wij de beslis sing van den Raad van Tien met een gerust hart te gemoet zien. Marlna-bsgrootiag. De heeren Van RapparH, De Mui alt. Wijk, De Buisonjé en Smeenk heb ben bii amendement voorgesteld, om op de begrooting als art. 48a een niemoriepost uit te trekken voor ver hooging dei pensjpenen van de offi cieren van de zeemacht, gepension- Deerd vóór 1 April 1911, tot hetgeen zy zouden genieten, indien zij na 1 April 1911 waren gepensionneerd. SisaakolaR. Het stoomschip „Saturnus", van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, bruto groot 2741 regis- terton, is gisterochtend met een volle lading steenkolen voor deNederl. regeering van Philadelpbia te Am sterdam aangekomen. Vlaklyphua. Het aantal gevallen van vlekty- phus te Rotterdam is tot 199 gestegen. Er zyn 14 sterfgevallen. CORRESPONDENTIE. Den heer B. Uw stuk is te persoonlijk. Een ingezonden stuk van tnej. H. moest wegens plaatsgebrek tot Zater dag blijven liggen. Ook moesten eenige verslagen bl|jven liggen PLAATSELIJK N EU S, urgerlijke Stand v. Helder, van 11 en 12 Febr. 1919. ONDERTROUWD: A. Brouwer en A. BommelC. Vermaas en C. P d BroederM. H. (Jamp en A. M, NuljeusS. Roos en T. de Vries. GETROUWD: J. M. de Vos en Sr v. d. Struijs. BEVALLEN: L. J. Koning van Hoogen, z.H. G.Ritsma-Steunen berg, d.L. Beukema—Bomhoff, d. OVERLEDEN A. C. Smit, 34 j. de Vries Heeman, 30 j C". M: Schoo, 20 mnd N. Groet—de Graaf, 52 j.; M. H. Glee, 59 j. Te 's Gravenbage slaagde voor het machinistendiploma A. de heeren van]der Ben en C. J. Kramer, alhier. Te 's-Gravenhage slaagde voor het examen machinisten-diploma A de heer M. J. Valkhof!' alhier. Prov. Stkterwsrkiazingaa. Het districtsbestuur van de S.D. A.P. voor het statendistrict Den Helder heelt de candidatenlijst voor de a.s. statenverkiezing aldus vastgesteld 1. A. W. Michels, den Helder2. G. Thommas8en, Bussum3. Biaauw- boer, Helder; 4. P.Zeeman, Winkel. Oe vl«atyphus. Omtrent de gevallen van vlekken- typbus, die zich in onze gemeente voordeden, vernemen wij, dat zy zich beperkt heboen tot de reeds geconstateerde gevallen. Verdere uitbreiding vau de ziekte schynt dus vooralsnog niet te duchten te z|jo. Door de gemeente is de fröbelschool aan de Laan ontruimd. Deze zal voor observatie der verdachte gevallen in gebruik worden genomen. Zooals men weet, bepalen de gevallen zich tot één gezin (deze patiënte is bereids overleden), waarvan de familie in bet schoolgebouy aan de Laan zal wor den opgeuomen en twee Urkers, bewoners vau een boller, die op bet oogenblik nog in bet Gemeente ziekenhuis verpleegd worden, doch eveneens naar de fröbelschool worden overgebracht. Een derde opvarende van bedoelde botter wordt ook geïso leerd. Naar aanleiding van het bezoek, de vorige week alhier gebracht door den Iuspecteur der Volksgezondheid, is gisterenavond een verpleegster ge arriveerd." Ook is door het bestuur van het „Witte Kruis", voorloopig voor eene w^ek, een wijkverpleegster belast met het toezicht. De verdachte personen blij ven ge durende drie weken in observatie, en hunne woningen worden ontsmet Door deze getroffen maatregelen is het gevaar voor uitbreiding niet groot meer, zoodat wij 'met grond mogen hopen, dat zich geen meerdere ge vallen zullen voordoen. INUEZONUEN. Naar aanleiding van een vergelij kend staatje in de Held. Crt. van j.1. Dinsdag, over de iu verschillende gemeenten beschikbaar gestelde een heden, hebben wij de eer het volgende op te merken: - Oók door onze Commiasie werden, telkens wanneer dergelijke berichten ons bekend werden, bij debetrokken CommiSiriën inlichtingen ingewonnen hoe zich de voorraden aldaar ver- bielden tot de beschikbaar gestelde bons. Voorzoover ons daarop inlichtingen werden verstrekt, bleek daaruit tel kens, dat b|j het geldig verklaren dei- bons, reeds rekening gehouden was met toegewezen verstrekking van brandstoffen, die echter nog niet aan wezig waren. Er werd door deze Commissie op gerekend, dat in den loop van de maand die boeveelheden ook werkelijk zouden worden aange voerd. Deze wijze van diatribueeiing lijkt ons niet praktisch, daar in vele vallen de bons wel geldig verklaard doch, door onvoldoende voorraad, niet verkoorbaar zijn. Uw vergelijkende staat geeft dan ook o i. beslist geen juist beeld vau den werkelijken toe stand. Onze Commissie heeft als sy steem aanvaard, dat geen bons worden geldig verklaard waarvoor de noodige brandstoffen niet werkelijk aanwezig zijn. Althans voor zoover zulks in ouzè macht is. Een enkele keer dat van dit stelsel vroeger eens is afge weken, heeft ons overtuigd dat dit het eenig juiste is. In hoeverre door het R|jks Kolen- bureau alle gemeenten groote en kleine gelijkelijk worden behan deld, wat betreft de toewijzingen voor een bepaalde maand, is uatuurlyk niet met zekerheid bekend verschil in deze toewijzingen zal wellicht wel hier en daar bestaan, maar dat de geldig verklaarde bons daaromtrent oen juiste en betrouw bare maatstaf zouden zijn, moeten wij, op grond vau onze officieele inlichtingen, beslist ontkennen. De oogenblikkel|jk beschikbar voorraad hier ter plaatse, laat nog zelfs niet toe 1/a eenheid vau bon 8 te distribueeren. Wy wachten alsnog op meerdere toezendingen. Intusschen mogen wij er op wijzen, dat in geval van dringend gebrek óók brandhout door de Commissie wordt verstekt aan andere dan gaelooze gezinnen. De Brandstoffen-Commissie. Wij wijzen er op, dat w|j op onze vragenlijst een der vragen aldus hebben gesteld „Hoeveel eenheden zijn tot nu toe uitgegeven?" en als antwoord daarop hebben wij de gepubliceerde gegevens ontvangen. Hieronder nog twee antwoor den: Arnhem verstrekt 8 eenbeden. In Aug. '18 reeds 6 eenheden. Na Januari elke week een halve eenheid. Geen ern stige nood. Pur merend verstrekt 9 genheden(in Jan. en Febr.) Nood. Red. „Held. Ct." MARINEBERICHTFM. OAcl«r-machini>t 8» kl H. J. HolUnd wordt in Mint i a. alt Ojst Indi» twogv«rw*oht. De offlcleren-MscblnlAt der 8e tl G W. Ua»> »d H W. Poldei EDAuazljD met 22 Februari eeplMtei oode'Bcb»td«niyfc un boord Hr. M«. Z«eland eo SeemBkerck STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nadarland. Satiiroen vertr.8Fe«r, v.Calcnttmn 8Abtng. i«dirMede:laoder van A.'d»m near fietavia, pase 10 Febr Dung mesr. Oeram ve.irok 4 Febr. v*n Riogoen naar Cocbin Rottardamach» Lloyd, 81rma vertr,4Febr y.Calcotta n. Madras Ceylon arrlv Febr. van Xdelaide te Anckland. WUla arrlv. 6 Febr van B'tavla te Singapore. Garoet, nltre.a, vertrok 4 Febr. van 8 jen. Kon. Holl. Lloyd. Kennemei'»od. v Amsterdam a.Baeoos-Ayres, «irlv 6 Febr te Gibraltar. Daltind, v.n Am to.dam naar Hanipton Roada, vaas 'f Fabr Dover. Friaia v A me te. dam naar BuennsAy rel, arrlv. 10 Febte Falmouih. Holl. Amarika lijn. Poeldijk arrlv. 4 Febr. var- R'dim te New York. 1 JeelJijk anl v 7 F br. van J - va te No.w-Yo. k. Andük vertrok 12 Febr. van R' Jam naar Hampton -to-.de Kon. Wbst-lnd. Maildienst Java-Paaifle Lijn. VI5SCHER IJ BERICHTEN Aangabracbt ta Nleowediep 11 F«br. Door 6 iederstl kitten kleine acbol. per kin f 10 - 86 kisten scbarren, per kist f 7 k f 8 - Door garnslenviascbera1620 K.G. gekook' Aam«len, per KG 019 a f0.26; 850 KG rauw gain.len, per KG f 0.10 a 0 IS 12 Febr Door 16 tordera: 90 mlddeltoog.il. per stuk f 8J: 20 kleine t->ngen per stnk I 01'; S kabe j .owen, ver stuk l 8 60, 80 roggen, ter aiuk f t 26; 12 kitten aelscboi, per kiet i i4 100 kisten kleine scbjl per kiet f 10. - 7 klaten •cba-ren, per kist 17-1(8 6 ki.ten »ot, per kist f 25 - a 3 i -. Door garnalenvlBscberi>; 1760 KG. gekookt* gtrruleu. per KG f 0 20 a f024 MARKTBERICHTEN «kagen, Veulen» 9 Stierec 16 Oelgekealeo iaaagerel 52 SeMekoeian fvettel 16 Kalf kielen Vaar sec Pinken 426.- 776.- 86 a:o.~ 600 - Schenen rvettel 226 J*erh-.»ders Tjisuaeran 8 Bokken en neiie* 22 Biggen 40 14 Hanea 86 Ren4a: - Dalva* - tantes Xwsaa-. K.G. Boter S>>< 1660 Klpeisren Xendelarea j. UW siake 0.- lnplaats van kaarten. Ondertrouwd HILLEGUNDA BOMMEL en ARIE BROUWER Huwelijksvoltrekking, 27 Febr. a.s. C» UomUtra.t 9 Klaas Ooitstraat 6 Helder, 12 Febr. 1919 Ondertrouwd MARTINUS HUBERTU8 CAMP en ABATHA MARIA NUIJENS. Koegras, 12 Februari 1919. No. 125 en No. 121. Huwelijksvoltrekking 4 Maart a.s., 9i uur v.m., in de O. L. Vrouwe Kerk te den Helder. Algemeene kennisgeving. Getrouwd A. KWANT, Commies ter Secretarie, en J». W*. VE10HUIZEN. die tevens hunnen d*nk betuigen voor de belaugstelling, b(j hun huwelijk ondervondeD. Helder, 13 Februari 1919. Don 12den Februari 1919 over leed plotseling mlin Echtgenoot 0TT0 RANGEN, n den ouderdom Yan 59 jaar. Namens Wed* A. RANGEN - Visskr. J. F. A. VAN KALKEN en Echtgenoote. A KOOIM AN en Echtgenoote en Familie. In plaats van kaarten. Heden overleed onze geliefde Vrouw en Moeder, Behuwd- en Grootrfioeder, Mejuffrouw N. GROET, gaboran DE BRAAF, in den ouderdom van 52 jaar. Namens Echtgenoot en Familie, J. W. A. GROET. 1 J. A. GROET. Amsterdam, C. GROET-- f Fabkb. D. HILKER Groet. F. HILKER. M. GROET. Helder, 11 Februari 1919. Westgracht 78. Hoeden overleed onze lieve Op.i,. de Heer PIETEK VLAM. in den ouderdom van b(juu88jaar. Allen, die hein van nabij gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. M. VERSCHOOR. M. VERSCHOOR- Bergman n. Helder, 11 Februari 1919. Heden overleed, na een kort stondig lijden, onze lieve Vader, Groot- en O vergroot vader, de Heer PIETER VLAM, inden ouderdom van bijna88 jaar. Uit aller naam, E. VLAM. Amsterdam, 11 Februari 1919. Alb. Cuypstiaar-45i. Hed«n overleed, tot onze diepe droefheid, in haar Heer en Hei land, na een langdurig doch geduldig Jijden, onze lieve Echt genoote, Moeder, Gi oor- en U ver- grootmoeder, Mej maarue van pelt, in den ouderdom van bijna 73 j.uxf. Helder, 12 Febr. 1919. l'lbt B*iD>t>i:at 20. Haar diepbedroefde Echtgenoot, M. v. u. HOEVE, Kinderen eb kleinkinderen Heden overleed, na een kort stondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot en Vader, na voorzien te zijn der H.H. Sacramenten der Stervenden, de Heer franclscus eisel'fc, Echtgenoot van Mej. JOHANNA TRESIA WINTER, in den ouderdom van '72 jaar. Helder, 9 Februari 1919. Kanaal weg 2a. Namens de diep bedroofdb Echtgenoote en Kinderen, Mej. de Wed. J. T. EISELfN-Winter lnplaats van kaarten. Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onzen geliefden Vader, [Behuwd- en Grootvader, den Heer mathijs hlerdnittus CLEE, in den ouderdom van 59 jaar. Helder, 1 L Febr. 1919. SI -1 djj .atlkkt lil Nameps de Familie, Wed. J. M. GLEE Siegeks en Kindei en. - Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onzeu geliefden Vader. Behuwd- en Grootvader, deu Heer Willem jansen, Weduwn. van JOHANNA JACOBA VISSER, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Sterveh- den, in den ouderdom van bijna 82 jaar. Den Helder, 10 Febr. 1919. Laan 14. Anna Pau i, M r.W. HUIBERTS Jansen. HUIBERTS. W. E. JANSEN. Nijmegen, A. M. P. JANSEN - v. Dalsum. JA uister- M. J. JANSEN dam, en Kleinkinderen. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Heden overleed onze jongste lieveling ELBRE8JE, oud 5 weken. J. KON'NG. G. KONING Snip. Helder, 11 Februari 1919. Vlamingstraat 18. Mnjim an Mnffou* C00L, zullan gaarne bazoaken ontvang®" op Zondtg 16 an 23 Fabiuari, van 3-4; uur aamiddvg, h «vanplein 16 Landbouwboekhouden. Door de Koegrassor Land- an Tulnbouwbond zal aan CURSUS worden gegeven in LANDBOUW- BOEKHOUDEN onder leiding ven den Heer J. OE VRIES, Juliana- dorp. Aangifte bij den Secretaris,. F. OE BEURS, lot IS Febr. a.s. HET BESTUUk. Do Oiractaur van hel Lerensmiddo- lanbedrijl la Helder brengt ter kennia, dat met ingang van 15 Februari a.s. het Kantoor van het Levensmid- delenbedrijf des Zaterdags om 12 uur BESLOTEN zal zijn. In verband hiermede zal des Zaterdags de gelegenheid tot het deen ven betalingen tot tl uur geopend zije. Heldor, IS Februari 1UJ9. De Directeur voornoemd, A..H.A. VEKSTEUEE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2