I 17: Advertentién. CENTRALE KEUKEN, en Distributielokalen. MENU BUITENLAND. Da Vredeiconforontio. Lloyd George heeft aan het tot hem gerichte verzoek voldaan en blijft nog een pookje te Parijs (het industrleele conflict in Engeland, aal hij dan maar van daar uit zien te behandelen) en blijkbaar wordt er tusschen de staatslieden onderling druk overleg gepleegd over het pro bleem, hoe men de Franschen en Wilson tevens ten opzichte van liét voorloopig vredesverdrag tevreden zal stellen. Een telegram' van Havas schijnt er op te wijzen, dat men de oplossing daarin zal zoeken, dat het statuut van den volkerenbond deel zal uitmaken van het voorloopig vredesverdrag, maar dat er van te voren eenige wijzigingen In zullen worden aangebracht en aanvullingen aan toegevoegd. Parijs, 19 Maart. "Weldra zal er te Parijs een nieuwe delegatie aanko men, n.1. een Assyrisch-Chaldeeuw- scbe missie, welke de stichting vraagt, in boven-Mesopotamiê, van een christelijken staat, waarvan Mossoei en Oerfa de voornaamste steden zouden zijn. Dl Volkenbond. De correspondent van de N.R.Crt. seinde Maandagavond: Lord Robert Cecil heeft hedeu aan een delegatie van de Kngelsch-Ame- rikaansehe pers een belangrijke ver klaring gedaan. Volgens hem zal de overeenkomst over den volkerenbond niet alleen in de vredea-preliminairen opgenomen worden, maar zullen de onzijdigen zoo spoedig mogelijk toe gelaten worden deel uit te maken van den volkerenbond ei reeds thans kunnen ze hun standpuntdoènkennen. Dit is zoo waar, dat de Nederlandsche gedelegeerde morgen aan zal komen en dadelijk door de conferentie ent' vangen ral worden. Men meldt uit Parijs aan de „N. Rott. Crt.": Kolonel House heeft de vertegen woordigers der verschillende neu trale staten in Europa en Amerika tot een bijeenkomst opgeroepen, die Donderdagmiddag ral worden ge- hovden. Er zal worden beraadslaagd over de deelneming van de neutrale staten aan den volkerenbond. Zwit serland en Nederland hebben reeds memoranda voorgelegd, waarin deze landen zich uitspreken ten gunste eener wijze-van deelneming, waarbij z\j, in geval van een militair optre den, hun neutraliteit niet zouden be hoeven prijs te geven. Rusland. De geallieerden verlaten Odsssa, Londen, 19 Maart De „Times' verneemt uit Parijs, dat de gealli eerden Odessa ontruimen, daar de toestand kritiek wordt, nu de Bols- Jewiki Kherson en Nicolajef hebben Mr. Troeletra. De heer Troelstra woonde gisteren wederom de zitting van de Twééde Kamer bij. Verhoogde rastsaoneo De Intergeallieerde commissie te -Gravenhage heeft de N.O.T. kennis gegeven van de volgende verhoogin gen van rantsoenen van artikelen welke door bemiddeling van de N.O.T. hier te lande worden aangevoerd: bet jaarrantsoen van graan voor brood- bereiding is verhoogd tot 1.050.000 tondat van rijst (met inbegrip van mout, sago, tapioca arrowroot, mani- oca en stijfsel! tot 200.000 ton; dat van koffie tot 45.000 ton; en dat van honing tot 2750 ton. Bovendien ïb de rantsoeneering opgeheven van gedroogde vruchten, zoodat de aanvoer daarvan kan ge schieden tot zoodanige hoeveelheid dat hierdoor aan de behoefte voor binnenlandsch gebruik kan worden tegemoet gekomen. Aasvotr va* petroleum Het tankstoomschip „Rotter- im" der American Petroleum Cy. arriveerde Maandag van Baton Rouge (N. Amerika) te Amsterdam meteene volle lading, circa 5000 ton, petroleum. Roomboter en Margarine. Maandag a.a. komt dé roomboter tegen maximumprijs in den vrijen handel. Op den eersten Mei zal de distributie voor alle vetten worden opgeheven. Het Hbl. heeft bij een aantal gros siers In boter geïnformeerd, of de te wachten hoeveelheid inderdaad in de behoeften zal kunnen voorzien, en kreeg daaromtrent de meest ge ruststellende inlichtingen. De aan vraag aan de fabrieken door grossiers, aldus werd verteld, is dermate, dat alle zeilen worden bijgezet om zooveel mogelijk boter te produceeren. Koffie. Tusschen 1 en 30 April wordt op bon no. 49 een ons koffie afgeleverc Thss- es koffls-surrcgatsB. De minister van landbouw-, nijver heid en handel heeft zijn beschik kingen betreffende thee- en koffie- surrogaten-regelingen ingetrokken. Malk. De Minister heeft o.a. onder in trekking van de verplichting om overmelk tot boter te verwelken, bepaald, dat indien de hoeveelheid consumptiemelk, welke dagelijks naar een gemeente op normale wijze wordt aangevoerd, minder bedraagt dan overeenstemt met een rantsoen van 3/10 liter per hoofd en per dag, door bQle vering van Regeeringsmelk in dit tekort zal worden voorzien. In een circulaire aan de gemeente besturen, merkt de Minister o.a. op, dat voorloopig de maximumprijzen van melk gehandhaafd blijven. In alle gemeenten, waar de gemeentebesturen dit wenschelijk achten, kan de gecentraliseerde aan voer der melk vervallen. Korts boriohtss, De commissie voor het Kieler- kanaal moet voorstellen uitwerken voor een organisatie naar het voor beeld van het Suezkanaal. BINNENLAND. Nadsrlasd aa Bal|ll. Uit Parijs wordt gemeld. De internationale commissie voor havens en waterwegen stelt voor, dat aan Belgiö het recht wordt ver leend een kanaal aan te leggen, dat de Maas met den Rijn verbindt. Deze bepaling zou in het vredesverdrag worden opgenomen. De Belgische commisie ter vredes conferentie heeft geadviseerd, dat Nederland zal worden opgeroepen om aan de onderhandelingen deel te ne men en gedelegeerden naar Partys te zenden. Os «aart ap Amerika. Men meldt aan de „N. Rott. Crt. dat er een danige bres is geschoten in de hoeveelheid spek, reuzel en vetten, welke zoowel uit Engelaad als uit Amerika hier te lande reeds z(jn aangevoerd. De wenscheUjkheid van aanvulling van deze voorraden werd gebiedend, en van officieele zijde, met den aanvoer van deze artikelen in onmiddellijk contact staande, deed men alles om den Nederlandschen handelaar aan te moedigen, zijn relaties in Amerika uit te breiden, aanvoer van packing- house (slachterij)-producten as vleeachwaren, spek, reuzel en vetten, te bevorderen. De handel was voor dezen drang niet ongevoelig en vele posten zijn dan ook in de Yereenigde Staten aangegaan. Het wachten was nu alleen op verschepingsgelegenheid. Maar plotseling kreeg de Neder landsche handel uit Amerika, van zfin relaties aldaar, telegrafisch be richt, dat de Nederlandsche regeering beslag had gelegd op alle scheeps- ruimte en het vervoer van boven genoemde producten naar ons land kortweg verboden had. De hier te lande naar aanleiding van dit Amerikaansehe bericht ge wonnen inlichtingen bevestigen in derdaad, dat onze regeering een ver bod tot verscheping van die goede ren had uitgevaardigd en wel tot 1 Juni a.s. Nu stelt de Amerikaan sehe regeering wel harerzijds eenige scheepsruimte beschikbaar voor het vervoer naar ons land van die pro ducten, maar in vsor onze behoeften veel te geringen omvang. Intusschen heeft de Nederland sche handel, van officieele Neder landsche zijde aangemoedigd tot aankoopen in Amerika, aanzienlijke posten loopen in de Yereenigde Sta ten, terwijl hfj langs een omweg eerst uit Amerika zelf verneemt, dat de Nederlandsche regeering een be slissing heeft genomen, welke ge durende eenige maanden (tot 1 Juni) alle verscheping van die' producten naar ons land verhindert. Liohtlmi 1918 mat «trlaf. Naar aan het „Volk" van betrouw bare zyde medegedeeld wordt, zal de militie lichting 1918 begin of midden April met groot verlof 1 huis gaan. Marine-Bagrooting- (Vervolg ven da Is peg.) Zitting ven Woensdag. De motie Hugenholtz (tot opheffing der vloot) wordt verworpen met 58 tegen 23 stemmen. De motie Oud |(staking van aan bouw) wordt verworpen met. 56 tegen 26 stemmen. De vrijz.- dem. en soc.- dem. stemden daarvoor. De heer Oud wees op de onvol doende loonregeling van de rfjks- werklieden, en drong aan op een 45- urigen werkweek. De heer He ladingen bespreekt de samenstelling van de Commissie voor de nieuwe loonregeling, in welke de werklieden slechts een kleine minderheid vormen. Ook h(j vraagt verhooging der loonen en een 45- urige arbeidsweek. H(j protesteert er tegen, dat aan de werklieden het recht is ontnomen om zelf hun ver trouwensmannen in de loonregeling- commissie aan te wijzen. De heer van d e B i 11 zegt, dat de samenstelling van bovengenoem de Commissie wel degelijk rekening is gehouden met de wenschen der werkliedenaan de Vakvereenigingen is wel degelijk gevraagd, óm hun vertrouwensmannen aan te wijzen voor deze Commissie. Wel is waar vormen de werklieden een minder heid, maar men moet hierbij in oog houden, dat deze Commissie slechts een van advies ia. Verder dringt hij aan op verbete ring in de uitbetaling der loonen, welke thans geschied na afloop van den arbeid, waardoor veel vrije tijd van de werklieden noodeloos verloren gaat. De heer A. Staalman ver wacht van dezen Minister geen groote veranderingen in het marine- beleid. De Minister van Marin (Ad Interim), zegt, dat de personeel- wenschen niet nieuw zijn. Verschil lende wenschen worden reeds onder zocht en zullen binnenkort grooten- deels worden ingewilligd. Wat den 8-urigen-arbeidsdag betreft, het Kabinet is van meening dat deze kwestie centraal moet worden op- geloBt, dus door het Departement van Ai-beid, 't welk met een regeling dezer kwestie bezig is. De 8-urigen- arbeidsdag zal dan voor alle be drijven tegelijk worden ingevoerd. Wat de Pensioenregeling betreft, ral hij doen wat in zijn vermogen 1b, om deze zaak zoo spoedig mogelijk in bevredigenden zin op te lossen. De heer Hugenholtz stelt een amendement voor om den bouw van de nieuwe marinierskazerne te Rot terdam te verhinderen. Ook heeft hij bezwaar tegen het hospitaal te Middelburg en vindt hij Vlissingen daarvoor beter geschikt. De Minister zegt, dat met den bouw van de marinierskazerne abso luut niet vooruit wordt geloopen de toekomst, daar wij ook zelfs b j het tot standkomen van den Volke renbond een kleine Marine nopdig zullen hebben. Hij heeft er echter geen bezwaar tegen deze post voor loopig terug te nemen en aan den nieuwen Minister van Marine de be slissing in deze over te laten. Dit zelfde geldt ook voor het hospitaal te Middelburg. Bij art. 36 vraagt de heer Van e Bilt om aan boord de z.g.n. jSchundliteratuur" als de „Nick Carter "-verhalen uit de Matrozen- bibliotheek te weren en daarin op te nemen eenige atudielectuur, vooral op sociaal gebied. De Minister zal gaarne deze wenschen overwegen. art. 48 dient de heer Van a p p a r d een motie in, luidende „De Kamer is van oordeel, dat de pensioenen van de officieren en mili tairen beneden den rang van officier, gepensioneerd vóór 8 Mei 1913, moe ten worden verhoogd tot. dat deze gelijk zijn aan de pensioenen, welke zij zouden genieten, indien zij na 8 Mei 1916 waren gepensioneerd". Besloten wordt, deze motie te laten drukken en later te behandelt De heer Oud bespreekt de slechte loonregeling van het loodspersoneel, ook de uitbetaling laat veel te wen schen. De heer Van der Bilt wijst op de weDSchefijkheid om de loodsen de Bngelsche taal machtig te doen zjjn, wijl dit feitelijk de wereldtaal op zee is. Ook wijst hij er op, dat de belangen der loodsen niet altijd voldoende behartigd worden. De heer Hugenholtz zou wen schen, dat het interimaat van dezen Minister lang zou duren, opdat hij het loodswezen eens krachtig zou reorganiseeren. Spr. wfist slechts op den Inspecteur- Generaal van het Loodswezen, een man over wiön door hooge en lage ambtenaren ia afkeurenden zin wordt gesprokén. Deze man behandelt het personeel op hondsche wijze, is bijna niet voor hen toegankelijk. Zoolang deze man in zijn functie gehandhaaft blijft, rust een vloek op de Marine. De v/oorzitter :verzoekt den spreker zich tot den Minister te palen en geen critiek te richten tot ondergeschikte ambtenaren. De heer Hugenholtz bepleit verder een betere pensioenregeling voor het personeel, en vraagt neer men weer nieuwe stoomloods- vaartuigen op stapel zet, rekening te houden met de practische advie- i van het personeel. De huidige vaartuigen slingeren te veel en bieden n onvoldoende huisvesting. De Minister betreurt het, dat de heer Hugenholtz zijn betoog ont sierd heeft met een feilen persoon lijken aanval op den hoofd adviseur van het loodswezen. Een vertrouwe lijk onderhoud over deze zaak met hoofdambtenaar is nu voor spr. zeer moeilijk geworden. Met de verbetering van de rechts positie der loodsen dient gewacht op de wettelijke regeling betreffende be treffende den rechtstoestand der amb tenaren in 't algemeen. Na repliek van de heeren O u d en Hugenholtz, repliceert de M nister en zegt, dat indien het juist is, wat de heer Hugenholtz omtrent den hoofdinspecteur heeft gezegd, deze man niet langer op zijn post thuis hoort. De begrooting komt hierna in stemming en wordt aangenomen met 42 tegen 24 stemmen. Tegen stemden de sociaal-demo craten en vrijzinnig-democraten en de heeren v. d.*Laar en Kruijt.. haar product niet afleveren, omdat men er Dog niet in geslaagd is een voldoende compact procédé te krijgen. Men hoopt echter binnen afzien baren tijd met de aflevering te beginnen. Ten opzichte van een nieuwe een heid hoopt de Brandstoffen-commissie eveneens binnenkort weder een halve eenheid te kunnen verstrekken. Het Rljkskolenbureau heeft te dezen op zichte toezegging gedaaD; en alles hangt er nu maar van af, hoeveel tijd er verloopt tusschen de belofte en de vervulling daarvan. In afwach ting daarvan stoke men het oude wachtschip op. PLAATSELIJK NIEUWS. E'ectrisohi verliohting Spoorstraat an omgeving? Het vraagstuk der gedeeltelijke electriflcatle van onze stad door be middeling van stroomlevering door 's Rijkswerf is een stapje nader ge komen tot zijne oplossing sedert aan Hoofdgracht en Ankerpark verschil lende perceelen zijn aangesloten. Ge n'est que le premier pas qui coüte en een verdere uitbreiding van deze electrificatie behotni, theoretisch althans, niet tot het onmogelijke. Nog tot voor kort heette het, als de kwes tie van een voorloopige en zeer tijde lijke aansluiting ter sprake kwam, dat zooiets onmogelijk was, omdat er geen materiaal voor den aanleg beschikbaar was. Naar hetgeen ons thans ter oore kwam, is er wel dege lijk mogelijkheid aansluiting te krij gen op het net van 's Rijkswerf. Daar de werf uiteraard veel stroom overdag zelf gebruikt, zou de voor ziening hoofdzakelijk de verlichting betreffen, en de industrie slechts zeer bescheiden kunnen worden geholpen. Maar in ieder geval zou het een be langrijke verbetering zijn en een ont lasting van het gasbedrijf, die merk baar zou zijn. De moeilijkheid is vooralsnog de kwestie van den aanleg. Deze is thans kostbaar en de vraag is of de K.E.M., die de concessie voor dezen aanleg heeft, bereid is een voorloo- pigen kabel te leggen door enkele straten. Het materiaal daarvoor is aanwezig en de werf wil den stroom leveren; indien dus van de zijde der K. E. M. voldoende wordt medege werkt, is aansluiting verzekerd. De bedoeling zou dan zijn een paar straten, zooals Koning- en Spoor straat (wellicht ook een gedeelte Kanaalweg, daar langB de Hoofd gracht toch ook al een kabel ligt) te electriflceeren. De kosten van aanleg en aansluiting zullen o.i. niet zoo'n overwegend bezwaar zijn, daar deze gezamenlijk door belanghebben den kunnen worden gedragen. Binnenkort hopen wjj hierom trent nadere mededeelingen te kun nen doen. Misschien ware het goed indien van den kant van belangheb benden dat zijn dus de bewoners van Spoorstraat en omgeving krach tigen drang wordt geoefend op de K.E.M. Braodstoffaasood I De Maartsche buien hebben hun intrede gedaan met gure winden, regen- en hagelbuien, en in plaats van mooie voorjaarsdagen, waarop de kachel uit kan blijven, doet zich meer dan ooit de behoefte aan kachelwarmte gevoelen. Helaas is er behalve de gemeentelijke hout distributie, geen mogelijkheid op om wat brandstoffen te krijgen. De brikettenfabriek, die al eenige weken in werking is, kan vooralsnog a. a o. Naar we vernemen is de heer J. B. A. Saeljs die morgen voor de A. G. O. komt spreken een zeer bereisd man die alles wat hij verteld door eigen aanschouwing heeft mogen wonderen. Het zal ongetwijfeld weer zooals gewoonlijk een zeer interes sante lezing z\jn. Zasjsrig bestaan dar Witta Bioscoop. Vrijdag 21 Maart a.s. viert de Witte Bioscoop haar zesjarig be Getrouw aan de traditie brengt de directie ieder jaar een bizonder film werk uit. Ditmaal is de keus gevallen op „Paz Aeterna" een yredeflim van zeer actueelen inhoud. Het is een iroduct der Nordisk Film Co. te kopenhagen en dat zegt alles. Wat de groote pers zegt van dit kustwerk vindt men hier onder vermeld. ,De Telegraaf"Nogmaalseen heel mooie film, die ook technisch onberispelijk is, die met heilige over tuiging gespeeld wordt. „Het Nieuws van den Dag"De N.V. Nordisk Film Co. heeft met dit indrukwekkende werk niet alleen naar een verheven doel gestreefd, maar tevens iets geleverd van buiten gewoon gehalte wat de vervaardi ging en vertooning betreft. Schit terend zijn de fcooneelen in het paleis omgeving, op het land en in de natuur, maar diep-treffend en in mate verbazingwekkend zijn de tooneelen midden in den krijg en op de slagvelden. Wie had ooit kunnen denken, dat de bioscoop zulke beelden te aanschouwen zou geven, alle vol leven gn beweging Als „Pax aeterna" binnenkort in „Union" voor het publiek zal worden vertoond, zal dit niet teleurgesteld worden. Moge deze schoone „tendenz- film" ook zijn opvoedende kracht niet missen „Het Volk"„Eeuwige Vrede" Zoo heeft Ole Olsen de film betiteld, waarin h(j zijn hoop en idealen heeft neergelegd. Al was het alleen om het schoone denkbeeld, zou deze film reeds aanspraak hebben op aan dacht. Maar bovendien ia de enscen eeriDg fraai en het spel der hoofd personen uitstekend. Afwisselend zien w(j er de verschrikkingen van oorlog en de weldaden van den vrede. En wie menschelijk voelt, kan niet aarzelen, maar zal den krijg verwen- schen en het verlangen naar den vrede vuriger dan ooit in zich voelen op laaien. Laten wij hopen, dat dit verlangen bfj de volkeren zoo zal groeien, dat ook de machthebbers er voor zullen zwichten en dat wij eindelijk den zoo lang verbeiden en gehoopten vrede zullen krijgen. Laatst* volkseoacart van hat symphoaie orkast der Marin*. Voor dit concert dat de kroon zette op de reeks mooie uitvoeringen door genoemd orkest gegeven, was de belangstelling zóó groot, dat vele bezoekers zich met een staanplaats tevredsn moesten stellen. De uit voering was als gewoonlijk goed verzorgd, het publiek opgetogen over het geboorde. Gaarne brengen wij hulde aan den dirigent en den solist, de violist Pala, die op schitterende wijze Beethoven' vioolconcert vertolkte. Het werk van den jongen Holland- schen componist H. Bunge vond ook thans weder veel bijval. Prachtig was Camille Saint Militaire Marsch, waarmede geopend werd. Rossini's overture Willem Teil, en César Franck's beroemd en geliefd Panis Angelicus behoorden mede tot het programma van dezen laatsten zoo in alle opzichten geslaagden avond. Een concertmarsch van den Direc teur opende het tweede deel van het programma; met een fantasie uit de in den laatsten tijd weer opgevoerde opera van Eugen d'Albert „Laagland'' werd het concert besloten. De heer Hazebroek vond bij zijn optreden een fraaie lauwerkrans aan zijn lessenaar. N.-H. V*r**n. „Hat Witta Kruit. Woensdagavond hield de afdeeling Helder van bovengenoemde vereeni- ging haar gewone haifjaarlijksche vergadering. Van de 2464 leden waren er slechts 9 waaronder het bestuur aanwezig. De heer Roukens opent bij afwezig heid van den voorzitter de vergade ring en heet de aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergadering worden door den secretaris voorge lezen en onveranderd goedgekeurd. Op voorstel van mevr. Delgorge werd over 1918 aan de wijkver pleegster een toeslag van f100.— verleend. De heer Van Zoonen brengt verslag uit van de 60e algem. ver gadering, 1 October j.1. te Amsterdam gehouden. Onder dankzegging goedgekeurd, De secretaris brengt nu het vol gende verslag uit: Dat het jaar 1918 een ongunstig jaar is geweest ten opzichte van ziekte en overlijden heeft ook de afd. Helder van het „Witte Kruis'" ondervonden. Nooit was de toename van het aantal leden zoo groot als in het jaar 1918. Dit bedroeg nl. zoodat het aantal leden op 31 Deci 24Ö4 bedroeg. Op 81 December bedroeg dit 2184. Een gevolg hiervan was dat 1858 malen een verzoek inkwam om materiaal in bruikleen te mogen ontvangen. Een tweede gevolg was een tot nu toe ongekende hoogte van de ont vangsten aas contributie, welke be dragen hebbèn f 3047.50. In totaal waren de ontvangsten f7847.22} met een batig saldo van f 2025.67}, zoodat de uitgaven f5821.55 hebben bedragen. Dat deze getallen zulk een hooj bedrag bereikten vindt zijn oorzaa t voor een belangrijk deel hierin, dat de afdeeling in het afgeloopen jaar de wijkverpleging bij haar werken heeft opgenomen. Hiervoor was o.m. noodig het beschikbaar stellen en inrichten van een lokaal waar de wijkverpleegster de patiënten hulp kon verschaffen. De magazijnmeester Van Olm was bereid daarvoor een kamer af te staan, waarvoor hem hier gaarne dank wordt gebracht. Het inrichten van deze kamer voor de wijkverpleging vorderde een bedrag van f728.20. Voor aankoop ziekenverplegings- materiaal werd uitgegeven f 620.-. Er hadden 84 woningontsmettingen plaats, welke een bedrag van f 366.37 vorderden. De kostelooze verstrekking van ijs voor zieken vorderde een uitgaaf van f 74.25. Ongeveer 500 maal werd 1/4 staaf ijs verstrekt. Al deze uitgaven wijzen er op, dat 1018 een jaar is geweest waarin zeer veel door de afdeeling is ver richt, waardoor voor de zooveelste maal het groote nut en voordeel voor de inwoners k£Ên geconstateerd worden. In <k3 herstellingsoorden „Bosch en Heide" en „Heideheuvel" werden resp. 1 en 3 patiënten van de afd. verpleegd. Met de rijwielbrancard werden 4 patiënten vervoerd. Er werden in 1918 2 alge vergaderingen gehouden, waarin geen "jzondere zaken werden behandeld. De voorzitter dankte den heer de Vp-n voor zijn keurig verslag. Nu is aan de orde de rekening en verantwoording van den penning meester. Ontvangsten met saldo 1917 be droegen f 7847.22}, de uitgaven f 5821.55. Batig saldo alzoo f 2025.67}, Het reservefonds voor een badhuis bedraagt thans f 5000. De com missie tot onderzoek naar deze rekening en verantwoording, be staande uit de heeren v. Heusden, Jaring en v. Zoonen, deelt bij monde van laatstgenoemde mee, alles in de beste orde te hebben bevonden en brengt den penningmeester dank voor zijn nauwkeurig beheer. De begrooting sluit met een totaal aan ontvangsten van f 7156.67}, [waaronder saldo 1918 begrepen], aan uitgaven f 6012.92, alzoo een batig saldo van f 1143.85}. De heer v. Olm merkt op, geen post te vinden voor een eventueel plaatsvervanger. Deze post zal, indien dit werkelijk noodig blijkt, latex- worden uitgetrokken. Omtrent het op de begrooting voorkomende saldo ontstaat een dis cussie tusschen de heeren Fraij, v. Heusden en Roukens. De heer v. Zoonen vraagt een post uit te trekken voor een inrichting voor het baden aan den Zeedijk. Dit zal op een eerstvolgende be stuursvergadering worden besproken. De begrooting wordt vervolgens aangenomen. De heer Roukens deelt mee als penningmeester te bedanken. In de eerstvolgende bestuursver gadering zal een plaatsvervanger worden benoemd. Van het Hoofdbestuur was een schrijven inzake Statutenwijziging ingekomen. De afgevaardigde naai de algemeene vergadering zal ge machtigd worden naar de besprekin gen over dit onderwerp op de alg. verg. te handelen. Bij de rondvraag vraagt de heer v. Olm nieuwe reglementen te druk ken en daarin de wijkverpleging op te nemen. Zal nader in verband met een eventueel nieuw aan te vragen Kon. goedkeuring worden overwogen. Hierna sluit de voorzitter de ver gadering. ArroRdi**sm*»tt-R*ohlb««k t* Alkmaar. De Rechtbank te Alkmaar deed Dinsdag de volgende uitspraken: A. van E., werkman te Helder, dief stal, 10 maanden gevangenisstraf. C. van T., loswerkman te Helder, diefstal, 11 maanden gevangenisstraf. J. K., id. id. 3 maanden gev. M. K., schilder, Helder, verb. ver voer, f 20 boete subs. 20 dagen. A. 9., autohandelaar, Helder, be- leediging, f 5 boete subs. 2 dagen. A. H., boerenwerkman, Helder, dief stal, 3 maanden gev. voorwaardelijk met 3 proefjaren. K. A. H., werkman, Helder, verb. vervoer, f 20 boete subs. 10 dagen. J. H. J., magazijnknecht, Helder, verb. vervoer, f 5 boete subs 5 dagen met verbeurdverklaring. G. R., z. b., Helder, diefstal, 1 maand gevangenisstraf. Vermelden wij tenslotte nog een achteruitgang van 3 ton bfi de suc cessierechten, dan is het lijstje der verminderingen vrijwel compleet. Ten aanzien van laatstgenoemd middel valt overigens op te merken, dat verleden jaar een recordop brengst was verkregen, zoodat de bate van ruim f 2 millioen, die s uit deze rechten werd ge boekt, nog altijd een zeer goed figuur maakt. Tegenover deze verlagingen staat een min of meer belangrijke ver hooging bij tal van middelen, welker opbrengst voor het zakenleven van bijzondere beteekenis is. Het meest verheugend is in dit opzicht wel het feit, dat de opbrengst der invoer rechten, in vergelijking met het. vo rige jaar meer dan verdubbeld is, nl. tot f 1,341,000 tegen f 621,000 in Februari 1918. Ook de loodsgelden vertoonen een belangrijke verbetering. Zij brachten f 56,000 op tegen f 21,000 verleden jaar. In Februari 1914 was echter uit dit middel f 266,000 ontvangen, dat is nog altijd bijna vijf maal zoo veel als thans. Bijzonder gunstig zijn ook de cij fers der zegel- en der registratie rechten. Eerstgenoemde brachten ruim 1 ton (10 °/0) de andere f 280,000 (14 °/0) meer op dan verleden jaar, toen beide heffingen reeds verreweg de hoogste bate hadden opgeleverd, die ooit in Februari er uit was ver- STOOMVAARTBERICHTf». StoomvaarimafltNchapjilj Kfeiierlsni, R-dj»V*Itv 4 Maart v F»d di-ii New-Yo f. Om.) - oertr l Manrt v B-Dghoii u p- Kaïliuoinan1 v. 8 Maait v. Uulomeo te C 40.,Im. Rluuw ar? 1 v, 11 Maart van Java t» Mrl hö arn e Vondel, thulsrefg via8uez,veiliut7 Ma rt' m 8ing» oi*. Rsmbrndt wordt Zond«g of MaunJag lo A'tKm "li Wacht Rottardamanhe Lloyd Kawi,«hulM«.is,£a,s. 11 MoJrtPoilm Menado nltr«la arrlv 7 Maait tl Fadang Tambora uitse a v.itr lo Maart van Port-Sitd. Kon. Holt. lloyd. Hollandla ardv. 16 Moa t v. Oaidtff t» N«w Yu.Jt G 'lila, ultr., v«i tr 18 Mant'sa v. van Falmoutli. Frlala anlv. 14 Maan vanAnwtnd m tartende vin Buenos Ayrei Hol!. Amorifcn lijn. Rotlordsra anlv. 19 Mem v New-York la Rd m MmdUk. v.o Plrti Rivier r ast Rutlerd ,:d. ,iu. 17 Mia; t Fa»n Norr rh' Poilotl* vmr. 19 Mnait v. R'dani u.H*w-Yo k Kon. West-lnd. M«lldi*nai Comciiwyne van W«t ladiënaar Amslo d m, paaa. 18 Maart Llzird Java-Paolflc Lijn, WillH aril v. li Mratt v Batavia 'e San Pianolioo. Behalve de f 17.93 millioen uit de gewone middelen, heeft de schatkist f 19,68 (v.j. f 17.29) millioen uit de buitengewone middelen, n.1. de oor logswinst- en verdedigingsbelastingen en f2.58 (vj. f2.77) millioen uit de leeningsopcenten ontvaDgen. De bui tengewone belastingen blijven dus nog altijd meer opbrengen dan het totaal cijfer van alle gewone heffingen. Alle belastingen, gewone, buitengewone en leeningsopcenten tezamen, hebben f 1.92 millioen meer ingebracht dan in Februari van het vorig jaar. Het accres bij de buitengewone belastingen is in hoofdzaak te danken aan een ruimer vloeien van de oor logswinstbelasting. QEM6NG0 NIEUW*. Do RQksmiddtlen. Wanneer men alleen op het eind cijfer let, dan moet de opbrengst der Rijksmiddelen over Februari weder om niet als geheel bevredigend wor den gequalifleerd. De achteruitgang is weliswaar veel geringer dan over de eerste maand des jaars, maar toch blijft het totaal der gewone wederom ietwat bij 1918 ten achteren. Het eindcijfer bedraagt n.1. f 17.98 millioen tegen f 18.16 millioen in het vorig jaar. De opbrengst is echter verleden jaar Februari exceptioneel gunstig geweest. Het toenmalige eindcijfer der gewone rijksinkomsten ad f 18.16 millioen was meer dan f4 millioen hooger dan in 1917, en vormde ver reweg het grootste bedrag, dat de schatkist ooit in de overeenkomstige maand had ontvangen. Hiermede ver geleken, zou een luttele vermindering thans weinig te beteekenen hebben, maar bovendien vertoonen ver schillende der belangrijkste middelen geen vermindering, doch veeleer een belangrijk accres in vergelijking met de reeds zoo fraaie cijfers van een jaar geleden. De achterstand, die per saldo valt te constateeren, is dan ook in hoofdzaak slechts een gevolg van het traag vloeien der inkomstenbe lasting, die opnieuw sterk beneden de cijfers van het vorig jaar is ge bleven uit. Met inbegrip der opceDten kwam dit middel slechts f 2.84 mil lioen in tegen f4.48 millioen in de tweede maand van .1918. Een lagere bate dan verleden jaar leverde voorts de grondbelasting op, nl. f 284.000 tegen destijds f 361.000, alsmede enkele accijnzen bij welke zich het gebrek aan grondstoffen doet gevoelen, V*rdultt*rlR| vaa f50.000 De 17-jarige kantoorbediende O. van de Geldersche Credietvereeniging te Arnhem, die Vrijdagmiddag ge vlucht was met zes aangeteekende brieven, inhoudende een totaal bedrag van ongeveer f50000, is evenals de beide vrienden, die met hem mee waren gegaan, te Groesbeek door de marechaussee gearresteerd. Ruim f49.000 was nog in zijn bezit. VISSCH£»UB£ft!CHTIÈ!* Aaagebncbt t« Nliawidisp. 18 Maart Door girnilinviianbirg1481 KG. gikootti garnilin, pir KG f O.iö 0 21 Door 6 tnkkirn85 tsl bitlDg, por Ui f 7,85 a f 8 36; l z.lra, pir Htok r 43.50. >8 Maart v/m 8 aar. Door 83 bot bu 80 klstin klilni icliul, pir kis» f .10 - 13 j klitun middil schol, per klit f 4,- f 4 6ot870binm ■ohitrin, pir kist 1 2X0 a l 8.63. Door 1 gimalonylBuchir: 70 K.G. Rekookti gimalin. per K.G. f 016. Door inkkeri: 236 UI harIde. per tel f 6 60 af 8 90. 20 Maart Door.80 koidus: 180 kietin kieli.e •chol. per kilt f4 af 6 80; 14 kleten ech.rten, per klit f 2.60 a f 8 - MARKTBERICHTEN. Broek op Langondyb, 19 Mant 19,9. Roodi kool 18, mlDd n f 0.— «tO-.a1 U. C 0,gele io-ii f 19.76, rrilrifUn f0 f 0.-. itort f 0.— a f 0. Deeasche wittofi mladi'i f 0 - a f 0 -, ui»'rti.tfibatie. f l dito gealllieide I 0 80 a f 6 90. peau l fiBü. 20 Mant UIB. FaarloB f350.— -12' FixkoH SraacamriB 368 HHChUll knlr«i aa Raamn BchapiE iMH|«>il Schapen Nn> 427 Owboader? 7 Bokkix ia «Uil» 12 Varkiaa fi 20 Vorkeci i< 66 Siggia 88 KOÖUbiu 17 Hanm 7 Dal"«a «ansee Xwaner, K.». Bn»„ CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moesten eenige verslagen, alsmede een inge zonden stuk van den.heer J. J. S., tot e6n volgend nummer blijven Burgerlijke Stand v. Helder, van 18 en 19 Maart 1919. ONDERTROUWDW. K. Rutgers en R. F. Schnitger. J. Kikkert en M. Boogaard. P. de Boer en B. Smits. BEVALLEN: M. J. W. Gouwen- berg-Koppen, d. J. van Wijnen v. d. Sluijs, z. B. R. Groot—Vos, z. A. SwaertsBelles, d. A. Nannings - Barendrecht, d. MARINEBERIOHTEN. Kaaltiin tir zn F. W. J. Gromiboom Is gitnden. als ondircommandint der marlni te Amaurdam. Kapitein-!uitinan t tir b>i jhr. H. K B. ltia d rp ls ti Mlddilburg giplsaiet om l April a op u liidm als che' vin den staf der marine aldaar ter vervanging vsn lullint t#r mi li kl. F J. Hoirls, dli eervol van dis functie wordt ontheven. Di benoemde buitengewone adelborsten der Kon. merlne reierve M. F Eikerhout, P. W. Roest en J. A. Arents zijn In de dlr. der marine te Willemsoord geplast.t aan boord van Hr. M». i- strnctleschip Atjeb. De officler-machlnlat 2e kl. 6- Trobeit wordt 1 April te Ameterdam gepl atet. De officier machinist U kl. E. Maas ia ter beecbikklng geeteld en aan boord van Hr, Ma. Eouitigin Emma vervangen dmr den officier- maohinut 2e kl. M. van der Hart. Btf Kon. beo;uit ie met 16 April bevorderd tot luitenant ter zie le kl de JDitensnt ter kl H. Joilee. Bü Ken. bisloit 1b bepaald, d.t de lnlteoant Ui zee 3e kl. H. Ta. Alb.rda in de ringlijet vin bet korps zeiofflcleren zal plaats nemen tns- ecben de luitenants ter zee Se kl. J. Th. Bonner- man sn A. J. Bamondt. Bij Kon. besluit zijn ssrvol gepenslonneerd wegens ltchaam»gebreke* de luitenant ter zee ter z«e le kl. F. Haverkamp en de offleier- meebfniat 3e kl. H. J- 0. Deul. Bü Kon. besluit zijn op ve>z ak aervo! ont- elsgen de InitenanU ter zet 3e kl A. J. 3. le Roy en J, T. Th. Stuy- Op den 22sten Maart wordt Hr. Ma Do Bjo te Willemsoord uit dienst gesteld en de Jnhensnt te; zee der le kl. MR J. Hamersm. onder eer volle ontheffing van het bevel geplaatst aan boord Hr. Ms. Wachtschip te Wlflsmsoord. Cs officieion van admlDlstrat e der 2e kl. F T. vin Rijn en O. J. Grijsrele, van^Waohtichlp te Willemsoord, woiden 1 April gastald tsr beschikking. Opgave ven overgeplaatste onderoffloloieajlei H M Kemp van DolSja natr Atjeh, mscblnedrijvermijoor J. vin der Bllat van Dolfijn naar vin Speijksergeantmachlnedrij vet A. Lubaen van Zeeland naar van 8 efik Óp 1 Aprilserge»tzlekenverpleger J. Vreeken van Binneogasihuli Amsterdam naar Hoagltaal Willemsoordidem J. de Snoo van Waohtschip Willemsoord nair B'nneDgaithuis Amsterdam idem J. H. de Wi'de van Kweekschool voor Zeevaart te Liid>n mar Blnoengaithvls Am sterdam; idim F. C MiBtecbioek van Marine- hos pitoal Willemsoord naar Kweekschool voor Zesvairt Leiden. Opgave «>n ondei officieren die eervol uit den zeedierst worden ontslagen. Op 80 Maart 1919, wegeDS Wngdurlgea dienst: oppertorpedlst M. J. HoUboer. Op X April, wegens ongeiehlktheld tengevolge vsn lichaamsgebrekensergeant der maiinitrs J. Borra. Op 16 April, wegens ongo BChlktheld tengevolge van lichaamsgebreken sergerntmachlnediijver W. J. ter Vrogte. Op 1 Mei, wegens liDgduiigen die netoeperschlpper T. Higemar; opperkonetabel D. Ham; opper- torpedlsten H Koopman, HOI van Qeis, J. Dost en W. TJIttee; oppermaohlnedrijvers J 3. Stoop* »n R. de Klos; adjudant der mariniers P. 3. Kuliug; schipper W. van Duk; botteliers- majoor T. vnnrmsn sn K. Tichelaar ;'.macblne- dffivermijoor P. Hartland; torpedletenm.joor R Koster en P. Koorn; torpedomekersmijoor J. F Steenman en K. Wiegel; eerct hofmeester J. R Schellinger; sergeanUkok T. Kruit en O We ijsergeiDttorpedist J. Boon; aergeenttor- nedomnker A Fenntk; sergeanta dar mariniers 1 Grasman, W. Verhoef en P. de Beukelaar. CommUalo 8inde*am»n adelborttan. nemen van het eindexamen aan de adelborsten der late afdoillng bfi het Koninklijk Inetltnut le Marine te Wl"—-- igesteld bij Kon tot lidkapiuln-lnitanant ter seo W. R. van Leersum thane plaataveivacgend lid. zulks ter vtrvaoglng van dan lnmldde's overlsdsn kapitein tar zee V. van Wagenlngen; tot advieeerend lidkapitein luitenant ter see B. Schreudeia; tot plaatsvervangend lid: kapiteinInlUnant ter «ee L. van Verre. Haven tl Niauwsdiip. vaartuig Buffel, ter aailstentie berging van het Hengiarsehe stoom schip Arad, Ondertrouwd K. TEB BURG Helle voetsluis, Glaclswsg 6 Huwelijksvoltrekking 8 April 1919. DANKBETUIGING. Ondergeteekende betuigt iljn >•/- telljken dank aan de doktoren Von Frbytag Drabbe en Büller, alsmede aan Directrice en ZuBters van het Gem.-Ziekenhuis, voor de zorgvuldige behandeling en verpleging van ona kind, tijdens zijn operatie ondervonden. J. v. d. LINDEN C. v. d. LINDEN-dh Boer. Helder, 20 Maart 1919. Voor de vele blijken van belang stelling, bij de ziekte en het over lijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader WILHELMUS 8ERAR0U8 0AR8TENVELO ondervonden, betuigen wU onzen hartelljksn dank. Wed. W. G AKSTEN VELD, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. „Llsfdadlghild naar Varmagen". Onder dankzegging ontvangen: Van het feestcomité R.-K. Volks bond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaanf 50.-. Van de Loge W. F. K. f 10.-. Idem idem f 6. De le Penningmeester, F. MULDER. Helder, 18 Maart 1919. Dg advertentie 25-jaiige Echt- vereenlglng B. DE BEURS, j.1. Dinsdag in om blad opgenomen, berust op een vergissing, en moet als niet geplaatst worden bssohouwd. De Directeur van het Levens- middelenbedrijf maakt bekend, dat gedurende dezo week verkrijgbaar is gesteld op bon No. 173, por persoon 1 ons Kallzeap; op bon No. 10, voor Marlno- lohopalingon 1 ono Kal zoop op bon No. 40 dor Kinderkoor! 1 ons Kalizeep. Helder, 20 Haart 1919. De Directeur voornoemd, A.G.A. VERSTEGEN. voor do volgende week: Maandag 24 Maart t Rijstepap. Dinadag 20 Maart: Savoye kool. Woansdag 26 Maart: Hutspot. Donderdag 27 Maart: Erwtsssoap. Vrijdag 28 Maart: SsIJboonou. Zaterdag 29 Maarti Haofii. WIJtlging voorbehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2