WITTE BI m Sophi van Kravonia Prijscourant DE SCHAT VAN MONTE CRISTO. BIOSCOOP ■lil! ter gelegenheid van het Van Vrijdag 21 tot en met Maart (EEUWIG VREDE). QPENBAREVERKOSPIIIG CinemaPalace. BIOSCOOP TAVENU Lamberty-BriketteD. P. BAH&SMA.Zwaanstr. Van OLE OLSEN. Dïp.-C5eneraal der Nord. Film Co., Kopenhagen. GROOT ORKEST (12 personen), alle solisten der Marine-Kapel. dag 2 VOORSTELLINGEN, aanvang 6'/a uur en 8Yt uur. (Ie Voorstelling 20, 30, 50 cent. Prijzen der plaatsen 2e Voorste|ling 25j 40> 75 cenl. GEVESTIGD te LEEUWARDEN: L. J. BÜLLER, ZATERDAG 29 MAART 1919, Ret Technisch Bureau „Noord Nederland" te Joure ENGELSCHE STOFFEN. „DE EENDRACHT". t.i. eee. EEN BEWOGEN NACHT. (Ooila klucht.) Van VRIJDAG 21 MAART tot en met MAANDAG 24 MAART, een prachtfilm: Dinsdag, Woensdag, Oondatdtg i gihail nieuw programma. S. HERSCHEL, Runderlappia. f 1.50. Rosbief, Rib f 1.60. Lende nn Rollede/. f 1.60. Biefstuk n Raas fljl Varkensvleesch f 1.50. Het au map Spek. f 1.50. Ontvangen: A. J. DE VRIES, Onder leiding van ERNST HANGARD. Ilr Ziekpnfar.ds „Helpt Elkandar". Algemeen* Vergadering, op luTF.eoea MAART 1916, des avonds 8 uur, In hst lokaal v*n den hear MINNE800. AGENDA Notulen. "Verslag penningmeester. HET BESTUUR. Nat PERSOON, niet cnbomidd. 22 j., P.G., wenscht langs dezen weg ernatlqa kennismaking, met nst BURGERMEISJE, van ongeveer den zelfden leeftijd. Brieven, onder No. B8B, Bureau van dit blad. CHIRURG, WILLëMSKAOE Z.z. I. (wegens vertrek). Oe wd. Notaris TILLEMA (kantoor wijten Notaris BEECKMAN) te Nf9uwed3?p (Helde?), zal op voormiddags 10 uur, in de noliouwburgzsal „TIVÓLI", publiek verkoopen: Meubilaire- en Inboedel goederen behoorende aan Mavrotiw BEECKMAN. Te bezichtigen daags te voren van 10-5 uur. Zaar waarschijnlijk Vrijdagavond GESLOTEN, wagens harstelling van dan motor. DE DIRECTIE. belast zich met het maken van plannen ea begrootlege» van Water* en Burgerbouwkundlge w.rkaa, hat toezicht op da uit voering dier werken, alsmede het geven van advlatt op bouwkundig gebied. Directie L. J. HOPMAN. H.H. Bouwvakarbeiders, geneigd om nee afd. voor hun vakkan op te richten van hat Ned. Verb. v. Neutr. Vakv., kunnen daarom trent inlichtingen bakomon bij hot bestuur der afd. Heldor van hot Ned. Verbond v. Nautr. Vakv., afd. Gem.-Werkl., p. a. H. HAGEN, Schagenstraat 25. Gevraagd een Sfegersleerlin», met kost. AdresDE BEURS, Spoorgracbt Loopjongen gevraagd. Adres; Apotheek Kanaalweg 67. ATTENTIE. De Juffrouw, welke Zondagavond op dun laattten ir»ln wachtte, en op de Parallelweg heeft geloopen, gelieve te schrijven aan het Bureau van dit blad, onder motto ADVOCAAT. VERLOREN of per abuis medege nomen van de Burgeravondschool, Laan, een Paeserdcos. Verzoeke, tegen belooning terug te bezorgen: Weststraat 23. VERLOREN ziusrao Horloge met doublé Ketting. Tegen belooning terug te bezorgen Molenstr. no. 180. GEVONDEN Portemonr.si», met Inhoud. Terug te bekomen tegen ver goeding advert6ntiekosten. Adres Bureau van dit blad. Een flinke DIENSTBODE gevraagd. Loon f 3.-. Volle kost. Zondag9 halve dagen. Zonder goede getuigen onnoodig te reflecteeren. Brieven, onder No. 586, Bureau van dit blad. Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt Mevrouw SCHNE1DER een, flink*? nette zellstendiije Dienst bode, voor den dag. Zich aan te melden Bassingracht 4a (bovenhuis). Gevraagd oen flink* Dienstbode, tegen hoog loon. Adres J. KONING, Paardenstraat 16, Helder. Gevraagd e.n OAQ-OIENSTBODE en een klem MEISJE, vuor Bood schappen en licht Huiswerk. Adres; Weststraat 59. Gevraagd een nstts Dag.Dienst bode. Loon f20 per maand. Adres i Hótel „BELLE VUE". Een flink DIENSTMEISJE ge vraaga, vaar hesje of halve dagen. AdresLaan 16. Mevr. FRANCKEN, Kanaalweg 31, vraagt pen nes OAGlW£«SJ&, van half acht tot half één. Vrijdag en Zaterdag den geheelen dag. Mevr. COLDER, Heldersche Polder weg 2c, vraagt een Eerste-en een Tw»ede Meisje. Gevraagd een nat atieisje, niet beneden 16 jaar, van half 8 tot 4 uur. AdresWeezenstraat 12. Aan te melden 's avonds na 7 uur. Gevraagd een nst MEISJE, loon f6.— per week, plus verval, en een WERKSTER. Adres: gracht 9. Gevraagd een Meisje, v. 7j/,~12 uur. Loon f2.50 per week. Adres: Dijkstraat 85. Gevraagd ««en flinke WERKSTER, voor den Maandag en Zaterdag. Adres: Kanaalweg 152. Gevraagd een flinke Jongen voor loop- en bakkerij werk, tegen hoog loon. AdresBURGERS, Middenstr. Gedem. SOLDAAT, goed kunnende schrijven, zoekt betrekking. •Brieven, onder No. 541, Bureau van dit blad. Gevraagd, tegen 1 April, een gemeubileerd HUIS of gedeelte daarvan, mat gebruik van KeukBn Brieven, onder No. 589, Bureau van dit blad. In ons Magazijn HOOFDGRACHT 57-58, vindt U een keur-oolleotie van de nieuwste Coöperatleve-Kieedermakerij Van 21-26 Maart, Pr' het succes van den dag *PS (Het 2e tijdperk). Van den GRAAF VAM MONTE CRISTO. In 4 atd. EEN Voorstelling per avond, van hall 8 tot hall 10 uur. Zondags 3 voorstellingenIe om half 6 uur, 2e om 7 uur, 3e om half 9 uur. Dua butt.ng.wa.. Mm wordt voor.fgigaan door aaa koor va. komisch* nummers, o.a MAX LINDER, In: P.'S. Daar de vorige week vanaf Vrjjdag tot Woensdag elke Voorstelling was UITVERKOCHT! raden wjj U weer aan, komt vioeg., 7 uur begint de kaartverkoop reeds. Prijzen der plaatsen: 20, 30, 45 cent. Te huur een nafta STUDEER KAMER, geschikt voer 2 af 3 vrienden AdresBureaü van dit blad. Te koop gevraagd een in goeden ataat zijnd* KINDERWAGEN. Brieven, onder No. 537, Bureau van dit blad. VERGUNNING te koop gevraagd. Aanbieding onder No. 588, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd Hdtel Restau rant, Café of Melkaalon, welk een flink burger bestaan oplevert. Brieven, onder No. 534, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een beate KET. AdresC. KALI8, Cocksdorp, Texel. Wegensplaatsgebrek te koop een Canapé, rood pluche,met beste veeren, vóór f 14. -en een duffelsche Zee-Jekkar, voor zes gulden. Adres: Polderweg 89. TE KOOP DRIE HEERENHUIZEN en esngroote Werkplaats, ook afzonderlijk. Deegawen«oht kan 4/6 van de koopaom ais Ie Hypotheek ■gevestigd blijven. Brieven onder No. 626 aan het Bureau van dit blad. Te koop een HANDKAR, op veeren, en een paar nieuwe HEERENRIJGSCHOENEN, No.42 Adres2de Vroonstraat 28. Te koop een Wandelwagentje met kap, voor 10 gulden, en een paar nieuwe Wi-rkachoemtn No. 45. AdresBureau van dit blad. Te;;koop een best bruin-ff «eren- CoAtuum, maat 48. zuiver, wol, voor spotprijs, en een paar sterke Werk- •ohpenasn (nieuw). Te bevragenBureau van dit blad. Te koop Winkel-Inventaris Groen- tenwinkel. Adres: Diaconiestraat 12. Te koop Twee Woonhuizen, Schagenstraat 75, 77. Adres: WOUD, Spoorstraat. Te koop Pootaardappelen van Eigenheimers, Bravo's en School meesters, bij GIJSBERTS, Tromp straat 81. Te koop Eiken Timmerhout. 2 stukkon, I jng S M., br. 0.50, dik 0.30. 4 st 'kkcn, lang 1.60 M., br 0.60, dik 0 35. Te zien en te bevragen Artilleriestraat 21a. ROTTWEILER (Politiehond) te koop, oud 9 maanden, vader be kroond 11 en 12 September, moeder de bekende Nora, uit Norg. Moet weg wegens plaatsgebrek. Deze soort honden munten uit door uiterst kalm zijn, en worden nooit zenuwachtig. Stamboom aanwêzig. Beharing als Doberman Pincher. Brieven worden ingewacht bij H. K. VAN DER VEEN, Brigadier titulair b. d. Ryksveldwacht te Anna Pau- lowna. EERSTE HELDERSCHE In de Hoofdrol Diana Karenne. WSÈ&** Ondegeteekende maakt hut g^aehts publiek bekend,d»t zij een zaak s begonnen in Kruidenierewaren, Tabak, Sigaren, enz. Hartestraat No, ia. Minnam aanbavaland, Wad. J. BAKKER-«.d. 8EL0T. Va, '/e, Vb, vio, Vso loten veer lel«rUtrekkfna Maandag 24 Maart vaikrljgbaar bij KON'NttSTAraAT 23. alias p.r 6 ons Beleefd aanbevelend, O. BANDT, WiLHFLMlNAftTa, |6 Kaara-n Waxina Naoht- an Thaallohten Hulshoudzaap Snaauwwltzeep (g.m.l.n) Sodex 17'/> at. per pak A. J. DE VRIES Télef. 162. Spoorstraat. MAISON DEKKIR—SOHUIJT, 104 KANAALWEG. Met dezen heb ik de eer IJEd. beleefd uit te noodigen de collectie Modelhoeden, Weener- en Engelsohe Chapetlerles en verdere Nouveauté'», t© komen bezichtigen. (BILLIJK IN PRIJ6.) Circulaires worden niet verzonden.) SLAGERIJ met Inventaris te koop aangeboden. Gelegen in de Schagenstraat, thans bewoond door den Heer van Twisk. Te bevragen bij: A. S. ENTINGH, Vogelenzang2, Alkmaar. VOER BI ETEN f* koop, bjj minstens 1000 K.G. Adres: J. VERFAILLE B.F.Z»., Strooweg 2, Koegras. Te koop een Burgerwooshuls, staande aan de Westgracht. Lééf te aanvaarden. Adres: Bureau vaii dit blad. Te koop, wegens vertrek, 4 HUIZEN, staande in de .Tromp straat, waarop f 4000.— hypotheek kan gevestigd blijven. Te bevragen: Bureau van dit blad. Bulten distributie. Va<kiIjybaer bij; OSSENROOKVLEESCH, 65 ct; per bas. HUISH0UDJAM, vaeaf 77 Vs et. per pet. Tal. 112. Spoorstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3