Openbare Vergadering Fijne Dameshemden S. GOD ZOEKT U! De Marine-Begrooting in de Tweede Kamer. Advertentiën. EVANGELISATj^PALMSTRMT. 9" VOLKSCONCERT Symphonie-Orchest van het Stafmuziakkorps dar Kok. Marioe dinsdag 4 maart 1919, Vrl Jzinni g-Democr atische Klesvereeniging „Helder", op Woensdag 5 Maart a.s., N.V. Stoombootdianst GEBR. ZUR MÜHLEN, Op bon No. 140 Op bon No. 141 Op bon No. 142 Op bon No. 143 Op bon No. 144 k 20 ct. per ons. Op bon No. 145 Op bon No. 146 Op bon No. 147 Op bon No. 148 Op bon No. 149 1 ons Huishoudjam MELK PLAATSELIJK NIEUWS. Audleetio. Bij zijn bezoek aan de Marine- inrichtingen alhier werd doer den Minister van Marine ad interim een audiëntie verleend aan deputaties uit de besturen van de Militaire Afdeeling „Helder" van „Pro Rege" en van de R. K. Marinevereeniging „St. Christophorua". De bestuurderen hadden gedurende dit onderheud, dat ongeveer »/a uur duurde, gelegenheid verschillende belangrijke zaken be treffende de geestelijke verzorging van het Marinepersoneel naar voren te brengen. Zijne Excellentie zegde welwillende overweging der geuite wenschen toe. R. K. Volksbond. In het gebouw van den R. K. Volks bond aan de Molen gracht werd gis terenavond de eerste opvoering ge geven van een bijbelsch tooneelspel van prof. P. B. J. Frencken, pr., ge titeld „Gekruisigd". Het stuk behandelt, zooals men zal begrijpen, het drama van Jezus' veroordeeliDg en kruisiging. De lite raire en aesthetische waarde van dit stuk, in rijmlooze en gedeeltelijk rijmend» verzen geschreven, is on getwijfeld groot. Het eerste bedrijf behandelt de vóórgeschiedenis van Jezus' veroordeeling. Caïaphas en Annas, de beide hoogepriesters der Joden, zien hun macht tanen ten gevolge van de faam, die uitgaat van den Nazaiener. Zij komen tot het besluit, dat Jezus uit den weg moet worden geruimd. Echter moet volgens de Joodsche wet, het Sanhedrin, de Hooge Raad, beslissen. Deze verga dering van de priesters en ouder lingen der stad vormt het indruk wekkende tweede bedrijf. Wel ver heffen zich Nicodemus en anderen tegen het vonnis en waarschuwen voor de gevolgen, wel komt Caïaphas' blinde zoontje zich voor zijn vader vertoonen, ziende geworden door het wonder van Jezus'macht, maar toch durft Caïaphas de vrijspraak niet aan en het „kruisigt hemklinkt uit den mond der priesters. Het derde bedrijf brengt ons in den voorhof der priesters van Jeruzalem's tempel. De kruisgang is volbracht; de gehate Nazarener is gevonnist; Judea gered. „En het was omtrent de zesde ure en daar werd duisternis over de ge- heele aarde" en de hoofdman over hon derd zeide: „Waarlijk, deze mensch was rechtvaardig". Met een dichter lijke peroratie in schoone verzen eindigt het drama. Een dergelijk, met waardigheid en ernst geschreven stuk, dat zich ove rigens niet houdt aan den letterlijken tekst des bijbels, maar in de vloeiende en dichterlijke taal van een modernen Nederlander is geschreven, is voor een groepje dilettanten een heele on derneming. Hulde daarom aan de spelenden, die voor het overgroote deel met waardigheid en eenvoud hun taak vervulden. Zij waren, be halve in het derde bedrijf, vrij rolvast en wisten ook hun dikwijls moeilijke poses met groote zelfbeheersching te handhaven, in 't bizonder de beide hoogepriesters. Een nadeel van het stuk een fout in de dramatische conceptie was, dat er vaak lange koren gezongen werden, die de spelers dwongen tot niets doen of tot het veel te lang handhaven van lastige poses. Met name aan het begin van het stuk en aan het Blot van het tweede bedrijf kwam dit sterk naar voren. De costumes waren buitengemeen fraai en streng-historisch. De opper priester Annas droeg het zuiver witte priestergewaad met prachtig bont afgezet en den witten hoofddoek Caïaphas had een fraai overkleed over zijn priestergewaad aan. Deze prach tige, kleurige en frissche costuums waren een bekoring voor het oog. De koren, op Gregoriaansche mo tieven geschreven, door den priester Van Genk, werden gezongen door een dubbel gemengd kwartet onder leiding van den heer Leewens, en begeleid door klein orkest van orgel, piano en een paar violen. Dit koor had zich verdekt opgesteld in de zaal (bij ge brek aan ruimte achter het tooneel) de zuivere zang, de fraaie muziek pasten zich geheel bjj het spel aan. Als inleiding voor het tweede bedrijf werd Palestrina's „O bone Jesu" ge zongen. Artistiek en aesthetisch stond deze uitvoering hoog. Bij de rijmende verzen van het slottafereel, was Joseph, Caïaphas' zoontje, die overi gens uitstekend spel leverde, te veel op den souffleur aangewezen. Ook de verzen tijdens het priestergebed ge knield gezegd door eem der priesters, waren wat te veel gescandeerd, niet vloeiend genoeg. Dit is bij de volgende opvoeringen nog wel te verbeteren en Joseph moet zijn rol van het derde bedrijf nog eens nalezen Wij zouden nog veel kunnen zeg gen van deze in alle opzichten goede opvoering, maar plaatsgebrek weer houdt er ons van. Zij, die willen genieten van een waarlijk literair en aesthetisch drama, zullen zich hun gang naar de Molengracht niet be klagen. De tweede en derde voor stelling hebben Zondag en Dinsdag avond plaats. A. 8. 0. Om acht uur, toen de zaal van „Tivoli" flink bezet was, begon Mevr. Boldingh, na een kort openingswoord van den heer van Couwelaar, met het doel van hare lezing uiteen te zetten. In het eerste gedeelte hoopte ze 't publiek duidelijk te maken, waarom een schrijver schrijft en een dichter dicht, en daartoe stelde ze eerst de beantwoording der volgende vragen aan de orde: „Waarom leest men?" We lezen, omdat de dichters en schrijvers onze ziels- en hartskennis vermeerderen, ons aan ons zeiven openbaren, ons de wereld in een ander licht doen zien, nieuwe ge voelens bij ons opwekken, ons levens inzicht verruimen en verdiepen. Nu kan men zich de vraag stellen: „Is 'tdan niet fldel, zijn diepste gedachten aan anderen te openbaren. En is 't niet nutteloos?" Ieder mensch heeft een verlangen, een drang, zich uit te spreken een gevoel van wereld- openheid, al kent Btellig iedereen ook tijden, waarin hij zich afzondert en terug trekt en geen eskel woerd fijn en teer genoeg acht, os zijn diepste gevoelens te uiten. Die drang om zijn innerlijkste gedachten uit te jubelen of uit te klagen brengt een dichter of schrijver tot 't scheppen van zijn kunstwerk. Hij moet over eenkomst bezitten met een Middel- eeuwsch ridder en onversaagd, held haftig opkomen tegen 't kwaad en 't onrecht. Hoe groot en heilig de macht van 't woord kan zijn, blijkt ons- o.a. uit de bezieling van een Bernard van Clairveau, die duizenden onder den kreet „God wil het!" ter kxuisvaart deed trekken, een Luther, een Henriette Roland Holst, een Adama van Scbeltema. Z(j allen prikkelen ons tot daden. Daartoe is 't neodig, dat de dichter 't leven liefheeft, en, om 't lief te hebben, ondanks 't namelooze leed, moet hij 't leven begrijpen. Sommigen meenen, dat men 't leven vooral wat 't materieele betreft, moet minachten, om op een hooger peil te komen. Maar juist de besten en edelsten hebben 't leven het meest liefgehad. Denk maar aan Jezus' strijd in den hof van Getsémané. Neen, wie 't leven niet lief heeft, kan geen levenslust en levensblijheid wekken bij anderen. Zelfs de sombere schrijvers, die zuch ten en verlangen naar een verloren Paradijs, hebben 't lief, misschien nog meer dan de anderen. Want juist doordat ze 't zoozeer beminnen en bewonderen, klagen ze over de ellende der zonde en wijzen den weg naar een betere toekomst, naar een menschwaardiger bestaan. De cul tuur heeft ons veel van onzen zui veren k(jk op 't leven doen verliezen. Aan de dichters de schoone taak, tot dien eenvoud terug te doen mat prima feston an enlredsux, afgewerkt m»t tchouderelulting. 249 bewondering voor de wonderen der natuur, een dankgebed aan God en de Schepping, zoodat de meesten der aanwezigen wel in stemming zullen hebben gevoeld met de woorden: „'t Ia schoon en goed en 't smaakt naar den Hemel". Diefstal taa f 1000.—. Nadat iemand aangifte had gedaan dat hij een bankbiljet van f 1000.— vermiste en dat hij vermoedde abu sievelijk dit in de plaats van een biljet van f 100. - in betaling gege ven te hebben, werd, daar letters en nummer van het vermiste biljet bekend waren, een onderzoek inge steld bij de banken hier ter stede. Het bleek den rechercheur, bij zijne komst op een dezer kantoren, dat het bewuste biljet aldaar inderdaad in gewisseld was en tevens, dat de man, die dit eenige dagen tevoren ter wis seling had gegeven, juist op dat mo ment voor de toonbank stond met het verzoek, het bewuste biljet tegen terugbetaling weder in zijn bezit te mogen hebben. Het biljet werd in be slag genomen en de man gearresteerd. Hij bekende het van de dienstmeid van den bestolene gekregen te hebben zich bereid verklaard te hebben het tegen vergoeding van f200 te wisselen. Uit vrees evenwel dat het nummer bekend zou zijn trachtte bfl het nu terug te krijgen. De dienst bode werd mede gearresteerd en legde eene volledige bekentenis af. Zij had het geldkistje van haar heer kunnen openen, omdat men den sleutel er van er naast had laten liggen. Proces-verbaal is opgemaakt. 't Leven, .dat zij ons toonen, is onze vriend, 't is mooi en zalig, ofschoon vaak nameloos van smart. Maar vaak is de «mart de grootste diepte van geluk, de weg tot hooger en heiliger vreugde. Ter toelichting leest de spreekster een paar gedich ten van Jan Prins. Niet alleen de dichters begrijpen de schoonheid van het leven, ook de moeder, die met een zaligen glimlach haar kind be schouwt,. de man van de wetenschap, die een ontdekking doet, de sehilder, die in verrukking kemt bij een schitterend lichteffect, voelen iets van 't mooie, 't heilige en 't Godde lijke. Ja, allen begrijpen er iets van. ieder zegt of xingt zijn geluk op zijn eigen wijze uit, en hee bewuster 't is, des te rijker en gelukkiger maakt 't hemzelf enanderen. Om het Leven mooi en rijk te zien, moet een dichter het vertrouwen van een kind hebben. Wy leeren den kinderen van jengs af aan „Open de oogen en vertrouw niet". Op de scholen wor den de leerlingen volgestept met wijsheid en wetenschap, ze worden klaargestoomd voor examens, maar men leert den kinderen niet, hoe ze gelukkig kunnen wordea. Daar is geen tyd voorIn de politiek, waar uit alle geloef verdwenen is, luidt ook steeds de leuie: Wantrouw allen, zelfs uw vrienden. Hoezeer dit gebrek aan vertrouwen de wereld vooruit heeft gebracht, konden we de laatsie vijf jaren aanschouwen 1 In 'tkort samengevat kunnen we dus zeggen, dat een dichter, een schrijver, een schilder, ja, elke kuns tenaar, schept, gedreven door een innerlljken drang, ons de schoonheid en de heiligheid van 't leven te toonen, en ons op te voeren naar 't Eeuwige en Goddelijke, over de muurtjes vap onze egoïstische be krompenheid heen. Kunst, die neer slaat en ontmoedigt, is geen ware kunst, maar slechts een parodie, een beschimping van de kunst. Na deze woorden declameert Mevr. B. „De Zon" van Jan Prins en vervolgens wordt er 10 minuten gepauzeerd. Daarna gaat ze over tot de bespre king van „Pallieter." Het is een boek van levensvreugd en levenskracht. „Pallieter"is niet een gewoon mensch, maar 't type, de incarnatie van den blijden, Vlaamschen geest. Dit moet men goed begrypen, om niet een zekere leegte te gevoelen door afwezigheid der smartelijke zijde van 'tlevea. „Pallieter' is geen cultuur- mensch, hy is een idealist, die 't rijke leven begrijpt, doorziet en geniet, met volle teugen. Felix Timmermans heeft het boek geschreven, nadat hij de diepe smart heeft gekend. Hij was een ernstig man, bestudeerde allerlei geleerde werken over Katholi cisme, spiritisme en nog vele andere „ismen", wou zich opsluiten in een Trappistenklooster, werd gevaarlijk ziek, en toen hij na maanden her stelde, werd by plotseling overwel digd door de schoonheid van 't leven. Gedreven door een groote dankbaar heid schreef hij zijn boek van levens blijheid. „Pallieter" is geboren uit amart en tranen en juist daardoor is hij zoo blij, vertrouwend en dank baar en geniet zelfs van 't kleinste en nietigste, van de gouden zon en den milien regen; zoowel als van dikke boterhammen en geurige koffie. Pallieter voelt zich verwant aan allen en alles, aan menschdier en plant. Yan hem kunaen we leeren alle nfld en afgunst ter zijde te zetten. Hij voelt zich nietig tegenover de groote mysteriën en heeft eerbied, zelfs voor 't geringste. Sommigen noemen het boek plat, vies en onkuisch, doordat ze zich niet kunnen ver plaatsen in den gemoedstoestand van dien eenvoudigen, Middeleeuw- schen Vlaasing. Men hoeft hem niet na te volgen, maar men moet hem begrepen en zal dan erkennen, dat 't een werk is van deugdelijke zinne lijkheid. Ter toelichting worden enkele fragmenten voorgelezen, die 't publiek laten gevoelen, dat „Pal- Heter" een diep-gevoeld, religieus- gevoeld werk ia, geschreven la BINNENLAND. Vatkaartaa. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: In de „Staatscourant" is medege deeld, dat de bons voor de vijfde week der vetkaarten voor het 3o tijdvak geldig zullen z|jn van 28 Februari tot en met 7 Maart. Dit is niet een vergissing, gelijk reeds werd verondersteld. De bedoeling is inder daad den duur der bons van 9 tot 8 dagen terug te brengen. Oa kolanposltie. Men mag verwachten, dat de kolen- positie in de komende maand aan zienlijk veel gunstiger zal zijn dan tot dusver het geval is geweest. De aanvoer uit Duitschland, die over Februari nagenoeg 100.000 ton heeft bedragen, zal, zoo zich geen belem meringen voordoen (wat, gezien den gang van zaken in Duitschland, niet onmogelijk mag worden geacht) stel lig tot 125.000 ton stijgen. Wellicht wordt het cijfer nog hooger. Men rekent met een totaal-invoer van 180.000 k 200 000 ton. Deze zeer be vredigende import heeft in de eerste plaats het gevolg, dat de industrie zich ruimer zal kunnen bewegen het gas- en electriciteitsrantsoen wat hooger worden zal. (Hlbid.) Intrakkiag maximumprijzen aaz. Zeap. De regeling betreffende zachte zeep, harde zeep, en zeeppoeder is beden ingetrokken. Die voor kalizeep niet. Eveneens zijn de maximumprijzen vervallen. Tin, lood in allerlei vorm, teer- oliön, steenkolenteer, en carbolineum mogen weder vrij vervoerd en afge leverd worden. De invoer van Ijzer en staal uit Amerika is vry. Van import van spiritus kan nog geen sprake z(jn. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 28 Februari. Oorlogahagroating. De heer W ij n k o o p, die in de laatste dagen duchtig klop had ge- hnd van den heer Du(js, huldigt thans het beginsel „leer om leer", „sla je mij, ik sla je weer"; gevolg: onver kwikkelijke toonealen tusschen beide kemphanen, waarbij zich de heer Schaper aansluit. Deze zal met zijn fractie tegen de begrooting stemmen. De Minister van Oorlog belooft een reorganisatie van het leger in moderne richting. Er kan geen uitvoering worden gegeven aan de maatregelen ten aanzion van steun aan gedemobiliseerden, voor gesteld in verschillende moties. Dit zou te veel kosten. De motie-Duymaer van Twist (ver- hooging jaarwedden beroepsonder- oBcieren) wordt aangenomen; de motie-K. ter Laan (zich te vereenigen met de wenschen van den Bond van Dienstplichtigen) wordt verworpen de motie-Zadelhoff(steunregeling voor gedemobiliseerden voor 1 Aug. 1918) wordt verworpen. Aangenomen wordt de eerste con clusie van de commissie van voor lichting op het adres van den Bond van Dienstplichtigen (steun te ver- leenen waar behoefte bestaat). De vierde conclusie (ook aan de verwanten Bteun te geven naar be hoefte) wordt eveneens aangenomen. Ten slotte ook de motie-Bomans: (dat thans reeds door een reorganisatie der weermacht kan worden overge gaan tot belangrijke bezuiniging van de oorlogsuitgaven). De motie-Schokking (geen vermindering der weermacht, doch wel aanstonds ingrijpende her vormingen) wordt verworpen. BUITENLAND. President Wilsoa ovar das Volk»re»boed. Londen, 28 Febr. By het middag maal in het Witte Huis, waaraan de republikeinsche en democratische leiders gisteravond hebben deel genomen, werden president Wilson tot in bizonderheden vragen gesteld, waarop hij volledig antwoord ver strekte. Ten opzichte van de werking van den volkenbond erkende hij dat Amerika iets van ztjn souvereiniteit zal verliezen, doch dit zal het geval met elke andere natie zyn voor het welzijn van de wereld. Over de bewapening zeide hij dat Fijne witte met piqué borst 2.95 het de algemeene opvatting in de vredesconferentie is dat elk voorstel hetwelk betrekking heeft op het vast stellen van den omvang der bewape ning met algemeene stemmen moet worden goedgekeurd door elke mo gendheid, welke in den uitvoerenden raad is vertegenwoordigd, n.1. Enge land, Amerika, Frankrijk, Japan en Italië. De president gaf zijn indruk te kennen dat Duitschland gedurende eenige jaren niet in den bond zal worden toegelaten en slechts dan, wanneer het grondig hervormd is. Toen hem werd gevraagd wat er zou geschieden indien de Senaat zal weigeren het ontwerp te bekrachtigen, zeide de president dat de bond waar schijnlijk zal mislukken en dat Europa in een chaos zal worden geworpen. De president was zeer openhartig en aarzelde niet zijn woorden te her halen. Hij maakte een goeden indruk, zelfs op zijn tegenstanders, alhoewel hy hun tegenstand in geen enkel opzicht heeft weggevaagd. Uit dea Amarlkeaaachaa Senaat. Washington, 28 Februari. Senator Lodge, die heden in den Senaat als woordvoerder der republikeinache oppositie over den volkenbond heeft gesproken, zeide: de bond, gelijk zfl thans is samengesteld, zal den twist aanwakkeren in plaats van den wereldvrede beschermen. Da ataklngaa In middaa-Duilsehlaad. Berlijn, 28 Febr. In den toestand in midden-Duitschland valt nog geen verbetering te constateeren. Halle en Leipzig zyn geheel van de buitenwereld afgesloten en te Weimar komen alleen de parlementa- treinea aan, die deze stad langs een grooten omweg bereiken. Tusschen Erfurt en Weimar zijn de rails op gebroken. Te Leipzig was het gisteravond volkomen donker. De ambtenaren staken er als protest, zoodat er geen levensmiddelenkaarten meer aan de burgerij uitgereikt worden. De regee- ringstroepen zullen waarschijnlijk heden bij Rt-ïla aankomen. De regee ring wil, vóór zij met geweld optreedt, eerst trachten door onderhandelen de •partaciörs tot inkeer te brengen. CORRESPONDENTIE, Wegens plaatsgebrek moesten het verslag van de J. C. G. O. B. eenige ingezonden «tukken en een aantal advertentión tot het volgende num mer blijven liggen. LEQERBERICHTEN. TenaiBde t.K.ibeiN te fcatibM, dat de zeer g oo e ae. taliën m lictena dei ilcbtlng welke voor .Heitel dien.ton onder de wapenen wo,den gehouden, indeidasd oomlebaer zijn, hen de Min. ven Oorlog den antonteiten dei Lindmackt ve locbt naar de jutelheld dier aant-lien een ondeiseek in te atellen 1 d.ea z n, d t de heogeie autoriteiten door eigen con trole over de ai ot niet noodzekeitjeheid v»n het onder de wapenen kouden van deze aam tallen een ocdeel kannen utispreiea. QeiUk bekend ie de llcbtine 1»17 dezer degen ia het g.not gesteld van onbepaald kieln ve lor, vour zoovel het personeel ge o. lat kon wordsn De adj ondeicff w Mell. van het 21e reg int. thans dlenet doenda bij bet depot-bat. der Xe lof brigade li over geplaatst b(j bet 10e reg. van het wa.en te Haanem Door den opperbev.lbebber van land en zee- in cot la bepaald, aat de vier nog b.eta»né« ■choolcompsg 1e8a nltenijk 1-- Maai t a i. zullen worden o geheven De olDclcieB en bet kader keeieD zoo epoadig mogelijk na de opheffing naar bun kurps terug en de learllngen zulten b|j hun korps ex .men aflejgea voor den ier- geanta rang. MARINEBERICHTEN. Ka.lteln luitenant ter zee C A Brogman la ie VU.eitgen ge laatst sis c maisnd at van Br Mt inatrna e-chl# 8.kot»losn. BU Kon bealalt van SB Fsbruarl is, mat in gang v,n 1 dezer aau den -uiteamt ter tee der te kl, D. van Nl]u>egen Scbonegevel, op tin verzoek, eervol ontelag alt den zeedtenat eer leead. De officieren van administratie 8e kl H Hy kern. en J. Vune zi)n met 1 dezer reap geplaatst ean boord Br. Ma Wachtschip te Wil .msooiü en Van Bpeyk. De voor bet eskader ln Ned.-IndiB bestemde officier v-d gezondheid ie kl. bU de zeemacht L J. BUtler le ter beschikking gene d De sdeiborat der le ki. M R A H. van Kappen wordt i Maart 19 8 ontheven van den weike lijzen dlenet. Opgave van overgeplaatste onderofficieren der zeema<ht. Op 8 Maart 1«I9se geantbotteller P. J. J. Jan.en van Hr. Ha Wachtschip Wil lemsoord naar Hr. Me A«Jsh Hr M* panteerschlp Brinlo ls ter reso.ratle op 'a Rijks wsrt is Hsllsvoeialnts o genonzsn. 8T00MVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Hoderland. Prins der Nederlanden, van Amsterdam nzar Batavia oaateeide rSFeDr Malt*. Timor, van Po-t Suud.n naar Londen, vei trok 19 Fear. van Pon Bald Java v AmBietdam n.ar Hzmpton Roadt, pass. StFsbr L card Krakatsu vsrti.2 Fabr. v Bomb-yn Colombo Kaïlmoen vsrir. 88 Febr. v R»cgoonn.Colombo. Rottardamsohe Lloyd. Meden, uitreis srrlr. 18 Febr U Fading K.wlvertr 88 Febr v Bai«vl>n Rotterdam Medio air lr. 8* Fe bi' Tan R'dam te Batavia. Kon. Holl. Lloyd. Frisla uitreis, vaitr 2'. Febr. vanLasPalmts Hoti. Amerika lijn. Amateldtjk. v. Rotterdam naar Hampton Reads, paaa 33 Febr. Beveziar uw AmBietdam v. Rul airiv-14 Febr tePlymi Stoomvaartmaa schappij Oceaan. Patioclus. v n Amsterdam naar Jzva, vertiok 81 Febr. van Newpert. Kon. Wvst-lnd Maildienst Oranje Nasaau vertiok 81 Febr.vanNew-Toik West Indlö Java-Paclflc Lijn. Rlndj nl vin 8an F aaclscoaaat Batsvia,arrlv. Si Febr. te H ngkoag Tjieauk van BsUvl* nzar San Franeiaco, vertr. t7 Febr. van Ballk Pap n Hann ta Nituwediap. 88 Febr. Aangekomen van Ucht.cbip Doggers- bsnz X -id de s eepboot Cycloop met de motorboot Bra, dzrls, die wagens mtchlnedefe tasslstentlehadvsizo ht. Burgerlijke Stand v. Helder, 27 en 28 Febr. 1919. GETROUWD A. Brouwer en H. BommelM. H. Camp en A. M. Nujjens S. Roos en T. de Vries. BEVALLENJ. v. Doorn-Jansen, z.N. v. d. Beek—Klok, d. OVERLEDENH. Kikkert, 94 j. VI3SCHERIJBERICHTEN Aangebracht te N'eawedlep. 37 Febr. Door 16 kordera: 161 kisten kleine -jh.4, per kist 1 10-88 kisten scharren, per 7. - a 8. - 8 kisten gallen, per kist f 18 «6; I ter bot voor f ,8.—. Door garnalsnvlsschsrs: 860 K.Q gekookte garnalen, pst K G f 0 10 a f 017 28 Febr. Door (6 borden 10 tongen, per stak (176; 8) mlddeltoogea, per etuk f 186; 00 kleine tongen per eiuk r 0 X tarbot voor 11.- 10 kabe Janwen per etuk 18 a (1- 4 kisten tetschol, per kist f 80 - a f 680 kisten kislos schoi. per kist (10 >80 kisten scharren, per kist f 6.— a 17.—10 klzten bot, per kist f 88. - a 36.- l zalm voor 62 - Door 1 tiekker: 170 tal hailng, per tal (88-. Door 1 garnalenvlaacber116 K 6. gekookte garnalen, per K.S 0,14 a t 0.—. Voetbal. Zondag a.s. Voetbalwedstrijd. Aanvang 2} uur. H.F.C. II—Concordia I. De elftallen komen uit met: H.F.C. II Klonw Dalnker Vegt Schoonhoven Jnrg Klkkeit Heeies Jongbloed Schrlar Broekhuizen Schoen Concordia I Bakker Smit Bak Faber Augustijn Bsss Bei-r Prlni Diedenhoven Herken!) Bals Scheidsr. Keppel. Callantsoog. Oek dit jaar schijnt nog de be hoefte aan aardappelland gevoeld te worden. Voor het aardappelveld bij Jn. Bas hebben zich 22, voor dat van H. Kruisveld 21 personen aan gemeld. Voor het gratis aangeboden veld by de villa van Jhr. van de Poll zyn slechts 12 aanvragen in gekomen. Getrouwd (by volmacht): S. BOOS en T. DE VRIES, die, ook namens wederzydsche Fa milie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 27 Februari 1919. Wij berichten U hiermede de i boorte van onzen ZOOH. C. VOGT-Bakker. W. VOGT. Bandoeng, 14 Februari 1919. Inplaats van kaarten. Tot onze diepe droefheid over leed heden, na voorzien te zyn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, HENOERlKUS KIKKERT, in den ouderdom van bijna 25 jaar. Helder, 27 Februari 1919. Pslsl.stssg 8 Namens de diepbedroefde Ouders en verdere Familie. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlijden harer Moeder, Bebuwd- en Groot moeder, Mej. JOHANNA CORNELIA SMIT, Wed. J. HuBBELive, betuigd de Familie HUBBELING baren haitelljkan dank. 's Gravenhage, Amsterdam, 28 Februari 1819. Zutphen, J DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wy onzen harli lijken dank aan de Heeren dr. Büller, de serg. Hanekamp en Ghoenbvbld en het overige hopitaalpersoneel voor de goede verpleging tijdens de ziekte en het herstel aan den Heer J. I0SETS bewezen. J. OOBBTS. D. GOBITS-romijk. Helder, Februari 1919. Zondag v.m. 10 our an 'a af. half Zee, Ds. C. H. NOLKE, van Amsterdam. Dinsdagavond 8 uur Bijbellezing, De. T. KLOOSTERMAN. Conoertzaal „Tivoli" te gaven deer het Directeur: A. L. HAZEBROEK, aanvang 8 uur preelts. Kaarten vanaf beden te verkrygen 26 ce«t (zonder verhooging) in bet Sigarenmagazijn van den Heer A. K. Kokelaab, Kanaalweg. Men nama vroagtljdig kaartan. VEETELLING 1919. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat in het tydvak van 6 tot 12 MAART 1919, eene veetelling zal plaats hebben. Daartoe zullen de Veehouders ep- gaven moeten verstrekken aan door den Burgemeester aan te wijzen tellers. Deze opgaven moeton nauwkeurig en naar waarheid worden gedaan. Nalatigheid in dezen kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één Jaar, geldboete van ten hoogste f 10 000.— en verbeurd verklaring van den veestapel. 's Gravenhage, 17 Februari 1919. De Minister voornoemd, H. A. VAN USSEL8TEYN. De Juffrouw die Dinsdag aan bruine BEER, van den Dijk heeft medegenomen, wordt dringend ver zocht, deze te bezorgen Zwaanstr. 8. Aan betzelfde adres eeo net MEISJE, veer hulp In de Halahoudlng gevraagd. Bezoekt de SAMENKOMSTEN van het LEGER DES HEILS, Spoorgracht 38. ZONDAGS tien uur 'a morgens an half aoht 'aavonda. WOENSDAGS en DONDERDAGS aoht uur 'savondc. dea avonds 8 uur, in „CASINO". Spreker: M' P. J. OUD, ONDERWERP: Lid •rail. Entree 10 cent. Vrij debat. AG^O. Vrijdagavond 7 Maart, 8 uur. „CASINO", Prof. J. A. v. HAMEL. Volksvertegenwoordi ging en revolutie, met lichtbeelden. Milt politiek. O» Inspecteur dur EERSTE NOORO-HOLLANDSCHE BE- WAK IN GSM AA TSCHAPPIJ, onder contrile (Nachtveilig- heldsdlenst) maakt den abonnt's bekend, dal da dienst hedenavond een aanvang neemt. Hul Kantoor Is vanaf hadan gavastlgd MOLENQRACHT B, an geopend alken werkdag, van 2—4 uur. De Inspecteur, Qr. J. TE ROLLER. bericht, ingevolge beschikking san den Minister van Land- bcuw, Handel tn Nlj.erheid, dat met inging ven 1 MAART 1919 hit mee we 8EURTVAART- OOCUMENT verplichtend is gnteld. Formulieren 1 cent zijn vcrkrljgbacr aan hat Kantoor I N'ENHAVEN la SemeentelijkB lontdistributi». De ingezetenen kunnen in onder staande volgorde, op vertoon van hun legitimatiekaart, op het Brandstoffen- bureau een kaart ontvaDgen, welke recht geeft op 600 K.G. Brandhout en onderverdeeld is in 5 bons van 100 K.G. Het hout zal verkrijgbaar gesteld worden h, f 4.— per 100 K.G. voor le kwaliteit en h f 2.50 per 100 K.G. voor 2e kwaliteit, terwijl het afval, spaanders enz. in partijtjes verkocht zal worden. Wanneer met den verkoop van het hout zal worden begonnen, zal nader worden bekend gemaakt. MAANDAB 3 MAART kunneB kaarten worden afgehaald door hen, die brandstoffen betrekken van de hande laren A0AART, ABBENES, IANDSMA en BAKKER; DINSDAB 4 MAART voor hen, die betrekken van BOOIJ, FABER, BREVE, DE HAAN en HARDER; WOENSDAB 5 MAART voor hen, die betrekken van KRUIJFF, DE RUITER, PLAATSMAN en SNIP; DONDERDAG 6 M'ART voor alle hier boven niet genoemde handelaren. Zij, die zich niet van bovengenoemde kaart voorzien, zullen voor dit brand hout niet in aanmerking komen. Het kantoor zal tot het afhalen van deze kaarten geopend zyn van 9.80—12 uur v.m. en van 2-4.30 uur n.m. De Directeur van het Brandstoffenbureau, S. BOOT. Be Burgemeester van Helder brengt ter kennis, dat door Handelaren bij het Rijkskantoor voor Melk en Zuivelproducten bastalllngan kunnen worden ingediend op tsptemalkpotder. Dit poeder zal door genoemd kantoor kunnen geleverd worden tot den prys van f126.- per 100 K.G. franco station van bestemming. Zooals bekend is bedraagt de maxi- mum-kleinhandelprljs van dit artikel 10-15 p»r 1/10 K.G., terwijl een maximum tusschenbandelprljsis vast gesteld van 11 30 per K.G. De desbetreffende bestellingen zullen vóór 15 Maart a.s. bij voornoemd RljkBkantoor moeten zijn ingediend. Aan Industrieel«n zal het artikel door genoemd kantoor tegen den max. tusachenhandelprijs kunnen worden geleverd. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. VERLOREN, Keizerstraat, groen- |edi(en Rortemonnal, inh. ongeveer f3.- Tegen goede beleoning terug te bezorgen Wed. F. NAEREBOUT, Keizerstraat 85. Hit LevensmiddBienbeilrijf te Helder brengt ter kennis, dat vanaf MAAN DAB 3 MAftRT tot en met ZATERDAB 8 MAART a.s., by den gewonen han delaar por persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: 2 ons Rijst a 14 cent per pond (3 cent p. ons). 1 ons grauwe Erwten 27 cent per pond. 1 ons bruine Boonen k 11 cent per pond. 1 ons groene Erwten k 11 cent per pond. lonsAmerikaansch Spek Half pond Suiker tegen ds geldende maximumprijzen. 1 ons Kaas tegen de geldende maximumprijzen. lonsAmerikaansch Spek k 20 ct. per ons. 1 stukje Kleizeep k 10 cent per stukje. k II cent per ons. Klnderkaart: bon No. 28half pond Kindermeel, 29 I om bookweitmiil, 30: half pond Sulkor, 31:1 stukJiTnilotzmp a 35 cent. Wegens beperkten voorraad verkrijgbaar by het Levensmiddelenbedryf. lp li Oraojikairl nti liiin-Sckipiliiiii: bon Mo. 21half pond Sulkor, „22: I ons Kus, 23: 1 stukje Klelisep. 24: I ons Huishoudjsm. Nieuwe kaarten zijn verkrijgbaar aan het kantoor van het Levens- middelenbedrljf, tegen inlevering van het lichaam der oude kaart. Kaar-aankaart bon No. 21 psk Kaarsen I 0.64 per pak. kan worden verkregen op bon 122 tot 128 van da Melkbonboekjaa. Van de Melkkaartan zijn geldig de bons 47 tot 63. De winkeliers worden er nogmaala san herinnerd, det hat ten strangite verboden is Koffie, Peulvruchten en andere arti kelen op militairs ranteeanbons fa var- strekken, welks niet door het Levena- mlddalenkedrljf zijn afgeshmpsld. Helder, 1 Maart' 1919. 9e Directeur, A. 6. A T1RITMBI. VERKIEZING. B«»l!«tlB| over de ingeleverde Candldatealljstee voor do vorklozing voor de Prer. Staten. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau in den Kieskring II Helder maakt bekend, dat ten Raadhuize dier gemeente op MAANDAB 3 MAART a.s., des namiddags 2J uur, in een openbare zitting zal worden beslist over de geldigheid der op 25 Febr. j.1. voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde ïyaten en over de hand having van de daarop voorkemend» candidaten. Helder, 27 Februari 1919. De Voorzitter voornoemd, W. HOFWIN».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2