GROOTSTE ZUIVELFABRIEKEN PINKSTER BLOMMEN MARINE SAIATORÜM-FONDS. Antiseptisch en verfrissch end io. GtMEINTERWD VAN HELBEI. ïilV Nieuwste organisatie der in Nederland Zendt orders aan de „Naamlooze Vennootschap Maatschappll tot verkoop van Boter en Kaas" „C ASIN O". ZONDAG 30 MAART, 8 uur, van BAL NA. - Casino-orkest. Ie rang f 1.-, 2e rang f 0.75, 3e rang f 0.50 Advertentiën. Wisselink Alp. Hed. Geheel Ont/Bond. De Verwoester. Depothouders. STIIEUMIEZIU Uitsta# JEN HELDER. Vooruitstrevend VRIJZINNIGEN, Stemt 3 APRIL a.s. Het Technisch Bureau I" te Joure De Bank van Vliegkamp. 4 KEETEN, OPEHBAREflERKOBPIHG ZATERDAG 28 MAART 1919, „HELDRIA". T. van Zuylen, 0PENB«pi« Du w.d.-Notaris TILLEMA, (Vervolg van Pagina 1.) Eerst Zaterdagavond kregen wij de stukken en hebben die nietvo'doen- de kunnen bestudeeren. De voorge stelde prijs van 19 cent vindt »pr. veel te hoog. We gaan tegen den zomer en alles moet op het gas worden gekookt. Spr. stelt voor aen prijs als volgt te bepalen voor inkomens tot flOOO.— min. 12-et. reductie 8. voor inkomens van f 1000.— tot f 1500.- 16 ct. reductie 4. voor inkomens van f 1500.— tot f 2000.- 18**. reductie 2. voor inkomens boven f 2000.— 20 ct. Als de rekening niet klopt, komt dat omdat wij hierover geen bere kening konden maken. De V o o r z i 11 e rDe heer Span genberg heeft ten opzichte van de late publiceering gelyk. Maar de hoofd schotel voor vanavond was de geld- leening, die vóór 1 April door Ged. St. moet zl[jn goedgekeurd. Daarom is tevens dit aan de orde gesteld, en omdat B. en W. een differentieel tarief een ongezonde regeling voelen, is een eenheidsprijs voorgesteld. Dat differentieel tarief was goed in tijden van druk en nood, om elkander te helpen. Nu is de crisis voorbijwü gaan de ruimte in, dus moeten we hoe eerder hoe liever alles weer af schaffen. Gewoonte is den kostprijs te berekenen, kunstmatige instand houding .van de maatschappij is niet goed. Mén moet zich nu aanpassen aan de omstandigheden, De heer Spangenberg repli ceert. De levensmiddelen zijn nog even duur als gedurende den oorlog. De prijs van de petroleum a 25 ct. staat in geene verhouding tot den gasprijs van 19 ct. De Voorzitte-rDeloonen van 1918 gelden ook niet meer. Als de normale toestanden terugkeeren set telt alles zich weer. De heer Yan der Veer vindt het voor vele inwoners onblillijk als de regeling van den heer Spangen berg aangenomen zou worden. De kolenprijs is toch voor arm en rijk ook dezelfde. Dan make men voor de kolen ook een differentieel tarief. De heer Zondervan vraagt of het de bedoeling is dat voor de muntgasverbruikers nu weer de oude bepaling geldt van een minimum afname. De Voorzitter: Neen* die be paling wordt buiten werking gesteld. Hoe minder de muntgas verbruikers gebruiken hoe beter. Of we meer kolen, krijgen,, weten we niet; de zuinigheid zal dan moeten worden gehandhaafd. Gebeurt dat niet voldoende, dan zal de druk worden verminderd of sper uren ingevoerdja, zoo noodig zal de gasfabriek eenige dagen worden at op gezet. De heer Spangenberg: Hoe moeten de menschen dan sten koken? De Voorzitter: Ten opzichte van de brandstoffen voorziening ver koeren wij in vrij gunstige conditie. We hebben de „Adolf van Nassau' de brikettenfabriek. Een paar toegekenden duurtetoeslag te brengen van f 75.— op minstens f 100. Burgemeester en Wethouders stel len voor op dit adres afwijzend te beschikken. De heeren Zondervan c.s. zullen gezien de discussies in den Raad en de verwerping van hun amendement, geen nieuwe voorstel len indienen, doch willen geacht worden te hebben tegengestemd. De heer Biersteker spreekt er zijne verbazing over uit, dat eene categorie ambtenaren nog weer met een zoodanig verzoek tot den Raad komt. Waar is aldus de grens? vraagt spr. Uit eerbied voor de be sluiten van den Raad dienen "de heeren, die den vorigen keer de discussies verdaagden, thans voor te stemmen. De heer Zondervan: Het ligt niet op den weg van den Raad dit adres voor kennisgeving aan te nemen. Als het een voorstel van B. en W. betrof, was het iets anders. De heer Baak heeft den vorigen keer ook gestemd voor het voorstel dezen toeslag aan ongehuwden te geven. Dat het andere voorstel met 1 stem meerderheid is aangenomen, is teleurstellend; wij dachten niet, dat dit zou gebeuren. Het besluit is niet toegepast zooals wij meenden dat zou geschieden. De heer Adriaanse wenscht het besluit van den vorigen keer te eerbiedigen en zal thans voor het voorstel stemmen. In stemming gebracht, wordt het voorstel van B. en W aangenomen, Tegen de heeren Spangenberg, Spruit; Baak en Zondervan. DuurtatoaiUg Ambtenaren La»8P8mlddaler.bBdiijf Adres van den Centralen Nederl. AmbtenaarBbond (afd. Helder), hou dende verzoek den duurtetoeslag ook toe te kennen aan de ambtenaren van het levensmiddelenbedrijf. B. en W. stellen voor op dit adres eveneens afwijzend te beschikken. Hierop is van de heeren Zondervan en Spangenberg een amendement ingekomen, om ook de crisisambte naren een duurtetoeslag te geven gelijk aan het bedrag als in de vorige vergadering is bepaald. Zij vermeenen. dat alle termen aanwezig zijn hen ook hierin te doen deelen. De Voorzitter merkt op, dat de a.g. los vaste werklieden in den duurtetoeslag deelen. De heer Zondervan licht het amendement toe. De bedoeling is alle crisis-ambtenaren en - werklieden van de Centrale Keuken en het Levens middelenbedrijf, te doen deelen in dezen duurtetoeslag. Zij hebben dezelfde rechten als de los vaste werklieden. Met verwondering heeft spr. van het adres kennis genomen, daar hy in de meening verkeerde, dat deze ambtenaren onder den duurte toeslag vielen. Voor de betrokkenen was dit een koudwaterbad. Vier jaar lang hebben ze het zuur meegemaakt en mogen nu niet eens in het zoet deelen. In andere plaatsen worden veel hooger loonen gegeven ook. Den heer Adriaanse gaat het als den heer Zondervan. Ook spr. meende, dat dit personeel zou vallen onder een duurtetoeslag. Waaruit rechtvaardigt men dezen maatregel om hen niet te doen deelen Worden dagen stopzetten van de gasfabriek zij dan niet als los-vaste lieden be- brengt dus geen onoverkomelijke bezwaren mede. De heer Biersteker vindt liet beter geen muizenissen vóór den tjjd te maken. Laten we beginnen met de rantsoeneering af te schaffendan zal de burgerij zich wel Bppedigaan dezen toestand aanpassen. Indien B. en W. eene waarschuwing publicee- ren om zuinig te zijn, zyn er nog voldoende menschen, die;-willen medewerken. De heer Spangenberg hand haaft het voorstel tot verdaging. Mocht het worden verworpen, dan heeft spr. zijn amendement op de tarieven. Het voorstel wordt verworpen. Vóór 'de heeren Zondertan en Spangenberg. De hee&jftieri -den dagen dit nader onder de oogen te kunnen zien. De heer Spangenberg heeft er zelf, door den korten 'tijd van indiening, geen berekening van kun nen maken. Daarom stelde spr. voor de kwestie aan te houden, ;We kennen óók niet de draagwijdte van het voorstel B. en W. De Voorzitter: Hetisdekost prijs. Van den heer Biersteker had ik verwacht dat hij. ook zou mede gaan met de afschaffing van de differentieels tarieven. De heer Biersteker heeft zich niet uitgesproken vóór het voorstel- Spangenberg. Spr. wilde alleen eens zien wat het zou kosten. Het amendement-Spangenberg komt in stemming en wordt verworpen. Vóór de heeren Zondervan, Spangen berg en Baak. Hiermede is het voorstel B. en W. aange nomen. Tljdolljk* galéliening. Voorstel tot liet aangaan eener tijdelijke geldleening, groot f 800.000. De leening wordt aangegaan voor een jaar, tegen 5 en strekt ter voorziening in de behoefte aan kaBgeld. Aangenomen. ODtnefffnf Bouwverordening. Voorstel tot het verleenen van ontheffing van het bepaalde bij art. 16, le lid der-Bouwverordening voor den bouw van een kantodr op het achtererf van perceel Weststraat 20. Aangenomen. Bsaovmlngen. Onderwijzeres school 8. Voorge dragen wordt de eenige sollicitante: Mej. J. Cornelissen te Ubbergen, schouwd? Niemand heeft er in den Raad ook met een enkel woord over gesproken om dezen er niet onder te doen vallen. (Geroep: Het staat duidelijk in het besiuit!) Maar spr. is het niet duidelijk. Laat de Raad thans niet* terugkrabbelen. De heer Biersteker zegt het juist andersom als de heer Adriaanse Nimmer heeft bij spr. de bedoeling voorgezeten om ambtenaren en werk lieden voor tijdelijke diensten in den duurtetoeslag te doen deelen. Uit drukkelijk staat dit in.het voorstel, en spr. verbaast zich over den heer Adriaanse. Als wij het tijdelijke personeel nu ook al moeten gaan geven, laten wij het dan uitbreiden tot ieder, die het noodig heeft. Aan het Distributiebureau zijn een aantal losse menschen, waaronder zelfs schooljongens, zóo van de school banken. De heer Baak is van tegenover gestelde meening. Het is de plicht der gemeente te zorgen voor iemand," die z|jn hoofdbestaan heeft in de gemeente. Niemand denkt er aan zulke jongens een duurtetoeslag te geven, maar iets anders is het met lieden, die 2 4 jaar in dienst der gemeente zijn. De heer Biersteker leest de betreffende clausule uit Bijlage 29 voor, waaruit duidelijk blijkt, dat de crisisambtenaren niet vallen onder den duurtetoeslag. De Raad kan dus niet anders dan afwijzend beschikken. De heer Adriaanse merkt op, dat de vorige maal deze interpretatie niet te overzien was. Heeft echter, vraagt spr., de billijkheid niet woord mee te spreken Bij de ambtenaren in kwestie is toch de verwachting opgewekt dat ze zouden deelen in een duurtetoeslag. Spr. hoopt alsnog op eene gunstige be schikking van den Raad. De heer Biersteker: Straks, bij het opheffen van het bedrijf, komen we voor het feit, dat we rekening moeten houden met billijk heid en niet plotseling'al die ambte naren ontslaan zonder meer. Maar het gaat niet aan ze naar denzelfden maatttaf te meten als vaste ambte naren, tegenover wie de gemeente andere plichten heeft. Zóó gerede neerd, zouden ze ook moeten deelen in de pensioenregeling. Nog onlangs is een desbetreffend verzoek van een weduwe afgewezen, wier man niet in vasten dienst der gemeente was. Hoe hard het ook was, en hoe gaarne wü allen haar een pensioen gegund hadden, het kón niet. Spr. onder schat geenszins het werk? der crisis Adrss ongehuwds atnbtsnarsn. Adres van verschillende onge huwde ambtenaren en werklieden-in zendtebeschikken komt in stemming, dienst dezer gemeente, houdende Het wordt aangenomen met 11 tegen verzoek het bedrag van den aan hen 7 stemmen. Tegen de heeren Spruit, Adriaanse, Verfaille, Baak, van Breda, Zondervan en Spat genberg. Suppi. Begrooting. Voorstel tot het doen van betalin gen uit een post voor onvoorziene uitgaven der begrooting, dienst 1918, tot een bedrag van f 249 - Aar-genomen. Benoemingen. Onderwijzeres school 3. 1. Mej. T. A. L. Corporaal, te Helder. Mej. C. J. van Wijk, te Wieringerwaard. Mej. F. Harjer, te Helder. Benoemd mejuffrouw Corporaal met 17 stemmen (2 op mej. van Wijk). Rondvraag. De heer Adriaanse vraagt wanneer de toegezegde duurtetoeslag aan de gemeente ambtenaren uitge keerd wordt. De Voorzitter: De mandaten zijn geteekend. De heer Biersteker verzoekt niet te willen breken met de goede gewoonte om de stukken van vergadering vooraf rond te zenden, den Raad niet later uit te-schrijven dan 8 dagen van te voren. De Voorzitter weet, dat de Raad op dit punt zeer gevoelig is. Maar de drang der omstandigheden leidde er thans toe op zoo korten termijn uit te schrijven. Dejgeld- leening moest worden afgehandeld en wij wachtten op verschillende aan biedingen die hieromtrent moesten inkomen. Eerst Vrijdag kwam de laatste binnen. De heer Spangenberg zou gaarne terugkomen op het besluit inzake de opheffiing der Keuken. Spr. ontgaan' hetgeen daarin wordt voorgesteld betreffende de regeling voor het personeel. Voorgesteld wordt aan de ambtenaren, die per maand worden uitbetaald 2 maand extra salaris uit te keeren, en zy die week of dagloon ontvingen s/3 van het bedrag per maand voor de eerste en de helfL voor de tweede maand. Spr. zou willen voorstellen, ala dat nog mogelijk is, alle ambtenaren twee maanden extra salaris uit te keeren. De Voorzitter antwoordt dat deze regeling aldus is gedaan volgens aanwijzing van het Ryk, en het is wenschellik baar volgens uoiforme regeling te doen geschieden. De heer Spruit vraagt antwoord waarom in een onbewoonbaar ver klaarde woning opnieuw een huis gezin is toegelaten. De Voorzitter kan die inlichtingen nog niet ver strekken. Ook vraagt de heer Spruit inlichten over een adres van de onderwijzers, zal echter nader onder zoeken welk adres bedoeld wordt. De heer van Breda vraagt of met de opheffing der gasrantsoenee- ring nu ook het verbod van e en winkelverlichting is opgeheven. De Voorzitter: Ja, alle beper kende bepalingen zijn vervallen. In verband hiermede vraagt de beer Biersteker of ook de straat verlichting niet ontstoken kan wor den. De Voorzitter wil liever eens afwachten .hoe het loopt met het gasverbruik. Deze verlichting is niet strikt noodzakelijk. De heer Zander is getuige ge weest hoe een hond achter een schaap liep. Het was een politiehond en de agenten reden door zonder den hond terug te roepen. Zal onderzocht worden. De heer Adriaanse bespreekt het Rapport van Mr. W. de Sitter, betreffende de zaak Spruit-Gemeente- Bouwmeester. Was voor de Raadsleden alleen ter lezing gelegd. Wordt dit straks niet in het open baar behandeld? vraagt spr. Het betreft hier toch een open ba'e zaak. De Voorzitter zegt overweging toe. Wordt b(j acclamatie benoïmd. «mkOsnaran, meeat echter, dat er, met name aan het jongere personeel, Tijdelijk adres: Pi|nboomstraat 20, 's-Gravenhage Dir.: FER DE LA MAR. Amsterd. Schets met zang en dans, In 3 bedrijven, door JiN NOOY. Muziek van: HERRE DE VOS. Kapelmeester: NIEUWENHUIJZEN Decors: GE8R. BEIJNE. Costumes: S£*NE Zn. li bedr.: De Verloving 2e bedr.le talereel: tan 't Cenlraal-Statien 2e talereel: tan 'I Strand. 3e bedrijf: Eind goed, el geedl Hoofdrollen: JAN NOOY, (van Variété Flora) als JANUS GATS. Jovele Truitje Mej. J. DE LA MAR Zwarte Toos: SOPHiE HEILBRON. Dikke IWi«: RIKA KLOPPENBURG. Dronken Tinus: F. DE LA MAR. ATTRACTlE's: De Kluizenaar v. Amerongen. De modiete van-Wlerlngen. Hulde aan de Jordaan. Schevenlngen aan zee. Pootjes-bajen Leve de loterij! Arme Artlsten enz enz Met enorm succes opgevoerd In het Rozen-Theater. plus rechten. PLAATSBESPREKING vanaf heden in het Sigarenmagazijn van den Heer KOKELAAR. Op een vraag van den heer Zon dervan betreffende het personeel bij de warmwatervoorziening zegt de V o o r^. óók overweging toe of deze evenals dat van de Keuken kan worden, behandeld. Daarna wordt de openbare ver gadering gesloten en gaat de Raad in Comité ter behandeling van recla mes pl. dir. belasting. Hut voorlooplg bustuur vin boveigunosmd fond», roept het georganiseerd personeel der Marine, on tevens lid van hut M.S.F., op tir vergadering, met hun Dames, op Vrijdag 28 Maart 1918, dit avondi 7 uur 30 min- in hit Militair Tehuis Spoor straat. Afdaaling HELDER. Propaganda-Uitvoering op MAANDAG 31 MAART 1919, des avonds 8 uur, in „CASnNO". Zaalopening half ach!. Op veelvuldig varzoek nogmaals op voering vin Toontelepel in drie badrljven, door COR BRUIN. (Opluistering door hot Casino-Orkest Programma's, tevens bewijs van toegang, a 25 cent verkrijgbaar bij Bestuur en Leden, bij Mej. de Wed. JORDANS, Dljkstraat, den Heer KOKELAAR, Kanaalweg, en verder op den dag van uitvoering a. h. Loket. In de navolgende 13 Depots is om blad geregeld verkrijgbaar: Wed. H. v. d. WAL—Smidt, West gracht 89. BÖMHOFF, Koningdwarsstraat 16. J. BROUWER, Schagenstraat 9. J. DE WIT, Vijzelstraat 28. J. DE GOELJ, Jonkerstraat 43. R. JONGKEES, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34; BRES-Otto, Spoorgracht 36. Wed. C. RAN, Basstraat 38. LA FONTIJNE, Oostslootstraat 20. IJ. STOLL, Molenstraat 172. MINNEBO, Vischstraat 35. TIJSSEN, Polderweg 36. By de Boekhandelaren: N.V. Boekhandel v/h. A. J. MAAS, P. SPRUIT, Molenplein. J. C. DUINKER, Spoorstraat. H. J. P. EGNER. Keizerstraat,. LIJST van Ingekomen en vertrokken personen. INGEKOMEN: Woonplaats AchteiatriNt 4, Oranjestraat 14, behoorlijke loonen gegeven worden. Het voorstel-B. en W. om afwJJ- Nb Beroep J C. vaa den Aakster, korporaalmar'nier, H. Bruin, werkmen, A. Hojj - de Wl -, zonder, Kanaalweg 24, J Petros, grondwerker, Giastraat «8. Wlll. LsQweise. onderwijzer, Z ildstr.at 26, W J A Middelkoop, matroos, Achte straat. H. O Hoogeostraaten-v d. Worm, zonder, Torenitraat 28. H. L H «au Bast», zonder, Middenstraat 8B. A.G vanLlare-Kuiper zonder, Brekkeveidweg 46, M. W. Kerkhof van Beek, zonder. Middenstraat 84, Van Haarlem, 'n Bage. H. I. Ambacht, Botterdam. sH»ge. Betkei. Tix*l- N. Helvoet. Geloof R.-O&th. Ger. K. Ned.-Herv- B.Cath. Ned.-Hei Bemonstr. B.-Cath. Ned.-Harv- G B. Fcohs, P. G. Kraak, M Arend i, C. Zaïen'eiD, A. vin Wijk, M. v. d Pleeg, J, G. ter Horst, F Z«gwaait, C. F Goasmon, B Noordhoek, W. Derka. L. M Nodelljk, T Toenam*, H. Kampman, Th N Bout, R. da Jong, A. M. van der Hooft, H. Kloppen, VERTROKKEN: Beroep Woonplaat» Naar officier v-gezondheid, Ankerpark 89, 'aHage grondwerker, Vliegkamp, Schoi-n, ■orgt.machinedrliver, Krugerstraat 87, Vlleelngen. korpl maohlnodibver, Laan 40, 'sHage marinier, Achterstraat 26, Amaterdam. bloemist, Kelkgracht 43, Heemstede, sergeautmarlnler, Jan in 'tVeltetraat 127, Rotterdam, arbeider, Midden-traat 79a, Sïmdvoort. korporatlmarlnler, Weezenstrast 71, Amsterdam. Pijlsteeg 16, Vinkeveen. marinier. Dilkweg 63B, Tilburg korporaalkonttabel, v. Hogaodorpstraat 8, Hearlem. serg.-mej Infanterie, le Vioenstraat 41, Schoten mejoorbotteller. T>ompatraat 16, Rotterd m. kor.oranltorpadlet, Emmastraat 28, 'aHege. machinist, Blomsteeg 2B, Amsterdam, aergt machinedrijver, O Dltoatraat 11, Gorinchem. zonder, Nieuwstraat 14a, Amsterdam. Ger. K. R.-Cath. Ned. Herv Gei K. Ned.-Harv- Geen. EEN der onderstaande candidaten van da Unie Liberalen, vermeld op Lijst Q K. Breebaart Jz. j E. J. Bok. J J. Korthals Altes. Q Dr. J. Timmer. Q C. J. van Leersum. H A. Buurman, o Jb. Zijp Hz. R. Visser Lz. J. Winkel. Q M. Alderden Cz. O Rens Slot. Q KI. de Vriss. L. de Wilde. O H. J. Avis. O J- G. G. C. Dibbits. Maal dus slechts éin hokje zwart bericht, dat zij op het oogenbllk belangrijke bedragen voor prima hypotheken beschik baar heeft: op landerijen tegen 4'/z°/o op hulzen en landerijen 43/4°/o Gegadigden vervorgen zich aan de Bank te Alkmaar, haar Bijkantoor te den Heider of Marktkantoor te Schagen. DE H.Nanning's Pharm.Chem.fabriek, DEIH HAAG Deurwaarder M. VAN VLIETla jcbagan, zal op VRIJDAG 28 MAART a.s., onmiddelijk na afloop der reeds ge annonceerde veiling, aan het Vlieg- ksmo te Koegres. gemeente Hwldar, publiek en om contant ,gll uikoopin: n.1.: no. 1, 20- 5 M no. 2, 5—5 M.; no. 3, 4-6 M. en no. 4, 3 - 5 M. (allen met dubbele wenden en gedekt met pannen). VERDER: een Paard (zwarte merrie), Ploeg, partij Steen en wat meer ten verkoop zal worden aangeboden. belast zich met het maken van plannan an bagrootlngan van Watar- an Burgerbouwkundiga warkas, bat toazlcht op da uit voering dier werken, alsmeda het gaven van advlan op bouwkundig gebied. Directie L. J. HOPMAN. (wegens vertrek). De wd. Notaris TILLEMA (kantoor wijlen Notaris BEECKMAN) te Nieuwediep (Helder), zal op voormiddags 10 uur, in de schouwburgzaal frTMfOLI", publiek verkoopen: Meubilaire- en Inboedel- goederen behoorenda aan Mevrouw BEECKMAN. Te bezichtigen daags te voren van 10—5 uur. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uitvallA* en tot bevordering van denhergroei van 't hoofdhaar, blijkt steeds het beète. Por flaoon 60 oont Alléén verkrijgbaar bij Spoorstraat, Coiffeur. HINDERWET. Burgemeester en. Wethouders van Helder maken bekend, dat door hen aan P. J. DUIJVELSHOFF er z«n rechtverkrijgenden.vergunning is ver leend tot oprichting, van <een steen houwerij op het perceel aan de Graven straat, alhier, kad. bekend in Sectie E No. 569 en 570. Helder, den 24 Maart 1919. uur, in het lokaal aan den Kanaalweg te (kantoor wijlen Notaris BEFüKMAN- te Nieuwediep (Helder), zal op DINSDAG 1 APRIL 1919, 's avonds „CASINO' Helder, publiek verkoopen Gemeente Den Helder 1. Het huls en erf aan de West straat No. 37, kadaster Sectie D. No. 1738, groot 63 c.A. 2.c Het hulo en erf aan de West straat No. 39, kadaster Sectie D. No. 1742, groot 64 c.A. 3. Het huis en orf aan de West straat No. 41, kadaster Sectie D. No. 1746, groot 90 c.A. 4. Het huis en erf aan de Hoog straat No. 45, kadaster Sectie E. No. 2131, groot 56 c.A. 5. Het huls en orf aan de Oranje straat No. 20, kadaster Sectie C. No. 4002, groot 80 c.A. 6. Het huis en orf aan de Oranje straat No. 22, kadaster Sectie C. Na. 4008, groot 80 c.A. 7. Het huis en et f aan de Oranje straat No. 24, kadaster Sectie C. No. 6948, groot 88 c.A. 8. Vijf huizen en erven aan de Gasstraat Nos. 40, 42, 46, 38a en 88b, kadaster Sectie C Nos. 4962, groot 71 c.A., 4963, groot 71 c.A., 4964, groot 71 c.A., 4965, groot 74 c.A., 4966, groot 64 c.A. Afzonderlyk en in combinatie, 9., Het huis en erf aan den Dijk weg No. 63b., kadaster Sectie D. No. 1228, groot 1 A., 12 c.A. Te bezichtigen Zaterdag 20 en Maandag 31 Maart 1919 van des na middags 2—5 uur. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kintora van voornoemden plaats vervangend Notaris HINDERWET. Het Gemeentebestuur van Helder maakt bekend, dat door Gedeputeerde Staten van Noordholland, bij besluit van 12 Maart 1919 no. 128, aan Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, en hunne rechtverkrijgen den vergunning is verleend tot het oprichten van een Brikettenfabriek op een terrein, gelegen aan het Noor d- hollandsch kanaal, kad. bekend in Seciie C No. 7058. Helder, 25 Maart 1919. Een moois, volle haardos lo iets «an groot gewicht; Hat maakt hot hootdje mooUr En liever het gezicht 1 Fédora's haarhersteller Zorgt voor den groei van 't haar Bostel ar dus ean flesch van GIJ zljt voor altijd klaar I Verkrijgbaar te Den Helder, bij H. e. BREEUWER, Kelzeratr., W. LAMMERS, Zulditr. 76, L. SCHOONHOVEN, Spoorstr., 0. WEITSMA, Spoorstr. 99, Th. VAN ZUILEM, Spoorstr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4