HELDERSCHE COURANT Tweede Blad. PRINSES HELNIKOFF ENGELSCHE STOFFEN Ds Helderste Meubeltransport- IB Sleeponderneming MÉ dubbel goedkoop. No 0007. ZATERDAN 1 MAART IBlO »7. MMttlARG Uitgever: O. PB B+BIt Jr., Halder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In de stad f 1.10, per post f 1.35, Buitenland f 2.35. Losse ex. 3 eent Advertentlèn per regel 15 oent. Op- en oadergani van Zea aa Maat au tijd vaa hoogvatar (Taxal). (Wintertijd.) aooe- UMn Zo» Maait, op: ondw: op: o»<Ur: v.m.: a.» Zondag 8 m. 814 ■- 610 «47 «.41 816 Maandag 8 68B 78» 0 *6 «41 8.80 8.86 Blcdag 4 7 3 8 67 «4« 641 HO 8 40 Woanad 6 7 ïfl. 10.80 8 43 6.46 10.10 M80 Dondard. 6 7 BS 1112 «41 6.40 10 66 11.6 Vrijdag 7 8.88 68» 8.41 1186 11.66 ZAttldag 4 n 8.17 m. 0 67 6 86 648 -.- 0.30 DE WEEK. 26 Februari,. 9e Eerste Kamer stelt zich voor, op 4 of 5 Maart a.s. de Algemeens Beschouwingen over de Staatsbe groting voor 1919 te b«ginnen. Dan zal heeft men nu berekend de Tweeds Kamer wel zoowat gereed zijn met het Staatsbudget. Ik stip hier even bij aan, dat het op 3 Juli- 1918 s&amgestelde Lagerhuis, btj welks eerste bijeenkomen president Fock de verwachting uitsprak, dat men mu zou terugkeeren tot de goede, oude gewoonte om de Begrooting vóór Kerstmis achter den rug te hebben, het „record" heeft geslagen van traag-wijdloopige behandeling ervan. 't Kan zijn, dat wij - avond vergaderingen voorshands afgeschaft hebbend, op de grens tusschen Februari en Maart, terwijl de sneeuw klokjes al te-voorschijn kernen en de merel z(jn vroeglenteliedje fluit, door Oorlog en Arbeid heen zijn. Intusschen „zwemt" Marine nog. De heer Naudin ten Cate bedankte er voor, zich nogmaals aan een tocht door de parlementaire spitsroeden te wagen en minister Ruys nam tijdelijk het beheer over het departement van Marine op zich. Over dat na c.c. een half jaar zich terugtrekken van den 58-jarigen, met eere bekenden vlagofficier is veel geschreven inde dagbladpers. En vrij algemeen richtte zich afgescheiden van het zeer- onbeholpen, zeer-ongelukkig eptreden des heeren Ten Cate in het Parlement - tegen de Tweede Kamer-up todate, waarin de bet- en de veelpraterij overheerschen, terwijl mannen, des kundig bij de zaken, waarover 't ging, in den regel niet zijn te vinden. Verandering der werkwijze van ons Parlement wordt gevraagd. Ook mr. Treub, de jongste algemeene ver gadering van den Economischen Bond presideerend, wees op de dringende noodzakelijkheid daarvan. Zonder ernstig streven naar zelf beperking zal de Tweede Kamer steeds meer verliezen van b«trest»ntje gezag, waarover zü nog in den lande mag beschikken. De jongste werkweek op het Haagsche Binnenhof heeft dat voor de zooveelste maal aangetoond. Zy begon met de verklaring van minister Van Karnsbeek over het Nederlandsch-Belgisch geval. Onze gezant te Brussel heeft, naar aanleiding der „démarches" van België op het Parijsche VrefleseengreB, inlichtingen gevraagd van de Bel gische Regeering; onze gezanten bij de vijf betrokken groote mogendheden kregen opdracht, de Regeeringen, b| welke zij geaccrediteerd zijn, den tekst over te leggen van de verklaring, op 14 Februari j.I. door onzen minister van Buitenl. Zaken in de Tweede Kaóóer gedaan. Die gedragslijn van de Nederlandsche Regeering is in elk opzicht correct en flink; heeft volstrekt niet het alarmistisch, ver ontrustend karakter, dat sommigen er aan bleken toe te kennen. Bestaat er reden om de verhouding tusschen Nederland en België -te beschouwen als dragend de kiem van mogelijk komende ernstige spanning 't Is zeker uitermate moeieljjk de juiste toedracht op een „afstand*" naar waarheid te beoordeelen. De Londensche correspondent van de „Nieuwe Ct." kwam met de mede- deeling, dat de groote mogendheden onverschillig staan tegenover de eischen van het annexionistisch- gestemde deel der Belgische bevolking, niet voornemens zijn daarin te treden. De toekenning der „plaque" van groot-officier der Kroonorde door den Belgischen koning aan den heer Van Vollenhoven wordt uitgelegd aan een hulde, gebracht in zijn persoon tan het Nederlandsche volk. Opmerkelijk is zeker ook, dat zelfs het „roerigste", meest anti-Hollandsch-gezinde deel van de Belgische pers over de Nederlandsche Nota opvallend kalm schrijft, wat toegeschreven wordt aan een „wenk", door de Belgische autoriteiten aan de pers daar te lande gegeven. De machtige heeren te Parijs hebben de zaak nu te beschouwen; onzediplomatiekelvertegenwoordigers moeten de uiterst-delicate, ingewik kelde taak vervullen om voor ons goed recht op te komen. In zulke omstandigheden is 't zaak om in rustige kalmte den afloop te ver beiden. Bat een plebisciet in de streken, die sommige Belgen Neder land in ruil voer zijn gastvrijheid den Belgischen vlui het slachtoffer was van schandelijken willekeur wenschen te ontrukken, in overweldigende mate gunstig voor Nederland zou uitvallen; 't is nu toch wel voldoende gebleken. Hopen en vertrouwen wij dus, dat de annexionisten, in roes van machts wellust hun ware natuur getoond hebbend, weldra de waarheid zullen ervaren van het oude spreekwoord, dat wie 't onderste uit de kan wil hebben, het lid op den neus krijgt. FEUILLETON. Soos XATOi «A0T. 4f). Brandend van verlangen om Er myntrude weer te zien, maar ver schrikt door de bewering dat zü getrouwd was, wandelden vader en zoon ongeduldig de galerü op en neer, somtijds het meoie uitzicht op de vallei en de besneeuwde .rotspunten bewonderend, en dan weer onwille keurig elkaar aanziende met een vraag op de lippen. Lang. hadden zij moeten wachten, toen plotseling het gordijn dat de passage afsloot, open werd geschoven en een rauwe stem, in het Franscb riep: „Hierheen, Messieurs 1" Zü wendden zich om, en Ermyn- trude zag haar vader. Met een schril- len vreugde-kreet liep ze op hem toe, en alle indrukken van de ver zekering dat zü getrouwd zou zijn, verdwenen onder hare liefderijke omhelzing. De Graaf kon haar niet loslaten en kuste haar herhaaldelük. ^at ellende zq ook had moeten doormaken, zün vader-hart juichte to«n hij zag dat zijne geliefde dochter 8*en«zlns ongelukkig was geworden. In die stemming kon hij haar on- mo8*lÜk beknorren. hulpbestaan, ichtelingen ben bereid toen België z Be jongste Parlements-week heeft tooneeltjes van onrust en kabaal in land» Raadszaal doen aanschouwen, zooals die nooit in ons arme Lagerhuis werden doorleefd. De interpellatie- Kleerekoper over de loonregeling voor het spoorwegpersoneel. waar van de behandeling eindigde met de zege der motie van den katholieken afgevaardigde Henri Hermans, deed de „Concurrentie" ontvlammen naar de vurig-begeerde gunst en bewondering door Heer Kiezer, tusschen de soc. democraten en de andere partijen. Te betwisten valt niet, dat de motie-Henri Hermans 't verst ging; voor het personeel het meest „hoüvast" gaf aan werkelük- beduidende verbetering van positie. Maar toen mannen als Treub, mr. Oud, dr. Lely dat grif hadden erkend, minister Konig de katholieke motie (instelling van een Loonraad en vaststelling van een grondloon ad f 8 incluis) vrüwel had aanvaard, toen ontbrandde het vuur van politieleen hartstocht. Trachtte de praeses vruchteloos met felle hamertikken en vermaningen de orde te handhaven. Werd de Nederlandsche Kamer e«D Poolschen Landdag uit vroeger dagen waarbij kracht van stem banden die van argumenten verving. Was een naargeestig schouwspel, scheon flan zeker deel van het publiek op de tribunes zal genoten hebben van dat alleramusantste „parlemen taire divertissement" En het lid Henri ter Hall er prachtige „stof" zal hebben verzameld voor zün eerst volgende revue, die Z.H.Ed.G. zou kunnen noemen: „Brullen maar 1 't Kan allicht een „succès-fou" wor den Van minister Van Ysselsteün heb ben wij, dank zü de interpellatie- Otto vernomen, dat de Scheurwet nog niet wordt ingetrokken, maar tot het najaar geschorst voor hen, die daartoe het verzoek indienen, 't Staat er met- onze levensmiddelen voorziening nu goed voor, De vooruit zichten zün gunstig en de kans, dat de Scheurwet weer herleven zal, is gering. De onderhandelingen met Amerika tot het terugkrügen van onze schepen beleven goed resultaat. Edocb, zekerheid hebben wij nog niet. De bolsjewieksche vergiftiging der geesten blijft in de wereld voort woekeren tal van Hollandsche arbei ders vluchten uit DuitBchland naar Patria terug, en op dit oogenblik kan niemand voorspellen, welke strem ming in het internationaal verkeer de anarchistische duivel zal berokke nen alvorens hü is onschadelijk gemaakt. Jn deze omstandigheid achtte minister Van Ysselsteün 't het verstandigst om wat de Scheurwet betreft, 't heft nog niet uit handen te geven. Ook met de kolenvoorziening gaat 't „crescendo". In de hoofdstad straalt des avonds weer op de pleinen het eleetrisch licht in vollen glanshet l :ezellige Amsterdam-bij avond uit de agen van vóór Augustus 1914 is herboren. Toch blüft omzichtigheid eisch van Ingezonden mededeeling. Wekelijks ontvangen wij tegen zeer goedkoope prijzen: voor kleeding naar maat. In snze Confectie-Af deeling eveneens- belangrijk verminderde prijzen. HERMAN NYPELS. het oogenblik. Want elk uur van den dag kan aldus blijft vooralsnog de situatie min-aangename ver rassingen brengen, die vele bereke ningen te-niet doet. Het Parlement is nu overladen met arbeid. Op „de lijst" staan onmid- dellük na het Budget en in afwachting der openbare behandeling van de Indische Begrootingen, dewü'ziging van het Reglement van Orde, ver scherpend de macht des voorzitters tegenover „lastige elementen"; het ▼oorstel-Troelstra c. s. tot instelling van een Parlementaire commissie voor Buitenl. Zaken, waarbij de vraag rijat, of de heer Troelstra dit voorstel zelf zal komen verdedigen het voorstel-Marchant tot instelling van het Actief Vrouwenkiesrecht. Dit laatste gaf een comité van kiesrecht- dames aanleiding om zich bij Voor zitter Fock te vervoegen en hem op ietwat dreigenden toon te waarschu wen tegen talmen met het A.V.K.- voorstel. Maar mr. Fock liet zich niet „intimideeren", doch wees er de dames op, hoe de belastingiontwerpen allicht voor zullen gaan. Het A.V.K. ..est en marche", zal er komen. Maar van de grootste urgentie, is thans de vraag, hoe de Schatkist te vullen. Minister De Vries heeft nogmaals zijn plannen schriftelijk ontvouwd en ten volle gehandhaafd zijn voornemen tot aanzienlijke verhooging van in directe belastingen. De lezing van dat staatsstuk, wemelend en krioelend van millioenen-cü'fers, is voor de Nederlanders, die het groote laadje mee moeten helpen Yullen, allerminst opwekkend. Intusschen. het geld moet er'zijn. Of minister De Vries tech de zege zal behalen, ondanks alle voor Z.Exc. ongunstige teekenen wij moeten 't alweer afwachteD. Intusschen wordtde stapel „legislatief goed" steeda hooger. Het ontwerp tot reorganisatie der Kamers van Koophandel ia een der allerjongste voortbrengelen van de „centrale wet gevende fabriek". De opening van de derde Neder landsche Jaarbeurs te Utrecht ia een der verblijdende symptomen van krachtig ruercantieel leven. De be noeming van Willem Royaards tot doctor-honoris causa in de Nederl. Letteren aan de Utrechtache Univer siteit is een zeer-karakteristiek teeken des tljds" en van zeer-bedui- dende evolutie der denkbeelden, zelfs in een zoo aan oude traditiön en opvattingen gehecht wetenachappélük centrum als het Utrechtsche. .es idéés marchent" 1In goede richting gelukkig. Dat geeft vertrou- wen in het naderen van een toekomst, waarin het deel der menschheid, dat na de vreeselqke crisis tot verdwa zing kwam, weer over de kostelijke gave van zelfcontrole zal kunnen beschikken. Mb. Antoxio. Lord Carlingham echter, beant woordde den hartelijken groet van Armstrong koel en koud, terstond vragende „Wat is er aan, van het praatje, dat ge met Ermyntrude soudt ge trouwd zün?" Frank lachte slechts om de houding van zijn vriend. HÜ was te vroolük gestemd om hem dat kwalük te nemen. loopt een beetje te hard van «tal! Wat kan gebeuren, is daarom nog niet gebeurd," zeide hij. - „Uw zuster is met mij nog niet getrouwd." Carlingham reikte hem de hand, en zeide „Vergeef 't mg, Frank. Ik had er aan moeten denken dat ge onmogelük zoo iets achter ouders om kondt doen, maar die groote kerol beweerde het zóó stellig, dat b(j ons aan het wankelen bracht." Frank nam zün vriend mee, naar het vertrek dat voor Ermyatrude ingeruimd wa». En terwül zü bü baar vader zat, met baar arm om zün hals, vertelde hü alles wat voorgevallen was In de vergaderkamer van de vogelvrü-verklaarden was heel iets anders te zien. De roekeleoze lüf- knocht van don Prins trad hier niet op als de kleine luchthartige Franseh- man maar werd, als een verachte- lijke Poolsche verrader en moorde naar, voor zün beschuldigers, die hem ook vonnissen moesten binnen gebracht. Naast Yladimir Bassuliteh stond Aanvaring mat aan duikboot. De te IJmuiden uitgaande Neder landsche duikboot No. 2 is Donderdag binnen de pieren in aanvaring ge komen met den binnengesleept wor dende houten treillogger Sch. 219 Birk. De aanvaring had plaats geheel buiten schuld van de duikboot. De logger werd gesleept door de sleepboot Gloria, die onvoldoende lichten en en geen sleepvuren voerde. Bij het uitwijken voor de onderzeëer werd de logger voor de duikboot gesleept, zoedat de aanvaring onvermijdelijk was. De duikboot zit met dan kop in de stuurboordszüde van den logger, die gezonken is; de duikboot ligt met het achterschip op den strekdam. Het bergingsvaartuig van de marine vertrok van hier naar IJmuiden. Met deze bok zal getracht worden de duikboot uit den logger te ver- wüderen. De logger heeft een groot gat in den voorsteven. PersoonUjke ongevallen kwamen nierivoor. Volgens een bericht van het Hbl. wilde de duikboot vóór den logger, overgaan, hetgeen echter door de vaart van laatstgenoemd vaartuig niet gelukte. De duikboot kwam met zulk een kracht tegen den houten logger, dat deze in den Bteven bleef steken. Om zinken te voorkomen, werden heide vaartuigen nabü de Zuiderstrekdammen aan den grond gezet. Koninklijk bezoek aan Zeeuwsch- Vlaanderon. Naar wq vernemen is H. M. de Koningin voornemen in den loop der volgende week eeD bezoek te brengen aan Zeeuwsch-Vlaanderen. Hedenmiddag komt H. M. te Maas tricht, vanwaar zij des avonds weder vertrekt. f 100.000 vuor de Ned. Opera. Naar uit goed ingelichte opera kringen wordt gemeld, is het bestaan van de Nederlandsche Opera voor het volgend seizoen verzekerd. Een bekend ingezetene van Amsterdam heeft namelük de som van f100,000 ter beschikking gesteld, em, te be ginnen met het nieuwe seizoen, de instelling in stand te houden. De bedoeling zit hierbü voor, het gezelschap in zün geheel voor de hoofdstad te behouden. Hst Amsrlfcaanasha «pok. De „Vee- en Vleescbhandel" zegt gegronde hoop te hebben, dat de Regeering voor het gebeele land zal bepalen dat het Amerikaansche spek buiten het vleeschrantsoen om be schikbaar zal worden gesteld. Kort* berichten. De wegwijzers van den A. N. W. B. kunnen weer worden geplaatst. Afschaffing van den militairen groet is van Minister Geusau niet te verwachten. Aan het postkantoor aan de Prinseatraat te 's Gravenhage, ia de vermissing geconstateerd van een postchèque van f 7000. Te Veenhuizen is een gevangene uit het 1ste gesticht, bü een poging om te ontvluchten, doodgeschoten. (Zie verder eerste blad, BINNENLAND. Buitengewoon Marlntoredlet. In de Memorie van Antwoord op het Voerloopig Verslag nopens het wetsontwerp tot verhooging van de Marinebegroeting voor 1918 (Buiten gewoon crediet), herinnert de Mi nister van Marine a. i. er o.a. aan dat met het naar huis zenden der dienstplichtigen onmiddellqk met kracht is aangevangen zoodra de politieke omstandigheden zulks mo gelijk maakten. Wat betreft de vraag over de in richting van het Marinestation te Vlissingen diene, dat in verband met de hooge prijzen nog achterwege bleven de bouw van een gymnastiek lokaal met douches, een provoost- gebouw en een loods voor de be oefening van vuurleiding. De totaalkosten hiervan met die voor het inrichten van eene ligplaats veor de als wachtschip te VlisBingen te statienneeren „Buffel" bedragen f 128.000. Nederland en België. De Londensche correspondent van het „Hbl." meldt: De „Daily Telegraph" verneemt uit ParijsAau de territoriale en econo mische commissies, welke door de vredesconferentie zijn ingesteld, is verzocht om alle rapporten vóór 8 Maart bij de vredesconferentie in te dienen, ten einde de vredesprelimi- nairen zoo spoedig mogelük te kunnen opstellen. Hierop heeft de commissie voor de Belgische territoriale eischen aan den raad van tien om een nieuwe bepaling van haar mandaat verzocht. Zooals reeds werd medegedeeld, wenscht de regeering te Brussel gedeelten van Limburg te annexeeren, en een paar kleine districten in het Rqnland. Behalve dat wil zij een soort van mede-souvereiniteit met Nederland over de Scheldemonding. Naar verluidt zou België als com pensatie roor Nederland vooratellen om een deel van Oost-Friesland met Emden bü Nederland in te lijven. Men gelooft dat Engeland zulk plan zou steunen, daar de verdwijning van Emden als Duitsche haven van eene vrouw, wier fijne gestalte on danks al wat zü geleden had nog opmerkelijk was. Op haar gelaat waren nog de kenteekenen te zien der ziekte, die ep last van Boria' vader, kunstmatig was opgewekt, opdat zij niet langer door diens zoon zou worden gezocht. Toeh was nog aan alles te zien, dat zq en haar zuster met recht „de lelies van de Wolga" waren genoemd. Een flinke jongen, ongeveer acht jaar oud, hield haar hand vast. Niemand die ze zag in hun sobere plunje en neerslachtige oogen, zou op de gedachte gekomen zün datzü de vrouw en de zoen waren van den voornamen, mooien en schat- rüken Prins Boria Melnikoff. Aangetrokken door het gerucht dat Dumauet verhoord zou worden, waren al de Russische rechthebben den -uit de nabü zünde rotaen ge komen. Onder hen bevond zich ook de oude tooverende medicijnvrouw, Maria Petrovna. Een ontzettende angst bekroop haar toen zü hoorde wat de echte naam van den schul dige was. „Livanski," zeide tegen die bü haar stonden „is hü de zoon van den leerlooier in ée Joodsche wqk te "Warschau vanDmitry Livanski?" „Wel, moeder,"— zeide iemand.*- „Weet gij iets van hem? Hü is vloek geweest voor onze partü, sedert zün eerlü'ke vader stierf." Zü gaf geen antwoord. Zij keek "scherp naar Olga Sassulitch, en zag geen teeken van barmhartigheid op belang zou zqn uit marine-oogpunt. De verwezenlijking van zulk een plan zou de bevoegdheid van een gewone commissie te boven gaan. In den Belgischen Senaat heeft de afgevaardigde Lafontaine een inter pellatie ingediend over de politiek van de Belgische vertegenwoordigers op de Vredesconferentie. Minister Delacroix achtte het wenschelljker den terugkeer van minister Hij mans af te wachten. De interpellant meende, dat het hier een dringende aangelegenheid geldt, zoodat minister Hümans zich ter beschikking van den Senaat zou moeten houden. De voorzitter: Dr. Hqmana is ter beschikking van zqn land, welks belangen hq verdedigt. De afg. HallotWij moesten kunnen beslissen, vóórdat men te Parijs beslissingen neemt. Men heeft aldaar annexatie op het oog en wij willen van geen annexaties weten. Het debat werd voorloopig enkele uitgesteld. De correspondent van de „Tel." te Brussel meldt: Ik ben in staat mede te deelen, dat met betrekking tot de Schelde- kwestie in Parijs geen sprake meer is van annexatie. De volgende oplossing vertolkt de heerschende meening: Zooals alle groote stroomen, zal de Schelde geïnternationaliseerd worden, evenals de koloniën zal het administratief beheer gevoerd worden door een natie, die aangewezen wordt door den VolkerenbondYoor wat de Schelde betreft, zal België worden aangewezen. Tot heden had België het gebruiks recht, voortaan zal Nederland dat recht hebben. Men heeft de overtuiging, dat men tot volkomen overeenstemming zal kunnen geraken. In de vergadering van de Tweede Kamer zeide de Minister van Oorlog, dat wij ons leger nog paraat moeten houden, ten einde ons te verzetten tegen elke poging om deelen van ons gebied af te scheuren. De gedeeltelqke demobilisatie brengt dan ook niet mede dat wü ons van Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen zouden moeten ontdoen, als een schaap van zqn vacht. In zeer korten tijd kan het leger weer op volle sterkte zijn. De Parqsche berichtgever van het Hbl. meldt: De commissie voor de Belgische territoriale eischen "bad verzocht haar mandaat nauwkeuriger te omschrij ven en haar in de eerste plaats mede te deelen, welke houding zü moest aannemen tegenover de in deze aan gelegenheid betrokken neutrale lau den. Ik meen te weten, dat de Raad van Tien de cemmissie heeft opge dragen rapport uit te brengen om trent de herziening der verdragen van 1831 en 1839 en de Nederland sche regeering uit te noodigen haar zienswüze uiteen te zetten, zoo noodig door vertegenwoordigers naar de commissie af te vaardigen. Men verwacht niet, dat de Raad van Tien zelf vóór de onderteekening der vredespreliminairen neutrale ge delegeerden in gehoor zal ontvangen, tenzij dat dit noodzakelijk was voor de vaststelling der preliminairen zelf, zooals in htt geval met Denemarken. In elk geval schijnt de conferentie besloten alle mogelijke waarborgen te geven aan de neutrale lauden, die bedreigd worden door de eischen van zekere oorlogvoerenden, en dat zij geenszins geneigd zou zqn om zonder meer te voldoen aan deze somtüds buitensporige eischen. Ik kan hieraan toevoegen, dat er sedert eenige dagen reeds van ge dachten gewisseld wordt tusschen de commissie voor de Belgische eischen en de Nederlandsche regeering, het geen echter meer Yan theoretisch belang is, aangezien uit een practiscb oogpunt onze bezwaren tegen de Belgisch# eischen bekend zijn en onze verdediging eveneens. Het „Vaderland" schrüft over het antwoord der Belgische regeering haar gezicht, want deze was van haar sterfbed opgestaan em te ge nieten van den doods angst op het gelaat van den moordenaar harer zuster. Ook nu nog pleitte de ellendeling dat hü bü vergissing Vera Sassulitch had verdronken. „Waarom hebt gij haar dan bü onze broeders in Engeland aange klaagd, als zünde een verraadster?'" vroeg Ivan. „En al kunt gq volhouden dat gü u vergist hebt, hoe kemt het dan dat Donstoi in de gracht van het Peter en Paul fort doodgeschoten is? Wie ia de schuldige, die gemaakt heeft dat Tonkovitch voor levenslang vast geklonken is aan een kruiwagen in de Saghallen-mün "Wien is het te wqten dat Nicolas Sobieski te War schau opgehangen is, omdat hü een tiran in de lucht wilde laten vliegen?" _,Die adder heeft ons leven ver giftigd 1" kreet Sassulitch, onder wijl zün oogen vuur schoten. - „Dat alles deed hü uit hebzucht. Wurg hem, opdat hij de aarde niet langer verpeste met zqn adem 1" Livanski, die op zqn manier een fatalist was, vervloekte zqn beschul digers. De tooverende heelmeesteres, vreezende dat men hem terstond in den afgrond verpletteren zou, kwam tusschenbeide. „Maak hem nog niet doodl" - gilde zq. „Breng hem in nrijn huis. Ik zal vü'anden oproepen, om hem naar de hel te brengen. Als hq in den afgrond geworpen wordt, en de verklaring dien aangaande van minister van Karnebeek Met onze regeering betreurt zeker ons heele volk den loop, dien deze aangelegenheid dreigt te Maar men zal hier te lande het hoofd keel weten te houden en er zich wel voor wachten het geheele Belgische volk voor de houding van zijn regeering verantwoordelijk te stellen, hoezeer een aanmerkelijk deel van de Fransch-Belgiscbe pers de laatste maanden, tegen ons land is te keer gegaan. Wü zullen vooral niet vergeten, dat er uit Ylaamscbe kringen ;een andere 'gezindheid (te onzen opzichte is gebleken dan uit de houding van de Belgische regee ring valt op te maken. Voor het overige meenen wij, dat men hier te lande verstandig zou doen, Jdie houding niet te tragisch op te vatten. Het zal In een tweede artikel over de vérhouding tusschen Nederland en België zegt de „N. Rott. Crt." o. m. Het antwoord van de Belgische regeering schünt vooral erop gericht, het nietige Nederland zü'n kleinheid tegenover de verheven „redders van Europa" te doen gevoelen Indien men in het dagelqksch leven aldus door een buurman als quantitó négligeable behandeld wordt, denkt men in zün eigen„Waai om 1", en men laat zoo'n buurman links liggen, tot hü dé goede manieren weerom zal hebben gevonden. Zoo scbünt ook onze regeering de zaak te beschouwen. De Belgische regeering heeft ten opzichte van deze heele aangelegen heid eene verregaande onzekerheid en gebrek aan openhartigheid aan den dag gelegd, en tot nu toe meer den indruk gemaakt van zich |te laten leiden. En dat heeft haar, nu het erop aan komt, in een netelig parket gebracht, waarvoor zij nu liefst verder maar niet verantwoorde!ük zou willen zün. Wij, voor ons, nomen de zaak niet al te dramatisch op. Naar wü haar begrijpen, ziet de Belgische regeering, die nooit den moed heeft bezeten, zich ruiterlijk tegen het aDnexionis- tisch gedrüf van de Fransche en Fransch-Belgische pers te verzetten, het oogenblik naderen, waarop zij moet zeggendat het niet gaat. Dat het zoover komen zou, heeft zü van het begin af aan wel begrepen, doch zq heeft nooit de handigheid, het politiek inzicht, hoe wil men het noemen? gehad, tegen de heethoof den in eigen gelederen open kaart te spelen. Nu zal zjj de verantwoor- delqkheid tegenover haar eigen men- schen op de groote mogendheden willen afschuiven. Een mooi figuur slaat de Belgische regeering hierbü niet. Door te velen te vriend te trachten te houden, ver vreemdt zjj er meerderen van zich, dan noodzakelqk was. Zü is, om het met een bekend gezegde uit te druk ken,onhandig van handigheid geweest, en zal per slot van rekening aan de belansren van België en Nederland schade blijken te hebben gedaan. Deze verantwoordelqkheid kan niet op den breeden rug der vüf groote mogendheden worden afge wenteld. (Zie verder eerste blad.) Qro*t* wagan en lage prijs. Adres: F. C. v. d. HAAGEN, SPUISTRAAT 8. Afsehsidsavond Em-ni Hudeb'oeck. De heer Hullebroeck trof het niet op zün afscheidsavond voor het Helderscbe publiek, Donderdag. Want de regeeringsverklariugen, die zoo juist ln de Kamer waren afgelegd, toonden aan welke dubbelzinnige rol de Belgische regeering speelde tt-jeu- over ons land, en voor een Vlaming als Hullebroeck, op het punt staande voor goed naar z(jn land terug te koeren, was de situatie min of meer pünlük. Hq, die vier jaren lang gastvrijheid heeft genoten in ons land, die weet welke opofferingen wü ons getroost hebben om le. den oorlog buiten onze grenzen te houden, 2e. om den talrijken Belgischen vluchtelingen onderdak, kleeding, voedsel te verschaffen, hü staat tea opzichte van de al of niet vermeende annexatieplannen onvoorwaardelijk aan onze z(jd®- Hü, en de Vlamingen allen. Hullebroeck kwam dit in een in leidend speecbje nadrukkelijk ver klaren. Er is «en sterke actie gaande moet hü eerst 4e diepte zien waar de duivel hem opwacht I" Zulk een speculatie op de loovigheid van een volk dat opgevood is met verhalen van Heiligen en Duivels, mocht op slagen rekenen. Ivan willigde dit verzoek in, omdat de waarzegster iets wist te doen dat nog meer voldeed aan de wraak gierigheid dan een gewone executie. Aldus kreeg de oude vrouw haar zin, en toen zq alleen was met den veroordeelde, zeide zij fluisterend: „Je bent een beest, John Livanski, maar ter wille van je moeder zal ik je redden. Gü zqt mijn kleinzoon, ellendeling I HOOFDSTUK XXIV. Een ouderwotsche pacificatie. Niet zonder tegenspraak en eenige vrees ging de Kozakken hoofdman, die de escorte commandeerende ter begeleiding van Graaf Valletort on diens zoon bij hun bezoek aan Ermyntrude ter plaatse, waar zü verborgen was, zonder de beide Lords naar Bannofka terug, maar met brieven van Lord Valletort en van den leider der oproerlingen, Ivan, In het leyen van een macht hebbenden man komt het voor, dat bü verzet zün bloed van wöede kookt, en hq nochtans uiterlijk kalm blüft. In 'zulk een gevaarlüke periode be vond zich Prins Melnikoff, nu hij dubbel het spel verloren had; èn PLAATSELIJK N EU S in Vlaanderen, zoo zeide hü, om de beweging tegen Holland den kop in te drukken. Als zü mislukt, en zq zal mislukken 1 zal dat te danken zijn- aan het Vlaamsche volk. Dat Vlaamsche volk beseft wat Nederland voor hen heeft gedaan; als stam verwant volk weet het dat de taal de sterkste band is die twee volken verbindt. Begrijpelqkerwüze werden deze woorden met applaus ontvangen. Hoewel de meerderheid van het Nederlandsche volk de opgewonden blaaskakerijen der Belgen wel nemen zal voor wat ze waard zün (veel geschreeuw maar weinig wol) doet het toch goed van de stamverwante Vlamingen een anderen toon te hooren. Zoover over de politiek. "Want tenslotte hoort dit onderwerp niet Mj Hullebroeck thuis. Hü was in hoofd zaak gekomen ons kennis te doen maken metonze eigen liederen. D.w.z. de volksliederen uit onzen Indischen archipel. Is het eigenlijk niet beschamend voor ons, dat er nooit eens aan gedacht is de folklore van den archipel in geschrifte te bewaren? Terwijl andere kolonisee- rende mogendheden de inlandsche volksliederen doen opschrijven en verzamelen doet Nederland niets. Gevolgdat er, mede door het werken van zendelingen e. d., die aan de inlanders „vrome" liedjes 'eerden de Zilvervloot in 't Maleisch 1 horrible dictul veel verloren is gegaan. De heer Hullebroeck heeft nog verscheiden liedjes weten op te van gen. Hü gaf ons dezen avond eene bloemlezing daaruit en deelde allerlei bizonderheden erover mede. De be geleiding was door hem zooveel mogelük ln hetzelfde rhythma en denzelfden toonaard gehoqden als in het oorsprookelüke. De eigenlüke Javaansche muziek is van de Westersche geheel af- wükend, en ook met ons notensy- stoom niot weer te geven. De Malei- sche, ovor geheel Indië verbreid, past zich meer aan de Westersche muziek aan. De heer Hullebroeck zong nu een aantal liedjes uit de Padangsche bo venlanden (w.o. het typische „Bor- dendansliedje"), van Sumatra's Oost kust (Djambi, Palembangl. Deze ken merken zich door hun mineur toon aard. In de Molukken daarentegen trof hü frisscher en melodieuser lied jes aan. Heele mooi dans- on roei- liedjeB had hq voor ons opgeschreveu. Java zelf was een groote teleurstel ling de „beschaving" is daar te ver doorgedrongen weet-u. Gevolg: ope rette-deunen en de Zilvervloot in 't Maleisch. Aan het slot drukte de heer Hulle broeck zijn wensch uit, dat men de ontginning van dit nog rijke terrein zou ter hand nemen. In 't algemeen staan de Hollanders nog te vreemd tegenover hun Indische bezittingen; schauen van kunst op elk gebied l ggen nog in den archipel verwaar- loo-d, vergeten, her en der verspreid. Moge Hullebroeck de pionier züq voor een ontginning I Het tweede gedeelte van het pro gramma was weder aan üullobrot-ck's Vlaamsche liedjes gewijd. Het publiek had het hier voor het zeggen. Er tusschendoor hoorden wij enkele nieuwe, zooals een Zuid-Afnkaansch lied van Celiiera met het suggestieve refrein „Vrüheid! vrübeid I" Ea de bekende oude leverden een overvloed ▼an applaus op. Thans gaat Hullebroeck weder naar Gent, zijn woonplaats. Zün huls is intactmaar veertien Duitsche soldaten hebben het inwendige ge ruïneerd en vernield, zoodat er dus heel wat valt op te knappen. Maar Noord-Nederland zal hij niet vergeten, zoomin als de Hollanders zqn liedjes. En zoo is het dan ook geen „vaarwel" geweest, maar slechts een „tot weder- ziens 1" tegenover da Engelschen èn tegen over Ivan. En Lord Yalletort, èn Lord Car lingham, had hq laten gaan, den kende dat zij Ermyntrude zouden bewegen met hem te willen trou wen maar zij waren aan zün dwang ontkomen 1 Bovendien hadden oproerlingen nu vier Engelschen bemachtigd, die over Londen den Czaar konden laten zeggen: „Alsde Prins Natushka trouwt, is er geen oproer meer."* Met dit laatste dreigde Graaf Valletort, den Prins, hem in zijn brief aanradende overeenkomstig het accoord van zijn vader te han delen, en daardoor alle oproer te voorkomen. In een postcripturn stond nog„Op wiens last Livanski han delde, is ons bekend." Dat de Prins voornemens was zich gruwelijk te wreken, was te nauwernood ep zün gezicht te lezen, toen hq den Kozakken-hoofdman vrqgg: "„Weet gü ook iets van wat er in deze brieven staat?" „Neen, Excellentie. Ik heb volgens uw bevel de beide Lords geëscor teerd, maar kreeg geen bevel hen weer mee terug te moeten brengen. En toen ze achter Ivan zich posteerden, wist ik Biet, wat te doen. Geweld had ik natuurlük kunnen gebruiken, maar een militair mag zijn orders niet te buiten gaan. Alleen heb ik geprotesteerd tegen bun achterblq ven, en heb gevraagd dat zü het Uwe i Excellentie schrijven zouden. Ik wil hopen dat sü hunne belofte zullen voldaan hebben?" „Ja. Gq hebt geen schuld. In hoeveel tqd kan de cavalerie naar die mün komen V' „In ongeveer twee-en-een-half uur. Excellentie." „Roep dan alle gewapenden, die hier zün» OP- Laat fourage voor drie dagen volgen. Stuur een bode naar het, kamp, om drie maxima en twee veldstukken. Alles moet binnen den kortst mogelüken t|d gebeuren. Begrepen De hoofdman vermoedde wat de Prins van plan was. Er zou gevochten worden. Hü zeide niets, maar salu eerde en ging weg. Boria Melnikoff moest kiezen of deelen. De partü van Ivan paci- fleeeren, dat is vernietigen, of met Natushka,volgens het vredes-contract trouwen. Zqn bandelooze jonge leven had hem bereid voor de hem overheer- scbende zucht naar de mooie Er myntrude, en hü, de Gouverneur van een koninklijk gebied, zag zijn wil verüdelen, züa positie bedreigen door een troep domme boeren die oproerig gemaakt waren door een dweepzieken (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5