Jean Darlot POMARIUS CISTDMÊSeÏMIlNTELS Luiermand- Artikelen Magazijn „DeSter" De Machinist v. d. Bliksemtrein. een actief Vertegenwoordiger. 0PLNBASLVLRKQ8PIHG SPENEN. D. Bakker, Keizerstr. 68. Straatklinkers Union- Anker- Hoesten J. J. H. KOOPMAN, IIP MUI. s== WOLLEK CHEVIOT, MÜKHEIM's Goedkoopen Winkel, fe adres KARNLMELKZEE*1, CQCOSBOZiNZEEP, e.a., „CASINO" - ZONDAG N V. HET HOOFDSTAD TOONEEL Stalles f 0.80,1e rang f 0.60, 2e rang f 0.40, Allen Maandagavondnaar „CASINO". Verkoop Maandag 10 Maart 1919, Sluit- en Kapspelden. BIJZONDFRP ZORG G. HAAGEN MEUBEL- EN TAPI1TMABAZIJN C. J. GRAAFF, KARPETTEN, zeer goedkoop. Wij koopen bij: Horloge A. WIERINGA, FRAENKEL en Co, Tandarts, Voorjaarsseizoen 1919 Dames-Kleedermaker - 'WESTSTRAAT 17. Wij verwerken uitsluitend 1ste kwaliteit Stoffen. Door daling dar Stoffen-prijzen, konden wij de prijzen van Costumes en Mantels, aanmerkelijk lager stellen dan vorig seizoen. H.SPRUIT MOUSSELINES, Profiteert van deze aanbiedingen. Abdijsiroop G. HAAGEN, voorbeei A. MIJNBARDT, Petro[eum. Petroleumstel of Petroleumkachel, PETROLEUM! Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum „DE AUTOMAAT", Dames! Haarnetten, Firma VAN PELT. Oir. JOH. DE VHIES -n KAR EL HENN. Imp.> JAC. SM'TA. Beroemd or-ma In 3 bedrijven, van L LEOENDRE. Ie bedrijf: Liefde en weldeed. 2 e badr.Verweest geluk. Se bedr.: De noodlottige bekentenis. casino-orkest. Entrée: plus r. enten, B-sprt-kt voor*! U«r bij d-n M«ar KOKEL«AR BAL NA. OPVOERING VAN: Suooes-bll|spel van Mr. C. P. v. ROSSUM, schrijver van „PHYLLIS". U steunt hiermede onze Vereeniging en bezorgt Uzelf een hoogst aangename avond. Voor prijzen zie aanplakbiljetten. Plaatsbespreking bij den Heer KOKELAAR, Kanaalweg. Hst 6<stuur va* da a .deeling Halder van het Centraal Genootschep voor KUderhsratelllags- en V«eanti> ko'oalas. Da Ha»r en Me»r. POST UITER'EER DE BHUIJNf, Binnenhoven >00, zullen gaarne Z0ND*a 9 en 16 MA RT b»zo k-n ontvanoen. fiou nette jonge Dame, leeftijd 20 jaar, met eenig fortuin, wen.ent kennis te maken met nette jonge man, om een huwelijk aan te gaan. Brieven onder No. 489, Bureau van dit blad. t.a. i. C. «OOBERWfeüF, a/b. Jan Pietersz. Coen. Gevraagd, in een klein gezin, ©«n flinke O.ENSTBOOE.Loonf 250.— Aanmelding 's avonds van 7—8 uur. Inlicht.Bureau van dit blad. Mevrouw DE VRIES, Loodsgracht 29, vraagt net DAGnflfclSJE, liefst boven 18 jaar. Mevr. DORREN, Kanaalweg 50, vraagt voor den schoonmaaktijd san WERKVROUW, één dag of twee dagen per week. Flinke JONGEN kan aan de DRUKKERIJ van dit blad geplaatst worden, ter opleiding in het vak. JONG nS gevraagd. AdreB: C. J. GRAAFP, Spoorstraat 74, Meubelzaak. Flink» LOOPJONGEN gevraagd. Adres: KANNEWASSER, Kanaalweg 148. Aanmelding Zaterdagavond na half 7. t linke LOOPJONGEN voor dadelijk p*vra»gd. Adisa: C Qaarstlev» Kleermakerij „DE EFN0R*CHT". Hooid echt 57/68. Echtpaar zonder kinderen vragen e«n woning t« huur, huurprijs tusschen f3 en 14, of o-g-mrual. Kamer. Brieven onder No. 490, Bureau van dit blad. Te kuop een V«g Ikooi met st>ndsaid. Adres: Jonkerstraat 17. Te koop 1W«S u»»r nieuwe Werk schoenen, nos. 41 en 42, en aan nieuwe dor.kergtljz» DemegOent. Adres: Koningstraat 4. Te koop "*n uo d onderhoud- n Kin OCR W «GEN pit-flt. Adres Roze' straat 28. Te koop 2 HülZrN in de Van Galeastraat, wa«r*a één onb-woo d Te bevr.Wed. A WEST.Kruonstr.20. Ter overname aangebodm een in goeden staat verkeerenden 8IOSCO0P- T0ESTEL voor 8chooi en Hj-s, voor f 125. gekost hebbende f 180. Te bezichtigen bij den Chef der Scheepstoko, a/b. H. M. „Zeeland'" Te koop fi|«k «URGER- WoONrtUli op de Achterbinnen haven No. 41, groot 78 cA. Te bevr. bijL Bbobkhoizek, Sluisdij str. 46 Te koop o«n mooi BURGER WOONHUIS aan den Polderweg Te bevragen Koningstraat 71. 0ndargeteek»nd«n b'ed-tn zien öaleefd ■ar> »o»rh*t b Zorgen «anBRAND HOUT, Rljkv narlnowaif, togen f 0,50 p«r IOO K Q. Adres Wagenstraat No. 2. W. BAKKER, J DE LEEUW. ups likwidatii van dt iiima Gorter, op 's morgens 10 uur, aan het pakhuis a/d. BaSSinbRACHT 65 te Heldor, van: een groots partij nieuwe en gebruikte anajovis- en haringvaten, kisten, manden, 32 diverse kookketels, tafels, banken, 500 hekpalen, een party staaldraad, bascule, handkar, brandhout enz. V ór den vei koop te bezichtigen Deurw W. B EkSTEKER. TELEGRAM, 8-3-1919. Bioscoop „TAVENU", Helder. U kunt mij binnenkort verwachten: Graaf van Monte Cristo. ONTVANGEN een fraaie Sorteering Prima Maarnellen, 25, 15 <n lO cent. H. W ZSGEL. Ka. »8>w.g 63. Telel. 279. Groot», kapitaalkrachtige levensverzekering en Lijfrente-Maatschappij zo.lct t. den Hsldar en omstreken 'n dezen tijd van veel en hoag verz*karen belangrijk* bijverdienste. Br. nr. 488, Bur. v. d blad. OndergeteekeDde maakt het ge aehte publiek bekend, dat zij ««n zaak In KoianlalBWaren en aanver wante artikelen h f overg«noinon. Minzaam aanbevelend, Wed. G. VAN DER HAM Schouw vlieqek, 2e Goverdswarsstraat 8. Is noodlg voor schoolgaandaKindaran. Afdoend HOOFDWATER doodt onmiddellijk alle hoofd-onraln. in flacons van 15, 25, 35 en 50 cent. Verkrijgbaar bij v.h. A. MIJNHARDT, KANAALWEG 147. Wegens S'erfgeval. te HELDtR. Notarïs~BAA3 zal op WOENSOAG 26 MAART 1919, des avonds 7 uur, in „CASINO" publiek verkoopen da volgends paioeeisn to HELDER: 1. Het huls en «rf aan de Scha- genstraat no. 32, hoek 2e Schagen- dwarsstraat, groot 77 centiaren. 2. Hel hul* en erf aan deScha- genstraat no. 34, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 3. Het Ir-!» en »rf aandeScha- geDstraat no. 36, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 4. Het huls en erf aan de Scha- genstraat no. 38, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 5. Het hulw en erf aan de Scha- genstraat no. 40, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 6. Het huls en «rf aan de Scha- genstraat no. 42, naast het vorige perceel, groot 86 centiaren. Combinatiéu 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 1 tot en met 6. 7. Het huls en ©rf aan de Bassin- gracht no. 33, groot 1 are 60 centiaren. 8. Het huls en ©rf aan de Brouwerstraat no. 6, groot 81 centi aren. 9. Het huls en erf aan de KoniDgdwarsstraat no. 38, groot 49 centiaren. 10. Het huls en «rf te Huis duinen, groot 1 are 8 centiaren. Eigendom van den Heer D. Tebwel. 11. Het huis en ©-f aaD deOost- slootstraat no. 5, hoek Looiersteeg, groot 63 centiaren. 12. Het hul» en erf aan de Oost- slootstraat no. 7, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Combinatie 11 en 12. 18. Het huls en ©rf aan de Hoog straat no. 81, groot 90 centiaren. 14. Het huls en ©rfaaD de Hoog straat no. 83, naast het vorige per ceel, groot 86 centiaren. 15. Het hm» met bo»t en f"f aan de Hoogstraat no. 85, naast het vorige perceel, groot 1 are 19 centiaren. 16.. Het hi«l© en ©rf aan de Hoog straat no. 87a, achter perceel 17, groot 66 centiaren. 17. Het hois en «'f aan de Hoog straat no. 87b, naast het vorige per- Ceel, groot 78 centiaren. Combinatiën 13, 14 en 15, 16 en 17, 13 tot en met 17. 18. Het huls en ©rf aan de tweede Wilbelmiuadwarsstraat no. 13, groot 68 centiaren. 19. Het h-ils en ©rf aan detweede Wilhelminadwarsstraat no. 11, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren 20. Het hui» en ©rf aan de tweede Wilhelminadwarsstraat do. 9, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Combinatie 18, 19 en 20. 21. Het huis en ©rf aan de Laan no. 14, groot 1 are 60 centiaren. 22. Het huis aan de Smidstraat no. 32, groot 16 centiaren. 23. Het dubb©i» woonhuis met pakhuis en ©rf aan de Binnenhaven nos. 108a en 108o, groot 2 areD 65 centiaren. 24. Het huis en erf aan de Sluis dijkstraat no. 86, groot 93 centiaren. 25. Het hul» en «rf aan de Sluia- diikstraat no. 88, naast het vorige perceel, groot 86 centiaren. 26. Het huls en «rf aan de Sluis- dykstraat do. 90, hoek Klaas Duit- Mtraat, Daast het vorige perceel, groot 82 centiaren. Combinatie 24, 26 en 26. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op d*n Varkoopdag van 2 4 uur. inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Natail» BAAS te Halder. -TE KOOP MHBEIIIO'N- Groote party AFRASTERINQ-PaLEN, lang 1.30 en 1.75 M Pilkkaldraad en Krammen Slechts eenmaal zeer kort gebruikt. Zeer billijk te koop in iedere verlangde hoeveelheid. Prysopgaaf wordt op aanvraag eaarne verstrekt door J.NiEUWDORP Woonark „Alpha", Nd.-Holl. Kan., h/d Willpmsinizen, AMSTERDA"» TE KOOP drie Hulzen, Verl. Jonkers!'. 56, 58, 60. twee Molenstraat 3', 3b. vijf la Vroonstr. 43,45,47,49, 51. QEI.D voor 1<? Hyooihook be schikbaar. P. PU1NBROEK, Makelaar, X IZ RSTRAAT39 Prima Transparant, f0 60, RO' de (zonder naad) f 0.50, Fop (met garnituur) f 0 30, Fop zondergirnituur) f 0.20- AsnbsveUnd, G. HAAGEN, Kanaalweg 147. OPRUIMING IN HET SPOl RSTRAAT 74. TAFELS, enz. Ontvangen extra groota Haarnetten, '.Badmutsmodel,) echt haar, alla kleuren f 0.25. Aanbevelend, G. HAAGEN, KA»*ALWeQ 147 Ean oud aarts an altijd goedkoop. Bravaeren grot Ie. VAN OCR MEULEN's „GILIAD". 8lo»csaiv«r«iid ralddni, nsswt dcoonask van vei» kwjloa wee. Bawüz.o voorbanden van TUBERCUL08E- ro MAAGLIJDERS die door bet feeru.k vol- cornau genezing vonden. Alle kw.leo die ba«r co.z>ak in bet bloed vinden worden met groot eucces at door ««'.reden. Frijc pj» fleich f i H». afkomstig van de Chamlsch Medische Maatschappij „AUK0RA", I, W41E..0RA4FSMEER. Verkrijgbaar te Den Helder bjj: G. M. Geiijsteen, Drogistery „De Ade laar", Spoorstraat 29. ruims sorteeriag, tot dlrecto Isverlng voorhsndsn, vanaf ga- trokken en mond- tot da basta vlakke saort&n, in v«rachii- lond-j p»ljz©n." Firma W. F. ST0F1 i ZOOI, Jlhmaar. betroowbaar, «olide, «oordeellg. V«rkrl|obaar bij SPOORSTRAAT 120. Onze prima kwaliteit thans 20 cent per 1/t pond. H. W ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63,Telef. 279. W. VERHAGEN, aanspreker, Middenstraat 33 beveeelt zich beieatO aan. P.S. 0» bsdianing haatt plaats In C>«ar»m«asfe s Herwerk ia aan tack vurtrouwan Wandi U dan «sn andarstasnn tCra». ]aar «oraan alle eoonon Ha sr «arkan ge.TVüsvt op »»sisl, ar. ea- u>*a««vollen haar. G. WUTSMA. -(SOoWSTgA.iï O© HAARNETTEN (BadmutsmodHl), 20 e©nf. Belangrijk bericht. u*t AMSTERDAM, hou^n iederen Woensdss van 12-4 «i, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, twgun onderstaand tarteef Pijnloos trakktn nn toni of kin 11.-, Kunstgibittcn vannff25 poihoolgibil, Vallingen otc. rinol 11.-. Mibtalroii varmlndard tariat. Alla toadh^sikuadlgs o p t r a 11 a gsheel si)nl«ae dsar klkaasv flKedt en verkoudheid! 1NG#-bonbons. Doos50en 90ct. Vastzittende hoest, slyra op de borst, Bronchitis en Kinkhoest. -A-sii oop p. flacon f 1.50. Fabr. a. ZEIST By Apoth. en Droglatan, Te Helder, bij G. Haagen. Kanaalweg 147. J loc SPORTKLEEOING. molengracht 39, keizerstraat 58, baricht dp ontcangst van 2 al braad, 3.50. per >1 f i.oo. Koopt Unie-briefjes. Zelfdo ultkeeringon al* In ds Staatsloterij. Middenstraat 68. zyn dikwijls het gevolg van het verwaarloozen van eene lichte verkoudheid 8n eerst als het zoover is, begint men er over te denken een krachtig werkend middel als de Abdysiroop te baat te nemen. Waarom er toch niet dadeiyk mee begonnen vóór U begint te hoesten en vóór Uw neus en keel ontstoken zyn? De Abdysiroop wordt weliswaar geroemd als een uitstekend middel in gevallen van catnrrhal- aan- doenlnflon d«r artnmhaHngaorganen, verkoud heid, h*eschh*id, keelpijn, hoest, slijmhoest, bronoh!t°e, influenza. flHep, hooikoorts, asthma, klnkhc©At, maar U kunt er daarom zooveel te gemakkelijker mede voorkomen, dat het zeover komt. Koopt vandaag nog een flesch Prijs per flacon van 880 gram f 1.60; van 660 gram f3.85; van 1000 gram f5.—. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handtee- keningL I. AKKER, Rotterdam. Magszijnbezook aanbevolen. Vraagt stalencollectle. Be nieuwe collectie Voorjaars- en Zomerstoffen w.o. prima Engalsche, is gereed. Coupeurs aan huls te ontbieden. Beslist ie klas Inrichting. Coöpera tie ve-Kleedermakerij Hoofdgracht 57-58. pp De Eendracht Tel. 266. Je adres voor Qummlwaren, Binnen- en Bulten- landsohe specialité'», Verbandstoffen, Toilet-artikelen, kortom alle Droglstbenoodlgdheden, la bl] Kanaalweg 147, t.o. Molenbrug. P. S. Belangrijk Is hst ts weten dat Ik door jarsnlangs praotlache ondervinding In ctaat bnn aan leder met goeden reed te kunnen dienen, *n steeds het BESTE. U»»r ««Of MIMRTF !-• KOOPT THANS e»n gaudkuopar in gabruik dsn ga. en steenkool, Koningstraat. ERDOTE SORIEERING. LAGE PRIJZEN. 40 cent pep stuk. H.W.ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63,Telef. 279. Uit onzen nieuwen aanvoer leveren wij de bekende Amerlkaansche Petroleumkachels „PERFECTION", zeer zuinig en reukloos brandend a 112.50 par stuk, franco aan huls, In geheel Nederland. Bestelt, zoolang de voorraad strekt, bl] onze depots of bij 21 WILLEMSKADE, ROTTERDAM. Voer alle soorten HAARWERKEN, hst meest vertrouwde AORES. Ook »an ultge.allin haar. Hanrwaaachen en drogen. f I.OO. Kappraf 0.78. Prima In alk gawenaant model an klaar. Fijns Tsilatiaep 50 ct. p. ttuk. Ziineliiiripiiilii nn IIP- ii SLUITSPEL1EI. Ontvangen: Eng«|«ehe Tandpasta, merk: „Cherry tooth Paste". Kanaalwtg 169, Oamttiiak. Kruitwag 1-2, Haaranzaak. Fi. S i KANMEWASSER k ZN. MENSTBOKII Japonnen Verpleegsters-Japonnen In alle meten voorradig. IllllLlEE 148-9. - ZUIOSTliil 12.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3