Gekruisigd. WOLLEN KOUSEN Magazijn „De Ster'' SCHEURPLICHT. UTIOULEIAHKVEIEEIIGIIG. 2 en 4 Maart. BU.T DE MARSKEAMtR Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn SPENEN. Notaris BAAS LEVERTRAAN r- Een dikke steenpuist Kennisgeving. johan g. veen CASINO - ZONDAG SPECIALITEITEN 3.De 4 Bragaars, BAL NA. - Casino-Orkest. -J verkiezing Leendert Baars Je adres voor Gummiwaren, Binnen- en Bulten- landsche speolalltè's, Verbandstoffen, Toilet-artikelen, kortom alle Drogistbenoodlgdheden, is bij G. HAAGEN, voorbeen A. MDNHAROT, Verkoop-agent Aardappelen. gredieten" COUPONS, DEPOSITO'S, effecten. Wegens Sterfgeval. OPENDASEÏERKOOriNE WOENSOAG 26 MAART 1918 Een Greep Geneest Uw hoest Voor drie kwartjes PIANO's en ORGELS WORTELBOER's KRUIDEN WORTELSOEP'» PILLEN fT'Zacht glanzend haar BIJZONDERE ZORG g. haagen Aanspreker: D. VAN LEEUWEN, Levertraan Emulsie G. HAAGEN, Fi S L XANNEWASSEfl 6 ZN. _a DIENSTBODEN Japonnen INGEZONDEN. Geachte Redactie! Het spijt mij dat ik, naar aanleiding van het schrijven namens de Gezond heidscommissie, opgenomen in Uw blad van Zaterdag 22 dezer, aller minst redenen kan vinden haar m^ie verontschuldiging aan te bieden voor mijne beschuldiging van plichtver zaking en ik ben zeer nieuwsgierig van dit College te vernemen welke ongepaste uitlatingen ik heb gebezigd. Maar nog veel meer spijt hét ml), dat ik eerst nu In Uw blad in het openbaar haar heb aangevallénhad ik zulks eerder gedaan, misschien waren dan thans de door mij bedoelde, beklagenswaardige kinderen in de een of andere inrichting ter verzor ging opgenomen. Ik spreek hier met opzet van mis schien, omdat zulks nog lang niet zeker is, gezien de voor een gewoon sterveling bijna onuitstaanbaar lang zame manier waarop sommige open bare lichamen werken. Het zal toch de aandachtige lezers van het door de Gezondheidscommissie ingezonden schrijven niet zijn ontgaan dat zij woordelijk zegt: „Het zij genoesr te vermelden, dat, nadat reeds in 1917 mondeling de aandacht van het Gemeentebestuur op dit gezin was gevestigd, gedurende het jaar 1918 eene correspondentie daarover werd gevoerd, waarvan een overzicht te vinden is in het eerst volgend jaarverslag der commissie," enz. Ik wil dit onmiddellijk aanvullen dat thans in 1019 het betrokken huis gezin, trots al het geschrijf en gewrijf van de Gezondheidscom missie, nog steeds onder de meest onhygiënische omstandigheden sa menhokt in een tijd, dat de mensch- heid wordt bedreigd door de vlek- typhus, een ziekte, welke volgens deskundigen door vuilheid wordt veroorzaakt. Volgens mijne bescheiden meening mag het een wonder heet en dat ook in die omgeving deze ziekte nog niet is uitgebroken. Mochtzulks onverhoopt geschieden, dan vraag ik de leden van de Ge zondheidscommissie, wat daedt gij daadwerkelijk mljneheeren, in het belang van de openbare gezondheid aan het huisgezin door mij bedoeld? Ik wil uw antwoord vooruit loopen, door te zeggen dat gij niets daad werkelijks hebt gedaan. Gij hebt u krampachtig vastgehouden aan art. 27 der Gezondsheidswet (waarvan ik het bestaan wel wist, dit in ant woord op uwe bewering als zou ik niet hebben onderzocht in hoeverre uwe bevoegdheid gaat). Ik kan mij toch niet indenken dat, waar uw college het in 1977 reeds noodig vond den toestand van dit gezin ttr sprake te brengen bij het Gemeente bestuur, deze thans met de haer- schende zeepnood en brandstoffen- schaarschte is vooruitgegaan. Ik heb mij meer dan eens persoonlijk van den ellendigen en vuilen toe stand van dit gezin overtuigd en zou dan ook gaarne willen weten in welk een verdierlijkten toestand menschen moeten verkeeren voor en aleer van overheidswege wordt in gegrepen, niet alleen voor de be trokkenen zelf maar ook in het belang van het algemem. De kinde ren toch uit dit gezin Moeten, ook al weer volgens de Wet, de school bezoeken en leveren een dagelijksch gevaar op voor hunne medescholie ren, die ook al weer door de Wet gedwongen worden in dezelfde school plaats te nemen, tenzij men kapi taalkrachtig genoeg is om zijn kin deren naar een school te zenden, waar de arme bliksems niet zullen komen omdat de financiën hunner ouders zulks niet gedoogen. Ik vind het treurig dat men zich immer en altijd weer beroept op de Wet wanneer men eenigszins in het nauw wordt gebracht en nimmer de ongeschreven wet der menschelijk- heid in toepassing brengt. De Gezondheidscommissie zegt ook in haar schrijven dat zij in Decem ber 1918 de aandacht van den Voog dijraad op dit gezin heeft gevestigd in verband waarmede ik haar even zou willen vragen of het aandacht vestigen van den Voogdijraad, het overlijden van een ?oon uit het gezin JongerB op 1B Dec. 1918 en het daarna in Uwe courant ingezonden schrijven over den verregaanden staat van verwaarloozing van deze menschen soms causaal verband houden, 'k Wil zulks heelemaal niet beweren, maar het is wel erg opvallend. Het lijk van dezen stumperd toch lag in vodden gehuld reeds 24 uur bij een brandend fornuis op den grond en werd bijna weggedragen van het ongedierte en in diezelfde kamer huisden de moe der met nog 4 andere kinderen. Zoo als dit menschelyk wrak daar lag zoo laat een gewoon mensch een ge storven afgeleefde hond of kat niet liggen. Ziet, heeren leden van de Gezondheidscommisie, dat zijn toe standen, die geen dag langer be stendigd mogen blijven en hier duren zij reeds jaren. Het zou voor deze menschen een uitkomst z(jn wanneer zij werden opgenomen in eene in richting voor noodlijdende dieren, zooals er eenige in ons land bestaan, want ook in deze inrichtingen heb i ik een kijkje genomen en benijdde daar de geïnterneerde b9esten, over tuigd als ik was en nog ben hoe treurig sommige menschen moeten leven. Geachte Redactie, ik mag niet meer om Uw plaatsruimte vragen, mijn gevoel zou mij allicht te ver voeren, maar ik wil besluiten met de Gezondheidscommissie te verkla ren, dat ik mij zelf van lafhartigheid zou moeten betichten, wanneer ik haar mijn verontschuldiging aanbood voor het geschrevene in Uw blad van 18 dezer en dat het mij spijt, dat ik haar vertrouwen in rnjj, in dit opzicht moet beschamen, maar ik stel er prijs op haar de verzeke ring te geven, dat ik niet zal en kan rusten, voor en aleer die augiusstal in onze gemeente zal zijn opgeruimd ten koste desnoods van myn eigen belang. Ik dank U geachte Redactie voor de mij verlsende plaatsruimte. Hoogachtend, Uw dw. dienaar, b. Heringa. Doopsgezinde Gemeente Leden vertoeving iet medewerking ven hst Zangkoor, op Maandag a.s., des avonds te 7£ uur. Schouwburg „TIVOLI" T00NEELV00RSTELLING op Zondag 2 Maart 1919 door Burgerkring Harmonie" met- welwillende medewerking der leden van de Tooneelvereeniging „Justus van Maarik". OPVOERING van: Bfjbelsch drama in 3 bedrijven, met zang en klein-orkest. Historische oosiumes en décors. Speeldagen Aanvang 8 uur precies. Inlichtingen betrelfer,de toegang: WESTSTRAAT 74. j Fiaatabespreken op de speeldagen, tusschen 12 1 u. n m., n dsn R.'K. Volksbond. Oorspronkelijk drama in 7 tafereelen door J. Hubertus Janssen. fiijzni dei plaatsen: Ie Rang'f 0.15. 2e Rang I 0.50, 3e Rang I 0 30, alles inbegrepen. Kaarten verkrijgbaar op den speel- ig van 12 tot 2 uur in „Tivoli" en des avonds aan het loket. Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur (precies). Na afloop BIL don liet Tivoli-Orkest met welwillende medewerking van den Heer POLhNE. Dit is hetzelfde 'gezelschap, dut in dit seizoen met groot succes „Mottige Janus" heeft opgevoerd. ZIE VERDER DE BILJETTEN Hiermede stel ik mijn geachte Clientèle in kennis, dat voortaan door mij gehandeld zal worden onder den naam en de tot nog toe gevoerde naam Firma A. VEEN daardoor verval». Mij beleefd aanbevelend, iOHAN G. Vf EN, Ksnaalweg 98. Ondergeteekende maakt het ge achte publiek bekend, dat zij een zaak in Kolonialawaren en eanvar- wentaaitikelon h ft overgenomen. Minzaam aanbevelend, Wed. G. VAN DER HAM - Schouw vlieger, 2e Goverdswarsstraat 8. Verzuimt vooral NIET de prachtige te gaan zien!! Extra geëngageerd: 3 WQt*&ldSt0dt1lWW16PS, de 4 onovertroffen parterre-acrobaten. Ongelooflijk! Nooit alhier vertoond! Verder schitterend programma. ENTREE: f 0.80, f 0.60, f 0.40, plus rechten. Bespreekt Uw plaatsen Gestoomd wordt lederen werkdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal per week. aORDIJNEN alle dagen. Zwart wordt l.d.rt. dog iw.rtd mat itd. 8toomw»s»oherl|. Oepftts: te Helder, Spoorstraat SS: OE BOER- te Texel, r Wed. JAC. BOON te Wlerlrtfn/: C. SLIKKER, te Anna Paulowna: Wad. P. BAAS. Heer vraagt 8 Maart gemeub Zit- i-n Shspkamer of Zlt-Slvspkemer, met volledig pension. Brieven met prijs opgave onder No. 472, Bureau van dit blad. Modern» WOONHUIZEN te huur, bevattende2 Kern»:» nn Sult», 2 groote er. 2 kleine Slstpicsmnr?, Keuken, W.C., enz Te bevragenParallel weg 74. Telefoon 805. TE KOOP 3 Woonhuizen aan d* CoehoUs Dltostrant. Waar van één onbawoand. Adres: OEBR. VAN PELT, Krlzergireat 04. voor da PROVINCIALE STATER. Ter-inzage-ligtlrg lijsten van Candldatan. De Voorzitter van het Hoofdstem- bureau in den kieskring II Haider maakt bekend, dat de bij hem inge leverde lijsten der candidaten, gesteld voor de op 3 April a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Helder, 26 Februari 1919. De Voorzitter van het - hoofdstembureau voornoemd, W. HOUWING. Uit de hand te koop, een best te velde staand stuk Wi«-,,®rprei. Te zien te Breezand. Te bevragen bij D. WALRAVEN, Anna Paulowna. Aan betzelfde adres pracht Vrucht- boom®n, ieder kwantum. Qndeïgüteakendo beveelt zich balsafd aen cour alle voorkomends Metselwerken. P. KWAST, de Ruijterstraat 21. Te koop op het eiland Texel, wegens verandering van zaken, e«*n nieuw Bupg«-i-w-•onhol« van alle gemakken voorzien, met uitstekende pomp en regenbak, benevens een flink aangelegde tuin en eif met 2 schuurtjes, groot te zamen 8,50 c.A. Gelegen aan openbare weg. Brieven onder No. 459-, Bureau van dit blad. Uit de hand te koop: flink Burgerwoonhuis te Heilo, met mooientuiD,aanvaarding direct, koop som f3500.—hypotheek beschikbaar nog twee perceelen aldaar, koopsom f 6000.— en f 7000.—, aanvaarding Mei of eerder; flink HeerenhuU met grooten tuin, mooi gezicht op het Kanaal, f 7000. - 'aanvaarding Mei of eerder prachtig Heerenhuis, Westerweg, f15000.-; flink Burj,erwoonhuls, Verdronken- oord, f4000.—; prachtigs Villa, f 30000. allen te Alkmaar moois Rflr.fsniertwonlng, Zeswielen, bij den pelmolen, f 3000. allen vrij leverbaar Hoerenhuis bij het spoor, f6500.-; flink Burgerwuonhuls, Vierstaten, f2500. en nog vele perceelen hier niet in vermeld. Inlichtingen ieder.en werkdag bij: A. v. DIEPEN, Makelaar, Spoorstratt E 3, Alkmaar. Niet op Zondag. Koopt Unie-briefjes. Zelfde ultkeoringon als in do Staatsloterij. Middenstraat 68. Uit de hand te koop «an Heeran- huia aan den Kanaal weg. 1 Mei disponibel. Te bevragen S. MEIJERS, Laan 36. Prima Transparant, f0.60, Roode (zonder naad) f 0,50, Fop (met garnltuui) f 0.30, Fop (zonder garnituur) f 0.20. Ainbavshnd, G. HAAGEN, K.m.lwtg 147. stelt zich beschikbaar voor het spitten, aanleggen en bezaaien van tuinen en andere werk zaamheden. Alle soortnn vroege en late Pootaard- appslsn te koop. Adres: Strooweg 6, Helder. TE KOOP drie Huizen, Verl. Jonkerslr. 56, 58, 60. twee Molenstraat 3% 3b. vier v. Balenstr. 29, 31, 33, 95. vijf la Vreonstr. 43,45,47,49,51. GELD vaor ls Hypotheek be schikbaar. P. PUINBROEK, Makslaar, KEIZERSTRAAT 3B. Kanaal weg 147, t.o. Molenbrug. P. S. Belangrijk la het te weten dat Ik door jarenlange practlsche ondervinding In staaf ban aan lader met goeden raad te kunnen dienen, sn steeds haf BESTE f-: lever voor haf MINSTE oeld De Coöperatieve Vereenlglng „Westergoo", vnagt voor den afz»t van hara aardappelen In alle voorname plaatsen das lands, tapsn genot van provisl», één'energlek AGENT bakend met bat artikel. Brieven aan het Bijkantoor te Leeuwarden, Rulterskwartier No. 91., KAPITAAL en RESERVEN f 7,200,000. KANTOOR DEN HELDER. (P. SSOEN 4 ZOON.) Oe aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandsche Credletbrleven, waardoor in ruim 80 plaat sen In Nederland geiden franco kunnen worden opgenomen. te HELDER. zal op des avonds 7 uur, in „CASINO" publiek verkoopen da volgende psreaoien te HELDER 1. Het huis en erf aan de Scha- genstraat no. 32, hoek 2e Schagen dwarsstraat, groot 77 centiaren. 2. Hel huls-en erf aan deScha- genstraat no. 84, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 3. Het h«l® en erf aan deScha- genstraat no. 36, naast het vor perceel, groot 75 centiaren. 4. Het huis en erf aan de Scha- genstraat no. 38, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 5. Het huis en erf aan de Scha- genstraat no. 40, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 6. Het huls en erf aan de Scha- genstraat no. 42, naast het vorige perceel, groot 86 centiaren. Combinatiën 1 en 2, 8 en 4, 5 en 6, 1 tot en met 6. 7. Het huis en erf aan de Graven straat no. 87, groot 1 are 6 centiaren, 8. Het huls en erf aan de Graven straat no. 39, naast het vorige per ceel, groot 1 are 6 centiaren. Combinatie 7 en 8. 9. Het huis en erf aan de Bassin gracht no. 38, groot 1 are 60 centiaren. 10. Het huls en erf aan de Brouwerstraat no. 6, groot 81 centi aren. 11. Het huis en erf aan de Koningdwarsstraat no. 38, groot 49 centiaren. 12. Het huis en erf te Huis duinen, groot 1 are 8 centiaren. Eigendom van den Heer D. Terwbl. IS. Het huis en cf aan de Oost- slootstraat no. 5, hoek Looierstesg, groot 63 centiaren. 14. Het huls en erf aan de Oost- slootstraat no. 7, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Combinatie 13 en 14. 15. Het huis en erf aan de Hoog straat no. 81, groot 1 are 33 centiaren. 16. Het huls en erf aan de Hoog straat no. 83, naast het vorige per ceel, groot 86 centiaren. 17. Het hul® en e« f aan de Hoog straat no. 85, naast het vorige per ceel, groot 1 are 19 centiaren. 18. Het huis en erf aan de Hoog straat no. 87a, achter perceel 17, groot 46 centiaren. 19. Het huls en erf aan de Hoog straat no. 87 b, naast het vorige per ceel, groot 55 centiaren. Combinatiën lo, 16 en 17, 18 en 19, 15 tot en met 19. Het huls en erf aan de tweede Wilhelminadwarsstraat no. 18, groot "1 centiaren. 21. Het huis en erf aan de tweede Wilhelminadwarsstraat no. 11, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Het huis en erf aan de tweede Wilhelminadwarsstraat no. 9, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Combinatie 20, 81 en 22. Het huis en orf aan de Laan no. 14, groot 1 are 60 centiaren. 24. Het hui® aan de Smidstraat no. 82, groot 16 centiaren. 25. Het dubbels woonhui® met pakhuis en orf aan de Binnenhaven nos'. 108a en 108b, groot 2 aren 55 centiaren. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op don verkoopdag van 2-4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te HtldBr. PAARDENVOER. Landbouwers, die moeten scheuren en geen eigen paardenvoer verbouwd hebben, kunnen in aanmerking komen voor de verstrekking hiervan. WERKTUIGEN. Ondergeteekende geeft,gezien dé kleine voorraad Landbouwwerktuigen die voorradig i«, in overweging, deze spoedig te bestellen. POOTAARDAPPELEN EN ZAAIZAAD. Men bestelle door bemiddeling van de erkende Zaaizaad- en Poterhandelaren zoo spoedig mogelijk de be- noodigde hoeveelheid. Inlichtingen bij de plaatselijke Landbouwcommisaiön. De Directeur van het Productie kantoor voor Noord-Holland, S. 'W. DE CLERCQ. uit de vele PRIJZEN, door ons In de afgeloopen loterij weder u tbrtaald: op No. 4643 f 100.000 4860 f 20.000 7956 f 6.000 4795 f 2.000 4826 f 1.500 Verder tal van f 1000 en klei nere Prijzen. W(j betalen U b(j eigen geld f 3.60, in plaats van f3.15. Via. Vio. V» en V* briefjes vanaf heden verkrijgbaar bij Bijkantoor N.V. „De Unie" J. v. BAER' E, Hoogstraat 77. Hoofdagentschappen: D. W. LAQERVELD, Zulditraat 52. Q. v. BERKUM, Bank,gracht. L SCHOONHOVEN, Spoorstraat 44. A. SLEUTEL, Schagen. Agentschappen B. J. KLOP, Spoorstraat. I. BAKKER, Spoorstraat. I. DE J0N9, Spoorstraat 48. H. M. DITO, Wastitraat 4 K. v. d. AARDE, Brnewaterstraat. M. BRA8ER, Koningstraat. I. DELY, Wilhelminadwarsstraat 20. C. MENIJN, Oosfslootstraat 20. J. M0NTF00RT, Trompstraat 1. Wad. H. I. WEIOEMA, Hoofdgracht II. J. SMIT, Wfttgraeht 88. D. BRUIN, Braszand. P. L. VROONE, Wlarlng«n. kunt U b(j Uw drogist of apotheker een doosje LI A-tabletten krijgen. Deze tabletten zijn een nieuwe vinding: de hoofdbestand- deelen zijn uit kruiden getrokken, welke een verzachtende, genezende werking uitoefenen op de ont stoken slijmvliezen bij hoest, verkoudheid, keelpijn. Eischt onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Den Helder: E. C. Bais; C. Buys; A. ten Klooster. Wieringen: T. Takea Johzn.M. Gorter. Mot toonomond succes leveren wij steeds nieuwe en gebruikte Ruime keuze. - Moderne stijl. - Elke houtsoort. Levering franco. Uitgebreide catalogus. J. A. VAN DER VLIET, Plantsoenstraat 13, Helder. Agent van R. VAN DEN BURG's Plano-en Orgalhandel te Amersfoort. van JACOBA MARIA WORTELBOER, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, verdrijven gal, slijm, koorts en hoofdpijn, regelen den stoelgang, zuiveren het bloed, maken maag en ingewanden schoon en maken frisch en opgeknapt. Het zijn goedkoope huismiddelen en mogen in geen huisgezin ontbreken. Overal verkrijgbaar zestig cent. Verkrijgbaar te Helder bijA. ten Klooster, C. Westerbaan, H. W. Zegel, G. Haagen, W. Conijn Firma E. 0. Bais, L. Buter, G. M. Gelijsteen en G. de Leeuw Burg (Texel)T. BuisCocksdorpC. Alder- lieste; Eierland: K. Dalenberg; Oosterend: Wed. J. C.Vonk; Oudeschild: W. J. VeenKoogR. J. DaalderWieringenD. BokkingaAnna Pau lowna Wed. P. NeuvelSchagenC. Burger, J. Rotgans, D. Wit en Centraal Drogisterij. Verder bij vele Apothekers, alle Drogisten en vele andere Winkeliers verkrijgbaar. knjgt gij als gij het geregeld met de haar? verzorger LAX wascht. LAX verwijdert bovendien stof, roos. neten en hoofdonrei Eischt afsluitband met onze handteekening: L. L AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W. Zegel, Kanaalweg63; G. M. Gelijsteen, Spoor straat 29; C. Buus v/h. C. J. Westerbaan; E. C. Bais, Koningsplein 112; A. ten Klooster, Keizerstraat 93 ;G. Haagen, Kanaal weg 147; Wieringen: Joh. Takes. Is ooodlg voor schoolgaandoKIndoron. Afdoend HOOFDWATER doodt onmiddellijk allo hoofd-onrein. In flacons vin 15, 25, 35 en 60 cent. Verkrijgbaar bij v.h. A. MIJNHARD!, KANAALWEG 147. GEVESTIGD als De Ruijterstraat 9. Zich bij «oorkomtntie gelegen heid beleefd aanbevelend. H H. SCHOENMAKERS. Prima platen Zoolleder en Katjesgaran verkrijgbaar A. v. d. POLL, SPOORSTRAAT 17. (prima medicinale) in flieons i 13.50. in flacons f 2.25. Aanbev®l»nd, KANAALWES147. Verpleegsters-Japonnen In alls maton voorradig* KlllltWEG 148-9. ZUIOSTliiT 12. in den nek, verhinderde den heer J. REKER te Winsum, te slapen. Na een paar dagen was het ge zwel genezen. Dit resultaat was bereikt door de Oprechte Wlntumsr Zalf. Steenpuisten, bloed vinnen, negen- oogen, zweren, fiaard-, ring-, en dauwworm en verouderde won den, genezen volkomen en vlug door Oprechte WinsumerZalt. Verkrijgbaar per bus van f 0.60 en f 1.10 (hoe grooter bus, hoe voordeeliger), bij Apoth., Drogis ten en vele Winkeliers. Ban.-Agont: J. C. DE VRIES, Win sum (Gr.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29J. Eelman, Dyk- straat 28; C. J. Westerbaan, Spoorgracht; Fa. E. C. Baib, Koningsplein; C. Westerbaan, Sluisdijkstraat; voor an groa A. ten Klooster, Keizerstraat 93.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6