COURANT HERMANÜYPELS, GEMEENTERAAD VAN HELDER, lij rij'M illi soiilijkt nichten, ni btiioitiiiilin. Hsliirscfai Meubeltransport- en SldHBlemtaiei. F.C.i.1. HAAGEN, Spuistraat 8. «u 6068 DONDEROAO 27 MAART 1819 47a JAAROANQ JltHover i C. Dg BOER Jr.i Maldar. Oplaag 7000 ax. Aboaoamantaprlja i In da »lid 1 1.10, par poal f 1.36, Baltanlaod 1 2.35. Loaaa -»■ 8 et. AdaariatiUtn parlragal 16 ot. 10 Oorlogaioaalag Bericht. Aan anzn ibonnó't np hl blauwe Modebled meken wlf baktad, dit dl nhenementeprlje mil Inging van I April mpl 10 caalt par kwartaal wordt ver- hoogd an dan la: Binnen da gemeente. I 0.0f Iraaeo par pnat I 1.00 par kwartaal. BUITENLAND. Da Vrsdatconfaranlla. Naar uit Para's wordt gemeld, zul len de delegaties der mogendheden hun uiterste best doen ten einde het verdrag (van den defioitieven wapen stilstand of den voorloopigen vrede?) binnen een week gereed te hebben. Het besluit wordt toegeschreven aan den stijgenden ernst van den toestand. De wapenstilstands-commissie te Spa heeft de Duitsche regeering uit genoodigd een commissie van ten hoogste 6 personen naar Versailles te sturen, om over de flnancieele regelingen te onderhandelen. Os Adrlatftahs quaastia. Inzake het geschil tusscheo Italië en de Zuid-Slaven zal volgens de «Daily Tel." door president Wilson een voorstel worden gedaan, dat nog niet nader omschreven kan worden, doch waarschijnlijk hierop neerkomt, dat aan Italië, indien het afstand doet van de aanspraken op Zuid- Slavisch gebied (in de eerste plaats zeker wel Fiume) krachtigen steun voor de financiën wordt geboden. Dc Duitscha schspsn. Het eerste gedeelte van de uitge leverde Duitsche handelsvloot, dat aan Engeland is toegewezen, is Donderdag te Leith aangekomen. De andere vaartuigen zullen volgen. In totaal komen er 100 schepen. Os revolutie is Hoegarlje. Berlijn, 25 Maart. De Neue Tag, d.w.z. het Fremdenblatt, dat sedert twee dagen van naam veranderd is, verneemt van een ooggetuigen het volgende uit Boedapest: De verandering heeft zich niet zoo rustig afgespeeld als gemeld is. Het was een echte revolutie en gedurende den geheelen nacht van Vrijdag op Zaterdag is er geschoten, waarbij ook veel dooden en gewonden ge vallen zijn. Alle treinen werden door de troepen van de roode garde afge zet en bij het hoofdstation waren kanonnen opgesteld. In de stad schoolde de menigte herhaaldelijk aarhen en vele officieren werden hun onderscheidingsteekenen afge nomen. Op eenige punten van de van de stad z(jn winkels geplunderd, vooral levensmiddelen- en juweliers winkels. Vele personen probeerden Boedapest te verlateD, maar het ge lukte slechts weinigen weg te komen. Deze werden op het station door matrozen van alle. levensmiddelen en sieraden beroofd. Ouitschland. Ontwarp-rljksmarlne. Bij de Nat. Verg. is een ontwerp ingediend voor de vorming van een voorloopige. rljksmarine, welke tot de vorming van wettelijke weermacht de Duitsche kusten kan beschermen, m\jnen opruimt, de zeepolitie uit oefent, steun verleent aan de scheep vaart en het zee verkeer beschermt, de ongestoorde uitoefening van de visscherij mogelijk maakt, in yer- eeniging met de ryksweer regeliogen van de rljksregeering het noodige gezag bijzet en orde en rust hand haaft. Deze voorloopige rijksmarine zal op democratischen grondslag gevormd worden uit vrijwilligers. Een „opstootje". Te Witten a. d. Rijn hielden arbeiders uit Witten en Annen Maandag voor het gebouw der „Wit- tener Volksztg." een betooging naar aanleiding van een in dit blad ver schenen artikel. Daarbij werd een politieagent door een uit de menigte geworpen handgranaat doodeiyk ge wond. Er ontstond nu een algemeen gevecht. Elf personen werden door geweerschoten en bandgranaten ge dood, 83 gewond. FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY M. V. SNOEK. RUSlAND. 0« bolsjewiki In hst zuldaa. Reuter's correspondent te Jekate- rinodar meldt: Er is geen tijd te verliezen, als Rostof aan de Don, Novo Tsjerkask en het kolengebied van de Donetz met zijn netweik van spoorlijnen moet worden verdedigd tegen de bolsjewiki, die reeds-op ca. 40 mijlen van Novo Tsjerkask staan. Zij heb ben den hoofdweg ten oosten van het kolenbekken afgesneden en blij ven naar het zuiden oprukken, in weerwil van enkele plaatselijke tegen slagen. Bjj de moeilijkheden der verdedigers komen nog de epidemieën Zoowel in de steden als op het platteland heerscht in het Dongebied de typhus. Alle scholen, restaurants en bioscopen zijn in hospitalen herschapen. Dagelijks komen er honderden patiënten binnen. De Lokal Anzeiger meldt dat er te Berlijn officieele beribhten uit Koerland zijn ingekomen, waarin van de wreedheden der Lettische bolsjewiki gewag wordt gemaakt. In Mitau moet het bar zijn toegegaan vrouwen en kinderen moesten in koude en sneeuw 60 Km. te voet naar Oeskoel afleggen. Zij, die te zwak warep, werden doodgeschoten. Spanja. Te Barcelona is de algemeene sta king uitgeroepen. Het tramverkeer en alle industrieele bedrijven staan totaal stil. Te vijf uur hedenmiddag is de staat van beleg voor Barcelona afgekondigd. Het is mogelijk, dat hij onmiddellijk over geheel Spanje wordt uitgebreid. Eogaland. 08 dienstboden. Een groot aantal meisjes, waarvan het meerendeel in munitie-werkplaat sen gewerkt hebben, hebben in Kingston (Surry) een vergadering voor dienstboden bijgewoond, om te spreken over een nieuw loontarief en nieuwe arbeidsvoorwaarden, opge steld door de adviseerende commissie van het ministerie van arbeid. De voorzitter van de commissie zeide dat het voorgestelde minimum loon voor een meid-alleen van 18 jaar 20 zou bedragen. Van verschillende kanten kwamen hierop uitingen van verbazing en riep men, dat dit te laag was. De voorzitter zeide daarop, dat de meisjes meer moesten zien te krijgen, als zy konden, maar dat zij niet met minder genoegen behoefden te nemen. Een van de meisjes ant woordde hem toen: «Wat geeft dat? Een mevrouw zal niet meer geven als zy er niet toe gedwongen wordt." Vier dienstboden werden daarop aan de commissie toegevoegd. Onder de wenschen, die de vergadering te kennen gaf, waren de volgende: De dames die willen dat de meisjes een bepaalde kleeding dragen, moeten die zeiven bekostigen, eveDals huispan toffels. De dames zijn verplicht voor een goed onderkomen en goed eten te zorgen. De dienstboden moeten een halven dag vrij hebben in de week en eiken dag twee uren vrij. Dienst boden moeten betaald worden vol gens de siderische en niet volgens de. kalendermaand. Anderen pleitten weer voor een betaling per week. Toen de voorzitter ten slotte vroeg, of de meisjes bereid waren, zich als dienstboden te verhuren, werd er in koor geroepen«Ja, als de voorwaar den beter zijn!" Sroote Engeliohe luehtichepen. Engeland bezit op het o ogenblik twee reusachtige luchtschepen, de R 83 en de R 84. Dit laatste schip is 665 voet lang en 80 voet in diameter en heeft een inhoud van 2.000.000 kubiekevoet. De proeven met deze twee reu- zenschepen zijn zoo uitermate goed geslaagd, dat het Engelsche gouver nement opdracht gegeven heeft tot het bouwen van twee luchtschepen die de bovengenoemde nog verre zullen overtreffen. Zij worden n.1. 800 voet lang, met inhoud van 3.000.000 kubiekevoet. Zy zullen worden voorzien van zes motoren, tezamen meer dan 1800 P.K. Ver wacht wordt dat de nieuw te bouwen luchtschepen een dooden last kunnen 7). Ilc Jas juisb halfweg mijn kin, en voor de andere helft zat mijn gezicht nog m -de zeep. Maar ik lei mgn scheermes neer en ging er even by zittenen een en al verwachting, repliceerde ik met een veelom vattend: «En r; en?" Me dunkt het rr duideiyk genoeg. Zjj schrijft me, dat haar vader nog niet heelemaal in orde is en dat de dokter vindt dat hij nog niet moest uitgaan. Daarom heeft h(j haar opgedragen, mij namens hem te bedanken voor de gastvrijheid van gisteren. En als het van mijne moeite niet te veel gevergd is, zou hij me willen vragen of ik hem in het hotel eens zou willen bezoeken. Wilde ik meteen de lunch met hen gebruiken en mijn vriend medebren gen, dat zou hem dubbel aangenaam zijn. „Voilül" Het is dus maar de vraag wat we doen zullen - «Wij gaan natuurlijk!" zeide ik gretig. Maar het was of zijn enthuaiaame opeens bekoeld wasalsof hem iets inviel. Em nu was hy 't, die vond dat ik me eerst maar verder moest scheren. - «Doe je daar altijd zoo alle machtig lang over?" vroeg hij,toen ik er eindelijk mee klaar was en met de hand overal mijn gezicht nog eens opstreek, om te voelen of ik wel goed schoon was. Ik had er, inderdaad mijn t(jd over gedaan, langer dan.gewoonlijk. Maar zelden ook, had ik zoo critiscb de gladheid van mijn kin en van mijn wangen beproefd tot ik eindelijk vond dat het er mee door kon. Scheren ja, dat kan de domste barbiersbediende, maar zoo scheren dat je fatsoenlijk voor den dag kunt komen en Je in damesgezelschap vertoonen, dat is ieders werk nog niet! Maar ik was er dan nu mede ge reed, en toen bespraken wij het briefje van juffrouw Florence. Huib, die er eerst zoo over opgetogen scheen, deed nu net of hij 't nog niet met' zichzelf eens was en er nog eens ampel over denken wilde of het wel geschikt zou zijn om te gaan en verplichting te maken. Ik zeide toen maar niet veel meer, want ik begreep dat dit maar smoesjes waren en dat het toch op .gaan" zou uitdraaien. En natuurlijk, we gingen Zoo geviel het dus, dat wij tegen koffietijd ons opmaakten naar Pays- Bas. Wij werden daar in een ont vangkamer gelaten, en al spoedig kwam juffrouw Brookley binnen. Zij begroette ons. hartelijk en verzocht ons mede te gaanwe wilden het vervoeren van 80 ton, waarvan de helft zal kunnen worden gebruikt voor passagiers en lading. BINNENLAND. Nederland en Belgll. Men meldt uit Brussel aan de N. R. C.": Het socialistische Seoaatslid La Fontaine, tevens afgevaardigde ter conferentie te Parijs om er de orga nisatie van den volkenbond te bestu- deeren, heeft ons in verband met de vraagstukken betreffende de Maas en de Schelde en het kaDaal van Ter- neuzen gezegd, dat er geen sprake is van annexatie van gebied, maar dat er een internationale regeling getroffen moet worden, waarbij aan België de volle beschikking over die waterwegen gegeven wordt. Het be treft hier niet zoozeer een politieke dan wel een juridische kwestiehet is de toepassing in het internationale recht van het beginsel van het recht van doorvaart. België, zich tot kam pioen van deze kwestie makend, ver dedigt een belang, dat een gemeen schappelijk belang is van alle volkeD, wier gebied en havens geen natuur lijken toegangsweg tot de open zee en degroote wereld-verbindingswegen bezitten. Tot de volken, die in deze positie verkeeren, behooren Polen, Bohemen, Servië, Zwitserland. Ik herhaal, dat wij niet tegenover een politiek vraagstuk, maar tegenover een juridische kwestie staan, die in het algemeen belang opgelost moet wor den. Dt Scheepvaart. De „Rembrandt", van de Stoom vaartmaatschappij Nederland, is Dins dag, na een reis van 40 dagen, van Batavia te Amsterdam aangekomen. Dit schip heeft, behalve passagiers, o.m. 14,000 balen koffie en 7000 kis ten thee aangevoerd. Het eerstvolgende stoomschip, dat van Java wordt verwacht, is de ..Kawi", van den Rotterdamschon Lloyd. Dit schip brengt eveneens passagiers en verschillende koopmans goederen meq. Het kan ongeveer 3 April te Rotterdam aankomen. Het ostwarp-Arbsldsvst. Het door de regeering aangekon digde ontwerp Arbeidswet is door den Ministerraad goedgekeurd en heeft gister het Departement van Arbeid verlaten. Het wetsontwerp heeft in hoofd zaak ten doel den 8 uren dag, met een maximum arbeidsduur van 45 uren per week in fabrieken, werk plaatsen en kantoren in te voeren en verder den arbeidsduur ook buiten die inrichtingen (o.a. ook in winkels, apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen) te beperken. Het ontwerp bevat een bijzondere regeling voor den arbeid in brood- bakkerijen, maar betreft niet den landarbeid. Het ontwerp van een nieuwe Ge zondheidswet en daarmede verband houdend ontwerp tot reorganisatie van het College van Bijstand, bedoeld bij art. 35 der woningwet, zijn gis teren aan den Raad van State ge zonden. Da gouvarsaur-gsnsraal van Ntd. ladil. Naar men aan de «Nieuwe Crt." uit Batavia meldt, worden in strijd met hetgeen een der Indische bladen verzekerde, de geruchten, dat de gouverneur-generaal, graaf Van Lim burg Stirum, zal aftredefl, voortdu rend stelliger. Staatscommissie voer da paoht. Zaterdagmiddag heeft de Minister van Landbouw in diens departement de Staatscommissie voor de pacht, welke tot taak heeft te onderzoeken of de regelen, die het afsluiten van pachtovereenkomsten beheerschen, thans herziening behooren te onder gaan en met name of de bestaande bijzondere tijdsomstandigbeden aan leiding geven om opdrijving van.de huurprljzeu van landerijen tegen te gaan, geïnstalleerd. Bolsjewistischs propagatda. De politie te Rotterdam heeft op aanwijzing van een Amerlkaansch officier aan de Maashaven een Duit- scher gearesteerd, die onder daar vertoevende Amerikaansche soldaten bolsjewistische lectuur verspreidde. Ingezonden mededeellng. HELDER. OAMES-K LEEDERMAKERIJ Mantelcostumas, Mantels, Rokken, uitsluitend naar maat. Chique coupa. Eagaltobs stoffsn. Billijk In prlje. De man is ter beschikking van den vreemdelingendienst gesteld, terwijl een aantal pamfletten in beslag ge nomen zijn. Tagsn gabrulk van saocharins. Het college van directeuren van keuringsdiensten heeft, in een adres aan den minister van landbouw, dezen met aandrang in overweging gegeven «terug te komen op het voornemen om met saccharine ver mengde suiker voor de bereiding van eet- en drinkwaren te doen verstrekken en liever aan de fabri kanten een gedeelte van de voor hun bedrijf benoodigde suiker zonder saccharine beschikbaar te stellen". Het college is overtuigd, „dat eet- en drinkwaren moeten worden beschouwd als ondeugdelijk van samenstelling in ,den zin der ge meente-verordeningen op de keuring van eet- en drinkwaren, wanneer zij saccharine of andere kunstmatige zoetstoffen bevatten. Deze opvatting, die gedeeld wordt door de practijk, zooals blijkt uit de eischen, welke sedert jaren voor limonades, jams, vruchtenwijnen, enz. gelden en in overleg met de fabrikanten dezer waren zijn vastgesteld, vindt ook steun in de bestaande jurisprudentie. Het college heeft in zijn jongste vergadering dan ook moeten besluiten, den fabrikanten van limonades en dergelijke artikelen mede te deelen, dat zijne leden in hun ambtsgebied den verkoop van met gesaccharineerde suiker bereide eet- en drinkwaren niet zullen toe laten en met alle hun ten dienste staande middelen uit de consumptie zullen weren." Kristal an patantsodi. Voor kristal- en patentsoda is vaat gesteld een maximum kleinhandel- prlja van 9J ct. p. p. Valscba Duitscha bsakblijstten. Te IJzendljke zyn aangehouden twee personen uit Bergen op Zoom, verdacht van uitgifte van valsche Duitsche bankbiljetten. Op hen werden 39 biljetten van 1000 Mark gevonden. Zij zijn naar Middelburg overgebracht. TWEEOE KAMER. In de zitting van Dinsdag werd de behandeling der belastingontwer- pen voortgezet. De Minister van Financiën deelde mede te overwegen om 5 pet. van de opbrengst der O. W. belasting ter beschikking van de gemeenten te stellen. wel verontschuldigen, dat mr. Brookley ons niet zelf had kunnen ontvangen Al wenschten wy den man geen kwaad, wy voor ons zouden het zelfs niet erg gevonden hebben als by in plaats van. z(jn kamer het bed had moeten houden. Zoodat wij ons met het gezelschap van uitsluitend de jonge dames hadden moeten verge noegen. Maar, dat behoefde niet. Juffrouw Florence ging ons - voor □aar oen kamer, die er gerieflijk en gezellig uitzag en waar niettegen staande het zachte weder nog een vuurtje brandde in den haard. Er stond iemand geleund tegen den schoorsteenmantel, en in een leun stoel zat een oudachtig heertje dat by onze komst opstond en ons tege moet kwam: dat was dus mrBrookley, de vermaarde schoensmeer-koning 1 Daar was niet veel koninklijks in zijn optreden en in zijn uiterlijk. Eerder geleek hij me een deurwaar der in ruste, of een ambtenaartje op pensioeniets bijzonder eenvou digs, stommig gekleed, kort en dik, nogal gemoedelijk zoo op het oog. - «Daar zijn dan onze vrienden van gisteren, papa," zeide juffrouw Florence, «die ons zoo aardig ont vangen hebben." - «Bijzonder aangenaam, kennis met Ui te makenzeide hy, terwijl h|j met uitgestoken hand ons tege moet kwam. „M|jne dochter heeft m|j verteld van uwe gastvrije ont vangst, en ik gevoel my buitenge woon verplicht voor den gezelligen van Dinsdag 25 Maart 1919. Afwezig de heeren Michels, De Zwart, Baak (later aanwezig). Notulen (7, 8 en 9 Januari 1919) worden vastgesteld. Aan de orde zijn: Ingekomen stukkan an mtdsdaallngsn. Bericht van aanneming der be noeming van: a. A. H. van Aken, als onder wijzeres aan school 5; b. J. Visser, als opzichter-teekenaar aan het Bureau van gemeente werken. Goedkeuring op: 1. het Se schoolgeldkohier, dienst 1919; 2. de Raadsbesluiten van: 6 Febr. tot aankoop van grond in den Helderschen Polder; 6 Febr. tot aankoop van een huls en erf aan de Weststraat 6 Febr. tot het aangaan eener tijdelijke geldleeniug van f 800.000. - 6 Febr. tot onderhandsche ver huring van grond; middag dien U den meisjes bereid hebt. Het spijt me erg, dat ik de kamer moet houden en U heb moeten vragen om mij hier in de gelegenheid te stellen U te ontmoeten, 't Is heel vriendelijk van U, dat U de lunch met ods wilt gebruikonals er soms het een of ander is daar U bijzonder van houdt, U hebt het maar voor het zeggen. Voorzoover bet voor geld en goede woorden te krijgen is De meneer aan den schoorsteen kuchte even. _Oh ja, dat is waar ook! Laat ik de heeren even met elkaar in kennis brengen," vervolgde Mr. Brookley. De meneer aan den schoorsteen draaide zich halverwege om, knikte stijfjes en kneep 2ijn monocle in het oog, toen onze namen genoemd werden. Wy negen het hoofd even. «Prins Lorch zu Breitenatein zeide Mr. Brookley op een toon als of hy niet andera gewend was dan dag aan dag met de „upper ten' om te gaan. Dat was een dag van verrassingen. Eerst de kennismaking met een dol lar-potentaat en dan nog zoo onver wachts met eenechteD, onvervalsch ten prins; een uit den Almanachde Gotha, aan wiens authenticiteit niet te twijfelen valt. Eigenlijk al te veel eer zoo opeens, voor eerzame bur gerlieden. De prins scheen daar zóó over te denken, kwam het mij voor. H|j nam ons eens op, zoo impertinent als alleen een „Durchlnucbt" of een parvenu zich kan veroorloven, en 25 Febr. tot het verleenen van een credlet van f 1500.— aan de Vereenlging „Kindervoeding"; 25 Febr. tot betaling uit den post van onvoorziene uitgaven der be- grootïng, dienst 1918. Worden voor kennisgeving aange- Adres van A. K. Kokelaar en 67 anderen, houdende verzoek in 1919 de kermis te doen doorgaaD. Adres van de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Helder" te Helder, houdende verzoek het voorschot voor woningbouw aan den Brakkeveldweg met hoogstens f 50.000.— te willen verhoogen (dus te brengen van f335.000.op ten hoogste f385.000. Adres van de Commissie tot voor lichting by Beroepskeuze houdende verzoek een subsidie van f 500.— tot dekking der door haar te maken onkosten. Bovenstaande drie adressen worden in handen gesteld van B. en W. om prae-advies. Ontslag. Verzoek om eervol ontslag van A. C. M. Oosterhout, als onderwijzeres aan school 3, V. J. van Vessera Dekker, als onderwijzeres aan school beiden met ingang van 1 Mei 1919. J. C. Becker, als leeraar aan de Zeevaartschool en Visscheryschool, met ing. v. 1 April 1919. Eervol verleend. De heer Bok vindt den ontslagtermijn voor den heer Becker wat kort. De Voor zitter zegt, dat het ontslag tegen 1 Maart was aangevraagd en een maand is verlengd. Belastingkohier Ter vaststelling worat aangeboden het 8e kohier der PI. Dir. Bel. naar het inkomen, dienst 1918 (f 2279.07J). Vastgesteld. Nat. Congrss voar VskenderwIJt. Voorstel om te besluiten, dat deze gemeente als lid van het Nat. Congres voor Vakonderwijs zal toetreden. Aangenomen. Visehafalag Voorstel tot verhooging der be looning voor schoonmaak van ?iet hulpafslaggebouw van den Viseh afalag. Aangenomen. Zie vorig nummer. Politieverordening. Voorstel tot aanvulling van de Algemeene Politieverordening voor deze gemeente. Aangenomen. Zie vorig nummer. Conalarge U. L. 0. Sohool. Voorstel betreffende de aanstelling van een conciërge aan de school voor U. L. Onderwijs aan de Molenstraat. Aangenomen. Adrot Dsnker. Voorstel om afwijzend te beschik ken op het verzoek van W. DeDker, om kwijtschelding van de door hem terug te betalen f 46.50, wegens te veel ontvangen salaris. Aangenomen. Zie vorig nummer. Suboldlo lisbond. Voorstel betreffende het verzoek van den LJsbond Hollands Noorder kwartier om een jaarl|jksch subsidie uit de gemeentekas. (Zie Yorig nummer). Aangenomen conform prae-advies. Onbswoonbtirvoiklarlng. Voorstel tot onbewoonbaarverkla- rlng van perceel Heersteeg no. 4. Idem. Warmwitofvoorzlsnlng. Voorstel tot opheffing van den dienst der Warmwatervoorziening met in gang van 1 April 1919. (Zie vorig nummer). De heer Zondervan stelt voor dezen dienst op te heffen met 1 Mei inplaats van 1 April. Op het oogenblik wordt door velen nog v. dit warm water gebruikgemaakt, nog 4500 emmers worden dagelijks gebruikt Ook het advies der Brandstoffen-commissie luidt tot geleidelijke inkrimping en algeheele afschaffing met 1 Mei. Dat is beter dan plotselinge opheffing. De heer Biersteker wil hoe eerder hoe liever van al die crisis maatregelen af. W|j mogen ook wel eens denken aan de fiDantieele ge volgen. De gemeente heeft alles ge daan om de burgerij door den kwaden tyd heen te helpen. Spr. wil het voor stel om de warmwatervoorziening met 1 April op te heffen steunen. De heer De Geus: Het advies van de Brandstoffencora missie was een meer geleideiyke afechafflng. Hierby gold de overweging, dat het zooveel geld aan de gemeente kostte en de dienst toch niet voldoende aan de behoeften tegemoetkwam. We zullen toch tot liquideering vanv&He crisiszaken moeten komen en dan komen allereerst in aanmerking de dingen waar geld by moet. De heer Zonder van merkt op, dat ook wordt voorgesteld het keuken- bedryf met 1 Mei op te heffen. Daar de warmwatervoorziening geschiedt door den motor van de keuken, is het rationeel die ééne maand het bedryf nog in stand te houden, te meer, omdat er werkeiyk nog be hoefte aan is. Het voorstel-Zondervan opheffing van den dienst met 1 Mei komt in stemming'en wordt verworpen. Vóór de heeren Zondervan en Spangenberg. Het voorstel B. en W. wordt nu bij acclamatie aangenomen. Weeshuis. Voorstel tot het aanbrengen van verbeteringen in het Algemeen Wees huis. Het Bestuur van bet Algemeen Weeshuis heeft de aandacht geves tigd op de wenscheiykheidwm eenige vertimmerinnen te doen aanbrengen in het Algemeen Weeshuis. Uit een ingewonnen advies van de Commissie van Bystand blijkt, dat <Je voorge stelde wijzigingen deel uitmaken van bet bestaande plan tot meer alge meene verbetering, zoodat B. en W. met baac. advies om tot pit voering van de voorgestelde werken te be sluiten, zich wel kunnen vareenigen de kosten bedragen f625.—. Conform voorstel besloten. Centrale K«ukan. Voorstel om de Centrale Keuken met ingang van 1 Mei 1919 buiten werking te stellen. (Zie vorig num mer.) Aangenomen. assrentsoenoerlag. Voorstel om met ingang van 1 April 1919 de gas rantsoeneering op te beffen. (Zie vorig nummeri. Hierop is een nader voorstel inge komen der heeren Spangenberg en Zondervan, strekkende om dit voor stel aan te houden, op grond, dat da betreffende stukken te laat zyn ge- >ubliceerd om door den Raad te :unnen worden beoordeeld en de draagwydte ervan na te gaan. B. en W. wenschen echter hun voorstel te handhaven. De heer Adriaans ei vindt alles vóór de opheffing te zeggen, al ware het alleen om aan de misère te ont komen van de rantsoeneering, die zoowel bestaat voor den Burgemeester als voor het personeel der gasfabriek. Maar de Raad zal door dezen maat regel voor eenige gevolgen worden geplaatst, die men onder do oogeD zal moeten zien. Depetrolaumaanvoer is vergroot; de afname daar van neemt toe, ergo verminde^ het gasverbruik, waardoor de kostprys zal stygen. Een deel der gemeente zal ver moedelijk worden geëlectriflceer'd, een paar bioscopen hebben zich reeds van andere bedrljfskracnt voorzien. Door dit alles wordt het gasbedifif ernstig bedreigd en men mag zich afvragen of de gevolgen van dien aard zullen zyn, dat het gewettigd zal zyn voor den Raad om het standpunt in te nemen ivan thans. Is het College in overleg getredeD, vraagt spr. met de technische leiders van het gasbedrijf over de gew|jtigdei toestanden? Hoe staat b|Jv. de tech nische leiding van bet waterleiding bedrijf, welks motoren ook door g^a worden gedreven, tegenover dezen nieuwen toestand? Gebleken i>, dat met een geringe wyziging in de motoren een bedryf kan worden Ingericht voor petroleum-of benzine drijfkracht inplaata van gas. Voor de waterleiding is een uniforme prijs ingevoerd van 16 cent voor 191$. Bij vermindering van gasdebiet zullen ook voor de waterleiding de exploi tatiekosten stygen en het bedryf nog zwaarder belasten. Hoewel sar. van meening is, dat de gasrantsoeneering hoe eerder hoe liever eervol moet worden begraven, vroeg toen heel genadig, of het bij ons in Holland altyd zoo'n „ver- dammtes Wetter" was. Ik kon myn schuldbesef- niet zoo gauw thuisbrengen, maar Huib ant woordde dat het Meteorologisch In stituut desnoods wel voor passender weer kon zorgen, mits er maar tydig op gereflecteerd werd. Dat scheen de prins een erg ongepaste aardig heid te vinden en verder negeerde h|j ons maar; hetgeen m|j uu niet zoo bijzonder verdrietig aandeed. Ik schatte hem op een jaar of vyftig. Het eerst viel een glanzende knikker op, met aan weerskanten zwart pomadehaareen monocle dan, aan een breed zwart linteen knevel k la „es ist erreicht", eD een akelig benepen kin, met een paar lange groeven. Van de oogen despiegols der zielwas niet veel, to zien het eene was half geloken en het andere achter den monocle ver scholen. Glanzend helder linnen, onberispelijk getailleerde erglange gekleede jas, scboeneD met breede gelakte punten, een breede rand manchet uit de mouw, en daar tuBSchen uit handen van een rozig blank, met laDge, dunne, beringde vingers. Alles en alles van iemand „tiró a quatre épingles", maar wat tè gesoigneerd en daarom weinig sympathiek. „Als Mary er is, kunnen we aan tafel gaan," zeide mr. Brookley. «Ik zal eens gaan kykenant woordde juffrouw Florence. «U excu seert me wel even, mr. Lorch?" Want de prins was juist bezig haar een verhaal te doen van 't een of ander, terwyi haar vader zich met Huib en m|j onderhield. Terwyl zij langs ons been ging, keek ze ons tersluiks even aan met iets ondeugends in do oogen byna zou ik gezegd hebben met een blik van verstandhouding. Eerst later heb ik gemeend bot te begrijpen. Nu moest ik het me verbeeld hebben, dacht my, en schreef het toe aan wat coquetterie, wel ver- geeflyk in eene jonge dame die er goed uitziet en die dit zelf weet. «U bent zeker die meneer Van Breukelen, van wien de heer Brookley my vertelde?" richtte de prins zich nu tot Huib, quasi-beminnelyk. «Ik zou het uwe doorluchtig heid werkeiyk niet kunnen zeègen; er zijn er meer van myn naam..." antwoordde deze stug en kortaf. De prins scheen dien toon niet aangenaam te vinden. Of ik wilde of niet, ik moest evon glimlachen om zyn air van beleedigde voornaam heid. Gelukkig redde mr. Brookley de situatie door te zeggen: „Wel natuurlijk is dat de mr. Van Breu- Ingezonden mededeellng. Wis aas nog niat kant, nsma eens prosf mat dt Vertegenwoordiger t zou hy toch gaarne eenige inlichtingen hebben over bovenstaande vragen. De Voorzitter antwoordt, dat men omtrent de gasfabriek nadere voorstellen wachtende is van de heeren Smit Kleine en Rijkes. Van dit College kan men geen voorstellen verwachten omtrent de mogeiykheid van benzine voor den motor; dat is de taak van onzen technischen leider. Dergelijke voorstellen hebben hot College nog niet bereikt. De bioscopen gebruiken op het oogenblik bonzine niet omdat het goedkoop is (de heer Krynen beaamt dit) maar om te ont komen aan de boeien van de gasrant soeneering, en zullen, als het verbruik vrij Is, daar wel van terugkomen. De heer Adriaanse heeft z|jn vragen voorzichtig gesteld. Er gaat een gerucht door de gemeente dat er door verschillende bedryven gedacht wordt aan verandering van bedrijf- kracht en spr. verwacht, dat een be- langryk deel der burgerij zal volgen. En als straks de petroleum lager in prys wordt, zal zy nog meer worden ge bruikt en het gasbedrijf gedrukt De h«er 4 Geus begrijpt niet best 's heore» Adriaanse'a bedoeling. Deze schudt het hoofd over de pryzen van het gas, maar het voorstel is het gas tegen kostprijs beschikbaar te stellen. En wat de industrie be treft, die heeft alt|)d den kostprys betaald en was bovendien gerantsoe neerd. Als die laatste nu opgebeven wordt, zal dat geen reden zyn om niet weer van gas gebruik te maken. We kunnen het toch niet beneden den kostprijs geven. Als wy voort gaan met allerlei sociale maatregelen ils tot nu toe geschiedde, blijft de gaspr|js stygen, dat kan niét anders. De heer GrQnwald begrypt den heer Adriaanse oek niet best. Bedoelt hy of er maatregelen worden genomen, om het gasverbruik weer op te yoeren? Als de toestanden normaal worden, wordt de prys ge regeld zoodanig, dat het bedryf weer voordeel zal opleveren. Op het oogen blik most er geld by. De heer Adriaanse is natuur- ïyk van meening dat uit bet product de kostprys moet worden gehaald. Dat kan op verschillende manieren. De beer de Geus zegtde industrie heeft steeds den kostprys betaald en zou wel dan eerder hebben omgezien □aar andere bedryfskraebt. Neen, dat kon ay niet, want er was geen petroleum of benzine. Nu het er is, grypt ds industrie aanstonds de gelegenheid aan. Spr. vreeBt, dat door ds opheffing der distributie een gewijzigde toestand zal intreden, die van invloed zal zyn op onze productie, indien maer en meer petroleum cn benzine gebruikt wordt. Wat zijn, vraagt spr., de gevolgen der distri butie-opheffing De keer de Geus: Dat de be lemmeringen weg zyD. Véór den ooflog was de pr|js van petroleum len gas gelyk en men dacht er niet aan petroleum te nemen. De heer Adriaanse: Maar do gssprys zal thana niet dalen. De beer de Geus: Als het eene product daalt, daalt ook het auders dat houdt verband met vrachten etc. van overzee. De Tooraitter repliceert (on verstaanbaar). Deze kwestie is, wat de groote ïyoen betreft, in onderzoek by de Commissie. De heer Spangenberg be spreekt het voorstel zyner fractie. (Zie verder Pagina 4.) kelen, van wien ik U verteld heb! dames. U hebt nog geen gelegenheid gehad, maar U moet de meisjes eens over hem hooren; die zyn gewoonweg niet uitgepraat over zyn gastvryheld!" Maar aldus verzeilden we van Scylla naar Charibdis. Want de prins scheen bet minstens overtogen te vinden, dat er in z|jn gezelschap zooveel drukte gemaakt werd vaq zoo'n gewonen plebejer, en keek weer erg zuur. En Huib scheen al dien ophef ook niet erg aangenaam te vüaden. De eenigen die er geen weet van hadden, waren vader Brook ley die het er maar zoo dwaas uitflapte en ik, die met kwaiyk te verontschuldigen „Schadenfreude" de effen gezichten van de twee an deren genoot on me verkneukelde. De onhandigheid van Mr. Brookley, nu en later, beeft ontegenzeggelijk invloed geoefend op den loop van deze historie. Van den beginne aan heeft die aanleiding gegeven tot een antagonisme, dat allengs tot scherper verhoudingen moest leiden. De prins scheen het te hinderen, dat er van ons, en in het bijzonder van Huib, zooveel werk gemaakt werd, ten schads van de deferentie waarop hy aanspraak meende te kunnen maken. En Huib gevoelde zich gefroisseerd door des anderen hautaine allures, afgescheiden misschien van nog andere overwegingen Gelukkig kwam er afleiding. De schuifdeuren gingen open, en op den drempel stonden de beide jongo «Monsieur Brookley estservi!" kondigde Juffrouw Florence aan, mef eene statige buiging. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1