Bjerg Eivind en zijn vrouw. I MANIO i! 5 Qi EU a a a a a a ai a a a a a a ai s WITTE BIOSCOOP EEÜSTEHELOEIISCHEBIOSCOOP s HENNY PORTEN Toen zij 't masker liet «allen. RRNHB Afslag BKMIDHOIIT CINEMA - CINEMA PALACE. PRIMt GfölSTIllEEl» BIOSCOOP TAVEN4J Wijnen en N Gedistilleerd H. SPRUIT. H.H. Rookers! Reuzenafslag! m Sleehls 7 dagen krijgen wij de wereldfilm: Levensschets fn 7 afd., naar het gelijknamige tooneelstuk van den beroemden Zweedschen schrijver: JOHANN SIGURJONSSON. Dubbelmannenkwartet INTFR NOS". Mej. Jeanet Lürsen (alt), CENTRALE KEUKEN, en Distributielokalen. Van VRIIDAG 4 APRIL toten met MAANDAG 7 APRIL, Levensdrama in 5 acten. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG een geheel nieuw programma. Van VBIJOAG 4 APRIL tot en net MAANDAG 7 APRIL, DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG een geheel nieuw programma. 23 V. JENEVERper Liter f 3.30 BRANDEWIJN 13.30 CITROEN13.60 COGNACf 4.58 C. DE BEURS, MASSARO. Van YRIIDAG 4 tot en met DONDERDAG 10 APRIL voortzetting van onze succesfilm „DE GRAAF VAN MONTE CRISTO" „DE VEROVERING VAN PARIJS" (3 deelen) „DRIEVOUDIGE WRAAK" (3 deelen). „HET LEK IN DE GASLEIDINGI" Sigaren! SIGAREN, 't is goed- sr dan het rooken van tabak! Rookt nu koopt KLOPWISSINK. Lees dit, dames S. HERSCHEL Gedistilleerd. J0H_ VAN DER LEf, ËJI HU ONTVANGEN: Nieuwe VOILES =f en MOUSSELINES Het bekende adres: B.STUIVBR, Firma 1. BUTER Wz. een partij iepenblokjes, Cacao-Thee prjjS 15.- per 100 k.g. Deze suooesfllm loopt vanaf VRIJDAG 4 tot en met DONDERDAG 10 APRIL in boveng. Theater. Zij duurt pl.m. 3 uur en wij geven sleohts één Voorstelling per avond, welke aanvangt 7'A uur. Zondag 2 Voorstellingen, welke aanvangen 5'/, uur en 8uur. Voor deze buitengewone film besloten wij GEEN prijsverhooging te heffen. Wij raden U tevens aan, vroegtijdig U van plaatskaarten te voorzien en op tijd te willen komen, daar de film van te belangrijke strekking is, om er een deel van te missen. Deze opmer king is in het belang van het publiek zelve. Ons Theater is absoluut deze week te klein. Da muzlkala begeleiding geschiedt door de H.H. BOON en NAP, welke toer deze Olm speciale muziek verschaften. de directie. Ilr Directeur A. J. M LEI WENS op DINSDAG S APRIL, avonds 8 ure, In de •oncertzaal „CASINO". madewerking van: Concertzangeres te Wormerveer. STEINWAY-CONCERTVLEUQEL, welwillend door de Directie van Casino beschikbaar gesteld. PROGRAMMA; l. a. Ecce omodo morltor J EUudl (lESM'Öi) b Avi Ma lt Ff- 'Witt (Kwiitei) 2 a. TiktfeieC Climimóe b D'ud» P.lson R»yn»ldo H.hn c Novembie ZdouBid T éffllsul (Mej LifW» 3. De R osL. van e hel uwe b Mut'er egenA Oplidin (Kw*»Ut) 4. a WiegenliedBr--hm» b. WaldeseinsHnkaitM-x »ige« c Weldexgespr.cb Rok. SjhumanB (M»j LS een) PADZE S Tota Pulchra Jac NI.: Al Bz b. L\ndakn»chta lachen Oilsndo dl Lteto (Kwutet) «'63 1694) 6. Kindje wat bei je toch e»ch*. Lad. M<ri'lojana b. Vergeet rö U-nleije» Be nb. Zwee o. O jjtel, nljn h».t Kor Kulle (Mej Lii ain) 7. Vi(j>g« ('t Si.hl iper!nije'je) Ier J. Olm n b Lied aan 't Oatg-pil F/ed J. Ruecke (Kw.ne Te zingen op dea Kwartet wed ti||d te Alk maar (ie Paaechdag) Kaarten a f 0.40, gereserveerd ff 0.76, met inbegrip van plaata.belasting enz., verkrijgbaar bij de boekhandelaren MAAS, BUtNKIB en IPRUIT, de sigarenwinkels van M. H. RWI'GHen KOKELAAR en 's avonds aan de zaal. Kaarten voor leden van Z»ngvorG>nls'ng»n a 10 30, flereaer». 10 50, verkrijgbaar bij Directeur en Leden. MENU voor de volgende weekt Maandag 7 Aprilt [8roont0i>o«p. Dinsdag 8 April Hutspat. Woensdag 0 April: Sareyt kool. Donderdag 10 April: Erwtsnseep. Vrijdag 11 April i Zuurkool. Zaterdag 12 Aprilt Haohi. Wijziging voorbehouden. Net zindeljjk Dagmeisje gevraagd. Adres: Kanaal weg 67-68 Gevraagd efn not Qay<noi*j-\ niet beneden de IQ jaar Adres: Van Hogendorpstraat 28. Aan hetzelfde adres e»n g-oota PETROLEUMKACHEL, te koop zoo goed als nieuw, voor f 10. Gevraagd een not Melsja, niet benoden 16 jaar, van 's morgens half tot 4 uur, van goede getuigen voorzien. Aan te melden na 7 uur. Adres: Weézenatraat 12. Gevraagd een flink MEISJE, voor noodhulp of voor vast. Adres: Mevrouw VAN DAM, Hoofdgracht 85a. Gevraagd een net MEI?je, van morgens 8 u. tot 4 u. n.m., met vollen kost. AdresMar. Mach.-Club. Een solied persoon wenscht 1100.— tor loon a 10 af te lossen f10 per maand. Brieven onder No. 589, Bureau van dit blad. flink KINDERMEISJE gevraagd bij S. HERSCHEL, Koning»!'. 23. BONBOEKJE verloren, gaande van Cronjéstraat, Bothaatraat naar Emmastraat. Tegon belooning terug te bezorgen: 3o Emmadwarsst.r. 6. NAAISTER gevraagd, voor één dag in de week, bekend met alle voorkomende werkzaamheden. AanmeldingHoofdgracht 70-71, VERLOREN een Zilveren HOR. LOGE, met doublé KETTINQ. Tegon belooning" terug te bezorgen Politie- bureau Westplein. VERLOREN 2 HOUTBÖRNEN 14.- tegen belooning terug bezorgen. Adres: Bureau van dit blad. B. z. a. nel beiehaald BUR8ERMEI8JE, P.G., 26 jbekend met alle bezig heden. AdresM. MORBT, Rijks straatweg 28e, IJmuiden. Wordt gevraagd, in een klein gezin, een flink DAG-DIENSTMEI.SJE, Wasch buitenshuis. Zondag» vrij. Adres: Spoorstraat 101. DAGMEISJE gevraagd, tegen 1 Mei a.s. Zelfstandig kunnende koken. Inlichtingen: Langestraat 39. OAQMEISJE gevraagd, handig Meisje p. v. Setaool, P.G., f 1.—p.w.,lichte assistentie. Adres: Bloemstraat Tuindorp. Gevraagd een not MEISJE, van 's morgens 7 tot 12 uur. Leeftijd 14 jaar. AdresSpoorstraat 55. Net MEISJE gevraagd, voor halve lagen. Adres: Polderweg No. 44. Gevraagd een nel MEISJE als WERKSTER. AdresHoofdgracht 30. Aanm. Donderdagavond na 8 uur» Gevraagd een flinke WERKSTER, Adres: Loodsgracht 37. DEKRAM beschikbaar (Blauws Weonar). Adres: Molenstraat 194. IEMAND verzoekt medelezer te worden voor „TELEGRAAF' „HANDELSBLAD", omtrek Kerkgi Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd eèn nette DAG-DIENST BODE en een WERKSTER. Adres: Hótel „BELLEVUE". Dagmeisje gevraagd van 8 tet 12 uur. AdresKanaalwag 104, Een net MBISJE betft eenige dagen tsponlbel veor de aohoonmaat, Adres: Weatgracht 87. Gevraagd een WERKSTE R, voor Vrijdag. Adres: Prins Hondriklaan 4. Wordt gevraagd een flinke natte WERKVROUW (MEISJE), liefst voor Vrijdags. Adres: Mej. VEEN, Spoor straat 98. Gevraagd een flinke WERKSTER, voor de schoonmaak, bijL. SCH00N- HQVEN, Spoorstraat 44. mmm J HOOFDNUMMER: HOOFDNUMMER in ia pre htfllm VERDER BELANGRIJKE VERMINDERING VAK PRIJZEN. BREE STRAAT. LIVBRANCIER van Marmer, Mozalk, Steen- en Houtgraniet Vloeren, Lambrlzeerlngen, Aanreohtbladen, Gootsteenen, Trappen, Plinten enz. Cerst-ucteur van BMOPw*rkoo. Speolillt it In Ku tuttin en Kunstmarmer. Waalstraat 17, HELDE». Om aan veler verlangen te voldoen, geven wij weer »lt chts één voorstelling per avond, van half 8 tot 10 uur. Zondags ook het geheele programma, du» ook 2J uur OpeniDg 's avonds 7 uur, Zondags half 8. Deze week een extra attractie: MAX LINDER, de bekende en gewilde komiek, in de klucht: LachenI Lachen I Lachen I Alles mal duida>(Jka explicatie van onzan bekenden explicateur, den heer A. 60' LEKS. Laat II» UEERENCQSTUUM bij om aanmctin. Prima coupe. Prima atoi. Engalictie stollen. Colberteostuum mirmaat vanaii30.-. I. GRUNWALD, Keizerstraat 108 (bo tan winkel) Hsldsr. Werkliedenvereniging 0.3 W Koningstraat Gevraagd een Broodbezorger, (kleine wijk). Aanmelding hedenavond tusschen 8 en 9 uur. HET BESTUUR. Gevraagd een Dienstbode, tegen hoog loon. Adres: J. K9NINC, Paardenstraat 16. Spoorstraat hoek Palmstraat. Spoorstraat hoek Palmstraat. Gevraagd een nette LOOP JONGEN, bij: H. SPRUIT, Molen gr. Te koop een r.et BURGER- WOONHUIS, aan den Van Hogen dorpstraat No. 41, leeg te aan vaarden 15 April AdresR. N. VAN OS, Binnenhaven No. 9. LOOPJONGEN gevraagd en een MEISJE, Leerlinge voar da zaak. Aérea: GRUNWALD, Confeetie- Afdeeling, Kanaaiweg. Gehuwde lieden vragen een ge meubileerde of ongsmeubilserdv KAMER. Brieven, onder No. 587, Bureau van dit blad. Te huur een groeteongemeubilearde KAMER, met etookgelegenhild. Adres: Bureau van dit blad. SPOORSTR., KEIZERSTR., KONINGSTR. Door nette jonggeh. menschen ge vraagd Zit- en Slaapkamer of Zit-Slaapkamer met of zonder pension. Br. onder No. 688, Bureau van dit blad. ZIT. en SLAAPKAMER of ZIT- SLAAPKAMER gevraagd. Liefst omtrek Werf. Brieven onder No. 590, Bureau van dit blad. WONINGRUIL. Iemand alhier wenscht te ruilen met iemand te Amsterdam. Adres: Bureau van dit blad. Ter overname gevraagd een in uitstekenden staat verkeerend HEEREN- RiJWIEL, met Freewheel. Adres: Nieuwstraat 18. Door voordeeligen inkoop en scherp gestelde prijzen bieden wjj het rookend publiek aan SIGAREN in prijzen van 6, 7, 8 eent en hooger. Elisa 7 cent. Talisman cent. Alle SIGAREN z|jn samengesteld van gegarandeerd zuivere overzeesche tabak. - Kloeke modellen. - Bjj afname van 100 stuks 5 °/0 korting. Wederverkoopers grootere korting. - Naar buiten toezending franco rembours. Aanbevelend, Spoorstraat hoek Palmstraat Te koop gevraagd een twee persoons Houten LEDIKANT. Adres: Go versstraat 29. Te koop aangeboden een Promenade- wsgen, IJzeren Ltdiksnt en een Kachel. Adres: Bureau van dit blad. Ter overname aangeboden Leer boeken (Boekhouden, Handels kennis, enz.). Adres: Bureau van dit blad. Te koop een zeer net onderhouden Kinderwagen en witte Wieg (onbekleed). Adres: Klaas Duitstraat 11. Te koop BOEKEN voor da voorbe reidende klasse R. N. L,, tegen de helft van den prijs. AdresWeststraat 70. TE KOOP. Volledige KRUIDENIERS-IN VENTARIS te koop aangeboden, waaronder een prachtige «tolvrij afgesloten GORTBAK, enz. Te zien en te bevragen bij: J. F. OX, 'v. Galenstraat 27a. Te huur een net Woonhuis aan de v. HoogendorpBtraat, f4.25 per Te koop Tuniekpek en indisohe Uit week. AdresKoningstraat 20.1 rusting. Adres Sluisdijkatraat 76. SOLDATENSABEL met Kepp-I ter overname gevraagd. Brieven onder No. 586, Bureau van dit blad. Gevraagd een gebruikte Telefoon hoorn. Adres: Langestraat 8. Te koop gevraagd witte Uniform- pakken voor persoon 1.74 M. lang. Brieven onder No. 591, Bureau van dit blad. Gevraagd een SMIDSKNECHT. Adres: P. SMIT, Krugerstraat 36. Te koop een groot, goed onderneuden BURBERWOONHUIS, in het Centrum der Gemeente. Brie ven .onder No. 592, Bureau van dit blad. Te koop een be»t DAMESRIJWIEL, met beste Banden, en een gord onderhouden W ASCHM SCHINE. Adres: Sluisdjjkstr. 75. Voor Dobermann-Pinoher met stamboom, wordt goed tehuis gezocht. Adres: Bureau van dit blad. BURGERWOONHUtS te koop gevraagd. Moet spoedig betrokken kunnen worden. Adres8. M. BOOM, Hoogerwerfstraat 6. Te koop een MANOOLINE sn een LIGSTOEL. Ta' bevragen - Boekh. MAAS. Tot IS April krl/it Iedere kaoper tan aan Dameshoed aan Zwarte Volta cadeau I KONINGSTRAAT 23, Voor wederverkoop vraegt voordeelige condities. Uit sluitend prima kwaliteit. C. DE BEURS, BRESSTRAAT. Prima kwaliteiten. Groot* sorteering. Lage prl|xen. Beleefd aanbevelend, E vanaf 75 ct. E Crêpes de Chlne. E Blouses. SPECIAAL AD«ES vcor JAPONNEN, Qe maakt of naar mnst, KEIZERSTRAAT 68. Aa ba lend, LAKENS f 6.50. |H S»rt*'i Chc.iot f 3.00. ==S GLtCÉ HANOSCHOE'EM =E NIEUWS CORSETS. Prima Manttl-Cottuum*, «anaf f 30 00. ONS SUCCES. ATELIER v»or MANTELS en COSTUUMS MOLENGRACHT 39. TEL. 213. Ilr Lichte en zware Pruimtabak van 80 voor 70 ets. per ons, extra zware Pruimtabak van f 1. - voor 85 ets. per ons. Krultabak van 90 ets. voor 80 ets. Portorico van 80 ets. voor 70 ets. Heerenbaai (lichte en zware) van 90 ets. voor 80 ets. Shag van f 1.- voor 90 ets. en van 90 ets. voor 80 ets., alles per ons. Neemt proef met onze uitmuntend* Kortsoorten van 25 en 40 ets. per ons. Prima Sigaren 6J, 7,7 8,9,10 ets. en hooger. Senorita's (stokjes) 6 Cts. Wegens deze t-norme lage prijzen kan aan winkeliers en wederverkoopers geen korting meer verstrekt worden. Zendingen naar buiten ongefranceerd repabourB van minstens 1 K.G. Sigaren minstens 100 stuks. Monsters tegen betaling. Plantage Kerklaan 33 (Ingang frulthul») Amsterdam. Ontvangen: Pindas p. on«2Sct Hazelnoten 20 Amandelen30 Cacaopoeder36 Opruiming van (Thee-surrogaat), per pakje (1 ons) 10 et. (geheel distributie vrl] Nog voorradig (geheel kachelklaar), Verkrijgbaar, bij: P. FABER, Hartestr. 16. BEBRS. BREVEN, Jockerttr. 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3