HELDERSCHE COURANT PRINSES HELNIKOFF dubbel goedkoop. No. S0S4 ZATERDAG 22 FEBRUARI ibis «7»jaargang UltBOVOTi C. M Rolder. Oplaag 7Q00 ex. - Abonn«m»ntmprl|»In de atad I 1.10. per po»l I 1.3S, Buitenland I 2.35. Loaaa ax. 3 oanlaalTartyH^i par^regel '8 Op- an oadargaap Za* a« Ihu aa tijd na hooaaratar (Taial). (Wlntartljd.) Fabr. 09: oodwu «»;oB(lor:.Tja.:x4a. Zondag 23 m. 167ml0 7 7 2 6.Ï7 026 0 6» Maandag 31 2 61 „10.66 7.0 6.28 1.16 .3.69 Dinsdag 26 313 .11.62 6 68 6.89 2 80 lil Woioil. 23 B -422 a.iO.M 664;*M3- 160 4.N Dondard. 37 166 811 661 6.81 616 616 Vrijdag 29 6.26 328 660 686 826 646 Maart. Satardag 1 661. 141 618 638 7 2t 733 BINNENLAND. Ongeraotlmrde aischon I In Rome -werd den triomfeerenden held het „cave ne cadaal" ingefluis terd als een ernstige waarschuwing. „Pas op, dat gij niet tuimelt 1" Hoed u voor opgeblazeiheid en aanmatiging. Thans, nu België na jarenlange verdrukking zijn onafhankelijkheid herkregen heeft, dringt de herinne ring aan die Latljnache maanwoorden zich op. De weelde is een deel der Belgen naar het hoefd gestegen, de eens onderdrukten zouden thans anderen enderdrukken, men strekt begeerig de handen uit laar ander man» grond en enkele, heethoofden zouden zelfs waar elk redelijk, deugdelijk argument ontbreekt „doorslaande" argumenten wellicht niet versmaden. En merkwaardig, juist op het oogenblik, dat Belgiö door zijn land- honger van zijn zedelijke hoogte aftuimelt in het slijk der berekening juist in de ure, dat het annexatie- eischen stelt, trachten verschillende Belgische bladen de meening ingang te doen vinden, dat inBrussel de zetel van den volkerenbond behoort te werden gevestigd. Senator Lafon- taine heeft in heftige taal en met aplomb dien eisch in de „Soir" gesteld en verschillende schrljflustige land genoot en van dezen ex-pacifist hebben zich op dezelfde wijze uitgelaten. Alsof niet de staat, die de eerste beginselen van den volkerenbond met voeten treedt, die gesehacher met de bevolking van een neutraal land (als waren het koeien) voorstaat, di® ver knocht blijft aan de verouderde methoden der geheime diplomatie, meer dan eenige andere mogendheid het zedelijk recht mi»t, de vertegen woordigers van den Volkerenbond te huisvesten 1 Kleinzielige jaloezie mog® wellicht wonderwel passen bij mis plaatste hebzucht het is niet de sfeer, waarin de Volkerenbond ,h®t best gedijt. Tegen de zoo duurzaam gevestigde rechten van den Haag als vreedzaam internationaal «entrum zal naar wij hopen en vertrouwen ook de laster niets vermogen. „N. Rott. Ort." Aaavoir fasolle. De tankstoomer „Ocean" der Ame rican Petroleum Company is Don derdagmorgen van Philadelphia in de Petroleumhaven te Amsterdam aangekomen met ongeveer 3850 ton gasolie. Antbraolat. Het Nederlandsehe stoomschip Texelstroom is Donderdag van Swan- sea te Amsterdam aangekomen m®t 1000 ton anthraciet. Kiffls. Gedurende het tijdvak aanvangende 1 Maart en eindigende 31 Maart, zal door detaillisten aan verbruikers.!»#- gen worden afgeleverd op bon 48 eener thee- en koffie kaart 0.1 K.G koffie. Bon no. 48, door detaillisten van verbruikers in ontvangst genome»! mag door den betrokken detaillist desgewenscht dadelijk aan zijn leve rancier worden afgegeven. Nader zal worden bekend gemaakt, w®lk® hoe veelheid de leverancier op dezen ben zal mogen afleveren aan den detail list na 26 Maart. („St.-Ct.") Hangt koffiaprljzin In Indil. - Nipa te Amsterdam vernoemt, dat de koffle-noteeringen in Indiö nog steeds een sterk stijgende be weging toonen. De prezen loepen van f44—f55 per pi col. Zllftibnat i fH.60. - Op 1 Maart zullen de ouder Ijkt- daalderbons worden ingetrokken. Nieuwe zilverbons zullen niet meer uitgegeven worden. FEUILLETON. door LOUIS TRAOY. .HOOFDSTUK XXH. Een minder aangenaam avontuur van Jacques D u m a n e t. Een intrigant heeft veel van drinker, - hoe meer hij slaagt, meer hij waagt. De lijfknecht van Prins Melnikoff had genoeg pannen op het vuur gezet, waaraan hij zyt vingers kon branden, om zich voor eerst niet meer te bemoeien met dc zaken van zijn meester, tenzij het hem gelast werd. Maar het terug komen van Graaf Valletort en Lord Carlingham was voorj hem te ver leidelijk dan dat hij zich er niet zou bemoeien. „Julie, mijn ;iief roosje," - hij tegen de Fransche kamenier, 's morgens na de komst van de En gelsehe heeren „ik hoer dat het gisteravond in de rookkamer ter dege gestormd heeft." „De jonge Lord leek my erg uit zyn humeur te zijn, toen hij straks iets tegen mij moest zeggen," ant woordde zij. „Oho, wat zeide hg?" een hoe zeide Koper. Reuter seint uit LondenHet War- trade-department deelt mede, dat de hoeveelheid koper, koperalliages en koperen voorwerpen, met inbegrip van electrisch koperdraad en -kabel, dat in Nederland mag ingevoerd wor den ingevolge het agreement, belang- rgk verhoogd zal worden. Vergunning voor uitvoer uit het Vereenigd Koninkrijk van goedge keurde vrachten zullen verleend wor- mits certificaten van den N.O.T. worden overgelegd, tot de hoeveel heid welke door Nederland mag wor den geimporteerd, bereikt is. Actin tot vrijlating vaa dsn boterhandel. Onder praesidium van den heer H. Pauw uit Amsterdam heeft Don derdagmiddag de Vereeniging van groothandelaren in Boter in „Kras- napolsky" te Amsterdam een alge- meeno vergadering gehouden, ter bespreking van het voeren eener actie om te komen tot vrijlating van den boterhandel. De voorzitter leidt de bespreking in. Spr. heeft indertijd een onderhoud gehad met den heer Bückmam, bij wien hij aandrong op vrijlating van den boterhandel. Dit had geen resul taat. Spr. meent, dat thans spoedig ge hoor mag worden gegeven aan den wensch der vereeniging, daar de gewijzigde tijdsomstandigheden z.i. een vryen handel wel mogelijk maken. Hij stelt voor om den minister van landbouw een request te zenden, waarin er op gewezen zal worden, dat de voorraad vetten reeds aan zienlijk is vermeerderd, terwijl het zich laat aanzien, dat over een maand de boterproductie verdubbeld zal zijn, waardoor er tegen April een teveel aan boter zal zijn. De vereeniging dringt er daarom ernstig op aan, dat de minister met ingang van 1 April den handel in koter vrij laat. In het request wordt den minister verzocht een deputatie der vereeni ging in particuliere audiëntie te willen ontvangeD, teneinde het een en ander te bespreken. De voorzitter licht het voorstel toe. De melkproductie zal tegen April léér dan verdubbeld zijnmen mag toch zeker aannemen, dat de boter productie daardoor ongeveer zal verdubbelen. Na een wijziging in de redactie wordt het voorstel met algemeene stemmen aangenomen. Da icheurwat. By de behandeling van de inter- jellatie Otto in de Tweede Kamer reeft de Minister van Landbouw ver klaard, dat hij de scheurwet niet kan intrekken in verband met de voedselvoorziening van ons land. Deze kwestie wordt niet beheerd door de voorraden, welke Amerika voor ons beschikbaar stelt, maar door het groot# gebrek aan scheepsruimte. Thans worden onderhandelingen gevoerd met Engeland over de terug gave van de door Engeland in beslag genomen schepen. In verband met een en ander wilde de minister wel verklaren, dat hij de uitvoering van de scheurwet zal opschorten tot het a.s. najaar. Vragai van Kamirltdcn. Het Tweede Kamerlid, de heer Gerhard, heeft aan den Minister van Marine ad interim gevraagd 1. Moet uit de samenstelling der commissie voor de geestelijke ver zorging en ontwikkeling der beman ning van de vloot afgeleid worden, dat men met de „geestelijke" ver zorging uitsluitend bedoelt de gods dienstige of kerkelijke verzorging? 2. Ligt het niet op den weg der Overheid om, wanneer ze degeeste- ïgke verzorging bevorderen wil, daarbij rekening te houden met alle richtingen? 2. Is de Minister bereid een zoo danige uitbreiding der commissie te bevorderen, dat de verzorging der geestelijke behoeften van allen, dus ook der onkerkelljken, gebaat kan worden? Traaaport vaa Duitacha burgargevangaaan. Men meldt van Duitscbe zijde aan bet Corr. lureau, dat Dinsdag te Retterdam de stoomschepen „Moni- tou" met 568 voormalige Duitsche burger-gevangenen en „Stockport" met 101 burger-gevangenen en 26 vrouwen en kinderen zijn binnenge komen. Het eerste stoomschip was acht dagen lang onderweg geweest, had in Antwerpen 25 Belgen aan land gezet, voorts 4 op den overtocht gestorven Duitsche burger-gevange nen en bovendien nog 18 onderweg zwaar ziek geworden burger-gevan- Op weg van Antwerpen naar ons land stierf nog een burger-gevangene. Aan de buitengewoon slechte tran sportgelegenheid op dit stoomschip, dat vroeger voor veetransporten was bestemd, en de gebrekkige zorg van den kapitein voor de zieken, die in het voor de stalling van het vee bestemde dek waren ondergebracht, was het te wijten, dat het schip op den oyertocht 5 dooden verloor en dat er bovendien nog een groot aantal burger-gevangenen ernstig ziek werd aan influenza en long ontsteking. De te Rotterdam gelande burger- gevaDgenen werden in Nederlandsehe extra-treinen nog denzelfden dag naar Wezel vervoerd. Zwitserland officieel vartegeswoor dlgd op de Jaarbeurs. Zwitserland zal op de Utrechtsche Jaarbeurs officieel vertegenwoordigd zyn. Er komt een inlichtingsbureau, waar men zich door Zwitsersche ambtenaren op de hoogte zal kunnen laten brengen van de Zwitsersche nijverheid en haar groote ontwikke ling in de laatste jaren. Nederiandscha arbeiders uit Duitschlsnd. Men meldt uit Zevenaar: Sedert Woensdag komen honderd tallen Nederlandsehe arbeiders uit Duitschland terug, uit vrees voor Spartacistische uitspattingen. Be op standelingen bedreigen in hot indu striegebied de Hollanders met dan dood, indien zij biet onmiddellijk aan de stakingen deelnemen, zoodat een nog grooteren uittocht naar ons land verwacht wordt. Be treinen kwamen wel weer allen uit Duitschland hier aan. De steen- kolentreinen rijden veelal langs een zijlijn om Emmerik te bereiken, want het komt reeds voor, dat Spartacus- leden, gewapend met karabijnen en handgranaten, 's nachts de treinen aanhouden. Voor het bedienend loco- motiefpersoneel is de toestand thans hachelijk. De beweging verbreidt zich over het geheele industriegebied. Diefstal op esn distributiekantoor. Een 23-jarig kantoorbediende te Voorburg stond voor de Haagsche Rechtbank terecht wegens verduiste ring van verschillende bedragen aan geld, tot een gezamenlijk bedrag van f 8000, ten nadeele van het Rijks- Distributiekantoor van vleesch en vetten te 's Gravenhage, waar bij werkzaam was als hulpboekhouder. Beklaagde bekende. Hij loefde te royaal en had herhaaldelijk bedragen uit de kas van het kantoor genomen, met de bedoeling deze weder terug te storten, totdat hij ten slotte geen kans meer zag om uit de moeilijk heden te komen en op 14 December er met de geheele kas, inhoudende 7500, is vandoor gegaan. Uit het getuigenverhoor bleek, dat er op dit kantoor verbazend groote bedragen aan geld omgingen. De omzet bedroeg meer dan 15 a 2C millioen gulden. Verschillende ge tuigen ii decharge, allen ambtenaren op dat bureau, verklaarden, dat er een zeer slechte cöntröle over de gelden bestond, zoodat de gelegenheid jestond dat de employés eenige dagen groote bedragen onder zich hadden, zonder dat iemand hen om verant woording daarover vroeg. De directeur van het betrokken kantoor, de heer Edelman, verklaarde dat 2 getuigen h décharge van zijn kantoor waren weggestuurd en deze nu trachtten het kantoor een slech ten naam te geven. De officier van justitie achtte het ten laste gelegde bewezen en vor derde 1 jaar gevangenisstraf. Een geroutineerd uitbreker. In Hilversum werd een persoon gearresteerd, die voorgaf een Duit- scher te zyn, doch die in werke- .lerst moet ik uw nieuws weten. Misschien herinner ik mij dan wat ik droomde. Want ik heb niet ge hoord wat er gisterenavond gebeurd i. Ik was al naar bed." „Veel ka» ik u niet vertellen. Ik mocht niet in de kamer komen. Alleen kan ik gissen. Maar, zeker ben ik er van, dat Mylord Valletort onze Excellentie ongezouten ver weten heeft, dat hy hem en zyn zoon gevangen gezet heeft in het klooster, alleen om de Lady te dwingen." De slimme kamenier zette groote oogen op, als hoorde zy iets dat ze niet kon gelooven. „Maar is zoo iets mogelijk?" viel zy uit. „In allen ernst mag dat niet ge daan worden, maar het was een Rus 8ische poets, Julie, juist als met die foppery met het beeld van Sb. Stanislaus in de kapel. En die op- sluitery zou van de Lady eene Prinses gemaakt hebben, was er geen gek uit de lucht komen vallen. Die Russen zyn toch echte kindei en." „Maar die vertooning met het beeld zou toch uitgekomen zijn?" „Wel neen. Dat beeld is nu voor eenige honderden jaren verdwenen. Geen vyf van de honderd twijfelden aan „Het wonder van Stanislaus". Als de Lady nu Prinses Melnikoff was, zouden vader en broer terstond verlost zyn en er een eer In stellen aan een regeerenden Prins verwant te zyn. Om niet uitgelachen te worden zouden ze over die opsluitery zwijgen. Ik wint er natuuriyk alles van.' ingezonden inededeeling. Extra aanbieding in Heerenhsndschoanen. ;Kieuren: bruin en grijs. Triool ongevoerd f 1.25 per paar. Bebrild f 1.80 Trloot gevoerd f 1.80 Bijzonder voordeellg. HERMAN NYPELS. Qroote wagen en lage prijs. Adres: F. C. v. d. HAAGEN, SPUISTRAAT 8. lykheid Hollandsch deserteur was. Hij werd verdacht van inbraak, was daarvoor gearresteerd, doch uitge broken. Na zyn arrestatie te Hilversum brak hij weder uit, doch werd opnieuw gevangen genomen en naar Laren gevoerd, waar hy twee cellen verbrak. Vervolgens werd hy naar Naarden gebracht en gevangen gezet onder de Utrechtsche Poert, doch ook daar brak hy uit. Eindelijk gelukte het, hem een verzekerde verblyfplaats te geven in de cellen van het ge meentehuis te Naarden. Thans is de uitbreker naar het huis van be waring te 's-Gra venhage overgebracht. „"Wat zyt gij toch slimzeide zy, hem bewonderend. Hij sloeg zyn arm om haar heen, maar zij ontdook hem. „Laat dat! Zoolang ik mijne Lady niet hier heb, denk ik aan geen gekheid." Brommend haalde hij de schouders op, en Z8ide „Ja, de lucht is hier niet zuiver. Ik zal blij zijn, als ik hier vandaan ben. Alles gaat me hier te driftig. Heeft Lord Carlingham je verteld hoe zyn vader er achter is gekomen dat zy in het klooster gevangen gehouden waren, .en niet door de boeren, in een hunner schuilhoeken, als hun gyzelaars, zooals de Prins hun had willen wijs maken?" „Ja. Hy maakte er geen geheim van. De kloosterwyn bracht hen op die gedachte, en toen heeft een zekere Sassulitch, uit Saratoff het hun gezegd Wat scheelt er aan, dat i op eens zoo bleek wordt?" Dumanet was inderdaad plotseling groenachtig geel geworden, en zijn oogen verrieden een angst, alsof hy in haar aardig gezichtje de afbeel ding zag van den grimmigen dood. „Ja, ja," stotterde hij, op een stoel neerzinkende, en worstelende om zijn benauwende aandoening meester te worden. „Sussalitch Ik heb dien naam meer hooren noemen. Kyk me niet zoo achterdoch tig aan. Ik heb een aanval van koude koorts. Dat gaat spoedig over. Sassu litch, heb ik u hooren zeggen. Waar BUITENLAND. De wapenstilstandsvoorwaarden. Op een vraag in het Engelsehe Lagerhuis in hoever de Duitschers voldaan hebben aan de oorspronkelijk gestelde wapenstilstandsvoorwaarden met betrekking tot de uitlevering van materieel is uit naam van de regeering het volgende antwoord gegeven: de zware kanonnen zijn voltallig; de veldstukken zyn voltallig met uit zondering van een gedeelte dat niet in goeden toestand verkeertde machine-geweren zijn voltallig; de mljnwerpers voltalligde vliegtuigen voltalligvan de locomotieven zijn 4065 in plaats van 5008 uitgeleverd, van de wagons 126,836 in plaats van 150.000. Aan vrachtauto's zyn uitge leverd 1226 stuks. Dit is het aantal dat tot 14 Februari aan de Britsche overheid is overgegeven en daartoe behooren niet die, welke aan onze bondgenooten zyn overgegeven. De geallieerden overwegen op het oogenblik de vraag, welke stappen noodig zullen zyn, om de volledige nakoming van de voorwaarden te verzekeren. De „Times" meldt: De maritieme wapenstilstandsvoorwaarden van do geallieerden zijn nu zoo goed als vastgesteld. Van de Duitschers zal misschien ver langd worden, dat zy achtlinie-schepen waaronder de „Oldenburg" en de „Helgoland" en andere van dit type overgeven. Verder zullen dadelyk acht kruisers, w.o. de „Strassburg", 40 torpedo-jagers en 50 torpedo-booten uitgeleverd moeten worden. Alle duikbooten moeten binnen veertien dagen vernield worden, evenals de dokken voor die vaartuigen. De hulpkruisers moeten onttakeld en hun oorlogsuitrusting vernietigd worden. De schepen zullen daarna als gewone koopvaardyschepen be handeld en toegevoegd worden aan de lijst van prys verklaarde schepen en moeten dienen ter vergoeding van de schade. De forten op Helgoland zullen door Duitsche werklieden onder toezicht van de geallieerden ontmanteld wor den. Orer het lot van het eiland zal i de vredesconferentie laten be- Engeland. Stakingen. Be mynwerkersbond in Zuid-Wales heeft zich met 32.903 tegen 7.9C0 stemmen vóór een staking verklaard, Zy eischen80 ®/o loonsverhooging 6-urigen arbeidsdaghandhaving der loonen (zooals deze in overleg met de vakvereeniging zyn vastgesteld) voor mynwerbers die tengevolge van de demobilisatie zonder werk zijn en nationalisatie van de mynen. FRANKRIJK. Het berechten van keizer Wilhelm. De Parijsche correspondent van het Hbl." schryft, dat hy erfniet zonder moeite in geslaagd is een exemplaar in handen te krijgen van het rapport, door de Parysche professoren in het internationaal recht F. Larnaude en de Lapradelle opgesteld ter uiteen zetting, tegenover de Conferentie, van het Fransche standpunt in zake het berechten van keizer Wilhelm. De oplage van de brochure schynt nogal gering te zyn geweest. De auteurs bespreken eerst, aldus corr., de vraag, of de ex-keizer wegens zyn oorlogs-misdrijven gedag vaard zou kunnen worden voor een der bestaande rechtbanken. Dit lykt hun niet geheel onmogelijk, maar men zou dan toch de geldende bepalingen op ongekend ruime wyze moeten interpreteeren, wat geen gelukkig precedent zou geven en dat nog voor een vry gering resultaateen veroor deeling als medeplichtige en voor slechts enkele feiten." „Dezen weg moet men dan ook niét inslaan, maar aan de vervolging van den ex-keizer haar waar karakter geven, door hem te vervolgen voor een internationale rechtbank wegens zyn misdryven tegen het volkenrecht schending van de Belgische neutra liteit, schending van het oorlogsrecht, enz." Over de aansprakeiykheid zegt het rapport o.a., dat de Duitsche vorst slechts afhankelyk is van „God en zyn zwaard". Als „Kriegsherr" ishli absoluut onafhankelyk en niemand verantwoording schuldig. Het leger staat buiten de constitutie, of, zooals Paul Laband schrijft in zijn werk ever het Duitsche publiekrecht: In de Duitsche constitutie bestaat feitelijk de macht van het opperbevelhebber schap op zichzelf, afgescheiden van deRyks-souvereiniteit. Hier blijkt dus de persooniyke en directe aanspra keiykheid van Wilhelm, niet als Keizer, maar als Kriegsherr. Over de kwestie, wie Wilhelm moeten berechten, zeggen de schrij vers van het rapport, dat het Hof van Arbiirage niet dienen kan, om de bekende redenen het geeft louter civielrechtelyke uitspraken en slechts na voorafgaand compromis tusschen de partijen. Aan den anderen kant kan men ook niet wachten tot de volkenbond gevormd ia, want het publieke geweten eischt een onmid- deiyke berechting. Doch men heeft daarop dan ook niet te wachten. Feitelyk vormt de volkerenbond zich iederen dag ender onze oogen. De bedoelde internationale rechtbank zal zijn eerste orgaan zijn, en zoedeende tegelijk met den Bond ontstaan. Neutralen mogen er in de recht bank niet zitten, want: ze hebben niet geprotesteerd tegen de schending van de Belgische neutraliteit en ze hebben zich dus uitgesloten van alle regelingen, die betrekking hebben op den oorlog. Wat de uitlevering betreft, verklaart het rapport, volgens den corr., dat het de groep der entente- landen is, die de uitlevering vraagt om de principes te doen eerbiedigen van het internationale recht, waar van zy de vertegenwoordigers zijn. Om te spreken in de taal van de Haagsche conventies, doen ze het om de beslissingen te doen eerbiedigen, jenomen door „de solidariteit, die de eden van de maatschappij der gecivi liseerde naties vereenigt", en om „de heerschappy van het recht uit te breiden en het gevoel van internatio nale gerechtigheid te versterken." Mocht Nederland de uitlevering weigeren, dan waarschuwt het rapport: „Gesteld, dat het noodig zou zijn, dan zouden wy een pressie op den betrokken staat, indien deze door een onverklaarbare weigering het werk van de internationale gerech tigheid zou willen belemmeren, vel- komen legitiem achten. In dat geval zouden tegen dien staat knnnen wor den aangewend, behalve de uitsluiting uit den toekorastigen Bond van Natiön, de gewone Juridische middelen van het tegenwoordige internationale recht verbreking van de diploma heeft Lord Carlingham hem ge sproken Julie, die om hare scherpzinnig heid en als zeer by de hand bekend was, had den jongen Lord alias ver teld, wat zy wist van den moord te Ascot, waar een dochter van een zekeren Sassulitch verdronken was. De Lord had toenmaals Julie ver zocht goed op te letten of zij den onbekenden moordenaar ook kon uitvinden en had haar bijzonder op den ïyfknecht van den Prins gewe zen, die er wel meer van weten zou. Door de laatste evenementen was de argwaan van den Lord niet minder geworden. Hy herinnerde zich het vreemde gedrag van 'a Prinsen lijf knecht by gelegenheid van den moord, ook wat hij aan Armstrong had ge schreven toen deze in Perzie was: „De Inspecteur van Politie zeide mij dat het raadsel van het vermoorde meisje opgelost was. Bij een standje in Soho werd een man geknipt in wiens zak een brief werd gevonden met de letters J. D., vermeldende dat Vera Sassulitch uit den weg ge ruimd was wegens verraad." Ook aan de vertrouwde kamenier had Lord Carlingham nu verteld van dat briefje met J. D., .en nu was ook zy dubbel voorzichtig en scherper opmerkend geworden. Dit bleek ook uit het antwoord op zyn laatste vraag. „Maar ik heb u niet gezegd, dat Mylord dien Sassulitch ergens ont moet heeft. Dié man kan het aan den Lord geschreven hebben of door zyn knecht hebben laten zeggen ,Die Sassulitch ia een gevaariyk menseh. Niets van hetgeen hij zegt, kan men vertrouwen. Ea als hy nu eens de waarheid gezegd heeft, dan deed hy het om nog grooter leugen te doen geleven. Bij toeval weet ik dat de revolutionairen nog banger voor hem zyn dan voor den Prins zelf." jGy moet een dapper kereltje zyn! om u te durven ophouden met al die listen en lagen. Ik zou een ge voel hebben als zat de dood my altijd op de hielen. Ik kan my niet begrijpen dat er zooveel kwaad broeien kan in een plaats waar zooveel gelegenheid is voor amusementen." De knecht yvist niet hoe hy het met haar had. Hy was zich bewust dat hy volstrekt geen dapperheid getoond had met zijn onmiskenbaren schrik. Maar ook Julie begreep dat zy wel wat te ver was gegaan. Daarom zeide zy halfluid, alsof zij met zich zelf sprak „Ik wist niet, dat een man zoo zenuwachtig zou kunnen worden, als hy ook maar een naam hoorde noemen 1" „Wat naam?" - viel hy scherp uit, zyn bangheid vervloekende, die hem nog aldoor deed klappertanden. „Vrouwen-oogen zien scherp. My ten minste kunt gij moeilijk iets wys maken. Gy zyt geschrikt, hooren de dat die gevaariyke Sassulitch iets te doen had met Lcrd Carlingham. De vrees voor zyn veiligheid voor de mijne misschien, ontroerde u." I. GRUNWALD - Keizerstraat lOB b'd. Koizerebrug (o»ar de fetioleum-MiatsehappIJ „De Automaat".) Onze QROOTE UITVERKOOP eindigt biillst DONDERDAG 27 FEBRUARI. Oe thans nog orerbUJvendo COUPONS en andere Ar tikelen worden nogmaals belangrijk In prlja verminderd. PROFITEERT dus van deze bijzondere gelaoenhold. (Stedelijke distributie dekens alleen op vertoon van bonboekjo.) tieke betrekkingen, een vreedzame blokkade, een economische blok kade, om zoodoende door het recht een politiek te doen zegevieren, waar van de'gerechtigheid het eindoel is." Da bevolking van Frankrijk. Dr. Jacques Bertillon deelt in de „Matin" schrikwekkende cyfere mede over de bevolking. Nooit, zegt h|j, is het meer dan thans noodig geweest om radicale maatregelen te nemen, hoe hard ze ook zijn, tegen den be- staanden toestand. In alle landen, ook in de onzydige, valt een styglng van het sterftecyfer, een daling van het geboortecijfer waar te nemen; nergens echter zoo sterk als in Frankrijk, waar over 1916 het ge boortecijfer 10 per duizend bedroeg. Dr. Bertillon berekent, dat de oorlog Frankrijk 3 mfllieen inwoners gekost heeft. Aan het eind van 1919 zal men in Frankrijk niet meer 39 millioen inwoners (waarvan een millioen vreemdelingen) tellen maar 64 of 35 millioen Franschen. M. a. w. Frank- rijk's bevolking is verminderd met een zielenaantal, dat grooter is dan dat van de vijf Normandische departe menten plus dat van Mayenne en Eure-en-Loir. In de Kamer heeft Abrami mede gedeeld, dat er, volgens den staf 1.071.300 Franschen in den oorlog zyn omgekomen. Hoe verschrikkeiyk dit cijfer ook is, daar moeten wel haast al len, d.w.z. 314.000, nog by'gevoegd wor den, die als vermist zijn opgegeven en dan nog, zegt dr. Bertillon, is het nog maar de kleinste helft van onze verliezen. Want hier komt nog by het aantal van hen, die de oorlog belet heeft geboren te worden en hun afwezigheid zal zich langer dan zestig jaar laten gevoelen. In de vyf jaren 1913—1917 zyn er in de 77 departementen van Frankrijk, waar over cyfers beschikbaar zyn van de departementen, die tydens de oorlogsjaren door de Duitschers bezet zijn geweest, heeft men geen cijfers slechts 1.640.425 kinderen geboren, maar het aantal sterfgevallen heeft .523.585 bedragen en overtreft dat der geboorten met 883.160. Het reus achtige verlies aan menschen, dat Frankrijk in db oorlogsjaren geleden heeft en dat, met inbegrip van de Fransche militairen, die in Duitsche krijgsgevangenschap gestorven zyn hun aantal is nog niet bekend gemaakt - door dr. Bertillen op niet minder dan 3J millioen werdt berekend, zal zich, betoogt hy, nog lange jaren laten gevoelen. Be oorlog heeft de bloem van het FranBche volk gedood en in de toekomst zal de nataliteit er sterk door gedrukt worden. Geen land heeft zoozeer als Frankrijk geleden. Hat maadatiaatalaal. Het Parijsche Journal bevat een plaat, waarop een Europeaan is afgebeeld, die in de voormalig# Duitache kelonién eenige inboorlingen toespreekt om dezen de invoering vaa het „mandaatstelsel" mee te deelen. Hy zegt tot hen: „Jullie zyt geen „beches" meer, maar „Américangli- talofrancojaponaia". De zwarten vragen: Blijven wy negers? Varasnlgdi Slatin. Aati-drooglaggara. De „Daily Telegraph" verneemt uit New-YorkWilson's terugkeer zal het begin beteekenen van een bijte ren strijd over de „drooglegging". Br zyn aanwyzingen dat de afschaffers zich ongerust maken over de ge weldige krachtsinspanning van hun tegenstanders, die nu georganiseerd zijn, en reeds de quaestie van een volksreferendum in 14 staten hebben opgeworpen. Het is duideiyk dat de ontstemming over het vooruitzicht van absolute;,, drooglegging" zich over het land uitbreidt, en sterk toeneemt. Intusschen worden door het Heils leger voorbereidende maatregelen ge troffen om zorg te dragen voor de duizenden buffetbouders die, naar ver wacht mag worden, nieuwe betrek kingen zullen moeten zoeken na 80 Juni (wanneer de afschaffing als tijde lijke noodmaatregel wordt ingevoerd.) De distilleerders en brouwers heb ben eventueel de hoop nog niet op gegeven, en zijn vol vertrouwen dat er nooit een eind zal worden gemaakt aan den verkoop van bier en lichte wynen, ;waarbij de Californische in dustrie is betrokken. Op het oogenblik dat Wilson aan wal stapt, zyn zy voornemens al hun pogingen aan te wenden om te ver kregen dat hij de wet, waarbij de fabricage en verkoop van drank na Juni wordt verboden, zal herroepen. Korla barlohtan. Te Munchen treden de matrozen op tegen het Radencongres; prins Joachim van Pruisen wordt gevangen genomen onder verdenking met de beweging in verbinding te staan. Dat was een verontschuldiging waaraan hy niet gedacht had. Hy maakte van die uitvlucht terstond gebruik. jGy denkt toch niet dat een zoo verstandig man als ik ben, zou willen trouwen met een domme vrouw, nietwaar Julie? Geloof my dan, dat hoe eer gy en ik ver van Banofka weg zyn, hoe beter het is." „Als dat noodzakeiyk te, hoe zullen we dan aan het fortuin komen, waarvan gy onlangs gesproken hebt?' De knecht tikte zich tegen het voorhoofd en zeide „Hier huist het veratand dat ons rijk zal maken 1" „Dat kan wel zoo zyn, want Graaf Valletort is bereid den man ryk te maken die er iets op weet, om hem zyne dochter terug te doen krygen/' „HaIs u dat gezegd „Ja. Ge begrijpt dat de Engelsehe heeren en ik niets kunnen doen, omdat we geen Russisch spreken noch verstaan. Sta ons by, en gy krijgt duizend goudstukken als het u gelukt." „Wat willen ze, dat ik zal doen „Zy zyn van oordeel dat alles in orde komt, als Lady Ermyntrude maar by hen is. Voor den Prins zyn ze niet bang. Die durft niet meer naar hen wyzen, en allerminst ge weld tegen hen gebruiken. Zij weten dat de Lady nooit met hem heeft willen trouwen. De opsluiting in het klooster is geen grap geweest maar een misdaad, waarvoor Engeland minstens verbanning naar Siberië zal INBEZONOEN. Geachte Redactie. Reeds meormalon werd in Uw blad in ingezoiden stukken melding ge maakt van den toestand van het 'gezin Jongere, aan den Strooweg, en soms werd in die stukken ook de Gezondheidscommissie genoemd onder degenen, die zich roet deze zaak behoorden te bemoeien. De Commissie meent dat zy niet verplicht is, zich naar aanleiding van ieder ingezonden stuk te verant woorden, vooral niet wanneer de schryvers zelfs nist de moeite ge- nemen hebben te onderzoeken wat in het algemeen de taak der Gezond- heidscemmiEsis is en wat zy in het onderhavige geval heeft verricht. Nu echter in Uw blad van 15 Februari de heer Heringa, die even min de moeite heeft genomen zich daarvan op do hoogte stellen, zoover gaat dat hij de Commissie van plichts verzaking beschuldigt, acht zy zich genoodzaakt, hiertegen errstig te protesteer en. Noch de heer Heringa, noch andere inzenders, die schrijven dat de Ge zondheidscommissie moest „ingrij pen", schijnen bekend te zyn met artikel 67 der Gezondheidswet, dat de bevoegdheden der Gezondheids- commiesies omschrijft. Hadden zy dit wel gelezen, dan hadden zy daaruit kunnen zien, dat eene Gezondheids commissie -niet bevoegd is tot eenig ingrijpen", waar dan ook, maar dat hare taak beperkt is tot onderzoeken, zich op do hoogte houden eD gevraagd of ongevraagd advies geven aan de in dat artikel genoemde autoriteiten. Dit is dan ook in het onderhavige joval geschied. Hst zou niet aangaan tier een verslag te geven van de geheele eorrespondentie, die door de Commissie over dit gezin te gevoerd. Het zJJ genoeg te vermelden, dat, nadat reeds in 1917 mondeling do aandacht van het gemeentebestuur ep dit gezin was gevestigd, gedurende het jaar 1918 eene correspondentie daarover werd gevoerd, waarvan een overzicht te vinden is in het eerst daags verschijnend jaarverslag der Coamissie. Daaruit zal dan ook biyken, dat de Commissie In December 1. een schrijven riehtte aan den Voogdgraad, die thans bezig te maat regelen te nemen in het belang der minderjarige kinderen van dit gezin. De Gesondheidscommissie heeft dus in dozen datgene gedaan, waartoe de wet haar boveegdbeid geeftadviezen te geven aan de betrokken autori teiten. Na deze mededeelingen vertrouwt de Commissie dat de heer Heringa, in zyn eigen belang, zyne beschuldi ging van plichtsverzaking zal in trekken en zyne verontschuldigingen zal aanbieden voor zyne ongepaste uitlatingen. Met dank voor de verleende plaats ruimte, Namens do Gozondheidscommissie, G. F. Louwbhsk, Voorzttter. C. H. Kitkbb, Secretaris. eischen, zoodra de Lords hun klacht indienen. En die aanklacht te al in Londen, in handen van de Gravin. Om kort te gaan, zy hebben iemand noodig, die hen daar weet te brengen waar de Lady is, en gy kunt er zeker van zyn dat er in het paleis velen zyn die heel goed weten, waar men haar gebracht heeft." Dumanet weifelde* Hy was een BChelm zonder moed, en de angst voor Sassulitch had zyn denkvermo gen in beslag genomen. Nu was hy gelyk aan een man die, op de rotsen verdwaald in dikken nevel, voor twee paden staat, die beide naar een afgrond konden leiden. Maar op wat Lucie hem had voorgesteld, moest hjj antwoorden en het aannemen of afslaan. Besluiteloos zeide hij „Een moeilijk geval! Indien ik er al in slaagde, zelf te weten te komen waar de Lady te vinden was, hoe kunnen de Lords ongezien het paleis verlaten?" „Oh, dat vindt zich van zelf! Zoo als zy meer doen, gaan ze wandelen, ditmaal naar een door u aangewezen plek. Zorg dat daar een slee staat en een betrouwbare gids. Zij zullen er zyn." „Twee duizend Engelsehe ponden, dat zyn vyftig duizend franken." Dat was al te verleidelijk. Hy zou het wagen 1 Maar wat hy niet zeide, was zyn voornemen om als verrader zich ook door den PrinB te laten betalen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1