HOMOEOPATHIE. Manke Mie BAL -MES LAXAFIG Deventer Kruidkoek Petroleum. IMRINE-SANATORIUM- FOKOS, BelangrijUfoutboelhuis OPElAREVpKOPING LAXEERENDE VIJGENSIROOP OPNIEUW AFSLAG TABAK EN SIGAREN MWIM's Goedloopen Winkel, jsm Pharm. Chom. FabriBk, Haai op Dinsdag 25 Maart 1919, te 8 uur n.m.f Dr. N. VOORHOEVE, De sociale beteekenis der Homoeopathie. Toegang vrij. - Toegang vrij. IVOLI" ZONDAG a.s. (De trotsch van de Jordaan). Amsterdamsch Tooneelgezelschap. BAL NA. - Tivolï-Orkesf. Marine-Cantine. TIVOLI, 21 MAART8uur: apRiKKR: da heorSAEYS p CASINO HEDEN en ySEATËJRDAG Unii-tibirala Kiesvereeniging LIEFDADÏGHFIDS- CQNCERT Siafnuziskkorps der Kon. Marine op DIKS1JAG 25 MAART 1919, Bond voor StutspBBsionooriog, WerkliBden-Yereeniging„D.S.W." Verordening Bakkersnaehtarb id. Oe w.d.-Notaris TILLEMA, Stam-, Klim- ep Struikrozen ,HELDRIA". T. van Zuylen, FRIESCHE en KAMPER ROOMBOTER. F\ W. BURGER, J. P. i. SCHULMAIJER, Let up No. 33, PL Karklaan, Enèrgievormer voor Kindsnen, Zenu wz wak ken en Herstellenden de nieuwste stoffen voor kteeding naar maat. leerlooze Pantoffels blijven verkoopen voor f 1.60, f 1.75, f 1.90. A.nb.»i.nd, J. MOEN, Koningstraat 100. -TE H. DE HAAN, KANAALWEG 151. Petroleumstel of Petroleumkachel, 4-pits Petroleumstellen FËOORA's Haarkleursel „Perfect", in h«t TEHUIS VOOR MILITAIREN, Kinaalwtg, alhlar, door: Dlr«ct«ur va* het Homoeoptthlseh Ziekenhuis te Oudenrijn bij Utrecht. ONDERWERP: Nieuwa ioidaan-scheta in 3 bed-lj<en, mat ZANG en DAnS, door het Onder leiding van don Heer NOBEL). Voorziet U bijtijde van PLAATS in het Slgaronmagazijn tegenover d« Witte Bioscoop Gedurende het BAL vrij entróe. Zaterdag 29 Maart a.s. voor Onderofficieren Zeel open 8} uur. Aanving 9 uur. dka (3a ^3a De Zn*d Onitschn Midd»l- Gebergten met hunne hIinim tabee, t eper den et» Humor. Uit HAARLEM. Entróe 10 cent. Kaartverkoop al* gewoo^. CASINO-ORKEST np Zatardag 22 Maart das aiondi ta 8 uur In da eatzaal «an Hotal „Ballavue". Agenda 1. Verkiezing Provinciale Staten. 2. Verkiezing Gemeenteraad. 8. Aanvulling Bestuur. De Secretaris: M. WIJT. Trouwe opkomst noodzakelijk. N.B. Geen convocaties. FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY D00B M. V. SNOEK. In eene Duitsche huwelijksannonce zou hij compareeren als „eine statt- liche Figur," en in eene Engelsche vertaling van deze pennevrucht zou ik eer inleggen met eene-opgave van zyn schouderbreedte in iDches, en van zijn lengtemaat ten sokken uit. In zyne kleeding niets opvallends, niet. naarde mode maar ook niet ten achterenprecies de kleedipg van iemand op zijn. leeftijd die niet aan ydelheid hecht,; maar die zich naaf behooren verzorgt «n zich bij een goeden kleermaker laat kleeden. Als geheel dus iemand, die ver trouwen wekt, en een meneer; maar zonder bepaalde ken teekenen waarom je hem bij eene bepaalde categorie zoudt rangschikken. Evengoed zou Je hem kunnen verslijten voor een ambtenaar als voor een handels- mensch, een journalist, een ingenieur of wat dan ook. Eerst heeft hij gestudeerd, en volgens zijn zeggen qqk college ge- loopen. Maar wanneer je ingeschreven bent voor de rechten, en je interes seert je meer voor botanie; en wan neer je later je meer aangetrokken gevoelt tot de filosofische faculteit Concertzaal „TIVOLI". ten bate van het te geven door het Directeur: A. L. HAZEBROEK, aanvang 8 uur precies. Toegangskaarten 60 en 25 cent, zonder verboögipg, vanaf heden ver krijgbaar bij den Heer A. K. KOKE LAAR, Kanaal weg. Men neme vroegtijdig.kaarten. Er is maar een zeer kléin aantal 25 cents kaarten verkrijgbaar. u HINDERWET. Burgemeestér en Wethouders van Helder maken bekend, dat door hen aan J. ZWAGERMAN en zijn recht verkrijgenden vergunning is verleend tot. opriehting'van een visehrookerlj op het perceel aan de Viscffstraat, kad. bekend in- Sectie C'No. 7240. Helder, den 14- Maart 1919. VIlBffkamp* Helder. Deurwaarder M. VAH VLIEI te Schap, zal op Vrijdag 28 Mabrt a.s., des v.m. uur, op het Schor nabij het Vliegkamp te Koegras, gemeente Heidér, pübliek'en o'm contant geld VERKOOPEN een zeer groote partij NIEUW HOUT, als: Balken, Battings, Ribben, ge ploegde en geschaafde Deelen, Ten gels, Latten Ramen, Deuren, Asphalt, Draadnagels, Sloten, Ijzerwerk, enz. enz. Afkomstig van da tenten van het Vlieg'erral*. Afd HELDER. Feestelijke Vergadering op «RUO G 21 MAART 1919, in d« bovenzaal Militair Tehuis, Spoorstraat. Deze vergadering zal worden af gewisseld door muzl*k en voor drachten, te geven door den Heer J. BIJL. De leden worden verzoeht vrienden en kennissen mede te brengen. De. Secretaris, J. BLOM. Algomeene Vargadering op DONOEROAG 20 MAART, des avonds 8 uur, op de bovenzaal.- Verslag Secretaris en Penning- Verkiezing vacaturen Bestuur en C. v. T. Mededëelingen en rondvraag. HET BESTUUR. Oddergeteekendê beveelt zich be leefd aan voor #llë voorkomende STUCiOOÜR- en WITWERKt*. Wad. Jb. ROOMEIJER. KONINGSTRAAT 102 Burgemeester en Wethouders van Helder maken bekend, dat door hen is bepaald, dat d-= Verordening op deti Bakkatrènachtarbeid, vastge steld 6 Februari 1919 en afgekondigd 11 Maart d.a.v.. den 1«n NL i 1919 in werking zal treden. Deze verordening is tegen betaling van 10 cent per exemplaar ter Ge- mèerröe-ser«tarie ver krijgvaar gesteld. Helder, 19. Maart 1919. (kantoor wijlen Notaris BEEOKMAN te Nieuwediëp (Helder), zal op DINSDAG 1 APRIL 1919, 's avonds 7 uur, in het lokaal „CASINO" aan den Kanaalweg te Helder, publiek verkoopen Gemeente Den Helder 1. Het hui« en rf aan de West straat No. 37, kadaster Sectie D. No. 1738, groot 63 c.A. 2. Het huls en rf aan de West straat No. 39, kadaster Sectie D. No. 1742, groot 64 c.A. 3. Het hu-s en' or* aamflfe West' straat No. 41, kadaster Sectie D.No. 1746, groot 90 c.A. 4. Het hui* en erf aan de Hoog straat No. 45, kadaster Sectie E. No. 2131, groot 56 c.A. 5. Het hulo en «rf aan de Oranje straat No. 20. kadaster Sectie C.No. 4002, groot 80 c.A. 6. Het hum en «fl aan de Oranje straat No. 22, kadaster Sectie C. No. 4003, groot 80 c.A. 7. Het hufé 'en 1 aan de Oranje straat No. 24. kadaster Sectie C. No. 6948, groot 88 c.A. 8. Vijf huizen en «r*«n aan de Gasstraat Nos. 40, 42, 46, 38a en 38b, kadaster Sectie C Nos. 4962, groot 71 c.A., 4963, groot 71 c.A., 4964, groot 71 c.A., 4965, groot 74 c.A., 4966, groot 64 c.A. Afzonderlijk en in combinatie, 9. Het hui* en erf aan den Dijk weg No. 63b., kadaster Sect ie D. No. 1228, groot 1 A., 12 c.A. Te bezichtigen Zatardsg 29 en Miandag 31 Maart 1919 van des na middags 2 5 uur. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantors van voornoemden plaatn- verirangand Nctaris zjjn a.s ZATERDAG vanaf's morgens 9 uur te koop, voor zeer billijken prijs, aan de Groentemarkt. Aanbevelend,, Kweekerij „Rozènlust", Hetloo. KENNISGEVING. De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden dat hij door den President van de Arrondis- sements-Rechtbank te-Haarlem werd b»iast met d* waarneming van h«t kan toor van wijlan Notaris Bseckman, en dat hij als zoodanig onder zijne berusting heeft de minuten,^verleden ten overstaan van de notarissen Hattinga Raven en Beeckman. J. TILLEMA, w-d -Notari*. OndergateSkénde maakt zijn geachte Clientèle be kend dat hij zijn zaak in Vlsch on Comestibles heeft overgedaan aan den Heer N. BLOM. Dankend voor de zoovele jaren genoten gunst, beveel, ik mijn opvol ger ten zeerste aan. F. BLOM, Kanaalweg 155a. Mij refereerende aan bovenstaande, maak Ik'het geacht Publiek bekend dat ik de zaak In Visch on Comes- tibus van den Heer P. BLOM. heb overgenomen. Door een vlugge en nette bediening hoop ik hetzelfde vertrouwen als door mijn voorganger genoten, te mogen genieten. Minzaam aanbevélend, N. BLOM, In Viach en Comestibles, KANAALWEG 165a De Burgemeester van Helder brengt het ondervolgende ter kennis: De Melange A, die tot 27 Fubrutrl 35 °/0 boter en 66 margarine be vatte, bevat thans nog slechts 25 °/0 boter en 75 °/0 margarine, terwijl de melange B, waarin 65 °/0 boter ver werkt was, thans nog slechts 50 °/8 botergehalte bezit; Met ingang van 16 tUior is de melange A komen te vervallen én vervangen door een betere margarinesoort welke den naam zal dragen van SUPRA- MARGARINE. De melange B zal dan nog slechts 25°/0 boter bevatten. Tegen inwisseling van een bon'der A-melaügekaai't zal dus niet larfger melangq A, maar wel Supra-Margarlns worden afgeleverd «egen dezelfde prijz n, al* tot dusverre voor de A-melange golden. Met Ingnng »an 24 Maart o. k. (dus na het beëindigen van de 7e periode van het 3e tijdvak der nu geldende Boterkaart) zal de rantsoeneering van Boter worden opgeheven. Tevens vervalt met ingang van laatstgenoemden datum de bepalingen betreffende het karnverbod. De thans geldende maximumprijzen voor Boter zullen gehandhaafd blijven tot 1 Mei a.s. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Helder, 15 "Maart 1919. Harrderden in Uw* omgeving iljden, doordat zij te zwakke zenu -vèn hebben, en te arm bloed: Maar ook honderden in ons land en daarbuiten verklaren dat de SANGUINOSE (Vinuri Sanguinosumin vacum nen heeft genezenhunne bloed armoede en zenuwzwakte over wonnen; "ben verkwikkebdén slaap, gezonden eetlust, levens lust en energie teruggegeven. Neemt ook eens eene proef met de SaDguinose! WACHT U VOOR NAMAAK. Priis per flacon f 2.25; 6 fl. f 12.60; 12 fl. f 24.-. VAN DAM Co., DeRiemerstraat2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Helder bij K. ten Klooster, Keizerstraat 98te Texel, Den Burg, J. BuisÖósterend, G. Dros Oud.eschild, Joh. Dros. HAARHERSTELLER. Beproefd middel-tegen het uitvallen en tot bevordering van denhergroei van 't hoofdhaar, blijkt steeds hst baste. Per Oöuoj». go oent Alléén verkrijgbaar bij: Spoorstraat, Coiffeur, V.rpakkinff In 12'/,, 25 an 50 kilo. H. H. Wlnkallera, Banketbakkers en Hotelhouders vraagt prijsopgaaf eifttlnllohtlngon. Groothandel es Speciaalzaak In Natuurboter,- Koningsweg, hoek Hituweilosf, ALKMARR Int. Tal. 167, allosa varkrljgbaar bij SPOORSTRAAT 90. HERSTf LPLAATS voor ollo soorten Machines, Automobielen en Motoren. Metaaldraaierij - ^Smederij. h f 65.— per mille, 61/* ct. per stuk. Lange stokjes Senorita's 5 ct. per stuk. Ffln kort 26 et. Midden grof kort 40 ct. Grof kort 50 ct, "Zeer grof kort 60 ct. Lange Portorico 80 et. Zware en ongesausde Pruimtabak 80 ct. Zeer zware Pruimtabak fl.— per ons. Heerenbaai 80 en 90 ct., diverse Shagsoorten 80 ct., 90 ct. en ƒ1.-, alles per ons. Zendingen naar buiten minstens 1 Kilo, rembours, ongefrankeerd. Win keliers en wederverkoopers korting. ingang Fruithuis o,d. Middenlaan. gewenschte kleur melden, het-laat niet af; het haar wordt niet vet. Prijs per flacon met gebruiksaan wijzing f 1.25 en f 0.35. Verkrijgbaar te Den Helder, bil: H.C.flREEUWER Kalzerstr.W LAMMERS, Zuidstr. 75, L. SCHOONHOVEN, Sp^orstr., 3. WEITSMA, Sp.iuialr. 99, TH, VAN ZUILEN, Spoorstr. AMSTERDAM, B. STUIVER. i&y JRpoffte/ters en. SDrocrCsten -- Gtm/ïëm Ontvangen i Prima afwerking. Billijke prijzen. Aanbevelend, La W. VINKEN, Damaa- en Hearenkleedermakar, Nieuwstraat 49. Ondsr protest van ongeveer 25 dames moet ik nog DONDERDAG en VRIJDAG a.s. de bekende Groote partij AFRASTERINB-PaLCN, lang. 1.30 en 1.75 M., Prikkeldraad en Krammen. Slechts eenmaal zeer kort gebruikt. Zeer billijk te koop in iedere verlangde, hoeveelheid. Prijsopgaaf- wordt 'op aanvraag gaar.no verstrekt door J. NIEUWDORP Woonark „Alpha", Nd.-Holl. Kan., b/d. Willemsluizen, AMSTERDAM. van Jb. BUSSINK, a i i.4o. Varkrljgbaar bij: en je gaat archivaria opdiepen en wanneer je een tijdje later alweer eene andere lief hebberij erop nahoudt, dan komt er van je klassieke vormiDg niet veel terecht. Op een goeden dag vond hij, dat het eigenlijk zonde was van zijn tijd, dat tref je meer bij menschen, die tijd in overvloed hebbenen dat de maatschappij er niets by verliezen zou, als hij de studie maar aan kant zette. Hij had meer lust om te reizen, verbeeldde hy zich. Natuurlijk kreeg hij daar ook ten laatste genoeg van, en het eind van het lied was dat hy aan eene gemeentesecretarie te land kwam tot ook dat hem ging vervelen, en hy begon te be- griipen, dat hij zyn tijd voorbij had laten gaan. Het was te laat om weer van voren af aan te beginnen, en zich een carrière te scheppen. Met de noodzakelijkheid zou allicht de lust ook wel gekomen zynmaar als je het niet noodig hebt, en ver schillende liefhebberijen nemen nogal tyd in beslag, dan zijn goede voor nemens niet van langen duur. Wat nu zijn karakter, zijn innerlijk betreft, voorzoover het niet is op te maken uit de korte omschrijving van zijn levensloop, dat is een moei lijker geval. Iedereen vindt hem een besten vent, en inderdaad is hy steeds te vinden als hy je een dienst of een genoegen kan bewijzen. Ik heb zoo het idee, dat daar door den een of ander nog wel eens misbruik van wordt, al heeft hy zich er nooit over beklaagd of over uitge laten. Hij is wat traag van nature, wat gemakzuchtig; toch, als het er op aankomt en hij in het een of ander belang stelt, kan hij enthou siast worden en zich geheel geven. In den omgang is hij bijzonder gemakkefljk. Maar wee, die hem te na komt in zijn sympathieën 1 Ove rigens beschikt hij over een goed gezond verstand, is belezen en op de hoogte van zijn tijd, kan gezellig praten, en is voor alle mogelijke sport en spel te vinden; en alles wat hij. .doet, .doet hy gewooniyk goed. Over het geheel dus een aan genaam makker en een goed vriend. Dit zijn de uiteriyk waarneembare karaktertrekken, maar voor de rest, wel, karakterstudie is moeilijk I Tal van menschen, wien je karak ter toedicht, blijken als het er op- aankomt lammelingen. En tal van anderen, die je om hunne bescheiden heid bijna over het hoofd zoudt zien, beschikken over eene latente energie die bergen verzet. En ook wat betrouwbaarheid be treft, zijn er van die misrekeningen. Huib staat vrijwel alleen op de wereld. Weliswaar heeft hy nog eene zuster, getrouwd met een zaken- mensch ergens in Indiè, maar India is ver. En dan nog wat ver wyderde neven en nichten, die hy niet «verloopt. Dit alzoo ten aanzien van zijné aangelegenheden en betrekkingen. En voor de rest, wel het is bij zonder moeilijk, de noodige delica tesse in acht te nemen, en over intieme dingen-te'schrijven, zonder meer te vertellen dan je kwyt wilt zyn. Ieder heeft zijn jonge jaten'idealen en idyllen doorleefd, oogenblikken gehad van onbezorgde vreugde en teleurstellingen van grievenden aard. En in vele gevallen heeft hij eerder het hart dan het verstand de leiding Boo hééft Huib ongetwyfeld ook zijn roman doorleefd, meen ik te mogen aannemen. Het zou "me" niet verwonderen, als er ergens in zijn binnenste eene wonde plek ïs die meetelt voor de bezadigdheid, waarvan hy in vele opzichten blijk geeft, en als niet eene desillusie een belangryk hoofdstuk in zijn leven heeft afgesloten. Maar laat ik hier nu niet' vefder op ingaan. Ik meen te mogen vol staan met het voorgaande, in de hoop, dat de lezer zich eenigszins eene voorstelling van hem zal kunnen maken. Wel zou ik er nog bij kunnen voegen, dat voorzoover mij bekend hij geene vriendschappelijke relaties onderhoudt met dameskennissen. 't Was dus wel een by zonder geval, den volgenden dag, toen by bij zijn thuiskomst een briefje op tafel vond, geadresseerd door eene keurige dameshand. Dit op zichzelf is nu wel niet zoo vreemd, want sedert meer "en 'meer' de -dames bezigheid zoeken op kantoren of ten algemèenen nutte, zegt de hand van het adres al zeer weinig voor den inhoud van een brief. Maar meeet kan je dit al zien, zoo niet aan het formaat, zacht getint, met een mono gram en relief, duidende op corres pondentie van particulieren aard. „Gelukkige kerel!" schertste ik; „alweer een billet-doux „Wel, waarom niet; zoo ont vang ik er iederen dag minstens een dozyn! Als enfant chérie kan. je 't al niet met minder doen, zonder je verongelykt te gevoelen." Hy keerde het briefje eens omen om; en terwijl hy met-zyn- zakmes het voorzichtig opensneed: „jeexcu seert me wel even? Al lezende zag ik hem zijn wenk- brouwén ophalen, en een bedenkeRjk gezicht zetten. „Is 't bijzo*der ernstig? Schrijft zy je af, heb je een attentie ver zuimd, of"... Wees nu niet zoo allemachtig geestig I" viel hy me in de rede, terwyi hy m« hét briefje toeschoof. „Vertel me liever eens, wat jy daar van denkt en wat je me raden zoudt?" IV. Een flinke loopende dameshand, duidelijk, de letters goed op pooten, zonder dunne-of verdikte halen, ty pisch Engelsch. 't Briefje was geadresseerd aan Hubert van Bréiikelen Esq., en luidde als volgt? Waarde Heer, U zoudt den heer Brookley zeer verplichten met een kort onder houd betreffende particuliere aan gelegenheden. Mocht U dit kunnen schikken, dan. zalhet hem aan genaam zijn U te ontvangen in het Hotel des Pays Bas, doch indien U dat geriëflyker mocht zyn, zal by zich gaarne te Uwent vervoegen op door U aan te geven tyd. Een gunstig antwoord gaarne wachtend, by voorbaat besten dank voor de te nemen moeite." Het was geteekend: Florence E. Brookley. Dat leek me een moeilyk geval Al was dan zop'n onderhoud nutter loos, het ging toch kwaiyk aan een beleefd briefje, en van eene dame nog wel, zonder meer afwijzend te beantwoorden. Enfia, hy moest het zelf maar weten I „Dat is eene quaestie van lief hebbery," zeide ik. „Ik kan je moeilyk raden, of je al dan niet je dient te leenen tot de ydele adspiraties van dien schoensmeerpotentaat." Inderdaad, wat giDg hem die kinderlijke begeer,igheid aan van zoo'n parvenu, verlegen om eert stelletje voorouders? Maar aan den anderen kant: hetj moest toch ook wel eena interessant zyn om kennis te maken met zoo'n dollarkoning dat was neg eens wat afwisseling in de eentonigheid., van het dage- ïyksch leven. De nieuwsgierigheid won het natuuriyk. Zoo'n interview kon wel KOOfT I 6.50, gotdkeoper in gobruik dan gas en stsankool. Koningstraat. GROOTE SORTEERING. LAGE NU gegarandeerd zonder scha doU-ij-k e bestanddeelen, kleurt gHJ* of rood hoofdhaar of baard dadëïyk ZWART, BRUIN of B frO-N;D, |*mzoK ifN Geachte heer Redacteur! Naar aanleiding van het ingezon- dene van den heer C. Bakker, diène als 'slot der polemiek, dat door mij de heer Luidinga, als zijnde de oudste in leeftyd, het eerst werd genoemd, doch óók, omdat deze heer bij my kwam met een ingezonden stuk ter mede-teekenin'g. - Waar dit, hoewel volkomen ware feiten gevende, zich röljns inziens evenals met de beide stukjes van den heer Bakker hét geval was schier uitsluitend in persoöniykevargumen- ten verloor, meenden wy in overleg eene. andere redactie er aan te moeten geven. Tot slot wensch ik'te constateeren, dat, al gebruikte de heer Bakker nóg zulke dikke woorden en peraooDiyto aantijgingen, hy er niet in geslaagd ia ook maar een énkel aangetoond feit te ontzenuwen. Met de meeste hoogachting en dank, Uw dienaar, lf ;W. A, SWATERS. UIT DEM OMTREK. Tex«l, 19 Maart. Voor de ondernemende eigenaars dermosselen- en '0i8cHtookèrij1"die hun kostbaar gebouw Maandagavond in vlammen meesten zien opgaan, ia dit gebeuren een geduchte tegenslag. Bfegin Januari pas werd hoopvol met 't werk aangevangen, dat voor velen een bestaansmiddel kon zijn. De oorzaak van den brand is zelfs niet te vermoeden. In drie dagen tljds was er vuur noch licht in 't gebouw geweest. Al spoedig na 't uitbreken van "dén brand was de spuit van OudeSchild op 't terrein. Zij kon aan 't laaiende gebouw zelf weinig aaeer uitrichten, doch wist uitbreiding 'Van 't gevaar te voor komen. Op 't terrein was ook de burgemeester aanwézig. Naar wij vernemen was 't gebouw met inhoud, op beurspolis verzekerd. De boot, welke onlangs met Duitsche schipbreukelingen naby den Eierlandschen vuurtoren landde, ia te de Cocksdorp verkocht geworden. Een spelend kn&apjè-£éraakt met één been onder een voorbyiijdende kar. Men moest den jongen huis waarts brengea. Bij onderzoek bleek 't been niet gebroken, doch eenigszins gekneusd te zijn. Naar wij vernemen, zal .in den komenden zomer het badhotel„ Prinses Juliana", geëxploiteerd worden 'door den heer P. Kikkert. eeos léuk ;zyn, kwam het ónls voor. En na wat over en weer praten, besloot Huib eön toestemmend ant woord te zenden. Hij schreef dus, dat naar hij vreesde, hy den heer Brookley niet veel inlichtingen zou kunnen verstrekken; maar mocht deze niettetnin een persoonlijk onder houd wenschen, dan zou *t hem aangenaam zijn hem te ontvangen, lederen middag tusschen vieren en vijven zou hy hem thuis kunnen treffen. Het spreekt vanzelf dat ik ook van de jiarty^zou zijn. Ik zou de eerste dagen prompt vier uur op- loopen, om zoo mogelijk mee te profltéerón van het'cóptreden van mr. Brookley. AZou je er niet een zaakje uit kunnen slaan gaf ik in overweging. „Je zoudt hem aan wat relieken kunnen helpen van zyn roemruchtige voorouders, voor een redelyken prys. Je kunt best wat missen van al dien ouden rommel, die de moeite van het schoonhouden niet waard, is: wat antieke wapens, wat gebarsten pulletjeB en wat bibelots die je maar in den weg staan." Maar daar wilde hij niet van hooren. 't Moest een aardigheidje blyven, de kennismaking met den dollarkoniDg. ,.Als. er. business bij kwam, dan was er geen aardigheid meer aan. iWordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4