IELDHSH CtUMNT Tweede Blad. VAN ZATERDAG 22 FEBR. 1919. plaatselijk nieuws. Onze plaatsgenoot de heer H. J. H. Suidman, is benoemd als leeraar In het Machine-Bankwerken aan de Ambachtsschool te Steenwijk. De Vlektyphus. Bij een zeemilicien, woonachtig in de Marinekazerne alhier en afkom stig, evenals de andere patiënten, uit Rotterdam, is vlektyphus gecon-, stateerd. Van de andere patiënten is de toestand vooruitgaande. Reden tot ongerustheid behoeft ook dit nieuwe geval niet te geven, omdat het eveneens uit Rotterdam afkomstig is en onmiddellijk alle voorzorgen voor isoleering etc. zijn genomen. De Bultsche sleepbooten „Gla diator" en „Simson" zyn van Gra- vesand alhier aangekomen om de Duitsche onderzeeboot, welke gedu rende den oorlog te Alkmaar geïn terneerd was, naar Engeland over te brengen. De sleepbooten staan onder bevel van een Engelsch eficier. De br>nditoff«nvMrz!Min|. Nog een paar plaatsen beri hten ons Leiden. 71/, eenheid. Ia begin Febr. de laatste halve eenheid ont vangen. Er heerscht nood. Groningen, lt eenheden, en toch nog nood. Uit bat pelltie-rappert. Ten huize van een zekeren D., in de Gravenstraat, is door de politie een militaire deken opgespoord en in beslag genomen, die door den zoen des buizes, die thans te Alkmaar in militairen dienst is, aldaar ten na- deele van het Rijk ontvreemd en naar de ouderlijke woning is overge bracht. Ten nadeele van een bewoaer van de Cernelis Ditostraat zyn des avends uit een boet op zyn erf twee stijfsel- kistjes en een zak met 5 pond bleek- poeder entvreemd, en van de droog lijn van een erf aau de Stak man Bossestraat een grijs baaien hemd, een tricot borstrok en een donker roods wollen onderbroek, alles zoo goed als nieuw mans-ondergoed. Door een koepman, wenende in de Langestraat, is aangifte gedaan dat de werkman L. V. hom IA pond gemalen koffie heeft verkocht voor r 38.50, welke bij nader onderzoek ondeugdelijk bleek te zyn. Een onderzoek wordt ingesteld. Door de bewoners van twee naast elkaar gelegen perceelen aan de Molenstraat is aangifte gedaan dat des avonds uit de portalen van hunne woningen de kokosmatten zijn ont vreemd en door den huisknecht van een hotel dat uit de vestibule daarvan zün zwarte overjas is verdwenen. Nadat door twee agenten van politie by den koopman V. in de 2e Vroonstraat eene party koper van pl.m. 30 K.G. was aangetroffen, welke hun voorkwam van een mari nevaartuig afgeslaopt te zyn, werd dat koper door hen in beslag geno men en een verder ooderzoek inge steld. Daarbij werden de takelaars op 's Rijks Marinewerf J. P., A. F. E. en G. V. aangehouden, die bekenden het koper van die worf ontvreemd en met neg eene andere partij, welke daarop ook in beslag werd genomen, by genoemden koopman verkocht te hebben. Proces-verbaalJs opgemaakt. van f 3 50 ontvangen. Na voortgezet overleg heeft het personeel verklaard met deze regeling genoegen te kunnen nemen. Ook B. en W. komt het voor, dat het daarvoor noodige crediet dient te worden toegestaan. Per jaar be rekend, zal dit 52 X 24 X13.50 f4368.— bedragen. Weshalve een voorstel in dezen geest gedaan wordt. Verlast sluitingsuur. Door W. Dienaar c.s., allen win keliers in vischwaren binnen deze gemeente en door het Bestuur van de afdeeling Helder van den Neder- landschen Bond van Sigarenwinke- liers-vereenigingen is bij adressen van 3 Februari j.1. aan den Raad verzocht het sluitingsuur voor hun winkels op een later tijdstip te be palen dan 7 uur. Waar de beperkte gasproductie blijft noodzaken tot de uiterste zuinigheid en dus het nemen van besluiten, die tot uitbreiding van het gasverbruik zouden moeten leiden, ten sterkste moet worden ontraden, stellen B. en W. voor afwyzend op deze verzoeken te beschikken. art. 74 der verordening op het bouwen op de bewoning zoodanig to wijzigen, dat binnen afzienbaren tijd voor elke woning de aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid water onder alle omstandigheden zooveel mogelijk verzekerd zal zyn. Eea desbetreffend voorstel is ter tafel van den Raad gelegd. Gemeenteraad. Verschenen, is een vervolgagenda voor de raadsvergadering van Dins dag. Hierop komt o.a. voorvoorstel tot het verleenen van een subsidie groot f5000- aan het plaatst lijk Steuncomité, tot het richten van adres aan den Minister van Water staat betreffend* de economische ent wikkeling der gemeente. Verder een benoeming voor onderwyzeres school 5 enz. BtldelIJkt te|irooe1k«»li| agenten van politie. De omstandigheid, dat de agenten van pelitie geen werklieden zyn ln den zin der plaatselijke regelingen van de rechtspositie der gemeente werklieden en dat. hun taak een zeer eigen karakter vertoont, maakt hek noodig, dat nauwgezet worde «ver wegen, welken invloed de invoering van den achturigen werkdag voor de werklieden op den dienst der politie moet hebben. Geiyk de Burgemeester in de Raadsvergadering van 26 November j.1. heeft medegedeeld, heeft het van den aanvang af in diens voornemen gelegen den te treffen maatregel ook by de politie tot zyn recht te doen komen. Omtrent de wyze, waarop dit elders, waar de 8-urendag is of zal worden ingevoerd, geschiedt, wordt een onder zoek ingestelddit is echter nog niet zóóver gevorderd, dat thansdeffnitieve voorstellen kunnen worden gedaan. Om dus de agenten van pelitie (waar ender in dit verband ook de briga diers zyn te begrypen) tegelijk met de werklieden van de nleuwe regeling te doen prefiteeren, acht de Burge meester het gewenscht hun, ln af wachting van de wijziging van hun dienst, nadat de daarvoer noodige personeel-uitbreiding zal zyn verkre gen, een geldeiyke tegemoetkoming te verleenen. Voor de bepaling hiervan is do volgende redeneering gevolgd. De agenten van politie hebben thans een diensttyd van 63 uren per week. Zou voor hen een drieploegenstelsel worden ingevoerd, dan zou de dienst, aangezien deze ook op den Zendag doorgaat, 7 X 8 B6 oren per week bedragen. Het verschil, 7 uren per week, zou de Burgemeester aan het personeel als overwerk tegen betaling van f0.50 per uur willen vergoeden. Elk hunner zou daardoor een tydeiyken toeslag ©p zyn leen Subsidie Plaatselijk Sreuacomilé. Het Plaatseiyk Steuncomité, aan hetwelk by raadsbesluit van 15 October 1818 een bydrage uit de gemeentekas werd verleend van f6000. vraagt opnieuw een gelyke bydrage, teneinde het in. staat te stellen zijn arbeid, die zich vooral den laatsten tyd als gevolg van de toenemende werkeloos heid geregeld uitbreidt, voort te zet ten. Oek thans komt het B. en W. voor, dat dit verzoek moet worden inge willigd en wel onder dezelfde voor waarden als by bovenaangehaald be sluit zyn gesteld. B. en W. 9tellen ln dezen geest voor te besluiten. Subsidia „KfndarvoidiRg." Het Bestuur der Vereeniging „Kin dervoeding", aan welke Vereeniging laatsteiyk by Raadsbesluit van 15 October 1918 voor de maanden Mei tet en met October 1918 een sub sidie uit de gemeentekas is toege kend van f 250.— per maand, heeft zich by adres vaa 28 Januari j.1. tot den Raad gewend met het ver zoek om opnieuw een subsidie uit de gemeentekas te mogen ontvangen, en wel van f 1500.—, ten einde in de gelegenheid te worden gesteld haar arbeid op den bestaanden voet veort te zetten tot en met April 1919. B. en "W. stellen voor deze sub sidie te verleenen. Zij motiveeren dit aldus: Waar wij reeds meermalen ge legenheid hadden om uwe vergade ring het standpunt uiteen te zetten, dat naar onze meening door de ge meente tegenover deze Vereeniging •n haar arbeid behoort te worden ingenemen en daarbij tevens wezen op de noodzakelijkheid om vooraf het advies van den Armenraad in te winnen, meenen wy ons thans van die taak ontslagen te megen rekenen en te kunnen volstaan met naar de vorige adviezen te ver- wyzen. Benoeming straten. In de laatsgehouden raadsvergade ring werd aangehouden het voorstel tot toekenning van enkele [namen aan nieuw aangelegde straten. B. en W. bieden dit thans den Raad ter vaststelling aan gewyzigd in dien zin, dat in plaats van den daar voorge stelden naam „Bloemstraat" worde gelezen „Anemonenatraat". PiRtlMnbOdragea gamot), ondarwljier*. Het bestuur der afdeeling Helder van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers heeft zich bij adres van 25 November 1918 tot den Raad ge wend met het verzoek om de door de enderwyzers verschuldigde pen sioensbijdragen gedurende den tyd, dat zy onder de wapenen zyn geweest, voor rekeniig der gemeente te nemen. B. en W. hebben over dit verzoek, dat by raadsbesluit van 23 Dec. j.1. in hunne handen werd gesteld om praeadvies, het gevoelen ingewonnen van de Commissie van Bystand in het beheer van het gemeente-onder wijs. Met haar zyn zy van oordeel, dat het, afgezien nog van de conse quenties, die uic een eventueele in williging van het verzoek zouden moeten voertvloeien ten aanzien van het overige personeel der gemeente, dat in gelyke omstandigheden ver keerd heeft, door niets gerechtvaar digd zou kuinen worden om bedoelde kosten voor rekening der gemeente te nemen. Wel is waar zijn thans de bedragen zoodanig opgelooper. dat voor enkele van de betrokkenen de van hen gevorderde betaling niet zonder beteekenis is, maar eerstens hebben zy dat aan zich zei ven te wijten, doordat zy verzuimd hebben geleideiyk aan hun verplichtingen te voldoen en bovendien kan aan dit bezwaar zooveel mogelijk worden tegemoet gekomen door de inhouding •ver een groot aantal maanden te verdoelen. Resumeerende stellen zij voer af wyzend op het verzoek te beschikken en aan hen over te laten de inhou ding der bijdragen naar billijkheid te regelen. Wfz glflg boMwrtrordtaing. In den loop van het jaar 1918 heeft de Gezondheidscommissie zich tot den Raad gewend met betrekking tot de voorziening in de behoefte aan drink- en waschwater voor die ingezetenen, wier woning niet is aangesloten aan de gemeentelyke drinkwaterleiding en die ook op andere wy*e van de voorziening van water zyn verstoken. B. en W. hebben naar aanleiding hiervan en op advies van de Com missie van Bijstand in het beheer der gasfabriek en waterleiding, in de behoefte, die destyds, tenge volge van de langdurige droogte in den zemer van 1918, onmiddellijk voorziening eischte, voorzien door aan de verschillende politiebureau* kosteloos water te doen verstrekken. Ten einde echter in de toekomst eea herhaling van dezen zoo hoogst angewenschten toestand zooveel doen lijk te voorkomen, komt het hen met de evengenoemde Commissie en de Commissie van Bijstand in het beheer der Publieke werkeD,, wenacheiyk voor het voorschrift vau BINNENLAND. BUITENLAND De brievenmail*. De Engelsche Regeering beeft thans de volgende regeling getroffen met betrekking tot het vervoer van jost tusschen Nederland en zijn rolonien alsmede Noord- en Zuid- Amerika. De schepen, die brieven of pakket- post van of naar Nederland vervoeren, moeten Falmouth of Kirkwall aan- loopen om deze te ontschepen ten fine van onderzoek en verdere door zending met de eerste scheeps gelegenheid. Schepen van de Holland- Amerika-Ly'n en schepen welke tusschen Nederland en Zuid-Amerika varen, mogen alleen brievenpost medevoeren. Da kolanvoorzienleg. Hoewel de positie aanmerkeiyk verbeterd is, mag de kolenvoorziening van ons land op dit oogenblik toch nog niet bevredigend beeten. De vorst heeft langen tijd het vervoer van turf dat van bruinkool in zeer hooge mate belemmerd en het gevolg is geweest, dat. voor de industrie niet meer dan 30-49 van het normaal gebruik is beschikbaar ge steld over Februari. De turf wordt i.l. uitsluitend over waterwegen ge transporteerd, terwijl men thans een beperkte boeveelheid bruinkool in convooi per trein heeft afgevoerd. Inmiddels geeft de ontwikkeling van den aanvoer uit het buitenland wel reden tot hopen. Was in Januari de Limburgsche productie pl.m. 270.000 ton (aan zienlijk geringer dus dan de bereikte ma*imumproductie), by een aanvoer van omstreeks 25.000 ton uit Amerika, van 10.000 ton uit Engeland en van 30.000 ton uit Duitschland, deze maand zal by een eigen voortbrenging van 250.000 ton [Februari heeft immers slechts 28 aagen] een aanzieniyk hooger. importcijfer geven. Men mag aannemen dat de aanvoer uit Amerika en Engeland tezamen niet beneden 30.000 ton blijven zal, terwyi de import uit Duitschland dezelfde hoogte be reiken zal. Naast het vervoer per trein worden thans ook te water ilen uit Duitschland geïmporteerd. Voor Maart mag men, zoo er geen stagnatie komt in den Duitschen aanvoer, optimistisch z[jn. Oek omdat dan van storingen in het vervoer door natuurlijke oorzaken geen sprake meer zal zy'n. Ve'hooging vin het rant«o«R ven «leetrleeh draad «r kabels. lteuter seint uit Londen, dat het rantsoen voor electrisch draad en kabel verhoogd is tot 3500 ton. De broodkaart. De broodkaart van het 87ste tydvak geldig van 24 Febr. tot en met Maart. („»t.-Ct.") Oe arbeidsduur In het drukkarsbedrljf In een buitengewone gemeen- schappeUjke vergadering, Woensdag middag door den Nederlandschen Bond van Boekdrukkerijen, de R.K. Vereeniging van Ned. Drukkers- patroons en den Bond van Christeiyke )rukkerspatroons, te Amsterdam gehouden, is op voorstel van het algemeen hoofdbestuur besloten het advies van den Centralen Raad te volgen en met 3 Maart a s. de werk week te verminderen tot 54 uur voor drukkerijen welke nog niet, en tot 52J uur voor drukkenen welke reeds vrijen Zaterdagmiddag hebben ingevoerd. Een voorstel van bet hoofdbestuur om te besluiten dat leden die de arbeidsvoorwaarden hunner werk nemers in voor dezen gunstigenzin willen doen afwyken van de bepa lingen der C. A. O., daarvoor toe stemming van het algemeen hoofd bestuur behoeven, werd na verzet uit de vergadering ingetrokken. [„Het Volk".] Da koude en een valtch telegram. Te Diepenveen heeft zich dezer dagen het niet alledaagsche geval voorgedaan, dat een inwomer dier gemeente een telegram aan den mi nister van Landbouw heeft gezonden, net doende alsof de burgemeester de afzender was. In het telegram werd geklaagd ever de slechte brandstof voorziening en dringend gevraagd om een wagon steenkolen. Deze werd onmiddellijk afgezondenGroote ver bazing van den burgemeester, toen hij vernam, dat de wagon op zyn eigen verzoek was toegestuurd! Het „Vad." verneemt, dat de bur gemeester te dezer zake al naar den Haag geweest is en naar Zutphen, waar de zaak bij den officier van justitie is aanhangig gemaakt. De ingezetenen, dankbaar voor de brandstof, zijn niet ongenegen om, wanneer het met een boete afloopt, gezamenlijk dit bedrag byeen te brengen. Korte berichten. Als de gemeente Amsterdam een terrein beschikbaar stelt in het centrum der stad, heeft de opera directeur Koopman een millioen by- om een schouwburg te bouwen. De op Vlieland gestationneerde afhaal vaartuigen van het loodswezen werden gisteren naar Terschelling overgebracht, vanwaar de afhaal- dienst voortaan zal worden uitge voerd. Naar het „Vaderl." verneemt, heeft de adjunct-commies ter gem. secretarie te 's Gravenhage, die eeni tijd geleden verdween met f2000.— aan salaris, dat aan andere ambtenaren had moeten worden uit betaald, zich by de politie aangemeld. Willem Royaards is door de Utrechtsche Universiteit benoemd tot doctor honoris causa in de Neder landsche letteren. Het stoomschip „Rembrandt' van de Stoomvaart My. „Nederland' is 13 dezer van Batavia naar Am sterdam vertrokken. Het eerste schip van de „Nederland' dat weer via Suez de thuisreie maakt, De Vredesconferentie. Londen, 20 Febr. Aan de „Daily News" wordt uit Parys gemeldDe opperste raad van oorlog dringt er op aan, dat de vyf internationale commissies, waarvan er slechts één, n.1. die, betreffende den volkenbond, een rapport heeft uitgebracht, zoo spoedig mogelijk met hun werk gereed komen opdat zij in staat zullen zyn rapport uit te brengen tegen den tyd, dat Wilson naar Frankryk terug keert, omstreeks 17 Maart. Wat de commissie voor schadeloosstelling betreft, verneemt men, dat er in de vergadering van gisteren in over weging is gegeven van den-oppersten raad een definitie omtrent de schade loosstelling uit te lokken. Er bestaat verschil tusschen de Amerikaansche en de Fransche opvatting van haar b8teekenis, de Engelsche ligt daar tusschen in. De Oeansche alechoR. Parijs, 20 Febr. De Raad van Tienen zal morgen onder voorzitter schap van Lansing bfieenkomen en den Deenschen gezant in gehoor ontvangen, die de eischen van Dene marken opSleeswyk zal uiteenzetten. Dit exposé zal als grondslag dienen bij de'vaststelling der noordeiyke grens van Duitschland. De Duitsche Westgrens. Parijs, 20 Febr. De quaestie van de westeiyke grens van Duitschland zal vermoedelijk voor het eind van deze maand in den Raad van Tien ter sprake komen. Tardieu zal waar schijnlijk opdracht ontvangen om het standpunt der Fransche regeering uiteen te zetten. De Grondwet van den Volkenbond. Nauweiyks eene week oud, heeft de op de Parljsche conferentie ont worpen grondwet voor den Vol kenbond waarschijnlijk reeds meer lof, maar ook meer blaam geoogst dan eenig ander staatsstuk van ge- ïyken leeftijd. Bij de beoordeeling van de nieuwe grondwet vergete men vooral niet aldus de „N. Rott. Ct." in welk een, voor het rechtvaardig afwegen van alle betrokken belangen, hoogst ongunstig milieu het staatsstuk werd gevormd: het kamp der overwin naars, waar bovendien de vijf grooten de lakens uitdeelen en waarin zelfs het objectieve geluid der neutralen niet werd gehoord; men vergete ook niet den spoed, waarmede het ont werp op het laatste oogenblik blijk baar in elkaar geflanst is, ten einde Wilson toch niet het affront aan te doen, met leege handen scheep te moeten gaan, een spoed, die zich gewroken heeft in heel wat ramme lende gedeelten van de grondwet, het ergst wel in de artikelen over de vreedzame beslechting van geschil len (art. 10-15), die gedeeltelijk zelfs in lijnrechten strijd met elkaar zyn. Maar men vergete ook niet, dat zonder Wilson's persoonlijk, in een staatshoofd zoo hoog te waardeeren, ingtypen de eerste stap in de richting van eene rechtvaardige nieuwe rechts organisatie van het statenstelsel waarschijnlijk nog lang op zich zou hebben laten wachten. Is het de plicht der neutrale wereld, wier blik natuuriyk onbevooroordeel- der is dan die van de overwinnaars zoowel als van de overwonnenen, den haar voorgelegden tekst scherp onder het vergrootglas te nemen, laat zij dit dan toch niet doen als criticus zonder meer, maar in het volle besef, dat het ook haar zaak gelffi;. Het meest karakteristieke, doch tevens het minst bevredigende in de organisatie van den Volkenbond is wel de preponderante rol, die er in is toegedacht aan de groote mogend heden. De schier in alle artikelen van het ontwerp genoemde Perma nente Uitvoerende Raad toch, wien de grondwet niets uit te voeren, maar wel heel veel te bevelen geeft belichaamt insgelijks niets anders dan de legitimatie van de overheer- schlng dier grooten. Van zijne negen leden zullen er volgens artikel 3 vyf vertegenwoordigers zijn van de ge associeerde groote mogendheden Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en Japan. Wy nemen aan, dat de zesde plaats op den duur aan Duitsch land is toegedacht. De rest van de wereld zal het dan moeten stellen met de drie overblijvende zetels. Het is niet vermetel te veronderstellen, dat de drie vertegenwoordigers der kleine mogendheden, vooral zoo elk hunner wellicht eene groep van staten zal hebben te vertegenwoor digen, wat het geval zal zyn als ook op dit punt Smuts' ontwerp wederom zal worden gevolgd, hier niet zullen blijken op te kunnen tegen de zes grooten, te minder waar hun een vetorecht, zooals Smuts' twaalfde punt wel voorzag, onthou den werd. Is dit zoo, dan zal de uitvoerende raad met recht bestendiging der thans gewettigde groot-mogendheden-regeering mogen heeten. Nu zou dit misschien nog te dragen zijn, als gelyk gezegd de be voegdheden, die de grondwet aan den Raad toekent niet zoo groot wa ren, zóó zelfs, dat hij de Bondsconfe- rentie, waarin alle bondsleden met elk ééne stem zullen zitting hebben, volkomen in de schaduw stelt. Op het gebied der schending van den territorialen status quo, der beper king van de wapeningen, der voor koming van oorlogen, der repressie van in strijd met het bondsrecht toch uitgebroken oorlogen, en in tal van andere gevallen, zien wij den Uitvoerenden Raad beslissend optre den of althans het uitsluitend initia tief uitoefenen. En daarby bedenke men vooral ook, dat de Raad niet is een lichaam, dat weliswaar benoemd wordt door de groote mogendheden, maar een maal benoemd, zelfstandig beslist zonder lastgeving, maar dat hy veeleer gedachte is als een lichaam zuiver van lasthebbers, dat dus een pelitiek karakter draagt, juist als het „direc toire européen" uit de eerste jaren na Napoleon's val! Zeer pljniyk voelbaar Is dan ook de opdracht van belangryke beslissingen, die men alechts veilig kan overlaten aan zelf standige, uit hoogstaande mannen samengestelde, internationale colle ges, niet aan een zoodanig lichaam, maar aan de door politieke overwe gingen geleide vertegenwoordigers der groote mogendheden, in art. 12 en 15 van het ontwerp, welke den Uitvoerenden Raad zelfs als scheids rechter en altyd als verzoeningsraad laten optreden. Hierin ligt niot alleen geen vooruitgang, maar daarentegen wèl een groote achteruitgang verge leken by de arbitrage door zelfstandige arbiters, die het „oude volkenrecht" eigen is, de verzoening door zelf standige lichamen, die de Bryan- tractaten kennen! Samenvattende biykt dus de ont worpen grondwet schier alle actie via den Permanenten Uitvoerenden Raad te doen uitgaan van de kabi netten der groote mogendheden. Dit op ééne kaart zetten de politieke kaart, niet die der objectieve rechtvaardigheidheeft echter ook deze consequentie, dat, zoodra de vereischte unanimiteit der groote mogendheden ontbreekt, er niets kan gebeuren en de geheele Volken bond lamgeslagen terneerligt. En dat dit, zonder ingrijpende verbetering van de grondwet, een chronische kwaal zoude kunnen werden, is niet onwaarschijnlijk, als men bedenkt, dat eenstemmigheid niet het meest constante kenmerk van het concert der groote mogendheden vormt. Frankrijk. Os aanslag op Clemenoeau. De toestand van Clemenceau blijkt minder gunstig. Men meende, dat Clemenceau er met enkele dagen rust zou afkomen, doch de latere berichten zijn minder geruststellend. Clemenceau heeft wat zwart bleed opgegeven, hetgeen er op wyst. dat de long is getroffen. Ofacbeoü de premier den nacht zonder koorts doorbracht, was hy zeer geagiteerd. Een later buricht meldt De geneesheeren hebben den toe stand van Clemenceau zeer bevre digend bevonden. Behoudens feompli- caties in de eerste 48 uur zal bij de volgende week zijn gewone po'itieke leven kunnen hervatten. Duitschland. Kurt Eleeer vormoorR. Munchen, 21 Febr. Hedenmorgen werd de minister-president Kurt Eisner op weg van het ministerie van buitenlandsche zaken naar hot Prennerstrasse door luitenant graaf Arco Valley door twee schoten in het hoofd van achteren gedood. De dader werd door een schildwacht zwaar gewond en ligt op sterven. Aanslag op den BeisrschRR minister Ausr. München, 21 Febr. In het Land daggebouw is hedenmorgen een aan slag gepleegd op minister Auer. Toen hij in een toespraak uiting had ge geven aan zijn verontwaardiging over den moord op Kurt Hisner, vielen plotseling schoten uit een met een draperie bedekte linkertoegangs deur. Een man, gekleed in een uniformjas en een burgerhoed op sprong in de zittingszaal en loste verschillende schoten in de richting van Auer. Ook van de tribune werd geschoten. Onder de afgevaardigden ontstond een hevige paniekzij vluchtten de zaal uit. Auer zakte in elkaar, hij is zwaar getroffen door een schot in de linkerborstzyde. Door een der schoten werd de afgevaar digde Osei, lid van de Beierschp volksparty, getroffen. Hij is dood. De zitting werd opgeheven. Het Landdaggebouw is door militairen afgezet. den aanslag werden ook twee departements ambtenaren door scho ten zwaar gewond. De ministers Hoffmann en Frauendorffer, benevens een intusschen teruggekeerd sociaal democratische afgevaardigde, ver leenden den zwaargewonden de eerste hulp. Os tosstaRd la Munchen. Beriyn, 21[Febr. De moordaanslagen te Munchen wekken groote ontstel tenis omdat ze nieuwe blijken van de stormatmosfeer, die op zoo plaatsen in h6t ryk onrustwek kend tot uiting komt. De moord op Eisner en [de aanslag] op Auer schynen geen verband te houden. Beide mannen waren Bcherpe tegen standers en ook schy'nen beide aan slagen uit tegenovergestelde kampen te komen. Men vreest nu bloedige wraaknemingen evenals voor besmet ting met den geest van gewelddadig heid elders. De eerste berichten uit Munchen getuigen ook van de hevige paniekstemming die daar heerscht. De Vossische meldt daarover: in de stad heeft de crisis door de ge beurtenissen baar hoogtepunt bereikt. Overal loopen opgewonden groepen te hoop. De Spartaciërs en ooafhan- keiyken roepen tot de algemeen© staking en gewapend optreden op. Er heerscht zoo groote verwarring, dat niemand eigenlijk weet, wat hij wil. De aanhangers van Eisner eischen betoogingen als protest tegen den moord en de aanhangers van Auer eveneens als protest tegen den aanslag. De soldaten en arbeiders zijn tegen vanmiddag twee uur tet ge wapende betoogingen opgeroepen tegen pers, kapitalisme, studenten, officieren en adel. Tegelijkertijd wordt algemeene staking afgekoadigd, zoodat vanmiddag alle fabrieken, ook de krantedrukkeryen, stilstaan. Men verwacht bloedige gebeurtenissen; daar de kommandantuur te Munchen verklaard heeft niet voor bescherming te kunnen zorgen en de betoogers niet te zullen dwarsboomen. Munchen. 21 Febr. Se staat van beleg is afgekondigd. Uit de drie socialistische partyen, w.o. de com munistische, benevens de uitvoerende raden der arbeiders en boeren- en soldatenraden is een comité van actie samengesteld. Vandaag nog komt de ministerraad bijeen, die zich met de vorming van het nieuwe ministerie zal bezig houden. Da Duitecha koloaiBe. Berlijn, 21 Februari. In een artikel van de Deutsche Allg. Ztg. uit Wei- mar over Duitschland en zyn koloniën wordt gezegd: Het uitvoerigst heeft zich van de tafel der regeering graaf Brockdorff-Rantzau geuit, die terecht in het licht stelde dat een vrede, die ons geen koloniën brengt, voor ons evenmin een vrede is als een vrede zonder koopvaardyvloot. Wy zijn wel bereid sommige koloniën te ruilen, maar zouden koloniën niet kunnen en willen prijsgeven. Dat de rljksregeering het met graaf BrockdorffRant7.au eens is wat den wil betreft, om het koloniale bezit te behouden, biykt hieruit dat zij het ryksministerie van koloniën weer heeft bezet, waardoor tot uiting komt, dat zy aan de opheffing van dat departement niet denkt. Uit de Nationale Vtrgadarlag. Weimar, 21 Febr. Mevr. Zietz, (die herhaaldeiyk stormachtig wordt toegejuicht en dikwyis heftig met de vuist op de lessenaar sloeg) riehtte scherpe aanvallen op minister Noske. Troepen ter verdediging van het land en van de grenzen ver klaarde zij overbodig. Zy werd door president Fehrenbach tot de orde geroepen, omdat zij het IJzeren Kruis een schandeteeken genoemd had. Het kredietontwerp werd, nadat alle amendementen verworpen waren, in tweede en derde lezing aange nomen. Tegen stemden de Onaf- hankeiyken en de Duitsch-nationale Volkspartij. Hoogtrijë. Oalustoa ta Boadepaat. Beriyn, 21 Febr. Gisteravond heeft te Boedapest een vergadering van communistische werkloozen plaats ad. Er werd besloten onmiddellijk de bewapening van het proletariaat te eischen. Daarop trekken de com munisten, onder aanvoering van hun leider, ongeveer 3000 man sterk, naar de redactie van de seciaal-de- mocratische Volkspers en wilden het gebouw bestormen. De weg daarheen was echter door politie en door troepen van de volksweerbaarheid met machinegeweren versperd. De menigte werd niet doorgelaten. Op dat oogenblik werd uit een raam een lichtkogel afgeschoten. Onmid dellijk daarop werd uit de naburige huizen op de politie geschoten. Twee agenten werden aanstonds gedood. De regeeringstroepen openden het vuur met machinegeweren. Er ontstond een slag die een half uur duurde. De menigte vluchtte. De politie had 4 dooden en 19 ge wonden. De betoogers hebben meer dan 80 gewonden. Boedapest bevindt zich op het oogenblik in de grootste opgewondenheid. Versenigde Staten. Duitsche heedelsechopon Washington, 20 Febr. Het depar tement van oorlog verneemt, dat acht Duitsche stoomschepen, waaronder de „Imperator" aan de V. S. zyn toegewezen voor het vervoer der troepen uit Frankryk. De vaartuigen, die thans te Hamburg liggen, kunnen 50 60.000 man per maand vervoeren. Erb voinls. Chicago, 20 Febr. Beyer en vier andere secialistische voormannen, die door het federale hof op 8 Januari schuldig werden bevonden aan over treding van de spionnage-wet, door redevoeringen te houden en artikelen te verspreiden teneinde muiterij in het leger en op de vloot te veroor zaken en de recruteering te ver hinderen, zyn elk veroordeeld tot 20 jaren gevangenisstraf.: Os thuisreis va» preaidsnt Wilton. Washington, 20 Febr. Het depar-- tement van marine deelt mede dat de „George Washington" met president Wilson aan boord zwaar weder heeft te verduren, en naar Boston koers zet zonder convooi. Het slagschip ..New Mexico" kreeg avery aan een der machines, en is als convooi-schip uitgevallen. De torpedobooten moesten de „George Washington" eveneens verlaten. Minister Daniels gaf order dat de kruiser „Denver" het schip tegemoet zou stoomen. Wat den arbeid van de gehuwde vrouw in de fkbriek betreft, het ver wondert spreker, dat mevrouw Groe- neweg- dezen arbeid heeft verdedigd met het reactionaire jverouderde eco nomische .argument, dat men het loon niet kan missen, een argument, waarmede men vroeger ook den kin derarbeid beeft verdedigd. Dit argu ment weegt niet op tegen het ethische en het hygiënische belang van het verbod. Een regeling voer den tienurendag voor dienstboden acht spr. niet noodig. Voor verschillende andere categorieën bevat de wet de hoofd bepalingen. Voor de gedwongen winkelnering kan hy nog geen ontwerp toezeggen. De mimlBter deelt tenslotte een en ander mede over den op te richten Hoogen Raad vaa Arbeid. De beide eerste afdeelingen worden zJi.3. aangenomen; by het derde (Arbeidersverzekering) wordt de ver gadering verdaagd tot Dinsdagmiddag. UIT oe PERS. Hit Marlaa»raa,iluli. De Loeds (E. B.] over het marine- vraagstuk Bezadigdheid elscbt, dat Neder land voorloopig geen cent, dan tot onderhoud of liquidatie van wat nu eenmaal bestaat (en waarmee wy door de opeenvolgende miniBters van marine toch al wanhopig werden opgescheept) dringend noodig is, voor de marine uitgeve. Tot onder houd, zoo te bewyzen valt, dat het bestaande waarlijk nog eenig nut zou kunnen afwerpen, tot liquidatie, indien zelfs dat niet gelukt. Gaat men op dit oogenblik door met vlootuitbrelding, voteert men andermaal de onnoodige millioen en, zonder ook maar de kans te winnen, dat zij tot de defensie van Neder land iets kunnen bijdragen, dan be derft men voor altyd de toekomst, die onze vloot misschien zal moeten hebben. Wy zyn er niet zeker van, dat wy nu en voor altyd de marine zullen kunnen missen. Komt de volkerenbond niet of slechts op zeer onvolmaakte wyae tot stand, dan bestaat er een vermoeden dat Neder land, als koloniale mogendheid, over een behooriyke vloot zal moeten beschikken. Ontwikkelt de Liga zich echter tot ieta reëels, dan zal juist zy ons misschien de verplichting opleggen, een oorlogsmarine te onder houden. Defensie-nihilisme is ons daarom vooralsnog vreemd. Juist deswege weigeren wy voort te gaan op een door sleur platgetreden weg, die nimmer tot gunstig resultaat zal kunnen voeren en er nooit toe ge voerd heeft. AIb het noodig is, zullen wy voor groote financleele offers niet terug deinzen. Dan echter wenBchen wy te bezitten een marine, die, al is zij van beperkte omvang, zich, zoowel wat personeel als materieel betreft, kan meten met de beste vloten van andere stateneen marine waarop wy, wat nog nimmer het geval was, in tyd van nood ten volle kunnen vertrouwen. Imbezoroen. tweede kamer. Vergadering van Vrijdag. De Voorzitter doet de belang ryke mededeeling, dat het wetsvoor- stel-Marchant betreffende het Vrouwenkiesrecht direct na het voorstel-de Savornln Lohman tot wyziging van het regle ment van orde en het voorstel-Troel« stra betreffende een commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden, op de agenda komt. Daarna wordt voortgegaan met de begrooting voor arbeid. De heer Beumer komt op tegen de woor den des heeren A. P. Staalman ala zou de ware democratie niet by de antirevolutionairen te vinden zyn, Ook tegen den heer van de Laar trekt hy te velde. De heer Van Ravesteyn begeeft zich weder in debat met den heer Duys ever het bolsjewisme. Spr. en de zijnen zullen meehelpen aan wat goeds tot stand te brengen voor de arbeiders. De Minister zegt in zyn ant woord te hopen, dat hy aan de ver wachtingen zal beantwoorden. Aan spr.'s departement wordt thans met kracht gewerkt; er hangt voor ons land ontzettend veel van een goed doordachte sociale politiek af. De tijdjeischt andere werkmethoden, de wetten zullen zich meer tot de hoofdiyaen dienen te bepalen. De Minister weerspreekt de mee ning als zou zyn werkprogram be- heerscht werden door het gebeurde in de Novemberdagen. Spreker deelt vervolgens mede, hoe hy zich de afwerking van zyn program denkt. Binnen enkele dagen zal het wetsontwerp op de keuring van de levensmiddelen tot een waren wet worden uitgebreid, die tegeiyk met een wet op de keuring van vleesch kan worden behandeld. Een nieuw ont worp-Gezondheidswet wacht op het advies van den Gezondheids raad. Voorts zal weldra Sn staat van wijzen zyn het ontwerp-Drinkwater- leiding en de Riolenwet, tegeiyk met do wyziging van de Hinderwet en het ontwerp waterverontreiniging. Een wyziging Stuwadoors- en Steenhouwerswet ligt gereed. Nog andere mededeelingen doet de Min. hieromtrent. De nieuwe arbeieswet zal over zes weken bet departement verlaten. Heidér 9 Febr. 1919. M. de Red. Verzoeke beleefd, plaatsing voor het onderstaande in Uw blad. By voorbaat mijn dank. Met grote verwondering las ik ln de Heideree Courant van Dinsdag jl., dat by de te houden kinderlezingen de medewerking van geheel hetonder- wyzend personeel is verkregen. Op infermatle uitgaande, vernam ik, dat de meeaten myner kollegaas niets van de zaak wisten, alleen een paar van één zeilde school waren verzacht, hun hulp te verlenen.-Dit ter rechtzetting van mogelike ver keerde konkiusles, waartoe het be richt van de A.G.O. aanleiding zou geven. Hoogachtend, H. J. Mabwus, Onderwijzer. Ceaehto Redactie. In beleefd antweord op het Inge zonden stukje vaa den Hr. Marinus het volgende Donderdag 18 Februari werd het volgende besloten ten opzichte van de kinderlezingen. Om te voorkomen dat deze kinder lezing even ongeordend zou gaan ala 'n vorige proef werd besloten aan de hoofden en personeel van alle scholen oen circulaire te sturen waarin mede werking werd verzocht aan het perso neel van de schoot en waarin de volgende regeling aan de hand werd gedaan. Niet meer dan 600 kinderen. Geen ouders. Kinderen zouden zitten schoolsgewyze Distributie van de kaartjes naar het aantal kinderen, terwijl een kind geloot heeft welke plaats elke groep zou hebben. Hy werd verzekerd dat elke onder- wyzer gaarne zyn medewerking zou geven, om zyn kinderen een prettig uurtje te bezorgen en te gaan zitten by de kinderen van zyn school. De circulaire zou verstuurd zijn Zondag 16 Februari, maar dit lukte niet Ik nam aan dat ledereen wel zou Instemmen met onze regeling en ben wel wat voorbarig geweest (vandaar de circulaire niet tydig verzonden kon worden). Zeer zeker was het niet de bedoeling om over iemands diensten te beschik- zonder hem daar in te kennen. Met mQn verontschuldiging voor de dames en heeren die dit betreffen. Namens het Bestuur, V. COÜWZLAAB. Den Helder, 19 Februari 1919. Geachte Redactie. Hiermede verzoeken wy U beleefd plaatsing van het onderstaande In Uw blad. Ba ettelijke eatwlé keling Marine. Wanneer wy in de „Held. Courant" van den 18en j.1. de namen van de leden der benoemde commissie lezen en nog eens overlezen, is het ons met dén beeten wil ter wereld niet mogeiyk er iets, hoe weinig ook, van te begrypen. Daar waar toch bedoeld wordt de geeeteiyke ontwikkeling der geheele

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5