z POMARIUS. BREESTITAATno.52 ongezaagd tn ongekleofd BRANDHOUT Menvoor Heirenklding, Vakschool voor Meisjes T H E E LANGE BESCHUITJES FIIMATAEEiBESCHUIT - Advertentiën. Gemeente-BurgsravoRdschool te Heropening FEESTAVOND A.G.O. Kunstavond. Wa genmakerij van J. M. J. VOS VERPLAATST TABAK en SIGAREN. Boter en Kaas Bekendmaking. DRUKWERK Het LeveRsmiddelafibedrijf Op bon No. 150 Op bon No. 151 Op bon No. 152 Op bon No. 153 Op bon No. 154 Op bon No. 155 Op bon No. 156 Op bon No. 157 Op bon No. 158 Op bon No. 159 Op bon No. 160 MELK ECONOMISCHE POSITIE VAN HELDER, WERKLIEDEN-VEREENIEINC, PAARDEN- en VARKENSVLEESCD. EHR SOES, Kraanstraat 3. Versche Eieren C. de Beurs, Brecstraat 12. BRANDSTOFFEN-COMMISSIE. Gemeentelijke Houtdistributie. J. A. MEIJER, Tailleur, barro, MolenBtraat 172, die alle ge- j wenschte inlichtingenzal verstrekken-1 Marina Boks- en Worstol- wedstrijden. Uitslag kimgliOisjg#**|di Boksen. Vedergewichtle (kampioen), 2e prijs Brizee.rJ Licht gewichU le-psiJr-sJ pioen), 2e prijs Pelser. Licht middeD ge wicht: le prfla Va] Es (kampioen)2e Niehof; 8è J; i de Lange. ■i MiddeD gewichtle prijs Martius M. i ^°- Vru J Koagrot. Woensdagavond B Maait j.1. ver- _iderde de Koegrasser Land- en Tuinbouwbond in vereeniging met de zustervereniging uit Callantsoog. aor den voorzitter, den heer J. friea.werdde vergadering geopend, de notulen der vorige Alg. ïlezen en goed- (kampioen); 2e' Kuiper; 3e! Ribbens. Midden zwaargewichtlejirijs Van Velzen (kampioen)2è'Schwippeffr Zwaar gewicht, le prijs Sèhreura In nummer zwaar móest do iiooi» man Levinson gedisqualificèerevpir den, wegeDS stooten naar .den'-'firèn terwijl deze op de kniëöh lag.' Worstelen, Veder gewicht: le prlja Van.Weli© (kampioen); 2e Pelser 3ë Huber. Licht gewiohti; le prijs Langedoen (kampioen); 2e Van Ydiet; 8e Réu- merman. Middengewicht: le prijs,De Wolf (kampioen)2e Plooiji Se. YoL Plooij verwierf in (deze afd.-nog1 een extra-prijs voor zijn goed .wérken. Zwaar gewicht: le prijs Stóm (kampioen)2e Cornelius; 3e S4hot*i man. Bij deze wedstrijden -stond- het werk, dat de deelnemers te zien gaven, uit een tephniseh oogpunt bezien, belangrijk hooger f jaren. In zooverre Keb§èL winners hun prijzen èh. yböra\' dé! marinekampioenen, h^n titelè' wéL verdiend. Echter viel ook thans weer op te merken dat vooral het boksen, dóch ook het worstelen, by de marine nog, te weinig alö hersenwerk, nog té veel als zuiver spierwèrk beschouwd wordt. Er wordt te weinig1, gelet op en te weinig gebruik'gemaakt de fouten en zwakheden" van tegenstander. Met genoegen werd opgemerkt dat de deelnemers dit jaar sportiever werkten, zoodat we mèer bokser) en; minder vechten te zien kregen vorige jaren. We wenschen een extra woord ya^ hulde aan onzen veteraan op de wor- stelmat, den opperéchip^er poriupllus, die zich ook dit jaar "niet dóór velé jonge krachten liet afschrf nog een kans te wagen Yöóriën kampioenstitel. plaats van algêmeenen aard, waarna aan de orde kwam de bespreking Qv.er debooiyordering. Door enkele aanwezigen werd gezegd, dat ze dachten, dat het wel niet door zou ga^n, dgch dit werd spoedig tegen- geaprpken, Na eenige besprekingen werd aangenomen dat geen der aam wezigen hooi zouden, afstaan, in Koegras, nóch in Callantsoog, en-als hetblj den een of anderen in beslag zou worden genomen gezamenlijk de schade te dragen. Hierop, werd een stuk opgemaakt voor elke vereeniging, hetwelk door alle aanwezigen die hooi,, hebben werd geteekend, en hetwelk tot Zaterdag 16 Maart a.s. ter tepkening zal. liggen, voor hen die niet aanwezig zijn, bij den Secre taris F. de Beurs voor Koegras en bljjb. v. Scbeijen voor Callantsoog. Besloten werd tevens om geen boete ,te stellen, Hierna sloot de voorzitter mpt, een woord van dank deze langrükevergadering. BINNEKUNQ. Da Oarlogabsgrnotiag, In de gisteren gehóuden vergade ring van de Tweede'Kömër is déOBr- logsbegiooting a a n g eh o m e'h^met 49 tegen 24 stemmen: l: Tegen stemden de sociaal-demo craten, de revolutionairen, de Vrij zinnig-democraten en de heer A, P. Staalman (ohr.-dem.). Kalaa uit Balgil. Waarschijnlijk zal, in verband met transacties, waaróvêr onderhande lingen worden gevoerd, de door ver- koopers gegarandeerde kolehimpört uit Belgie nog met ëen 200,000 ton stijgen. (fllbld.) Hat Sff. De directie der Amsterdamsche gasfabripken, zal zekere clementie, betrachten, voor heb die gashaarden en gaskachels tBrAhden. wanneori het gasrantsoen wordkpverschreóen, met het oog op het gebrek aan brandi .H.blad." Rijtskantoor vaar vattau. Naar „Het Volk" yerneeipl^hepf het geheele controleerende perspnee en de preaideqt-directéur vqp ,hél rijkskantoor voor, vette^.baricljtgé-i kregen, dat zij per l^ei ^ulteivworden Bolsjcwiki ia Neder laad. Naar de „N. Ctr." meldt, zijn acht DuitBche bólsjèwisten', dfe tijdelijk ju de Wierickerschahs bij waren ondergebracht oi aanwezigheid daar gëVaar 'ópl. voor de overige daér vè'rtoé' vreemdelingen eh orh'dat oyen6 hun gedrag daartoe aanleiding,^,_^ zwaar geboeid, ónaër geleide gaa twintig rijks veldwachters, naar Den Haag overgebracht, om van daar uit over de grenzen te worden gezet. GEMFNBD HIEU*I. Moord aa zelfmoord. Te Eygelsheven is gistermoj vrouw M., moeder van eenigë''kin deren, op straat'dóór een buurman met twee revolverschoten gèdoèd. De dader heeft zich vervólgens even eens met een revolverschot, het levën benomen. Viaaehoravaartul| gistraad. Naar uit Hamburg wordt gemeld; is een vermoedelijk Nederlaudsch visschersvaartuig op Roedhelmens by Stavanger bij stormweer gestrand en later zeewaartB gedreven. Gevreesd wordt, dat de bemanning, bestaande uit 12 personen, is> omgekomen: D. aood lp palUfilllPpd.. Uit Coevorden wordt aan de „Zw. Ct." gemeld: Donderdagmid dag hebben soldaat-kommiezett' in de nabijheid der grens op t Neder- landsch gebied vier knapenvan ongeveer 12 jaar,.,aangetroffen, dié> geheel te roet van Esacheu.,waren gekomen en naar Holland, waren gegaan, omdat zebang waren thuis van honger om, te komen.!.De,grens i wacht voorzag de schamel, gekleedë jongens van een goed maal. warm eten en zal hen vermoedelijk, wan' neer ze wat opgeknapt .zijn, weer over de grens moeten brengen. UIT DEN OMTREK; Wierlngen. Naar wij vernemen zal door de zeegrashandelaren'alhier tón den heer CmnmissarA def KoniÈ te Haarlem, eèn adreê'wtirdeh zonden waarin zij zich[ zullen klagen over samensmelting' handelingen van burgemeester'-kfóöp^ man Peereboom. \,rim LEGERBERICHTEN. N»ar wü vemomea z»l üchtlDg 1918 v»r- mce&Uifc l Apni» s la h'«t genot woidacgdateld veu cnb*PMl4^in verlof. De Tundi Igs B Etypeter.O .J. J, M. Waltioen, |P. Krddclrsad en H. A. SoDDeg»., van het e ,jeg. laf, lijn benoemd tot re.. 2e lnlt bi) het Evenile vorige j»ren e-1 aen de viöwllhg dlene. de gehuwde militairen dit jaar fluorte btfaleg worden uitbet.eld Teven* wordt voor -ila kIod.beneden.de i8,jur. d.tde beuokkece ot zjjn i»it heeft, em kindertoeslag,toegekend- MARiWeSERlCriT^N le kl, M. J.,Vo:l t aan booxd Hr. Ms Bij Kon. beiluit v»n 35 Febrratl 19 9 no. 63 de b .ltpngewooa f.delboret U de Kon ma'loe- j'aerVe J C van de-> T 1 mat ing.rg van 1 Baart i».B berordeid tel adeiborit der le kl lier, reier.ve. •pgave v?x oveige?laatrU ondeiofBoieren der eroulit Op '7 Kaart: ïergerntkonaiabel J Jrandht fl van Zreland uaar Koolngln Gtnma <Um h Sallem Vin, Kotltgln Euma ua.r beland; aetgeantath>ü?OTK,. Korverv.n Vacht»chip WU einauotd naar Zeeland; Idem 1. de Zeeuw v»n Zeeland ua»i Weebtèchlp Vlüemeoord Op 1" Maart ;öchl jeiT Lopijeaid 'èil Wachbchlp Wlllèméo ld naar Wachtschip lejlavoetslala Op 21 Kaait: a hipper P F.ltz ,««r.Br)nlo-Op27Kaaitachn vermajuor A J J leijer v»n vyachtiiqhip WiUemaoprd :«a*r 'oen. Op l April: oppersch p;er C van n van Zeeland naar Wacht Chip Wil- rooit van Wachtschip emaoordschipper NJVervc iellevoitalni» naar Z»tl*c, Uegtylgcflaïer A Maseeua aigBantyllcgtulgiaiker yiaSCM^RI^SfiMPMTBr Aangabraoht te Nkiwwedlep. Door 1 garnelenv(«Bcher*0 KG gekookte l^naïen. eer KG. t 019 a t 0.-. 7 Maait, iDoor l kolder: 19 tongen per atnb S nur. Nl'eta blnneu. MARKTBERICHTEN. Al km etlaalekoereokaai 8T00MVAARTBERICHTEN. j Stoomvaartmaatschappij Hedarland. lanka anlv. W FeQr van Bapgoon te Bombay. jrimo. n arrlv. S7 Febr v R .ngoon te Colombo. tkmfanmdt.lhnirieiB.paB8 27 Febr. Perlm Mdb der N»derl»nd»n, nltr., arriveeide27 F.br. -tePoitSali. Rottordamschs Ltoyd. loaullndearrlv 37 Febr van R'dam le Batavia, T*mbora. n treli, paai 3 Mant Signa Kon. Hoil. Lloyd. Palria arrlv. 8 Maart r nCard ffle Amate;dam. Holl. Amorika lijn. 8cfaledijk. ven Batavia nur San Franciaco ve/tr. SA Febr» van Ne gas* 1. Sommtladijk, van New Tork naar Batavia, vertr. 1 Maart van S ngapore Koo. W«st-lnd. Maildienst Commewyne vertrok 27 Febr. van Carrcaonaay Falmoulh. Stoomvafiftmaa schappij Oceaan, Patroclua. van Amaterdam naar Java, vaeeoeide 37 Fabr Gibraltar. Java-Pacific Lijn. Rlndjenl arriveerde 28 Fe er. van Ban Franciaco Gtotloa*TOn BiiUvla ni I MFeer.teHonoioln. ir San FranclBpo, arrlv Haren te Hlauwediep. 7 Maart. De aleepboot Dfenlha le teruggekeerd van de convoyeerrtg van het a.a. Santa. F4 met Ratel'cbe krijgaeeven- genen aan boord voor H' mburg. Daar vai uraerlljke Stand v. Heldor, in 6 tot en met, 7 Maart 1919. ONDERTROUWD: L. Levie en L. EtteH. Oudkerk en D. ElteL. Elte 'én Bi Oiidkerk. 'GETROUWD: P. Kramer en W. SwartJ. H. van der Dussen en B. A. Buiskool. 'BEVALLEN: J. C. We(jmans-de Leth D. OVERLEDEN: P. Dol, 86 jaar; O.1 Bg!^-de Smit 09 jaar. 'Getrouwd J. H. v. d. DUSSEN B. A. BUISKOOL, dié ook namens wederztfdsehe FanjjJie illlk dsnk, zeggen, voor de zeer 'blykén van belangstelling b(j hüweiyk onderyon^en. [elder, 7 Maart 1919. K- FUCHS, Arts) verzoekt Inzen- dlnfl en bsttllng van Rekeningen vóór ra Maart aa„ Op den 22sten Maart a.s. bopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders W. I. MEIJER en T. A. MEIJER- DE BAST hunne 25-jer!ge Eehtvaresnlglng te herdenken. Uit naam van hun liefhebbende Kinderen/ Behuwd- en Kleinkind, G. GRANDE - Meijer. G. GRANDE. W. J. MEIJER en Verloofde. A. J. MEIJER. TRIJNIE GRANDE. Helder, 8 Maart 1919. per etak kisten kleine achol, per kist f ic.- Doot tiekbeis: U) tal haring, per tal fl9-a f sl.— Door 1 garnalenvlaachar66 KG. gekookte Alkmaar, 7 Msart 1919 aa klein f 78. -le soort eommlsaU -. kleine boerenkaas f com nuaneeoereiikaae 176 -.middelbare boerenkaas f middelbare fabrieksbaas f. j Aangevoerd 2i etfipele, Wfgande I)fl26 K.G- Beverwijk, 7 Matrt 1919 .Boerenkool/070 a f 120perklat,knolselderij rfi 'lr PB,' grüe.e' kool f 4 a 10 oer 100 stuks t##»enfO»f asvoye kool i 8af 14 per ICO apiaasle. t 0 f 0.— per ben, witlof f 2 a f 4 30 per ben, rabarber f 24 a f 82, Broek op Uangenidjjk, 7 Maart 19'9 Roode kool f 13, gala li f 12.76, Beensche wltu ld. f 6 alen dletrlbstle f 106), dito geallleeide f«^l, peen f 860. £ÏAH8fLISAIj|^UMSTHUT. Zondag v.m. 10 uur en'ssv. half Zes, M. C. BRONSVELD, van Laren, Zij, éis wenschen deel te nemtn san het ia deze masnd te houden eind-examen, moeten zich daattoe aanmelden aan het schoolgebouw, gedurende da lesuren, vóór 15 Maart a.s. De Directeur, A. J. BESSELING. Plaatsbespreking vanaf HEDEN in het Sigaren magazijn van den Heer KOKELAAR, Kanaalweg. .Een JongmeDach z. b. b. h. zoekt eenvoudige Kamer mst Psniion, liefst in Christ. gezin. Br. onder lett. E aan DUINKER's Adv.-bureau, Spoorstr.. TE KOOP «en •lult BESTE ME$T. Adres: Binnenhaven 95. Te koop een nieuw Burger- woonhuiaje. Te bevragen bij Chb. VAN DÜK, Zuidstraat 53. m d.n Visehwinkel,Spoontr.71. Minzaam aanbevelend, J. DOST, «oorheanJ. SCHENK. Zeeofficier, die den zeedienst gaat verlaten, biedt divercwilltfus ina- etukken, waaronder Benigs Koffers en Kistan, ter overname aan. Adres: Bureau van dit blad. Te koop 2 HaerenrJjwiolsn. Te bedragen: Bureau van dit blad. Te koop, zoo gord als nlauw, OAMESRtJWIEL, mat niauwe Ban- dan. Spotprijs, moet weg. Adres: Spoorstraat 91. Commensaals. Personen welke genegen zijn Commenseals te houden, kunnen zich hiervoor aan molden bij do Gemeente-Arbeidsbeurs, geves tigd Kanaalweg 79, gopend van 10—1 en van 3—7 uur. Gevraagd een nette R.-K. DAG DIENSTBODE, zelfst: kunnende werken en koken. Adres: Keizer straat 25. Tegen 1 Mei govraagd een nette Dlenttbodo, goed kunnende koken en v. g. g. v. Zich aan te melden Haven plein 20, 's avonds 8-9 uur. Net MEISJE, voor halvo dag?n, en een WASCHVROUW. Adres: Binnenbaven 62. Gevraagd DAGMEISJE. Adres: Kanaalweg 88. Gevraagd bfj L. GRUNWALD, Breewaterstraat 67, een Net Meisje voor 2 heele dagen per week (de overige dagen tot 12 uur). Aanmelden van 6—7 uur. Net LOOPMfïfSJE gevraagd. AdresMaison PIJPER, Koningstraat. Biedt zich aan een nette Werkster. AdresBureau van dit blad. Gevraagd aankomend Schilder, bjjP. KUIT, Julianadorp 90. Gevraagd, een nette Jongen. Loon f4.- p. w. Adres: WITSENBURG, Hoofdgracht 38. CONCIËRGE. Aan de Openbare Lagere School Np. 1 te Julianadorp wordt gevraagd Conciërge, op een jaarwedde f300.—, de kosten van schoon- maakgereedschappen inbegrepen. Bij voorkeur gehuwd» Alleen schriftelijke aanmelding by Burgemeester en Wethouders van Helder, door tusschenkomst van de Arbeidsbeurs aldaar (Kanaalweg 79), vóór 18 Maart 1919» FORNUIS. Te koop, zco goed alt nieuw, FORNUIS, met Pijp. Prijs f 27.50» Adres- Weststraat 120. Te koop mooie THEETAFEL, donkerbruin, 1 p. SCHILDERIJEN, tams jonge KONIJNEN. Adres: Jonkerstraat 59. voor Helder en Omstreken. Oproeping aan ledin'en donatenrs(txices) ter talgemeono vergadering pp MAANDAG d«n 10 MAART a.s., des avonds 8 uur, in de kleine boven zaal van bet Algemeen Tehuis voor Militairen (Spoorstraat). Onderwerp van behandeling: Hat stichten tan aan meniiging ..Vakschool voor Meisjes", voor Haider.en Omsfrekaa, Afdeeling Helder en Omstreken der Mij. tot Nut van het Algemeen. r Het Bestour. VRIJDAG 14 MAART, 8 uur, „TiVOLI", Nederlandsche liederen, gezongen door Mej. ANTOINETTE VAN DIJK, mot piano- an luit-b»geleldlng. Entrée 25 cents. Programma's h 20 cents in den boekhandel en bij Mej. JORDANS. Men voerzia zich bijtijds van kaarten aan de bekende adressen. Te koop een flink WOONHUIS, zoo goed als nieuw, met 180 ML tuingrond. AdresBureau van dit blad. Te koop twea grooto rnakk» KETTEN, ook genegen te ruilen, en 20 Moter KOEMEST. Adres: Jb. MAKELAAR, Koningsweg 43. Degenen die Poot-Aardappelen wenschen te, betrekken, vragen in lichtingen: Janzenstraat no. 1. Te koop HUTKOFFER. Adres Californiestraat 41 E. Te koop een Wandelwagentje, voor f 11.- Adres: Bureauv.d.blad. PI A N I N O. Ben zoo goed als nieuwe SALON' PiANINO te koop aangeboden, (Heumeuer), in koper gebouwd, eiken Kast. Te bevragenDijkstraat 37. Te koop i»«n Isnga HEERENJAS en aen zwarts MANTEL AdresAnjelier straat 6. H.H. RO7KERS! Piobaer mijne prima TABiK, «an 11 50, f 1 60,11 80 V, pond, «n »IJ blijft ze roojts». (6e,n surrogaat). H L. MULOER. Achtergracht IA. S. is «an PAARDENSTRAAT 20 naar Wegens verplaatsing. Qe-turende senlge degen ipeeiala aanbieding i «an eenige restanten Prafiteait «an deze gelegenheid Sigarenmagazijn BREEWATERSTRAAT 27. Het beste en gosd- konpsta adres «oor ii P. 00I2KEI. lEllEIStlllT U. Du Rtldir. Varscha Kipeieren 15 cent. WEDER ONTVANGEN ut puit WORIEUM mi piaréismr. 100 K.G. f7.—, bij 500 K.G. minder. LU I D I N GA, Middenstraat 88. Aangiita *001 de Bevelking-Registers. Burgemeester en. Wethouders der gemeente Helder brengén, voor zoor veel nopdig, den ingezetenen in herin nering A. dat zij, die zich in deze ge beente komen vestigen, hiervan bin nen eene maand ter -Secretarie der gemeente moeten doen blijken, door oyerlegging van een getuigschrift van woonplaat&iverandering (verhuisbil- j^t), of andere door de politie deug delijk verklaarde papieren. B. dat ztf, die de gemeente ver laten, een getuigschrift, als bovenbe doeld, behooren op te, vragen. Overtreding der bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste honderd gulden. - C. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moet worden, kennis gegeven tér Secretarie, met aanduiding van hét perceel dat men verlaten en bet- T)lk men betrokken heeft. Het niet naleven der, bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste epngulden. Helder. Maart ,1919, De BUftBEM£€ST£R van HELDER, Gezien de missive van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 4 Maart 1919, 4e Af deeling, jHo. ,16/2211 Brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat de inlijving van de militieplichtigen der lichting 19i9, oorspronkelijk bepaald in het tijdvak van 17—21 Maart of in dat van 1—5 April 1919, is uitgesteld tot het tijdvak van 16 20 Juni 1919. De dienstplichtigen echter, die toch in de tijdvakken van 17—21 Maart en van 1-5 April 1919 wenschen op te komen, kunnen op de voor hunne inlijving reeds vastgestelde data en plaatsen verschijnen. Helder, 6 Maart 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. VAN ALLERLEI AARD WORDT 8AARNE BELEVERP DOOR G. DE BOER J". ta Helder brengt ter kennis, dat vanaf MAAN- OAB 10 MAART tot en met ZATEROAD 15 MAART a.s.* bij den gewonen han delaar p«r persoon zal worden verkrijgbaar gesteld 1 ons Rijst a 14 cent per pond (3 cent p. ons) 2 ons groene Erwten a 11 cent per pond. 1 ons bruine Boonen h 11 cent per pond. lonsAmerikaansoh Spek h 20 ct. per ons. Half pond Suiker tegen da geldonde maximumprijzen, 1 ons Huishoudjam a 11 cent per ons. 1 stukje Kleizeep a 10 cent per stukje.. 1 ons Amerikaansch Spek h 20 ct. per ons. Half ons Kaas tegen de geldende maximumprijzen. 1 ons Kalizeep k 3 cent per stukje van 1 ons. Sago 1 tot 4 personen 1 ons6. tot 8 personen 2 ons, enz. Kinderkaart: bon No. 33half pond Xinilonnool, 34: half pond Suikor, „35 1 om boakwaitmial, 36:1 ons KaHzoop. gp li Dnijiliiil nu Maiino-Scftiialjogoo bon No. 1hall pond Suikor. „2: hall ons Kmi. „3: 1 stukje Kleizeep. 4: 1 ons Huishoudjam. „5:1 ons KaHzoop. Kaarsenkaart bon Ho. 31 pak Kaarssn h f 0.64 per pak, kan worden verkregen op bon 129 tot 135 van da Mölkbonboekjea. Van de Melkkaarton zijn geldig de bons 54 tot 60. Helder, 8 Maart 1919. De Direeteur, A. 6. A VERSTEGEN. VERSCHENEN- IS: BEKNOPTE SCHETS VAN DE MEO-E-UI VERBAND MET HET PLAN TOT AFSlUrrtBIQ EN DROOGLEGGING DER»ZUIDERZEE, BENEVENS EEN AANHANBSEL OVER DE BEME|NT£FINANCIËN EN EEN KAARTJE, DOOR J. M. L. SAUNDERS, LEERAAR IN DE STAATSWETENSCHAPPEN EN HET HANDELS RECHT AAN DE HOOGJfRE BURGERSCHOOL E. A. S. TE KAMPEN. MET EEN VOORWOORD VAN W. HOUWING, OUD-KAPITEIN TER ZEE: EN BURGEMEESTER VAN HELDER. Prijs I 2.76. Verkrijgbaar bij-alle Boekhandelaren; en bij den Uitgever: DE BOER Jr. te Helder. Distributie Callantsoog. In de week van 9 Maart-15 Maart wordt bij de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 3322 ons jam 338: 2 ons rijst; 334:1 ons kindermeel 335: ons aardappelmeel/ 3362% ons spek 8372£ ons suiker no. 9 kaaskaart: 1 ons 30 plus; no. 141 ons 40 plu3 no. 22 peulvruchtenkaart.: 2 ons groene erwten.; no. 232 ons-bruine' boonen no. 31 van het brandstoffenboekje 1 soeptablet, gewoon of pika; no. 19 van het Kindersuikerboekje i 2J ons suiker. Verkrijgbaar ter Secretarie kaarsen eh schemerlichten en bons voor haver mout, tapiocameel en scheerzeep. Heden, verkrijgbaar ZOndCr boil KONINGSTRAAT. WITSENBURG's (bustroold mul suiker en kaneel) zijn overheerlijk bij een kop thee of chocolade. 20 stuks a 25 ct. Vanaf HEDEN verkrijgbaar: eerste kwaliteit P.ijita PAAKOENVLEESCH: GEHAKTf 1.00. LAPPEN1.10. BIEFSTUK f 1.25. HAASf 1.30 VARKENSVLEES»! VLEÉSCH f 1.50. SPEKf 1.50 Alles per pond. Minzaam aanbevelend, a 15 ct. per stuk. R. BAKKER Dz., KEIZERSTRAAT 56. WITSENBURG's wordt dagaliiks varsch gebakken en is thans fijner en broozer dan de fabrlektbeschuit. Broste pir rol van 9 stuks 25 cent. Kleine per pikje van 14 stuks 25 cent, Heden noteer ik: Karuemelkziap38 cent pei stuk. Conivziep. 38 Poederchoceitde 48 ons. Hagilsieg 20 Kunsthoning ES pak. Petjes Meubelwas31 cent. Spiritus pu ilesch. 70 Zakjes Biiow5 Reckit's Blauw 12 Stokjes Kachelglans 4 Prima Psozen Schoensmeer SO Mairens 50 cent per pak. Bosjes getapte Melk 35 cent. Aanbevelend, Oe Directeur van het Brandstoffenbureau maakt bekend, dat de verkooa van brandhout op Rijke werf tot nadere, bekendmaking le Do Direoteur,S» BOOT. Vanaf MAANDAG a.S. ial ook beaohlkbaar gesteld warden, echter van die af meting, dat het met de handzaag klein gemaakt kan worden. 1u kwaliteit, ungtzaigd tn ongakloofd, f 3.50 pir 100 K.G. 2e ld. il ld. f 2.— 100 Bonnenverkoop ALLEEN voormid dag* van 9 tot 12 uur, aan den Ingang van het Branddo ff en-Bureau (loket bulten). BRANDHOUTKAART MEDEBRENGEN Het Hout kan worden afgehaald t van 's Rllks Werl, van 8.30 tot 12 uur voorm. en van 1.30 tot 5 uur nam. De Directeur ven hel BrendetoHen-Bureeu, S. BOOT. Lieve LezersU moet votral naar da Ta venu-Bioscoop gaan. Ik tpeal zóó mooi aa bal stuk la zóó prachtig, dat alle moeders mif willen zien aa madenaman I Gisteravond wat da Blotcoop om hall 8 hnelomaal uitverkocht! MARY OSBORNE, S jaar. HOOFDGRACHT 25. Uitgebreide aorteerlng wiirsnésr: mnie Engtlschi fintows tn Pintalons. lijn blnwIimrirMi. Chetiot sn Twstd. Prima zwaar ën lloht PISTRIBUTRE-LEDEW. NAAR MAAT verkrijgbaar: SCHOENWERK»>STtUNZOLENp PLAT VOETZOLEN. ALLES OP M EDI SC H ADVIES. SCHOENWERK-verschillende piijzen. Vlugge beëianii» Aanbevelend, Nette afwerking. 7 Va* Billijke prijzen. Jinzamltaat 43. Je adres voor H.H. zelfreparateurs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6