VREDESPRIJS-AANBIEDINGEKI S.A.KANNEWASSER, Oudkerk&Van Praag HENNY PORTEN Verkade's beschuit, F. van Peperzeel. Heden HER0PEKIN6 Oudkerk Van Praag. Steun aanJHiliciens. lllllllilllli Oude Jenever, Hellebrekers Oranjebitter en Laatste bericht», Advertentiën. EfANGELISATJTPALMSTRAAT. naar Vermogen' Ledenvergadering A. O. O. A. G. O. Waarom schrijft een schrijver, waarom dicht een dichter? Toegelicht met enkele voorbeelden uit „De Helderscha Padvinders". Stremming passage. Volkstuinen. 200 300 200 200 200 coupons Blousen-Flanel, 3V2 el, fl.98 stuks prima Dames-Schorten f 3.59 stuks Da mes-Nachthemden f 3.09 stuks Fransche Pantalons feston, f 1.59 witte Kinderjurken vanaf f 1.29 U Kanaalweg 148-149. Zuidstraat 82. |H Wersschf gij goedkoop te koopen? §n Vergelijkt clan eerst de prijzen bij: D. VAN LEEUWEN, Verkade's Beschuit Koningstraat 86 A. J. DE VRIES, H.H. Rookers! Tuinders. prima kwaliteit Paardenvleesch. Runder- en Varkensslagerij P. v. d. VLIET. Soc. Dem. Arb.-Partij. Afdeelinp: „Held.r". in haar kunstwerk, is overweldi gend en liep gisterenavond voor een volle zaal. GASBESPARING. G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. BLIEEKPOEDER. 22 cl. per stuk. Marine, vinden we slechts twee namen alleen van officieren, en nog wel een vlagofficier en een luit. t. z. Ie klasse. Bij de reeds bestaande commissies (tractementen en rechtspositie) zjjn wel minderen beneden den rang van officier, en deze maakt hierop een onverklaarbare uitzondering. Bese commissie welke reeds den 81en Jan. was geïnstalleerd en welks bestaan nn pas is uitgelekt. Reeds dit feit op zichzelf is voor ons bij de Marine dienendezoowel Roomsch-Katholie- ken als Protestanten, een oorzaak niet alleen tot vrees maar tot»een bijna zeker weten op een uitloopen van niet slagen. Wie toch kan het beter weten dan de marine schepe lingen beneden den rang van officier waar hem de schoen wringt? Niet alleen heeft het- onder chris telijke schepelingen bevreemding ge wekt, maar ook andersdenkenden vonden een zoodanige samenstelling gewoonweg bespottelijk. Tót zeover, als wij het zoo noemen mogen, het militaire gedeelte. Onder de burgerleden vinden we vele namen welke onze volle sym- phatie hebben, maar ook hier vinden we een niet te verklaren leemte. Hebben we niet twee vlootpredi- kanten en een vlootkapelaan Ook de namen van deze drie gees telijken welke uit den aard hunner positie zeer nauw in aanraking komen met de marineschepeling, zoowel van voor- als van achteruit, schitteren door afwezigheid. Slechts de vrees van het te veel vergen van Uwe beschikbare ruimte, belet ons verder uit te wijden hoe moeilijk het ons ook valt niet met meer klem te kunnen waarschuwen voor een ons inziens ontactische en ondemocrati sche samenstelling. Be reeds geruimen tijd bestaande R.K. Marine vereeniging „St. Cristo- phorus" en de sedert kort opgerichte vereeniging „Pro Rege" waarvan vele ProtestantschChristelijke marine schepelingen lid zijn, zouden ons in ziens in dit geval de aangewezen lichamen zijn om zeer verdienstelijke arbeid te kunnen verrichten. U hartelijk dankend voor do ver leende plaatsruimte, eenige Marine- schepelingen, leden van bovongoieom- de vereenigingen. W. Benthbm, Sergt. Torpm. a/b. Hr. Ms. „Emma", G. A. WraRDSsr, Sergt. Torpm. a/b. Hr. Ms. „Emma UIT DEN OMTREK. LEQERBERICHTEN. 0 vei plaatsingen, detaehasrlngsn, s Kapitein J. Hsaamafeer, van bet 8« iej. lnf. te Balgen o j Zoom worét stsj Ut l>t) bftt Sis rog. Int. te den Helder. De le lnit F. H Tenhieff, van het lis ree. Int, wordt op l Maart aa. geplaatst W) de njilltalie verkenningen te 's-Giaveiihtge. In verband met bet vertrek net eabepwld klein verlof van lSonderol&o>eren,7korperr en 76 aoldaten der lichting 1817 van bei bi ne.rlngadepot te Bergen N H ),a»l dit pei teneel worden vervangen door aeraoaeel van bet Ie en 8e bat21e reg lnf. te verstekte RUksgoedeien, werkt looding, ondergoed, eni.. vermist werden. Io verband daaimade ie bepaa d. Of t wede em lohundlegen Bullen geacbledan, dwn dat leder militair, die ean gedeelte zyner ultrnetlDf soek V»n Js mublUaauetoelage m<g niet meer dan da helft worden ingehouden, teken dana Ingeval van koiUng op de sold| wegen- dronktntcbav. De rerge nt G. V Rltmee ter. van het l< Sle reg. in' te den Hélder, wordt op U oveigeplaatet bij het U reg. van het wapen, In garnueen te Nijmegen. MARINEBERICHTEN. Offlcler-maehlnlat 8e kl 6. W. J. M.en la te Willetfeooid geplaatst aan boord van Hr. Ma. pantaardekaehip Zeeland. B(j Kon. baal uit 1* da gagagv. b. d dlenatdar vaart v. d vlsacherijlnap C. J Brnln, benoemd tot oib der visschetjjeo 2e kl. en z|jn benoemd de matrooa J G M. O Homan tot gearf v en de matr. In losten d «net 9. Karaaen tot matr. Opgave van overga.laatste onderofflole en der zeemacht. O, 19 Februari adjadantonderofflcler der matlmera A A. de Lange van Schors-oen naar Marine*neme Wlilemroord. Oo 1 Haart: bootsman J. Roose van Bolgia naar Wat htieblp Wllltmaooié sergeanttlmmtrman F. A Hiller atrom en rergeantenvUagtnigmaker J. Doodera. W. A. J. H. Relndera en O. Kgbacker van Vliegkamp Mok naar Vliegkamp Kooi). er van marine dnurtebUalag, betaald aan ontelrg ever- ST00MVAART8ERICHTFN. Stoomvaartmaatschappij Naderland. Banka anlv. 6 Febr. v> n CU -otta te Rrn.oon. Bawean, v Batavia ntar New-Yjik vla de Kaap, -ertrok 9 Febr. van Padang. jein vertr. 10 Febr. v Mantdo n. Yokohsma Karlmoan arrlv 9 Fabr. van Caloatta te Sabang. Rvmbracdt ve ir. 18 Febr. v Batavia u. A'dam O.-anJe attlv. 12 Febr. van Mac**aar te Manilla. Krakataavettr.M Febr. v Colombo n Bombay Ambon vertr. 18 F br v. Fbiladelphia n A'dam Rotterdamscha Lloyd. Djember eiilv 12 Febr, van Bombay te Batavia. Kon. Hall. Lloyd. HollandU, van Am»ter<am naar Bany paaa 20 Fabr. 6 n. voorm. Oxfordness. Holl. Amerika lijn. Poeldijk ertr. 18 Febr. v. New-York n R'dam. Zul^ÜK veitr.SOFabr v R'dam n Tamoa Rotte-d m, van Rotterdam naar New-York, pass. 14 Feor. van Cape Race Stoomvaartmai schappij Ocaaan. Patroclus van Amatardam naar Java via B rry. paaa. 16 Febr. Dover. Kon. West-lnd. Maildienst Stuy veaant, citrels, arrlv. 18 Febr. te B ttry Java-Paolflc Lijn. Grotlna, van Batavia naar San Francirco, vertrok 18 Fekr. van N»f laakl. RlndJ ai. van S»n Francl-co naar Battvla,arrlv. li Febr. te Kobe. Java Bengalen-lijn. Osram arrlv 11 Febr. van Ringoon te Cocbln. C.lcntta vertr.7 Jan. van Java naar Csicutta Texel,*21 Febr. Sinds de laatste dagen hooft ziek hier voor de kust geen drjjfljs moor vertoond. Ook de beurtvaart naar Alkmaar is heropend De garnalen - visschers zijn ook 's nachts al woor werkzaam. In den loop der week zijn ram hior uitgevoerd: 118 schapen, 7 kooien, lé kalveren, 3 paarden en 7 varkens. Weenen, 22 Febr. Gisteren is de Spartacistenleider Kela Kuhn in hechtenis genomen en door de bevol king gedood. In Budapest vreest men een opstand. Weenen, 22 Febr. In Bosnië en Herzegowina staan de Serviërs op en richten massamoorden aan onder do Mobammadaansche bevolking wier huizen verbrand worden. Haren te Rieuwediep. 2 Febr au>gekome-< vrn Rotterdam en bestemd voor Korenhagen de Nedeilindsche mot<>rv'»chtboot Brcndavla kapitein T Smulders au bij egger wtgeni gebrek aan motorolie yiS$CHCRUS<£RICHT!£$* Aengebmoht te Nieuwediep. 21 Febr. Door 68 toideta 4 0 kisten kleine •cho>, oer kim f tu ,8 kisten scharren pei kist 8 110.- lo k »t»n bot per kist f 22 a t 25 - 3 kabe jauwen per «tuk f 4 60 f 6 5P. Door Baimlenvieschere: 200 KG gekookte garnalen, per K g f 0 ?0 a f 0 23. 81 Febr. Door 83 koideis: 601 kisten klelDe schol, per kiet 10.- MO kisten scherreu, p*r kist f 7 60 a f 9.- 1" kisten bot, psr kist f 28 a f 36 Door garnalenvisscbers880 KG. gskookts garnalen, per K.G f 017 a f U.18 22 Febr. v/m 8 uur. Niets bladen Seaoten over >918 o B legeneo aan wie In den loop van 19 8 or uit 'e Rjjke dienst werd ve leend en «U lijden aan d erven. MARKTBERICHTEN. Alkmaar, 21 Februari 1919 m laaie boerenkaas f -middelbare boereakaae f 74 middelbare fabriekakaas f Aangavoard 81 stapele, wegenda 16.818 K.G. Beverwijk, 21 Februari 1919 Boerenkool f 1.30 a f I 60 per kist, knolselderij f6 afe. gr< e- e kool f 6 a f 12 per 100 etuka ble'en f 0 a f 0.-, savoye kool f 10 a 118 per 1C0 stuks, petersel e f 0 a 10,prei f 30 a f 18 solde» 8 f 10 f 20 per 100 boa, spruiten ft.- af 8 - per mand. aploazle f 1.26 a f 0.— per ben, witlof fa a f 8 80 per ben, rabarber f 18 a f 80. Burgerlijke* Stand v. Helder, Van 20 tot 21 Februari. ONDERTROUWDJ. H. van der Dussen en B. A. Buiskool. GETROUWD H. van Loenheut en A. Bloemendaal. J. H. van Vliet en R. Dijkshoorn. C. J. Lubbert en G. Toxopeus. J. Fliekke en T. Roeffel. BEVALLENT. Koek geb. Tl», ser.z. G. Welboren geb. Greet, n, S. Herschel geb. Valk. z. GETROUWD H. C TIMMERS, Officier-machinist K.M. en CAT0 MASSA, die hiermede tevens hun oprechtan dank betuigen, ook namens weder- zljdsche Familie, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Gorinchem, 20 Febr. 1919. Tot mjjn diepe droefheid overleed plotseling, mijn innig geliefde Vrouw, MARIA PETRONELLA IKE, geboren KLERGQ, in den ouderdom van 34 jaar. Haar diep bedroefde Echtgenoot, S. IKE. Helder, 22 Februari 1919. Verzoeke beleefd vanrowwbeklag verschoond te blijven. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het plotseling over ijlden onzer geliefde Zuster, MARIA PETRONELLA IKE, geboren KLERCQ. M. KLERCQ. W. KLERCQ—Kok. J. KLERCQ. A. KLERCQ-Kok. H. KOK. Helder, 22 Februari 1919. Verzoeke beleefd van rouwbeklag verschoond te Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, EUSABETH ANNA GALLAS, Weduwe van Gbrhardus Kruys, in den ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam C. KRUYS. 's Gravenhage, 20 Febr. 1919. Bezoek» kunnen riet worden a'gewacht. De ler aarde bestelling zei plaats hebben Maandag ai or Hieuw Bik en Duinen. Yertrek van 2a E 31 mast raat 178, te 1 uur. Zondag v.m. half II In de Westar Kerk, Ds. C. J. WARNERS. '$Af. zes uur In Gebouw Palmstraat, J. L. O. v. d. ROEST, van de Utr. Zend. Vereen. op Maandag 24 Februari 1919, des avonds half negen, In do Bestuurs kamer van het ALB. MILITAIR TEHUIS (SPOORSTRAAT). Agenda Voorzien in een Bestuursvacature. Kl nderlez I ng 26 Februari, „Tivoll" 1 2 uur, Zoo mooi als zonneschijn, met llohtbeelden. Kinderen van 6—10 jaar. 2'/,-3»/» uur, Alleen op de wereld, met lichtbeelden. Kinderen van 10—14 jaar. Kanrtvarkoop op school. Entrée IO cents. Tivoli, Vrijdag 28 Febr. ..PALLIETER" door Mur. W. L. BOLDINGIGOEMAKS. Kaartverkoop vanaf Woensdag g.t. als gewoon in den boekhandel. Vereeniging UITVOERING ter hardaaklng van het ACHTJARI8 BESTAAN op Zaterdag 22 Febr., 's avonds te 8 uur precies, h de bovenzaal van hef Militair Tahuis, Spoorstraat. Toontilsluiji, iDordiiGiilen, schimmenspel, greuiattische standen in isidiie wiassiogm. Toegangsprijs 40 cent. 0e «eigende zittingen (g-O'ne taarten) zullen nader werden bekend gemaakt. H. BUISKOOL, Secretaris. BEKENDMAKING. De Dansclub „I. M. O." maakt bekend, dat er a s. DINSDAGAVOND, van 8-10 uur, gedanst wordt In „Casino". BET BESTUUR. De Burgemeester van Helder maakt bekend, dat, wegens het leggen een er rioleering, het rijtuigverkeer laDgs den Brakkeveldweg zal zijn ge stremd van 24 Februari tot en met 1 Maart a.s. Helder, 21 Februari 1919. Vergadering Donderdag 27 Februari 1019, uur, Militair Tehuis, Kanaalweg, Trouwe opkomst. Het Bestuur. Oistributie Callantsoog. In de week van 23 Febr. 1 Maart wordt bij de winkeliersverkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 321: 21/, ons suiker; 322 1 ons rijst 323J ons kindermeel. 18peulvruchtenkaart 5 ons groene erwten no. 27 van het brandstoffenboekje 1 pak kaarsen; no. 28 van het brandstoffenboekje 1 pakje puddingpoeder; no. 12 en no. 7 der kaaskaarten: 2 ons kaas, 30 plus; no. 16 van het Kindersuikerboekje 21/l ons Suiker; Bons voor 21/« ons havermout en voor 2J ons tapiocameel, alleen voor zieken, zwakken en kinderen, ter Secretarie verkrijgbaar. VERLOREN, DiDSdag, zwart leuren BEURSJE, inhoudende sacig Zilver geld en Bottrksart. Tegen belooning terug te bezorgen, Loodsgracht 62. DIENSTBODE. Gevraagd «en Dag-Dienstbode. Zondags vrij. Loon f3.—. B|j: J. BROERSMA, Middenstraat 28. Gevraagd een nette DIENST BODE. AdresPlantsoenstraat 5. Net DAGMEISJE gevraagd. Adres Bureau van dit blad. Terstond gevraagd een flink aankomend MEISJE niet bsnedan 16 Jaar. Adres: Koningstraat 108. Wordt gevraagd, voor spoedige indiensttreding, een flinke, dege lijke JUFFROUW, voor ds Hulshou ding. Brieven, onder No. 457, Bureau van dit blad. Gevraagd een nette LOOP JONGEN, goed kunnende Fietsen. Zich direct aan te melden bij J. W. HEIJDANUS, Bloemist, Molen gracht. Net persoon P.G., zoekt degelijk KOSTHUIS Alles inbegrepen. Brieven, liefst, met prijsopgaaf, onder No. 456, Bureau van dit blad. Te"koop gevraagd een Wandal- wagentje*. Adres: Langestraat 4. Te koop gevraagd goed Vouw- wagentje, met opgaaf van prijs. AdresSpoorstraat No. 97 boven. Te koop ©en groene VUL KACHEL, twee Zinken TEILEN i een) paar WATERLAARZEN. Te bevragenLaan 54. Te koop een HEERENRIJWIEL on ean partl] KONIJNEN. Adres Brakkevelddw.str. 6. Te koop een houten BOET, breed 90 M., lang 8 M., gedeelte met Zolder, gedeelte ingericht voor stal ling 2 Koölen, bij: S. KUIPER te Julianadorp. Aan 't zelfde adres te koop een TUIGENKAST, zeer prsctisch ingericht. Te koop een Fornule, een drie rij Harmonica en een mahonie houten Penantkaet. AdresOranje straat 43. Gezoomde witle Luieps en Servetten 59 cent. Groote stukken Band19 cent. Prima Kousenband-elastiek 59 cent. Groote witte Handdoeken 39 cent. Vitrages, spotprijs, nu39 cent. Zeegras Bedstellen, 2-pers., gekl. tijk, 1539 cent. Groote cheviot Jongensbroeken 159 cent. Groote knotten zwarte Sajet nu 119 cent. Groote witte Zakdoeken29 cent. Klossen wit Machinegaren 49 cent. ZIKT ONZE ÉTALAGES!! "PS "WH Hoogachtend, Te koop een goede HEER EN- FIETS, f 27.50. Te bevragen Boek handel MAAS. Te koop e*n twee-pefsooos Ijcoren LEDIKANT. Adres: Janzen- straat 36. Te koop, wegens vertrek, een net BURGER WOON HUIS,Yan Hogen dorpstraat No. 37. Leeg te aanvaarden 1 April a.s. Te bevragen bij: R. N. VAN OS, Binnenhaven No. 9. Ondergeteekende maakt hürdoor bekend, dat hij z|jn zaak, Vleeecft- houwerij, heeft overgedaan aan den Heer P. v. d. VLIET, en zegt tevens dank voor het genoten vertrouwen en beveelt zijn opvolger beleefd in Uw gunst aan. Achtend, J. KUN8T. Beleefd biedt ondergeteekende zich aan, en hoopt het vertrouwen, zijn voorganger in zoo ruime mate ge schonken, ook te mogen genieten, door steeds te zorgen voor een cor recte èn vakkundige bediening. Minzaam aanbevelend, P. v. d. VLIET, Braewaterétraat. De ondergeteekende maakt het geachte publiek bekend, dat de RIJWIELHANDEL, West- straat 111, voorloopig is verplaatst naar de SCHAGENSTRAAT «8. Houdt zich tevens aanbevolen voor alle mogelijk Riiparatlewerk, Vulcinlseeran van bind^n'en Emailleeron. Aanbevelend, H. J. VAN WOUDENBERG GEVESTIGD als Aanspreker: De Ruijterstraat 9. Zich bij voorbomsnéc gelegen heid beleefd eanbeveiend. degelijks verkrijgbaar in het filiaal Aanbevelend, B. A. ADRIAANSE. Te koop sferke WERKFIETS, met besta banden. Voor spotprfjs. AdresSpoorstraat 91. Te koop een nieuwe HARMONICA, DEKZEIL, een paar LAARZEN en 2 met de hand geprikte nieuwe MATTEN. Adres: Hartestraat 1. (150 Gr. van de Witte brood kaart) verkrijgbaar bij T.l.f, 192. SPOORSTRAAT. Illlllllllllllllllllllllllllllllllll! Weer ontyangen een partij prima ROOKTABAK van fl.50 en fl.80 p. half pond. GEEN SURROGAAT. Bij H. L. MULDER Achtergracht Z.Z. 6. Allen, die nog TUINZADEN wenschen te betrekken van „Turkenburg", Bodegraven, ge lieven spoedig prijscourant te vragen, Sluisdijkstraat 143, (Spourhuis). Tevens aan hetzelfde adres te koop een Boetje, 11 Raman met glas en eenige Deuren. Vanaf heden verkrijgbaar bij Nico Boes, Kroonstr. 3, 8EHAKT f I.OO. LAPPEN f 1.10. ROSBIEF f 1.15. BIEFSTUK f 1.25 en fl.30. Alles per 5 ons. ROOK.VLEESCH (uitgesneden), 50 cent per ons. diverse merken, f 5.50 per Literkruik. f 4.50 per Literflesch. Emmastraat 33. Talefoon 280 van de voorh. J. KUNST, Breewaterstr. Aanbevelend, Openbare Vergadering op Maandag a.s. den 24 Februari, in Tivoli. [behoudens toestemming Autoriteiten]. SPREEKSTERMej. T. BLAAUBOER, Candidate voor de Prov. Staten. SPREKERA. W. MIGHELS, Lid van de Prov. Staten. onderwerp De a.s. Verkiezingen. DEBAT VRIJ. Zaalopening 7.30 u. Aanvang 8 u. Entree. 10 ct. Medewerking ean de Arbeiders-Zangvar. „Kunst aan 't Volk". KAARTEN vanaf heden 10 ets. verkrijgb. in hef Marine-Bondag bij den Secretaris. Het Bestuur- A' G" A- VERSTEGEN, Voorz. Het Hestuurj j BOrkeRT, Secr. Da Directie dor CINEMA. Te koop geheel of bij gedeelten eene nrima inventaris kleine Ijzerwaren en Gereedschappen. Adres: Bureau van dit blad. EEN VERSTANDIG MENSCH zit liever voor weinig geld 2'U uur In de Bioscoop, als voor veel geld een groot uur. Daarom was de Ta venu Bioscoop gisteren lotaal uitverkocht, komt dus op tijdü Uw speciaal voor staand an hangend licht, Is bij Gassanitalr, Emallle en Huishoudelijke artikelen. Onze prima kwaliteit thans 20 ot. p. half pond. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63. Tel. 279. De fijnste Sinaasappelen, J. VAN LEIJEN, Oranjestraat 43.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6