I Zaterdagavondaanbiedingen I Zware Vitrage, j VROOM DREESMANN, WIT FLANEL, THEEDOEK, 7/< wit Katoen, Maaglijders AMMONIA, Tegen den Hoest: NATIONALE BANIVEBEENIGING. Fa. P. J. LAfÈBEB, Zuidstraat 2-3. Heeren- en Jongens Bretels Heeren Dassen, Machinegaren, Flanel DAMES-BLOUSE, Prima Hoesten, I. DE JONG, Spoorstraat 48 A.ten Klooster. Union- Anker- D. Bakker, Keizerstr. 68. Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn Mm:IOTIISIIMT2. Levenskracht Levenslust Voor de Schoonmaak. DE BANK VAN WISSELINK Ruime sorteering Rijwielen en trenoodigdtieden. HUISHOUD- SCHORTEN zware Poolbont Onder gordijntjes, mooi patroon, per el 24 ets. ets. 19 ets. Mans- en Vrouwen- HEMDEN, ets. Mans- en Vrouwen- BROEKEN, Extra zware ets. ets. ets. 100 cM. breed, 42 ets. I Aanvragen vnor Broodkaarten. Ntt Levensmiddoieobeirqf Op bon No. 192 Op bon No. 193 Op bon No. 194 Op bon No. 195 Op bon No. 196 Op bon No. 197 Op bon No. 198 Op bon No. 199 Op bon No. 200 MELK bonbons. Anga Coöp. Winkelver. „Eigen Hulp". Je adres voor Gummlwaren, Glnnon- sn Bulten- landsche speclalltè's, Verbandstoffen, Toilet-artikelen, kortom alle Droglstbenoodlgdheden, la bij G.HAAGEN, voorhielt A. MIJNHARDT, Laat THANS uw rijwiel opknappen en voorzien van binnen- en buitenbanden. Anga-bonbons, Abdijsiroop, Krauter-honing, Lia-pastilles, Wybert-tabletten, Horioge A. WIERINGA, Binnen drie dagen—- Wij koopen onzen Abdijtabletten Nu ksn er ptimrd worden voor wiinig gold. - Dagelijks TIMMERHOUT le virkrijgen. BIJZONDERE ZORG G. HAAGEN A. TEN KLOOSTER. Colbert-Costuums, vanaf f 50.—, f 60.—, f 75.—, f 85.—. ^Illlllllllllllllllllltllllliltllltllllllllllllllllllilllllllllllllllllllltillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 9 90 voor staand en dubbel boord, Zware geel katoenen Prima 500 yards, Wit an zwart, Zwere keper 1.98 Overhemd model, zeer geschikt voor Schorten, ?ïlllllllllllll!llllll1illllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilflllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllililllllilllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllir In verband .met de eventueele uit reiking van broodkaarten aan haring- visschers worden de schippers ver zocht opgave in te dienen by het Levensmiddelenbedrijf alhier, van de bemanningen der vletten, met vermel ding van hunne woonplaats en naam. De Directeur van het Levens middelenbedrijf A. 6. A. VERSTEGEN. f Helder, 4 April 1919. ta Hatdar brengt ter kennis, dat vanaf MAAN DAG 7 APRIL tot en met ZATERDAG 12 APRIL i.i., bij den gewonen han delaar per peraoon zal worden verkrijgbaar gesteld: 1 ons bruine Boonen 11 cent per pond. 1 ons Rijst k 14 cent per pond (3 cent p. ons). 1 ons Gort a 13 cent per pond. Half pond Suiker tegen de geldende maximumprijzen. 1 ons Kalizeep k 3 cent-per ons. 2 ons groene Erwten 11 cent per pond. Half ons Kaas togen da galdenda maximumprijzen. 1 stukje Kleizeep 10 cent per stukje. 1 K.G. Aardappelen (Rantsoen verhoogd tot 5 K.G. per week en per hoofd, waarvan op de aardappelenkaartéK.G. verkrijgbaar). Klnderkaart: kon No. 48half pond Klndermool, 49: 1 ons Kalizeep. 50: half pond Suikor, 511 stukje toiletzeep a 1030 per stukje. Verkrijgbaar bij het Levensmiddelenb. Kindermeel kaart voor Kinderen van 1 2 Jaar. bon Na 1haif pond kindermaal. (Deze kaarten kunnen alsnog worden afgehaeld). lp li Branjokiul 1101 liiiu-Sthipi!in|ii ben No. 20hall. pond SWkar. 211 stukje Xlsizeop. 22: half ons laas. 23: I ons Kalizeep. Nieuwe kaarten zijn varkrijgbaar^blj hit Lfvensmiddelenbsdrijf t*g»n Inleve ring van het licheam dar ouda kaart. kan worden verkregen op bon 157 tot 163 van de Melkbonboek|eaj k 2/10 Liter per persoon. Van da Melkkaarlen zijn geldig da bons 8 tot 15. Helder, 6 April 1919. De Directeur, A. G. A VERSTEGEN. De Directeur ven het Levens- mlddelenbedrijf te Helder krengt ter kennis, dst vanaf MAANDAG 7 APRIL reedselkaerten zullsn worden uitgereikt voor klederen jonger dan één jaar Deze kaarten zullen worden ver krijgbaar gesteld aan het Bureau van het Levensmiddelenbedrijf Kerk- gracht, onder overlegging van het bonbeekje voor levensmiddelen en tegen inlevering van het lichaam der oude kaart. De Directeu9 voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Helder, 5 April 1919. verkoudheid, keelpijn. Gebruik hiertegen Doos 50 en 90 ceat. Bij Apoth. en Drogisten. Te Halder by G. HAAGEN,i Kanaalweg 147. Ontvangen diverse Biscuits van Verkade an H»ldar, (verminderde prijzen). Indische artikelen voor da rljsttafal. Dozor dagen to vorwochton: de echte Deventerkoek van Klopman - Baerschman, (alleen-verkoop.) Steeds voorradig: Friesche Roomboter, I 2.15 per pond. fuilnlii m !i Siiguiosie. Voor uw gezondheid is het beste niet te goed. De SANGUINOSE bleek voor vele zwakken, over werkten, oververmaeideu, bei beate. Waarom? De SANGUI NOSE wekt uw eetlust op, zij bevordert een goede spijsvertering en herstelt die, waar zij ver stoord werd. De SANGUINOSE zuivert, ver rijkt en versterkt het bloed De SANGUINOSE versterkt uw maag. Be SANGUINOSE veraterkt uw zenuwen. Zij voedt de hersenen, zij over- iwiint de hardnekkigste hoofdpijn geneest de slapeloosheidzij geeft nieuwe kracht en energie. Honderden bij honderden heb ben dit ondervonden. Neemt er de proef van! SANGUINOSE kost per flacon f2.26; 6 fl. f 12.50; 12 fl. f 24.-. Te-verkrijgen bij Apothekers 'en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Helder bij A.tek Kloosteb, Keizerstraat 93; te Texel, Den Burg, JJBuisOosterend, G. Dbos Oudeschild, Joh. Dbos. Hadaa notiar ik: ROZIJNEN 22 cant per ons. JAM 771/. pot: Puik buste WASCHZEEP 30 et. par stuk. C. DE BEURS, BK EESTRAAT. Kanaalweg 147, t.o. Molenbrust- P. S. Belangrijk la het te weten dat Ik door jarenlange practlsche ondervinding In staat ban aan leder met goeden raad te kunnen dienen, sn steeds het BESTE Imi «aar hef MINSTF oold w Tevens in voorraadGAZELLE, VIER KLEUR, WILHELMINA en verschillende an dere merken van rijwielen. Reparatie apoedlg en net. Baleald aanbevelend, Verkrijgbaar bij ueemt drie keer daags een weinig van de Wortelboer'a Kruid «n of één h twee Wortelboer'a Pillen en gij zijt spoedig genezen. De heer G. v. Vliet, Hoeve „Erica" te Yenraay, schreef: Ik heb Uwe kruiden gebruikt en zij hebben mij uitstekend voldaan. Ik leed al vijftien jaar aan maagpijn en ben door t gebruik van Uwe Wortelboer'a kruiden geheel genezen. Wortelboer'a Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer's Pillen. 60 cent per doos, drie doozen f 1.70. Bijna overal verkrijgbaar en indien niet bij U verkrijgbaar geschiedt de verzending franco na oötvangst van het bedrag door JACOBA MARIA WORTELBOER te Oude-Pekela. betrouwbaar, solide, voordaelig. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120. was een zwerende duim van den Heer H. BERGSMA te B. Com- pascum radicaal genezen, nadat de OPREÓHTE WINSUMER ZALF was aangewend. Zweren, steenpuisten, bloedvinnen, negen eogen, dauw-, baard- en ring worm, verouderde wonden, ge nezen vlug en geheel door aan wending van de Oprecht» Wln- tum»r Zalf. Verkrijgbaar p. bus van f 0.60 en f 1.10, (hoe grooter bus hoe voor- deeliger). bij Apoth., Drogisten en vele Winkeliers. BNn.-Agant: J. C. DE VRIE8,Win- «urn Gr.) Te Helder bij G. M. Gelijstekn, Spoorstraat 29J. Eelman, Dljk- straat 20; C. J. Westerbaan, Spoorgracht; Fa.. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westerbaan, Sluisdijkstraat; voor en cros A. ten Klooster, Keizerstraat 93. bij: Een oud adro» en altijd goedkoop. Gravaoran gratis. Bestoomd wordt lederen werkdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal par waak. GORDIJNEN alle dagen. £wart wordt ladaras dag geverfd mat afd. Stoomwasecherlj, Dep&ts ta Helder, Spoeretraet SB: DE BOER—KORVER. ta Texel, den Burgt Wed. JAC. BOON. te WlerlngenC. SLIKKER, te Anna PaulownaWed. P. BAAS. kan ook zoo worden als U slechts de voorzorg neemt geregeld na eiken maal tijd twee Abdijtabletten in te nemen. De Abdij tabletten zijn speciaal gemaakt voor zwakke magen en ze helpen uitstekend bij maagpijn, meagkramp, een d'Ukkend gevoel op de maag, oprisping»», hot zuur, indigestie, onpasselijkhaid etc. De „voor de maag" kosten bij alle drogisten en apothekers f 1.25 per doos en daar heeft U dan voor gerui- met tijd genoeg aan. Eischt onze handteekening L. I. Akker, Rottendam. Is noodlg voor schooigaandaKfnderan. Afdoend HOOFDWATER doodt onmiddellijk alla hoofd-onraln. in flacons van 15, 25, 35 en 50 cent. Verkrijgbaar bij v.h. A. MIJNHARDT, KANAALWEG 147. en I dankt menigeen aan 'tgobruik van Mljnhai dt's Levate,en. Bus8env.f0 90.fi 75,f4.25,f8.25. Bij Apothekers en Drogisi-n. En gros en detail G. HAAGEN, I Kanaalweg 147. per Liter f 0.50, per flacon f 0.20. Verkrijgbaar bij KANTOOR DEN HELDER. {P. GROEN ZOON.) KAPITAAL en RESERVEN 1 7,200,000.- COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, NAMDEL6CREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDI ETB RIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFEoDEPOSIT, - GIRO. - Ruime sorteering in grijs en blauw naar maat, Aanbsveland, J. TISSING, Keizerstraat 33 LOODSGRACHT 44 - HELDER koopt on vorkoopt offocton voor geldbelegging, rurfaunt erndlnteii landbouw, haodal an Indaatrla, opent rekening-courant mot rento-vorgoadtng, ander boud! voor hara ellSnlan aan ullgnbrnldnn glrodlnnat. Neemt gelden In deposito: ap korten termijn I vonrB mnnnd r.»t4 31/1% vaar 3 maand vaat b 31/. veor 1 Jaar veel 4 Spoorstraat hoek Palmstraat. g- Spoorstraat 31 yarei! a hoek Palmstraat. Rookt nu SIGAREN, 't is goed- kooper dan het rooken van tabak 1 Door voordeeligen inkoop en scherp: gestelde prijzen bieden wij het rookend publiek aan SIGAREN in prijzen van 6, 7, 8 cent en hooger. Ellsa 7 cent. Talisman 8 cent. Alle SIGAREN zjjn samengesteld van gegarandeerd zuivere overzeesche tabak. - Kloeke modellen. - Bij afname -vaa 100 stuke S korting. - Wederverkoopers grootere korting. -Naar buiten toezending franco rembours. Aanbevelend, J. KLOP WISSINK. Spoorstraat hoek Palmstraat. Telef. In ten. 286

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4