Heeren-Overhemden Fijne Oameshemden Luizen en Vlektyphus Ambachtsschool vosr Helder en Omstreken. IH0DLHl MEISJES, HDOFDGRACHT18. Groote Openbare Vergadering Advertentiën. Nationale Vereeniging voor den Volkszang. Volkszangavond PLAATSELIJK N'EUWS. O* Zeven Prsviaoië*. Biykens bij den marinestaf ont vangen bericht is Hr. Ms. „Zeven Provinciën", onder bevel van kapitein ter-zee Van der Wal, op de thuisreis naar Nederland van Colon vertrokken. Registratie. Bij Kon. besluit van 19 dezer is, met ingang van 1 Maart, aan C. Punt, op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend uit zyne betrekking van ont vanger der registratie en domeinen te Helder. Loodswezen. Itj Kon. besluit van 18 dezer, is met ingang van 1 Mei, benoemd tot tljdelyk adjunct-commissaris van het loodswezen, enz., te Willemsoord, de heer C. P. van Dieat, 2de-stuurman ter koopvaardij. Door Burgemeester en Wet houders werd gistermiddag aanbe steed het weghalen van Sintels van het terrein der •asfabriek. Ingeschreven werd deor J. Muntje- werff, Anna Paulowna, voor f0.31, laan, Helder f0.36, S. Hoep,'t Zand f 0.43} en A. Tuin, 't Zand f 0.65 per Ms. De gunning zal nader worden bekend gemaakt. Vaksobeol voer Meisjes. Met een enkel woordje vestigden wy in ens vorig nummer de aandachtr •p de Knip- en Naaicursussen der Vakschool voor Meisjes, die 1 Maart aanvangen. Wy verzuimden evenwel daarby -.te noemen den Kookcursus. Deze vangt eerst 26 Maart aan, doch ook hiervoor moet thans reeds aan gifte worden gedaan. 1 Mei begint de volledige 8-jarige cursus, na afloop der lagere school. De Vakschool voor Meisjes mag zich in een stijgende populariteit verheugen, en heeft bewezen, sedert haar oprichting, in een behoefte te voorzien. Het zal dan ook wellicht niet noodig zyn eene speciale aanbe veling te schrijven voor het bezoek. Wy wyzen er echter nog op, dat de cursua in knippen en costuumnaaien bestaat in 20 lessen van 3 uur. De voortgezette cursus in deze vakken bestaat eveneens uit 20 lessen, even- zeo de kookcursus. Voor dienstboden wordt een specialen cursus in koken gegeven voor den halven prijs, zijnde f 10.-. Volkszangavond. Met Bestuur van de afd. Helder der Nationale Vereeniging voor Volkszang verzoekt ons het volgende te willen plaatsen: Tengevolge van het vertrek naar Alkmaar van den heer Joh. Brands, leider der velkszangavonden, is in de geregelde repetities stagnatie ge komen. De heer Brands wilde niets liever dan de oefeningen voortzetten, doch de moeiiykheid zat dikwyis in gebrek aan tyd of het niet beschik baar zy> van eene zaal. Het is het bestuur thans mogen gelukken weder een volkszangavond te organiaeeren. (A.s. Dinsdagavond 25 Februari zal zy in Casino plaats hebben. Wy hopen, dat onze trouwe bezoekers en bezoeksters weder aan wezig zullen zyn. LlefdedigheidsMReert Stafmiiziokeorps. Naar aanleiding van het liefdadig heidsconcert, door het stafmuziek corps der Kon. Marine gegeven ten behoeve der weduwe wan den ser geant der mariniers P. C. Schorsy, brengt hetj Hoofdbestuur der Kon. Ned. Ver. „Onze; Vloot" zyn hartelyken dank en hulde aan deD Directeuren de leden van het stafmuziekcerps en in 't byzonder aan den Heer H. c! Koek, Voorzitter der Heldersche Toon- kunstenaars-vereeniging, die tot het welslagen van dit concert zyn beste krachten heeft gegeven. Zooals men weet is het netto-provenu van dit concert, zynde f334 87 afgedragen aan het Marinesteunfonds der Ver eeniging „Onze Vloot". Openbare Leeszaal «r Bibliotheek. In de maand Januari werd de leeszaal bezocht door 8066 mannen en 429 vrouwen, totaal 8495 perso nen. Uitgeleend werden totaal 3212 banden, 1112 romans en 1268 kin derboeken uit het Nut, 286 studie werken en 646 romans uit de leeszaal. Aangeschaft werden voor de lees zaal: Buysse, De roman van een achaatsenryder. De Ranitz, Als de droom in droom vergaat. Do Wit, Be wake by de brug. Scharten-Antink, 't teluk hangt als een druiventros, van Eeden, Het lied van schyn en wezen. Heine, Ideöen. Het boek le Grand. Ten geschenke ontvangenKipling, The light tbat failid. van Booven, Tropenwee, van Eeden, Studies, 39 reeks, van der Hoek, Plato. Robaard, Het tegenwoordig standpunt van den scheeps-dieselmotor. Bürkles, Analytische Geometrie des Raumes. Analytische Geometrie der Ebene. Simon, Analytische Geometrie des Raumes. Analytische Geometrie der Ebene. Beutel, Algebraisehe Kurven. Fischer, Koordinatensysteme. Weit- brecht, Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Ibsen, Peer #ynt. Hartog, Richard Wagner. Geschenk van den heer de Booy. Besant, Esoterisch Christen dom. Gedachtekracht. Sinnett, Erva ringen na den dood. Leadbeater, Een- veadig leerboek der Theosefle. De vreemde geschiedenis van Ahrinzi- man. Geschenk van den heer Hoegs ma. Rimbaud, In the Whirlpool of war. Report on Indian constitutional rtforma. Geschenk van London news and book agency. De Ingenieur, jrg. 1901—1908 Geschenk van den heer Visser. Schettler, Alexander von Humbeldt. Loopuit, Karl Marx en zyne voorgangers. Geschenk van N.N. Voor de Nutsbibliotheek werden de volgende werken aangeschaft: Ro mans: Bregendahl, Een hongerende ziel. Byi de Vroe, Nonna Doorijl. Courtha-Mahler, Uw broeders vrouw. HaQez, Waar oranjeboomen bloeien. Franqois, Waar de gamelan klinkt. Haaiman, Het leven ia als een damp. Juhani Aho, Marja. Knudsen, Lou tering. Wahlenberg, Voorhof der liefde. Bladerboeken8-10 jaar. Blaauw, In goed gezelsehap. Casparl, Zomer buitjes en wintervlagen. Dietz <St Leepeld e. a., Als de heide bleeit, Fijns wlttn met piqué borst 2.86 S. Hansje-Pansje's avontuur, Poppen- moedertje, Stoute Hans. Farmiloe, Kleine bengels, Kleine kleuters, Kleine rakkers. Van Gogh-Kaulbach, Box en Mieze. Hermanna, De ratten vanger van Hameien. Van Hichtum, De booze wolf en de zeven geitjes. Jacqueline, Mara, Mira en Mora. Maathuis-IlckeD, Van alles wat. Osselea-van Delden, De familieGodard, Frank en Paula, Vertellingen uit de dierenwereld. Van Wehl, Lientje's verzoeking. 10-12 jaar. Brentano, Vertelsel van Gekkel en Hinkel. Cellodi, Pipi of de reode aap. Heyermaus, Prins Peter. Hildebrandt,Een Kerst vacantie. Lysaght, Een flink kereltje. Spyri, Oom Titus, Kleine verhalen. Stam- perius, Heintje. Ulehake, Piet Pluis. Ward, Naar de bergen. 12—14 jaar. Abkoude, Instituut Sparrenheide. van Asinga, Een geluk kig jaar. van Bern, Sagen. Bokmade Boer, Alpin en Sigune. Bos, Toon van 't Veer. Candèze, Périnette. Hartmann, Oudgermaansche verha len. Hodgetts, Edric, de Noorman, van der Klei, Het drievoudig verbond. Krebbers, Willem van der Veen. Krienen, Uit de jeugd van een Gelder- schen jongen. Meade, Een school vaD zeven meisjes, de Meester, Op weg naar Transvaal. Saunders, Mooie Bruno. Wyker, Egbert van den Wil den borch. 14—17 jaar. Honig, Mies. Om en by de Sprenkeluuwe. Goever neur, Frits Scharnhorst in Amerika. Kok, Flora van Marcksveld. Vic. 15—18 jaar. von Eynatten, Student Marianne. Molesworth, Twee Zusters, van Wehl, De kleinkinderen van mevrouw Beukema. Wolley, Snap en zijn avonturen in het rerre Westen. Een heele vermeerdering dus in de kinder bibliotheek. En toch gebeurt het nog wel dat een kleintje met leege handen teruggestuurd moet worden, daar het aantal lezer steeds toeneemt. Als ze maar pas kunnen lezen, gaan ze al naar de „bibeleteek". Eu heel parmantig, 't boek in den mooien zwarten omslag, stappen ze weer naar huis en kyken u aan alsof ze willen vragen: „Ziet u wel, dat ik al 'n boek kan lezen 't Is dan natuuriyk héél jammer, als ze zonder boek weg moeten. En de grooteren, die al van hun 7de tot 14de of 15de jaar in de bibliotheek zijn, hebben in dien tyd al heel wat afge lezen, weten precies wat „mooi" of „niet mooi" is en vinden; 't altyd „fijn" wanneer er weer nieuwe boeken bijgekomen zyn. Als u dus kinder boeken wilt opruimen, weet u waar ze altyd welkom zyn. Voortaan kunnen kinderhoeken twee keer per week geruild worden en welMaand., Diosd., Donderd. en Vryd. van 2llt—41/» uur. Woensd. 10—12'/, en 2-4 uur. Zaterd. 2-4 uur. Een lyst van de nieuwe Nuts- boeken hangt in de uitleening, zoodat die overgeschreven kan worden. H. v. d. G. De „Hercules". Wie der rasechte Nieuwediepers, die het woord „Hercules" hoort, denkt niet aanstonds aan stranding en redding? Kon men zich eigenlijk wel een koene redding in de laatste tientallen jaren denken, waarby niet was be trokken de „Hercules"? En hoeveel koene reddingen zijn er niet gedaan in en by de Gronden, die voor een deel het zeegat barrica- Bfi aantallen zouden ze zyn op te noemen. Laten we er een paar van memo- reeren. Het zyn wel de bekendste. Wie kent niet de namen „Reno.wn" en „Turbo". Het zal voor velen nog zyn alsof ze weer die dappere dagen doorleefden, toen de bemanningen van Hercules en reddingboot zoo oneindig veel inspanning en in zoo hooge mate biyk van zeemanschap hebben getoond om de schipbreuke lingen te redden. Die beide reddingen zullen niet vergeten worden, nooit en te nimmer, zoolang Nieuwediep nog een zee plaats blyft. Ieder kent nog de byzonderheden en ook het jongere geslacht weet, door overlevering, van die reddingen te vertellen. En nu kom ik terug op de boot, die eens, in al haar kracht en forsch- heid, deel had aan die reddingeD, bestuurd door het ferme gezag van de bekendste namen Bakker en Roo sendaal en van der Ploeg. Wat trotsch was men eertyds hier op die forsche raderboot, die allG stormen kon doorstaan! In haar tyd het beeld van kracht en energie, in staat „hercules" krachten te ontwik kelen, die noodig waren om de vele schepen, die strandden, vlot te brengen en, als zuiver menschlievend by werk, de manschappen dier schepen te redden. En net als met alles: de tand des tyds liet ook „Hercules" niet onge moeid. Nu ligt de boot machteloos in de Binnenhaven, gedoemd misschien, onder sloopershanden, een roemloozen dood te vinden. Rust, roest. Al glimmen nog de schoorsteenen, al krygt men nog niet den sterken indruk van groot verval, toch toch De „uithouwers" wyken van hun plank en duwen onmeedoogend in haar ribbenkast; de pypen deuken by de tuikettingen in, de glazen der stuur kast zyn door de jeugd ver- bryzeld en toonen nu witte planken, de romp raakt bezet met doornen en mosselen en algen en wieren. Alles toont dat de natuur hot sleeperswerk kent bespoedigen. Van den winter speelden de jongena glijbaantje op haar dek en dat ailes moest „Hercules" zich laten welge vallen, want er is niemand blijkbaar, die zich harer bekommert. Misschien verdwijnt eerstdaags de boot en met haar de naam „Hercules' doch, hoewel op haar stoffelljk-zelf misschien past het sic transit gloria, haar naam zal in de overlevering van Nieuwedieper reddingen onver- gankclyk zyn. BfaNENUÜS?. De Rljksmüfüelen. Over de maand Januari 1919 hebben de gewon® Rijksmiddelen fl6.585.7S2 opgebracht tegen f 17.420.072 in de overeenkomstige maand van het vorig jaar. Bij '/ia der raming blyft deze opbrengst ruim 2 millioen ten achter. Voor een groot deel komt deze verminderde opbrengst voor rekening van de Inkomsten-belasting, die ruim 1 millioen bij Januari 1918 en ruim j millioen bij de raming ten achter bleef. De grondbelasting en personeele belasting brachten tezamen bijna 1 ton meer op dan in 1918, doch blijven bij de raming tezamen ruim 1 millioen achter. De vermogensbelasting bracht byna 2 ton meer op, doch bleef ook ruim li ton by de raming ten achter. De inkomsten uit de accijnsen vertoonen geen groote verschillen. Over het algemeen valt een kleine achteruitgang tegenover 1918 t® coDstateeren. Alleen de successie rechten en de belasting op den waar borg van gouden en zilveren waarborg gaven een meerdere opbrengst,resp. van bijna 8 ton en van f 12.271. De opbrengst dezer middelen overschreed ook de raming. De rechten op den invoer en het Statistiek recht geven een kleine achteruitgang t.e zien. Daarentegen steeg de opbrengst van de loods gelden van f 17.652 in Jan. 1918 tot f74.531 in da afgeloopen maand. Uit de buitengewone middelen ontving de schatkist in de afgeleopen maand f14 882.718. Hiorvan zijn f 12.510.544 afkomstig van de oörlegs- winst- en verdedigiogsbelastingen (die over het geheele jaar 1918 ruim 218 millioen opbrachten) en f2.372.174 uit de opcenten ten bate van het Leeningfonds i914 (opbrengst over het vorig jaar ruim 40 millioen). Stemming voor de Prov Staten. De dagen der stemmingen voor de Provinciale Staten zijn thans alle bepaald. Zij worden gehouden In Limburg den 31sten Maart; in Groningen den 2den Aprilin Fries land, Noord Brabant, Noord Holland en O verljsel den 3den Aprilin Drente den 4den Aprilin Zeeland en Zuid- Holland den 9ien en in Gelderland on Utreeht den lOden April a.s. Er treden in totaal af 590 leden, waarvan 25 Vrij-Liberaien 129 Unie-Liberalen 48 Vryzinnig-Democraten 172 Roomsch-Katholieken 94 Anti-revolutionairen 46 Christ.-Historischen 70 S. D. A. P.; 4 Economische Bond 1 Socialisten-Partij 1 Christen-Socialist. In de Staten van Noord-Holland is de verhouding: 6 Vrij-Lib., 16 Unie-Lib., 11 vryz. dem., 7 R.-K., 9 anti-rev., 6 Chr. Hist., 22 S.D.A.P., totaal 77. BUITEKLAMÖ. Ouitschiand. De schadevergoedingen. In de nationale vergadering ver klaarde Erzberger ten opzichte der schadevergoedingen, dat men een duidelijke omschrijving had vaD het geen de tegenstanders konden ver langen. „Wij zijn verplicht," zeide spr., „de schade aan particuliere eigendommen, niet aan staatseigen dommen, te vervangen, welke door onze aanvallen in het bezette gebied van België en Noord-Frankrijk zijn aangericht." Oe toestand in Wettfslan. De „Vossische Zeitung" heeft een harer medewerkers naar het Rubr- gebied gezonden om van daar te berichten over den waren stand van zaken. Hij schrijft, dat de regeerings- troepen èn door de uitgebreidheid èn door het aantal gewapende commu nisten in het industriegebied voor een veel moeilijker taak geplaatst worden dan te Berlijn of teJBremen. Alleen te Essen wordt het aantal gewapende Spartacisten op moer dan 3000 geschat. In Dusseldorf, het bol werk der Spartaciaten, zyn minstens 15000 gewapende communisten. Bovendien is uit 2000 jonge mannen een stormbataljon gevormd, ook van wapens voorzien. Hamborn, het derde Spartacistische centrum in hetBubr- district, krioelt van wapens, en de Spartacisten beschikken niet alleen over geweren en mljnenwerpers, maar het is hun ook gelukt hoe, weet men niet - [uit de fabriek van Erhardt twee nieuwe kanonnen te stelen, waarmede zij nu in de buurt van Essen schietoefeningen houden. Do regeering heeft sterke troepen machten onderweg, en men mag er op rekenen, dat binnen 8 a 10 dagen een eind gemaakt zal zijn aan de terreur der Spartacisten in het Ruhr- gebied. Maarschalk Foch heeft goed gekeurd, dat in Dusseldorf regeerings- troepen gebruikt worden om tegen de Spartacisten op te treden, mits hem de sterkte van deze troepen macht medegedeeld wordt. Dusseldorf ligt in de neutrale zone, waar de regeering slechts een zeer klein aantal troepen tot haar beschikking mag hebben, een veel te klein aantal om de Spartacistische oproerlingen met succes te kunnen bestrydeD. Door de bereidwilligheid van Foch heeft de regeering nu vrybeid van beweging gekregen. De Spartacisten hebben in het Ruhr- gebied de algemeens staking gepro clameerd met het volgende program Afschaflng van het militairisme en aftreden van de regeering Ebert- Scheidenman, het uitroepen van de Weet-Duitsche republiek, het niet vereehynea van de burgerlijke bladen met ptlma feston en eniredetix, afgewerkt mét sehoudersluiting. 2.49 tijdens de staking, het wapenen van de burgers, die gediend hebben, geen kolenleveranties aan de Duitsche re geering, wèl aan de Entente, geen belasting betalen aan den staat. Het is een feit, dat 90°/o der myn- werkers aan de zijde der regeering staat en niet staken wil. Men mag dan ook niet van een staking in het Ruhrgebied spreken. Juister is het, dat er een uitsluiting plaats vindt door communisten. De communisten bezetten de toe gangen tot de mijnen met kleine afdeelingen met machinegeweren en bedreigen iederen arbeider, die aan het werk wil gaan. En dat zy het niet bij dreigen alleen laten, bewyst het gebeurde bij een myn te Essen, waar drie arbeiders, die toch wilden afdalen, doodgeschoten werden. De Spartacisten bereiden zich voor op den grooten strijd met de regee- riogstroepeu. Zij hebben de spoorlijn ODerhausen—Dorsten opgebroken, zy doorzoeken alle treinen in het Ruhr gebied en laten geen enkelen regee- riogssoldaat passeeren. Zij hebben alie wegen bezet, waarlangs regee- ringstroepen kunnen binnenmarchee- ren, en onophoudeiyk patrouilleeren Spartacistische colonnes tusschen Dusseldorf, Hamborn en Essen. Van Sterkrade uit hadden de com munisten tot het bestuur van Bot- trop en de Arsolraden aldaar de uitnoodigiug gericht alle wapens aan hen uit te leveren, hetgeen geweigerd werd. Daarop rukte een zwaar be wapende troepenmacht van 3000 man op Bottrop aan en namen de stad onder zwaar artillerievuur, dat op sommige punten groote verwoestin gen aanrichtte en het raadhuis ge heel vernielde. Tegenover deze over macht was de „Sicherheitswehr,: machteloos, zoodat zy tenslotte de witt6 vlag heesch. Hierop trokken de communisten Bottrop binnen, waar zy alle bedrijven stil zetten en op brutale wijze huishielden. Zes politieambtenaren, die zich nog in het raadhuis bevonden, doodden zij. Deze aanval op Bottrop, een stad van ruim 70.000 inwoners, beeft begrijpelijkerwijze in de omgeving groote opgewondenheid veroorzaakt. De communisten hebben intusschen versterking gekregen zoodat hun strijdmacht thans ca. 5000 man be draagt. Er zijn regeeringstroepen ontboden, die op Bottrop aanrukken. De Spartacisten hebben Mvilheim naar alle zijden versterkt. Zij leggen loopgraven aan en zijn met kanonnen, mijnen werpers en machinegeweren toegerust. .De Spartacisten hebben te Hervest- Dorsten zware verliezen geleden. Zy geven zelf op, dat zy aan dooden, gewonden en gevangenen 700 man hebben verloren. Zij ontvange* krach tige versterkingen van buiten, voor al uit Berlijn. Volgens een gerucht hebben de Spartacisten in het filiaal der Rfiks- bank te Mtiiheim 4.090.000 mark in beslag genomen. H»t luchlvaartrerkeir. Claude Graham White heeft in een leziDg voor het koninklijke lucht vaart genootschap te Londen gezegd dat het snelle vervoer geleidelijk van land en van zee naar de lucht overgebracht zou worden. In Engeland is men nu bezig om passagiers-vlieg tuigen te ontwerpen voor 24 personen, voor een expres-luchtdienst tusschen Lenden en Parijs, die 500 pond aan exprea-paketten zouden kunnen mee nemen op een reis van nog geen drie uur. De passagiers zoudon in gemakke lijke coupés zitten en de bemanning zou bestaan uit een vlieger, een stuurman, een marconist, een werk tuigkundige voor het verzorgen van de motoren en een helper. De pa: giers zouden zich gedurende de reis vrijelijk kunnen bewegen en ook lichte ververschingen kunnen ge- bruikeu, kortom zij zouden van alle mogelijke gemakken op reis gebruik kunnen maken. Verder zou ook een expres-post vliegtuig voor een vracht van niet meer dan honderd pond een groote rol gaan spelen tussehen Londen en Parijs. Die vliegtuigen zouden een snelheid van 170 mijl in het uur hebben en anderhalf uur over het traject doon. Zij zouden onder de ongunstigste omstandigheden van wind en regen kunnen vliegen. Later zou men stellig komen tot vliegtuigen met een snelheid van 200, 250 en zelfs 300 mijl in het uur. (1 Eagelsche mijl 1609 meter.) Gencraal-majoor Seeley, de onder staatssecretaris van het ministerie van luchtvaart, die de vergadering presideerde, stelde een motie van dankbetuiging aan Graham White voor, en zeide dat het de plicht van de regeering was te zorgen dat de luchtroutes gereed waren voor de aanstaande luchtreizen. Ala vertegen woordiger van het ministerie van luchtvaart aanvaardde by die ver plichting uit naam van de regeering. De regeering deed reeds stappen en hij hoopte dat men, ten gevolge van een internationale overeenkomst, eer lang een gemeenschappeiyben sein- code, vliegvelden, landingsstationsop geregelde afstanden en middelen voor het omhoog zenden van lichtgevende seinen zou hebben. Ook vertrouwde hij, dat men over enkele weken met de geallieerden tot overeenstemming zou komen over den juisten vorm, dien hun werkzaamheid zou aan nemen. TWEEDE KAMER. Zitting vas 20 Februari. Na de interpollatie-Otto inzake de uitvoering van do acheurwet wordt voortgegaan met de begrooting van arbeid, le minister dvfde nog niet tot intrekking van de Scbeurwet over te gaan, omdat de zekerheid van voldoende scheepsruimte voor graan- aanvoer nog niet bestaat. Wel be loofde de Minister opschorting tot nader order van de toepassing der wet. By Hoofdstuk Xa (Arbeid) bepleit de heer A. P. Staalman lotsver betering, en uitbreiding van het per soneel der Arbeidsinspectie. Hij waar schuwt tegen den vaak verderfelijken invloed der conservatieve pers, zooals „De Standaard" bepleit verbod van fabrieksarbeid voor vrouwen en klaagt over het nog steeds bestaan van de gedwongen winkelnering. De heer N o 1 e n s drukte zyne teleurstelling uit over de aankondi ging, dat de 8-urendag eerst over zes weken zou worden voorgesteld. Hy hoepte dat die termijn zou worden vervroegd en dat de Kamer vlug zou werken. De heer D u y s bestrijdt den heer Wijnkoop in de door dien heer aan gegeven middelen tot herstel dei- maatschappelijke kwalen. Hy komt voorts terug op de aanhaling van Bebel, doof den heer Oud gebezigd (dat een socialist steeds meer eischt dan hij krijgen kan). Hij betoogt dat de maatregelen, welke thans in de Russische sovjet-maatschappij zyn genomen ter zake van den arbeidstyd, evengoed in een burgerlijke maat- schappy uitvoerbaar zyn engrooten- deels hier te lande reeds bestaan of weldra zullen zyn ingevoerd, en meent, dat waarlijk revolutionaire kracht niet bestaat in overheersching van een klein deel der arbeiders over de anderen maar in scholing van het proletariaat in de vakvereeniging opdat het eenmaal de leiding van productie en distributie zal kunnen overnemen. De heer Van de Laar wil de groote gezinnen door eene uitkeering uit de staatskas steunen. Ook hy is tegen het verbod van fabrieksarbeid voor gehuwde vrouwen. Hy wilden arbeider in de winst doen deelen en daardoor den belangenstryd tusschen arbeider en productiemiddelen weg nemen. Des avonds wordt voortgegaan met de oorlogsbegrooting. Ook nu tracht de heer Duys een aanval te doen op de revolutionaire socialisten. De Voorzitter verzoekt hem zich tot de begrooting te bepalen. De heer Duys gaat evenwel met zijn aan vallen door. De groote mond der heeren bolsjewiki is» geheel in stryd met hun eigen daden. Tenslotte wordt het den Voorzitter te machtig, en de heer Duys is ver plicht zich binnen de orde te houden. Hy zet dan nogmaals uiteen om welke redenen de sociaal-democraten voor de mobilisatiecredieten hebben gestemd. INGEZONDEN. E*J!-a T«rulwuortal8kli«id dat BsdaaUa- (Vaa «lat ga plas m* xiakkaa woidt da sopy aiat («ra {gagaaan). Helder, 20 Februari 1919. M. de R.1 Lange lijnen vin galIjkhBid i??j J.1. Maandag werden de werklieden der Marine-werf, welke in 1918 den 60-jarigen ouderdom hadden bereikt en ook zy, die dit jaar hiervoor in aanmerking komen medegedeeld, dat zij met 1 April a s. worden ontslagen. Eveneens zy die voor 1918 waren gepensioneerd en tydens de mobili satie weder in dienst waren genomen. Accoord zal men zeggenEr is een tyd van komen en gaan. Het gaan is echter voor menigeen een intrede in een zorgzamen toe stand vanwege het luttele pensioen dat tot heden verstrekt wordt (ver betering is in uitzicht). Aan deze mededeeling b. g. zit echter een toespijsje. Voor den een om van te smullen en voor den ander om buikpijn te krijgen. De eerste maand na April */8loon en de 2e maand na April 50 °/0 mits 1 jaar iü dienst. De laatste categorie werklieden, welke tegelijkertijd met hun pensioen ook hun loon ontvingen vallen voor dit toespijsje in de termen, echter degene die in 1918 recht op pensioen hadden, maar het niet hebben ont vangen, dus tot 1 April 1919 alleen hun loon ontvangen, en diegene welke nu de 60 jaren hebben bereikt staan er buiten; krygen - lekker niets IJ. Ondergeteekende heeft in zyn 31- jarigen diensttyd by de Marine-werf al veel „bokkesprongen" op het ge bied van loonregeling medegemaakt, maar deze regeling spant toch de kroon. Ik heb dan ook M. de R.de vrij heid genomen, om bevoegde personen in den Haag (aan de Directie alhier ligt het niet) deze zaak in handen te geven en heden mocht ik van een der Kamerleden bericht ontvangen, dat ZEd. Gestr. in deze zijn plicht zal weten te doen. Mijn mede-werklieden uit wiens naam ook het verzoek door my is "aan hebben geduld, en laten wfi' hopen dat alsnog deze onbillijke handeling moge worden hersteld. W. R. Zits. De Heer en Mevrouw BIEKART- Bjjckeb, geven kennis van de ge boorte van een Dochter, ELIZABETH. Vlissingen, 21 Februari 1919. "Walstraat 106. Ondergeteekende maakt het ge achte publiek bekend, dat zij een zaak in Kolonialewaron en aanver wante attikelen heeft overgenomen. Minzaam aanbevelend, Wed. G. VAN DER HAM - Schouw vlieoek, 2e Goverdswarsstraat 8. Hiermede betuigen wij onzen harta- lljttsn dank aan Familie, Vriendenen Kennissen, voor de deelneming, be toond by het overlyden van mijn geliefden Echtgenoot. Mej. de Wed. J. C. RIJKERS -Wowjor k Kinderen. Een ernstig woord van waarschuwing. Naar aanleiding van de vele gevallen van Vlektyphus dié In den laafsten tijd In ons land en zelfs In deze ge meente zijn voorgekomen, vestigt de Gezondheidscom missie de aandacht der burgerij met aandrang op het navolgende;: Vlektyphus wordt uitsluitend overgebracht door luizen voornamelijk door de kleerlulzen. Wie zich dus beschermt tegen luizen en deze weert, beschermt zich tegen Vlektyphus. Luizen komen gewoonlijk voor bij personen die on zindelijk zijn op hnn lichaam en hun kleeren. Maar ze kunnen ook bij anderen komen. Weest dus In deze tijden dubbel voorzichtig! Wat vroeger alleen vies was, kan nu een ernstige ziekte veroorzaken De luizen leven op het lichaam en In de kleeren, ze leggen haar eieren (neten) aan de haren van ons lichaam en In de naden van onze kleederen. Na een dag of 6 komen uit de neten jonge iuizen. Mijdt dus elke aanraking met personen, die luizen hebben. Wascht U herhaaldelijk en frisch, en doe vaak schoone kleeren aan. Dan zullen de luizen U niet spoedig kwellen, want deze schuwen zindelijke personen. Mocht ge soms een luis bij U ontdekken, wasch boven dien dan de haren flink met Klaverzaad-aftreksel, en herhaal dit na een week, oaar dan bij toeval over het hoofd geziene neten tot luizen zijn uitgegroeid, en deze dan gemakkelijk gedood kunnen worden. De oorlog heeft geleerd, dat de Vlektyphus het ergst woedde in de loopgraven, waar de soldaten door onvol doende verzorging vervuilden. De gewone zindelijkheids- maatregelen, waren meestal voldoende de ziekte zeer te beperken of uit te roeien. Daarom nogmaals: Weest zindelijk op lichaam en kleeren! Zonder luizen geen Vlektyphus I Aangifte van nieuwe Leerlingen voor den Cursus 1919—1920, eiken Woensdag en Donder dag van de maand Februari, van 10—12 en van 2—2.30 uur, in het Schoolgebouw san du Laan. Als leerlingen kunnen worden toegelaten zij, die minstens 12 jaar oud zijn, aan de Leerplichtwet hebben voldaan en door een examen hebben bewezen met vrucht de Lagere School te hebben doorloopen. Schoolgeld van f 3.-- tot f 60.— por jaar, naar gelang van hot inkomen der Oudara. Voor juists bepaling van hat Schoolgald maat bij da aangifte het belastingbiljet van dan Hoofdelijken Omslag over 1918 word«n medugabracht. Onvermogenden, die aan de eischen voldoen, worden kosteloos geplaatst. Aanvang van den nieuwen Cursus 1 April a.s. I MuilCiras in Inippu in Cgitggngsiiin, 20 lessen van 3 uur125.00 I MikI Voiitiizitti 1 25.08. 20 Muil: Iikis 1 20 00. Voor DitstMin 110.00. I MiiVolledige 3-jarige Cursus, m adoop dit legere school. Aangifte op hat Sprsoftour: Dinsdags v. 2l/s-4 uur en Donderdags v. 7-8 uur. Alg. Ned. Timmeriiedenbond. Afd. Heider. Centr, Bond van Bouwvakarbeiders. Afd. Heider. op MAANDAG 24 FEBRUARI, 's AVONDS 8 UUR, in het Sebnuw van den Bond van M. M. P. Sprekers zl]n: F. J. HARIOT, Hoofdbestuurder v/d. Alg. Ned. Timmeriiedenbond en A. LUGTHART, Hoofdbestuurder v/d. Centrale Boud. onderwerp: Mooton oe siliiiilsvoofwaorileii landelijk itiegeld worden? De houding der Christelijke en Roemscb-latholieks organisaties in dozi 'en andere zeken. Alie bauwvakarbaidsr* daarheen, toast dat gl] met uw tijd mielaeft. ENTREE VRIJ. GEBAT VRIJ. Namens de Besturen van den Alg. Ned. Timmeriiedenbond Centr. Bond: D. KRAFT, Vz. D. DE ZEE, Vz. D. LUGTENBURG, Secr. A. VALKHOFF, Secr. Afdeellng HELDER. op Dinsdagavond 25 Febr.a.s., te 8 uur, preoiea, In „CASINO", onder leiding van den Heer JOH. BRANDS, Muziekleoraar, te Alkmaar. Entrée 5 cent. - Leden vrij. Gevraagd gemsubileerd» ZIT- SLAAPKAMER, met gobruik van Keuken of nader overeen te komen Brieven, onder No. 416, Bureau van dit blad. Modern o WOONHUIZEN te huur, bevattende2 Kamera on Suite, 2 gieats on 2 kleine Slaapkamarc, Keukan, W.C., enz Te bevragenParallel weg 74. Telefota 306.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2