LPERSCHECOURANT Eerste Blad. No 5060 ZATERDAG 8 MAART 1819 47e JAARGANG UHawri C. os BOER Jr.. Helder. OplMK 7000 M. Attonnetnenl-prllei In de stad 1 MO, par f.e»l i 1.39, BItai.land 1 2.35. Loxeo ex. 3 cent Op- en ondergang vat Zon aa Maaa na tijd van hoogwater (Taxal). (Wintertijd.) Hoog- Maan Zon WBt#l Maait, oponda*opondarv.m.n.i Zoodag 9 m lO.Um. 3 8 683 6 60 0 4 1 0 Maandag 10 ,1117, 3 64 680 B»3 180 2.6 Diaadig li a 026 887 628 661 3 60 830 Woeoad 1? !38 4.11 6 23 6X6 4 25 4 66 Doadard. 18 2 60 4 39 6 58 568 660 6.6 Vrijdag 14 „4.3 61 62' 60 6.60 7.i Zateidyg 16 610 6J0C18 62 7 36 UR VREDESCONFERENTIE. Spoed gewenscht! CJit Parijs wordt gemeld, da! men verwacht nu Lloyd George aldaar is teruggekeerd dat de Opperste Oorlogsraad zal overgaan tot onmiddellijke bijlegging van de moeilijkheden, aan den wapenstil stand verbonden. De voornaamste reden der vertraging lag in de ver warring welke heorschte aangaan- nr do taak der deskundigen, aan ine tic uitwerking der voorwaar den was toevertrouwd. Sommigen maakten tydelyke voorwaarden op anderen werkten op permanenten grondslag. Het werd daarom noodig geacht, deze voorwaarden weer aan Foch en zyne raadslieden te zenden. t De „lemps" meent, dat Lloyd George den Raad zal vragen, een snellnr werkwijze toe te passen niet het oog op den verontrusten den toestand m Duitschland. De Kngelsche premier acht het nood zakelijk, de onderteekening van do nieuwe wapenstilstandsvoorwaar den te bespoedigen. Daardoor leen kunnen de mogendheden de blokkade opheffen en het crediet der geallieerden redden. t wordt dat de vredes prellniuiairen .dep 22en Maart gereed zullen zijn óm Van de Duit sche gedelegeerden te worden' aan geboden en dat zy kort daarna door i uitschland zjiljen worden se- têfkend. 6 De ontwapening van Dnitsehland. De legercpmmissfe uit de Fran- s(-ne Kamer heeft Woensdag de 'eigende resolutie aangenomen: De '.ommissle, van fiprdeél zynde dat de voortzetting van de .oorlogsin dustrie en de aanwezigheid van een legermacht in Duitschland voor irankry.c een gevaar zouden op leveren, noodigt de regeering uit In de vredesconferentie op de ont wapening var, Duitschland aan te dringen. Donderdag werdén door den oppersten oorlogsraad de voor waarden besproken, welke den vyand zullen worden opgelegd in zake leger, marine en vliegdienst. bestraffing der schuldigen. i« ^tegenstelling met een vorig bericht wordt thans uit Parijs ge meld, dat het rapport der commis sie inzake de verantwoordelijkheid voor den oorlog, degenen, die een strenge bestraffing der schuldigen wensohen, hetzij deze hoog of laa^ geplaatst tfln, niet zal teleurstellen De Iersehe quaestie. Blijkens een Radio-bericht heeft het Representantenhuis der V, 8, ip zijn laatste zittingsuren met 216 tegen 41 stemmen een •notie aangenomen ten gunste van iet ztTnieschikkingsrecht voor Ier land. Van de zyde der tegenstan ders werd opgemerkt, dat het hier •wPf terne Britsche quaestie be- (..'or. p lood, de voorzitter der com missie voor de buitcnlandsche be trekkingen, verklaarde, dat de motie alleen vroeg dat de vredes conferentie haar vriendschappelii- ken invloed zou aanwenden om de ierscjie quaestie op te lossen, die opgelost moet worden als de oorlog 'en gunste der democratie gewon- nen wil zijn. De bjadpn geven geen V a-?r 1 tekst der motie. ^.a 10 moet president j vVnsoj) hy zyn conferentie met het iersehe comité, benoemd door de conventie te Philadelphia, gezegd hebben, dat hij de Iersehe «eischen niet aan de vredesconferentie kon voorleggen. De wensch in zako zeiioeschikking moest aan de orde komen- na de behandeling der quaesties betreffende staten als Polem Zuïd-Slayië en andere, die deel uitmaakten van het door den oorlog geteisterde gebied. DF. WAPENSTILSTAND. I'o onderhandelingen to Spa over de wvrnsmiddelonvoorzlenijut van Duitschland afgebroken. De te Spa gevoerde onderbande- ""gefrwfer: fDuitschland, de ultle- vering van de handelsvloot en de daarmee m verband staande finan- h lg<42§£? zUn D»ndei-dag afgebroken (een later bieekrimnn Duitseh bericht spreekt van <*e- schorst toen de geallieerden bic- ven staan op de onmiddellijke uit levering van de Duitsche handels- vloot zonder bindende verplich tingen op zich te nemen voor de levensmlddelenvoorziening van Duitechlmid tot aan den nieuwen oogst. woordiger uiteen, dat de voorzie ning van Duitschland een der rede nen was geweest voor de aanne ming der harde wapenstilstands voorwaarden. Duitschland kon ech ter niet zijn handelsvloot uitleve ren, zonder een verzekering der geallieerden, dat ook werkelijk levensmiddelen zouden worden in gevoerd. Tot dusver had Duitsch land nog geen enkele ton levens middelen van de geallieerden ge kregen. Daarom was het Duitseh-, standpunt, de handelsvloot ter be schikking te stellen, zoodra door bindende verklaringen de voorzie ning van Duitschland met levens middelen tot aan den nieuwen oogst gewaarborgd was. Duitsch land stelde echter voor, om verdere onderhandelingen mogelijk te ma ken, de handelsvloot gedeeltelijk ter beschikking te stellen en zoo dra er een definitief plan was voor dc voorzienirig-jnet levensmidde len, de rest der vloot uit te leveren. De Engelsche vertegenwoordiger verklaarde, dat de geallieerden voornemens waren de voorziening van Duitschland van maand tot maand te vergemakkelijken onder, voorbehoud der beslissing van den oppersten oorlogsraad, als Duitsch land dadelyk de geheele vloot uit leverde. In de eerste plaats zou dan de levering van 270.000 ton worden toegestaan. De quaestie van verdere leveringen zou aan den oppersten oorlogsraad ter be slissing worden voorgelegd. Onderstaatssecretaris Braun ant woordde. op deze verklaring, dat daardoor de verdere voorziening van Duitschiand van onzekere fac toren afhankelijk werd gemaakt en onderworpen was aan het voorbe houd der beslissing van den opper sten oorlogsraad, met welken Duitschland niet in de mogelijk heid was te onderhandelen. Hij legde er evenwel den nadruk op, dat de quaestie der voedselvoorzie ning een vraag van leven of dood was voor de 'Duitsche bevolking, waarvan'tlians reeds dagelijks 800 mensdién van honger sterven. Geen regeering kon het verant woorden, zicjj jonder de zekerheid. dnt.de geallieerden helpen,'Van'liet j laatste iriddej te heröoven oni zie!.- zelf te helpen. Hleynp yeyklaaroe admiraal Hope, dat de geassÓciéep de vertegenwoordigers geen vol macht hadden om verder te gaan. Als de Duitsche vertegenwoordi gers geen verdere instructies had den, stelde hij voor, dé onderhan delingen af te breken.' Onderstaatssecretaris Braun merkte op, dat hij het zeer onwaar schijnlijk achtte, dat de Duitsche regeering in deze levensquaestie zou toegeven. Daar verdere onder handelingen doelloos schenen, wer den de onderhandelingen afgebro ken. De wederzydsche commissies ertrokken uit Spa. Volgens mededeeling der wapen- stilatandscommissie had de ryks- regeerlng aan de onderhandelaars te Spa instructie gegeven de Duit sche handelsvloot alleen ter be schikking te stellen wanneer door bindende overeenkomsten de ievensmiddelenvoprziening van Duitschland tot aan den nieuwen oogst gewaarborgd was. In de laat ste zitting over de levensmiddelen- voorziening van Duitschland te Spa zstts da Duitach» yertegan- BUITENLAND. duitschland; Herstel van de Duitsche zeevlsscberij. De „Morning Post" verneemt uit Stockholm: Volgens het blad „Af- faersvaerlden" zijn op de Duitsche scheepswerven 100 trawlers be steld. Het streven der Dnltschers is op het gebied van de visscherlj het peil van voor den oorlog weder te bereiken. De schepen zullen worden ge* bouwd volgens drie standaardtypen voor bet noorden van den Atlan- tischen Oceaan, de Noord- en de Oostzee. engeland. De Britsche marinebegrootlng. De marinebegrooting voor 1919/ 1920, Donderdagavond gepubli ceerd, bedraagt 149.200.000 pond. Het marinepersoneel wordt daarin bepaald op 280.000 man. Geen vreemde gezagvoerders. Volgens de „Daily Mail" zal een order In councij krachtens de Defence of the Realm Act wordon uitgevaardigd, waarbij aan vreem delingen wordt verboden dienst te doen als gezagvoerders op Britsche schepen. frankrijk. De schadevergoedingen. Clément Vautel teekent half ern stig, half spottend den toestand* geschapen door de zoo vaak her- aaide beloften, dat de Dultschéts alles betalen zullen. Hy schryft: „Ik heb grooten lust mijn aan slagbiljet in de belastingen aan den ontvanger terug te zenden met deze kleine aanteekening: Gelieve u te richten tot Ludwig Wolfram Ötto Staufmiiehhauerpff, 144 Ste- phanienstrasse, Chemnitz. Als ik hem niet naar dien Lud wig Wolfram Otto verwys, dan zal het zyn naar Franz Gottlieb Potten vou Pottenstein, te Heidelberg. Of naar een ander. Ik weet nog niet precies naar wien. Daar komt het ook niet op aan. De hoofdzaak is, dat het een Duitscher is, die myn belastingen betaalt. Ik heb, als iedereen, hooren zeg gen: „de Boches moeten betalen. Ik ben net als iedereen, ik vind dat een practische combinatie. Onnoodig te trachten my tot andere gedachten te brengen door mij een uitgeput Duitschland te toonen, dat bankroet zal gaan. Dank u. Daar wil ik niets van hoo ren, daar ben ik doof en blind voor. De ontvanger heeft zich tot de Duitschers te richten." Clément Vautel eindigt dan met aan de Kamerleden die herkozen willen worden den raad te geven, hun verkiezingscampagne te voe- ren met dit enkele devies: „Faitea casquer les Boches!" (casquer een populaire uitdrukking voor payer en zou te vertalen zijn met ons „dokken"). Spoorwegongeluk. Een trein met Britsche verlof gangers op weg naar Rouaan is Woensdag bij Amiëns met een tróepentrein in botsing gekomen. Er zijn elf lyken van Britsche sol daten onder de overblijfselen dc vernielde wagens weggehaald. Er zijn 75 gewonden. RUSLAND. De strijd tegen de bolsjewiki. Uit Helsingfors wordt aan de. „Times" geseind: Ik verneem van bolsjewistische.leiders te Petrogad, dat.de bolsjewiki ernstige nederla gen hebben geleden in den Kauka- sus, het Dondgebied en aan de Wolga. De roode flottiljé. bestaan de uit- vyf torpedojagers, is den 24en Febr. zonder gevecht, volgens de verklaring dei' bolsjewiki door verraad, in handen van den vijand getallen. Uralsk en Tsaritsjin zijn na gevechten, die verscheiden dagen hiebben geduurd, door dc Kozakken bezet. Hét communiqué van den rooden Gen. Staf van 1 Maart erkent ook, dat de bolsje wiki in Zuid-Rusland, vooral in de streek van de beneden-Donetz, terugtrekken. In de communiqués echter uit de Oekrajine en Zuid- Rusland wordt verklaard, dat er op 37 mni van Odessa hevige gevech ten hebben plaats gehad tusschen roode legers eenerzyds en voorhoe den van de geallieerde troepen en Russische vrijwil]igersafdeëlingen anderzijds ej) dat generaal Apta- nof, de bevelhebber der roode troe pen, verklaard had, er zeker van te zijn, dat hy Odessa binnen enkele lagen zou hebben genomen. Vólgens de „Iswestyia", het offi- (ieele orgaan van de regeering te Moskou, waren den 26sten Febr. 17 hoofdofficieren, waaronder twee generaals en vijf koionëls, óp bevel der Uitvoerende commissie doodge schoten. Zy bekleedden belangrijke betrekkingen bii liet bolsjewis tische militaire bestuur eri maakten van hun positie- gebruik oni op grqotê schaal desertiën van offi cieren iVaar'de Oekrajineren''de Don-fronten té organisèe'ren. De chef van den bolsjewistischen marine-staf admiraal Behrens en een twaalftal andere officieren zyn gearresteerd onder verdenking Yémtad te hebben gepleegd ten be hoeve dér Entente.' De bolsjewiki hebben, althans volgens den Stoekholmschon cor respondent van de Echo de Paris, die het uit Helsingfors beweert te hebben, een prachtig middel be dacht om aan geld te komen. De roebelkoers la zóó gedaald, dat het de moeite haast niet meer loont roebelbiljetten te drukken. Daarom is nu besloten in 't groot de bank biljetten van de Eu tentelanden na temaken. Flnsch bankpapier wordt in Rus land al tot reusachtige bedragen „vervaardigd". De bolsjewiki beta len er hup propaganda iu Finland mee, die op zijn minst 8 millioen roebel per maand kost. Hevige brand te Bantos. Lloyds meldt uit Santos, dat een hevige brand heeft gewoed in.do dokken. Er gingen 29.000 halen jute, 90.000 pakken gouvernoments- koffie verloren. Dé schade wordt op 1.500.000 p. st. geschat. BINNENLAND. De uiarine. Naar wy vernemen, ligt het in het voornemen van den minister van binnenlandsche zaken, minis ter van marine ad interim, Zater dag a.& een bespreking te houden met verschillende vlag-, hoofd- en subalterne officieren der marine, die daartoe zyn uitgenoodigd. De Belgische eischen ten opzichte van Nederland. De minister van buitenlandsche zaken heeft Donderdag in de Eerste Kamer de volgende verkla ring afgelegd: Naar aanleiding van de berich ten in de ochtendbladen, volgens welke ter vredesconferentie is be sloten de Belgische eischen ten op zichte van Nederlandech grondge bied niet te steunen, uit overwe ging, dat hét buiten de bevoegd heid dier conferentie ligt over grondgebied van een neutralen staat te beschikken, heb ik de eer mode te deelen, dat deze berichten in hun strekking geheel overeen komen met de inlichtingen, welke dienaangaande in den loop der laatste, dagen van onze diploma tieke vertegenwoordigers in het buitenland zyn ontvangen. In aan sluiting aan mijn openbare verkla ring ter zake heb ik gemeend do Staten-Generaal hiervan niet on kundig te mogen laten. (Reeds in een gedeelte van de oplaag van ons vorig Nr. opgenomen). In verband met het Reuter- bericht betreffende de incompe- tent-verklaring om ten opzichte van de Belgische eischen te beslis sen, merkt de N. Rott. Ct. op, dat dit alles slechte betreft een bestuit van de speciale commissie tot on derzoek van de Belgische aanspra ken. De raad van tien zou heden de zaak in behandeling nemen. Hoe deze zal beslissen over de Bel gische aanspraken is nog niet be kend, al lijkt het onwaarschijnlijk, dat deze raad tegen de bovenver melde overweging van de commis sie zou ingaan. Hetgeen uit het telegram van Reuter evenwel thans schijnt vast te staan, is dat België inderdaad aanspraken heeft laten gelden op Nederlandsch gebied wat tot nu toe ontkend was. De vliegmlssle te Londen Een aantal leden van de Neder- landsche Vliegmissie hebben Don derdag over Londen gevlogen in een Handley Page-machine, die in weerwil van den storm 80 mijlen in een uur aflegde. De leden der missie bezichtigden eveneens de groote aeroplane-in stallaties in het noordwesten de stad. Opgevorderde schepen. Naar de Telegr. verneemt, heeft Amerika aangeboden de schepen van de Nederlandsche maatschap pijen, die zulks wenschen, In Ne derlandsche havens op té leveren, althans zulk een wensch in gun stige overweging te nemen. T»i> schepen zullen kolen krijgen en c: zal chartergeid voor betaald wei den voor den duim van de reis, di< op 15 dageji wordt gesteld. D« Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. De heer Duys diende in de Tweede Kamer Donderdagmiddag een motie in om de Artillerie-in richtingen aan de Hembrug om te zetten in een bedrijf, oqk geschikt voor het vervaardigen van andere producten dan voor oorlogsdoel einden en deze onder te brengen in het Departement van Landbouw en om een commissie te benoemen ten einde te onderzoeken de mogelijk heid daarvan. De motie zal zeer spoedig worden behandeld. De vetkaart. De bon 6de. week van de boter-, mélange A- en B- en "margarine- kaarten voor het derde tijdvak is geldig van 8 tot en met 35 Maayt, Confectie. Men meldt aan het Ned. Corres pondentiebureau van gezagheb bende zijde; De. Nèdeflandsche confectiefa- brikanten, zoowel zy die in den landelijken als in den Nedérland- schen Bond vereehagdi zyn, en evenzeer de niet-georganiseerdan besloten, nu in den hopeloozen toe- 4and geen verbetering komt en export, waartoe N. O. T. en N. U. M. wilien medewerken, uit- blyft, hun bedrijven definitief stop te zettep. Het is hun niet mogelijk de werkzaamheden voort te zetten. Doortocht van Britsche troepen. Reuter verneemt, dat een overeenkomst is getroffen met de Nederlandsche regeering om man nen van het Britsche Rynleger, die gedemobiliseerd worden, over wa ter naar Rotterdam te vervoeren; de eerste groep is eind Februari Men hoopt, aldus voegt Reuter eraan toe, dat de Nederlandsche regeering er ook in zal toestem men den doortocht toe te staan van Britsche trqepen in omgekeerde richting via Rotterdam naar het Rynleger, mits maar duidelyk ordt gemaakt, dat het doel van dien doortocht is den vrede te be spoedigen en dat de doortocht geenerlei quaestie van inbreuk op de neutraliteit kan doen rijzen. Steenkolen-aanvoer. Omtrent den kolenaanvoer uit Duitschland meldt men aan het ,Hbl.", dat hij grooter i9 dan men met het oog op de aan gene zyde van den Ryn heerschende toestan den wel vermoeden zou. Maar een belangryk deel er van gaat clan destien. De meeste industrieën aan de Waal hebben geen gebrek aan steenkool en hebben het ook nooit gehad. Dat was aan het Rijkskolen- bureau ook wel bekend; dit heeft dan ook meermalen vrij groote par tijen van 40, 50 tot 75 ton in bezit latien nemen. Met sleepbooten werd meestal, om geen argwaan te wekken, de steenkool gehaald. Wie er noodig had men noemde ons o.a. een recent geval van proefstoomen van een nieuwgebouwd schip zond maar een sleepboot den Rijn op. Waar het gehaald werd, werd na- tuuriyk verzwegen, maar het kwam er. Iemand, die uiteraard goed inge licht kan zyn, schatte den aanvoer op treinen vol per week. Uit Antwerpen worden door de Belgische Regeering voor uitvoer naar Nederland, maar voor parti culieren bestemd, reeds geruiraen tijd uitvoerconsenten verleend. De vrees voor de Amerikaansche concurrentie, die 't bleek uit een der laatste redevoeringen van Lloyd George nog goedkooper in Europa levert dan de Euro- peesche producent, moet aan het loskomen der aanbiedingen van allen kant niet vreemd zyn. Visschersgaren en -netten. Het Bureau voor mededeelin- gen inzake de voedselvoorziening meldt: De aanmerkelijk betere vooruit zichten in den aanvoer van katoe nen garens en de ruime hoeveel heid, welke daarvan ter beschik king van de visscherij gesteld zal kunnen worden, maken het spoedi ger dan aanvankelyk verwacht mocht worden mogelijk, den han del geleidelijk weder de oude vrij heid van beweging terug te geven, waarby een verlaging der thans geldende pryzen hand aan hand kan gaan. Daarom heeft het Rijkskantoor voor vi8scherijbenoodigdheden be paald, dat ingeschreven handelaars met ingang van 10 dezer katoenen gar«ns voor do vioochorij wederom vry mogen verkoopen, met dien en alles, fietsen, lood, juweelen, verstande, dat uitsluitend aan be- effecten, enz. meegerekend, voor roepsvisschers wordt verkocht. De een totaal bedrag van anderhalf handelaars zyn vrij in het bepalen millioen gulden aan waarde g e- van den verkoopsprys, doch in sto 1 en. Deze taxatie zou aan den geen geval mag deze hooger zyn Ct rnTr ft dan ƒ6.50 per K.G. voor garen 30/12 of dikker. De gebruikelijke prysverhooging van 10 en 20 cents voor garen 30/9 en 30/6 is toege staan. De verkoop van netten moet voorloopig nog blijven plaats vin den onder de tot nu toe bestaande bepalingen. De pryzen van zwaar machinaal want worden, met ingang van 10 Maart, teruggebracht tot die als vastgesteld In de prijscourant vgn 15 Juli 1918. Dreigende staking ln het veen bedrijf. Do veenarbeiders in Overysel en Drente eischen een loonsverhoo- ging van 30—40 De Verveners- bon'd biedt hetzelfde looft, dat in 1938 werd uitbetaald en eischt de toezegging, dat de arbeiders met dat loon genoegen nemen. Ge schiedt. dit niet, dan wordt met in gang van 10 Maart het graven van zware turf en baggerturf stopge zet, waardoor 10.000 arbeiders werkloos zullen worden. De Oranje-kazerne in Den Haag afgebrand. Donderdagavond omstreeks half- acht bemerkten soldaten in de Oranjekazerne aan de Mauritskade in Den Haag, waar de brigade gre nadiers en jagers is gelegerd, dat uit een der rustkamers zware rook wolken sloegen. Nauwelyks was dit vastgesteld, of de vlammen sloegen reeds uit de kamér. Weldra stond de geheele voor vleugel in lichte laaie. Met een groot aantal stralen be streed do brandweer, die al het mo geiyke deed, het vuur. Op de bin nenplaats was het een wqrwinkel van telefoondraden, kisten, bedden en dekens, die overhaast uit de ramen werden geworpen. Binnen in het gebouw was het ontzettend. De benedenverdiepingen ver toonden alleen diepe waterplassen, waardoor soldaten met pakken en kisten renden om weer terug te snellen en nog meer te redden. De meesten pakten, om hun kamera den te helpen, maar weg wat by- de-hand lag, wierpen het op de binnenplaats of sjouwden het naar beneden. Het was gevaarlijk werk daarbovenl Op de verdieping, vlak onder de vuurzee, op een oogen- blilc, dat zy een hel geleek, terwijl patronen ontploften met een geluid alsof mitrailleurs bezig waren, en het dakhout en de boventrap ge weldig kraakten, de zoldering groo te vuurbonken doorliet boven de hoofden van de jongens zag men verscheidene manschappen, jeheel eigener beweging, voor hun kameraden nog redden wat er te redden was. Op heel wat plaatsen hebben brandweer èn soldaten prachtig gewerkt. Maar óók hebben heel wat manschappen, met de han den in de zakken, staan lachen, tot een yverig officier ze bevelen gaf. Eén troep zag men, op verzoek van een officier, naar boven stormen. Er waren er, die wel wat doen wil den, maar niet wisten, wat ze moes ten doen. Het was ook zulk een ontzettende vuurzee, en overal ving men de woorden op: er is toch niets meer aan te houden! Dat leek ook wel zoo. Redden wat er te redden was, het vuur temperen. aar mogelijk, zoo luidde het devies. En zoo werd ook gedaan. Omstreeks half tien stonden alle leugels van het eigenlyke gebouw in volle vlam. De veronderstelling, dat. niets behouden zou blijven, werd bewaarheid. De brandweer trok zich van de binnenplaats terug en bepaalde zich thans tot het nat houden van de belendende gebou wen, die door den sterken wind eel gevaar liepen. Hoe feller het •uur oplaaide, hoemeer het geheele gebouw door d« vlammenzee werd eggevreten. De stad was leeg geloopen, de anders volle café's waren verlaten, en duizenden verdrongen zich in do belendende straten om het machtige schouwspel gade te slaan. Ofschoon omtrent de oorzaak uiteraard nog geen definitief oor deel kan worden uitgesproken, worden zoowel de militaire als de brandweer-autoriteiten meer en meer in het vermoeden versterkt, dat er opzet in het spel is. De mili taire autoriteiten meenden, dat het geknetter t.ydens den brand niet het gevolg was van het ontploffen au patronen, maar veroorzaakt •erd door het droge hout en het- springen van dakpannen. Er zyn eenige arrestaties gedaan onder de burgers, die op neeter daad op diefstal werden betrapt. Patrouilles van militaire politie be waken thans de omgeving. De militairen, die in de kazerne jelegerd waren, werden onderge bracht in scholen en de Townlejv Hall. Een inbrekersbende. Naar wy vernemen, heeft de Haagsche politie ernstige vermoe dens, dat daar ter stede een wjjd vertakte inbrekersbende bestaat, waarby ook verschillende dienst boden zyn aangesloten. Deze laat- sten bevinden zich vooral onder hen, die zich als noodhulp verhu ren, om wanneer zy met alles in huis goed op de hoogte zyn, hun betrekking opzeggen en aan de bende verslag uitbrengen, waarop dan spoedig een ongewenscht be zoekt volgt. De politie meent reeds een spoor te hebben om deze dames en heeren te ontmaskeren. Naar men aan bet Vaderl. mee deelt, is in 1918 ia Dek Haag, alles lagen kant gehouden zyn. Die ondeugende Raadsoverzlchtschrljver. Ons jongste roadsoverzieht (LIeld. Crt. 1 ilrt.) heeft ons een tweetal ingezonden stukken bezorgd, die wij hieronder, voorzien vau eenige com mentaren. laten volgen. Helder, den 3 Maart 1919. Mijnheer de Redacteur! Mag ik naar aanlotding van hot ..Raadaoverzicht", voorkomende in de „Helderache Courant" d.t. 1ste dezer, eenige plaatsruimte verzoeken, ten einde eenige opmerkingen te maken aangaande eenige zinsneden nit b.g.n. Overzicht? Bij voorbaat reeda mijnen dank. Schrijvende over den verleenden duurte- en kindertoeslag, wordt ge zegd, dat, de gemeente-ambtenaren en werklieden zich na de November- revolutie verheugen in de ongemeojio belangstelling van hun werkgevers. Loonregelingen en duurte-toesla- gen zijn niet van de lucht af, de 8-urige werkdag en het premie-vrij pensioen zijn er al zoo goed als door Czijn er al door) en het geld speelt in deze dingen „gar kleine Rolle meer. Verder verheugt de Overzicht schrijver zich. dat men de menschen thans gaat waardccren. en consta teert verder dat de loonen te laag waren eu de promotie te traag werd toegekend. Tot zoover is de zaak in orde. doen nu komt de wind te draaien On zucht de schrijver „Waar moet al dat geld vandaan komen?" en verder: „Wet houder Grunwald merkte terecht op dat al dit geld, dat de gemeente zoo kwistig uitdeelt, mede wordt opge bracht door hen. die kleiner salaris sen hebben en (niet in al die emolu menten deelen". Voorts wordt nog aangehaald een gezegde vau een winkelier, dat hu zooveel te doen had van onderwij zers, die een duurtetoeslag of eon salarisverhooging in handen kregen en met het vele geld geen rand watend, een of aodor kostbaar meu bel (een piano bijvoorheeld. zonder dat ze vaak een noot muziek kenden) kochten. Ten slotte wordt de verzuchting geslaakt: ..Zijn wij. met al de duur- tetoeslagen niet op een hollend vlak geraakt? Dat uitloopt in een blinde steeg? Prijsstijging, verhoog de levensstandaard duurtetoeslag' duurtetooslag. niouwo prijsstijging, althans handhaving van den verhoog den prijs, uieuwe duurtetoeslag waar is het einde?" v Reeumeerende zouden de belas tingbetalende ingezetenen dezer ge meente tot minder gewenschte con- elusie's kunnen komen: 1ste dat de November-revolutie van invloed is geweest op den in Maart toegozeg- den duurtebijslag. want in dien tusBcheutijd zijn er geen toeslagen aan gemeente-ambtenaren en werk lieden toegekend. De laatste loons- verhooging is ingegaan 1 Januari 1918. dus deze kan buiten beschou wing blijven. Een nieuwe loonsvor- hooging hangt nog in do lucht. Ook wat betreft de invoering van den achturigen werkdag kan de toe passing zeer moeieluk worden ge steld op rekening van de Noyembor- r evolutie, omdat in Juni 1918 hierover reeds besprekingen waren gevoerd tusschen hoofdambtenaren en organisatie» van gemeente-werk- UeTen 3de wordt uit het gezegde' rau een winkolior geconcludeerd, dat l.et toestaan van duurtetoeslagen aan leiding kan zijn tot aanschaffing van nuttelooze en kostbare voorwer pen van weelde door hen. welke duurtetoeslag ontvangen: en ten 4de dat het verleanen van duurtetoeslag en loonsverhoogmg noodwendig weer aanleiding geeft tot prijsstijging van de meest noo- clige artikelen voor een gewoon bur ger gezin. Tegen deze conclusies, meen ik mei den moesten aandrang te moeten waarschuwen. Voorop dient te worden gesteld dat, volgens het „Maandblad van de statistiek", de verschillende artike len vooral sinds Juni 191® enorm in prijs zijn gestegen, en dat, ge steld dat do loonen in Januari 1918 voldoende waren, zu in Januari 1919 absoluut te laag waren om in u-J behoeften van een gewoon gezin te voorzien. Het wil ons daarom oerdei^yporko- men, dat, gezien het voortdurend torugkeerende tekort, op aandrang van do verschillende organisaties Burgemeester en Wethouders do noodzakelijkheid hebben ingezien om in de eerste plaats dit tekort to dekken door een duurtebuslag. ite- volutie-vrees geheel uitgesloten, om dat het corps ambtenaren en werk- lieden voor het grootste gedeelte i zich zullen scharen aan de zijde van i .orde en gezag" en verschillende verbeteringen zullen trachten te ver krijgen door onderling overleg en langs den geleidelijken weg. Ook wat betreft de achturige werk dag kan het U bekend zijn dat deze invoering reeds ln Mei 1918 voor kwam op hot staatsprogram van Katholieke en andere politieke par- tUVerder behoeft de „overzichtschriv ver" zich niet to verontrusten, dat de'verleende duurtebijslag aanleiding zal zijn tot buitensporige weeldo n1 de gezinnen der gemeentewerklie den. want de linnenkast, en de kjoc- renkast en de moest noodzakelijke artikelen verkeeren in zoon desola ten toestand in verschillende gezin nen. dat ook nu nog do uiterste zui nigheid geboden zal zijn. Ten slotto ben ik het eens dat zoo als het nu gunt or waarschijnlijk nooit oen einde zal komen aan hot verhoogen van de loonen. Uit zal eerst kunnen wanneer de prijzen, van verbruiks- en genotsartikelen zoodanig zijn vastgesteld, dat hier naar de arbeidsloonon definitief kun nen wordon geregeld, maar dan zoo danig dat zij voldoende zun om oen gewoon gezin behoorlijk te onder houden en de mogolukhoid bestaat nog iets over te garen voor den kwaden dag. (Encycliek Rorum Novarum) Hiermede meen ik gezegd te heb ben wat mijns inziens gezegd moest worden en dank U nogmaals. Achtend. J. J. SNEL. Voorzitter Afd. Helder. Ned. Bond van R. K Personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven St. raulue. Hierop antwoorden wij het volgende: Feit is. dat na de revolutionaire rede •ari Troelstra geen verdere beaprekin- •en werden gevoerd, maar eenvoudig ,o toezegging werd gegeven van a 11 o gevraagde hervormingen. Wil men dit nu liever een samenloop van omstan digheden noemen. het ia ons best. daar het tenslotte niet op den naam aankomt. Tor toelichting van hetgeen wij met ize uitlating bedoelden het ™lgonde: Door den oorlog zijn ontzaglijke kapitale* verwoeeV Oevolg; veranstog AdvrteaHie» P»r ragel 16 oont. Ingezonden mededeeling. Wij «srhulnn binnen an buiten ba gamaante. Tot an mat Alkmaar over don weg, apaclala prijzen. tielJimka Meubeltranspirt- en Slieponderoemino. Vertegenwoordiger: F.C.v.d.HAAQEN, rffe SPUISTRAAT 8. van de maatschappij, waardeverminde ring van het geld. duurte, waarbij nog komt echaarschte. Die duurte heeft men met dnurte-toeslageu trachteu te bezweren. Hoewel een duurte-tooslag princijiieel verwerpelijk is. kan op dia manier in den oumiddellijken nood- stand worden voorzien, hoewel niet afdoende. Anders wordt het wanneqi' men een duurtetoeslag terugwerkende krucht geeft. De betrokkene heeft het hoofd moeten bieden aan de oogenblilc- kelijke duurte; hij heeft die periode doorstaan, hem daar over later nog oen duurtetoeslag uit te koeren, lijkt ons verkeerd. fiu de praktijk wijst dan ook uit. dat in vele gevallen dat geld besteed wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het gegeven wordt. Dit neemt natuurlijk niet weg. dat voor den oogenblikkelijken nood, zooale we zeiden, duurtetoeslagen eu loons- verhoogingen uoodig zijn. Ons betoog ging dan ook niet ddértegen, maar we! tegen de wijze waarop die thans ver leend worden. Er zijn menschen en onze onderwijzer behoort daartoe die van 500.tot 1000.in handen krijgen. En dat zij met dat vele gold geen raad weten, getuigt alweer do piano-aankoop. Dit is heuse li geen zeldzaamheid, en de fabri kanten waren wel mal. als zij van deze gelegenheid geen gebruik maakteu door den boel op prijs te houden. Er is 8chaarschte op elk gebied en ontzag lijke vraag. De toekenning van duurtotoeslagen etc. is thaus eene manie geworden. Bot gaat a. Ji. w. bij opbod, en wat men vroeger te kort uitkeerde, geeft men thane te veel. Het motief is: het kan lijden, liet publiek betaalt het thans zonder wopj>eren. En de gevolgen doen zich in de maatschappij maar al te zeer gevoelen. Een fabrikant wéét, dat er door rijk of gemeente een toeslag vor- leend is. Gevolg: hij legt op zijn fabri kaat eon paar ceulen meer, want ,.:t kan weer lijden". Zoo schept elke nleiiRve toeslag nieuwe prijsstijging, eu met dit instituut van duurte-ioeslngen wij op esn hollend vlak. -..emand denkt er aan voor zooveel anderen, die het veel.harder noodig hebben, eens eens lans te breken. Wij denken bijv. aan tal van gepensioneor deD. ouderwijzer», ambtenaren, die jarenlang den staat, de gemeente ge diend hebben. Zij hebben hun pensioen, en de maatschappij heeft met hen Af gedaan. Misschien krijgen ze een beetje toeslag, maar voor het overige moeten die zich maar redden. Tot zoover de heer Snel. Wij zijn het overigens met hem eenB, dat in de gezinnen der werklieden nog «een weelde heerscht, en dat met name de linnenkast voorziening eischt. Ook dat de uiterst# zuinigheid geboden zal zijn. Maar dit aJles is een gevolg van de wereldeata6trophe. en is met geen duurtetoeslagen en geen looneverhoogingen afdoen de te verhelpen. Na zoo'n ont zaglijke kapitaalverapjiling móet de maatschappij verarmen, dat lean niet ander». Daaraan kan men immers niet ontkomen. Hot twaade luidt: Mijnhear de Red. Tet onze groote verwondering kwam in het laatate raadsovorzicht in de Helderache Courant de vol gende zinaneda voor: „Niet ten onrechte zeide ons eeni- „gen tijd goledeu eon winkolior, dat „hij zooveel te doen had van onder wijzer», dia een duurtetooslag of „een aalarisverhooging in handen „kregen, (liefst met terugwerkende „meubel {een piano bijvoorbeeld, „zonder dat zU vaak een noot muziek ..kend*a) kochten." Wij t*rle*"uw verslaggever .Ion naam te noemen van dien handelaar, die zooveel te doen heeft van Jle duro ■eabelkeopende onderwijzers. Hij zal er géén kunnen noemen, waardeer zijn gezegde maar oonige schijn van waarheid krijgt,. Hot U trouwen» niet de éer6te maal. dat hij zich aan onjuist geschrijf schuldig maakt, wij herinneren maar. aan het verslag van 't normaalschoolfeest. waar het heètte. dat de heer Tjalsma den heer Leewens in een keurige speech een krans overreikte: dit was van az onjuist: of aan het verslag van den Ago-middag. waarin één der kinderen de juffrouw zou bedank» hebben, ook hiervan was niets waar. In de hoop. dat Uw verslaggever zich voortaan niet meer aan onwaar geschrijf schuldig maakt, eindigen wij, F dankend voor de verleende plaatsruimte. Afd. Helder Bond van Ned. "Onderwijzers. De onderwijzers zijn gegriefd door onze uitlating over den piano-koopen den collega en willen den naam van den winkelier weten. Wij kunnen daaraan niet voldoen, omdat hij niet in den Helder woont.. Het was niet onze be doeling de onderwijzers te kwetsen; mocht dat onwillekeurig geschied zijn; dan zij hen daarover ons leedwezen be tuigd. Oub doel was alleen te laten zien hoe het dikwijls met al die duurte toeslagen toeging. Want dit goval is geen uitzondering, zij het dan, dat na tuurlijk ook anderen dan onderwijzers in betrokken zijn. Welk eene bestrijding overigens door dezo heeren! Hun opmerkingen zijn zóó weinig ter zake dienende en zóó laag hij den grond, dat hot verbijsterend is. Juist het onderwijzerscorps is zoo teergevoelig, getuige het onze uit lating over hun piano-kooponden col lega dat men van hen nu eens eon groote. breede bestrijding mocht ver wachten. In plaats daarvan vernederen zij zich tot klein, minderwaardig ge schrijf. waarmede niet weerlegd wordt hetgeen wü schreven. Waarlijk, hun schruven is niet zeer geschikt om het prestige van het corps te ver- in. _t die vermeende onwaarheden be treft. waaraan wij ons schuldig maak ten, wij kunnen daarop niet andera antwoorden, dan dat men on6 dan ver keerd heeft ingelicht. Van het nor maalschoolfeest kregen wij onze in lichtingen van een der jongelui en had den geen reden ainn do waarheid ervan te twijfelen. En ten opzichte van den A. G. O.-middag schijnen do hoeren te vergeten, dat er voor oudere kinderen óók nog verteld is. Ziehier de „onwaarheden" van don overzichtschrijver, die hoopt, dat de gemoederen thase gernet. ztin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1