I. GRUN WALD - HELDER KNOOPEN Magazijn „De Ster" UITVERKOOP ICORSETSI H.Spruit Loopt naar de Fa. J. van Willigen. Groote keuze. Nieuwste soorten. Lage prijzen, Wij betalen heden uit Oudkerk Van Praag LINOLEUM: Brandstoffencommissie Helder. Brandstoffencommissie Heider. KINDER-, MEISJES-, DAMES-ofVROUWENHOED. Afdeellng: Dames- en Kin der-Co nf eet ie, KAN AAL WIEG 71 Afdeeling: Afdeeling: Manufacturen. Dames-Stoffen, Mode-Artikelen, Heeren-Stoffen, KEIZERSTRAAT 108 KANAALWEG 74 Klein-Industrle: Huisbrand, Va H.L. Anthraciet f 1.17® of V2 H.L. Eierkolen f 0.925 of V2 H.L. Duitsche kolen a f 1.05, 75 K.G. Gemeente Briketten f 2.00 en 10 lange turven a f 0.20 Palmine Zeepper stuk 19 cent Damesreformschort, merk Elly249 Dameshuishoudschort, merk Johanna, 249 Stukken Keperband14 Mousseline Oamesblouse, Nelly 219 Groote Witte Heerenzakdoeken29 Prachtig Mousseline39 Speciale aanbieding 2-persoons Veeren bedstellen 1M vanaf f63.75. COLTOF, Spoorstraat, in „DE BIJENKORF". Ziet de étalages. Ziet de étal ages. Hoe lang is U nu al verkouden? Abdijsiroop H.J.J. BUISMAN Verkoophuis W. KUiPEB - KEIZERSTRAAT 110. I Molengracht 39 DAT IS WAT. SIGAREN, DAMES! NIODEBAZAR van S. HERSCHEL, KONINGSTRAAT 23. Daar koopt U het voordeeligst Uw Zuidstraat 33, bi| Het Postkantoor. bij de Keizersbrug. naast het Postkantoor. Zelfverloochenings-collecte Leger des Heils. Indien V Uwe bijdrage ot bal ingevulde biljet neg niet hebt Ingezonden, wilt II bel dan a.v.p. neg dezer dagen deen? Adrea: Bureau ven het Leger des Hells, Speorgr. SB, alhier. Het geld Is dringend noodlgl De Directeur van het Brandstoffen bureau maakt be kend, dat de volgende maximumprijzen voor het distriet Helder zijn vastgesteld: Holl. Stukken Dultsche Nootjes IIV f I SS SO per ton Holl. IV Smeekolen ii 8B.SO ff ft ii 59.80 *v 6S.SO f. ai.t Steenkoolbriketten Zuiggasnootjes 4 Emma Nootjes lilt Bruinkolen voor aflevering op het minimumrantsoen, enz Anttiraclet I 2.35 per 75 K.G. Eierkolen 1.85 Stukkolen 2 to 80 Gascokee 1.55 H.L. Gem. Briketten m 2» 7S ii Voor bostolllng bulten de Unie zei 5 cents per H.L. meer In rekening mogen worden gebracht Dit laatste geldt dus voor het Koegras, Julianadorp en Huisduinen. De Direoteur voornoemd S. BOOT. Da Direoteur van het Brandetoffen-bureau maakt bekend, dat vanat heden verkrijgbaar Is op de 2e helft van bon 8 voor zoover de voraohlllende aeorten bl] den handelaar In veorraad zijn. Tevens zal vanaf Wotnedig a. s. op de Ie helft van bon tO verkrijgbaar zijn. Voor dat de handelaren kunnen afleveren, moet men eerst den te betrekken bon, voorzien van naam an adres, bij hsn Inzenden. Da Directeur voornoemd 8. BOOT. Ta koop win. UNIFORMEN voor Onderofficier, 1,67 M Brieven onder No. 597, Bureau van dit blad. Te koop een groote partij puntdraad en betonijzer ven 6 tot 20 mM dikte en een I Bolk No. 30 lang 6.50 M. Adres: P. SMIT, Krugerstraat, Helder. Te koop een sao goed els nltuw Manteloostuum. Te bevragen: Bureau van dit blad. SOLOATENSABEL net Kopptl ter overname gevraagd. Brieven ODder No. 586, Bureau van dit blad. Ter overname aangeboden Leer boeken (Boekhouden, Handels kennis, enz). Adres: Bureau van dit blad. HOOI t« koop, prima Ktmper Koe- en Ptudenkooi Ad reiC. J. GRAAFF, Spoorstr. 74 TE KOOP. Volledige KWUIDENIE RS-IN VENTARIS te koop aangeboden, waaronder een prachtig 1 tof vrij afgesloten QORTBAK, enz. Te zien en te bevragen bij J. F. OX, 7. Galenstraat 27a. Te koop een lief, solled Burger- woonhuis, staande Achterbinnen haven No. 66. Te bevragen M. SMIT, Binnenhaven 108b. Te koop V0UWWA8ENTJE mat Kao. Prijs f6.—. Adres: Oostslootstr. 59 Te koop aan seltda KIN0EKWA8EN en een QASCOMf OOR. Te zien na 4 uur. Adres: Polderweg 45. Het aolladtta en go dkoopite »dr«s voor alla soorten Schoenreparatie L DE LA fONTEUHI. Briiwtlersti. 41. wordan in varsch'llanda mst.n en modellen spoedig gemaakt De Zaak is (uitgezonderd Zaterdag) Om 8 Ullf geslOtSH. distributie Callantsoog. In de week van 6 April -12 April wordt bij de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon nó. 3572 ons jam 358 .1 ons rijst 359 2 ons spek 360: 2£ ons suiker; no. 30 peulvruchtenkaart2 ons groene erwten no. 812 ons bruine boonen no. 18 kaaskaart1 ons 40 plus no. 18 1 ons 30 plus; no. 35 brandstoffen boekje2 pakjes puddingpoeder no. 26 van het Kindersuikerboekje 2J ons suiker. Aan belanghebbenden wordt be kend gemaakt, dat na 30 April a.s. geen toealagbons voor klompen meer geldig z%n. Da uitgereikte en nog uit te reiken bons dienen dus vóór dien datum gebruikt te zijn. Degenen die meenan alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een nieuwe toaslagbon, worden ver zocht zich hiertoe ton spoedigst# ter secretarie te vorvoegen. Nog t« hit tijd om uw gedragen mantalcostuum te laten veranderen een m-idorn manteloostuum, een taille eostuum of lango-i mant«l. Van te kleine kindermantels in schort- Jurkan, enz. Plisseeren, uitslaan, pa tronen in het atelier van Dames- en Klnderkleedmg Kanaalwog 23. Geopend van 8 tot 7 uur. Afleve ring contant. Nog alla kleuren Mtchinazljde in voorraad. Zich beleefd aanbevelend, Dame» SCHOLMAN. de helft van het bedrag aan ieder, die op 28 MAART goederen bij ons gekocht heeft; dus gelieve de bon mede te nemen, dan ontvangt U heden UW GELD terug. Opnieuw bieden wl] voor reclame aan Honderden artikelen. - Vraagt altijd onxt prijzen. ss ss ss ss ss Aanbavalend, i Wat heeft U er tegen gedaan? i Waarom toch niet dadelijk I een krachtig werkend slijm- j oplossend middel ala de te baat genomen? De Abdijsiroop heeft be wezen eigenschappen te be zitten, welke de vastzittende, ontsteking veroorzakende slijm spoedig, gemakkelijk en pijnloos doet loskomen. De Abdijsiroop is daarom een veel geprezen middel bljeatanhala aandoeningen d°r ademhalings organen, verouderde" hovst, bron chitis, influrnza, grlap asthma, hoolkoortt, keelpijn, kink- en «Hjmhoest. Prijs per flacon «rt» van ±230 gram w# f 1.60; van ±550 CjJ gram f 3 25; TfuL van 1000 gr. f 5. Alom verkrijgbaar. Eischt rooien band met onze handteekening L. I. AXKER, Rotterdam. /J Het goedkoopste adres voor Uw Hoeden, Is bf] Mej. N. SNAPHAAN, Brsewateratraat 55 PRACHT EIKEN BUFFETTEN, gebogen kasten met geslepen spiegels in kopsr, 70 gulden. B. J. QUAST, Langeatraat 30. Helder, 1 April 1010. Ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte Cliëntèle kennis te geven, dat hij zijne zaak in Koloniale waren heeft opgeheven en betuigt zijn oprechten dank voor de zoo ruimschoots genoten gunst. De zaak in Wijnen en Gedistilleerd, zal op denzelfden voet worden voortgezet, waarvoor hij zich voortdurend blijft aanbevelen. Achtend, J. F. OX, van Galenetraat 27a, hoek Wilhelminastraat. Heden verkrijgbaar: Polonaises 15 cent per stuk Garot* 10 a Slagroombakjes 10 Choc. Schuitjes slagroom 15 Weespermoppen 50 ons Rotsjes 45 Surprises. 40 Koningsbrood 45 Goudtoh* moppen 40 Javaantjes 40 Hernhutters. 40 Zandkoekjes 36 Vanille Wafeltjes36 Chocolade 6d'ons 35 Woener d isert 40 enz. enz. Schuim-, Room-mi Zandgebakjes 10 cent p-r stuk. SPECIAAL ADRES In Engelsohe BOTER CAKE 42 cent per ons. Beleefd .aanbevelend, Tllll 2(4 BREEWATER3TRAAT 23 „De Conourrent". Hituwe in 2de bink MEUBELEN. Koopt in milt allo MEUBELEN. Massief mahonie Linnenkasten van f 40.-, f 50.-, f 60,—, f70.- Masaief eiken Buffetten, goedkoop. Gladde-, noten- en gaatjesstoelen, f 45.— de zes, enz., enz. MOOIE MOOELLEN FIJNE AFWERKING S0LI0E SOORTEN van MAVT 56 tot 00 cM In voorraad NIEUW ONTVANGEN KEUZE KEIZ RSTRAAT 58 jBUSTEHOUOERS IN-3 SOORTEN Van af hedan ongekends aenbhding In aan h t reeds lang bekende Sigirin-Maioziin Breewaterstriat 27. Prljz*»n 6, 7 en 8 et. of hoogjr. Been gelogenhefdikoopj*!, maar onze oude geroomde qualltaltsn. 0* Vorstenlanden nu 7 otc. Beslist ruitere prima ROOKTABiK. 45 ots. per half ons. Probssrt nog heden I Aanbevelend, c. J. BEIMERS. Tot 16 APRIL geven wij iedere kooper van een Hoed, een zwarte VOILE cadeau. zuiver wol, gebloemd, mooie dessins dezalfde, in groote matei zuivar wol, gestreept, 4X5 el, Ie kwaliteit zuiver wol, tapis beige, 4X5 al I 29.25 f 44.00 f 45.00 f 65.0 O Zeer voordeellge aanbiedingen tegen ongekend lage prijzen. 183 c.M. breed, vanaf f 2.10 per el. 183 c.M. broed, vanaf f 3.60 per el. leerdoek, 120 c.M. 11.15 par el. f i\": v m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3