COURANT Dames- en Kinder-Confectie. hermaiTnypels, Manteleostumes, Mantels, Rokken, Wij rij'in illi migelijke iricktm, lik biHwnatirjilin. Hilriirscha Meuhsltraospirt- en SliBpindirniBiing. F. C. v. d. HAA6EN, Spuistnat 8. VROOM DREESMANN - HELDER Nouveauté'! in VoorjaarsmanteU en Costumes, Kinderjurken, Blouses, Costuumrokken, enz. GROOTE KEUZE LAGE PRIJZEN. •No 6071 DONDEROAÜ 3 APRIL IS19 «76 JAARQANQ Ultgevari C. DB BOM» Jr.. H«H«r. Opl„«g 7000 e». Abonn«m»nt»prl]»i In da 6t^JJj^p«^po^JJ.3B;_BaU«nl6ndJ^.36LJ;ow^^oL_Ad66fantWn por rapl 16 10'/, 6.rlo0»to.»l.t. BUITENLAND. De Vredetoonferentie. Er is plotseling «en geheel nieuw element in den toestand gebracht, geformuleerd in de traag, die in ons vorig nummer werd opgenomen „trekt Amerika zich van de vredes conferentie terug?" De mogelijkheid, dat deze vraag in bevestigenden zin moet worden beantwoord, wordt allereerst geop perd door de Baily Chroaicle, dat, naar men weet, het lijfblad Tan Lloyd Georgo is. Het artikel lijkt wel rechtstreeks van Lloyd Georgo afkomstig. Hij wascbtdo Franschon geducht do ooren, en be schuldigt hen „den vrede voortdurend to vertragen. Zij verklaren zich telkens met een schikkiDg to hebben ver- eenigd, en stellen dan weer een maatregel voor, die tegen den geest van die schikking indruischt. Elke vertraging van den vrede is aan de Franschen te wijten", staat er, en in dit verband worden woorden als „ergerlijk" e.d. gebruikt. Na een dergelijk artikel kan men men moeilijk meer zeggen, dat „de overeenstemming volkomen", zooals vroeger altijd werd vermeld, als er geen resultaten te bereiken vielen. De bedreiging met het terugtrekken van Amerika is voorloopig een drei gement, en niet meer. Men kan er van op aan, dat bij de geheime zittingen te Parijs al menig keer een delegatie zulk sen dreigement heeft geuit. Maar voor het eerst ge- sehiedt het in het openbaar. Voor het eerst brengen de mogendheden hun geschillen in het vredesvraagstuk voor het forum van de openbare meening van hun volken. Of daardoor het herstel van de overeenstemming zal worden bevorderd moet worden afgewacht. Ie publicatie in de Daily Chronicle brengt het einde van de „geheel nieuwe methode van werken, die nu ongetwijfeld binnen den kortst, mogelijken tijd tot een een volkomen bevredigend resultaat zal voeren", die van den Raad van Vieren name lijk. Zij opent een crisis in het vredeswerk, waarin ditmaal ook van Engelsche, en misschien ook van Amerikaansche ayde met een pers campagne wordt gewerkt. (N. R. Ct.) Danzig. Naar uit Parijs gemeld wordt is de quaestie van de toekomet van Danzig nog niet beslist, maar aal de vermoedelijke oplossing zijn internatioaalisesring van de stad en den spoorweg welke ds verbinding met het Poolsche spsorwegnet vormt, ef toepassing van het mandaat-stslssl. Aan het „Hbld." wordt nog ge meld Het besluit van den Raad van Vier om Foch persoonlijk naar Spa te zenden teneinde met een enkelen DuitBche gevolmachtigde te onder handelen, dis de noodigs bevoegd- beid beeft om verbintenissen aan ts gaan, bewijst dat de Intente vast besloten is haar wil ten aanzien van Danzig zoo noodig met geweld op te leggen. De troepen van gene raal Halier zullen over lanzig gaan en niet over een andere haven. Wat het definitieve lot van Danzig betreft, daaromtrent schijnt nog geen enkele beslissing te z(jn genomen. Os llekkaii. Reuter verneemt van den minister van blokkade, dat het bericht omtrent een opheffing der blokkade van Duitschland ongegrond is. (De „Daily Express" beweerde, dat de blokkade zou worden opgeheven.) Ie blokkade zal alleen gewijzigd worden opdat de zending van levensmiddelen, onder contröle, mogelijk aal zijn. De blokkade is voor luitsch-Oos tenrijk wel opgeheven, echter aiet voor Hongarije. Uit een verklaring van Harms- worth in het Engelsche Lagerhuis blijkt, dat ook voor Turkije en Bul garije de blokkade is opgeheven. Da llaker-RIJneaver. Foch en Hijmans zijn door den Raad van Vier gehoord in zake den linker-Rijneever. De „Tempa" doet de volgende mede- deelingen naar aanleiding van een verklaring van Foch. De beraadslagingen betreffende de Rijnquaestie schijnen in een beslissend stadium te zijn gekomen. Op dit punt «ehijnt men tot een vergelijk te zyn gekemen, te weten dat Duitschland Ingezonden mededeling. HELDER. DAMES-KLE EDERMAKERIJ. Hitsluitsnd naar maat. •blqae coups. Engeieeha stoffen. Billijk In prijs. niet het recht zal hebben daar gar nizoenen, vestingwerken of fabrieken van oorlogstuig te hebben, welk ver bod niet alleen betrekking zal hebben op den linker Rijnoever, maar ook op een strook van minstens 60 K. M. breedte op den rechteroever. Wat het Saarbekken aangaat, schijnt vast te staan, dat Frankrijk het recht zal hebben het geheele kolenbekken te exploiteeren bij wijze van schadevergoeding. Ook ia het mogelijk, dat de ge heele Saarstreek tot op zich zelf staand gebied zal worden verklaard. >e „Temps" voegt er bij, dat men zich Dinsdagmorgen ook heeft bezig gehouden met de van Duitschland te eischen schadevergoedingen. Duitschland. 8fi,«rag«ldhiStn ta Frinkfurt. De ie den l.atsten tijd ook ia Frankfurt a. M. dreigender geworden levensmiddelennood leidde Dinsdag tot ernstige onlusten. Om 11 uur v.m. begaf zich een stoet van 700 arbeiders naar het levensmiddelen- bureau, om te demonstreeren tegen de hun ontnomen toelage voor zwaren arbeid. In aansluiting daarmede kwam 't op den BSrneplatz, waar allerlei twijfelachtige handelaars hun stalle tjes hebben, tot een ernstige botsing tusschen de demonstranten en de veiligheidsbonden. Daarbij werden drie burgers gedood en een matroos ge lyncht ea in de Main geworpen. De menigte bestormde de politiebureau!, verbranddededaar aanwezige papieren en plunderde de woningen der com missarissen. Vervolgens begaf de menigte zich naar de politie gevange nis, stelde de gevangenen in vrijheid en stak het gerechtshof in brand. Vervolgens werden alle levensmidde lenmagazijnen totaal leeggeplunderd. Wurttemkarg. Te Stuttgart beeft de regeering de staat van beleg afgekondigd. Dinsdagmiddag kwam het tot straat gevechten, doordat een lauge optocht van stakers in botsing kwam met een groote troepenmacht, gewapend met mitrailleurs en gepantserde automobielen. In het gevecht werden 8 menschen gedood en een groot aantal gewood. •e zenuwachtigheid van de be volking neemt met den dag toe. Iet bestuur van de staking in Stuttgart heeft nu de algemeene staking voor geheel Wurttemberg afgekondigd. Als gevolg daarvan heeft de Wurttembergsehe burgerij besloten de tegenstaking der burgers over heel Wurttemberg uit te breiden. De toestand wordt voortdurend kri- tieker, vooral omdat gas noeh elec- trisch licht meer geleverd worden, la bat Ruhrgebled. In het Ruhrgebied breidt de staking zich uit. De regeering zendt troepen en neemt krachtige maatregelen tegen het terrorisme der Spartacisten. RIJksbergarraad dreigt nat algemaasa staking. Dat de Duitsche regeering zich onder den drang der uiterste partyen ge noopt zal zien aan de arbeidersraden opnieuw aandeel in de regeering te \erleenen, wordt, na hetgeen men van den arbeid dier raden heeft ge zien, door de burgerij als een groot gevaar beschouwd, en zy acht het derhalve noodig, bescherming tegen eea eenzijdige klassenheerschappij te zoeken, dat een bepaling in het leven wordt geroepen, waarby ook aan haar gelyke rechten als aan de arbeiders worden toegekend. Ter bereiking van dit doel hield de onlangs opgerichte Rjjksburgerraad Zondag jl. in het gebouw van het Heerenhuis te Beriyn een vergadering, die bygewoond werd door vertegenwoordigers van alle FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY DOOK M. V. SNOEK. 10). Want zoo pratende over toeristen- sleur, hadden wij te kennen gegeven dat or qua kerken en musea eigen lijk niets byzonders te bekyken viel, dat elders niet nog beter of mooier of grootscher was te vinden. Maar we hadden van die villa-dorpen in den omtrek die een bezoek loonden. Niet van die groote ongenaakbare villa's overal, in groote parken, of door muren en heggen en heiningen aan het oog onttrokken, zooals in het buitenland; maar van die echte knusse huisjes met tuintjes, opge trokken in verscheidenheid van stijl, midden in groen en bloemen. Geen milliardair8woningen, maar huisjes voor gewone menschen, van twee verdiepingen hoogstens, met kleurige daken en leuke geveltjes. Daar hadt je Baarn, en Hilversum, en Bussum, en Zeist. .„.Laren ook, en Blaricum. Maar ..Zeist vooral, waar je zoo wandelen kunt door boschen door duin, uren lang, en waar je statige lanen hebt en mooie verge zichten. En als wy de dames geleiden mochten op een tocht in den ronde, dan zo» niets ons aangenamer zijn, staten van Duitschland, behalve van die bezette gebieden, waar de buiten- landsche machthebbers en de ver tegenwoordigers geen verlof tot ver trek hebben willen geven. Op die vergadering werden verschillende quaesties, die op het oogenblik in Duitschland aan de orde zyn, uit voerig besproken, terwyl ten slotte de volgende motie onder stormachtige toejuichingen met algemeene stem men werd aangenomen„Voorzoover een vertegenwoordiging volgens het beroep, zooals voor de arbeiders met de arbeidersraden wordt besteld, wettelyk zal worden ingevoerd, eischt de Ryksburgerdag van deryksregee ring, de Nat. Vergadering en de poli tieke partyen, dat ook aan andere arbeidende kringen der bevolking met inbegrip van de vrye beroepen vol ledige gelykstelling met de arbeiders op economisch zoowel als op politiek gebied by de wet gewaarborgd zal worden. Wanneer de burgery langs den weg van onderhandelingen haar recht- matigen eisch niet ingewilligd kan krijgen, en wordt aan de Rijksburger- raad opgedragen de geiykgerechtigd- heid van de bargery af te dwingen met alle toelaatbare middelen ook door de burgerlyke algemeene staking." Hongarije. Ds tsssfasd. Volgens de Weensche bladen wordt het geheele economische leven van Hongarije, tengevolge van de utopis tische beschikkingen van de Sovjet- regeering, door een groote ramp bedreigd en begrypt de bevolking eerst thans den vollen omvang der gebeurtenissen. Sooiallsssrlsg der Levsnaverzekeriage-maataehappljan. De revol. radenregeering heeft besloten de verzekeringsmaatschap pijen te socialiseeren. De volkscom missaris voor financiën wordt ge machtigd de leiding van alle ver- zekeringsmaatschappyen op zich te nemen en ze te plaatsen onder toe zicht van de centrale voor de Inan- cieele instellingen. Schadevergoedingen worden slechts betaald tot een bedrag van 3000 kr., de rest wordt gedeponeerd by de centrale voor de fioancieele instel lingen. Op grond van levensverzekerings polissen kan maandeiyks niet meer dan 2000 kr. uitbetaald worden. De ambtenaren der verzekerings maatschappijen, met iobegrip van de directeuren ontvangen maandeiyks een salaris van hoogstens 8010 kr. Variehlllande berichten Volgens de „Neue Freie Presse" is het paleis van den vroegeren aarts hertog Jozef te Boedapest, welk paleis het schoonste is van geheel Hongarye, door de roode garde bezet. In de laatste drie dagen hebben zich ongeveer 6000 advocaten en andere intellectueelen aangemeld om arbeid op het veld te verrichten, daar zy geheel werkloos zyn. Tijicho-Slowiklj*. Volgens een bericht aan de Ween sche bladen uit Praag heeft daar een socialistische monster meeting plaats gehad, waar besloten werd overal arbeidsraden te vormen en den Btrijd voor do dictatuur van het proletariaat te beginnen. v Rusland. O»lusten ts PetregradJ De „Daily Telegraph" verneemt uit Stockholm: Volgens een telegram uit Helsingfors hebben ts Pstrograd zeer ernstige onlusten plaats gehad. Len in'e gezag vermindert en Trotzky wordt in Moskou door Lettische sol- date» in het Krémlin bewaakt, waar hy geheel afgezonderd woont, uit vrees voor een aanalag op zijn leven, Etïpte. Officieel wordt gemeld, dat ten noorden van Cairo de spoorwegen hersteld zijn. De ernstige onlusten duren voort in de streken, verwyderd van de verkeerswegen. Een aantal spoorwegstations zyn vernield. Korts bsriohtss. Hek veornemen bestaat in Augus tus in Zwitserland een nieuw inter nationaal socialistisch congres bijeen ts roepen. Ingezonden mededeoiing. W>. ons n*| nfit kunt, i.mt protf mot ds Vertegenwoordiger - Generaal Mangin gaat naar Boekarest in verband met de aan Roemonii to verleenen hulp tegen de bolsjewisten. In Franscho arbeiderskringen wordt een protestbeweging voorbe reid tegen de vrijspraak van den moordenaar van Jauièa. - Te Beriyn is de revisie van de zaak-Fryatt begonnen. Toen was het by dat praatje bleven, maar nu zou het er toch werkeiyk van komenDen volgenden morgen prompt half elf zou Huib met zyn wagen voorkomen,' om de dames af te halen. Mr. Brookley, dien wy beleefdheids halve ook vroegen om mede te gaan, was zoo verstandig geweest om te bedanken, en dacht dat het beter was nog niet uit te gaan. „Hebben de dames al plannen gemaakt voor vanmiddag, hoe ze dan haren tyd denken te besteden?" vroeg Huib. „Anders zou ik haar willen voorstellen,^ om alvast eens een kykje te nemen in de buurt, om het terrein te verkennen. Wy zouden dan met een buurttreintje naar de Bilt kunnen gaan, of naar Zeist, en denzelfden weg of per tram terug." Daar hadden wij al wonderen van verteld, van de Bütsche duinen, en van eene wandeling verderop, naar Bosch en Duin, en naar Huis ter Heide. Ik kan dat niet zoo beschrijven, maar Huib; had heel uitvoerig ver teld van het genot, dat je alleen al in zoo'n oogenblik sporens kunt hebben. Eerst, als je de Bilt nadert. Daar heb je van dat hakhout en boscbjes met berken, af en toe met een strookje groen van grasland, waar tegen den avond de konynen hup pelen die tegen den berm van den spoorweg wonen. Die zitten daar dik en rond, en opeens zie je ze uit schiet#» met rukjes, het veld over BINNENLAND. Verkleilagan Prev Staten Limburg. Gekozen zyn37 Katholieken, S.D.A.P., 2 ▼rijz.-Dem., 1 Chr,- Hist., i Eood. Bond, Os finiialaels eomrait sla aaar Parflt. Officieel. Het Ministerie va» Buiten- landsehe Zaken deelt het volgende mede De Financieele Sectie van den Oppersten Economischen Raad te Parys heeft door tasschenkomst van Mr. Ms. gezant te Parys tot 4s Regee ring het verzeek gericht een gedele geerde aan te wyzen, ten einde met genoemde sectie seui-offlcieel con sultatief overleg te plegen nopens de aanstaande betrekkingen tusschen Duitschland en de neutralen. Een gelyk verzoek is gericht tot de regeeringen van Zweden, Noor wegen, Denemarken en Zwitserland. Onze Regeering heeft dezeuitnoo- diging aangenomen en tot haren gedelegeerde benoemd den heer C. E. ter Meulen, lid der firma Hope en Co. te Amsterdam. Als adviseurs zullen bedeelden heer ter zjjde staan de heeren S. Heldring, lid va» den Raad van By stand van de Directie van Economische Zaken aan het Departement van Buiten- landsche Zaken, jhr. mr. J. J. Rochus- sen, directeur der Amsterdamsche Bank, en mr. P. van Tienhoven, directeur der Rotterdamsche Bank- vereeniging. Genoemde heeren zjjn bereids naar Parys vertrokken. Keffie. Be aanvoer van nieuwe koffie voor raden vindt niet zoo spoedig plaats als aanvankelijk gehoopt isde mogeiykheid is daarom niet uitge sloten, dat de rantsoeneering ook neg gedurende de maand Mei zal moeten gehandhaafd blyven. Aangezien voor het April-rantsoen de laatste bon der thee- en koffiekaart wordt aangewezen en uit den aard der zaak voor de beschikbaarstelling van nog slechts één rantsoen geen nieuwe kaarten zullen worden uitge reikt, ligt het in het voornemen het rantsoen voor de maand Mei eventu eel verkrijgbaar te stellen tegen overgifte van het lichaam der thans nog geldige thee- en koffiekaart. De bijzondere aandacht van het publiek wordt er derhalve op geves tigd, voorloopig'dat lichaam der thee- en koffiekaart met de zelfde zorg te bewaren als waren daaraan nog bons bevestigd. Viaehkeopea ip zee. De viscbkoopers te Enkbuizen, die volgens het reglement opdenvisch- afBlag verplicht zyn 1 percent van de waarde aan registratie te betalen, z^n ongenegen, dit nog langer te doen. Ze koopen thans de haring op zee den visschers af en de afsiag heeft niets te doen. De metaalbeverkereataklag. De bemiddelingspogingen door het sociaal-democratisch raadslid, den heer S. R. de Miranda aangewend, worden voortgezet en hebben een gunstig Terloep. Da „trakkeade" baadan ta Amttardao. De dagelyksche relletjes hebben Dinsdag een heel ander aspect ge kregen ten gevolge van het verbod om te demonstreeren, - welk ver bod is gegeven omdat de demonstra ties ontaardden in plundertochten. Toen Dinsdagmiddag tegen 2 uur de menigte van onguur demonstratie gevolg en vele nieuwsgierigen zich weer op het Spui begonnen te ver zamelen kwam de politie al gauw tusschen beide om met krachtige hand de lieden tot doorloopen te dwingen; Wie niet goedschiks aan de bevelen van de politie gevolg i;af, werd daartoe gedwongen met de sabel of den gummistok. Er was een Yry groote macht politie te paard en te voet, nog versterkt met mare chaussee, die voortdurend het Spui schoon hield. Een gedeelte van de drukte ver plaatste zich naar den Dam, maar was het volgende oogenblik uiteen gedreven, De politie la allerwege in de stad waakzaam. Ordeverstoringen zullen oogenblikkeiyk met gestrengheid worden te keer gegaan. Het ziet er naar uit dat men thans ernstig van plan is een einde te maken aan de ondaldbare dagelyksche ordeverstoringen. Op de Brouwersgracht en aan ver wante straten van den Jordaan was het den geheelen middag rumoerig en vormde zich voortdurend aamen- acholingen, zoodat politie en mare chaussee telkens tusschenbeide moes ten komen. Af en toe verplaatsten zich de relletjes naar den Haarlem- merdyk, waar de politie ook bleef patroHilleeren. of de bosehjes in, als in galop. En af en toe vliegt en een faisant op ©m neer te streken in een akker. Die glanzende slanke berkjes vooral, die doen het zoo goed tegen het' groendie staan er op ryen te kronkelen met hun mager hout en te glimlachen tegen het daglicht. En dan verderop, als de trein met een bocht de heide inglydt. Het is daar zoo rustig, en zoo ingetogen van kleur. Hier en daar van die helle vlekken van zand, die breken tegen het sombere, het be zadigde van de heidekleur. Af en toe een boscbje van sparregroen, dat glooit de grillige vlakte in, met rechte parmantige stammetjes, of aanplant van jonge dennetjes die zoo frisch.uitkomen tegen lucht en bodem. Het is er mooi vooral als de heide bloeit, onder het blauwe gewelf waarin helderwitte wolkjes zweven. Of in den winter, als kille mist tot glanzenden Jjzel stolt aan tak en naaldenen blank witte rozetten als vol van bloesem, trossen aan boom en struik, met fonkelende kristallen die coquetteeren in het zonlicht. En mooi ook is het in de lente, als de brem met gouden loovers kleur brengt in de duinen, doezelend nog uit den (winterslaap. En later, als sparren en dennen met hunne kaarsjes, statig rechtop, feestelykde inkomst vieren van het jonge groen. Het is er mooi in de duinen. Er is wel nooit felle kleur van sappig gras en van lentebloemen, nooit het fluweelen kleed van gazons en van zomergewassen in bloei. Het is er ruig, en ongeévend, en sober; en alleen heel in den beginne als de heide bloeit, dan is er iets dartels van kleur en iets jeugdigs. Maar juist dan, als de herfst naakt en elders de natuur versterft na een vierdeljaars uitbundig leven, dan tooien de duinen zichom gansch den winter kleur te brengen en de natuur levend te houden. Dan blyven zy hunne bekoring oefenen, met sparregroen en met glinsteren van berkestammen, terwyi overal een grauwe wanhoop hangt waar boomen in kille armoede de naakte takken ten hemel heffen. Er is daar iets onvergankelyks Want de heeriykheid van bloemen velden, het is een genot van korten duur; de teere weelde van kersen bloesem in den boogerd, het is de bekoring van een dag of wat; en ook als in het jonge gras de boter bloemen teekening brengen, of als appelbloesem het grastapijt dekt, het is een kortstondige oogenvreugd. Dat alles, het is zóó genoten, zóó ver storven. Het komt, en het gaat, en alleen biyft de herinnering Hoe anders dan toch de duinen 1 Ook daar is de lente, en nieuw leven. Maar daar is niet de trieste arm zalige winter. Er is geen gedartel van kleur, geen uitbundige vrooiyk- heid, geen uitgelaten speelschheid of weelderig pronken van een enkelen dag, maar het is er een onafge broken bly moedigheid. En mag dan elders in den zomer ds rijkdom ver- Ingezonden mededeling. PLAATSELIJK NIEUWS. Zaapoat. Brievenmalen zullen worden ver- zonde» naar Nederl. Oost-Indi* per „Tabanan" van den Rotterd. Lloyd. Het zeeposttarief ia op deze zendingen Y»n toepassing. Laatste buslichting ten poatkantere alhier 4 April 3.S0 uur n.m., aan- j ;eteekende stukken tot 2.80 uur n.m. Voer groote partyen drukwerk aan- merkeiyk vroeger. Postpakketten voor deze verzen ding kunnen worden aangeboden tot 4 April 12 uur 's middags, en moeten vergezeld zyn van certificaten van eorsprong en, voor zooveel de inhoud niet te» uitvoer is toegelaten, va» uitvoereonsenten. Vlarda Kuaatavand. Als vierde en laatste der serie kunstavonden wordt, zooals eene advertentie in ons blad resds meldde, door de N.V. „Het Hofstad Tooneel" (dir. Oor van der Lugt Malsert) Maan dag 7 April eene opvoering gegeven van het bekende en geestige blijspel .Femina", door Mr. 0. P. v. Roasem in samenwerking met Br. F. J. Soes man. Medewerking zullen by dese opvoering verleenen: Cor van der Lugt Melsert, Annievan Ets, Const. van Kerckhoven Jr. e» Wilhelmina Klelj. Het oordeel der pers over dit stuk allerwegen gunstig; zoo schreef „de Nieuwe Couraat": „...Een ver- rukkelyk geestige dialoog houdt het geheel ver boven het gewone peil Het succes was groot." „HetHandelsblad": Een lach succes, maar een van goed gehalte. Er werd veel gelachen, veel geapplau- diseerd. De menschen gingen in een allergenoeglyksto stemming huis waarts." „De Maasbede": Een grappige satyre op de wetenschap der psycho- analitici, welke, da»k zij het uit nemend spel, veel succes oogstte." „De Telegraaf"Er ia prachtig gespeeld. Anni# van Ees was het mooie, verliefde weewtjezij oefent op de zaal een greote bekoriag uit door haar charme, haar heele figuur. Het spel van Cor van der Lugt Mel sert, was in alle opzichten a f. Const. van Kerckhoven Jr. was de» gan- schen avond bijzonder goed en Wilb. Kleij was een treffende gemeedeiyk- heid Een groot succes." Oubbal Maanaakwartet „Uter Nas' Directtur A. J. Leewens. Betreffende het optreden van Mej. Jeanet Lürsen die aan het concert lokken van fleurig groen en van kleur van bloemen, zoo is de zomer voorby 1 gelukkig, wie èn de weelde van den zomer èn de zomersche weelde van de duinen kan genieten, in den winter. Het nivelleert de jaargetijden. En daarom dan zouden wy naar Zeist gaan, waar-de natuur zoo vol afwisseling is. De „Centraal" heeft van die ge zellige buurttreintjes loopen, waarin je je thuis gevoelt als in je huis kamer. Je zit er genoeglyk en ruim, en comfortabelen je wordt er be handeld op eene wijze die niets te wenschen overlaat. Iedereen met wien je te maken hebt is behulp zaam en tegemqctkomend. Er is niets te bemerken van overdreven dienst- doenerij of ambtelyke zelfoverschat ting; het loopt er alles even vlot, en inderdaad wordt dat alles door het reizend publiek op prijs gesteld. Verwonderiyk, hoe dat zoo kan, be weren velen die wat meer gereisd hebben, en nog nergens „de belangen van den dienst" zoo geheel gericht zagen op de belangen van het publiek. De jonge dames vonden alles aller gezelligst, en genoten van alle moge- lyke kleinigheden. Met het weer troffen wy het ook uitstekend, en het was juist een dag om te genieten van de wisselende uitzichten, nu het zonnetje zoo vrooiyk alles be lichtte. Jammer, vonden ze, dat het spoor- reisje zoo gauw ten einde was, toen we te Zeist aankwame». van bovengenoemd kwartet Dinsdag a.s. haar gewaardeerde medewerking- verleent, zijn de recensies allen zeer gunstig. „De Zaanstreek" schryft: Mej. Lürsen heeft zich doen kennen als een degeiyke kunstenares. Met haar warme moeie altstem, weet ze door haar juiste voordracht de hoor ders aan zich te boeien, en de harten te ontroeren. 'y herinneren sleehts aan de schoone Fransche liederenD'Fne Pri- son en Novembre" en niet te vergeten het Hollandsche lied waarmede ze haar buitengewone aanleg van zang kunst aan den dag legde De „Haarlemsche Courant"schryft: Voor het eerst maakten we bier kennis met de altsoliste Mej. Jeanet Lürsen van Wormerveer en deze kennismaking was een zeer aange name. Al de door haar voorgedragen liederen werden met groote musiealL teit gevoelvol gezoDgen. Uit de doodsche stilte waarmede ze werden aangehoord en uitbundig applaus dat ze uitlokten, mogen we wel opmerken dat deze zangeres de harten der toehoorders had veroverd en zy genoten van haar heeriyke stem. Van harte roepen we haar een au revoir" toe. Ook op de kwaliteiten van het kwartet komen wy by de eerstvolgen de gelegenheid nog eens gaarne terug. A. N. S. 0. B. Maandagavond hield de afd. leider van de Alg. Ned. Geh.-Onthouders Bond een propaganda-avond, waar werd opgevoerd het propaganda- tooneelstuk „de Verwoester." De zaal was, hoewel niet vol, toch flink bezet. De voorzitter der afd., de heer Roskam heet alle aanwezigen harte- lyk welkom. Hij zet het doel waarvoor deze avond was belegd op duideiyke wyze uiteen. Hierna wordt „de Verwoester" opgevoerd. Het is een echt propa gandastuk, waarin goed uitkomt welk ellende door den drank wordt veroorzaakt. De echtgenoot van Marie ia jarig. Nooit wordt do©r hem een druppel drank gebruikt. Hy kan er niet tegen. Zyn vrouw dringt herhaaldelyk aan, ook een glaasje te gebruiken. Eindelijk geeft hy toe. Het biyft echter niet by een glasspoedig is hy dronken, en wordt hem verweten te veel ge bruikt te hebben. Dit is te veel voor hem. Het cadeau, wat hem voor zyn verjaardag werd gegeven, wordt stuk gegooid. De vrede is verstoord. In het 2e bedrijf, wat 40 jaar later speelt, zien wede zelfde echtgenoot als kroegbaas. Hjj is een dronkaard geworden en zyn zoon is de schrik zijner moeder. Alleen zijn dochter houdt moedig stand. Zy wil de zaak verkoopen, doch hier tegen komt haar broer op. Een ruzie is weer het gevolg en de vader wordt door zijn zoon tegen den grond geslagen. In het 8e bedrijf zien we den vader op zijn sterfbed den drank vervloeken. Zyn zoon heeft berouw gekregen en komt by zyn vader om vergiffenis te vragen. De vader zegt, hem niets te kunnen verwyten, doch dat de drank de schuld is van deze ellende. Als zyn vader is gestorven wordt de zoon ala moor denaar gearresteeid. Vooral dit laatste bedrijf liet aien wat de gevolgen van drankmisbruik zyn. Het stuk werd vlot gespeeld. Vooral Marle (Mej. de Wit) had een zware rol, welke door haar zeer goed werd vertolkt. Aan het eind werd haar een fraaie bouquet aangeboden. De voorzitter hoopte in zyn slotwoord, dat allen zouden inzien, wat door den drank kan worden verwoest en zy zouden medewerken om ook, evenals dat in Amerika is geschied, ons land droog te leggen. Het Casino-orkest zorgde voor de noodige muzikale afwisseling. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 1 April. Lan de orde is de bespreking van den toestand van het spoor-en tram wegpersoneel. De heer Kleerekoper, diedeze besprekingen inleidde, besprak de er kenning van de vakvereenigingen, die z.i. halfslachtig geschiedt en gebrekkig. Den directies moet de plicht opge legd worden, de vakvereenigingen te heoren en deze moeten het recht hebben, gehoord te worden. Spreker is benieuwd naar de plan nen van dezen Minister. Volledige erkenning van de vakvereeniging eischt in de eerste plaats, dat de directies toestaan, dat de bestuurders der vakvereenigingen, centrales en afdeelingen, hun functies kunnen ver vullen en voorts, dat de raaatschap- pUen dienstlokalen ter beschikking stellen veor het byeenkomen van het personeel. De heer Kleerekoper besprak ver der arbeidt- en rusttyden, ontslag ala vermomde straf, betere regeling van scheidsgerechten, etc. Ook do heer tud sprak in dezen geest. ffpr. kan zich niet losmaken van den indruk, dat regeering en directies siph losmaken willen van de Nevember beloften. Dan zouden zy revolutionaire woelingen in de hand werken. Be heer Oudegeest bepleitte intrekking der stakingswetten. De Raad van Toezicht is een der meest aehteriyke, meest versteende insti tuten van ambtenarij. Be beer 8 m e e n k wilde de sta kingswetten handhavendaarentegen moet men dubbele zorg veor het persoseel hebben. Nog een paar sprekers uitten zich, doch wy vinden er geene aanleiding is om hun redevoeringen te vermel den. Minister KOnig zal Woensdag zijn rede voartzetten. (2ie verder pagina 2.) INIEZONDEN. „De dames moeten maar zeggen, wat ze het liefst willen. Wq kunnen onze wandeling uitstrekken waarheen ook; wij kunnen de wegen volgen of wy kunnen het bosch ingaan," zeide Huib. Tot dit laatste werd besloten Want den volgenden dag zouden wy toch in de buurt toeren, en vanzelf zagen wy dan wat er langs den weg te genieten viel. Van onze wandeling heb ik weinig te vertellen. Huib liep voorop met juffrouw Mary, dan iets dichter, dan weer meer op een afstand. Zjj was zoo dartel en uitgelaten, byna zou ik |enals een schooljongen by het begin van de vacantie. Sparappels rapen en ermee mikken naar boomen en naar takkensullen op het zachte tapyt van dennennaalden; streepje loopen op boomwortels langs bet pad. Tot op eens, hoe het zoo kwam, weet ik nog niet zy het even wicht verloor. Ik kon haar nog net opvangen. Dat ging zóó bij verrassing en zoo gauw, toen ze me aan mijn schouders greep en ik haar om het middel vatte, dat we oogenblik als beteuterd zoo staan bleven. Zij, met 't hoofdje achterover tegen mijn arm geleund, naar my opziende. En ik, neerziende, tot onze oogen elkaar ontmoetten. (Wordt vervolgd) Ba gemeentelijke greidpeiitiek. Geachte Redactie. Met groote belangstelling heb ik kennis genomen van de artikelen, •ver de gemeenteiyke grondprijzen, grondpelitlek en grondbedryven, en ik ben het greotendèels met den schry ver eens. Ik kan my echter niet vereenigen met de conclusie „dat de gemeente voor de naaste toekomst in de behoefte aan bouwterrein kan voorzien, en voorloopig geen haast meer heeft by verderen grondaan koop." Let men uitsluitend op de behoefte aan grond voor het bouwen van woningeD, ja, dan kan de ge meente sich voorloopig onthouden van verderen aankoop. De gemeente bezit echter, voor zoover ik kan nagaan, geen of zeer weinig grond, geschikt voor den aanleg van Industrie- of handels- terrein, gelegen aan een ruim vaar water, dat bovendien gemakkeiyk by het spoorwegnet kan worden aan gesloten. Ie gronden, gelegen langs het Neoidhoilandsch kanaal, zyn m.i. daarvoor aitnemend geschikt. Ik zeu verder willen gaan, en zelfs voorstellen, dat de gemeente daar niet alleen aankocht, doch ook gratis ter beschikking van den handel en de industrie stelde, althans aan de eerste gegadigden. Het komtmy voor, dat de tyd daarvoor thans is aan gebroken. Het is te verwachten, dat ook sommige Duitsche industriöelen de gelegenheid zullen aangrijpen zich naar Nederland te verplaatsen, waar zy vermoedelijk hun bedrijf voor- deeliger zullen kunnen uitoefenen dan in hun eigen land. Herhaaldelyk treffen wy advertentièn in de dag bladen aan die op dit V6rschynsel wyzen. Zoo lazen wy deze week in het Handelsblad de volgende adver tentie Helle, garlumlga FabrlkiKuma, ca. 1000 qm groBs eiweiterungs- f&hig, möglichat mit Kran, elek- trischem, Gas und Bahnanschluss und an «chiffbarem Kaaal gelegen in Gegend mitgüQStigen Arbeiter- verhaitnissen zu kaufen oder mit Verkaufs- recht zu ra ie ten gesucht. Angebote an die Exp. d. BI. unter F. C. 4178. Het komt my voor, dat het Ge meentebestuur ook in deze richting spoedig moet ingrypen, en, zoodra zy in het bezit van eenige daarvoor geschikte terreinen zal zijn, daaraan bekendheid meet geven, zoowel in ons land als in Duitsehiand. Komt er een schaap over de brug, dan volgen er allicht meer; de eerste stoot zou dan kunnen worden gege ven aan het vestigen van groot-in dustrie in onze gemeente! Met dank voer de plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1