LDERSCHECOURANT Heldersche Meubeltransport- en SLeponderneming. F.C.v.d. HAMEN, Spuistraat!. No. 5065 DONoMimo 20 MAART It»l9 47e JAAKOkAfad UltöwerC. QUSER Jr., Helder, Opjaag 7000 ox. Aoonnomontaprljs; 8n de «afl t i.10, per post t 1.35, Buitenland f 2.3S. lo»»e ox. 3 ocnt Adverteaflién p«r r«g«l 15 eent. Bericht. Aan da aöonnó's binnan da Qomaent» wordt hakend gemaakt, dat da kwltantlër» voor hat la kw. 19i9 (1 Jan.-31 Mawtj dezer dagan worden aangeboden, mot het verzoek deze direct bij aanbieding ta willen voldoen. m» Aan onze abonnó's w buiten de gemeente wordt beleefT verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld Heldor*ch® Cou ram, Zondagsblad en Modeblad 1"«« kwartaal 1919 te willen over maken per postwissel of aan post zegels vóór 21 Maart a.a., zullen de anders daarover per postkwitantie worden beschikt met verhooging van Aangezien, door de verhoogde in cassotarieven aan de post, thans met 10 cents verhooging inplaats van 5 moet worden beschikt, raden wij onzen abonné's, in hun eigen belang aan, ons het bedrag zoo spoedig mogelijk toetezenden Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, cent te worden beplakt. Dé abonnementsgelden van ons blad en zijne premie uitgaven zijn Helderscha Courant: franco per post f 1.35, Buitenland f 2.35 Zondagsblad; franco por post f 0.60, Buitenland f0 90 Modeblad: franco per post t 0.95, Buitenland f 1.20 BUITENLAND Oe Vieuasconfürenïitf. De Raad van Tienen, die Zaterdag avond over het voorloopig vredes verdrag zou beslissen, heeft deze beslissing uitgesteld iü verband met dea terugkeer van president WiIsod. "Wat maar goed was ook. Want uit de verschillende officieuze berichten over de vredesconferentie de officieel® commumqué's vertellen alleen wanneer en hoe lang men vergaderde blijkt wel dat Wilsoa zich niet vereenigen kon met de besluiten die tijdens zijn afwezigheid waren genomen. De kwestie draait oaa het al of niet rekening houden mot den Vol kerenbond in het voorloopig vredes verdrag. Het Fransche standpunt is dat de voorloopige vrede alleen den oorlogvoerenden aangaat en de Volke renbond daarin niét kan worden be trokken omdat deze voor de gehoele wereld geldt. Heel logisch zou men zoo zeggen. Echter er komt nog iets bij. Frankrijk eiscbt hot rijke Duitsche Saarbekkun, en den Rijn als strate gische grens met neutralisatie van het gebied op den linkeroever, ten einde d© eigen Oostgrens te beveiligen. En dit wenacbt Wilson nu blijkbaar niet zoo maar goed te keuren. Naar zijn meening moet deze territoriale kwestie door den Volkerenbond worden opgelost, en dient dus in het vredesverdrag wanneer het statuut van den Volkerenbond daarin niet kan worden opgenomen daar naar toch te worden verwezen. Immers zou dit niet gebeuren en Fraokrijks eischen in het vredesver drag worden opgenomen, dan zouden daarmede de beginselen van den Volkerenbond omver geworpen wor den, althans vooruit geloopen worden op een beslissing, waarin degeheele wereld dient te worden gekend. Volgens de „Daily -News" staan deze beide.opvattingen scherp tegen over elkaar. Engeland neemt in dit geval weer een tusschenstandpunt in. De Engelsche afgevaardigden rede neeren blijkbaar als volgtDuitsch- land is geen lid van den volkerenbond en derhalve heeft men er zich. bij den voorloopigen vrede niet mee* te bemoeien. Aan den anderen kant is er geen reden, waarom de definitieve stichting van den bond niet gelijktijdig: met het sluiten van den voorloopigen vrede zou kunnen, plaats hebben. Ook de Britsche gedelegeerden verlangen een spoedigen vrede. Deze is naar hunne meening aoodig voor de veiligheid van de wereld, die zoo spoedig mogelijk tot arbeid moet terugkeeren. Aan Lloyd George is verzocht te Parijs te blijven en niet naar Engeland terug te keer en. Zooals men weet was zijn terugkeer gewenscht in verband met het conflict in de mijnen een zaak van groote economische beteeköDis voor Engeland waar voor ten spoedigste een oplossing dient te worden gevonden. Het feit, dat niettemin Lloyd George in overweging nam te blijven, wijst er wel óp, dat het meeningsverschil dat nu op de vredesconferentie aan dun dag is getreden, .van .ernstigen aard is, en dat deze week belangrijke beslissingen zullen zijn te verwachten. Flume. Uit Engelsche bron wqjdt gemeld, dat de vredesconferentie heeft beslo ten, de havenstad Fiume noch aan Züid-Slaviö, noch aan Italia toe te wfc'zen, maar haar onder protectoraat van ö'en 'der mogendheden te inter- nationaliseeren. Aanvankelijk maakte Italiö aanspraak op hét protectoraat, doch -hiertegen verzette Frankrijk zich. Bfi de stemming viel de keuze op Engeland, dat het protectoraat voor vijf jaar zal krijgen. Het Kanaal van K>el. Reeds werd- gemeld, dat aangaande het Kieler Kanaal was beslist, dat het in Duitsche handen zou blijven, waarbij dan aUé verdedigingswei ken zouden moëtfcn worden geslecht en het Kanaal voor alle schepen moét worden opengesteld. Van Fransche zijde is hiertegen protest aangetee- kend. De minister vsd Marine eischte dat het Kanaal te allen tyde geopend zal zijn voor oorlogs. en handels schepen van alle mogendheden zonder een enkele begunstigde natie. Presi dent "Wilson stelde voor een dergelijk stelsel in te richten als dat, hetwelk voor het kanaal van Panama geldt. De ieveeam ddalanvoorzlanlng van Dultichlaad. De fce Brussel gesloten overeen komst in zake de levensmiddelen voorziening van Duitschland, bevat o. a. de bepaling, dat de ingevoerde levensmiddelen niet ten goede mogen komen aan hen, die door eigen schuld werkeloos zijn. De „Vorwarts" dié ook overigens de overeenkomst alles behalve een succes vindt, acht deze bepaling bijzonder hard. „Wie is er door eigen schuld werkloos," vraagt het blad. Ook ieder die staakt? De „Vorwftrts", die. voorziet dat er al spoedig de legende zal ontstaan dat deze bepaling moet dienen om zekere moeilijkheden in het eigen land te overwinnen, wijst nadrukkelijk er op, dat deze bepaling door de Entente is opgelegd. fluitschland. In de laatste dagen zijn er te Maagdenburg, Hamburg, Halle en Kiel verkiezingen gehouden. Een Berlijn- sehe. correspondent van de Koeln. Zig. ontleent aan de opgaven omtrent de uitslagen dat de onafhankelijken en communisten in alle getallen verre weg de minste stemmen hebben behaald. Ook bij de Landdagverkie- zingen. in Thuringen hebben zij het deerlijk afgelegd. Na dm strijd ta Berlijn, De B. Z. am Mittag meldtVan de slachtoffers uit de onlusten zijn tot nu toe 222 dooden naar het lijkenhuis aan de Hannoversche straszegebracht. Daarbij zijn 18 lijken van vrouwen en meisjes. Het heele aantal dooden kan nog niet worden opgegeven. Geen staking m*er i» Middsl- Dulscr.iand. Berlijn, 18 Maart. Het comité van actie voor stakingen in Middel- Diutschlaud, bericht, dat voor afzien- baren lijd geen kwestie meer van een algemeene staking kan zijn. Rusland. Os commuaistische internationale. Londen, 18 Maart. De „Daily Express" verneemt uit Genève: Volgens hier uit Petrograd ontvangen berichten zijn de twee (Zwitsersohe) bolBjewiki-leiders Platten en Moort in Moskou aangekomen, teaeinde op nitnoodigiag van Leuin deel te nemen aan de vergadering der (Communis tische) Internationale^ welke ten doel heeft het communisme en bolsjewisme door de geheele wereld te versprei den, te beginnen met Ierland, Egypte en Italië, waar het Russische goud in de laatste maanden is binnenge stroomd. Later komen Engeland en Amerika aan de beurt. Zuid-Siavlë. Wrijving tusschan Zuid-Siavië en Italië. Weenen, 17 Maart. De Zuid Slavi sche gezant alhier, Poguacnik, is gisteren uit Laibaeh teruggekeerd. Hij deelde mij mede, dat de Sloveen- sche bevolking ongelooflijk verbitterd is op de Italianen, die in het bezette gebied de Slovenen veel slechter behandelen dan de Oostenrijkers ooit gedaan hebben. Wanneer de Itali- aansch# eischén te Versailles zouden worden ingewilligd, zou Zuid-Slavi'ö den vrede niet teekenen en zou de oorlog met Italië onvermijdelijk zijn. E»ypte. Kaïio, 13 Maart. Bij de jongsfcé onlusten te Kaïio werden zes men schen gedood en 31 gewond. De op perbevelhebber in Egypte heeft be kend gemaakt, dat ieder die den spoor-, telefoon- of telegraafdienst stoort, krachtens de krijgswet zal worden doodgeschoten. Frankrijk. Ean verboden luchtduel. Gedurende den oorlog is er te Parijs niet geduelleerd. De duel autoriteiten hadden uitgemaakt, dat de regeling door de wapenen van alle zoogenaamde „affaires d'honneur" uitgesteld zou worden tot na den oorlog. Zoo zijn er een massa opge schorte duels. Moeten deze thans alle plotseling werkelijk nog uitge vochten? De duel-autoriteiten in Frankrijk hebben daarover beraad gehouden en het resultaat van hun overpeinzingen schijnt dit te zijneen duel zal voortaan alleen nog mogen plaats hebben vour werkelijk zeer ernstige redenen en wanneer er geen enkele andere rege ling van het geschil mogelijk is. De voorwaarden zullen dan zeer streng zijn. Op die manier zal een eind ge maakt worden aan de vóór den oorlog ingeslopen gewoonte der duels, die soms een soort reclame, soms een mondaine aanstellerij, vaak een pas kwil waren en waar men, na den ernst van den oorlog, niet meer van schijnt te.willen weten. Ondertusschen is de Parijsebe duelwereld deze laatste dagen nog druk in beroering geweest over de meest moderne duel-affaire, die nog ooit vertoond is. Vaudecrane, directeur van het blad 1'Exportateur Francais, was door Schreiber, directeur van het concurreerehde blad les Echos de 1'Exportatiori, uitgemaakt voor „em- bu»qué", uitknijper. (Beide personen waren gedurende den oorlog in den luchtvaartdienst' geweest.) Vaudecrane werd woedend en met een toespeling op zekere verdenkin gen, die op het blad van Schreiber gerust hadden als zoude het in Duit sche handen zijn, schreef hij terug, dat hy inderdaad nog geen „Boche" geveld had,, maar dat hij gaarne beginnen zou met Schreiber. Tege lijkertijd zond bij aan Schreiber twee getuigen, de militaire vliegers kapi tein Madon en Babo, om Schreiber tot een duel uit te dagen. Het wapen Ingezondan mededeling. HERMANNYPELS, HELDER OAMES-KLEEDERMAKERIJ Mantelcostumas, Mantels, Rokken, uitsluitend naar maat. Chique coups. Engelsche stoffen. Billijk in prijs. zou zijn: een vechtvliegtuig van een bepaald model, motor van 150 aardekracht, machinegeweer Wie kers. Het duel zou dan in de lucht plaats hebben. Schreiber had eerst laten antwoorden, dat hij wei ge brevetteerd vlieger was, maar gedu rende den oorlog als verder ongeschikt voor den militairen diénst afgekeuid was. Ten slotte echter nam hij de uitdaging toch aan. De strijd had gisteren plaats moeten hebben. Onze correspondent te Parijs seint ons, .dat do autoriteiten dat luchtduel op het laatste oogenblik verboden hebben. Korte berichten. Antwerpen eischt van Duitsch land een schadevergoeding van 291 millioen frs. In Engeland zullen de spoor wegen op uitgebreide schaal gtölec- trificeerd worden. Deze week zullen acht Duitsche schepen uitvaren met het oog op de voedselvoorziening. Het Kanaal van Kiel zal het eigendom blijven van Duitschland, dat alle militaire werken moet sleebten en het openstellen voor de scheepvaart van allé landen. BIbnENLAKu Netieriand en België. In de „ludépendance Beige" schrijft de Fransche generaal Mulleterre, dat de toegangen en uitgangen van Antwerpen vrij moeten zijb. Het kan niet worden toegelaten dat Nederland die kan sluiten zooals in 1914 en daardoor de Engelsche vloot beletten de stad te hulp te komen. De Neder landsche enclave om Maastricht meet verdwynen. De mot ding der Schelde behoort aan Belgiöde Nedeflandsche grens moet naar het Nóörden ver plaatst worden. Geen versterking mag worden aangelegd aan de beide kusten. De generaal herinnert er aan dat in 1909 of 1910 de Duitsehei's er bij Holland op aandrongen VÏissingën te versterken om den toegang van de Schelde volkomen af te sluiten. Voorts schrijft hfiTenzjj' Holland vrijwillig of gedwongen in den Bond van Volken treedt en op zieh neemt de Maas te verdedigen,moetMaastricht aan Belgiö komen. Do correspondent van de „Tel." te Brussel had een onderhoud met den heer Carton de Wiart, die hem verklaarde „Het bericht (van de a.s. benoe ming) is mfsschien een "weinig voor barig. De benoéöiing zal niet plaats vindon vóór'de conferentie ?au Parijs nauwkeuriger de vraagstukken onder zocht heeft, die van belang ziju voor Nederland en Belgiè. Feitelijk zal ik niet baron Fallon vervangen, die een verdienstelijk diplomaat' is, maar ik geloof, dat ik in Don Haag als buitengewoon gezant van den koning ■ier Belgen zal optreden. Ik zal mijn pogingen richten op alles wat tus schen de beide landen de berrekkingen van vriendscfiap kan onderhouden. Ik zal de belangen van mijn land verdedigen, maar weet, dat ik het zal doen met het levendige verlangen naar eensgezindheid en overeenstem ming. Vóór den oorlog heb ik altijd vertrouwen gelmd in het program van de Nederlandsela- Belgische com missie nu heb ik vertrouwen in het gezond verstand van onze beide landen I" De ex-kaizar. De Parijsche correspondent van het Hbl. meldt: Ik kan bevestigen, dat de com missie voor de verantwoordelijkheid voor den oorlog volstrekt met neigt tot het eischen van de uitlevering van ex-keizer Wilhelm. Terwijl de Engelsche leden erop gesteld schijnen 'te zijn, dat hij gestraft wordt, achten de Amerikanen het thans niet ge wenscht een dergelijke weg in te slaan. De Fransche opeDbare meening is veel kalmer en veel minder verlan gend naar wraak dan sommige Duitsche bladen wel zouden willen doen gelooveu. Men toont veel groo- ter belangstelling .voor de oplossing der economische en flnancieele pro blemen, door den oorlog ontstaan, vooral voor het vraagstuk van hel herstel, dan voor eeD eventueele bestraffing van den ex-keizer. Men kan zeggen, dat de quaestie van zijn strafrechtelijke verantwoor delijkheid voor politieke misdrijven voorgoed van de baan ia. Betreffende de verantwoordelijkheid van den keizer voor de schendingen van het volkenrecht kan men niet zoo beslist spreken. In elk geval zou het piogelijk zijn, dat buiten elke quaestie van verantwoordelijkheid de vredescon ferentie zich met den ex-keizer zal bezighouden uit een oogpunt van .de veiligheid der wereld. Het schijnt niet onmogelijk, dat de geallieerden aan Nederland zullen verzoeken de verplichting op. zich te nemen tot het treffen der noodige maatregelen ter voorkoming van ten eventueele vlucht van den ex-keizer. D« qersqulftNÏdfl *oh»p#ir. Naar de „Msb."- verneemt, beeft de Amerikaansche regeering haar goedkeuring onthouden aan de voor- loopige o vereenkomst, welkete Londen is gesloten tusschen de vertegen- woqralgers der Nederlandscbe reeders eenerzljds ea die der Amerikaansche regeering anderzijds omtrent de •teruggave der gerequireerde schepen. Zooals indertijd is gemeld, waren de Amerikaansche óndei handelaars te Londen niet van een bindende vol macht van hun regeering voorzien. Ten aanzien van de teruggave der gerequireerde schepen worden thans verdere onderhandelingen gevoerd. De kole*dl*tributte. In verband met geruchten, als zou de opheffing der Rljkakolendistributie weidi a aanstaande zijn, verneemt de „N. Rott. Crt.", dat hieraan niet kan worden gedacht, zoolang de aanvoer van steenkolen uit Duitschland niet weder normaal is gewördemSlechts dan zou er geeu reden meer bestaan de bolendistributte te handhaven, maar voorloopig is op herstel van den normalen aanvoer uit Duitschland nog geen uitzicht. Per vllogmach na van Harwch naar da* Hvlnar. Zooals wij reeds ihededeelden landden Maandag ter reede alhier twee Engelsche vliegtuigen, die twee leden der Nederiandschu luchtvaart- commissie uit Eu'ge'la'ild naar hier overbrachten. De overtocht duurde drie uren. Een der passagiers, de heer Fuld, vertelde een verslaggever van het Hbl. het veigende over dezen tocht: De belde Engelsche watervliegtui gen, voorzien van Rollroyeé motoren, staande onder leiding van een Engel- sch'èri majoor-vlieger, zijn Maandag morgen om kwart voor elf vertrokken van Felixtcwve naby Hai'wich en om kwart voor twee des middags aan gekomen in De Mok. Aan boord van elk schip bevonden zich t<vee Engel sche officieren, een machinist, een telegrafist en een Hollander. Het zijn vliegtuigen van hetzelfde type als'die in den oorlog patrouille-dien sten hebben verrieht met zes man aan boord. Het is een pleizierlgè tocht ge weest, deze Noordzee-vlucht, waartoe de Engelsche Regeering, onze béide landgeüooten op hoffelijke wijze had uitgeaoodigdeen reis, die door mooi, zonnig weer werd begünstigd, al was 't aanvankelijk wat beiïg aan de kim. Met een vaart van Zestig EngélSche mijlen per uur schoten de vliegtuigen over het water en ge durende zéven kwartier leefden de passagiers tusschen witte wolkjes of hoog daarboven, met een afat'and van 3000 voet naar de aarde en den 'vlakken zeespiegel, met, op hoogezee, nog zoo sporadisch, het silhouet van een atoom er. „Half één oinstreeks, na voort durende vJueht ia noordoostelijke ichting, kwam Zandvoort in zicht, en even later vlogen wij over de 'haven van IJmuiden. Langa Hollands kust voéren 'botters en trawlers, de bruine zeilen geheachen, en even bleef onze aandacht bfj de weder opleving van onze visscher'fj. Maar dan wei d al dadelijk -alle attentie gevraagd voor den sterken Noorden wind en de felle hagelbuien, die het vaartuig op en neerjoegen en ons heen en weer schudden." De passagiers droegeD, als beschut ting tegen den snijdenden wind een leeren pak; het zwemvest werkt automatischbij een val in het water behoeft de „schipbreukeling" slechts op een koopje te drukken, opdat een saamgevouwen reservoir met lucht wordt gevuld. De beide vaartuigen zijn tijdens den overtocht voortdurend draadloos met elkander in contact gebleven. Wat de telegrafisten aan weerskanten in Morse-schrift te lezen kregen ©ver koersveranderingen, weersgesteld heid, het werken der motoren, werd door hen terstond overgebracht op papierstrooken en dén passagiers te lezen gegeven. Het zware, oorver- doovende geroffel der motoren maakte elke conversatie volkomen onver staanbaar. „Door dezen tocht," zeide de heer Fuld, „is thans wel Wfdege bewezen, dat men ook bij vrij ODgunstig weder, en gedeeltelijk zéér sterken tegen wind, den water vliegtocht Engeland Nederland in drie uren kan maken en zeer goed kan landen. Bij alleszins gunstig weder zal zeker in den tijd van twee uren hetzelfde kunnen worden bereikt." De heer Fuld uitte verder als zijne meening, dat het luchtvaartverkeer voor de toekomst van groot belang kan worden. Voor de naaste toekomst gelooft hij echter niet in een geregeld dagelijksch passagiersverkser. "Wélaan een verkeer voor goederen licht be- derfbare waar, kleine quantiteiten luxe-artikeleneen mode) japon, waar voor een groote mode-firma, die 'de „primeur" krijgt, wel graag extra zal willen betalen Voor het transport van waarde volle artikelen (diamanten, enz) zal men moeten wachten, tot de Assu rantie-Maatschappijen uit de praktijk de garantie hebben gekregen, dat zy lage premies kunnen vaststellen. Voor zakenlui, meende onze zegsman, zal het feit, dat bussiness-men en lucht vaart zóó heel ver van elkander staan, zeker een belemmering blijken in dien zin, dat de zakenman, die zich per spoedbestelling laat Overvleugelen, althans de eerste keeren véél te af gemat zal zijn, om terstond zaken te gaan doen. Na alles, wat de heer Fuld in En geland heeft gezieD, gelooft hfi stellig, riat aan de overzijde van het Kanaal vrij spoedig een burgervliegdienst zal -worden iDgericbt Men bouwt er reeds toestellen met volkomen gesloten, kajuiteD en met wanden, die het af schuwelijk motorgeroffel buitenhou- den. Logosr vargaan. De logger Noordster Sch. 236 heeft bij aankomst te IJmuiden gerappor teerd, dat Woensdagmorgen j.1. nabij het lichtschip Doggersbank Noord een andere logger op een mijn is geloo pen en gezonken. Door den grooten afstand kon men geen naam of merken onderscheiden. Toen de Noordster op de plaats der ramp aankwam, was geen spoor van het schip noch van de bemanning meer te zien. 0* nieuwe slula te IJmuiden voor d« scheaptaart gaslotav. Het uitgaande stoomschip „Rijn stroom" is by het komen in de sluis te IJmuiden tegen één der ebdeuren geloopen, waardoor deze zóó ernstig beschadigd werd, dat de nieuwe sluis gedurende de eerstkomende dagen voor de scheepvaart gesloten is. Het verkeer zal tijdelijk door de oude sluis worden geleid. Korta berichten. De zomertijd vangt aan inden nacht van 6 op 7 April. Het Rijkskantoor voor Bouw materialen wordt 1 April opgeheven. De Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo meldt, dat het eerste zout op 325 meter diepte is aangetroffen. BEMFNGD NIEUWS. 11 palitia-agentan gearrtsteoid. Eenigen tijd geleden werd gemeld, dat in verband met den brood en vetkaartendiefstal op het distributie- bureau in de Van der Ven nest raat te 'sGravenhage twee politieagenten waren geschorst. Thans verneemt het „Dagbl. voor Zuid Holland" hier omtrent nadere bijzonderheden Eén der geschorsten heeft nl. aan het licht gebracht, dat verschillende politieagenten bij,dezen diefstal waren betrokken. Het gevolg hiervan is, dat thans elf agenten en twee ge meentewerklieden in arrest zijn ge steld. Het onderzoek duurt voort en men verwacht, dat nog meer arres taties zullen plaats vinden. De gemeentewerklieden openden de kisten waarin de kaarten lagen, en de gearresteerden allen dienst doende in het rayon-Van derVenne- straat ontvreemden dan de kaarten. Wanneer het bureaupersoneel des ochtends kwam, waren de kisten weer gesloten. Daar de diefstal kaarteD van de eerste tijdvakken betrof, kaD nu eerst worden vastgesteld, hoe groot de omvang iB. Zoover men kan nagaan loopt het aantal ontvreemde kaarten in de duizenden. Dat er van het gestolene flink geld is gemaakt, blijkt uit het verhoor. Eén der arrestanten vertelde, vaD deze „bijverdienste" een nieuw ameu blement en voor dertig gulden speel goed voor zyn kinderen te hebben gekocht. KnoalerIJ bij da tulker- an boterd stributie. Te Rotterdam zijn bij de suiker- distributie malversatiën ontdekt. Een uitgebreid onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat herhaaldelijk clan destien suiker werd afgeleverd en te vens dat de cont róle op do w i u keiier s, welke van het Rljkskanteor suiker betrekken, zeer -veel te wenscbeu overliet: Zoo werd o a. bevonden dat een winkelier in het Weatland, die volgens het Rijkskantoor 6600- K.G. suiker hadoutvangenjdaarvan slechts 4500 K G, had verant woerd, zoodat het vermoeden voor de hand lag dai de ontbrekende 2100:K.G:-clandestien waren verkocht.-Tenslotte is gebleken dat sommige controleurs van het Rijkskantoor winkeliers bfj wie door hun malversaties waren geconstateerd onder bedreiging hiervan rapport te zullen uitbrengen aan het- Rijksban toor hadden weten te bewegen be langrijke bedragen af te geven om hun stilzwijgen te koopen, terwijl het ook voorkwam dat zij winkeliers aanboden, tegen vergoeding van een zekere som in verhouding tot de te leveren hoeveelheid suiker, een partij suiker te bezorgen buiten de distri butie om. Onder verdenking zich aan dergelijke praktijben te hebben schul dig gemaakt, zijn twee controleurs thans geschorst, ter wij 1 een strafver volging tegen hen zal worden inge steld. Ook is een groote hoeveèlheid val- sche boterkaarten in beslaggenomen. Varduisterfng. Tegen een gewezen directeur van een Stoombootreederfj te Arnhem is bfj den Offic. van Just een aanklacht ingediend wegenB verduistering. De Directeur was uit de zaak ge treden en bfj de overdracht bleek, dat de boeben gedureDde een half jaar niet waren bijgehouden. Dit gaf •aanleidtDg tot het instellen van een accountantsonderzoek. De accoun tants van beide partijen kwamen tot de eensluidende conclusie, dat er een tekort van f 50.500 was. De afgetreden directeur wéid in de ge legenheid gesteld om dit tekort aan te zufveren,vdPch' hy bood een som waarmede geen genoegen kon wor den genomen. Daarop is de justitie in de zaak betrokken. De afgetreden directeur hééft zich haaf Amstérdam begeven. "Van andere z(jde vernemen wfj, dat het tekort meer dan f 100.000 moet? bedragenden dat het over een lange reeks van jaren1 lóópt. Er is reeds beslag gelegd op ver schillende deposito's van den afge- •getreden directeur. ...- m tweede Kamer. Vergadtrlrg 18 Mrirt. Na eene regeling van werkzaam heden legt'de Mid. v. Byitenl. Zaken eene regeeringsverklaring af iDzake de béntfeminK eeiier Commissie voor eene bespreking over deelname aan den Volkenbond. In (leze Commissie 'zijn benoemd de heeren jhr. Loudon, oud-minister van BuitenI. Zaken, rar. Loder, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, en jhr. van Eysicga, heogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, beide laatsten lid van de Commissie van voorbereiding der derde Vredesconferentie -aan welke het Parijsche ontwerp was opgedra gen. Tevens wordt van deRegeêring medewerking verzocht inzake herzie ning der tractaten van 1889 en onze regeering uitgenoodigd to Parijs van hare zienswijze te doen blijken. De heer Van Beresteyn be weerde, bij de behandeling van de wetsontwerpen inzake overeenkom sten tusschen de geallieerde landen en Nederland, die thans in behande ling kwamen dat het z.g. general agreement een tractaat was en hij begreep dan ook niet waarom nu wel. het ïnancial agreement t.er goedkeuring aan de Kamer werd voorgelegd en niet het general ag reement dat -er den grondslag van vormt. Maar Minister Van Karne- beek betoogde dat de algemeene overeenkomst geen tractaat is (en dus niet door de Staten-Generaal be hoefde te worden goedgekeurd) doch een regeling der toepassing .van de blokkade. De geassocieerden, zoo verzekerde hy, beschouwen het G. A. óók niet als een tractaat. Hel verplicht hen dan ook niet tot uitvoer tegen eenige contrapraestatie (zooals b.v. indertijd de overeenkomst mét' Oostenryk dat land bond) maar be- teekent een vergunning tot uitvoer binnen bepaalde grenzen. En juibt doordien men niet met een tractaat te doen heeft dat de goedkeuring der Staten-Generaal zou moete.n bebbon, kan men zoo snel het effect van dé „overeenkomst" krijgen. De heer K r u Ij t alleen verklaarde zich tegen de flnancieele regeering.; op grond van het niet openbaar, maken. Daarna kwam in behandeling de Marine-begrooting. De Minister tan Binnenlandsthe Zaken, Minister van Marine ad interim de heer Bugs de Beerenbrouck, zegt, dat, naar de meening van de Begeering, aan algeheels opheffing der vloot of slechts aan vermindering haf er deelen, niet te denken valt. Wij zullen reke ning motten houden met de onlmkke- ling van den internationalen toestand. Xomt ie Volkerenbond w«i tot stand, dan zal een kleine vloot door dezen bond geSischt worden met het oog op onze uitgebreide koloniën. Komt Hij niet lot stand, dan zullen wij zeker geen vloot kunnen missen. De Begeering meent dus, dat de af bouw van de drie kruisers niet op dien bond vooruitloopt. Zij zullen in elke vlootmacht, ten dienste van land en koloniën, passen. Ten aanzien van den derden kruiser, de Gelebes", meent de Beyeering, dat deze niet onmiddellijk noodig is. Daarom zal het mogelijk zijn dat de helling, be stemd voor de „Celebes", voorloopig afgestaan wordt voor den bouw van een handelsschip. De bestellingen voor de „Celebes" zullen echter moeten doorgaan, zoodat deze onmiddetlijk na den bouw van het handelsschip kan worden gebouwd. Dit is het standpunt der Begeering. Hoe zij staat tegen uitspraken omtrent op heffing der vloot is duidelijk: zij wijst deze af! De Voorzitter stelt voor den leden een half uur te geven om te spreken. Aldus wordt besloten. De heer de Mura 11 (u.1.) repli ceert. Hy stelt zich niet op het standpunt van den heer Machant stóppen en afbrekenH(j wil wel ophouden met den aanbouw, voor zoover gebleken is, dat dit technisch mogelijk en in belang van ons land is. De vrienden van den heer Oud hébben ons in de misère gebracht, door hun stemmen vóór de „Java" en de „Sumatra". Nu komen zij met een motie om den afbouw te staken, maar zij wekken den indruk, dat zij de zaak tevoren niet voldoende hebben bestudeerd. Spreker kan er niet aan meewerken, dat de afbouw wordt gestaakt, zonder dat de Kamer voldoende technisch omtrent.de moge lljkheid is ingelicht. Wat.de „Celebes" betreft, de helling is nog zoo maag delijk als 'tmaar kan. (Spreker laat een plaat zien, waarop een helling is geteekend 1) Met den bodem wil spreker dus wachten. Spreker wlisf erop, dat de oorlogservaring der laatste vier jaren nog niet in de ontwerpen voor de op stapel staande en nog te bouwen schepen kan zijn ver- wekt.Laat de Regeering een bekwaam marine-ingenieur uit Duitschland advies vragen omtrent de mogeljjke verbeteringen die kunnen worden aangebracht. In Duitschland heeft men knappe technici genoeg en men heeft er niets te verliezen, zoodat men zender bezwaar wat zal loslaten. Spreker dtingt er op aam, een jaar met dm afbouw te wachten, opdat eventueele verbeteringen zullen kun nen worden aangebracht. De heer Hugenholtz (s. d.) wenscht wel eenige nadere inlich tingen van den minister, die op verschillende in eerste instantie ge stelde vragen nog niet heeft geant woord. Het heeft, geen reden om in Nederland een flinke vloot bauwen. Voor de beslechting van een geschil hebben we geen vloot meer noodig. Het ODtwerp van den Volkeren bond houdt ook niets; in-;-omtrent Ingezonden modedeellng. Wij rij'en alle mogelijke vrachten, ook bouwmatonalen. Wit ons nog mot kent, neme eons proef met de Vertegenwoordiger De heer Lely ,(u.l>wystereven-" eens oprdat de minister ten eenenmale onvoldoende op z(ja vragen heeft geantwoord. Spreker is jnet den heer De Muralt ter bevoegder plaatse geweest om een onderzoek in te stellen, dat verrassende resultaten opleverde. Slechts 1 percent van het totale arbeidsloon was uitgegeven. De j,Java" eo „Sumatra" zullen b(j afbouw f 1.5 millioen kosten. Worden zij thans afgebroken, dan is f 10 mil lioen weggegooid. Dit zou dwaasheid zijn. Men kan beter iets meer uit geven eu twee schepen hebben, die* men altijd weer kan verkoopen. Wat de bereidwilligheid van den minister betreft 1om den bouw der „CelebeB" een jaar uit te. stellen, dit getuigt niet van een krachtige overtuiging, In verband met den internationalen toestand acht spr. het béter om niet tot den bouw der „Uelebes" over te gaan,'nu er nog niets op stapel staat, en dient een desbetreffende motie in. De heer Oud (v,d.) wyst erbp, dat de Khmer volstrekt niet heeft begrepen waarom de minister van marine zoo plotseling is verdwenen. Toch zit aan deze zaak een princi- pieele kant, die zich laat Uitdrukken in de vraag of de regeering staat achter de verklaringen en mededee- lthgeu, door minister Ten Cate vóór aftreden gedaan. Handhaaft zij ook: diens standpunt tegen het per soneel? Dat zou weiDig blijk géven, dat de moderne democratische geest ook in het departement van marine doorwerkt. Sprekers motie wil ook omtrent de herstellingen een uitspraak. Wil men voortgaan met herstellingen aan de „Gelderland", die' reeds vóór denioorlog onbruikbaar was? Moet men dit geld blijven wegsmijten? Met het maken van de tdbüla rasa bedoelde spreker niet, dat öëih-aan- bouw zijnde schepen moeten Worden afgebroken. Ze kunnen vèrköcht worden I Maar als de heer De Muralt het woord tabula rasa hoortr, wordt hij dol en neemt het heel anders.öp. De heer Kru yt (ehr. soc.) zet het standpunt der revolutionairen tegenover de moties uiteen. De re volutionairen willen algeheele ophef fing der vloot. Voor de motie-Oud zullen zij wel-kunnén voelen. De q©er Treub (Bq. Behdj meent, dat de zaak'te uitsluitend technisch en fiuancieel wordt 'behandeld. De vraag is slechts w.elke de plaats zal zijn, dieNederland 'ón zijn koloniöh éttaks zullen innemen. Hiöröver sprak'ook de heer Hugenholtz. „Worden wij lid van den Volkerenbond, dan be hoeven wy geen Yloot te hebben, want dan vinden we genöeg béseher- .oiing bij de andere mogendhed n. En zouden we zelf een bepaling over treden, dan kunnen we tegen de anderen niets uitriiihten", zóo rede neerde de heer Hugenholtz. De laat ste stelling zal niemand béstrijden, maar do eerétej wel. Het zou in strijd zijn met onze waardigheidindipn we den Volkerenbond zouden binnentre den zonder verdedigingsmiddelen van land en koloniën. Hij voelt ook voor eenig uitstel om de verbeteringen, die in den oorlog noodzakelijk zijn gebleken, te kunnen aanbrengen. Maar met dit uitstel vereenigt spre ker zich niet met de heeren De Muralt en Lely, die zeggen we kunnen de schepen altijd nog verkoopen. Het beste is, de „Java" en de „Sumatra" af te bouwen, maar na eerst van de oorlogservaring te hebben^ gebruik gemaakt. Over de „Celebes" is spr. het met den heer Lely eens. Wordt "de motie-Lely aangenomen en bouwt men de beide andere schepen af, dan is voldoeude rekening gehouden met de waardigheid des lands en mét de zuinigheid. De Minister van Marine ad interim, de heer Ruys de Beeren brouck, beeft zich van het per soneelsvraagstuk slechts gedeeltelijk op de hoogte kunnen stellen. Met eenigen goeden wil, eenigen moed, is er van het personeel voor onze vloot nog wel iets te makeD. Spreker treedt niet verder in het personeels vraagstuk terug, maar behandelt het materieel. De horstellingen aan de „Gelderland" zullen in Juli gereed zijn. Wat de „Celebes" betreft, er bestaat geen volstrekte zekerheid wauueer het schip op stapel kan worden gesteld. Spiteker zal graag gebruik maken van de oorlogservaring der laatste jaren bij den verderen bouw. De heer Lely (u.l.) zegt, dat zijn motie in het geheel niet vooruit wil loope.n op de toekomst. De heer Oud dupliceert. De motie- Lely zal 'geen practisch resultaat hebben. Zij spreekt zélfs niet van het stoppen met de bestellingen. Daarom heeft zij geen waarde. De Minister verklaart in zijn dupliek, dat de regeer in g de bevoegd heid wenscht voor te behouden, vooit. te gaan met het doen van bestellingen. Alles zal afhangen van den internationalen toestand. De heer Lely moet vertrouwen hebben inde regeering'. 'Zö'ólang dé helling wordt hetgeen men verplicht is er: op. na- gebruikt, komt de „Celebes" niet in te houden, maar wel omtrent hetgeen raeD mag bezitteD aa#i geyechtswaar-, de ter zee. Daarom is het onjuist aan dit ontwerp een motief te ont- leenen tot verderen aanbouw van schepen. nattbouw. De; heer 'Lely trekt tenslotte «Ijn motie in en de algemeene beraad slagingen worden gesloten. Woensdag l uur stemming over de motieB,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1