DE WAPENS NEER! Opruiming van Coupons, 5 a Restanten en Monsters 5 stalehHtbagf, ill KNOOPEN Magazijn „De Ster" ECONOMISCHE POSITIE VAN HELDER, WOLLEN KOUSEN Magazijn „De Ster" 33 ZUIDSTBAAT 33 ÜPPEN VITRAGE, 33 ZUIDSTRUT 33 OPIUIMING „Tl VOL. B". DE JONGENS VAN DE VLAKTE. „CASINO" VERKOOPING KANAALWEG KARPETTEN, LOOPERS UPSTOliTTEU, Firma J. VANWILL1GEN. lÉlliSIIEIBEI3!g2ill2IISII&!l Voor klier- en^andere-i Chef-Hofmeesters WOENSDAG 26 Februari groote Feestvoorstelling Rozen-Theater ensemble, van Amsterdam. Prijzen der plaatsen: f 1.-, 60 en 30 cent, Lachen! „CASÏNO". Lachen! ZONDAG 23 FEBRUARI - 8 uur, Ned. Tooneelgezelschap. MAIINE SP0RTVEBEENI6IN6. op WOENSDAG 26 FEBRUARI, MARINE- De open Deur Holiandsche Marineliedjes De Zondebok Het Levenslied Schimmenspel De Werkstaking der Smeden English Songs Op bon No. 130 Op bon No. 131 Op bon No. 132 1 ons Huishoudjam Op bon No. 133 Op bon No. 134 Op bon No. 135 Op bon No. 136 Op bon No. 137 Op bon No. 138 2 ons ^menkaansch SPEK, MELK LEERAAB in Fniilschi taal, Huismanswoning Weilanden en Bouwlanden, Profiteert vanaf Maandag van onze extra aanbieding Kanaalweg 141/2 naast Casino p 141 KANAALWEG 142 S BEKNOPTE SCHETS MEDE IN VERBAND MET HET PLAN TOT AF SLUITING EN DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE, wagens enorm succes van Zondag 2 Februari, der lOO'" OPVOERING van: BERTHA VON SUTHNER's Meesterwerk'. door het verhoogd met belasting en auteursrecht. KAARTEN verkrijgbaar vanaf Maandag in h&t S!gar«ntnagaz(jn tegenover de WITTE BIOSCOOP. Dlr.: W. VELDMAN, Amsterdam. Enorm succes. Groot blijeprl in 3*bedr. Enorm succes. Na afloop BAL. - Casino-orkest. Stalles: f 0.80, Ie rang f 0.60, 2e rang f 0.40, plus rechten. KAARTEN en plaatebespreking in het Sigarenmagazijn van den Heer KOKELAAR, Kanaalweg. te haudsn la de Leeszaal MARINE-CANTINE, 's avonds 7 uur. AGENDA: 1. Besprekingen over het afgeloopen jaar. 2. Verkiezing Secretaris. 3. Centrale Commissie. 4. Rondvraag en Sluiting. Namens het Bestuur, de Voorzitter, TH. P. STAM. MAANDAG 24 FEBRUARI 8 uur: ten bate van het onder leiding van de Luits. ter zee SCHOLTEN en MULLER. Dram. 1-acter door ALFR. SUTR0. Ondergeteekendc beveelt <ich beleefd aan voor alle voorksni6nde Metsilwarkèfi, P. KWAST, de Ruljtorsfraat 2f. a. d. vleugel. Psycho-Analytische grap in 1 acte door CHARLEY MULLER in alla talen an alle tijden. met begeleidende Marineliedjes in 3 bedrijven. Dram. monoloog door FR. C0PPÉE, bewerkt door C. M. He, she, two easy-chairs and a plano. Entrétli lang 11—, 2i lang 10.15, Galerij 10.50. Alles Inbegrepen. Geen belasting. Kaarten en plaatsbespreking vanaf Donderdag in het Sigarenmagazijn van den Heer A. K. Kokilaas. Plaatselijk Comité i WintercDncerten. 9E WINTER-CONGERT te geven door het SYMPHONIE-ORCHEST VAN HET STAFMUZIEKKORPS DER KON. MARINE, Directeur: A. L. Hazebroek, met welwillende medewerking van don Hjer A. J. LEEWENS, (Picno), op Dinsdag 25 Februari 1910, aanvang 8 uur precies, in de Concertzaal „Tivoli". PROGRAMMA 1. Ouverture „Don Juan" Mozart, 2. Concert (d moll)Mozart, (Voor tiiano met OiohoJtbf ge'sld ug a. Allegro. b. Romance, c. Rondo. 3. Ouverture „Donna Diana" Reznicek, *4. a. Feuille d' Album Hazebroek, b. Valse Brillante (As dur) Chopin, 5. Ein Mahrch6n. Fantaisiestück Wüerst. VerkrijgbaarInternationale Muziek handel, Kanaalweg. LEGER DES HEUS, Spoorgr. 38. ZONDAG besoelc van Staf kapitein BRUIJNS, van het Nationaal Hoofdkwartier. 's Morgens 10 uur plechtige op dra chtsdlenst. BIJZONDERE SAMENKOMSTEN. *8middays drie uur en 's avonds half acht precies. tn Helder brengt ter kennis, dat vanaf MAANDAG 24 FEBRUARI tot eif met ZATERDAG 1 MAART a.8.( bij den gewonen han delaar por persoon zal worden verkrijgbaar gesteld 1 ons Rijst a 14 cent per pond (3 cent p. ons). 1 stukje Kleizeep h 10 cent per stukje (per persoon). a 11 cent per ons. 1 ons bruine Boenen 11 cent per pond. 2 ons groene Erwten 11 cent per pond. I1/, ons Kaas tegen de geldende maximumprijzen. Half pond Suiker tegen de geleend» meximumprljzsn. 1 ons Kalizeep j a 3 cent per stukje van 1 ons. i (Extra rantsooa tegan vlsktyphus). h 20 ct. per ons (Maandag verkrijgbaar). Kinderkaar»: bon No. 24: half ponii Kindermeel „25 1 ons boekweitmeel, 26: half pond Suiker, 27:1 ons Kalizsap Op h Oianjabail 1001 Maiini-Schopelingio bon No. 16: half pond Suiker, 17:1 ons Huishoudjam, 18: 1 ons Kaas, 16: 1 ons Kalizeep, 20: 1 stukjeKlefzaep. Kaarsenkaart: bon No. 11 pak Kaarsen a f 0.64 per pak. kan worde»ri verkregen op bon 115 tot 121 van de Melkbonboekjes. Van de Meikkaarten zijn geldig de bons 40 tot 46. Helder, 22 Februari 1919. De Directeur, A. 9. A VERSTIQSN. De Directeur van het Levens- raiddelenbedryf te Helder brengt ter kennis, dat van af Maandag 24 Februari tot en met Zaterdag 1 Maart zal verkrijgbaar zijn op Bon No. 139 (zoolang de voorraad strekt) </2 ons Nootmuscaat b. 27Vs par 7s on°s bij de volgende winkeliers C. Abbanes, van Sslonstisat N?. 37 R. Sakker, Keizerstraat. L. Butiif, Breawaturntrüst. Bres Otlo, Spoorgractit. J. F. Beendermoker, Paardenstraat. Coöperatie „Opwaarts" v. Gihnstr. T. 0. Bo'&'S, 2e Vroonstraet 67. M. Gractff, Hoofdgracht. 0. Hubbellng. Kiiiaclweg. JhO. Korver, Spoorstraat, L. v. d. Kraan, Langestraat. J. Kuiper, Bi.insnhaven 113. j. Lunst, Niauwstraat. C. C. Matïiou, Langeslrast, 0x, van G^ienstrasr No. 17. J. J. vsn dar Plaat Middenstraat. F. van Paparzeal, Enimastraat F. Riezehrisn, Zuid. traaf. M-J. Rijkers, Laan. TIJscn, Poldsrwsg 36. A. J. de Vrias, Spoorstraat. J. J. VerbR8t, SiuisdIJkstrsat. W3rkiiedonvt>rs«niging, Koningstr. B. Wfliiits, Middanstiaöt 19. C de Wijn, Vixohstrsat 14. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. De Burgomeaster van Haldar brengt ter kennis dat met ingang van 1 Msart a s. Ie. de verbodsbepalingen op den verkoop en de aflevering van scha- rnac-llchtan zijn ingetrokken, als mede 2e. de maximumprijs voor schemer lichten en dergelijke, en 3e. de maximumprijs voor glaasjes van schemerlichten, e.d. Helder, den 20en Febr. 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Sollfcitanten worden opgeroepen naar de betrekking van: tijdelijk ONDERWIJZER aan de O. L. school te de Waal op Texel, om onderwijs te geven in de hoogste drie leerjaren. Belooning be rekend naar f 1300 per Jaar. Stukken aan den Burgemeester van Texel vóór 27 Februari a.8. Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van aan de Zeevaartschool der gemeente Texel, op tijdelijke aanstelling. Jaar wedde f 80.- per wekelijksch les uur. (4 uren per week.) Reis-, en zoo noodig, verblijfkosten worden vergoed. Stukken aan den Burgemeester van Texel vóór 1 Maart 1919. Gevraagd in een klein gezin een Huishoudster, liefst van buiten, leeftijd 30—40 jaar. Brieven onder No. 449, Bureau van dit blad. Een Klaarmskcrsjongon gevraagd, die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres: H. J. SEEBOLDT, Weezen straat 49. Terstond gevraagd een gsvord» d SMIDSLEERL'N'J. Adres: T. LANSIER, Mr. Smid, a/d. Koolj te Koegras. LOOPJONGEN of LOOPMEISJE gevraagd. Adres GEZ. SANT, Hoofdgracht 83a. Officier vraagt, tegen 1 Maart, gemeubllseids KAMERS. Brieven, onder No. 455, Bureau van dit blad. Te koop, aan de Langestraat, atn Gud HUïS, groot 277 M*. (drie per- ceelen bouwterrein), eok zeer geschikt voor Timmerwerkplaats of voor Wagenverhuurder. AdresBureau van dit blad. TE KOOP 3 Woonhuizen sai? dó Camelia Ditoatraat. Wier ven. één onbewoond. Adres: GEBR. VAN PELT, K-lzeratraat 94. Uit de hand te koop, een best te volde staand stuk Winterpret. Te zien te Breezand. Te bevragen bij: D. WALRAVEN, Anna Paulowna. Aan hetzelfde adres pracht Vruoht- boomen, ieder kwantum. Te koop 2 Fornuizen, I Cfaslamp (hanglicht), 1 Qegsl/. Waachtobbe. Adres: Middenstraat 50. KOFFERS te koop. 3 zoo goed cis nieuwe Koffers, f 15.- p. stuk. Adres: Westgracht 44. Vergeet geen UNIE' briefjes te koopen In DE LEY's GELUKS- KANTOOR, Midden straat 68, Helder, en Balistraat29, Amster dam. Tevans solide Agenten gevraagd tegen hoogo provisie. Openbare Vrijwillige te Anna Paulowna. Notarissen C. L. VAN DEN BERGH te Schagen en G. H. A TJEENK WILLINK te Wormerveer, zullen ep Dinsdag25Februari1919, 's morgens 11 uur in de „Vlas- en KorGnbeuts" te Anna Paulowna publiek verknopen De goed onderhouden genaamd KANAAN, met arbeiderswoning, schuur, erven, aan den Boermansweg te Anna Pau lowna, kad. Sectie L, nos. 490, 1292, 1379, 1539 en 1540, te zamen groot 26.93.20 H A. In huur bij den heer E. MOERBEEK, de gebouwen met hun erven'tot 1 Mei 1920 en de landerijen tot 25 December 1919. Aanvaarding in eigendom en genot bij de betaling der kooppenningen op 8 April 1919. Lasten vanaf 1 Januari 1919. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen en bljjden heer K. BREEBAART Dz., Burge meester te Barsingerhorn. Mevr. H. W. BAKKER, Binnen haven 21, vraagt een flink» Dienst bode. Mevr. REDEKE, Westgracht 72, vraagt tegen 1 Maart een flinke Dienstbode, naar verkiezing voor den dag of inwonend. van t» verschillende lington. IV, el voor 20 cent gestreepte, 12 els, f 19.50. wollen, gebloemde, f 22.50. gebloemde, groote maten, f 40.- Opruiming van lappen en stukgoed. gebloemd, slechts eonlgo dozijnen,8.1 worden in verschillende maten en modellen spoedig gemaikt. VERSCHENEN IS: BENEVENS EEN AANHANGSEL OVER DE GEMEENTEFINANCIËN EN EEN KAARTJE, DOOR J. M. L. SAUNDERS, LEBRAAR IN BE STAATSWETENSCHAPPEN EN HET HANDHLS RECHT AAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL E. A. S. TE KAMPEN. MET EEN VOORWOORD VAN W. HOUWING, OUD-KAPITEIN TER ZEE EN BURGEMEESTER VAN HELDER. Prils f 2.7S. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever: C. DE BOER Jr. te Helder. TE KOOP drie Hulzen, Verl. Jonksrstr. 58, 88, 81. •an v. ftogendirpstraat 38. twee Malonstraat 3*, 3*. vier v. Balaoitr. 21, 31. 33,95. vijf la Vreanatr. 43,45,47,41,51. GELD voor Ie Hypotheek be schikbaar. P. PUINBROEK, Makelaar, KEIZERSTRAAT SB. gezwellen, voldeed de OPRECH TE WlNSUMtR ZALF, dan Heer K. Dl VRIES te Winaum, zoo goed, dat h|j da zalf gaarne aan een ieder wil aanbevalen. Gezwellen van allerlei aard, brand- en andere wonden, zweren de borsten, open beenen, genezen geheel door Oprechte Wlnau- mor Zalf. Verkrijgbaar p. bus van f 0.60 en f 1.10, (hoe grooter bua hoe voor- deeliger) by Apoth., Drogiaten en vele Winkeliers. Ben.-A|ant: J. C. DE VRIES, Wlo- •um (Br.) Te Helder bij G. M. Gelijstehh, Spoorstraat 29; J. Eilila.it, Dijk- straat 20; C. J. Wbstirbaax, Spoorgracht; Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Whsterbaan, Sluisdijkstraat; voor en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 98. VERKIEZING voor da PROVINCIALE STATEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Haldar brengen ten open bare kennis: dat op Dlnadag 25 Fabruarl a s. zal plaats hebben de verkieaing voor de Provinciale Statan in den kieskring H, Helder, waartoe deze gemeente behoort dat op dien dag van des voormid dags negen uur tot des namiddags vier uur ter Secretarie b(j den Bur gemeester der gemeente Helder, als voorzitter van het haofdstembureau in den kieskring, kunnen worden Ingeleverd L||sten van Candldatan, als bedeeld in art. 85 der Kieswet; dat op dezelfde lijst ten hoogste twintig candldaten mogen worden geplaatst en iedere l(jst moet worden onderteekend doer ten minste vijf- en-twintig kiezers, bevoegd tat deel neming aan deze verkiezing. De inlevering der lysten moet ge schieden persoonlek door één der onderteekenaars. De eandidaten kun nen daarby tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bew(js van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de lijsten boven vermeld, ayn ter Secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der verkieaing. Voor verdere biaonderheden wordt ▼erwezei laar de desbetrefaido jwibUcatle. Te koop een JAü en VfcST, flinke mast, zoo goed als nieuw. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een PATHÉFOON, met Pisten. Adres: Bureau van dit blad. Bi] VAN NIEVELT, GOUDRIAAN en Co's Stoomvaartmaatschappij kunnen GEPLAATST worden in staat em op te treden als Chef van den z.g. Civlelen dienst aan boord, onder toezicht van den gezagvoerder het volledig beheer «r de administratie ever de levensmiddelen en do voeding te voeren, en toezicht op de bereiding der spijzen uit te oefenen. Salaris f 150.- a f 200.- par maand. Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlich tingen en getuigschriften te richten aan het Kantoor der Maatschappij, Parklaan 4, Rotterdam. Damra I Hasrwark li «an xack van vertrouwen. Wendt U dan aan onderstaand adres; daar wordan allo soorten Haar- werken gemaakt op staal, en van ultgsvallen haar. G. WIJTSMA, SPOORSTRAAT Hairieitcn (Bcdmutsmoddel), 20 oent. PRO DEO. pV"» Uit een exploit van mij deur waarder, den 21 Februari 1900 negen tien, ten verzoeke van GE ES JE BOS, wonende ta Haldar aan het Moienetf No. 5, tan deie domicilie gekozen hebbende te Alkmaar aan de Langestraat No. 46 te Alkmaar, ten kantore van den voor baar occupearen- den procureur Mr. W. C. H. VAN DILLEN, beteekend aan KLAAS EVERTS.wiens tegenwoordige woon- en verblijfplaats onbekend syn, blijkt dat genoemde EVERTS opgeroepen is om op Donderdag 24 April 1919, des voormiddags te tien uur te ver schijnen in Raadkamer der Arrond. rechtbank te Alkmaar, teinende al daar over het onderwerp in dat ex- plait vermeld, ta worden gehoord. De Deurwaarder, 9. AMOVRIV8. Aiogihi voor li BevoHrioi-Roiistirf. Burgemeester en Wethouders dor gemeente Helder brengen, veor zoo veel noodig, dan ingezetenen in herin nering A. dat zij, die zich in deze ge meente komen vestigen, hiervan bin nen eene maand ter Secretarie der gemeente moeten doen blijken, door overlegging van een getuigschrift van woonplaats-verandering (verhuisbil- jet), of andere door de politie deug delijk verklaarde papleren. B. dat zij, die da gemeente ver laten, een getuigschrift, als bovenbe doeld, behooren op te vragen. Overtreding der bepalingen werdt gestraft mat hechtenis van tan hoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste handerd gulden. C. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moot worden kennis gegeven ter Secretarie, met aanduiding van het perceel dat men verlaten en het welk men betrokken heeft. Het niet naleven der bepaling wordt gestraft met geldboete van ten beegste een gulden. Helder, Februari 1918.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3