HELOERSCHE COURANT Eerste Blad. Nu. 5057 ZATERoaa 1 MAART 1919 47a jAaNUANG Uitgavar i C. EE BOER Jr., Halder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In de stad f 1.10, per post t 1.35. Buitenland t 2.35. Losse ex. 3 cent. Advertentifin per regel 15 oent. BUITENLAND. Do Vredesondarhand.llngen. Uil Parijs wordt aan het Hhl. ge meld, dat waarschijnlijk, zoodra het ontwerp voor den Volkerenbond is aangenomen en geratifiterd, de neu trale mogendheden zullen worden uitgenoodigd toe te treden, hetgeen wel bewyit, dat de groote zegevierende mogendheden niet van plan zj|n zieh van het nieuwe instituut meester te maken. Btlangrljkt vtrklariogtn van Tardiau. Parijs, 27 Febr. Tardieu beeft in zijn wekelijksch onderhoud met de journalisten verklaard, dat de Com missie van Tien, heden de Zionis tische vertegenwoordigers heeft ont vangen. De geallieerden zijn het onderling volkomen eens betreffende, en staan sympathiek tegenover de wenschen der Zionisten. -Er zal een oplossing worden gevonden waarbij Palettina onder bescherming van den Volkerenbond komt, terwijl Engeland als gevolmachtigde zal optreden. Aangaande den linker Rijnoever verklaarde Tardieu geen annexatie daarvan wenschelyk te achten, doch het was voor België en Frankrijk noodzakelijk zich te beveiligen en maatregelen te nemen om Duitsch- land te beletten aan den linker- Rijnoever een aanvalsbasis te maken. De rapporten der territoriale en financieele commissies zullen tus- schen 8 en 15 Maart gereedkomen, het rapport van de commissie voor de vaststelling der verantwoordelijk heid eerst later. Itallaamchs eltchsn. Londen, 26 Februari. De door Italië van Oostenrijk te eischen oorlogs schadevergoeding zal naar de voor- loopige berekening 600 millioen be dragen. Daar het uiterst twijfelachtig is of de betaling daarvan kan wor den afgedwongen, zal de Italiaansche regeering misschien haar toevlucht nemen tot een practisch middel om zichzelf sehadeloos te stellen, be staande in bizonder gunstige con cessies inzake de natuurlijke hulp bronnen des lands. Zoo stelt men zich hier voor dat Oostenrijk ongeveer V» van de te eischen schadevergoeding zal betalen in timmerhout waarvan het in een tijdperk van vijf jaar dan 8 millioen M8 aan Italië zou mpeten leveren. Ital i sn Zu d-Slifiü. feiiijs, 27 Febr. Daar Italié defini tief heeft geweigerd arbitrage van Wilson in de quaestie met Zuid Slavie te aanvaarden, diende dit laatste heden bjj de conferentie zijn eischen in, waarbij de Isonzo als grensrivier wordt gevraagd. Volgens berichten uit Italië hebben de Zuid-Slaven de algemeen® mobili satie afgekondigd. Italië staakte dien tengevolge de repatrieering der Zuid- Slavische gevangenen, welke tijdens den oorlog metOostenrljkzyn gemaakt. •e Zuid-Slavische gedelegeerden spreken tegen, dat de algemeene mobilisatie is gelast. Zij verklaren, dat het leger, dat na de nederlaag van Oostenrijk werd ontbonden, thans wordt gereorganiseerd op een z beperkte basis. D« Dultioh» oorlsgtiohepsn. In het Engelsche Hoogerhuis v tigde Lord Islington de aandacht op een bericht in de bladen, dat op de conferentie te Parijs overwogen zou worden alle Duitsche oorlogsschepen, die thans onder Engelsche hoede te Scapa Flow liggen, te doen zinken en hij vroeg de regeering of de mogelijkheid bestond, dat dit plan ten uitvoer zou worden gelegd. Lord Littow antwoordde namens de regee ring dat dit een zeer belangrijke quaestie was, die echter groote moei lijkheden medebrengt. Het voorstel om de Duitsche schepen te doen zinken, zou slechts dan ten uitvoer worden gebracht, indien de vertegenwoordigers der naties, die thans te Parijs bijeen zijn, algemeen tot de slotsom kwamen, dat dit de beste oplossing zou zijn. Lord Lytton zeide niet bevoegd te zijn om mede te deelen welke instructies de En gelsche gedelegeerden waren gegeven, maar hij kan wel verklaren, dat de regeering het van groot belang achtte, dat deze schepen in het vervolg geen £pel meer zouden uitmaken van de maritieme bewapening der wereld of aan de vloot van de een of andere natie zouden worden toegevoegd. Indien deze schepen niet weder als oorlogsschepen gebruikt zullen wor den, staan er drie wegen open: le. kunnen zij in volle zee tot zinken worden gebracht2e. kunnen zij gesloopt worden en 3e. kunnen zij publiek verkocht worden onder de voorwaarden, die men wil stellen voor hun later gebruik. De Daily News meent, dat Frank rijk, op het beste deel der Duitsche vloot aanspraak maakt in de onder stelling, dat de wereld toch naar het oude machtsevenwicht zal terug- keeren, waarbij rang en beteekenis der verschillende naties zullen afhan gen van de som aan geld en geest kracht, die elk voor zich aan oorlogs munitie kan verkwisten. Het bestaar van den volkenbond wordt daarmee stilzwijgend ontkend. Do hervatting van den bewapenings-wedijver s de wereld {en Frankrijk niet in laatste plaats te gronde richten. De Morning Post acht het Franscbe verlangen daarentegen „buitenge woon redelijk". Het blad betwijfelt alleen, of Frankrijk veel aan de Duit sche schepen zal hebben, die bekwaam voor het bizondere doel van het doen van korte tochten en slag leveren zijn gebouwd. Vera«ni|d8 Staten. Anariki is daa volkonbaad Washington, 27 Februari. In den loop der besprekingen van Wilson met de leden van het Congres, zeide de presideat, dat de grondwet voor don volkenbond was voorgesteld door ld. Het ontwerp was ochter niet dat, hetwelk door Imuts was uitgewerkt. De ontwerpen, ingediend door de Vereenigde Staten en Italië, waren verworpen. De zienswijze der republikeinen is niet veranderd door de conferentie. Wilson ontkende, dat de volkenbond beteekende de usurpatie van de macht van het Congres om oorlog verklaren. De kracht van don bond ligt, naar bij verklaarde, in ie vriendschap tussc-hen Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en Japan, tuaschon wie een ernstig geschil onduldbaar is. Wilson verklaarde ten slotte, dat de ontwapening geen invloed aou hebben op de militaire oefeningen. Rusland. Da t.e.tan< In P.troiraë. De „Times" verneemt uit Helsing- foraVolgen» berichten uit Petrograd zijn daar op 10 Februari ernstige onlusten uitgebroken. De relletjes werden, veroorzaakt door een bataljon der z.g.'internationale communisten, uitsluitend bestaande uit gewezen Duitsche en Hongaarsche krljgage- 3D, die laat hadden van de sovjet om de stad te zuiveren van de massa's deserteurs die van het Narwa- en het Pskoff-front binnen stroomden. Ongeveer 80.000 deser teurs slaagden erin twee munitie depots te plunderen, en maakten zich meester van een aanzienlijke hoe veelheid granaten en geweren. In verschillende straten kwam het tot geregelde gevechten. Enkele sovjet gebouwen werden in brand gestoken onder het gejuich van de menigte. Voor het eerst na de bolsjewistische revolutie werd de actie tegen de so vjet-gezaghebbera openlijk gesteund door klei»e afdeelingen zeelieden. De beweging schijnt evenwel onder drukt te z{jn. Engeland. Vraat voor Amorikaaoscho ooncurraotio. De door Lloyd George op een ver gadering voorspelde gevolgen van de eisehen der Engelsche mijnwerkers doen zich reeds gevoelen.Lloyd George wees er op dat de inwilliging der eischen der mijnwerkers, 6 urigen arbeidsdag en de zeer belangrijke loonsverhooging niet alleen grooten invloed zou hebben op verhooging is prijs van allerlei behoeften, maar ook dat er een groot gevaar in schuilde voor den Engelschen mijDbouw. In de kringen der Engelsche kolenindustrle van Glasgow en westelijk Schotland maakt men zich reeds ongerust over het bericht, dat voor de Zweedsche Staatsspoorwegen 30.000 ton Ameri- kaansche kolen is aangekocht, welke gedurende de eerstvolgende weken te Gothenburg geleverd moeten wor den en dat de Nederlandsche regee ring 50.000 ton kocht om in Rotter dam te worden.geleverd. Men acht het onmogelijk, dat de lage fob-prijzen Amerika de hooge vervoerprijzen over den Oceaan zullen compenseeren. In Engeland slaat men den gang van zaken met oplettendheid gade. Duitschlaod. 40 mlllioan tchads. Berlijn, 28 Febr. Het bedrag van de schadevergoeding, gevraagd in verband met de Spartacistische woe lingen te BerUj», bedraagt thans 40.0f0.000 mark. NOORWEGEN. Dos» aaasluitlag bij da „latarnatiosala". De Noorsche arbeiderspartij beeft besloten, dat de party niet aan den wederopbouw van de oude Internatio nale zal deelnemen, maar verbinding zal zoeken met de links-socialistische partijen in het buitenland, om met deze een nieuwe internationale or ganisatie te stichten. Korta bariohtan. Italië wordt waarschijnlijk de bescherming opgedragen van het on afhankelijke Armenifl, waarvoor Amerika schijnt te willen bedanken. De Algecirasakte zal hoogst waarschijnlijk worden opgeheven alleen het Fi anscheprotectoraat wordt erkend met een Spaansche invloeds sfeer; Frankrijk zal de open deur moeten handhaven. De schade, welke de oorlog Frankrijk heeft berokkend bedraagt ca. 120 millioes francs. De berichten omtrent ongeregeld heden in Italië worden officieel tegen gesproken. In de Belgische Kamer wordt voorgesteld Antwerpen in plaats van Rotterdam te maken tot basis der voedselvoorziening voor de Amerl- kaansche troepen in Duitschland. Wilson vertrekt 5 Maart naar Frankrijk en zal 4 Maart te New-York een rede houden. Clemenceau is weder op de zit ting der vredesconferentie verschenen, Lloyd George houdt een rede op de arbeidsconferentie. In zijn rede verklaarde Lloyd George, dat da blokkade niet kon worden opgeheven, voordat Duitsch land het vredesverdrag heeft onder teekend, dat den oorlog onmogelijk zou maken. Hy had hoop, dat de preliminairen binnen| enkele weken zouden zyn ge teekend. In 1917 waren er in Engeland 1.837.000 meer ongehuwde vrouwen dan ongehuwde mannen. Een aan sporing voor vele dezer vrouwen om een zelfstandig bestaan te zoeken. Japan is bezig en, naar het schijnt met succes, Duitsche officieren aan te werven. Zy krygen 5000 Mark handgeld en 1200 Mark tractement per maand. BINNENLAND. Nederland en België. De Parljsche correspondent van het H.blad meldt: Men kan zeggen, dat de voornaam ste werkzaamheden der commissie voor de Belgische territoriale eischen zal zyn de herziening van het ver drag van 1839. lit verdrag is ten aanzien van de mogendheden, die neutraliteit van Belgie gegarandeerd hebben, nietig geworden door het feit van den inval in Belgie, maar niet ten aanzien van Nederland, dat geen waarborgende mogendheid was, doch party. Het blijft dus bindend voor Belgie en Nederland en ten opzichte van Nederland blijft Belgie een neutraal land.Er moeten dus onderhandelingen tusschen beide landen voorbereid worden. Het is waarscbijniyk, dat de commissie by het opstellen van haar rapport ten aanzien der revisie noch Belgie, noch Nederland zal hooren, maar is haar werk eenmaal afgeloopen, dan zal de quaestie voor den Raad van Tienen komen, die dan zeer waarschynlyk beide partyen zal hooren. Yelgens gesprekken, die ik heb gevoerd, schljat de conferentie geen uiteenzettingen te zullen aanvaarden, niet gegrond zyn op ethnografl- sehe argumenten, maar voornamelijk op economische en strategisch# over wegingen. In ieder geval schynt men hoewel symphatiek staande tegenover Belgie als martelaar, zoo ruim moge ïyk de belangen van Nederland te willen in hel oog houden en het land geenerlei geweld te willen aandoen. Volgens de „Temps" is het waar schijnlijk, dat de commissie Maandag s. met haar werkzaamheden gereed 3. Dadeiyk daarna zal de raad der mogendheden zich moeten uitspreken over de herziening van het verdrag van 1889. Het gaat met name om de vraag, of die revisie moet verzocht worden door Belgie alleen of door de geallieerden, die de neutraliteit van Belgie gewaarborgd hebben, of wel door den Volkerenbond. PatroUum. Volgens Ministrieele mededee- ling wordt Maandag 3 Maart, de petroleum distributie opgeheven. De prijs wordt voorloopig vastgesteld op 25 cent per liter. Nltuwa vervoerdocumentin. Met iDgang van 1 Maait zijn voor de BeurtvaartODdernemingen nieuwe vervoer-documenten ingevoerd, waar op moet worden aangegeven of de zending al of niet verzekerd moet worden, alsmede het bedrag. Deze formulieren, die weder van anderen vorm zijn dan die welke in den laatsten tyd waren voorge schreven, zyn by dedirecties der vervoermiddelen te bekomen. De afzenders zyn verplicht de adressen zelf in te vullen en by de zending te overleggen. Belgische Journalistiek I Wy lezen in „De Telegraaf' „Zooals men weet is een groep Belgische journalisten, op uitnoodi- giDg van de afd. Belgie van de „Ver- eeniging tot Verbreiding van kennis omtrent Nederland in den Vreemde", een bezoek aan ons land komen bren gen. En gisteren hebben zy ook de Jaarbeurs met een bezoek vereerd. Nu kan men gastvrij zijn, en voor de fouten van zijn gasten de oogen sluiten, doch men kan dat slechts doen, zoolang men daardoor geen algemeene belangen schaadt. Wat ons vandaag echter ter oore kwam heeft zoozeer onze verontwaardiging gewekt, en kan, indiener over wordt gezwegen, den goeden naam van den journalist en het belang van een goede voorlichting zooveel kwaad doen, dat wij besloten hebben het te publiceeren. De Belgen die hier kwamen om voor hun blad een beschryving van de Jaarbeurs te maken, hebben een voudig het werk van hun adverten tiecolporteurs overgenomen, met dit verschil, dat zij hun lezers niet in de advertentierubriek, doch in de redactioneele rubriek betaald enthou siasme voortzetten. Zij zijn van mon sterkamer tot monsterkamer gegaan, of liever van stand tot stand open stands leenen zich beter tot bewierooking, en ook tot „en passant" plaats hebbende onderhandelingen; en boden hun waar op de meest schaamtelooze wijze te koop, de een voor 6, de ander voor 10, de duurste voor 20 francs per regel. Iemand, die in het gebouw van de Korenbeurs eenige meters tafelvlak heeft gehuurd, vertelde het ons. gebelgd. „Je kan van je Belgische collega's nog heel wat leeren!'" hy spottend, en by vertelde, hoe een van de heeren, een verslaggever van de „XXLième Siècle," naar zijn uit stalling was komen kyken, en gezegd had, dat hij er wel wat over schrijven wilde; het kostte „vingt francs le ligne." Terwijl hij zijn aanbod aan lokkelijk stond te maken, door voor te stellen de beschrijving direct te maken in de aanwezigheid van zyn slachtoffer, deze kon haar ook zelf opstellen als hij wilde (hii kon er alles inzetten), als hy het dan morgen maar even opzond naar Hotel Central in Den Haag - stond een vrouwelijk collega al eenige notities van den stand te maken, om te laten zien, dat er „al aan gewerkt" werd. En toen onze zegsman geantwoord had, ernstig over het aanbod te zullen nadenken, "kwam er een nieuw journalist, een mijnheer van „Le Peuple", die het biykbaar harder Hoeren Kleermakers! Tjitlijki ipolgoidkoopi uiriniiinbiiding: Ridiua sitilli 11 ES pir il. Liniun (praal 11.30 Miuwmmg (piiia) 100 c.M. I I.IS Moumiitg (prima) 70 c.M. 1070 Grijze uiring (ml). I0.SI Yellen grijze willen10.10 „lil. I. GRUNWöld KEIZERSTRAAT 108 by de Keizersbrug over de Automaat. Onze fourniturenafd.is op de 2e étage. noodig had, het althans voor Yyf francs wilde doen. Het verwondert ons niet, dat onze zegsman over dit optreden verbaasd en verontwaardigd was. Verbaasd, omdat men het, de» hemel zij dank, in ons land niet gewend is, een journalist te kunnen orakoopen, en omdat dit openlijke, schaamtelooze optreden des te verbijsterender is. Verontwaardigd, omdat men zich afvraagt wat er op deze wijze van de objectiviteit van verslagen kan overbiyven! Indien wy, als Nederlandsch jour nalist, hierover zwegen, zou men eens kunnen meenen, dat wy dezen vorm van corruptie goedkeurden of hem althans zoo erg niet vonden. Het is daarom, dat wij hierover het onze hebben willen zeggen. Het kan geen kwaad, als men eens onbewimpeld de waarde van de Bel gische journalistiek bespreekt, ook in verband met andere recente uitla tingen van de Belgische pers." Thee. Op de gisteren gehouden theeveiling in de Brakke Grond te Amsterdam, werd, in verband met de bepaling van den minister, dat de verkoopprijs bij de winkeliers niet hooger mag zyn dan fl.45 per pond, voor de mindere soorten f 0.80 en voor de betere kwaliteiten f0.95 per pond geboden. PLAATSELIJK NIEUWS. Afachatd mr. Vsn Poelje, Met den trein van 4.12 is de heer Van Poelje Vrydagmiddag naar zijne nieuwe woonplaats vertrokken. Aan het station waren aanw^jg de Bur gemeester, de heer W. ü\»uwing, de wethouders de Geus, Grünwald en de Ven, de heer K. de Vries, hoofd kommies ter secretarie, benevens de raadsleden Kry nen,|Boon en Adriaanse om den vertrekkende een laatsten groet toe te roepen. Liefdadigheidsvoorstelling. Door de Tooneel vereeniging Tavenu zal Dinsdag 11 Maart eene herhaling worden gegeven van de opvoering van het biyspel van mr. C. P. aan Rossum „Pomarius", ten bate van de kas der afdeeling Helder van het Centraal Genootschap voor Kicder- her8tellinga- en V&cantiekolonies. Dit geestige blijspel werd voor eenige weken voor leden en donateurs der vereeniging Tavenu opgevoerd en mocht toen veel succes oogsten. Het stuk is dol vermakelijk en geeft oen vaak scherpe persiflage op de officleele rechtwetenschap. Pomarius zaakwaarnemer en als zoodanig knapt hij allerlei zaakjes op waaraan een luchtje zit. En de „fatsoenlyke" advocaten moeten bet tegen den aal gladden Pomarius afleggen. Ook de intrige is amusant en origineel, kor tom, het geheele stuk is in hooge mate amusant. De hoer van der Lee als Pomarius en mejuffrouw Burgers als zijne part nerin leverden prachtig spel en dreegen voor een groot deel het succes van dien avond. De andere mede- spelenden pasten zich geed by deae hoofdrollen aan. De volgende week zal men bij de burgery de lysten presenteeren voor inteekening op deze uitvoering. Wij vertrouwen dat vele» van deze ge legenheid gebruik zullen maken om een goede tooneeluitvoering te zien en bovendien de kas te stijven van een zoo nuttige vereeniging als het genootschap, dat het bovendien drin gend noodig heeft. R. K. Bond vu Handelt-, Kantoor- en Winkelbedienden. Donderdag 27 Februari hield de Ned.R.K. Bend van Handels-,Kantoor- eD Winkelbedienden,afd. Helder, eeDe propagandaveigadering in de eetzaal van hotel Belle vue", waar als spre ker optrad de heer B. Haver, vry- rstelde van het Hoofdbestuur. Na opening door den voorzitter, den heer Janssen, nam spreker het woord en heette alle aanwezigen harteiyk welkom in dezon pas opgerichten Bond en sprak de hoop uit, dat spoedig het geheele Katholieke kan toor- en winkelpersoneel zich zou scharen aan de zijde van genoemden Bond en allen als lid zouden toe treden. Vervolgens braeht spreker verschillende voordeelen der organi satie naar voren, waarby vooral werden aangehaald,de 8-urigearbeids dag, het collectief arbeidscontract, salarisregeling, vacantiedagen, enz. enz., kortom alles wat personee zonder organisatie moeilijk kan ver krijgen. Tevens, aldus spr., moeten wy ons organiseeren om krachtig en eensgezind onze rechten te kunnen verdedigen. Spreker liet verschillende staaltjes hooren, omtrent loenques- ties enz., die na eenige correspon dentie met het Hoofdbestuur geheel veranderd waren en alzoo getuigden, dat, wanneer iemand is georganiseerd hy door zyn organisatie vele voor deelen van zijn lidmaatschap kan trekken. En dat niet alleen, aldus spreker, het zyn niet alleen de fioantieele voordeelen die aan zoo'n organisatie zijn verbonden, maar er zyn ook nog andere voordeelen, b.v. het Werk- loozeufonds, de Weerstandskas, het Overlljdensfonds en vele andere din gen, die u ingeval van werkloosheid, ziekte of uitsluiting steunen, Daarom, zegt spr., roep ik u allen toe, voor zoover niet leden, wordt allen lid van den Ned. R. K. Bood van Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden. Werkteendra htigtezamen om uwe belangen te behartigen. Daarna nam de voorzitter het woord en sprak de hoop uit, dat het ledental, dat nu 45 bedraagt, spoedig een aanzienlyke vermeerde ring moge krijgen, dat ook katholiek den Helder op 't gebied an organi satie niet ten achter behoeft te staan. Na rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. Nogmaals, katholiek personeel in deze vakken, treedt toe, als lid van onzen Bond! Het secre tariaat is gevestigd: Polderweg 46. Adres aan da Twaeds Kamer. Door de Kerkeraden der Heldersche Kerkelijke gemeenten is het volgende adres aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden Ondergeteekenden, Kerkeraden der Doopgezinde, Hersteld Evangelisch Lutersche, Nederderlandsch Herv. en Roomsch-Catholieke gemeenten te Helder gezien den belangryken toeslag, gegeven op de tractementen der Rijksambtenaren, wegens de duurte der tijden, overwegende, dat ook de geeste lijken der onderscheiden Kerkgenoot schappen onder deze duurte zeer hebben te lijden, overwegende, dat nog nimmer de Rykstractementen dier geestelijken zijn verbeterd, noch eenige toeslag daarop gegeven is, hebben de eer in aansluiting by de verklaring van Zijne Excellentie den Minister van Financien bij de behandeling van de Staatsbegrooting, Hoofdstuk Vllb 7de afdeeling, (zitting 11 Febr. '19), als antwoord op de woorden daarbij gesproken door de afgevaardigden Schokking en J. Ter Laan U beleefd te verzoeken po gingen in het werk te stellen, om tot een toeslag op die tractementen te geraken en zoo mogelyk die geeste- ïyken, die tot nog toe geen rijks- tractement ontvingen, in het genot daarvan te stellen. Volgen onderteekenigen.' Verslag der Gemeente-Arbeidsbeurs over de maand Januari 1919. De gemeente-Arbeidsbeurs gaf over de maand Januari 1919 de volgende resultaten Van werkgevers kwamen de vol gende aan vragen in om werkkrachten 5 kantoorbedienden waarvan 2 vrouwelijke kantoerbedienden boven en 1 beneden 18 jaar, 1 loopknecht, 10 losse-werklieden waarvan 6 ben. 18 jaar, 3 metselaars, B politieagen ten, 1 pakhuisknecht, 2 schilders, 2 timmerlieden, 2 werksters, 1 thee- verpakstc-r beneden 18 jaar. Totaal35 personen. Aanbiedingen kwamen in van 1 bakker, 3 bankwerkers, 1 boekbin der, 1 boerenarbeider, 1 boekhouder, 1 chauffeur, 3 controleurs, 1 electricieD, 21 grondwerkers, 1 gemeente-werk man, 21 kantoorbedienden, waarvan ben. 18 jaar en 13 vrouweiyke waarvan 10 ben. 18 jaar, 1 kok, 41 losse-werklieden waarvan 6 ben. 18 jaar, 1 machinist, 1 magazijnmeester, 1 monteur-electro, 1 mechanicien, 1 opzichter-bouwkundig, 2 opperlieden, 1 politieagent, 1 smid, 1 smidsjon gen, 7 stokers, 15 schilders, 1 stoker- 1 schippersknecht, 3 timmeilie den, 1 tuinman. 1 dienstbode, 6 dienst meisjes ben. 18 jaar, 2 huishoudsters: 6 naaisters waarvan 4 ben. 18 jaar, 18 theeverpaksters, waarvan 6 beD. 18 jaar, 1 modiste ben. 18 jaar, 1 stenotypiste, 1 werkster, 3 winkel juffrouwen beD. 18 jaar. Totaal169 personen. Geplaatst werden5 kantoorbe dienden waarvan 1 ben. 18 jaar en 2 vrouwelijke ben. 18 jaar, 10 losse- werklieden waarvan 6 ben. 18 jaar, metselaars, 1 pakhuisknecht, 2 schilders, 2 timmerlieden, 1 theever- pakster ben. 18 jaar. Totaal24 personen. Demobilisatie. i)e Directeur der Gemeente-Ar beidsbeurs vestigt er de aandacht op, dat blijkens mededeeling van den Minister van Oorlog overwogen wordt aan het einde dezer maand een 20.000 militairen met onbepaald klein verlof te laten vertrekktn. Een groot deel der militairen zal zich dan als werkzoekenden by de Arbeidsbeurs aanmelden In verband hiermede wordt er daarom nogmaals by de werkgevers ernstig op aangedrongen, zooveel mogelijk arbeidskrachten tewerk te stellen en deze van de Arbeidsbeurs te betrekkon. Bij de Arbeidsbeurs zijn in alle beroepen talryke werkzoekenden in geschreven, waaronder vele zeer be kwame vaklieden. Men vrage daarom zyn personeel telefonisch, schriftelijk of in persoon by de Arbeidsbeurs gevestigd Kanaal- weg No. 79, geopend van 10 tot 1 en van 8 tot 7 uur. Zaterdags na 1 uur gesloten. MARINE. (Bevorderingen). Mot SI Januari 1919: TWEEOE KAMER. Vergadering ven Donderdag. Aan de orde is de o o r 1 o g s b e- grooting. De minister brengt dank aan het leger, waaraan wy zegt hy, naast God, danken dat wj uit den oorlog zijn gebleven. Spr. twyfelt niet of de officieren zullen zich aan den nieuwen geest weten aan' te passen. Met instemming heeft spreker va» de hulde aan generaal Snijders vernomen. Het Vaderland is den vroegeren opperbevelhebber veel dank verschuldigd; Toen het echter ging om de hervorming van het leger had spreker niet de zekerj heid, dat een vruchtbare samenwer king mogelijk zou zyn. Spreker acht het oogenblik nog niet gekomen om Matroos te kl. LX. Tb Kakea tot natrooskok. Met 8 F«ö>narl 1919; MattooiboiteHer N V. d Br'nk tot korporaalbotteller. Matroos 'a kl 1 ter Horst matrouabottelier Matreoseehi ijver G Qooseena korpo<aaUcb<IJver Matroos te kl. H a. Mulder a laatfooiaohi JJver. Mat 14 Februari 1919: Matroos 2a tl. J Koelman tot Betroo*schi|Yer. Mat 16 Fairuarl 1919: 8toka> 'a cl. H da Wa*ar tot korooraaleteker. Met ?8 Fabroail 1919: Leerllngt mmerman B. J Methorst tot tlmmerrr,»n>niaat Matroost rpedoig kar 0 W. v. d Biet kor oraaltor edumakar. Matrooi la kl. K J v d S,ak W F Pakst swaiMeriueeiter. Matroosvllegtnlgmaker M. R Rollers. matrooebotteller. H J. Voorst P laaelman kerporaalvliogtnlgtucker M. A. Boa vso de e»aff i» LaeillngvlIegir.Jgm.kar M J C, L Staakhnlssn matroosTlIegtuigmaker M. LteriIngvlUgtulgwakar H. J B< re* D A. Diana.! J. 0 End-obirg matiooaTllagtnlKmaker H. Matiooavllvgtulgmaker B 0. W da B.ddar korporaalvlleftuigmaker B. M.tioofbo-teller C Kat kor oraal bottelier. Matrou>kok P. t. d, Maat a korporaalkok. Mat 1 Maart 1919: Matroos 2e kl. C. Vtrmaat tot matioos8obr]jver. Matroos l. kl J Poiupar Matrooshofmeeiter Th. Mulder korpoiaalhofmeester. Eorpuraalbotiellar A A Bruinhout ssrgsaDtbottellei. Kor por aalkok X P. Scbwarc ■ergeamkok. Met 10 Maait 1919: Matroos le kl. L Tomaf tot matrooebotteller. Met 16 Maart 1919: Kwat tlermeestar J. F da Jong F. P. da Jaeger tot bootaman. een beslissing te nemen inzake ver mindering van bewapening. De ont wikkeling van de toestanden na de totstandkoming van den vrede, moet worden afgewacht. Ontwapening zou op het oogenblik gevaarlijk zyn. Wij moeten het leger paraat houden tegen elke poging om deelen van ons ge bied af te scheuren. Er zyn maat- gelen genomen om een eede mobilisatie vlot e doen afloopen. Gedeelteiyke demobilisatie wil niet zeggen, dat wy ons Limburg of Zeeuwsch-Vlaan- deren zouden moeten laten ontnemen als een schaap zijn vacht. Wy kunnen in zeer korten tyd weer paraat zyn. Bij den nieuwen opbouw van het leger zal de regeering het oordeel inwinnen van een Staatscommissie, bestaande uit militairen en burgers. Spr. behoudt zich het oordeel nog voor. Wat de rnotie-Bomans betreft, re organisatie kan thans nog niet ter hand worden genomen. Voor de ver mindering der uitgaven, die de motie voorts wil, heeft de regeering waar lijk geen motie noolig. Spr. acht de motie bepaald ongeweüseht, en ge looft, dat het voor de zuiverheid van de debatten beter was, als de motie werd ingetrokken. g Ministers mededeeling omtrent den militairen groet, dien h|j noemt de hoeksteen van de militaire tucht worden onder groote vrooiykheid aan gehoord. Hij gaat verder op verschil lende detailpunten in. Spr. za' aan de Koningin gratie verzoeken voor de oprechte, princi pieele dienstweigeraars, zoodat deze gelijk met hun lichtingen naar huis kunnen. Het in te stellen onderzoek zal echter aantoenen wie werkelijke gewetensbezwaren hebben. Nadat de heer SchokkiDg een nieuwe motie beeft ingediend, de regeering uitnoodigend ten spoedigste maatregelen tot ingrijpende hervor mingen te nemen, wordt de vergade ring tot Vrijdag verdaagd. (Zie verder op pagina 2.) Raadsoverzlcht. Sedert de voorlaatste vergadering van den Raad is als nieuwigheid in gevoerd een vervroegd aanvangsuur. Tot nu toe begonnen de vergaderingen om 8 uur en vaak werd het dan nog een minuut of tien, twintig later. Diep in den nacht moesten zich de heeren dan loswikkelen uit deslingeis van de stijlbloempjes, waarin »y zich gehuld hadden en ontydig afbreken om tenmiDste nog eenige nachtrust te kunnen genieten. Men heeft dit nu trachten te ondervangen door een half uur vroeger aan te vangen. Het resultaat was Dinsdagavond merk waardig in plaats vsn 8 tot 11 zooals anders, bleef de Raail nu genoeglijk kouten van half acht tot elf. Vooi de raadsuotulen dus eene winste, helaas niet voor den o verzichtscbr y ver. Want de extra lange agenda was het tegendeel van belaugiyk. Niettemin sat de publieke tribune vol mei ge meente-ambtenaren en werklieden. Deze beide categorieën van mede menschen verheugen zich na de November revolutio in de ongemeen® belangstelling van hun werkgevers. Loonregelingen en duurte toeslagen zyn niet vau de lucht af; de acht urige werkdag en het premie-vry pensioen zyn er al zoo goed als door, en het geld speelt in deze dingen „gar keine Rolle" meer. Burgemeester en Wethouders hadden thans een voorstel om een duur te-toeslag van f 100.— te geven, maar de Raad maakte er f 150.— van. Waarom ook niet? Do boel is nu toch duur en er moet overal geld bjj. Aprës nous le dólugeDe vrjje Zaterdag middag ls er al. O, wij misgunnen het de menschen niet. Integendeel, - wy verheugen ons van harte, dat aen hen thans gaat waardeeren. JarenlaDg hebben ze op lage loonen gestaan en was de promotie traagthans komt er wat schot in. Maar wy vragenwaar moet al dat geld vandaan komen? Vergeet men niet wel eens, dat, zooals wethouder Grünwald terecht opmerkte, al dit geld, dat de ge meente zoo kwistig uitdeelt aan haar ambtenaren en werklieden, mede wordt opgebracht door menschen die kleiner salarissen hebben en niet in al die emolumenten deelen? Want er zijn er by die de noodige neven betrekkingen hebben, waarvan ze financieel proflteeren. Niet ten on rechte zeide ons eenigen tyd geleden een winkelier, dat hy zooveel te doen had van onderwyzers, die een duurte- toeslag of een salarisverhooging in handen kregen, (liefst met terug werkende kracht), en, met het vele geld geen raad wetend, een of ander kostbaar meubel (een piano bijvoor beeld, zonder dat ze vaak een noot muziek kenden) kochten. Zyn wy, met al de duurtetoeslagen niet op een hellend vlak geraakt? Dat uitloopt in een blinde steeg. Prysstyging, verhoogde levensstan daard, duurtetoeslagduurtetóeslag, nieuwe prysstyging, alhans handha ving van den verhoogden prys, nieuwe duurtetoeslagwqar ishet einde A propo» van die nevenbetrekkin gen. Hoe kwam de Raad zoo in consequent om den administrateur der bedrijven, die by zyne indienst treding als administrateur een paar nevenbetrekkingen bekleedde zonder dat de gemeente daar destyds aan leiding in zag hem niet te benoemen of hem die nevenbetrekkingen te verbieden, hoe kwam de Raad, zeggen wy, zoo inconsequent ze hem thans te willen verbieden Of eigenlijk, de Raad wilde dat niet zoozeer, er was een Sterke strooming, die het absurde inzag van het voorstel, dat van B. en W. afkomstig was, en de kweBtie werd aangehouden. Men kreeg hier sterk den indruk, dat persooniyke sympathieën en autipaihieën in deze een rol speelden en het verzoek van den heer Zon dervan om voorafgaande bespreking in een besloten vergadering was zoo dwaas niet. Zooals wy zelden stond de lengte der agenda in geeDe verhouding tot haar belangrykheid, en met het voorstel inzake een duurtetoeslag is dan ook vrywel het belangrijkste van deze zitting genoemd. Aan het einde der agenda werd den scheidenden secretariB der ge meente, mr. Van Poelje, door den Burgemeester een hartelijk en wel gemeend vaarwel toegeroepen. De Burgemeester releveerde in zyn toespraak de buitengewone bekwaam heden van den secretaris, wiens jeugdige leefiyd geen beletsel bleek voor grondige benDis, rijp inzicht, ervaringen bekwaamheid. Trouwens, het feit, dat mr. Van Poelje, na eei at op de Haagscbe secretarie werkzaam te zyn geweest, weder in een betrek king tot het gemeentebestuur van de hofstad komt te staan, spreekt voor zichzelf. En de heer Van Poelje, die verlof kreeg tot een antwoord op do toespraak van den burgemeester, deed daarin dan ook uitkomen, dat het niet was wegens eene sollicitatie dat hy den Helder zoo spoedig weer giDg verlaten. De omstandigheden leidden er toe, zoo zeide de heer Van Poelje. Inderdaad, en voor jonge, bekwame figuren als mr. Van Poelje ligt overal eene carrière open. De heer Krjjnen vertolkte de ge voelens van den Raad. Beide sprekers, burgemeester en raadslid, consta teerden met leedwezen dezen gang van zaken, biliykten echter begrype- iykerwyze het vertrek, dat den heer Vad Poelje een schitterende carrière opent Voor onze gemeeDte is bet drie jarig verblyf van den heer van Poelje met zonder gevolgen gebleveD. Niet alleen, dat, zooals de burgemeester opmerkte, de van hem uitgaande stukken een reputatie in den lande hebbeD, maar zyn scherpzinnig be toog inzake het goed recht van deze gemeente op een aandeel in de oorlogswinstbelasting is ongetwijfeld oorzaak geweest, dat een aanzienlijke uitkeering aan de gemeente is gedaaD, en ten opzichte van zyn betoogen over den financieelen en economiachen toestand onzer genie nte hopen wy eok op gunstige resuliaien. De heer van Poelje had in zyn ant- woerd gelegenheid nog eens te meer van zijn optimisme ten opzichte van de toekomst van den Helder te ge tuigen. „Al zou de heele marine worden opgedoekt, dan nog blyf ik optimist," aldus de heer van Poelje. Hy is in dat opzicht een tegenvoeter van dr. H. Blink, die in de Eco nomisch Statistische Berichten van 19 Febr. naar aanleiding van eene uitvoerige bespreking van het werk van den heer Saunders, „De Ecodo arische Positie van Helder," het tegen deel beweerde. Laat ons mèt den beer van Poelje het beste hopen en mèt den burgemeester hem het beste toewenschen op zyn verdere levensbaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1