Dames-en Kinder-Confectie JohgHoluuip i KLOPPER EN ZONEN Kousen, Sokken, Corsetten, Overhemden, Kinderjurken, Kinderpakjes en Bious en een groote partij Manufacturen. OFEHBAREVERKOOPIHG Notaris BAAS verpacniing jacni. circa 100 Legerpaarden. HOUTVERKOOPIlIfi MASTER .ARAK r- Hoesten Stoomeri]^n StoomververiJ v. M. STAM te Hoorn SLAAPKAMER MEUBELEN. WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS Wie bemerkt,— B P? I"% vroeger gewoond hebbende in de „Onnoozele Schaapjes" aan den Kanaaiweg, B ICilmi thans te Amsterdam, zal vanaf MAANDAG 24 FEBRUARI a.s., in het winkelhuis aan den Kanaaiweg 101, hoek Kolensteeg, naast Café ,jMobilia", waar gevestigd was de „Veldpost", PUBLIEK VERKOOPEN een zeer groole partlf tw De goederen worden verkocht tegen ONGEKEND LAGE PRIJZEN. De prijzen zijn zoo gerangschikt dat zij bijna niets verschillen van de prijzen van voor den oorlog. OPENING MAANDAGMORGEN 24 FEBRUARI, 9 uur. orlog. Wegens Sterfgwl. WOENSDAG 26 FEBRUARI lltl, Unrnonliiinn lonkt Verkoop van Legerpaarden. op WiBnulag 26 Februari a.s. AL6EMEENEJBEKENDMAKIN6. Groote LOQDSGRACHT 69. GROOTE SORTEERING. Wij koopen Dames! K. ACKEMA, roBr Kunsttsndes, Kronen en Brugwerk, WOENSDAGS, HAARWERKEN, Haarnetten, Firma VAN PELT. W. VERHAGEN, Middenstraat 33 „GILI AD". FRAENKEL aTco, Tandarts, hiulen isiirin Wssnsdsi vin 12-4 aei. Pijnlits trekksn vsn tsnó ol kiss f 1.-, Kensiiibittin vinal f 25 - pirhstl gebit, Villingin itcunai i I.-. van „BAM-VIC" Goede en goedkoope Rook- en Pruimtabak en Sigaren f 65 per mille, 6'/2 cent per stuk, Zit mijn haar niet netjes? Dat komt, omdat moeder het geregeld met LAX wascht. Vroeger had ik ook zoo'n raagbol als jij. PIANO'S - ORGELS Fi S. A. IANNEWASSEI ZN. «$TIM 'JAPmnm KINilLWEB 148-9. 2UIDSTIAIT 87. I zal op des avonds 7 uur, In „CASINO" publiek va-keepen da volgends perceelen te HELDER: 1. Het huis en erf aan de Oost- slootstraat no. 6. groot 72 centiarsi. 2. Het huia en erf aan ds Ooit* slootstraat no. 8, naast bet vorigs perceel, groot 66 centiaren. 3. Het huls en erf aan de Ooit- slootstraat no. 10, naast het vorigs perceel, groot 64 centiaren. 4. Het huls en erl aan de Ooit- slootstraat no. 12, naast het vorige, perceel, groot 66 centiaren. Combinatiën 1 en 2 8 en 4 1 tot en met 4. 5. Het huia en erf aan de Achter binnenhaven no. 69, groot 4S centi aren. 6. Het huls en erf aan ds Ashtsr* binnenhaven no. 60, naast hst vorigs perceel, groot 48 centiaren. 7. Het huis en erf aan ds Aehter- blnnenhaven no. 61, naast het vorigs perceel, groot 48 centiaren, 8i Het huls en erf aan de Aefctw- binnenhaven no. 62, naast het vsripe perceel, groot 48 centiaren. Combinatiën 6 en 6 7 8 5 tot en met 8. 9. Het hi Binnenhaven 44 centiaren. Verhuurd voor f 876. - per jaar. 10. Het huls en srf aan ds lin nenhaven no. 24, groot 50 centiaren. 11. Het huls aan de Smidstraat no. 32, groot 16 centiaren. 12. Het perceel bouwterrsln de Middenstraat, groot 1 ars ff centiaren. Eigendom van Mej. de Wed. P. de Bruin. 13. Het huls en erf aan ds lia- coniestraat no. 26, groot 81 centiarsi. 14. Het huls en erf aan ds 2e Vroonstraat no. 78, groot 98 ceatiarsn. 15. Het huls en erf achter, hst vorige perceel no. 80a. greot centiaren. 16. Het huis en srf wcsef hst vorige perceel no. ,80b, groot 47 centiaren. Combinatie 14, 15 en 16. 17. Het huis en erf aan ds Ach tergracht Westzijde no. 82, boek Nieuwe Kerkplein, groot 57 centiarsi. Te bezichtigen 2 dagen vóór sn op den vsrkoopdsg van 2-4 oir. Inlichtingen worden verstrekt tsn kantore van genoemden nstarla IAA8 te Htilder. De.Onlv rgir ie: Raglstrath en Do- malnsn te Dan Helder zal op Woensdag 5 Maart 1919, voor den tyd van één jaar, ingaande 1 Mei 1919, by inschryving verpach ten: 0a Jacht op de Buitan- en Blnnenduinen onder da ge meente Den Helder en np den Koegras-Zanddijk met zijn binnenbermen aldaar. De onderteekende inschry'vings- biljetten, op formaatzsgel van vijftig cant, moeten vóór 11 uur van voor melden datum ten kantore worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn bij ge noemden Ontvanger te bekomen. hserentpuis en erl aaide en no 81, groot 1 ars en Wegens demobilisatie zullen des voormiddags te 10 uur (precies), aan de MOLENSTRAAT vóór het lokaal „TIV0LI" te HEL.DER, ten overstaan van dan Deurwaarder W. BIERSTEKER ts Helder, worden geveild om contant geld: Bezichtiging kan geschieden des morgens vóór de verkooping, van 8-10 uur. Het Rijk8zant60r veon Vee en Paarden. en verkoudheid I ANQA-bonbons. Doos 50 en 90 ct. Vastzittende hoest, slym op de borst, Bronchitis en Kinkhoest. ANGA-siroop p. flacon fl.50. Fabr. A. MIJNHARDT, ZEIST. Bij Apoth. en Drogisten. Te Helder, bij: G. Haagen, Kanaaiweg 147. Bastoomd wordt Isderen werkdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal per week. G0RQIJNEN alle dagen. Zwart wordt lodens dag gtvorfd mot afd. Stoomwasseherlj. Oopftis te Helder, Spoorttraat 38: DE B0ER-K0RVER. ts TbksI, den BurgWed. JAC. BOON. ts WlsringanC. SLIKKER, te Anna Paulswna: Wed. P. BAAS. INNEMING VAN RIJKSWAPENEN VAN VERLOFGANGERS. op Vrijdag 28 Februari 1919, 'a morgens tien uur aan het WESTPLEIN te HELDER, van een groote voorraad Brand- en Timmerhout, alsdealen, palea, baddiegi, enz. aiz. Alles afkomstig van militairs werkan. Vooraf ts bezichtigen. Peurw. W. BEERSTEKER Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voor alle voorkomende Tlmmerwerkzaamheden. Ook Wagens en Vletten. Werkplaats: Achter Havsnplein 88. Adres: Spoorgracht 32a. P. DE VROOME. P. SELDERBEEK, Westgracht 2, repareert alle aoorten SCHOENWERK. Ook met bonnen. Beleefd aanbevelend. 1. Ingevolge aanschry ving van den Minister van Oorlog van 31 J«nuarl 1919, IVe afdeeling; Litt. IJ 15,moetende verlofgangers van de militie, deland- weer, den landstorm en van het reserve-personeel, Rijkswapenen onder hunne berusting hebbende, deze wapenen inleveren. 2. De Rykswapenen met toebe- hooren welke moeten worden inge leverd, zijn: geweer, karabijn, bajonet, bajonet- scheede en -drager, geweerriem,mond deksel, karabÜjnriem, ryksrevolver met foudraal, voor zoover genoei voorwerpen tot de uitrusting van den verlofganger behoorende korporaals en minderen moeten ook de overige tot hunne uitrusting behoorende blanke wapenen inleveren. 3. De inlevering heeft plaats, ten •verstaan, van de militaire overheid I alle militieplichtigen, die be hooren tot het Ile en Ille Bataljon van het 21e Regiment Infanterie moeten hunne wapsnen Inleveren op de Wapenkamer In ds kazerne van bat fort „ERFPRINS" op 26 Februari 1919 van 9-12 en van 1—4 uur of op 27 Februari 1919 van 9—12 en van 1—4 uur. H. Alle militieplichtigen, die be hooren tot het Ie Bataljon 4e Regi ment Vesting Artillerie, moeten de wapenen ingeleveren op de Wapen kamer boven de magazijnen van het Stalllngpsrk op 26 Februari 1919 van 9^12 en van 1-4 uur of op 27 Februari 1919 van 9—12 en van 1—4 uur. Hl. De dienstplichtigen, behooren de tot de Landweer, den landstorm, de militie, benevens tot het Reserve kader (niet gemeld onder I en li) wier namen beginnen met de letter A tot en met H op 26 Fsbruarl 1919 van 9—12 en van 1—4 uur en zy, wier namen beginnen met de letter I tot en met P op 27 Februari 1919 van 9—12 en van 1—4 uur en wier namen beginnen met de letter Q tot en met Z op 28 Februari 1919 van 9—12 en van 1—4 uur, in de Aitlllsrls-Xazarna Langeatraat. 4. De verlofgangers zijn verplicht, behoudens ernstige verhindering, op de aangegeven tydstippen hunne wape nen in te leveren en zullen, zoo mogelijk, daarby hun zakboekje mede brengen. De inlevering kan desge- wenscht in burg er kleeding geschieden. 5. Zy, die ap de bovengenoemde dagen hunne wapenen niet inleveren, zullen in een garnizoen onder de wapenen worden geroepen, ora dat alsnog te doen. Blijkt daarby, dat zy, der geldige reden geen gevolg gaven aan den algemeenen oproep, dan zullen zy worden gestraft en gedurende dien straftijd in dienst worden gehouden. 6. Aangezien het ton strongste ver boden is rijksmunitie In bezit te hebben, moeten zij, die in het bezit daarvan mochten zijn, die munitie op boven staande tijdstippen mede inleveren. Ifalatigheid in deze stelt hen aan een zeer strenge bestraffing bloot. Helder, den 17 Februari 1919. De Burgemeester van Helder, W. HOUWING. ^SCHOEN P0LI5H Poetst slechts eenmaal Uwe schoenen met MASTER POLISti en U verlantt geen andere. MASTER POLISH voedt het leder en maakt het, waterdicht. MASTER PQLISH geeft niet alleen een diep zwarten maar ook een >ll/venden glans. MAJjTERL POLtgH is het oude bekende merk yatTnooge .qualitelt. Groote dOöS> f 0.55 Kleine doos F 0.30 övéraT verkrijgbaar- tiKATÏS" AANBOD «Bewaart de ledige daeljee, want wl| geven U togen fnleverln» Z va(f<8© tilfldé df 29 groote doo5fe«, mits onbeschadigd, ene IMASJBft POLtStf'dAKNiTUUft,.. -•** voeft tft-GROïi I HANDELSVERffrfOEKA" g" 7 6é,lEU£GKACHT, 5 AMSTERDAM onzen Een oud asres en altijd goedkoop. Bravoaren gratis. Voor allo soortan Tand-Teohoiker - ZAANDAM. Houdt voortaan spreekuur te Heldor van 9 4 uur, Voor operatieve behandeling wslks door tandorto wordt oltgovoard, van 11-4 uur. Adres: MeJ.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II HELDER, )Mt> SPOORSTRAAT .f STATIONSWEG het moast vertrouwds ADRES. Ook van uitgevallen haar. Hairwassohon an drogen. f 1.00. Kappan f 0.76. Prima in eik gewansGht model en klaur. Fijne Toiletzeep 50 ct. p. stuk. Zier lolidi tipualii ven (1P- in SLUITSFELBEN. Ontvangan: Engsloohe Tandpasta, merk: „Cherry tooth Paste". Kanaaiweg 169, Dameszaak. Kruisweg 1-2, Heersnzask. aanspreker, beveelt zleb beleefd aan. P.S. Do bodienlng hooft plaoto In Unlform-Costuum, VAN der MEULEN's Bloodzat vorend middel, neemt de oozzaak vsn vele kwaJen weg. BewtJzon voorhanden van TUBERCULOSB- en MAAGLIJDERS, die door het gebrnlk vol komen genezing vonden. Alle kwalen die haai oorzaak ln het Bloed vinden worden met groot anccea er door bestreden. PrtJs per fieich f 1.35, afkomstig van de Chemisch Medische Maatschappij „AURORA", 1, WATERGRAAFSMEER, Yerkrygbaar te Den Helder by: 6. M. Gelysteen, Drogistery „Do Ade laar", Spoorstraat 29. Belangrijk bericht. uit AMSTERPAM, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Militairen verminderd tarief. Alle tandheelkundige oparatlêa geheel pijnloos deer bekwaam taadarta. DE FIJNSTE EN MEEST VEN DRANK IS EEN (ZEER OUDE BAT AVI A-AR AK) (B.A.M.ARAK met VICTORIA-WATER) De Drank der betere Standen! DE B.A.M.ARAK IS ALOM VERKRIJGBAAR lEtiga stok j "3 (Sanorlfas) 5 cent pnr etuk, fijn kort f 0.25, midden grof kort f f 0.40, grof f 0 50, zeer grof f 0.60, purtorico f 0.80, pruimtabak f 0.80 por ons, shag (heeranbasi) f 0.80 en f 0 90, divsiss ahagsoorten f 0.80, f 0.90 an f 1.-, alles por ons. Let op het adres B. STUIVER, PI. Kerkt. 33 fo.d. Middenlaan. (Ing. Frullhul») Amsterdam. Zendingen naar bulten onder rembours van minetina 1 K.Q, 25 cent per dooe, voldoende voor 'k Liter heerlijk haarwater. Eischt afsluitband met onze handteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar by de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W. Zegel, Kanaaiweg 63; G. M. Gelijsteen, Spoor straat 29C. Buijs v/h. C. J. Westerbaan E. C. Bais, Koningsplein 112 A. ten Klooster, Keizerstraat 93G.Haa«bn, Kanaaiweg 147; Wieringen: Joh. Takes. HEES Co. (Delft). 00K GEBRUIKT EN OP TERMIJNBETALING Vertegenw.: G. MOLENAAR Jr. MOLENSTRAAT 101 (BEEFT LES,. dat zijn gezondheid niet meer zoo in orde is als vroeger gebruike eenigen tijd MIJnhardt's Levatogen. Dit gaeft aan bloed en zenuwen nieuwe kracht en zal U spoedig Uw levenslust en levenskracht wedergeven. Bus van f 0.90-f 1.75-f4.25-f 8.25. By Ap®th. en Drogisten. Vorploegsters - Japonnen In alle maten voorradig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4