GASPRIJS. „OEFENING KIEKT KIMT." HUISHOUDELIJKE VMRING „CASINO" De Haagsclie Kluchtspelers BUFFALO BILL, PLAATSELIJK NIEUWS. V<Of-admlraal Naudi* Ua lat*. By Kon. besluit van 29 Maart is aan vice-admiraal W. Naudin ten Cate, op zijn verzoek, met 1 dezer, wegens langdurigen dienst, eervol ontslag uit den zeedienst verleend onder toekenning van penaioaa en met dankbetuiging voor do lang durige en goede, diensten, door hem aan den lande bewezen. lagaaiaura dar Marlaa. Bjj Kon. beBluit van 29 Maart is aan den electro technisch ingenieur der marine P. H. A. van Lis, op zijn verzoek, met ingang van 1 Augustus, eervol ontslag uit den dienst der marine verleend. Bij Kon. besluit van 28 Maart is, met ingang van 1 dezer, bevorderd tot hoofdingenieur der marine, met voorloopige standplaats Willemsoord, de ingenieur der marine J. C. S. Schokking. Indiaaalstalllag Hr. Na „Traap1 Bij Kon. besluit van 29 Maart is bepaald lo. dat Hr. Ms. pantaerschip „Tromp" 1 Mei te Willemsoord zal worden in dienst gesteld met be stemming v. buitenlandschen dienst 2o. dat het hevel over dien bodem op bovengemelden datum wordt op gedragen aan kapitein-luitenant ter zee K. F. Sluys. Uitslag van da TaaiatlagaaieaieRa der Rijksnornaa laiaaa. Toegelaten tot de eerste klasse: Siebe de Jong, Maarten Langhorst, Jan Scblkmilch, Johannes Westen berg, Reinoutje Annijas, Anna Brou wer, Johanna Dee, Geertruida van Dok, Antje Dolstra, Santje Klerk, Henriette Lunshof, Jacoba Onnekes, Philoraena Riteco, Johanna Tangerink allen alhier, Mathijs Bijpost, Willem Blaauboer, Elisabeth Takes allen te Scbagen en Alida de Coek te Viieland. Tot de lste afdeeling van de Voor bereidende Klasse toegelaten: Pieter Schuurman, Petrus Smits, Nelly Bergwerff, Hendrika Colpa, Alida Badart, Martina Qarson, Jea- nelte Hartman, Catharioa Kuiper, Elisabeth Mulders, Geertruida Onne kes, Jacoba Schol, Annetje de Snayer, Dorothea v. d. Vet en Elisabeth de Wit, allen alhier. Afloop dor oposbaro varkaap1*! van huizen en erven, gehouden op 1 April, ten overstaan van den wd. notaris Tillema. Het huis en erf Weststraat dl, groot 90 centiarenkooper fa. Star- renburg Boerdijk, voor f2640. Het huis en erf Oranjestraat 20, groot 80 centiarenkooper 0. J. Wal- boom qq., voor f1106. Het huis en erf Oranjestraat 22, groot 80 centiarenkooper J. Boon, voor f1035. Het huis en erf Oranjestraat 24, groot 88 centiarenkooper J. Boon, voor f 1010. Twee huizen en erven Gasstraat 40 en 42, groot ieder 71 centiaren kooper I. Agaart, voor f1665. Twee huizen en erven Gasstraat 38a en 38b, groot resp. 74 en 64 centiaren; kooper J. H. Moorman, voor f1093. Het huis en erf Dfjkwcg 66b, groot 1.12 arekooper 0. Visser qq., voor f465.--. Conctrt Bslla Pala. De zangeres Bella Pala had hier ter plaatse, dank zfj den bemoeiingen van eenige kunstlievende inwoners, reeds eerder een concert .gegeven met medewerking van den heer Arie van de Weg (piane) en haar broeder den heer Johan Pala. Door de vri hooge entrées, die uiteraard mee ten geheven worden, is zoo'n onderne ming meestal risquant. Gelukkig bleek de in deze maanden zoo popu lair gewerden A. 0.0."-Vereeniging genegen het risiso over te nemen, en, doordat de prijzen nu zeer laag gesteld werden, was succes verzekerd. Reeds dagen van te voren waren geen kaarten meer te krfjgen, zoodat velen werden teleurgesteld om van deze gelegenheid te proltéeren. Zy allen krijgen echter Vrijdagavond weder een kans, daar het concert dan herhaald wordt. Gisterenavond dan werd, onder de auspiciën van de Vereeniging „A. G. O.", bedoeld concert gegeven. Hét was óón doorloopend succes. Niet alleen dat, zooals we zeiden, de zaal geheel uitverkocht was - gezien den lagen prys, zal de A. G. O. er finan cieel geen zyde bij spinnen, hetgeen ook niet de bedoeliDg is geweest maar wat hier gegeven werd was kunBt van den allereersten rang en kon zich meten met het beste wat in groote plaatsen door artisten van internationale bekendheid gegeven wordt. Allereerst de zangeres zelve. Hsar geluid is glashelder, zuiver en wel luidend als kristal. Zij is tot in de hoogste registers beschaafd en klank rijk, nimmer wordt haar falset een gillen, zooals nog te vaak geschiedt. Zij zingt geheel uit het hoofd, en zoowel haar opvatting als haar tem perament en voordracht, stempelen haar tot een rasechte artiste van groote gaven. Merkwaardig helder en krachtig klinkt haar geluid, en zy lijkt onvermoeid. Na den ganschen avond een uitgebreid en veelzijdig programma te hebben afgezongen, was zij tot aan het slot nog frisch genoeg om het gekweel van den nachtigaal met al zijn florituren en coloraturen weer te geven. Na de aria uit „Don Juan", die in onberis pelijk Italiaansch werd gezoagen, zong zij een liedercyclus van Hubert Cuypers, die in hooge mate boeiend en interessant was. In diens „Vier MMchenlieder" was een gestage climax van schoonheid en passie, en de wijze waarop de zangeres de melodie en de fraaie woorden vertolkte, is boven allen lof verheven." 'De composities op zich zelve zijn van bijzondere schoon heid, en doen Hub. Cuypers kennen als een onzer talentvellê jongeren. Mejuffrouw Pala had trouwens aan hem haar hart verpand, want aan het slot van den avond zong z{j nogmaals een drietal liederen van hem. Ofschoon deze onderling geen verband hadden, waren zij toch zóó gekozen, dat ook hier mi stijgende lijn was. Want moge „de Bietebauw", als slaapliedje goede bekende zijn, en in het tweede „Of hij zal komen" het verlangen schoon zijn uitge drukt, de kroon spande wel het „Kind van mijn liefde" met den schitterenden pathons en de brui- asnde passie, die de zangeres erin legde. Deze drie teksten waren van René de Clercq, den Vla ming; de M&dchenlieder van bekende, verschillende Duitsche dichters eu dichteressen. Daar tusschendoor zqng mejuffrouw Pala van Tosti het heer lijke „Ridonami la Calraa" (jammer van die „Vertaling", die wel heel erg vrij was, en toch metrisch noch rijmend) die den toe hoorder zei ven kalmte bracht en rust, van Debussy een „Romance' van onzen grooten Diepenbroek een prachtige "Berceuse". Tot zoover mejuffrouw Pala. Zij overtrof zichzelve aan het slot, zoo als wij zeiden, met haar „Nachte gaal". 't Applaus was zóó enthou siast, dat zy dien nog toegaf, en de prestatie, na zóóveel uitbundigs, be wonderenswaardig. Zoo was er dus den ganschen avond een stijgende lijn in haar optreden. Arie van de Weg, die ook de zange res op koninklijke manier begeleidde, trad tezamen met den heer Pala als solist op in Beethoven's beroemde Kreutzer-sonate. Zie hier nu een ras- eeht artist, een pianist van groote capaciteiten, die tot nog toe zijn talenten vrijwel ender de korenmaat verborgen hield, doch wiens pianis tische hoedanigheden eerst nu hij Bella Pala's optreden, vooor den dag kwamen. Zijn aanslag is krachtig en forsch, zijn techniek volmaakt, zijn muzikaliteit groot. De'wijze waarop hij tezamen met den heer Pala de Kreut- zer sonate vertolkte, was grootscb en schitterendhun samenspel was icnig-muzikaal. Beiden vulden elkan der aan, en misschien is de grootste merkwaardigheid wel, dat een derge lijk pianist zoolang onbekend voor den Helder is gebleven. En dat de heer Pala dit moeilijke en uitvoerige stuk aaadurfde niet alleen, maar ook •p zoo schitterende manier vertolkte, getuigt nog eens weer, dat we in den hser Pala een violist van groote artistieke gaven bezitten. Apart ver tolkte de heer Van de Weg later de Liszt sonate in H-mollprestatie van ongewone virtuoziteit en van artistieke opvatting. len tweede nummer, na de pauze gegeven door beide artisten, „Le Petit tambour" (F. David), gaf den heer Pala de gelegenheid tot demonstreeren van zyn groote technische vaardigheid op zijn instrument. Het applaus was uitbundig en wel gemeend trots de leegte van enkele nummers werd de aandacht geen enkel maal verslapt, maar werd tot het einde toe in volle aandacht ge luisterd. Aan mejuffrouw Pala werden bij den aanvang bloemen aangeboden door den heer L. de Wit. Behoeven w(j na dit alles nog wel een speciaal woord van aanbeveling te sehryven vsor morgenavond? Ge- hsel hetzelfde programma wordt dan herhaald, opdat zij die thans teleur gesteld werden, alsnog de gelegenheid krijgen deze kusstenaars te hooren. Alleen gaat het nu niet van de A.G.O. uit, maar ia voor eigen reke ning der artisten. De Directeur ven liet Lavansmiddolenbodrljf le Helder maakt bekend, dat de Geneeskundige Commissie In plaats van op Donderdag 3 April, op Vrijdag April zitting heelt Helder, 2 April 1019. Oe Directeur voornoemd. A. a. A. Verstegen. BINNENLAND Tenslotte nog enkele A.G.O.-mede- deelingen, die de heer van Couwelaar voor den aanvang deed. Zooals reeds aangekondigd is, komt 9 April nog mejuffr. van Asperen van de Velde spreken over „Ons Huis" en zijn arbeid. En hoewel dit concert als laatste A.G.O.-avond bedoeld was, komt nog een allerlaatste, n.1. op 16 April. Alsdan spreekt prof. Stomps. Onderwerp nader aan te kondigen. Voor de kinderen komt a.s. Zaterdag mej. Ruth weder sprookjes vertellen en Zaterdag over acht dagen mejuffr. Antoinette van Dyk met eenige oud- Hollandsche liedjes. Geheel in den geest van haar liederenavond voor de greoten. Hopen wy met den heer van Couwelaar, dat weer een zaal vol peuters van deze „algemeene gees telijke ontwikkeling" proflteere! Uit bet Politle-rapport. Door onbekende» zyn des nachts drie glasruiten van de buitendeur van een café in de Keizerstraat in geslagen. Tegelijkertijd heeft men een Ijzeren afvoerpijp van bet huis er naast afgerukt. Een zekere S. uit Scbagen werd door een agent vah politie aan den Kanaalweg alhier aangehouden, ter wijl hij in een bespannen voertuig versch vleosch vervoerde, hetwelk niet door een keurmeester was ge keurd. Proces-verbaal volgde. Twee vrouwen, die in beschonken toestand met een menigte kinderen achter zich aan, uit den Ouden Helder kwamen en het Westplein passeerden, werden door de politie aangehouden en naar het bureau gebracht. Aldaar bleek het, dat de eene zoodanig be schonken was, dat zy in arrest ge steld moest worden, terwijl de andere na eenigen tijd in zooverre opknapte dat zij haar weg naar huis kon ver volgen. Door een landbouwer in Koegras is aangifte gedaan dat reeds eenige nachten achter elkaar hekpalen van zijn land zijn ontvreemd. Uit de vestibule van het Militair Tehuis aan den Kanaalweg is een spiegel met zwarte lijst en vergulden rand ontvreemd. De hoogte is pl.m. 0.6 meter. Nadat een bewoner van de Bree- straat bij de politie aangifte had gedaan dat een opkooper een zak met nieuwe militaire kleedingstukken in zjjn huis had nedergezet, werd een onderzoek ingesteld en bleek het dat een kostganger van den aangever twee korporaals, die de goederen wilden verkoopen, by den opkooper gebracht had en dat deze niets met de zaak te doen wilde hebben en daarom het goed bij den geleider van de korporaals teruggebracht had. Een onderzoek naar de herkomst van het goed wordt ingesteld. i Op ten ml]* g»loopan. De ic de vorige week te IJmuiden aangekomen sleepboottrawler „Marie Cornelie" rapporteerde een vermoe delijk daar thuisbehoorenden motor- logger op een mijn te hebben zien loopen, waardoor het schip veron gelukte met de opvarenden. Met alle zekerheid meent men nu te mogen aannemen, dat het hier den motorlogger IJM. 290 „Johanna", betrof, welke 15 Maart naar zee ver trek en nog niet terugkeerde. Behalve de schipper woonden vier matrozen te Egmond; de stuurman en een matroos te Zandvoort en de machinedrijver te IJmuiden. Uitbetaling duurtabijslag militairen. Aan de gehuwde vrijwillig dienende militairen, die voor duurtebijslag in aanmerking komeD, kan desverlangd een voorschot worden verleend van f 100. Voor de berekening van den duurtebijslag en den kindertoeslag gelden de bepaliDgen, zooals dezer dagen reeds door ons vermeld. Inmiddels heeft het Hoofdbestuur van de Onderofficiers vereeniging der Landmacht „Ons Belang" aan den Raad van Ministers verzocht de ingediende voorstellen tot regeling van den duurtebijslag 1919 in dien zin te wijzigen, dat een minimum- hoofdbijslag wordt verzekerd voor gehuwden van f300, voorongehuw- den van f225, of indien deze laatsten van rykswege worden gehuisvest en gevoed van f 150, een en ander boven de salarissen zooals deze op 1 Januari 1919 zijn of worden vast gesteld. Diefstal va* geheim* kaarten te Vllsslsga». De beide mariniers, beschuldigd van het stelen van geheime kaarten aan boord van Hr. Ms. „Schorpioen", stonden gisteren in hooger beroep terecht voor het Hoog Mil. Gerechts hof. De uitspraak zal later plaats hebben. Rallatjsa ta Dsvaatsr. De arbeiders van de gemeentelijke, werkverschaffing te Deventer, onge veer 800 maD, hebben gisteren aldaar een demonstratie gehouden. Het ver loop der demonstratie was allesbe halve kalm. Bij een botsing met de politie werd een bereden agent doode- lijk aan het hoofd gewond. Commualstiicha-prapsgsnda. Naar uit Den Haag aan de „Tribune" wordt gemeld, zijn daar Zaterdag duizenden exemplaren van het com munistische verkiezingsmanifest in beslag genomen, en tevens duizenden exemplaren van een strooibiljet ter aankondiging van een vergadering. Tegen acht verspreiders is proces verbaal opgemaakt. Diafstall** door Duitschor Ir Bost. Te Rotterdam is een Bultaehar aangehouden die van 1915 '18 te Gent als militair gediend heeft, man moet zich daar schuldig hebben gemaakt aan belangrijke diefstallen van sieraden. Zjjn uitlevering is door de Belgische regeeriag verzocht. Hij is overgebracht naar het huis van bewaring. Nader vernemen wij nog, dat de te Rotterdam aangehouden Duitscher afkomstig is uit Wetter aan de Ruhr en te Gent als feldwebel, comman dant van een treinafdeeling, belast was met de inzameling van koper. Hiervan maakte hij- gebruik om tal van Gente»aren sieraden, antieke voorwerpen en dergelijke afhandig te maken. Het gesteleae moet een waarde van verscheidene honderd duizenden francs hobben. Verzoolt om steun! Naar het Kon. Nationaal Steun comité meedeelt is o. m. op dit comitó een beroep tot ondersteuning gedaan door een verlofsofficier, bij zijn terug keer in de burgermaatschappij. Bij onderzoek bleek dat de moeder van dit jongmensch een inkomen heelt van tusschen f 16.000 en f 20.000, terwijl de niet lang geleden overleden vader aan ieder zijner kinderen f25.000 naliet. (Hbl.) BUITENLAND Da Vredesconferentie. D« nabia van Frankrijk. Het denkbeeld om Frankrijk yoor het productieverlies van zijn noorde lijke mijne» tijdelijk schadeloos te stellen door het de productieopbrengst van het Saarbekken te verzekeren, is een Amerikaansch-Britsch denk beeld. De Franschen zelf wilden wel verder gaan en het Saargebied liever geheel annexeeren, maar ook uit wat de „Temps" zegt, blijkt wel dat het hiertoe door het verzet van Britten en Amerikanen, die geen nieuw Elza8-Lotharingen begeeren te schep pen, niet zal komen. Men zou dus eerder zeggen, dat&tie Franschen beginnen te neigen naar het Britsch- Amerikaansch standpunt, in plaats van het omgekeerde. En dat. dit juist is bewijst een telegram van den Pariischen corres pondent van het „Hbl." waaruit blijkt dat de Franscbe gedelegeerde» tegenover de opvatting hunner bond- genooten een toegevende houding zullen aannemen. In het bedoelde telegram wordt e.a. gezegd: Voor zoover men bijzonderheden kan vernemen over de beraadslagin gen, die voortduren, en rekeniDg houdende met het feit, dat de plannen kunnen veranderen in den loop der besprekingen kan men zeggen, dat het beginsel der ontwapening van den linker-Rfiaoever met algemeene stemmen schijot te zijn aangenomen. Alleen moet nog de termijn worden vastgesteld voor de ontmanteling der vestingen en andere militaire werken. Moeilijker echter is de beslissing over de werken van gemengd karakter, zeoals de spoorwegen, vliegkampen eDZ. Maar in ieder geval is het beginsel aanvaard. De regeling zou dan tevens omvatten een strook op den rechteroever. Dat alles moet echter nog zwart op wit worde» gezet, hetgeen tijd zal kosten Betreffende de quaestie van het Saarbekken bestaat een Amerikaansch en een Engelsch plan, dat ten doel heeft Frankrijk de productie van het steenkolenbekken te waarborgen zonder aanexatie. Volgens het eene plan zo» slechts de eigendom der mijnputten aan Frankrijk moeten komen, het andere voegt daaraan toe het beheer door Frankrijk van het gebied. Maar men vraagt zich af of deze oplossingen in de praktijk voldoende zullen blijken en of zij geen aanleiding zullen geven tot wrijving. In elk geval zal Frankrijk zich tevreden stellen met elke rege ling, welke het de productie verschaft als aanvulling van het tekort ten gevolge van de vernietiging der mijnen in Noord-Frankrijk. Naar ik meen te weten, zal Foch geenerlei discussie toelaten over de 'jer quaestie en dat Erzberger in 48 uur zal moeten accepteeren, De „Daily Chronicle" meldt nog Aan de Amerikaanschedeskundigen schrijft men den wensch toe, om de Fransche aanspraken te besnoeien tot 2 milliard, de Belgische tot 1 milliard en de Servische, Pool- sche en Amerikaansche tot 200 millioen elkhet totaal zou op milliard gesteld worden. Oe linker Rljuoeter. Volgens de „Times', heeft de Raad van Tien Dinsdagmiddag het laatste deel van zijn vergadering gewijd aan het vraagstuk van den linker-Ryn- oever en de rol, die Belgié kan spelen bij de waarborging tegen een nieuwen Duitschen aanval. Welke strekking de gedane voorstellen hebben, is niet uitgelekt, maar er wordt verband gezachttusschen de besprekingen van gisteren en do plotselinge aankomst te Versailles op heden van koning Albert. Algemeen is men overtuigd dat hij gekomen is om een beroep op de conferentie te doen en de on gewone wijze waarop hij de reis heeft gedaan (per vliegtuig) verleent aan zijn komst iets dramatisch, waaruit men afleidt dat men in België over de voorstellen der gedelegeerden zeer onthutst is. Wat Dultichland betalen most. Naar Reuter uit Parijs meldt, zyn er aanwijzingen, dat het door Duitsch- land te betalen bedrag tusschen de vier en vijfduizend millioen p. st. zal bedragen. Duiltchlend. Oa onlusten ta Frankfort. Frankfort a/M., 1 April. De organen belast met de ordehandhaving zijn sinds hedenmiddag den toestand volkomen meester. De 's middags in de oude stad weer hervatte po gingen om te plunderen werden in de kiem gesmoord. Onder de 12 gedoode plunderaars bevinden zich vier vrouwen. Verschillende zwaar gewonden verkeeren nog; in levens gevaar. De arbeidersorganisaties van de fabrieken besloten zich ter be schikking te stellen van bovenge noemde organen om verdere troebelen te verhinderen. Oo stakend* Duitaeh* m||*warkers Essen, 2 April. De mijnwerkers- staking in het Ruhrgebied neemt in omvang toe. Vanoehtend staakten er 110,000 bij de ploegen, die toen moesten opkomen, d.w.z. de helft. Vanmiddag is hun aantal nog toe genomen, daar de ploegen van een reeks mijnen, waar vanochtend nog werd gewerkt, zich bij de stakiDg hebben aangesloten. Tot dusver is de orde nergens verstoord. E«r Ouitsch schip vergas*, Berlijn, April. Het Duitsche be voorradingsschip „Gerrol4, dat een sleepboot naar Engeland moest bren gen, sloeg in een zwaren storm bij de Engelsche kust van den kabel. Het schip dreef af en verongelukte in het mljnveld. Zes leden der be manning zijn omgekomen, de andere zijn naar Leith gebracht. Korts berichten. In Wurtemberg is de regeering den toestand meester. 30.000 personen, werkzaam by de Berlijnsche metaalindustrie, hebben het werk neergelegd. Te Frankfort a. d. Mam' is de toestand, wat de voedselvoorziening betreft, zeer kritiek. De bolsjewiki doen in Koerland krachtige aanvallen. Voorbereidends maatregelen tol verdere beperkiDg van de diensttijden tot gemiddeld 8 uur per dag zijn reeds genomeD. Een wetsontwerp om de helft van de afloopende kortingen voor het pensioen gedurende de laatste 5 jaar te brengen voor rekening van den staat, is in voorbereiding. Hierna volgen de replieken. De heer Oud kreeg den indruk, dat de minister wil tornen aan de in. November gedane toezeggingen. De heer Dresselhuijs meent, dat de minister niet moet afgaan op indrukken, in deze Kamer verstrekt, maar georganiseerd overleg moet plegen met de vakvereenigiDgen. en zekerheid moet geven, dat de gedane belofte zal worden ingeboet. Op eene opmerking van den heer Kleerekoper antwoordt de Mi nister, dat tot geleidelijke invoering van den 8-urendag zal worden over gegaan, en dient een motie in voor een herziening der dienstvoorwaar- de». De heer Oudegeest bepleit nog maals afschaffing der stakingswetten; de heer L e 1 y heeft een eenigszins andere motiet die hij intrekt als de heer Kleerekoper de zijne verandert. De motie wordt z. h.s. aangenomen. Aangenomen wordt een wetsont werp, houdende verbod van toelating van jeugdige personen tot bijwoning van openbare terechtzittingen strafzaken. Ten slotte wordt nog aangenomen een wijziging van het Wetboek van Strafvordering. VIRSCHERIJBERICHTSN A*Dgebl*cbl ta Nieuwediep. I A lil. Door tiekkaia: 1676 tal hertog, per tal 4 - a I 7 35. SA a li DooriO koide.»16 middel üo.enptr stok f 180; 2 kis tan letachol. i er kiat f 12 73 tlaten kleine svhol per kist t 9.— a (951; kisten schuren, pei klat r Door 1 garnalenrleschar: 160 K.0. gekoekte garnalen, per K G f 0.08 a f 0 -. 'W- Door trakkers: 8*50 tal baling er tel f 410 680. MARINEBERICHTEN. BÜ Kon. kaal it ven 19 Vaart i«, met Ingang iu t April, kapitein ter te* J C Bentz vin den Berg eervol om beven van de betiekklog van onveicommacdant dar 8te:llng van Helle- yoetiluia. By Kon beslolt van 89 Maart is aan de onder volgende officieren der Konklijke marine met den achter h-n nemen re-melden datum ou 'i -n verzoek, earvol ontslag utt den zeedienst -eileaad iüitor.ruus (er zao (e klaaee F de Boer. D N Fueat, O, N yon met Ingang ven 1 April: luiten u'. te zee 7e kla8*e W. H G Palm, rost ii gang v u 16 April; •ffiile/ v»nadmftiletratle8e kUeeeC A. Huye- m>n, met Inging ven 1 M 1. i-a'trn nte ter Me 2o kl.sieM a A.Winkler W. H O Horg 8l)o met 8 Aprilleepect ave- ii]k geplutit bü de rwe ks.hool voorseova it te Lilden en aan boord Hr Ms van Speyk De officier van administratie der le kl. D. Kaan thtns ter bee hlkklng wordt 8 Ap-U geplaatst ia de Xtrlnekazerna te Willemsoord de officier van administratie 'er 8e kl. mr. H van D lal, thans dien-cde in ta Marine kazarne te Wiilemso in, wordt 15 April geeteld tax beschikking Opgtvo van ovaigepleatate onderoffideren dei zeeraccht. Op 5 Aoill: setgeantbofmeeaiet J Ejjsoj van Bssm«kerck nier Wachtschip He le- vuatelnl3, sege-r.tkok W. O- Tlggei Heameteick naar 8cboi pioen GEM-NGO WEUH<. TWEEDE KAMER. Zitting vin Woansdag 2 April. Voortgezet wordt de bespreking van den toestand van het spoor en tramwegpersoneel. De minister van water staat wijst erop, dat hij bet ont werp Reglement Dienstvoor waarden slechts kan aannemen of afwijzen. Evenwel zal spreker trachten op enkele punten nadere verbetering to verkrijgen, met name ten aanzien van de samenstelling van de scheids gerechten en het percentage voor vuur en licht. De dienst- en rust tyden moeten geregeld worden by algemeenen maatregel van bestuur. Over dvn Atlantisch** Oceaan. Een van de moeilijkste vraagstuk ken, die zich bij een eventueele vlucht over den Oceaan voordo.en, is het vinden van den juiaten weg in de lucht. In Engeland, waar men zich met alles wat deze Oceaan vlucht aangaat, ten zeerste bezighoudt, heeft ook dit vraagstuk geniale mannen tot uitvinden gebracht. Majoor Wood en kapitein Wyllie, twee aviateurs, hebben in deze materie iets gevonden. Wij kijken naar de zon, naar de poolster en een helderen horizon om onze positie vast te stellen," zei kapitein Wood, „en dan met nieuw instrument, dat veel heeft van een sextant, kunnen wij op een twintig myi na zeggen waar wij ons bevinden, bij dag of bij nacht. Door middel van een navigatie machine, een ware rekenmachine om de ge gevens van het sextant op de kaart over te brengen en door middel van een luGhtvaarkundig kompas, denk ik in staat te zyn vrijwel accuraat koers te sturen." De bedoeling zal zijn, dat passeeren den schepen gevraagd zal worden hun positie kenbaar te maken. Daar voor zal aan de schepen, die hoofdzeewegen bevaren, gevraagd worden, bij het eindigen van iedere wacht dus om 8 uur, 12 uur, uur, enz. rook te maken uit de schoorsteenen. Dit heeft voor schepen geeneilei bezwaar en de in de lucht verblijvende machines hebben daaraan een leiddraad vdn den goeden weg. Majoor Wood heeft allerlei maat regelen genomen voor het welslagen van den tocht over den Oceaan. De beide stuurstoelen, waarin hij en kapitein Wyllie plaats nemen," zyn niet met elkaar verbonden, de avia teurs kunnen echter met elkaar praten door middel van een telefoon, die een onderdeel van hun hoofdbe dekking vormt. De kleeding van de beide vliegers zal electrisch verwarrad worden. Wanneer de eene aviateur stuurt, kan de andere zich in zijn stuurstoel languit uitstrekken, eenige rust, die de aviateur zich kan gunnen op den tocht. En dat is nog betrekkelijk, van slapen zal geen sprakq, kunnen zyn, omdat, terwijl de eene stuurt, de andere zijn handen vol heeft met het bedienen van de draadlooze telegrafie en de luchtvaart kundige instrumenten. LEQERBERICHTEN. Kortingan op tiaktementen. Bü Kon Bailuit ia bepaald, dai etn offialax ln woxxelüfcen d'»n»t o(met beswaar dar tabat klat op non*ctlvltelt. aiamada aan militair kacedan den rang v*n officier, wiaus b zoldliciug per j tar geragald la, dein tena elabenlnrUbtfng in aan gaetlcbt voor k-antzn Ige-i of ln een aantt.Jiium voor long'Üdera. o„lteu koelan voot bat Büb, verpleegd wo-dt tüdeoadtf ve-plegiog ln bot genot blo't van de volle ac-lvlteit» of ncnactiviieit Ja.rwedde Weidt ein zoodanig militair in één d sr ;nrichtirgen vt'pleagd op Rijkskosten, "«a wordt van an mei don dag van opna^ Ing ln da lnrichilcg lol »n met dien vöór bet verlsteo dsatvan o; tot en met d:eu van overlüden van de jaarwedde een bedrag g.kort, bsdr=gendo per d-g voor offleirren in we-ke- lü*>n dierst in d-n rang van opperoffleta- koiocel, luiten-ntkolonel of rotjoor kapltcii ie ol Ze luitenant, reep 6, 8. 2, 1.6'J en 1 gulden en voor officieren oo nonactlvltelt bet tweede de van die bedraaon. Voor militairen beneden den rang van officie-, wier bteoidlg-ng erjtarle be -aald. doch alleen wanneer de voeding van iükswe«e ge chiedt, bat bedrag van da vaigoa- ding wagaoe gemis van levanamiddelan Bij bat oveiiyden van aan militair in waiki lijken dlamt ol mat btzwaat der ecbitkUt op nonac ivitelt word- jaarwedjs ta goad gedaa: tot an met den dag van overlijden; bov-ndli wordt op d-en dag (e goed gedaan bet badti v*n «en maand jaarwedde, naar den maatst. van die, welke bü op den dag van ove lüden genoot. Toslsgan voor den vrijwillige* landtlotfn. Aan viüwiiiige-s bü den 1 ndstoxm worden by opkomst onder de wapenen, w-nr eer v- n den vrüwllllgea landatorra In verband mei boltengewone ometandighaden inzüngebaoi gadealtalijk een militair gebruik wo di ge -i>-a| de volgende toi lagen verleendaan fficl«rt_ f6 - er d'g enaan ende officieren en m nderen f 2. - par dag. MARKTBERICHTEN. Eiotk op Langendük, 2 Apr 1 1919. Rood. kool f 13, minders f 0.— a f 0.—. eti r 0. - a f 0. - gala o '1 f 12.76, mindere f 0 - f 0 stolt f 0.- alO.-, Deansche witte ffl mlndara f 0. a f 0 uier» (dlatnbutle) f 1106, q!sb (ODlaetbiai) f6- a f 9 20, paan r 6 60. k.aa^ea. S Apxil «18 3 Stieren 56 geUek.-eloa taaaau» 51 ®eüakoel»& ivallal 40 KaiikoeiJi* 18 Pickeu 192 £f«ehtexo knlvexea 282 Ou u hoede?' 11 Bckkev. eu «altei 6 Vuxfiaat taaaz.) t «tak 16 "trta-t - stTt' X J6 t Koopt- 16 S«n*e> 1» l.o. 8ut« 7116 Kipaisxea .400 .760 860 76-;,- 6 C.- 95 - 400.- 291 - 380. 12— SS— 32 Bi - *,«0 80 DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen harts- tljksn dank aan Mej. Klf.rk, Verlos kundige, voor de buitengewoon góede hulp aan Mej Bais bewezen. P. BAIS en Ecbtgenoote. Lulttnant ter Zas GREVE, Westslra»», verzoekt, wogana vt-rtrak, inz-ndlng von rAkenina^rt vóór 10 April. STOQMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Hsdoriand. Kangaan ettiv 2SM**il ven S.lgon le Batavia. Karimat» vertr. 2» Maait v. Durbam n. B -tavi«. K?»katnu ve»tr 30 M artv Colombo 11 Rangocn. Prins dar Node 1 nden ariNeeide rS Ma>rt Amsterdam te Batavia. Bcngkalle >nivaa<d* 1 Ap II van &msta-di Ro t rdam Boinso van Acn>terd«m n arNewYu k pn Maa-l Li-.ard -javaitr 2-5 Maait t. Batavian A'drto v Biltlmor* n A'dsm.paaa, l Apii-L it-d. Keximoen a-riv. 2S Maart v Cilcutts ta Colombo. Rottordamsche Uoyd. ndjani lh-.lar varti 26 Maait van Padang Ceylnn, v. Sy'xey naar Macaatar, ,aaa 26 Maart Thurrd y Irland Kedi:l rrlv. 29 Maart v R'dam ie BaJilmou Kawl. ibularale, wordt hedenavond 9 uur te R.t terdam ve, wacht Kon. Holl. Uoyd. Deldaod xrrlv. 1 April r Biltimore ta lJmui en Holl. Amariks iljn. Maasdijk, v. Boenoi-Ayraa n. R t!a:d«m. arriv i9 Maait t.Huelva, Rotterdam, v. Rotieid >m n»ax New-Yoik, vi 3'. M-.art 9 u. n.m. Yen Plymonth Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Daidanue, van Java naar Amatardam pieteerde 1 April 6 u. 31 nam Prawlepoint Java-Paclflc LIJ 11. Bintang arriveerde 29 Maart v»n Batavia te Sin Franclaco B Uiten arriveerde 27 Maait van San F ancitco 1 Batavia Tjiiaiek eiiiresida 27 Maart van Batavia ta San Fran-.iaco.(Terb) Java Bengalen-lijn. Bande anir. 21 M art van M.draa ta Batavia. Calcuitaa.iiv 21 Maart v UaarasteRangoon. Djocjiar.lv 2 Maartv»n lavateC-lcutla. 67 81 410 1 100 s Burgerlijke Stand v. Helder, van 1 en 2 April 1919. ONDERTROUWD: T. Woord en J. Fillerup. W. Tamis en D. G. van Koniugsbruggen. G. Groot e» A. M. Smit. Q. Tepas en R. W. J. Pronk. BEVALLEN: T. van der Werf- Bruin, d. S. Bais-Biuul, d. OVERLEDENW. C. Wes wed. R. Siegers 82 jaar. J. N. Lip- huljsen, 80'jaar. J. Bolt, 26 jaar. E, Tigchelaar 39 jaar. Op 8 April a.s. hopen onze geliefde Zuster en Broeder, Q'RRIT TIMMERMAN en j TEETJE TIMMERMAN - DE VRIES, hunne 25-jatlge Echtvareenlging te herdenken. Uit aller naam, A. C. BAKKER. G. BAKKER-DE VBIBS. en Familie. Wierineen, April 1919. ft 1884 - 1818 9 Donderdag 17 April hopen onze S geliefde Ouders en Grootouders J. C. STURK SA. STURK-KRAFT, hunne 35-jarlg« Echtvaraaniglng Ite herdenken. Hunne dankbare Kinderen, J. P. STÜRK. F. P. STÜRK-VISSEB en Kleinkind. Geboren GEERTRUIDA, Dochter Yan P. BAIS en Z. BAIS-BRUUL. Helder, 2 April. De Heer en Mevrouw SCHULTZ— Figbb geven hierby kennis van de geboorte van hun Zoon EOUARD RICHARO. Helder, 2 April 1919. Sluisdljkstraat 138, Inplaats van kaarten. Ondertrouwd WILHELMUS TAMIS en OIVERA GEERTRUIDA VAN K0NINBS3RUQGEN. Alkmaar, Veeratraat 14Q ,,q Helder, Loodsgracht 50.j Apn' Huweiyksvoltrekking Dinsdag 22 April a.s. te 10 ure'in de Parochie kerk van de H H. Petrus en Paulus te Helder. Burgcmeaster en Wethouders von Helder msken b kend, dat voor da maand Maart 1919 de uniforme prijs van het gas is bepaald op I 0.19 per M3. Helder, 2 April 1919. W&gens den grooten toeloop voor hot concert van BELLA PALA, uitgaande van de A. 6.0., moesten velen worden teleurgesteld. Ten einde hen alsnog in de ge legenheid te stellen deze zange res te hooren, zal eene herhaling vae dit concert worden gegeven op morgen', Vrijdagavond, 8 uur, in „Casino". Kaarten verkrijgbasr: Intern. Muziekhandel, Kanaalweg 90. en bij boekh. Dulnker, Spoorstraat en Maas, Kanaalweg. Het programma is geheel het zelfde van Woensdag J.I., terwijl ook do Hoeren Joh. F. Pala en Arie D. van do Weg hunne mode werking zullen verloenen. Entree 30 cents, verplicht programma a 10 cent. Inplant» van kaarten. Oadertrouwd B. GROOT en A M. SMIT. Jaazeo.traat 84,1 Helder Janzenstraat 4. Huweiyksvoltrekking 17 April a.s Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer DIRK BETHLEHEM, in den ouderdom van 77 jaar. Helder, 3 April 1919. Uit naam der Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. SCHERM- Hl GYMIAST1E1VERE1NISIRE Jaarlijksche algemsena veriadeiing voor da Heerenafdoeling op VRIJ DAG 4 APPIL 1818 In ..Casino", avonds half neg^n Trouwe opkomst gswsnscht. Het Bestuur, M. C, v. d. PLAS. Secr. Alaameene Bondvan Ondarailiciaren der Kon. Marine en het Korps Mariniers. sp YRIJOAG 4 4PR>L as., dei namidd«gc ie 7ti.30mIn het Militair Ttthuls Spooutfast, (bavsi^anl) HET BESTUUR. SPAARBANK opflerlchï door 't Dop. Held r der M. t. N. ven '1 Alg. 't Bestuur brengt ter., kennis, dat de Spaarbank voortaan, te beginnen met 7 April 1919, zal geopand zijn op alle werkdag an van dam mor- gen» 9 tot 12£ uur en des mid dags van 2 tot 4 uur, uitgezonderd des Zaterdags, waarop de oude kantooruren van 7 tot 8 uur 'savonds blijven gehandhaafd. De uitbetaling der voorschotten op pensioenen blijft bepaald op Woens dagavond van 7 tot 8J uur. ZONDAG 6 APRIL, 8 uur, Variété-Dekkers met wereldstad-programma. JEAN COUVREUR, da populaire Humoriit. Miss LEONI en Partner, snalit* Mnamotechnlckars van den tagenwoordigon tijd. JOHN PAULTON, mlitetleax Goochelaar. ANNIE FRESCO, Voordraoht-suubrette. RACKWITSZ, muzikale Clownerie. ALEX AREND en Partner, sensationeels Kunatwlelrljdira. met de Revue-Artlstlque. Extrs geëngageerd: da geheimzinnig* Cowboy. Looft f1000 uit aan lader, die zijn kunstverrichtingen evenaart. Had reeds tweemaal de eer op le treden voor II. M. de Koningin. Bal na. Casino-orkest. EntriiStilles f 0.80, li Rang f 0.60. h lang f 1.40, plus rechten. Plaatsbespreking van af heden in het Sigarenmagazijn va» de» Heer KOKELAAR, Kanaalweg. „CASINO". Heden en Zatérdag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2