cg pp Tv.urwir SmJ»Juk ww VROOM DREESMANN, I. (LOPPEI El ZONEN tot en met MAANDAG 10 MAART. MAATSCHAPPIJ KOOI SCHEEPSCREDIET B.A.M.ARAK Keukentafels wit f4.75 Keikentafels geil f5.75 Keukentafels bnief 5.75 Huiskamertafels f13.50 OPENBAREVERKOOPING Jong JJoLLflrip t'toomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoern MASTER .- ÏA pCt. Pandbrieven Ook in Duitschland SLAAPKAMER MEUBELEN. WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS Men bezichtige onze speciale SERIE-WE6K-ÉTALAOES. WOENSDAG 26 MAART 1910, WOENSDAG 2 APRIL ISIS, de BOERENPLAATS, C.jJ. Graafff, Verkoop n MJUNDAt IIMURT19IL 1. Een Woonhuis met Tuin 2. Een Woonhuis met Tuin 3. Een Woonhuis met Erf 4. Een Woonhuis met Erf 6. Ein Woonhuis vxmor{ PRINSES HELNIKOFF K. ACKëMA, „BAM-VIC" GROOTE SORTEERING. Probeer eens Lla-tabletten voor Uw Hoest. llr Anna Paulowna. Notaris G. I. BAAS. li Hildor. zal op dei middags te 12 uur, bij inzet, en op des middags te 12 uur, bl| afslag, iu bet hotel Veerburg te Anna Paulowna publiek verkoopen: gtaaimd „Mirigjahoava", met schuren, koeboet, ierkelder met mestplaat, twee arbeiderswoningen, erven en diverse perceelen wel* en bouwland aan den Stoom- en Balg- weg te Anna Paulowna, ter gezamen lijke grqptte van 80.7050 H.A. Eigendom van den Heer Jb. Ver- burg en te aanvaardende landerijen en arbeiderswoningen met erven dadelijk na de betaling der koop penningen en de huismanswoning met aanhoorigheden den lsten Mei 1919nadebetalingderkooppenningen. Notitiön en veilingskaartjea zijn tijdig ten kantore van genoemden Notaris verkrijgbaar. Ondergoteekondo beveelt zloh beloofd aan voer allo voorkomende MsUtlWSrkin, P. KWAST, de Ruijterstraat 21. Spoorstraat 74. tmiinlli iu overlijden en vertrek, op Donderdag 13 Maart1919 's middags 1 uur, in het lokaal „TIVOLI" te Helder van diverse inboedel- en meubilaire goederen en een partij nieuwe wollen dekens. Te bezichtigen tot 12 uur. i morgens van 10 Daorw. W. BIERSTEKER. WIERIN6ERWAARP. des namiddags 1 uur in Café .,De Vrijheid" van den Heer D. HAVER- KORN te Wlarlngarwaard, van: aan den Molenweg te Wieringerwaard, in weekhuur bij den Heer P. v. d. WERF. aldaar, in weekhuur bij den Heer A. ROB. aan de Groote Buurt te Wieringer waard, in weekhuur bij den Heer A. LAK. aldaar, in weekhuur bij den Heer J. MOSK. met het eeuwigdurend erfpachtrecht van den grond, aan de Molens, onder Wieringerwaard, in weekhuur bij den Heer J. RAVEN. Eigendom van den Heer H. SIJ- BRANDS te Wieringerwaard. v J. TILLEMA, wd. Notaris, Wieringerwaard. Beatoomd wordt Isderon werkdag BEDDEN, OEKENS en KARPETTEN 2 maal par week. BORDUREN alle dagen. Zwart wordt iadartB dag gavarfd raat afd. Stoomwf SSSherlj. Depêta: te Haldar, Spooratrait 38: DE B0ER-K0RVER. te TokbI, den BurgWad. JAC. BOON. ta WlerlnganC. SLIKKER, ta Anna PaulownaWed. P. BAAS. 'SCHOEN-POLI5H Peetsl slacht» eenmaal Uw# schoenen met AASTBR POLtSQ en U verlangt geen andere. «ASTËR PÓLISH voedt het leder en maakt het, waterdicht. MASTER POLISH geeft niet -alleen een diep* cwarten maar ook een bli/venden glans. MASTER. POLISH Is bet oude bekende njark varTnoog© .qoaltteft. Groot* OaA Kleine doos *0.30 OVevaï verkrijgbaar. GRATIS-AANBOD Ctnirt lifigt tfoosfM, Mni mUSO «Kiim «t r» wij r»ven U tepen Inler» gevestigd te ROTTERDAM. Maatsohappelijk Kapitaal f 5.000.000.—, waarvan I 1.000.000.— gaplaatat, waarop 10 gestort. Directeur i Mr. W. A. RUTGERS. Trustee voer de Pandbrief houders: ALÖHM*EN ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR te Rotterdam. Uitgifte van in stukken van f 1000.— en f 500.—, aflosbaar vanat 1028. De Directie bericht, dat zij de inschrijving op voornoemde I 600.000.— Pandbrieven openstelt tot den koers van 100 pGt. op Woensdag 12, Donder dag 18 en Vrijdag 14 Maart 1919 van 9-4 ure bij de navolgende kantoren: DE BANK VAN WISSELINK la Alkmaar en Den Helder, benevens de In het prospectus vermelde kantoren, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn, zoomede afdrukken der statuten en Trustacte ter inzage liggen. MaatsohappiJ voor Soheepaoradlet. ROTTERDAM, 24 Februari 1919. FEUILLETON. LOUIS TRACT. 62). Zü sprak alsof zij uit haar graf dien vloek over hem uitsprak. Geen grooter contrast in dit leven, dan dit doodsbleeke meisje, in dezelfde kamer met twee zulke toonbeelden van gezondheid en kracht als Ermyn- trude en Natushka waren. De aanwezige mannen zouden weg zijn gegaan om te onderzoeken, wat er waar was van het gerucht, toen Sassulitch binnen kwam, en als of hij een jobs-tijding voor zich hield, zeide ,De aanval is mislukt. Ivan heeft een gevangene van grootbelang. Hij brengt Prins Melnikoff hier."; Natushka liet in haar wanhoop een schellen kreet van verslagenheid hooren. Zy begreep wat Ivan zou willen, en dat er niemand op aarde was, die onverzettelijker was dan hij. Niemand zou haar helpen, als zy tegen een huwelijk met den Prins zich verzette. Allen had hij in zijne macht. Sassulitch, een meer handel baar man, bezweek altijd, wanneer ruwe kracht zich liet gelden. Prins Boris hier I Dat was voor haar de grootste ellendel gMelnikoff verscheen. Hij had zijn zwaard moeten afgeven, en werd begeleid door Ivan en eenige van diens edelmannen. Niets kon ééne eigenaardigheid van den Prins buiten werking stellen. Hij zou hoffelijk zijn, zelfs tegenover den beul die hem ter dood moest brengen. Zijn astrakan muts gracieus afnemende, ging hij naar Ermyntrude toe. „Veroorlove U mij, allereerst u te foliciteeren, dat U niets meer te vreezen hebt, en gij onder bescher ming van uw vader zijtl" „Het zou beter geweest zijn voor ons allen, als mijne dochter en ik nooit van elkaar waren verwijderd geworden 1" viel de Graaf heftig in. Volgens zijn flauw begrip van eer, had de Prins niet eens, maar meer malen gelogen, en naar het begrip van een Brit en aristocraat, was dat onvergeeflijk. „De krijgskans beslist in deze, ook j andere verhoudingen spreken mee antwoordde de Prins en maakte buigend zijn compliment. „Hier zijn ook omstandigheden, die door Uwe Hoogheid verdienen in acht genomen te worden. Ver oorloof my, aan uwe Hoogheid voor te stellen zijne vrouw en zyn zoon." Deze bittere beleefdheid bracht allerminst verandering in de houding van den Prins. Hy drukte zijn hand tegen zyn zijde, want hy wasleelijk gewond en leed pijn. Hy deed niet alsof hy den ouden man. niet kende, ook niet alsof hy hem niet begreep Olga Sassulitch lag voorover op het rustbed. Onopgemerkt verwijderden Armstrong en Carlingham zich een weinig, zoodat de Prins zyn ster vende vrouw kon zien, zoo als zij de hand van haar zoon vasthield. De Prins ging weifelend naar de rustbank. Voor het eerst, na vele jaren keken zy elkaar aan. Hij zag haar aan, zonder een spier ie ver trekken, maar wie zal zeggen, wat er omging in zyn hart Hy was een wonderiyk mensch. Hij boog naar haar toe en vatte haar vrye hand, die bewegingloos dp de bonten bedekking lag. „Olga," zeide hü, toet eeü aan doenlijke trilling in zf(jn stem, die velen ontroerde. „Ik heb in vele opzichten verkeerd gedaan, wat betreft. Maar ik wist niet, dat er een kind was." „Gy hebt my aan mijn lot over gelaten, Boris," zeide zy met eene zwakke stem, want de beroering van wat er dien dag was voorgevallen, had haar afgemat. „Gy of uw gehuurde moordenaar, vermoordden mijne zuster, Gy hebt myn stamge- nooten onuitsprekeiyk doen lijden, toch vergeef ik het u, en ik zal Hem bidden dat ook Hy het u vergeve. Maar toch, Zyne rechtvaardigheid zal de gevolgen niet voorkomen." „Olga," zeide hij nogmaals, „waarom hebt gij gezwegen, dat ik een zoon had?" En hy keek be langstellend naar het verwonderde kind, dat nu er in een taal gesproken werd die hy verstond, onrustig heen en weer keek van zyne moeder naar den grooten mooi gekleeden man. „Hy werd geboren toen ik in de gevangenis zat," - zeide zy, zonder eenige ontroering of wrok. „Het was geen passende geboorteplaats voor een uwer afstammelingen, al zyn enkele uwer voorvaderen er in gestorven." „Dat spijt me I" zeide hy zacht, Tand-Teohniker - ZAANDAM. Heudl vaerlaaR spraakour la Hildir foor Kunsttanden, Kronen in Bripeik, WOENSDAGS, van 9 4 uur, Voor oporatlova behandeling welke daar tandarts wordt altgnvsard, van 11 - 4 uur. Adres: MeJ.Wed, BUIJKES STATIONSTRAAT i! - HELDER, Q«en SPOORSTRAAT el STATIONSWEI behaalde de OPRECHTE WINSUMER zalf een groote overwinning, daar de heer N. teb HUIZEN, Berlinerstrasse 67, te Köning- steele zeer lijdend was aan zweren en slechts door de Oprechte Winsumor Zalf genas. Zweren van allerlei aard, steenpuisten, negenoogen, bloedvinnen, dauw-, ring- en baardworm, brand- en andere wonden, open beenen, zwerende borsten, genezen spoe dig en volkomen door deze zalf. Verkrygbaar p. bus van f 0.00 en f 1.10, (hoe grooter bus hoe voor- deeliger) bij Apoth., Drogisten en vele Winkeliers. Ben.-Agent: J. C. DE VRIES, Win* sum (0r.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29J. Eelman, Bljk- straat 20; C. J. Westerbaan, Spoorgracht;" Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westebbaan, Sluisdijkstraat; voer en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 98. aaet gebogen hoofd, ofschoon som mige aanwezigen tranen in zyne oogen meenden te zien. „Uw spijt komt te laat, Boris. Myn jongen is en blijft een gevan geniskind, want ik ben stervende. En uw Ozaar zegt dat ik uw vrouw niet ben. Het kan zyn dat hy zoo iets vaststellen mag. Als ge naar hem toe gaat, vertelt hy misschien ook nog dat gy geen zoon hebt. Wat zult gy dan doen? Hem gelooven of my „Luister, Olga, het moge u troosten. Ik zweer bij mijner ziele zaligheid en ten aanhoore van alle hier aan wezigen, dat ik ons kind niet zal verloochenen. Ik^zal het decreet laten intrekken en vernietigen." Ivan begreep wat de gevolgen zyn zouden van die intrekking, en viel met een donderende stem uit: „Gy schynt te vergeten, gy en al de anderen, dat ik hier de Prins ben. Ik wil van uwe eede en be loften aan stervenden niets meer hooren. De heb ook gezworen, en ik breek myne eeden niet. Als de Czaar den eenen Melnikoff kan onterven, dan kan hij het ook een anderen doen." De Prins wendde zioh om, naar DE FIJNSTE EN MEEST VERWARMENDE DRANK IS EEN VAN (ZEER OUDE BAT AVI A-A R AK) (B.A.M.ARAK m.t VICTORIA-WATCR) Da Drank dar batera Standen! DE B.A.M.ARAK IS ALOM VERKRIJGBAAR LOQDSGRAGHT 69. Ze helpen uitstekend en ze hebben een fijne aromatische smaak. De LIA-tabletten be vatten geen verdoovende bestanddeelen die de hoest slechts door verdooving stillen, zonder te genezen. De LIA-tabletten oefenen een verzachtende werking uit op de ontstoken slijmvliezen. Bij hoest, verkoudheid,^keelpijn en andere catarrhale aandoeningen der adem halingsorganen kunt U bij de LIA-iabietten veel baat vinden. Prys f 0.75 per doos byalle drogisten en apothekers. Eischt onze handtee- kening: L. I. Akker, Rotterdam. Verkrygbaar te Den HelderE. C. Bais C. Buys; A. ten Klooster ;H.W. Zegel, Kanaalweg; J. de Kok, Middenstraat 2. WieringenT. Takes Johzn.M. Gorter. hem, en hij deed dat met zulk eene waardigheid en vernietigenden blik, dat een minder koppige man zou gezwegen hebben. „Zwyg, Ivan!" - zeide hy. - „Gy hebt genoeg onheil gesticht. Ik wil enkele ongerechtigheden die wy samen hebben gedaan, trachten te herstellen." „WatNu gy in mijne macht zijt, wilt gy u terugtrekken!" barstte hy los met een gemeenen Russischen vloek. „Ik laat je niet los! Ik heb gemoord, een revolutie voorbe reid, die alles ondersteboven zou keeren. Ik houd vol, al stonden honderd stervende vrouwen mij in den wegl" „Als ge nog één woord zegt, dan maak ik aan de geheele wereld be kend wie en wat gy eigeniyk zyt." „Dat mag de heele wereld weten l Gold wat recht is in Rusland, dan regeerde ik te Bannafka. Dat is myn geboorte-recht. En al kan ik in het Paleis niet tronen, de teugels houd ik in mijn hand. Hoort, gy allen I Deze man [is myn broer uit een tweede huweiyk van onzen vader geboren, en hy heeft geen recht op het Gouvornements-beheer .Onze vader had er ook geen recht op, en het werd hem betwist door Natushka'* vader, die geeu andere kinderen had. Er werd overeen gekomen dat mijn vader regent zou zijn, mits diens zoon met Natushka zou trouwen. Wat deed myn vader, die uit het volk eene vrouw gekozen had Hy hertrouwde met een zoogenaamde Prinses. De eerstgeborene uit dat huweiyk is de zoogenaamde Prins Boris, hier aanwezig. Toen onze vader gestorven was, bleek het, dat hij zijn eerste huweiyk voor onwet tig had laten verklaren, zoodat niet ik, maar zijn zoon uit het tweede huweiyk, hier tegenwoordig erfge naam was, allereerst van het Gou- vernementssehap. Ik zou daarin berust hebben, indien Prins Boris met Natushka had willen trouwen, en aan den eisch van haar yader had voldaan. Maar hij wilde wel hare rechten, maar haar zelf niet. Ik be loofde haar vader, onder eede, voor haar recht te zullen opkomen langs een weg die tevens ten voordeele van onze stamgenooten zou zijn. Ik heb het beloofd, en geen macht ter wereld, zelfs de duivel niet, zal my beletten het te doen. (Slot volgt).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4