g pp TFWVFIT JEdl JS^a A( mLM mm JiKaM JBM JBflkf VROOM DREESMANN HELDER, RECLAMEWEEK 60 90 1." 2.™ 3.90 4.9° 5." enz. VROOM DREESMANN, L KLOPPER EN ZONEN H MASTER vanaf Zaterdag 1 Maart tot en met Maandag 10 Maart. Hoesten—i SLAAPKAMER MEUBELEN. WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS Nutsspaarbank Het goede Door uit iedere afdeeling onzer zaak, met de meeste zorg die artikelen te kiezen, welke tot de beste en meest gangbare soorten behooren, en deze tegen buitenge woon lage prijzen, ver beneden zelf kosten prijs aan te bieden, zal deze onze geheel beantwoorden aan de gerechte verwachtingen onzer Clientèle. - Het systeem van eenheidsprijzen zal worden gevolgd, zoodat alle goederen, welke wij ge durende deze week aanbieden, zullen worden verkocht voor de volgende Serie-prijzen Voor nadere bijzonderheden raadplege men ons speciaal Serieweek-boekje en be- zichtige men onze étalages SPOORSTRAAT - KEIZERSTRAAT. en verkoudheid I FRAENKEL ênTo, Tandarts, hauden iaderen Weinsdig vin 12-4 ur. Pijnloos trekken vin tand ol kios 11.-. lonstgebitten vomi i 25 pirhailgihit. Vullingen iterntaf 11.-. IQGDSGRACHT 69. GROOTE SORTEERING. BiLANDRiJKE VERKOOPiNG WOONHUIZEN, Pijn in den rug Kloosterbalsem geneesmiddel' Goede en goedkoope Rook- en Pruimtabak K. ACKEMA, Waterzuchtkruiden „QILIAD". IIH HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voorm.ddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met belagen van J. ZWAGER MAN, alhier'om vergunning tot op richting van een visehrookerijophet perceel aan de Vischstraat, kndestraal bekend in Sectie C, no. 7240, dat op Dinsdag, den 11 Maart 1919, des namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten eiude hunne bezwaien mondeling toe te lichten. Helder, 25 Februari 1919. A N Q A -bonbons. Doos 50 en 90 ct. Vastzittende hoest, slijm op de borst, Bronchitis en Kinkhoest. ANQA-siroop p. flacon fl.60. Fabr. A. MIJN HARDT, ZEIST. By Apoth. en Drogisten. Te Helder, bij: G. Haagkn, Kanaalweg 147. Te Texel, den Burg: Gez. de Roos; Cccksdorp: Wed. G. v. d. Kooy; OosterendD. WuisS. Dros OudBichild: P. Vos; Oosterland; K. Stadig HlppolytushoefJ. Dek ker; Anna Paulowna: Govers: Kelnsmerbrog0. de Graaf; Bres- zand D. de Graaf. En gros en detailG. Haagen, Kanaalweg 147, Helder. Belangrijk bericht. uit AMSTERDAM, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Militair» ••rmladird tarief. Allu tandhaelkutdlgu ■piratlla geheel pljnloo* daar latvaia tiadarta. f5CH0EN-P0LI5H Poetst slechts eenmaal Uwe schoenen met (RASTER POLISIJ en U verlangt geen andere. MASTER pÓLISH voedt het leder en maakt het'waterdicht. MASTER POLISH geeft niet -alleen een diep zwarten maar ook een bli/venden glans. MAöTER. POLISH is bet oude bekende njerk varTnooge dualiteit. Oroott do® I O.J55 Klein, dooi 10.30 OVêraT verkrijgbaar. GRATIS-AANBOD ©»Wiart da Itdlr* doozjee, wgnt wl| geven U tegen Inlevert!!* 4 *«QdO klflna 61 30 gratrta dooifes. «uur onaaBcriMdird.«n» iHASjBft POLiSHrftM&ITUlitt VOOR CN-OROS I HANDELSVER'.DEKA" 1 eo.uLatCRAon; H. J. SEEBOLDT, Kleedermakerij, WEEZENSTRAAT 49. Voorradig PRIMA STOFFEN voor HEERENKLEEDING. OOST-GRAFTDIJK (M-H BIJ DE RIJP. van Gebouwen, Arbeiderswoningen, Terreinen, Houtloodsen, Werktuigen en een grooten voorraad nieuw en gebruikt Hout, wagens opheffing der zaak. Notaris C. NOLET, te De Rijp, zal op DONDERDAG 6 MAART 1019, des namiddags ten 2 ure, in het Café „JONGES", te Oost Graftdljk by De Rijp, ten verzoeke van den Heer G. SLOOTEN, Houthandel te Oost- Graftdljk, verkoopentwee onlange nieuw gebouwde Open Terrein, 4 Arbeiderswoningen en Schuren, waarbij ook 2 te West-Graftdyk, terwijl door CORN. DE VLAMING, Beéedigd Makelaar in Machinerifin en Metalen, te AMSTERDAM (Firma CORN. DE VLAMING L. BACKER), vooraf op WOENSOAG 5 en DONDERDAG 6 MAART 1019, des voormiddags 10J uur, zullen worden verkocht voor AFBRAAK 1 grooie Houtloods, van zwaar hout opgetrokken, één kant open, lang 26.60 M., breed 13 M., 1 groote dichte Houtloods, van zwaard hout opgetrokken, lang 21.20 M., breed 12.10 M., met Stalling, met pannen gedekt, 1 groote Houtloods, één kant open, vau zwaar hout gebouwd, lang 23.80 M., breed 10.20 M., met pannen gedekt, I groote HouHoode, twee kanten opeD, van zwaar hout opgetrokken, lang 13.70 M., breed 11.70 M., met pannen gedekt. Alle aanwezige nieuwe Houtwaren, Daaronder komen voor: Groote partij Blokbalken, gezaagd aan 1", B/t", l'/a"» 2", 2'/a" en 3", Grenen en Vurenplaten, Iepen Blokdeelen, Ribhout, Battings, Deelen, Schroten, Latten, Tengels, enz. enz. Groote partij gebruikt Hout, als: 200 Ms. korte Battings 3" X 6", 3" X 4", 2" X 3", Klstdamhout, enz. 1 Electromoior (A. E. G.), draaistroom, 0.2 P.K., 72 Volt, 5.75 Amp., 950 toeren, Cirkelzaagbank (Kirchner), met verstelbare as, bladgrootte 0.86 X t-50 M., Maxim-Takels, 1 ton, hijschhoogte pl.m. 3 M., stalen Stroppen, Kettingen, Dommekrachten, Hijschblokken, Brugboren, Avega's, Hand- en Trekzagen, pl.m. 200 nieuwe en gebruikte Raamzagen, Touwen Loopers, Kant- en Slaghaken, Batsen, Schoppen, wit marmeren Tegels, groote Slijpsteen in bak, 2 zware Houtwagens voor 2 paarden, waarvan een geheel nieuw, 2-wielige Houtwagens, N.-H. Sjees, Hooiharkmachine voor 1 paard, Hooivorken, 2 zg.a.n. Ijzeren Houtvletten, 6 en 12 ton, nieuwe eikenhouten Platboomschuit, 1 zwart Paard (ruin), 9 jaar. De Bebouwen en Turreinen zijn te bezichtigen iederen Werkdag van 10—12 en van li-4ure. De Machlnerlën en de Houtwaren op Zaterdag 1, Zondag 2, Maandag 3 en Dinsdag 4 Maart 1919, van 10 tot 4 ure, en op den eersten Verkoopdag vóór de Veiling. Gedurende de beide Veilingdagen vertrekt uit Wormerveer een Motorboot onmiddellijk na aankomst van den trein aldaar, welke te 8 54 uit Amstardsm vertrekt, ligplaats recht tegenover het station te Wormerveer. Vertrek weder uit Oost-Graftdijk, onmiddellijk na afloop van de Veilingen. Uitgebreide Catalogi, zoowel van Gebouwen als Houtwaren enz., intijds verkrijgbaar. lendepijn, rheumatiek, ischias, jicht, podagra, spierverrekkingen, verstuikingen, stramheid, stijven nek, rheumatische zenuwpijnen kan men spoedig kwijtraken met het pljnverzaehtend wrijfmiddel De Kloosterbalsem wordt ook met groot succes aangewend by brandwonden, snijwonden, zweren, kloven Jeuk, uitslag, eczema, aambeien, winterhanden en -voeten etc. Prijs per pot van 20 gram 65 cent; van 50gramf 1,50; van 100 gram f 2,50van 250 gram f5,-. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekeningL. I. Akker, Rotterdam. Polderweg. GEOPEND: alleen voor pensioenen lederen Woensdag, n.m. ven 7 tot 81/, uur, lederen Zaterdag, n,m. van 7 tot 0 uur, voor het Inbrengen en afhalen van gelden. voor zwakken en herstellenden is MIJnhardt's Levetogen. Bus van f 0.90, f 1.75, f 4.25, f 8 25. Bij Apoth. en Drogisten. T.e Helder bij G. HAAGEN, Kanaalweg 147. Dames i Hsarwerk Is een zaak van vertrouwen Wendt U dan aan onderstaand adres; dssr worden allo soorten Haar- werken gemaakt op staal, en vso uitgevallen haar. G. WRJTSMA, SPOORSTRAAT 99. HAARNETTEN (Badmutsmoddl), 20 oent. en Sigaren f 65 per mille, 6V2 cent per stuk, lange stokjes (Ssnorlfas) 5 csnt per stuk, fijn kort f 0.25, midden grof koit ff 0.40, grof f 0 50, zeer grof f 0.60, partorico f 0.80, pruimtabak f 0.80 per ons, shig (hserenbaai) f 0.80 en f 0.90, diverse shsgsoorten f 0.80, f 0.90 en f 1.-, ■lies per ons. Let op het adres B. STUIVER, PI. Kerkl. 33 b.d. Middenlaan. (Ing. Fruilhufs) Amsterdam. Zendingen naar bultsn onder rembours van mlnstms 1 K.Q. Tand-Techniker - ZAANDAM, Hooit voortaan oprookuur to H&ldar ntr Kunsttanden. Kronsri en Brugwark. 's WOENSDAGS, van 9-4 uur, Voor operatieve behandeling volks door tandarts word! ohgevcsrd, van 11 4 uur. Adres: Mej. Wed. BUIJKES STATIONSTRAAT 11 - HELDER, gesn 3P90E8T8AAT «f 8TATI0NSWË9. In geval van: Waterzucht, dik of opgeblazen van het water, moeilykurineeren, gepaard gaande met pijnen, galziekte, blaas- en jicbtlijden enz., gebruike men van de van Jacoba Maria Wortelboeb van Oude-Pekela (Groningen). Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel groot f 1.75. VAN DER MEULEN's Bloedzuiverend middel, niaml de uorcank van vele kwalen weg. Bewijzen voorhanden van tübercul08e- en MAASLIJDERS dia duor het gebruik vol komen genezing vonden. Alle kwelen dia haar ooisaak inhetblced vinden worden m#» groot FrUz per flasch 11.86, afkomstig vao da Chemisch Medische Mesltchapplj „AURORA", l< WATERGRAAFSMEER. Verkrijgbaar te Den Helder by: G. M. Gefjjsteen, Drogisterij „De Ade laar", Spoorstraat 29. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4