B i Opruiming van Coupons, Restanten en Monsters S. COLTOF Beproeft uw geluk! 17 Reclamedagen Oudkerk v. Praag Si Si S.X. KANlEWASSER&Zn. Belangrijke prijsvermindering j Vredesaanbiedingen! MAATSCHAPPIJ VOOR SCHEtPSCSEDIET f 500.000- VA pCt. Pandbrieven ii# Ziet de goedkoope prijzen. - Spotkoopjes. 17 Reclamedagen, waartusschen één geluksdag III ET LI LI m m zeer Dijzondere Extra aanbieding Blad- en Tafelkleedjes, Kalfsvleesch. Filiaal „Jong Bolland", S Echte Oude Jenever Night Cap Amsterdam P. HOPPE Schiedam Profiteert vanaf Maandag van onze extra aanbieding Kanaalweg 141/2 naast Casino Distributie Anna Paulowna. Verkoop Verkoop In navolging van een der grootste waren huizen In Amerika, zullen we, als nieuwe reclame vanaf HEDEN houden. Tusschen 1 MAART en 17 MAART U één dag ingesloten, waarvan leder kooper, die op dezen dag goederen a CONTANT gekocht heeft, de helft van zijn besteede bedrag terug ontvangt. leder kooper ontvangt een speciale bon, dus men beware vooral deze bon, want hij kan groote waarde hebben. De dag, waarop de gelukkige koopers hun goederen gekocht hebben, wordt na afloop der 17 Reclamedagen nader bekend gemaakt. leder is dus nu in de gelegenheid zijn geluk te beproeven. fi> n 9 9> <P> 3 bij S. HERSCHEL, Koningstraat 23. 100 coupons (31 ol] gebloemde Mouse-llanel f2.19 150 coupons (5 el) prima wit Katoon f 2.79 100 coupons [5 el) witta Keper .f3.19 1000 el fijne witte Voile, extra breed, f 1.69 150 dozijn Fraoscbe Damespantalona met lesten f 1.41 100 dozijn Dameshemden met borstsluitiny f 1.99 102 dozijn Damestaile, prima wit katoen, RQ ct STAATSLOTERIJ. S. MAHHEIM, KONINGSTRAAT, DE BANK VAN WISSELINK Door weer en wind van het gerenommeerde merk 141 142 141 KANAAS-WEG 142 Distributie Callantsoog. In de week van 2 Maart—8 Maart wordt bjj de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 82421/, ons suiker 3251 ons jam 320 1 ons rijst 327J dubbelstuk kalizeep, 3 ct. 828: 1 stukje kleizeep; 3291 jus- of boillonblokje; 380: 1 soeptablet, pikante of gewone naar verkiezing, no. 29 van het brandstoffenboekje 1 pak kaarsen, en op bon 30 4 schemerlichten no. 20 peulvruchtenkaart5 ons bruine boonen, no. 215 ons groene erwten no. 8 kaaskaart: 1 ons 40 plus, j#nge; no. 13 ons 40 plus belegen. Ter Secretarie zijn verkrijgbaar bons voor ons scheerzeepen vóór Havermout en Tapiocameel voor zieken, zwakken en kinderen. no. 17 van hetKindersuikerboekje 2V» ons Suiker, eu no. 18 dubbel- ■tuk kalizeep. Aardappelen uitgifte op Maandag 3 Maart v.m. 9-12 uur. DI&NSTSOOE. oen Das°Dienstbod«. Zondags vrij. Loon f3.—. Bij: J, BROERSMA, Middenstraat 28. Terstond gevraagd een Disu&tbodo, voor dag en nacht. Adres: Parallelweg 74. In de komende weken van 3 Maart tot en met 16 Maart 1919, zijn bij den gewonen winkelier verkrijg baar: op bon no. 251 pond groene of grauwe erwten, (alleen op witte boekjes) op bon no. 26 2J ons rijst op bon no. 273 ons jam op bon no. 28ons vermicelli of macaroni; op bon no. 29.1 pak kaarsen per gezin op bon no. 30: 1 stukje kleizeep per persoon op bon no. 81 en op de lichamen der aanv.wittebroodkaartjes der 88e week voor kinderen beneden 1 jaar 1 pond suiker; op bon 10 der kinderzeepkaart 2 ons kalizeep. op bon no. 4 der kindermeelkaart kindermeel. Plaatsing gezocht voor MEISJE van 14 jaar, die in het Costuum«ak wenscht opgeleid te worden. Adres: "Wilhelminastraat 3. Sr biedt zich aan oen HUIS HOUDSTER, met aon kindje van li Jaar. Brieven, franco onder letter H, aan het Hulppostkantoor te Julianadorp. Hotel Den Burg. Twee DIENSTBODEN gevraagd. Loon f 8.- per week, en een WERKSTER. Zonder van goede getuigen voorzien te zijn, onnoodig zich aan te melden. Gevraagd een flinke Dag-Dlsnst- bode, tegen half Maart. Loon f 3.50. Adres: Mevr. v. DALFSEN, Station straat 10. Gevraagd, in een klein gezin, een Meid-Huiehoudster, als Dienstbode alleen. Adres: D. BLOM,Parallelweg 71. Aanmelden tusschen 6 en 8 uur. Mevrouw VAN DERFEER, Parallel weg 75, vraagt een flink DABMEl&iE of MEISJE voor dag en pacht. Een net ME<SJE gevraagd, woer <l»n Winkel Adres: Firma JAMIN Sau nette Dienstbode gevraagd. Aitw: Mevr. SPRUIT, Plantsotn- attUt S. Een APPRETEUSE seursagd, bli: S. HERSCHEL. Koningatr. 23, BUREAU GEMEENTEWERKEN. Gevraagd osn Werkster, voor één dag in de week. Een nette WERKSTER gevraagd. "Voor Donderdags. AdresPetten- fabriek TROOST, Spoorstraat 60—62. Mevrouw ESCHAUZIER, Dljkstr. 42, vraagt, voor dag en nacht of heele dagen, een nat twaeda MEISJE. Zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Aan te melden tusschen 7 en uur 's avonds. Terleen gevraagd, 500 a 600 gulden, door een gepensioneerd per soon, met een 3 maandeljjksche af lossing h f 100, tegen nader overeen te komen conditiën. Brieven onder No. 477, Bureau van dit blad. f 25. BELOONING. Wie helpt een net gezin aan «en WONING? Weekhuurf 3.- of f4.-. Brieven, onder No. 476, Bureau van dit blad. TELEGRAAF 2da lazer gevraagd. AdresHoofdgracht 65. MODES. Plaatsing voor LEERLING en LEERLING-VERKOOPSTER Adres: Maison DEKKER-SCHUIJT, Kanaalweg 104. Terstond gevraagd oen1 netto LEERLING »n oen HALFWAS. Adres: MOOIJ, Rijwielen, Kanaalweg. Brandsteffenbureau Helder. Op bovengenoemd bureau istjjde- Itjk plaats voor ©en paar fitnkn administratieve krachten. Ge- eisebt wordt kantoorpractijk en vlug accuraat werken. Schriftelijke sollicitaties te richten aan den Directeur. Een Kfeormakerajongen gevraagd, die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres: H. J. SEEBOLDT, Weezen straat 49. Gevraagd PENSION, ingaande 1 April 1919, huurprijs f 60.- per maand. Brieven te richten aan 0. LEEFLANG te Helle voetsluis. Te huur gevraagd emn»tBUR GERWOONHUIS, 1 Mei of eerder te aanvaarden. Huurprijs f 200.— f 300.— per jaar, zoo mogelijk omtrek Keizerstraat, Weststr., Loodsgracht en Koningstraat. Brieven, onder No. 475, Bureau van dit blad. Te huur klain» WONING, Wacht- straat 44. Huur f 1.30 per week. AdresKerkgracht 30. Heer zoekt gom. Zif-Slaapkmner mot Pension, in stil gezin. Brieven met prijsopgaaf aan N. JANSE, Zijlstraat 33, Haarlem. STAATSLOTERIJ. Tijdelijk gevestigd Hoofdgracht 51_ Collectrica M. C. LANZING. Loten verkrijgbaar 3 MAART a s Kantoor geopend van 10-2 uur uitgezonderd Zaterdags, Zon- et Feestdagen. Te koop wegens plaatsgebrek et»n SpiegslkastjO: mahonie hout. Adres: Spoorstraat 56. Te koop 1 Stuitje MEST. Te be vragen bijA. SGHAGER, Keizer straat 102 a. Te koop een paar zoo goed als nieuwe Overjassen en tsn psar Miisjoe- echa?n®». maat 34, benevens Kor.ijnem, verschillend in prijs. Ook aen flinks Ram ter dekking baischiSc- basr. Adres: Florastraat 6. Te koop ©ar» paar beeto WATER. LAARZEN. Te bevragen: Tuinstr. 22. Te koop ©en groot© HUTKOFFER, zoo Qoad elo niauw, voor f 30. AdresWeststraat 13. Te koop ran niauwa mahonie houten THEETAFEL, voor f 12.50. Adres: Bureau van dit blad. Te koop e«n nieuwe KOOI, met Touwwarfc. Adres: 2e Vroonstraat 58. Wordt gevraagd voor 4 paarden sen STAL of daartoe interichten gelegenheid. Brieven onder No. 461, met opgave van condities, Bureau van dit blad. Te koop, vanaf 3 gulden, Teelt- voedsters Slachtkonljnen, jonga Konijnen en vier Oeknmmen beschikbaar. AdresStationstraat 13. Te koop, wegens opheffing der tak, aan ZUIGGASMOTOR, mot Installatie en ©en MAALSTOEL, met twee stol Sleonen, KOF KEN- BREKER en verduw bunoodlgdhedan. Alles in besten staat. Te bevragen bij De Firma VERBAARSCHOT, Helder. tenaefolge van overlijden en vertrek, op Donderdag 13 Maart1919 's middags 1 uur, in het lokaal „TlvOLI" te Helder van diverse inboedel- en meubilaire goederen en een partij nieuwe wollen dekens. Te bezichtigen 's morgéns van 10 tot 12 uur. Deurw. W. BIERSTEKER. «regens likwidatie van de iiima Gorter, op Maandag 10 Maart 1919, 's morgens 10 uur, aan het pakhuis a/d. BASSlNQRACliT 65 van: een groote partij nieuwe en gebruikte ansjovis- en haringvaten, kisten, manden, 20 diverse kookketels, tafels, banken, bascule, handkar, brandhout enz. Vóór. den verkoop te bezichtigen. Oourw W. BIERSTEKER Van Uw gedragen MANTELCOSTUUMS kunt U laten makenaan zoo goed als nlouw ManUlcostuom, aan Taill - Coatunm of langen Mantel, in het Atelier voor Dames- en Kind.erkleeding KANAALWEG 23. HET ADRES voor aflevering In 24 uur, van: patronun, plisaeren, uitslaan, enz. Zich beleefd aanbevelend, DAMES SOHOEMAN. O O 3 Q. t (O Groote voorraad In alle kleuren, legen scherp concurreerende prijzen, 59, 69, 79, 89, 99 ct. mst broods feston, KANAALWEG 148-149. - ZUIDSTRAAT 82. WISKUNDE. Privaatlessen en hulp bij de Studie aangeboden door onderwijzer met akte wiskunde. Adres: C. R AB, Parallel w g 48. Fruitwinkel,, DcBanaan" heeft ontvangen prachtige Mandarijnen, vsel zoeter en fijner van smaak dan sinaassppeian. Zuidstraat 57-58 D. W. LAGERVELD. PETROLEUM. Ondergeteekeude hoopt in den loop der volgende week zijn geachte af nemers weer geregeld te kunnen voorzien van PETROLEUM. Ook voor hen die Gas hebben. Beleefd aanbevelend, R. KORVER, Brsedw etr. 13. Eerste kwaliteit Lappen en Gehakt 75 ets. Karbonade. 65 ets. pfa» 5 ens. Beleefd aanbevelend, Joh. J. Israttl. Heden ontvangen ZUIDSTRAAT 83. ISSEH-RQDIVLEESCH (uiif!ES cl. til. Venchi EIEREN19» tl CORHED BEAFEl tl. p. ut. IRISUL GEMIERZS BENSDORP-REEPEN (dimti mak) M BEMSDORP-CACAOSS Fliconi i i IS prin „Bitiws'-IAM II (I. lila (nssoirlan. De ondergeteekande houdt zich beleefd aanbevolen voor spitten en ondarheud-n van tuinen. J. G. LOGEMAN, Laugestraat 78. Vanaf MAAM'IAQ zijn bij loten der Staatsloterij verkrijgbaar. gevestigd te ROTTERDAM. Maatsohappelljk Kapitaal f 5.000.000.—, waarvan I I.OOO.OOO.— geplaatst, waarop 1O°/0 gaatort. Directeur: Mr. W. A. RUTGERS. Trustee voor de Pandbriefhouders} ALGEMEEN ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR te Rotterdam. Uitgifte van in stukken van f 1000.— en f 500.—, aflosbaar vanaf 1925. De Directie bericht, dat zy de inschrijving cp voornoemde f 500.000.— Pandbrieven openstelt tot den koers van 100 pCt. op Woensdag 12, Donder dag 18 en Vrijdag 14 Maart 1919 van 9-4 ure btj de navolgend# kantoren: te Alkmaar en Den Helder, benevens de in het prospectus vermelde kantoren, alwaar prospectussen en inschrljvingsbiljetten verkrijgbaar zijn, zoomade afdrukken der statuten en Trustacte ter inzage liggen. Maatschappij voor Soheepsoredlet. ROTTERDAM, 24 Februari 1919. Ontvangen extra groote Haarnetten, ^Badmutamodel,) acht haar, alle kleuren f 0.25. Aanbevsland, G. HAAGS N, KANAALWEG 147. CHAS. T. STONK Co., NIEUWE"AVEN 167, ROTTERDAM, bieden aan voor den Helder en omatreken alfoen-agartschap van de beate Ameriksansohe Gramaphona. Monst rksmer tijdens Jaarbeurs Nobolsfaat 2, Utrecht. moeten de kinderen dikwyla naar school, waarbij zij na tuurlek licht een verkoudheid opdoen. Zorgt daarom toch steeds een flesch Abdysiroop bij de hand te hebben, waar door erger kwaad voor Uwe lievelingen kunt voorkomen. Door de sltjmoplossende en verzachtende eigenschappen van de Abdi|slpoop is het een neesmiddel bij cstarrhale aandoeningen der adem halingsorganen, verkoud heid, hoest, bronchitis, grlap, influenza, slijm* hoest kinkhoest, nslhma. Prijs per flacon van 230 gram f 1.60; van 650 gram f3 25; van 1000 gram f5.—. Alom verkrijgbaar. Eischt roo- den band met onze handteeke- ning: L. I. AKKER, Rotterdam. onze prima kwaliteit, than» 20 ct. per half pond. H. W. ZEGEL, Drogisterij, KANAALWEG 63. - Telefoon 271.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3