LDERSCHE COURANT Eerste Blad. S. Coltof wollen flanel f 1.22, katoen flanel I 0.39. S. Coltof Prima Engelsche drill, jeans, of keper, 49 at. Hotel DEN BURG HERMANNYPELS, S.Coltof Dl zaïk is 's avonds 8 uur gesloten. Zatirdagsavonds lO uur. S. Coltof S.Coltof Dames maotils, costumis, STOFFEN No. 5072 zatermao s april mo 47» 4AAMAN* Uitgaven C. DE BOBS Jr., Beider. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs! In da stad f 1.15, per post f 1.40, Bollenland f 2.40. Lasso ex. 5 oent. Advartenttèn per regel I71/# oent. BUITENLAND. De algemtun. toestand. Ce Raad van Vier heeft nu het probleem, hoe er een voor het vre desverdrag geschikt formule kan werden gevonden, waarin het recht van Frankrijk op exploitatie van het Saarbekken en de neutral ieatie van het gebied links van den Rijn wordt uitgedrukt, aan een commissie ver- Ouk de Hongaarsche kwestie is voorloopig met een commissie be- dacht. Iu deze commissie zitten uitsluitend Britten. Het werd boter geacht, zoo wordt gemeld, nu eens alleen vertegenwoordigers van één volk in een commissie te zette». Dit laat zich wel hooren, want de „volledige samenwerking" tusschen de vertegenwoordigers van verschil lende naties in een commissie, is tot dusver in de praktijk op geen resultaat, uitgeloopen, wegens wederkeerige opheffing van tegen gestelde tendenzen. De inlichtingen van den Ameri- kaanschon correspondent over de schadeloosstelling, waar wij gisteren gewag van maakten, schijnen te zullen worden bevestigd: ieder jaar vaststelling van een nieuwe jaarlfjk- sche som. Deze regeling zal het voorloopig vredesverdrag er voor de Duitschers »iet aantrekkelijker op maken. Evenmin zullen zij met genoegen kennis nemen van een be richt waaruit men moet opmaken, dat „neutralisatie" van het gebied links van den Rijn, beteekentbezet ting door Fransche en Belgische troepen. „De Eagelscben en Ameri kanen" zoo heet het daarin, „kunnen; n a het onderteekenen van den vrede, geen troepen meer in den vreemde onderhouden." N a den vrede zal de bezetting dus blijven bestaan. In dit verband is niet te verwon deren, dat men verzekert: Genève kemt nu niet meer als zetel voor dea volkerenbond in aanmerking. Deze stad scheen daarvoor bjj uitstek geschikt. Aan de geschiktheid van de stad is niets veranderd, maar het schijnt meer en meer, dat er geen kans is op een volkerenbond, behal ve op een zoogenaamde, die in waar heid slechts een bond tot exploitatie van den oorlogsbuit is. Men kan hior echter niet vast op aan. Er is nog strijd, strijd over het karakter van den vrede, strijd over den aard van den volkerenbond. Den eenen dag komt in de berichtgeving de eene partij meer op den voorgrond dan do andere. (N.R.Ct) De Vredesconferentie. Da vrotfesproiDtnifron voor Pascha» jeraod. Parijs, S April. De Fransche minis ter van Buitenlandsche Zaken, Pichon, heeft verklaard, dat naar zlja meaning het vredesverdrag voer Paschen 'ge reed zal zijn. Fiume. Londen, 4 April. Dillon, de cor respondent te Parijs van de „Daily Telegraaf', seint, dat de conferentie besloten heeft Fiume oh Spalato, daar zij dit raadzaam achtte, toe te wijzen aan Italid. Koning Aibort te Perijs. In verband met bet plotselingibe- zoek van Koning Albsrt aan Parijs, meldt de correspondent van het Hbl. aldaar nog het volgende: Het schijnt dat het bezoek van koning Albert niet alleen tot doel heeft kracht bij te zetten aande pogingen, Brussel te makea tot zetel van den Volkenbond, maar vooral om de hulp der geallieerden in te roepen inden moeilijken economischen toe standen om dequaesties te regelen be treffende den ia voer van grondstoffen- uit Engeland, o.a. van steenkool. Voorts zijn ter sprake gebracht*de quaestie der bewaking van den Rijn oever, die zeer waarschijnlijk zal worden toevertrouwd aan Frankrijk en België, en de inspanningen.op militair gebied welke daaruit voor België zullen voorspruiten. Eveneens werden behandeld de territoriale eischen van Belgié. Naar het schijnt is de conferentie thans wel genegen den Belgen, die in een zoo uiterst moeilijken toestand verkeeren, zooveel als eenigszlns mogelijk is tegemoet te komen. Des niettemin heb ik niet den indruk dat de meening der geallieerden om trent de onmogelijkheid, te beschik ken over grondgebied dat een onaij- dige mogendheid toebehoort, ten gunste van België eenige verandering zou hebben ondergaan. Alt Dultichland walgari. De „Chicago Tribune'' schrijft het volgendeDe verschillende dele gaties hadden een vredesverdrag uitgewerkt, alsef er geen twijfel aaa bestond, dat de vijand alle opgelegde voorwaarden zou aanvaarden. De herhaalde verklaringen van Duitsch- land hebben de geallieerden er toe geleid, de mogelijkheid te aanvaarden yan een verwerping van bet verdrag door Duitschland. De Amerikaansche delegatie was de eerste, die het gevaar begreep, dat daaruit zou voortvloeien. Gezien do moeilijkheden, die een weigering om te teekenen zou veroor zaken, zijn reeds belangrljkt wljzi- gingen aangebracht in het oorspron kelijke ontwerp teneinde in verzoe nenden geest werkzaam tezijn.Wilson is, naar men meent, de eerste geweest om in te zien dat de conferentie op den verkeerden weg was, door ee» verdrag op t-j stellen zonder zich te bekommeren om 4e aanneming-door Duitschland. De conferentie heeft echter nog geenerlei beslissing genomen over houding, aan te nemen voor het geval dat Duitschland weigert te teekenen. Duitschland. Dantzig. Parijs, 4 April. Naar verluidt is het vraagstuk van Dantzig vrijwel gerégeld op den grondslag dat Dantzig een vrije stad met zelfbestu ur wordt, waarschijnlijk onder een in naam Poolsche controle. Eea Blauw* omwenteling In Belerae a.s. Munchen 4 April. De centrale raad deelt mee: volgens kranteberichten zou de Landdag 9 dezer bijeenkomen. Da ceitrale raad heeft aanstonds flksche stappen gedaan om de bfieen- roeping van den Landdag herroepen te krijgen. Dus blijft de bijeenkomst achterwege. Te Augsburg is Vrijdag de alge- meene staking uitgeroepen. Een de- >utatie van den Augsburgschen ar- >eiders- en soldatenraad is te Mun chen, nm daar bij den centralen raad het uitroepen van de sowjetrepubllek van Beieren te bepleiten. Oaitaaba miHtalrea bereids» aan Kanaalweg. Extra aanbiadlngs prima gahaal Berlijn 4 April. In verscheiden steden hebben in den la&tsten tijd militaire afdeelingen beproefd, het in April to ontketenen militaire oproer te gebruiken om de regeering ten val te brengen, de nationale ver gadering uiteen te jagen en de raden republiek uit te roepen. Te Maagdenburg werden o.a. be sprekingen gevoerd, waaraan naast soldaten leden der onafhankelijke socialistische partij deelnamen. Nadat het plan te Maagdenburg was ontvouwd, hebben samenzweer ders in de laatste dagen te Berlijn getracht troepenafdeelingen voor deelneming aan den revolutionairen zet te winnen. De regeering is in hoofdzaak op de hoogte van het plan. Voor alle gebeurlijkheden hebben de minister van rijksverdediging en de opperbevelhebber maatregelen getrof fen, waardoor het vaststaat, dat elke poging om den boel op stelten te zetten ten krachtigste-kan worden verijdeld. De staking In hat Ruhrgafeisd. Berlijn, 4 April. Ondanks de offi cieels berichten, dat de werkstaking over haar hoogtepunt heen is, breidt ze zich nog steeds uit. Italië. Eau transportschip vsroagaiukt. Parijs, 4 April. De bladen melden, dat een Italiaansch transportschip met 2000 man aan boord ep een mijn stiet toen het op weg was naar Tripeli. Ir zjjn vele dooden en hon derd gewonden. Hongarije. Da communisten aan hat wark. De tandartsen zijn verplicht iederen .tg twee uren beschikbaar te stellen voor de behandeling van de hun aan gawezen schoolkinderen.: Hiervoor krijgen ze een maandeljjksch hono rarium van 1000 kronen en vergoeding voor het verhruikte -materiaal. De Nederlanders uit Boedapest, 40 in aantal, zijn op weg naar onaland. Da radanragaariag emvargaworpan, Weenen»5April. Een gisterenavond alhier te laat ontvangen bericht meldt, dat de Hongaarsche radenregeering is omvergeworpen. De telefonische verbinding met Boedapest is verbro ken. Vsrunigd* Stitin. Washington, 8 April. Bakerj secre taris van oorlog, heeft een missie van de bewoners der Filippijnen -meegedeeld, dat- - Wilson den tijd gekomen acht om den Filippijnen volle onafhankelijkheid toe te staan, BINNENLAND. Zeemilitie llohtlag 1019. (Officieel.) De xeemiliciens der eerste ploeg 1919 zullen op 80 April a.s. in Kanaalweg. extra aanbieding, Dinar Menu 6 April 1919. Huzaran Schelp Schildpadsoep Zalm - Garnalen - Saus Aardsppnlen Werteltjss Biefstuk Sperctheunuu Asrdsppslsn Vanille IJe Vruchten. het genot van onbepaald (klein) ver- of worden gesteld, met uitzondering vankeadienog'geen verlof wenschen, zoomede van hen wier eerste oefening nog niet is volbracht. De Fieaeeieele Commissie te Parijs aangekemsa. De Ned. Financieele Commissie, bestaande uit de heeren Ter Meulen. Rochussen en Vaa Tienhoven, is te Parijs aangekomen. Men is daar vol lof over de samenstelling der Com missie. De heere» Rochussen en Heldring hebben gedurendo hun eerste verblijf te Parijs zeer nuttig werk verricht voor de behartiging der.belangen van Nederland en hebben daar talrijke vriendschapsbetrekkin gen aangeknoopt. Hat aehaapsrulmta-takort. Het Hbl. meldt: Het probleem der voedselvoorzie ning komt hoe langer hoe meer in het teeken van het tekort aan scheepsruimte. Terwijl Amerika nog bezwaar maakt tegen de onmiddellijke vrij lating der gerequireerde tonnage, is de sluiting der grenzen van de Ver- eenigde Staten voor den uitvoer van graan oorzaak, dat minstens 100.000 ton dead weighfc, dat is een vierde van het totaal der- beschikbare scheeps ruimte, per maand gebruikt zal moeten worden voor den aanvoer van graan. Bovendien hebben de Geassocieerden de Nederlandsche Regeering verzocht, een deel der op Amerika- zeilende tonnage af te staan, voor het vervoer van kolen uit Engeland naar Frank rijk en Italië, waardoor dus opnieuw een aanzienlijk deel van onze scheeps ruimte In beslag zou werden genomen voor andere doeleinden dan waarvoor zij noodig is. De bedoeling zou z|n, dat een uitvarend sehip Ingeland zou aandoen om vandaar met een lading kolen naar Zuid-Europa te vertrekken, om daarna de reis naar Amerika voort te zetten. Ir is natuurlijk geen sprake van, dat de Nederlandsche regeering in dit verzoek kan treden. larL De Minister van landbouw heeft van de lijst van goederen, aangewe zen krachtens art. 1 der Distributie- wet 1918, afgevoerd het artikel gort, en ingetrokken de vastgestelde max imumprijzen voer gort. Da vatraatsoaaaarlag. Naar wij van de N.O.T. vernemen, hebben de geassocieerde Regeeringen toegestaan, dat de hoeveelheid boter, welke hier te lande per jaar boven de 80.000 ton -mocht worden gepro duceerd, niet meer, zooal* aanvanke lijk bepaald was, van het vetransoen behoeft te worden afgetrokken, zoo dat dit rantsoen ook by ee» hoogere boterproductie dan 20 000 ton per jaar op 80.000 ton gehandhaaft blijft. Da staking la da «ataalaljvarhaid. Het veorstel van den Metaalbond, om eerst de staking op te heffen en daarna over een nieuwe voorgestelde loonregeling te onderhandelen, door de. samenwerkende arbeiders organisaties in de metaalindustrie voor onaannemelijk verklaard. De staking 4uurt 4erhalve onveranderd voort. Inval In aaa apaalhol. Woensdagnacht ongeveer kwart voor twee, deden een vijftiental agen ten onder aanvoering van een inspec teur van politie, een inval in een verdacht -speelhal, in de Utrechtsche- straat no. 75, te Amsterdam. Toen de politie -bemerkt werd, gingen plot seling alle lichten uit, waarna in het donker de bezoekers de agenten met stoelen ontvingen en er lustig op los timmerden. Na een hevig gevecht, waarbij verschillende personen ver wendingen opliepen, wisten de spelers te ontkomen. len half uur later was de politie het gezelschap dat oDgeveer uit 25 personen bestond, weer op.de hielen. Op hetFrederiksplein ontstond opnieuw een gevecht, waarbij eenige schoten werden gelest. Het gelukte slechts één persoon te arresteeren, de anderen wisten te ontkomen. Da moord la tft Ataxaadsr-kazarna. Het Hoog Militair Gerechtshof deed in hooger beroep uitspraak in de zaak tegen den wachtmeester bij het 2e Reg. Veld-Art., die door den krijgs raad te 's-Gravenhage was vrijge sproken van de beschuldiging.- van moord op?.den adjudant-onderofficier «alle. Het Hof oordeelde het wettig en: evertuigend bewijs va» beklaagdes schuld niet geleverd en bevestigde het vrijsprekend vonnis. PLAATSELIJK NIEUWS. Te 'söravenhage slaagde voor machinistenexamen diploma B, de heer P. Bruin, alhier. Te 's-Gravenhage slaagde voor het machinistenexamen diploma B, de heer A. A. van Os, alhier. 6«maaRtoraad<varkiezii|8». Door de Christelijk Historische Kieevereeniging alhier zijn voor de a.s. Gemeentera&dsverkieziag de vol gende eandidaten gesteld 1. J. Spruit; 2. G. A. Niessink, Huisduinen 3. J. J. Slikker, Koegras J. Hagen5. W. H. Tielrooij. Door de Roomsch-Katholieke Kies- vereeniging alhier zijn voor den Gemeenteraad candidaat gesteld de heerenW. C. van Ireda, H. P. laak, R. N. van Os, D. J. Snel, T. A. Smits. F. Letschert, C. Dito, M. A. Kolster e» J. A. Zoetelief. Door de Vrijz.-Dem. Kiesvereeni- ging Helder zijn candidaat gesteld In Kieskring I: W. Biersteker, D. H. Grunwald, G. de Ven, F. van der Ploeg, J. Blom, L. van Loo, Mevr. v. d. Hulst - Heeroma, S. Coltof, A. Krijnen en H. Schol. Ia Kieskring II: D. H. Grunwald, G. de Ven, F. van der Ploeg, W. Poll, J. Blom, P. de Geus, L. van Loo, van Vliet, J. van Baerle, P. Korff, A. K. Kokelaar en A. Krijnen. In Kieskring IIL W. Biersteker, Mevr. Onnekes- Kossen, W. Poll, P. de Geus, J. Blem, L. van Loo, J. van Baerle, P. Korff, H. Schol, A. K. Kokelaar en S. Coltof. Door de 8.D.A.P. zijn candidaat gesteld In Kioskriagen I en III: A. W. Michels, D. C. A. de Zwart, B. Zender van, J. Borkert, D. Schreuder, C. Heyblok, S. Kuiper (Koegras), D. de Zee. R. Boogaard, J. van Z wieten de Blom, H. F. van Baaron en L. C. Peeters—Wierth. In Kieskring II: A. W. Michels, D. C. A. de Zwart, B. Zondervan, J. Borkert, D. Schreu der, C. Heyblok, S. Kuiper (Koegras), de Zee, H. Roovers, J. van Rooyen, P. Tuk en L. C. Peeters—Wierth. Da gasprljt. Door het Raadslid Michels is aan B. en W. verzocht, de uniforme gasprljs niet met 1 Maart maar mét April te doen ingaan, aangezien niemand in Maart op die verhooging heeft kunnen rekenen. Mochten B. en W. hier niet ep ingaan, zal hij op de e. k. zitting een besluit van den Raad uitlokken. ParsoRtol Ir 's Rijks dienst. De Centrale Vereenigingen van Personeel in 's RJ|ka diens» hield onder voorzitterschap van den heer F. Perdok Man. een vergadering van de vertegenwoordigers der 87 bij haar aangesloten vereeniginge». Bestoten werd den Minister van Binnenland- sche Zaken om een onderhoud te ver zoeken ter bespreking van het lang uitbleven van de in de November dagen aan het Neutrale Comité toe gezegde verbeteringen. Na geanimeerde bespreking werd met algemeene stemmen een salaris program vastgesteld, waarbij rekening houdende met de eischen van den tijd, de mi»ima en maxima van voors hands 10 loonschalen werden ont worpen waaronder men de •«erschil- lende rangen en-functiês bij hst Rijks personeel hoopt rangschikken. Aan het Dagelijkseh Bestuur werd opgedragen voor de invoering van dit salarisprogram te (j veren. I» de plaats van het aftredende lid van het Dageljjksch Bestuur, den heer K. L. J. Dekker werd gekozen de heer Baak, vertegenwoordiger der Federatie van werklieden aan 's Rijks werven. Btlia Pela. Het tweede concert van Bella Pala dat gisterenavond gegeven werd, was zoo mogelijk nog drukker bezocht dan dat van Woensdagavond. De zangeres overtrof zichzelf en haar zang was nog beter dan don eersten keer. Ook nu weer enthousiasme, bloemen, applaus. In de beide solis ten Arie van de Weg en Joh. Pala vielen ook weder zeer in den smaak. DubbBlmaaaankwarUt „later No»". Dir. A.-J. Lee wens. In aansluiting met hetgeen reeds over de soliste van het concert, dat Dinsdag a.s. ia Casino wordt gegeven, werd gemeld, schrijft men o»t nog het volgende: Mej. LUrsen, die reeds haar sporen als alt-zangeres heeft verdiend, be haalt met haar keurige voordracht eea enberispelijke uitspraak, overal een groot succes. Waar zijr optrad werdt haar gevoelige wijze vai zingen geprezen, terwijl een van huis uit door en door muzikale intuïtie haar vertolking st9mpelt tot jiiweelen van groote aantrekking... Over. het kwartet dat reeds onder haar vorigen directeur op wedstrijden te Hoorn en Zaandam werd bekreend, schreef naar aanleiding van haar optreden op het 4e winter-concert alhier, de verslaggever het volgende: „Het puyck van soete keelen is hier te zamen gebracht, en wat zij Di»sdagavend praesteerden, grensde waarlijk aan de praestaties van be- roepstaDgers. Hun zang was in alle onderdeelen geacheveerd; hu»stem men vloeiden ineen; nimmer was er éóne stem die domineerde. Hun pianissimo's waren als het gefluister van één zomerwindje, niettemin tot achter in de zaal hoorbaar. Waarlijk, hun zang was schitterend, e» de Italiaansche uitspraak van het Latijn verleende neg te grooter bekoring aau het geheel..." Het zal wel verder onneodig zijn het publiek aantesporen van dit concert te gaan profiteeren, temeer, daar de entréeprijzen zóó zijn, dat dit geen bezwaar voer bezoek kan opleveren. Z«lfrarloocg«nlnhscollacta. Op verzoek vestigen wij de aan dacht op de in dit nummer voor komende advertentie van het Leger des Heils betreffe»de een te houden zei i verloocheniagscollecte. Uii bit Politlorapport. Een vrachtrijder alhier is bekeurd emdat hij een jongen beneden de 16 jaar een met een paard bespannen voertuig liet besturen. Op verzoek van de politie te Rot terdam zijn b(j een stalhouder alhier een paardedek en een buiksingel in beslag genomen, die van misdrijf af komstig waren en door een zekeren W., die alhier slechts een paar dagen vertoefde, aan bedoelden stalhouder voor f 15 geleend geld in pand waren gegeven. De in beslag genomen voor werpen zijn met het proces-verbaal naar Rotterdam opgezonden. Zendagavond ten omstreeks lOVj ure werd aan het bureau van politie aan het Westplein kennis gegeven dat een viertal soldaten in de Harte- steeg de veiligheid van voorbijgangers in gevaar brachten door met messen te dreigen. Twee agenten van politie begaven zich derwaarts en bevonden dat al daar een soldaat met een geopend mes in de hand stond te zwaaien en dreigementep uitte tegen ieder die in de nabyheid kwam. Door de agenten jegrepen liet hij het mes en tege lijkertijd een boksbeugel op de straat vallen. Hij bleek in ataat van dron kenschap te verkoeren en werd naar het burea» overgebracht en in be waring gesteld. Behalve terzake van de ordever storing is ook wegens overtreding der Wapenwet proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Ingezonden mededsellng. HELDER. OAMES-K IE E DERMAKERIJ. Mantelcostumes, Mantels, Rekken, Hitslmtind mar maat. Ghlqua coupe- Eagalsoha stoffen. Billijk In prijs. Kanaalweg. vergadering bet er over eens van dit jaar nog geen stappen te doen wat betreft het spelen tegan België. Men achtte dit niet vereenigbaar met onze strikt neutrale positie, Zondag a.s. revanche-wedstrijd tus schen Concordia I-Marinekazerne. Aanvang half drie.Terrein Ankerpark; De elftallen komen uit als volgt: Concordia I, Qioot Snit Ike Baas DI«denhov*n Buk ValdhulzaD P.ins Aoguki(jn NN, Horken»U da Wolf DJJkhula CUudlus Ripstl Haalpad r. d VUver Kuipers v. d. Broek Vermal Vonk Meijer Marinekazerne. Scheidsrechter, F. van Baaren. H.F.C.-Zeemacht. (AanvaDg2.30 uur.) H. F. C. kemt morgenmiddag met haar gewone elftal uit tegen een combinatie der Zeemacht, dat als volgt is samengesteld HoodeliJk Dolttra Hart?» Versteeg Mircelns Veiaoel Arts Rund 1 CUudlui Bspatl de L«ge. Hopen we op een even geede wed strijd onthaald te worden alsjl.Zondag. SPORT. VOETBAL. Ned.rlaU- Zweden. Het blijkt nu wel dat er van een wedstrijd tusschen beide landen op een der Paaschdagen niets zal komen. De N.V.B. heeft nu aan den Zweedschen Voetbalbond als data voorgesteld 4 en 11 Mei, uit welke data de Zweden nog geen keus hebben gedaan. De reis door Duitschland blijkt nog- een groote hinderpaal. AJix—N.A.C. Morgen vindt op het terrein van Ajax de eerste wedstrijd om het kampioenschap van Nederland plaats. De Westelijke en Zuidelijke kampi oen komen dan tegenover elkaar. Natuurlijk verwacht ieder ook wij een overwinning van het niet te kloppen Ajax, zooals de Amsterdamsche club terecht ge noemd wordt, want geslagen zijn ze nog niet in de afgeloopen competitie. Evenwel moet niet vergeten wor- in, dat in deze wedstrijden de sterkste clubs van ons land tegen over elkaar komen te staan, zoodat de vermoedens wel eens heel anders kunnen uitkomen. Reorganisatie In den N.V.B. Het Bestuur van den N.V.B. hield Maandag j.1. in Amsterdam een huishoudelijke bijeenkomst, waar vérstrekkende besluiten werden ge nomen tot reorganisatie van den Ned. Voetbalbond. Aan een in Juni of Juli te houden Bondsconfere»tie zal men o.m. de volgende voorstellen doen, welke nog vóór September door een referendum bekrachtigd moeten worden, om voor'het nieuwe seizoen van kracht te zijn. De Nederlandsche Elftalcommissie trèedt in zijn geheel af, em vervan gen te worden door vijf onzer beste scheidsrechters, die zich verbinden hun door het geheele - land aange wezen wedstrijden te leiden. Men- schen van de practljk dus. Het competitie seizoen zal gesloten zijn tusschen 30 Mei en 1 September, dan mogen er geen kampioens of competitie-wedstrijden worden ge speeld; Uitstel vao wedstrijden voor Inaneieele belangen wordt niet meer Kanaalweg. Hr. Msjromp. Zware jeans of Engelsche drill, fO.65, voor wilto pabon, LEGERBERICHTEN. Traktement tijdens verlof. Voorheen wai beyatld. dit ln gewoae omitan- digheilin voor een miliclin «uldial neet verlet told(J w.rd te goed .edetn tet en met d n dag *»n v.rtrtk mei ve-lof. Over de ove-Jg* e.g.n v-n bet verlor tot en met den d.g vd*r de UrWgkomit w«»d geene NoldU te goed gedaan. Thans lu bepiald, dat aan Teilora-peisoneel b(J «■torSJ' dagen ed(d(] aal worden toegerend. Militairen b.nedin den nag fan uudaiuiBcier, b.bpoiendo tot <fe militie, de landweer, den laoditurm of de r aerve. bobben echter, evenmin al"'c(j de ViedoJbejaJlngen orer de deg.n van fwoigbeid met verlof recbt op vergoeding KêgenV gamte aan levonsrolddel.n. knioya 7tu .oi dij ia steede ver boa eea aan vcflo r 'lé' verreend rot beren! van geaondheld Van detr ha'anrbebbande .ia. la ifwachtmg van ■peneloen aan een (uldaatydje daarvoor v>orge- diaeenTe/eu Se in afw*--ntiDg van mtsl.g van eed eoidaav d:e niet meer vo,r den oieoBt goscbitt la. BoweBlngsvrijhald. - Behalve a?n d euatpllchtlgei, die nog geen oi.einj onder de wajenen zlin kan aan b.n die n(a< 'door dleost veibmdetd rijn en zich deze gun«t door gedr.g waard g to- nen op Zondag of a gamee, «iktnde cbriataljjKe feeatdagen (voc IrraèlilW.he militairen op Ztteroag) Oewfglt-j.viflbeld ook buiten de standflaate, worden toegestaan Aan daso bawe*iogsTiübeid 1- ecbisr gean vrij ver voer ver bunden. MARINE BERICHTEN. Iid'tenant ter zee le-kl. C. L M. Bijl de Vree, adjudint vanden gouverneur geoeraat vanNad,- lodi« wordt in Juli na. bter te lande terug verwacht. Luitenant ter zee 2r kl.P. Kronenbe-g wordt Zeeland. Luitenant ter zee 2e kl. P B. M van Straelen wordt ter boachlkaing gesteld, Luitenant ter zee 3- kl. C. H. Brouwer Is re-olaatst bij den dteuet der onderztebooten te Wlllemeooid. Officier van gezondheid 2e kl. b(j de zeemacht W Harmaen wordt b nnonkoit bevorde d tot officier van gezondheid le kl. Mot den lOden April wordt de than» ter be schik king z(|nde officier van gezondheid le kl w Ballingb geplaatet Inde Directie dei Marine Wil emaoord. De kapi'eln bwart-erm*es!er J Bennebioek EvoiWe v.u de Positie IJmulden. la 1 April gesteld ter beschikking. De buitengewoon ailolboraten MR. F, Eiker bout, F P- Roeit, J. Aareuts en M. J vau dar B»rgrt zijn 1 Ajrll opgekomen voor e* ate oefening en geplaatst aan kouia Hr Me A'jeh Door dao minister van marlia zijn de navol gende inattuSn gelaat Op 1 &pii v*n Hr. Me Heemtkar.k: kapitein-lui anant ter zee L van ▼ene gest.id ter be,ch kalog fielt-nant ter ze* le k WE Wolteibeek M lier geplaatst ejj Departement vaa Mari.e; idem P J. Jager IU commtes-e gesteld <e Willemsoord luitenant te, zee 2e kl. H 7 eodonbeig naar Wachucht: Willen,, oord idam 8TJ Riordt naar Xo, in- gin Emma Idem A E Krnete naai Schorpioen; ide P. J. Hannck Haar Mijoenveger I idem A. F V»s DUe naar Schurpicea; officier vaa gezondheid Te kl P M«erbuig gesteld ter be -ntking; officier v.n s mimstraite Ie kl P. Dikkere mar WacbUchr^ Willemsoord; offlc'.e'-tnaihiolst 2» kl. C van Loiideo gwteid ler bescbltklng; offlc er-macblniai Se tl, W. F. P antenbergnssr Scborpn-en. idemC F.J Heitz J J van der E(Jk, H W Pnldetmacs, F A. Slzoo en N. A Runs n.ar Kouugtn Emma. Da loltenant ter zee der 2e kl. W H C Hoog woidt 6 April overge.laatst van Mijnenveger 1 naar van S.-eqki luitenant ter zee der Se kl M A A. Winkier. vin Hadda naar Kwetkechool te Lelden op 8 April onder Intrekking vin zijd bevolen overplaatsing naar van 8je(Jtc, te/wijl op den llden April de lultenect ter zee der 2e kl. I A. Rom Coltboï, van de Kweakzcbool voor Zeevaart te Lelden, wordt gesteld ter berch k- klng. Opgave vin overgeplaatste onderofficieren der ze.macht Op 1 Aprilsergeintkoa HAM Morra van tfremBkeick naar Wachtschip W l- jemsoord; ■ergvantmaobinsdrliver L J. Jans.n v«n Heemtkerck; vaar vaa Speijk; bootsman P F K.lb sergoantbovteller A Ruze.eld eo ergernitimmcrman £1. F Ver cbuaT vin Heemateick naar Wacbtichip Willemsoord; bootsman J. A Hol v Heimike'Ck n Mllltane Kustwacht; idem A. J de Bier v. Heemsterek naar Bchorpicen; •argeanlgescbutm ier A H Brandeub-.rg van Heemskerok na r Wachwtblp Hfllavoetaluis .erge.n.ït.nstibel M X diegslair van Hatmsketck naar Mennetize WliietnBoo d; leem J O A Slanken t in H.emakerck na-r Koningin Emma; idem H A. WH e van Heem keick n ar Mar-uekazeme Wlllemeooid; aergeantmonieur A Mntep vau Hesm-kerrk ns»i M.ilaekasain» Amsterdam s-rge nis b-ijver J J Inde Weq v Hesiai'kerik ■a.r Koningin Euima; •ergeanlllmn.aricau J. P. T tar Bruggan v H em»a#rk n Vliegkamp Moe: botte i.rrn.J >or A Dekker v Heemskerck n WachUchip Hollevoaislhls,ziekenverpleger Idbr-ar. STOOMVAAUFBERICHTEN. StoomvaartmaaftchappIJ Nederland. Java arrlv.S Apiit vra Bal timore te Amsterdam. Batoe.ultrein. vert< 2& Maart van Port Said r.« - ean ari 1 v «1 Maart van Ja va te New Vork. Jan Preieraz Cotn ultre s. vertrok Sb M.art van Port 8>ld. Ktakauu arrlv.2SMaart v Colowbo te Ringoon. Lombok vertrok April van Ctrdiff star Pert S»ld (Verb Radja -»an Java naar Now-Tork, pies Sl Maart St. Helona. Vondel, thuian, vértr. SC Maart van Port Sald. Rotterdamsche Lloyd. Garoetaiüv. 27 Maart van Batavia te Bangkok. Slndo'o, vanHotterdam naar Batavia, vertrok 10 Maait vao Gibraltar. Djem&er vertr 39 Maart v.Batavia n.New-Tork. Kon. Holt. Lloyd. Holland a vertrok 1 April v. Newport Newi naar Zuid-Amerlka- Holt. Amerika lijn. Rotterdam, v. Rotte'dam.oaar New York, vertr. S AbiII des mlddiga-L3n vanBieat Scbleay t van Java n New Yutk. vertr. 37 Maart van SmFraDfllaco. WaaldjJk arri v 27 Maart van Ja va te Naw York Amsteioljk v Phil>delpblan.Riitterd>m, paei. 8 Arrildei n.m (Ou- Wight 8* coMl afstand. Z(|ldf|k verci II Maait v. Nurfoik n R'darn. Stoomvaartmaatschappij Oeaaan. Daidan .s arrlv. 3 April vau Java te Amsterdam. Kon. West-ind. Maildienst Juno vertr. I April v- N.w York n. Weit IodlA Java Bengalen-lijn. Ceram vertr. 81 Maart v Cilcutta n. Rington. Java-China-Japan Lijn. Soerakarta, v. San F/anclico naar Batavia, arrlv. 2lMaart ta Nagasaki. Uitslag verkiezingen Provinciale Staten. Vsrklailngsd'anst va* da Nad Dagbladpers. Overzicht van de tegenwoordige en de nieuwe samenstelling van Staten van Noordholland: De Westelfjke I B klasse wordt overgangacompetitie tusschen IA en de 2e klasse. De kampioen van IB gaat over naar IA ten koste 'Van nummer laatst. Twee kampioenen der 2e klasse promoveeren naar IB; de beide- laatsten van IB degradeeren □aar de 2e klasse. Het Bondsbeatuur- zal na bekrach tiging van deze voorstellen in zijn geheel aftreden. Het nieuwe Bestuur zal uit 9 leden bestaan, waarvan om de 3 jaar Va volgens rooster atlreedt. Yoort* was de meerderheid der Schuit* vau H« mnveick natu Msrlrek ztrno Auinterbto,»iig»»Lttur roUouiiker J Suhot vau Haamskarck baar Suhur.ioan eeigeiu t mmarma- J To* lug »an Vli.ek.m.. Mok ua.r Zs.land a#'geauibou»ilor D. Mink van Wichtaubip W llamaooid uaif ZfSi.od'erf«.n»siek«t.varrlegei J da Kort vau Zial-nd naar HoapUaal Wnl.mroora Idem a. vau Andri vin HuiM'aai 'Wt'i«m'Ooidp».r Zealaod; id.m K Uoblppira vap-W.ch-ichlp Willamsoord raar Hospitaal W.illamsooid dj dtnt dar. mwlnfar* J F SlaudabrueK au ■•rgaint der marlotar. J»4e Jong v. Héamakiaick n»ar K'rin'kaseiue Amitardem. Op 6 April: oppemhlppf'» C van Leo-won en H J. Gialls en serge ntbott*l)«r B. Swem g.deticheord »sn booid H»em»*4rck 0- >6 April: 8cige»nibofmee«te' P a. vsl Maldegem v Maduur naar Wacüucblp W «oid Kanaalweg. Oud Nieuw Vrije lib 6 2 Unie lib 16 7 Vrijz. dem. 11 8 Econ. bond 2 Roomsch-Kath. 7 18 Anti-rev 9 6 Chr.-hist 6 7 Chr. dem. 2 Middenstand. 1 S. D. A. P. 22 20 Communist 2 Soc. party - 2 77 lï Hier volgen 'èenige vergelijkings- cyfers van: 3918 en 1919 256742 226953 9265 6111 17695 18954 15098 6980 21630 22646 6703 6029 5060 5041 60377 59871 Totaal Vrije lib. "Unie lib. Oecon. bond Vi'ijz. dem. Chr. dem.. Soc. party S. D. A. P. Communisten 17233 R.-Katholiek 56291 Christ.-hist. Anti-rev. 10829 19770 51672 19519 18701 Braote keuze: uoi citlumti non mail. Friesland. Gekozen zijn: 14 S.D.A.P., 12 Anti'-Rev., 3 Roorasch-Kath., 8 Chr.-Hist., 1 Chr .-Soc. Partij, 3 Vrijz.-Dem., 1 Econ. Bond, 7 Prov. Bond van Vryzïnnigen, en G. L. van der Zwaag. Een klein cyferverschil zal waar- schijnlyk tot gevolg hebben, dat de Katholieken niet-vier, doch drie zetels, daarentegen de Econ. Bond één zetel verkrijgt. De vroegere Staten telden 30 links en 20 rechts. De verhouding is thans: 26 of 27 links öf 24 of 23 rechts. Overijssel. Gekozen zijn: 2 Econ. Bond, 8 S.D.A.P, 1 Ger. Staatspartij, 2 Vryz.-Dera., 1 Chr. Soc. Partij, 6 Anti-Rev., 3 Vrij,Lib., 6 Chr.-Hist., 1 Communist, 3 Unio-Lib., 1 plat telandsparty, 13 Roomsch-Kath. De vroegere Staten telden 24 rechts en 23 links. De verhouding is thans: 25 rechts en 22 links. Noordbrabant Gekozen zijn: 51 Katholieken, 3 Anti-Rev., 2 Chr.-Hist., 1 Vryz.- lib., 1 Unie-lib., 2 Vryz.-dem., 4 S. D. A. P. De vroegere Staten telden 61 réchts en 3 links. Thans is de samenstelling 56 rechts en 8 links. In Drenthe- is gisteren gestemd. De uitslag wordt heden bekend. - -In Zuidbolland en Zeeland wordt Woensdag 9 April en in Utrecht Donderdag 10 April gestemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1