DE FABRIEKSBAAS l'kl. Automobielen en Motoren, NiVA tandpasta Eikelcacao TIVOLI DE PASTOOR VAN NEUVILLETTE Eerstel Heldersche Automobiel en Motorrijwielhandel. A. J. SCHAAP, Zondag 16 Februari 1919, 8 uur precies, Na afloop GROOT BAL. CASINO- NED. TOONEGL-ENSEMBLE. ZONDAG 16 FEBRUARI Mij„De Automaat BIJZONDERE ZORG G. HAAGEN „HELDRIA". T. van Zuylen, Keizerstraat 19 - Den Helder. J. P. J. SCHULMAIJER, Firma E. C. BAIS, Bestel nu Uw „ROZENLUST" „Ons Belang". ZeBinrzwakkffl esfltastcflnda G. HAAGEN, «i Depöthouders. 99 99 Buitengewone Teeneelvoorstelling, te gevel daar Het Eerste Heldersohe Tooneelgezelschap, Directie: d* Hasren i. B8UÜN en C. VERDUIJN. Artistiek leidsr: de Heer J. v. REEOE Opgevoerd zal worden het euocesstuk: Drama in 4 bedrijven door ARTHUR JONAS. |Cyrus Blonkarn, F.arl»k.l TIVOLI-ORKEST mat madewerking van den Haar POLANE. Piijztn der plaatsen: Isti Rang 10.81,2de Reeg f 0.00,3de Ring i 0.40. Geen belasting. Geen auteursrecht. Kaarten verkrijgbaar In h«t Sigarenmagazijn van den Heer RUIJQH, Kaningttres', teganavsr de Witt Bioscoop. - Wagens oe enorme toaloop wordt leder verzocht zich bijtijds te voorzien van plaatskaarten. Zaalopening 7 uur. - OE DIRECTIE. fcaas^ de Heer J. V. REEDE. Artistiek leider t VINCENT BERGHEGSE. een enkele populaire voorstelling van Romantisch Tooneelspel in 3 bedr. door D. H. SCHEFFER. DË PASTOOR VINCENT BERGHEQGE PrijzenStalles 80 cent, li Ring 00 cent, 2e Rang 40 cent, plus rechten. Plaatsbespreking en kaartverkoop vanaf Dondardag In het Sigarsn-Magazijn van den Heer KOKELAAR. BAL NA. - GASINO-ORK EST. LEES DIT„Oo Pastoor van Nsuvlllstte" w«rd door bovengenoemd uit stek* nd gezeltchsp tijdens da jebilsamfssstsn v. d. R. K Volksbond alhier met zesr groot succes opgeroerd. Man iaza da eohltterende parsbeooidesllngan uit de ander| bieden 11 Aan hen die hun kaart mat „Da Autemaat" deden Invullen, dealen wij made dat enza nieuwe wagenrijder: D. KWAK, hen de volgende dagen zal bedienen: Maandag, dan Halder (a. gad.) an Huisduinen. Dinsdag, Nieuwedleg en Onrust. Dondardag, dan Haldar (n. gad.) mat Tuindorp. Vrijdag, Nleuwedlep-Wlllemsoord. Woensdag: da Kooy an Blauwe Kant, Jullanadorp en de Koegraspetder. Asnitvslend, De DepÖtheuder: F. D. STRAATMAN, Keateer: SlulsdIJkstraat 29. Is noodlg voor scheolgaandiKIndoron. AfdoendsHOOFD WATER doodt;onmldd.link,all.]liMH-.nr.lii. In flacons van 15, 25, 35 en 60 eent. Verkrijgbaar bij v.h. MIJHHAROT, KANAALWEG 147. HAA&HERSTELLEE. Beproefd middel tegen het uitvaller oh tot bevordering van denhergroei ▼aa 't hoofdhaar, blijkt steeds het Casts. Par flaoon 60 oent. Allddn verkrijgbaar bij: Spoorstraat, Coiffeur. Verhuur-inrichting. T*i«r. 194. Reparatie-inrichting. Voorradig diverse ,*dler" AUTOMOBIELEN „Liurin en Clnmant' Beleefd aanbevelend, alleen verkrijgbaar bij: SPOORSTRAAT 90. HERSTf LPLAATS voor alle lootten Machine», utomoblelan an Motoren, Metaaldraaierij - Smederij Weder ontvangen Bleekpoeder. Ammonia. Houtzeop. Potasoh. Borax. Gips. Koningsplein, - Telefoon 293. Tuinzaden, Bloemkool-, Sla-, Pootulen-, Vroege Roode- en Savoye-, Rabarber- en Zurlngplanten, Vroegs en late Pootaardappelsn, Os esrsts ordsrs wordsn hst serst ultgevosrd. - Voorraad bspsrkt. Zaadhandel en Kweekerl/ v. Galenstraat 72-74. Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voor alle voorkomende Tlmmerwerkzaamheden. Ook Wagens en Vletten. Werkplaats: Achtsr Havenplein 88. Adres: Spoorgraoht 32a. P. DE VROOME. WINTER I9r9 Een partij pakje? »DEKA" Roompoeoer inhJÜs gïefl O een veiSg gevoel. De berle pudding De fijnste vla- Overal verkrijgbaar. Eon mooie, volle haardos Is iets van groot gewicht; Hot maakt hot hoofdje mooi.r En liever hot g.ziehtl Fédora's haarherstallor Zorgt voor don grooi van 't haar Bestel ar dus eon flesch van 81] zijt voor altijd klaar I Verkrijgbaar te Den Heldar, bij: H. 8. BREEUWER, Kefzerstr., W. LAMMERS, Zuiditr. 75, L. SCHOONHOVEN, Spoorstr, Q WEIT8MA, Spoorstr. 99, Th. VAN ZUILEN, Spoorstr. Beg raten ia-Vereeniging Aansprekers: R. M. BOÜMA, 2de Vroonatraat 9. J. J. BUT, Breewaterstraat 57. P. REINTS, 1ste Vroonstraat 11. Het Bestuur: H. F. B. DISSEN, Gravenstraat 81 D. v. LEEUWEN, De Ruijterstraat i P. REINTS, 1ste Vroonstraat 11. (gaan Eikelkoffie), in bussen van f 1.15, f2.10 en f4.00. Aanbavalsnd, Konaalwag 147. SANGUINOSE Vlnum Ssngulnosum; In Vaeua. Aanbevolen tegen slapalaashtid gebrek aanbracht en anargla; ge durige vermoeidheidlustelooahald en mtsdeloothefd, zenuwhoofdpijn, gebrek aan aatluat, pijn In da maag, In den rug an da landen, kortom tegen alle verschijnselen van Bloadarmotdo an ZinawzwakU. Prijs per flacon f 2.25; 6 fl. f 12.50; 12 fl. f24.-. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., Den Haag. Te verkrijgen bij Apoth. an Drogisten Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93; te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dhos Oudescbild, Joh. Dros. OUDE VWÏJSHEI dSBRpiKT TANDPASTA UIT DEN OMTREK. Taxal, 11 Febr. Het Ijs Is van de kust weggezakt, meevoerende een eikenhouten sloep met eenige inllggende artikelen. Een in een Ijsschots vastgevroren imljn, dreef gisteren de haven voorbij. De visechers, die in de haven 't lja hadden losgemaakt, werden verhin derd uit te zeilen doer windstilte. Tijdens 't vloedgetij ontstaat ep stroom heel wat open water. dat de winter nu voorfgoed zyn af scheid zal hebben genomen. Naar wij vernemen, hebben de voordrachtavonden, ten voordeele van .Texels Belang," door de heeren J. Daalder Dz. en Van der Oord, ge- louden te Oosterend en de Cocks- dorp, samen f116.— opgebracht. Da heeren, die zich voor de goede zaak zooveel-moeite hebben gegeven, mo gen tevreden zijn over 't verkregen succes. Ofschoon meer dan een schaatsen rijder, of personen die zich per prik- - slede - ep de-ijsbaan vermaakten, op wakken of onbetrouwbare plaatsen door 't Ijs zakten, hadden deze ongevallen geen ernstige gevolgen. Tixil, 10 Febr. Zondag werd te Waal eene ring- rljderij met arresleden gehouden. 8. heeren en dames namen er aan deel.j De prezen werden gewonnen, aldus:! Ie prijs, werkmand en zweep, door] den heer Joh. Roeper en mej. Jannetje van der Oord. I 2e prijs, schilderij an zweep, door den heer Gerrlt Geus en Echtgenoote. 3e prys, Chin. doos en zweep, door den heer E. C. Thomassen en Echtg. Te De Cocksdorp had tegelijkertijd eene hardrijderij op schaatsen plaats, waarbij de prijzen in contanten, f 10 en f4, gewonnen werden door de Gebrs. de Tries. Groot was het aantal schaatsen rijders tusschen de genoemde plaatsen. De heeren J. Daalder Dz. en S. v. d. Oord hebben Zaterdag te Oosterend •n gisteren te De Cocksdorp lezingen an voordrachten gehouden, ten voor deele der bekende Vereeniging Texels Belang". Da ontvangsten op de belde plaatsen bedroegen f116.-. De sprekers hadden succes en werden-gedurig luide toegejuicht. De post tussGhen Texel en Vlieland wordt dagelijks met de Ijsvlet over gebracht. Op korten afstand van den zeedijk ligt aabij Oost een groota mijn in het Ijs. 't Zou zekergoed zijn dit projectiel ta-dementeeren. Bij afdrift kan het weer gevaarlijk worden voor visschers en schippers. Wlarlngen. J.l. Zondag hield de Ijselub te Westerland een hardrijderij voor mannen. De uitslag was ala volgt: le prtja f 15.-, de heer L. Wig bout Tjz. 2e prijs f 10.de heer J. de Wit Cz. Se prijs fö.-, de heerG. LontSz. 4a prjjs f 2.50, de hr. D. Metselaar Jz. 5e prijs f 1.50, de heer S. Koorn Jz. De baan was prachtig, eveneens |de bijbanen. Ongeveer 600 menachen woonden den wedstrijd bij. 't Was dan tok prachtig weer. Ken 20 tal lief hebbers gaven zich op. Texel, 12 Febr. Aan het ringsteken door schaat sende paren, uitgeschreven door de IJsclub „Texla", werd Maandag deel genomen door 15 paartjes. Door in gevallen dooi was de ijsbaan in niet al te beste conditie. Na een hard- nekkigen kamp werden de prijzen behaald doormej. Aaltje Blons en den heer Hendrik Blom, mej. Heintje Duinker en den heer Faulus Duinker, en mej. A. Krljnen en den heer A. Blom. Dinsdagnamiddag had een wed strijd met hindernissen plaats voor mannelijke personen boven 20 jaar. Er werd aan deelgenomen door 24 personen. Dit nummertje verwekte heel wat vroolijkheid, doordien er veel water op 't Ijs stond en menigo deel nemer van zijn prikslee buitelde. De pry'zen werden bekaaid doorS. Kui per, K. Dogger en Kasper Tuinder. Verdere wedstrijden, die „Texla" neg op 't programma had, zullen door den dooi niet kunnen plaats hebben. Verwacht en gehoopt wordt, In de navolgende 18 Depötaisoni blad geregeld verkrijgbaar: Wed. H. v. d. WAL—Sicdt, West- gracht 89. BOMHOF?, Koningdwarsstraat 16, BROUWER,. Schagenatraat 9. DE WIT, Vijzelstraat 28. 'J. DE GOEIJ, Jonkerstraat 43. R. JONGKEES, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34. BRES-Otto, Speorgracht 86. -Wed. C. RAN, Basstraat 88. LA FONTIJNE,. OostBlootstraat. 20 IJ. STOLL, Molenstraat <-172. MlNNEBO, Vischstraat 35. TUSSEN, Polderweg 86. Bij de Boekhandelaren: N.V. Boekhandel v/h. A. J. MAAS, Kanaalweg. P. SPRUIT, Molenplein, j J. C. DUINKER, Spoorstraat H. J. P. EGNER. Keizerstraat. Marinebegrooting. Zitting van Dinsdag 12 Februari 1UL iu-HANDELING VAN HET WETS ONTWERP IN DE TWEEDE KAMH. De Algemeene Beschouwingen wer den geopend. J>e heer OUD (V.-D.) bespreekt, naar aanleiding van de gebeurtenissen m de Novemberdagen. <le houding van de Re geering ten auuzien van de trakte- inenteregelingen van het mindere en hoogere personeel der Marine, ilon heeft 'tegenover dat personeel.biet-don juist en toon weten te treffen. Sommige officieren ontvingen door de nieuwe traktementsrogeling minder salaris. Voor hen moest een afzonder lijke regeling worden getroffen; om in aanmerking te komen voor de perio dieke verhoogingen moest men, aldus verluidde het eerst> voldoen aan be paalde eischen. Later zijn deze eischen •chter niet gesteld, zoodat men verwar ring in de ineeningen van het perso neel bracht, dat bovendien op deze ver hoogingen te lang moest wachten. De duurtetoeelagen heeft men op een won derlijke manier met de traetementen en inobilisatietoelagen door elkaar gehas peld. Spr. wijst er oji, dat de Minister, terwijl de Regeering in de Kamer ver klaard had met de bonden van perso neel van Zee^ en landmacht overleg te zullen plegen, tezelfder tijd aan de onderofficieren een onderhoud weiger de! Zij konden huu klachten wel echrif- Voor de Officieren-machinist is de promotie slechtergeregeld dan voor oudere dienstvakken. Het ergste nadeel daarvan is. dat <d© weduwenfensioenei niet afhankelijk zijn van de dienst- j ajr e n. maar van den rang. De Minister moet toegeven aan het verhingen van deze categorie van offi cieren. om de weduwenpensioenen te laten afhangen van het aantal dienst jaren. De Minister heeft ook, zonder opgave van redenen, geweigerd toe te staan dat ook de Officieren-machinist, evenals de andere officieren, zich bil de voorko mende zaken direct tot den Comman dant van het schip kunnen wenden, in plaats van. zooals thans regel is, via den eersten-officier. Verbetering verdient de kleedingtoe- lage. die. zoowel bij hooger ais lager personeel, groota ontstelling heeft ge wekt De toestand -i6 eigenlijk thans zoo, dat het departement nog steeds vijandig tegenover de bonden staat, hetgeen tc ernstiger is. waar tegen woordig bijna alle schepelingen georga niseerd zijn. De officieren ei\ het Depurtement hebben zich niet op de hoogte gesteld van. en geen rekening gehouden met d« evolutie van de schepelingen, welke ge lijken tred houdt met hun standgenoo- ten in de burgermaat cier moet tegenover c als mensch tot mensoh. Den hierarchieken weg kan men de papieren laten volgen, maar het pet- seneel niet meer. Het Departement ■oet zichzelf heelemaal herzien! Do lieer WIJNKOOP (Comm.)„Het ■eet opgedoekt worden!" De heer -OUD: Het personeel moet weten, als er iets geweigerd wordt, het waarom. Spr. geeft een uiteenzetting van de bekende handelingen van den schout- bij-nacht Albarda. tijdens de roode No- veiubërtveek. De verschillende bonden van minder Marinepersoneel hebben den schout-bij- nacht ongevraagd een schrijven gezonden, waarin zij verklaren, dat zij met do revolutionaire plannen niets te maken, hebben, maar dat door de inter nationale verwikkelingen de geest op de vloot wel gespannen was. De offi cieren hebben ten onrechte de onder officieren begrepen onder het verdere personeel, omtrent den geest van het welk de bonden geen zekerheid hadden. Sprekers grief is nu, dat op een iflïeht de Minister den luitenant-ter-zee De' Veer per auto naar Den Helder heeft gezonden, om den schout-bij-nacht te waarschuwen dat gehoord was. dat het personeel v an plan was met twee schepen met de roode vlag in den mast uit te voren naar Rotterdam en Ara- sterdam. Men heeft daardoor den schout-bij-nacht in de war gebracht, in plaats hem vaste orders te geven. Hij wist niet beter te doen dan eenige machines uit de schepen te halen en aan den wal te brengen, om een moge lijk uitvaren te voorkomen en last te geven zich' van den goost van hot per soneel op de hoogte te stellen. Sommige officieren hebben dezen last aldus op gevat. dat zij den mariniers hoofd voo- hc aren. hoofd vroegen of zij betrouwbna al waren. :QDe Minister liet spoedig weten, dat dit in strijd met zijn bedoeling was. De heer Van Hecking Colenbrander kwam namens den Minister in Den Helder en zei met een vriendelijk ge zicht: „amice, wat 'n rommel is 't hier; ik ben het'eens met de maatregelen die je hebt, genomen!" Maar achteraf blijkt, dat de heer Albarda ontslagen is nó ontvangst van het rapport van den heer Colenbrander. Ook van dezen vice-admiraal is het ge- wenscht. dat .het rapport worde gepu bliceerd. De heer HUGENHOLTZ (S.-D.)..'t is een friësche boel!" Do lieer OUD: De Minister moet. •venals btj de Harskamp, een commissie van onderzoek instellen, waarin het burger-element, domineert en hij zal {oed doen de mannen, die onbetrouw- aar bleken, roet een goed pensioen te ontslaan. Do VOORZITTER: «Uw.tijd is om!" De heer OUD stelt ten slotte de vol gende motie voor: de Kamer, van oor deel dat. in afwachting van de defini tieve regeling der internationale ver houdingen, de verdere aanbouw van nieuw marinemateriaal en het doen van ingrijpende herstellingen van het be staande marinemateriaal moet worden gestaakt, gaat over tot de orde den dag. De motie komt onmiddellijk in be handeling. De heer BOMANS (R.-K.) verschilt' met den Minister van meening over de mogelijkheid van ontwapening. Spre kers persoonlijke opvatting is, dat de meening van den Minister, als zou ons land bij gedeeltelijke ontwapening niet zoo kunnen voortgaan, onjuist is. Waarom zou ons land niet kunnen voorgaan'? Welk nut zou het hebben, indien wij gingen wachten op de beslis singen van de Vredesconferentie te Parijs? Men moet zich óf geheel ge- vechtsklaar maken, en dat kan onze schatkiBt niet dragen, óf uitscheiden met het uitgeven van tul van millloenen voor een vloot, die, zooals de Minister zelf erkent, toch niet voldoende kan praestceren. Het heeft meer nut om de beslissin gen van dc vredesconferentie niet af te wachten, want dan houden we heel wat millioenen in de schatkist. Spre kers conclusie is dus dat met devoor- bereiding eener gedeeltelijke ont wapening thans een aanvang kan wor den gemaakt. Over don tijd dier voorbereiding wil spr. zich echter wel met den Mi nister verstaan. Wat de verdediging van Indië betreft, als de Minister kan aantoonen. dat een vloot van belang is, wil spreker daartoe gaarne mede werken. Maar het A. B, C. voor hot vraag stuk moet wezen: óf afschaffing, óf een sterke vloot. Al wat dnartusschen ligt heeft geen waarde. Afschaffing van onze vloot maakt, ons land niet weerloos, want, met onzs zwakke vloot- is ons land even weer loos als wanneer het er geen had. Het vlagvertoon is ook niet van zulk een groote waarde, om daar een vloot voor op na te houden. De motie-Oud voldoet spr. niet. ge heel en hij dient daarom de volgende motie in: „De Kamer, van oordesl dat thans tot afschaffing van onze vloot voor ons land kan worden overgegaan; van oordeel dat de bestaande schepen ten deele naar Indië kunnen gediri geerd worden en anderzijds ter be schikking van den Minister van Oor log kunnen worden gesteld ter verde diging van onze kustgrenzen: van'oor deel dat het Departement van Marine en Oorlog onder één departement kun- worden samengebracht, verzoekt de Regeering in deze etappen te doen. opdat in een volgende begrooting daar van iets blijke. en gaat over tot de orde van den dag." De heer DUYMAER VAN TWIST (A. R.) verklaart niet te gelooven, dat de onderofficieren in de November dagen zouden hebben gevolgd de sche llingen, die stonden echter de leiding _jn het Nederlandsche Vakverbond, en evenmin gelooft spreker,- dat alle ma trezen deze leiding zeuden hebben ge volgd. Op de vloot missen we het christelijk element, dat is het precaire van den toestand. Het milieu, waarin het personeel moet verkeeren, en zijn positie, laten te wenschen over. Het geen in November plaats had op de vloot, was voor spreker geen open baring. Wij stonden steeds alleen in het opkomen voor de geestelijke belan gen van het personeel. Dg christelijke actie werd bestreden, dc roode actie ongemoeid gelaten. Wat hebben de officieren en het marine-bestuur ge daan om het milieu der schepelingen zóó te maken, dat de ouders met. ge rustheid hun kinderen aan de marine konden toevertrouwen? Het gaat bij spreker om deze eene groote gedachte, dat de geest van het schepelingen corps anders moet worden. Dat is geen aanklacht tegen de schepelingen, maar tegen het marinebestuur! Ditr be stuur moet ingrijpen en de geestelijke, en moreele verzorging verbeteren. Het is den spreker niet ontgaan, dat de regeering iets wil doen. maar met name zoige de minister voor een christelijke opleiding, roepe de geestelijke hulp dei kerken in en verbiede 6treng het bezi ruwe taal. De minister heeft onmiddellijk de hand aan den ploeg te slaan. Den heer HUGENHOLTZ (S. D. A. P.) komt de aandrang tot likwidatie van het Departement van Marine op het oogenblik nog voorbarig voor. Dc meening van den minister, dat nog niet verminderd kan worden, kan spreker echter niet deelen. In Engeland en Amerika is de verdere vlootbouw, in afwachting van de t.e nemen besluiten, stopgezet. Deze zaak is er ook eene van financioole noodzaak. Alle groote mogendheden zijn overladen met zware oorlogslasten en het zou krankzinnig zijn nog» meerdere millioenen uit te géven voor nieuwen bouw. Al is er dus hoop, dat we de richting van ontwa pening gaan. thans likwideeren zou vooruitloopen zijn op de vredesbeslis- singen. De vraag is slechts of de aan bouw geschorst kan worden, welke vraag spreker, ten aanzien van de „Java", „Sumatra" en „Celebes", beves tigend beantwoordt. In bewapening leggen wij het volstrekt tegen de mo- !:endheden af, zooals spreker met cü- ers aantoont. De veiligheid van onze koloniën is geenszins verzekerd door deze in aanbouw, zijnde schepen. Zij hangt geheel en al af van de even- wicktsbelangen der groote mogendhe den. Bij vijandelijkheden zullen deze schepen toch binnengaats moeten blij ven. Daarom is spreker er voor af te wachten. Spreker vraagt waarom de minister den aanbouw van deze drie kruisers niet wil staken en w e 1 den post van VI, millioen voor-de vliegtui gen heeft teruggenomen? Waarom wordt in de fabriek „Trompenburg" met zóó koortsachtige haast gewerkt, zelfs dag en nacht, dat het personeel op Koninginnedag en den biddag geen vrij kon krijgen, dan op eigen kosten. Van- de Vrijziónig-Demecraten hebben wij steun ontvangen. Do heer TEENSTRA (V. D.)Van ons steun? Wij krijgen steun van jullie! Da heer HUGENHOLTZ: Ach. het zou voor ons een klein kunstje zijn ge weest om met een gelijke motie, wat anders geredigeerd, de uwe af te 6noepen! De heer WIJNKOOP (Comm.): Als je socialist bent moet, je de heele be grooting afstemmen! De VOORZITTER hamert. De heer HUGENHOLTZ: We kunnen ons met de motie van den lieer Oud best vereenigen. Die van den heer Romans gaat een beetje verder, dan ik iou hebben willen gaan. De heer TEENSTRA: Kijk eens aan! De heer HUGENHOLTZ: Zij is een Slag in de lucht en wat voorbarig. Da heele begrooting thans afstemmen kan ik niet, omdat ik nog steeds met de droeve mogelijkheid moet rekening houden, dnt de zaak moet worden ge continueerd. De heer WIJNKOOP Aarts-reac tionair! De VOORZITTER: U moet niet voortdurend interrumpeeren! De heer HUGENHOLTZ: M. de V. Ik zal op deze interrupties toch niet in gaan. omdat ik maar een uur heb te spreken en me niet wil laten ophouden door de kletspraatjes van den heer Wijnkoop. De VOORZITTER: Zulk een uït- ■ukking moogt 'u ten medelid niet bezigen! De heer HUGENHOLTZ bepleit in stelling van een vlootcommissie tot onderzoek van de grieven, zooals die voor het. leger bestaat, maar de meeste zaken zullen beter binnensbuis kunnen worden behandeld. Wat de gebeurte nissen in de Novemberdagen betreft, wiist spreker op den ook door den heer Oud ter sprake gebrachten brief van de bonden aan den schout-bij-nacht Albarda, waarin verklaard wordt. dat. ipdien een strijd om de macht mocht ontbranden, het meerendeel van het personeel zal staau achter hen. die steeds voor hervormingen hebben ge streden. Het moge niet aangenaam zijn, dat het personeel zoo vrijelijk zich voor het socialisme heeft uitgesproken, de regeering is daarvan zelf de oorzaak, en zij zal. mocht er een strijd tusschen de régeering en de socialisten ontbran den, zich den steun van de meerderheid van het marine-personeel waarschijnlijk zien ontvallen. Maar in November dit kan spreker verzekeren heeft de leiding van de bonden van het minder personeel er niet aan gedacht don revo lutionairen weg op te gaan. Indien de regeeriufe de hervormingen maar krach tig doorvoert, is er geen sprake van een hopelooze stemming in de vloot. De goede wil. is er misschien bij den minister, maar het goed inzicht ont breekt. Spreker krijgt den indruk, dat de huidige democratie ië afgedwongen uit ang6t. voor revolutie. De ware demo cratie ontbreekt bij het departement van marine, hetgeen het beste uitkomt bij de houding tegenover de leiding der bonden. Bij het departement van oor log behoefde spreker nooit naar den minister te gaan. Hl] ging naar de be- tiokken afdeelingen en ontving daa» alle gewenschte inlichtingen. Aan het departement van marine heeft spreker zijn hoofd gestooten. Zijn brieven aan den minister werden of nooit beant woord of heel laat. Spreker wijt een-om onder aan het gebrek aan sociaal in zicht. Waarom stellen de ministers van marine en oorlog geen advlsaurs voor sociale zaken aan? Men verwijt den heer Albarda in de confe rentie met de bonden te onduidelijke, wijdloopige uiteenzettingen te hebben gegeven. Maar hoort ook de andere partij! De heer Albarda wist in die conferentie nog niets van de rede van Sen lieer Tvoeletra. De socialisten heb- en nog nimmer een poging tot revo- lutie overdacht! (Rumoer en interrup ties). Het spijt spreker, dat hij den heeren dit propagandistisch kluifje tnoet ontnemen. (Geroep: Lees de rede v&n Troelstra!) De leiding der bonden In Den Helder heeft om den angst van iet marinebestuur hartelijk gelachen. pet marine-bestuur had geen goed in- Ïicht in den geest van het personeel. >e bemanning met miliciens, welke de minister wenscht. waarborgt niets om trent dien geest, die alleen verbeterd knu worden door een goede behande ling. Spreker wenscht: le. vasthouden aan het stelsel van vrijwilligere met kort dienstverband; 2e. meerdere sa menwerking met de organisaties; en te. toelating van „Het Anker". De ver houding tusschen officieren en minde ren deugt niet. zooals ook het gebeurde bewijst. de „Koningin Regi De VOORZITTER: Uw tijd is om! De heer HUGENHOLTZ: Dan zal ik de rest bij de artikelen behandelen! De VOORZITTER: Als u dan maar «iet algemeene punten behandelt! De heer A. P. STAALMAN (Chr.- |em.) betoogt, dat de memorie van ant- oord één veroordeeling is van- het larinebeieid der laatste jaren. De redeneering in deze memorie, dat ver mindering der bewapening een teeken Van zwakte zou zijn. maakt ons be lachelijk. Het is onmogelijk om ernstig te blijven na het lezen der eerste rege len van deze memoriè. De Minister schijnt het complex oud roest te willen in stand houden voor de verdediging van ons land. Waarom en waartoe moet het Nederlandsche volk ieder jaar 40 millioen opbrengen voor iets. dat de Minister van ge^en waarde noemt. Onze marine is waarde loos als krijgsmacht en bovendien een. voor de veiligheid van on6 land, ge vaarlijk instituut. En zoolang de Mi nister dit instituut handhaaft, ie ook hij een gevaar voor het land. Toen de regeering het gevaar voor de revolutie vreesde, zag zij zich genoodzaakt-de schepen onklaar te maken! Zij ver trouwde haar personeel dus niet. De Minister erkende dus met zijn maat regelen. dat hij het personeel in staat achtte tot revolutionaire daden. Degene die zulk een marine wil handhaven,, moet lijden aan een ongeneeslijke ver standsverbijstering. De VOORZITTER Da heer STAALMAN: Een man, djj zijn huis iaat bewaken deor ineusehen. die hij in staat acht hem aan te vallen, .moet krankzinnig wezen. Handhaving dezer marine is ergerlijk en onverani- iwoordüik.-." een - voortzetting van de onzalige'- Rambonnettenpolitiek. Me, welk recht: heeft-deze Minister edn Vlagofficier ontslagen, terwijl hij zo;l' ons eenmemorie voorlegde, die deu- zelfden slechten geest ademde? Verbijsterend is ook de manier, waar op de Minister zijn houding tracht te verdedigen. Na al zijn maatregelen vei klaart de Minister zelfs geen onderzoek uoodig te achten. Er is een officier Ontslagen, de voortstuwingsmachines worden onklaar gemaakt en we zijn weer gered! Nu gaan we weer varen en kankeren en straffen! Dan kan het spelletje-herhaald worden. We hebben wel een ideaal-ministerie en een ideaal Minister! Hij zal spoedig moeten begrij pen, dat hh moet terugkeeren van den heilloozen weg. Het personeel heeft verklaard, dat he.t niet de leiding van de overheid zal volren, maar de mo derne leiding van de organisaties. „De regeering zal goed doen dat personeel biet voor een keuze te stellen bij een Ïtrijd om de macht", zoo spreekt een ereoneel. dat de -Regeering in zulk een trijd zou moeten handhaven! Als de prekers dezer revolutionairs woorden ze in Duitsohland zouden omzetten in daden, zouden ze daar door de meer- dsrheidssocialisten zijn kapot gescho ten. Elke gemeenschap, elke samenwe'- king met dezs rèvolutionaira leiders stal de Minister moeten afbreken. Toch laat de Minister deze leiders zit ting nemen in een commissie voor de '«rbetering der rechtspositie van het lersoneel. Breekt-de Minister met, hen liet, dan- stelt hfl ons land bloot aai. le ernstigste gevaren. Met alle kracht verzet spreker zich jgen vervanging der vrijwilligers dooi liliciens. Ons volk zou dat offer aan revolutionaire propaganda van de ioc.-demooraten niet brengen. Is de Mi óiater berfeld te onderzoeken, met alle 'tem ten dienste staande gewettigde niddelen. wie van het personeel, óók ran de officieren, niet volkomen regee- lingegetrouw is? Is d© Minister voort* >ereid deze revolutionairen, niet-regeo- ringsgetrouwen. zonder pensioen oi> Itaanden voet te ontslaan? In elk geval noet hun bevordering voorkomen wor- len. Bevorderd moeten alleen worden ij, die der Re«( zijn cebl iDe heer VAN DER VOORT VAN ZIJP (A.-RO kan niet hot.optimisme. Jerwekt door de veertien punten van Pilsoa. feelea.BW breekt zijn red* f «a zsri lr*ar. Woensdag voortzet*»* (SRe vertier pag. 2). ker zulke bezigen. verzoekt den spre- ultdmkkingen niet te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4