HELDERSCHE COURANT Tweede Blad. Advartentièn. No. 6072 ZATERDAG 5 APRIL IBIS «7»JAARGANG Ultpavri C. DE BOSR Jr., Halder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In de stad f 1.15, per post f 1.40. Buitenland f 2.40. Losse ex. 3 cent. Advertentlin per repel oent. Op- pp 0Rdtrg>R| van Zo» Mat* tijd vaa boegwater (Texel). (Zomertijd.) April, opondaropandarv-a.n m £oodag 6 B.lOlOm. 16) 6S6 7 49 I- 16 Kuodai 7 .1119 988 9.81 748 181 IK) Dinadif 8 a 081 8.11 6.19 7 46 910 9.60 Woaasd. 9 1.48 84 1 6 17 7 46 3 46 4 18 Doodaré. 10 864 48 618 7 41 619 690 Vrfdmg II 4J 496 8 18 7 84 686 666 Zatardag 19 610 n 4 46 911 7.69 761 7.96 DE WEER. 1 April, 't Lijkt een „April-mop", boven dezen week-terugblik te schrijven, den datum, aanduidend den eersten dag van de vierde maand deajaars. 't Behoorde nu lente te wezen, maar het l|jkt er heelemaal niet naar. Ie menschen loopen met bontjassen en -mantels aan. Be gure Maartsche lucht, nog overheerschend, doet aan wintersche atmosfeer denken. Ik zie blauwe neuspunten en kleumende vingertoppen. Straks treedt de „offi cieel# zomertijd" in, maar zwartjan staat genoegelijk te snorren. Be tlj- diag dat wij uit België 100.000 ton steenkolen zullen krijgen zonder com pensatie onzerzijds, ze heeft ons met vreugde vervuld. W|j zitten met vurig verlangen uit te kijken naar het heerlijke weer, waarop de zoele lente-lucht zal komen. Ook wijl, - gelijk in de jongste dagen zoo vaak in de Kamer is ge zegd het leven al duurder wordt. Zoo is 't. Op Vrijdag 28 Maart heeft de Tweede Kamer alle amendemen ten van sociaal-democratische en van vrijz-democratische huize ter aarde bestellend, de eerste belasting- ontwerpen van Exc. De Vries, strek kend tot stijving van de schatkist goedgekeurd. Wijziging van Vermogens- en In komstenbelasting, alsmede verlen ging van de Verdedigings-belastingen zijn voor de behandeling door den Senaat, die ze zeker zal goedkeuren, gereed gemaakt. De heffing-ineens van groote ver mogens en inkomens is voorloopig van de baan. Minister De Vries heeft ernstige overweging beloofd van con crete voorstellen, die mochten inko men. De verwerping van de motie- J. ter Laan op 28 Maart j.1. bewijst alvast dit eenede Kamer wil van geen heffing-ineens weten zoolang do crisis-schuld in baar ge heel niet is to overzien. Aldus ad viseerde ook mr. Treub. 't Is best mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat men in de toekomst, met medewer king van do Regeering, tot een hef flng-ineens zal moeten komen. Voor 't oogenblik is er gelijk reeds gezegd - geen sprake van. Minister De Vries heeft met na druk en voor de zooveelste maal gewezen op de loodzware lasten, nu op de staatskas drukkend, 't Is niet onmogelijk, dat wij ten slotte twee duizend millioen gulden crisis-schuld zullen hebben te delgen. Dat 't an derhalf milliard zal zijn staat nu wel ongeveer vast. En de steun aan de werkloozen vordert niet minder dan twee millieen per maand, deelde mr. De Vries in zijn jongste „groote rede" mee. Handel en nijverheid gaan ge bukt en gedrukt onder onverpoosde malaise. En naast de werkloosheid Is #r de arbeid* schuwheid. Arbeiders, die f 2.60 per dag steun genieten en voor f 3.25 per dag eerlijken arbeid kun nen verrichten, vertikken 't aan het werk te gaan, - verklarend „niet voor drie kwartjes per dag" te willen ploeteren. dergelijke teekenen van zedelijke Verslapping en karakterloosheid zijm zeker diep-bedroevend. In zijn straks reeds genoemde „groote rede" kon de minister van Financiën, na al wat reeds over de aanhangige ontwerpen gezegd is, al bitter weinig „nieuws" bijbrengen. In den laten middag van 28 Maart werd nog aaigevat het ontwerp tot verhoeglng van den drankaccijns van f 00.- op f 150.- per M.L. De Kamer kon dit middel om de Staatskas te steunen niet voor den Senaat gereed maken wijl ten slotte het „quorum" vereischte minimum van BI leden ontbrak. Maar uit de stemming bleek wel voldoende, dat ook dit wets voorstel den len April zou worden aangenomen. Het amendement-Abr. Staalman, dat de ac«|jnsverhooging op f 100.— inplaats van f 150. wilde bepaald zien - gelijk trouwens oorspronkelijk de bedoeling der re geering was - werd verworpen, nadat men een poosje „geboomd" had over de vraagzal de verhooging van den drank-accijns het alcoholisme helpen bekampen f Over deze vraag liepen de aseenin- gen uiteen. Mevrouw Suze Groeneweg meent van niet. Gelooft, dat de likke- broers zullen blijven „pruven", 't zij de borrel duurder wordt of niet. Zoo dat is dit waar de gezinnen der alcoholici per slot van rekening onder de verhooging zullen lijden? Be Franechen hebben een spreekr woord: „Qui a bu boirral"... De liefhebber van borreltjes zal z|jn hartstocht blijven bevredigen, wat't hem en de zijnen ook kost. Minister De Vries liet de beslissing over het amendement-Abr. Staalman aan de Kamer over. Waaruit wel blijkt, dat Z. Exc. zich van de accijns-verhoo ging nu juist geen gouden bergen voor de schatkist voorstelt. Maar ook klein# middelen om de Staatskas te helpen, mogen nu niet worden ver zuimd. a'en<Ja der Tweede Kamer - de Senaat hervat Woensdag de verdere behandeling van de Staata- begrooting staaa nu: de bespreking van de toestanden bjj spoor- en tram personeel, het ontwerp verbiedend aan kinderen als toeschouwers de openbare rechtszittingen bij te wonen, bet zeer nuttige ontwerp op de heling en nog meer. Op Donderdag 3 April zou men dan een aanvang maken met de open ba te behandeling van de Indische Begrooting. Ik heb er meermalen op gewezen president Fock is een buitengewoon energiek en voortvarend man. Ook een aartsoptimiat. Wü staan nu aan den vooravond vau de Staten-verkiezingen. In ge wone omstandigheden trekt het Indisch Bndget op het Haagsehe Binnenhof al bitter weinig belang stelling. Zal men er nu terwijl de Staten-verkiezingen „alle hens aan dok" vorderen, in slagen ia de eerstkomende dagen het „quorum" bijeen te krijgen? Van uit de Kamer is reeds twijfel er aan geopperd. Wie het Parlement iets meer dan oppervlakkig kennen, zullen aan deze dingen denkend hun hart vasthouden B|j de regeling van werkzaamheden, waarbij beeloten werd, dan te trachten op 3 April met de Staatsbegrooting te beginnen, deed zich een eigen aardig „Parlements-tafereel" voor. De vrijs.-democratische heer Ketelaar opponeerde namelijk tegen het aehter- stellen van het voorstel-Marchant c.s. tot Invoering van het actief Vrouwen kiesrecht bjj de Indische Begrooting. Dat de heeren zóó weinig gevoelden voor het Vrouwenkiesrecht: de heer Ketelaar vond het frappant. Maar president Fock kwam even, zoo leukweg en langs z'n neus heen, zeggen, dat de Nederlandsche vrouw toch zeker prijs zou stellen op een geregelden gang in de Staatshuis houding. En de heer Schaper maakte de nuchter-ware opmerking, die door niemand zal worden betwist - dat de vrouw in Patria het stembiljet geen dag, geen uur eerder in handen zal krijgen, of de Kamer het ontwerp tot invoering van het actief Vrouwen kiesrecht vóór of na de Indische Begrooting behandeld. Dat gaf ook de heer Ketelaar toe. Waar maken mag men vragen de heeren zich dan zoo druk om?. De oplossing van deze vraag zij, in allen ernst en in alle kalmte aan Heer Kiezer en aan Vrouwe a.s. Kiezeresse ter rustige overweging gelaten. Ik voeg er nog bij, dat de heer Wijnkoop zich aanstonds op dit „zaakje" wierp en deed wat de heer Ketelaar verzuimd had: voorstellen het A. V. K. vóór de Indische Begroo ting te behandelen, 't Baatte den heer Chef-Communist niet. Maar hij had toch gelegenheid gevonden even de lieftallige opmerking te „lanceeren", dat Nederland niet de voogd, maar de uitbuiter van Indiö ia. Ik kom terug op het uitgangspunt van dit m|jn week-kroniekje: het leven wordt al-duurder. W|j gevoelen 't allen aan den lijve Ter vertroosting is het goed, den blik gericht te houden op de nog steeds blijvende lichtpunten. De jobstijding, dat de spoorweg tarieven nbg hooger zullen woeden, blijkt een„canard"gelukkig.Wij weten, dat' 1 Juli a.s. de nieuwe zomer dienstregeling begint, en ook, dat althans de crisis-tarieven niet zullen overschreden worden. De handhaving daarvan is al erg genoeg. Dat het ontwerp Arbeidswet dep Raad van State heeft bereikt, is ook in „goed bericht." Dat de Kamer extra-spoed met de regeling van den 8 uren-werkdag zal maken, men kan er zeker van z|jn. De verhooging van het aardappelen- rantsoen tot 5 K.G. per week is voor velen mede een blijde mare. De koninklijke onderscheidingen, blijken van hulde, aan mevrouw Van Dysden-Vink, onze uitnemende ooneelspeelster, en aan dr. Willem Royaards geworden, mogen ook met vreugde worden aangeteekend. De tijden, toen de menschen, b|j de nadering van „tooneelmenschen", riepen„Voorzichtig! Berg je boeltje weg! Daar komen de komedianten aan izij liggen toch wel hdël ver achter ons. 't Is niet alles „couleur de rsse." De internationalisatie van de Utrechtsche Jaarbeurs hangt aan een zijden draadje. Een succes is de Jaarbeurs nog lang niet Er zijn de werkloozen-relletjes te Amsterdam, - vooral op goudsmids- winkels gemunt. Sr is het bolsjewis tisch gevaar, waarover allerlei ge ruchten loopen. Zeker, de tijden, waarin wij leven, geven niet slechts „vrool|jk- heid" 1 In kalm vertrouwen, in loyale samenwerking; ons pantserend tegen alarmieme en „boerenbedrog" van allerlei aard, komen wij een heel eind t Ma. Aneïio. BUITENLAND. Da vradasondcrhandelingen, Os aataoatiig vai Foch •n Erzbsrgpr la Spa. Maarschalk Foch kwam Donderdag te Spa aan en had in zijn salonwagen een onderhoud van veertig minuten met Erzberger. Maarschalk Foch deed den Duitschen gevolmachtigde mede- deeling van de beslissing der Entente. B|j het verlaten van den wagen scheen Erzberger ten prooi aan een levendige ontroering. Da Raai vu Viar. Het „Petit Journal" publiceert de volgende inlichtingen over de jongste beraadslagingen van den Raad van vier: De vier regeeringsheefden hielden Woensdag twee conferenties, welke wederom voornamelijk gewijd waren aan een bespreking der vraag stukken, reeds in de jongste verga deringen behandeld, namelijk de financieels en economische vergoe dingen, door Buitschland verschul digd, de exploitatie van het Saar- bekken enz. Men maakt dagelijks vorderingen ea de hoop is gewettigd, dat de raad van vier binneakert zal kunnen beginnen met het redi- geeren der aanvaarde conclusies. Het schijnt thans vast te staan, dat de linker-Rijnoever geneutrali seerd zal worden. Wat de bezetting betreft tot aan de betaling der van Buitschland geëischte schadevergoe ding, deze zou worden opgedragen aan Fransche en Belgische troepen. De V. S. zouden het, naar men zegt, onmogelijk achten na het teekenen van den vrede hun troepen in Europa te laten en Engeland zou niét over voldoende troepen beschikken om garnizoenen aan den Rijn te onder houden. De quastie van de rol, even tueel aan het Belgische leger toe te bedeelen, moet niet vreemd zijn aan het bezoek van koning Al bert, die in dé besprekingen, die hy Woensdag heeft gehouden met de verschillende staatshoofden, moet hebben gespro ken over de vergoeding voor de ge leden schade en de flnancieele en ecenomische hulp, welke noodzakelijk is om België weer om op de been te helpen. Eveneens schijnt overeenstemming te zijn verkregen omtrent de nood zakelijkheid, om aan Frankrijk de exploitatie van het Saarbekken toe te wijzen b|j w|jze van vergoeding voer de ondervonden schade vas eiken aard. De economieche contréle zal ver gezeld gaan van administratieve 'aciliteiten, die de vrije uitoefenisg dier contróle mogelijk zullen maken. Ten aanzie* der- schadevergoedin- :en is nog geen cijfer vastgesteld. )e raad stelt zich than» meer ten doel den aard der schade vast te stellen, die Duitschland zal moeten vergoeden, dan het totaal der schade vergoedingen, dat Buitschlasd uit dies hoofde zal moeten betalen. Daarom is nog geen beslissing ge nome* omtrent de annuïteit noch omtrent de verdeeling over de geal lieerden. Dë Bëlgitaha aiiehaa. Uit Parijs wordt gemeld: Bij het onderhoud, dat koning Albert van Belgis Donderdagnamid dag iwet president Wilson had, zijn de volgende quaesties ter sprake ge komen: De eisch van Belgis inzake prioriteit by de betaling der schade loosstelling; rectificatie van de Bel gisch Nederlandtche en Belgisch-Duit- sche grenzen; spoedige uitlevering der machine» uit Duitschland. Tevens werd Bruesel als zetel van den volke renbond door den koning aanbevolen. Da Haker-RIJaaavar. In Fransche diplomatieke kringen gelooft men, dat de linkeroever van den Rijn geneutraliseerd zal worden en bezet gehouden door Fran?ch- Bclgisch# troepen totdat de schade loosstelling betaald zal z|jn. letsrnatlosale arbeidsregeling. Naar Havas uit ?ar|js seint, heeft de commissie, belast met het onder zeek der internationale arbeidsrege ling, haar arbeid beëindigd. De con clusies, welke binnenkort aan de goedkeuring der plenum vergadering zullen worden voorgelegd, zijn va» tweeërlei soort. Ds eerste drie bevat een ontwerp voor een conventie voor de instelling van een permanent orgaan voor internationale arbeidswetgeving. Dit lichaam zal bestaan uit een algemeene cenferentie van vertegenwoordigers van alle neutrale staten in den volken bond en een intern, arbeidsbureau onder leiding van een raad van beheer. Het tweede deel der conclusies bestaat uit een aantal principieel# verklaringen over een reeks guaesties, welke veor de arbeiderswereld van essentieel belang z|jn, welke verkla ringen plaats moeten vinden in het vredesverdrag. De tekst va* die verklaringen luidt: De kooge eontraeteerende partijen verklaren de volgende beginselen aan te nemen en zich te verbinden de verwezenlijking ervan na te streven volgens de aanwijsingen, voor haar toepassing ts geven door de i*ter*. arbeidsconferentie. Nech rechtens noch feitelijk mag de arbeid van een menschelijk wezen worden gelijkge steld met koopwaar of met een handelsartikel. Het vereenigings- e» coalitierecht is gswaarborgd aan werkgevsr en werknemer voer alle gevallen, niet strijdig met de wet. Geen kind mag arbeid verrichten in de industrie of handel vóór den leeftijd van ld jaar, teneinde de ontwikkeling van zijn krachten en zijn onderricht te verzekeren; tusschen ld -18 jaar zullen jongens en meisjes slechts mogen worden gebruikt voor arbeid, welke in overeenstemming is met hun physieke ontwikkeling, en onder voorwaarde, dat de voortzetting van hun vak- of algemeen onderricht verzekerd blijft. lederen arbeid heeft recht op een loon, dat hen een behoorlek bestaan verzekert in verband met zijn bescha ving, zijn t|jd en zjjn land. Gelijk loen zonder onderscheid van geslacht voor gelijken arbeid qualiteit en quantiteit. Voor alle arbeiders Zondagsrust, en bij bnmogelijkheid daarvan een anderen rustdag. Invoering van arbeidsduur in de industrie op den grondslag van acht uur p. d. of 48 uur p.w., uitgezonderd in landen, waar het klimaat, de nog onvoldoende ontwikkeling van de industrieels organisatie of andere bijzondere omstandigheden leiden tot een aanmerkelijk verschil in arbeids rendement. Yoor die landen zal de intern, arbeidsconferentie aan te nemen grondslagen geven, welke zooveel mogelijk met bovengenoemde zullen moeten overeenkomen. Ingezonden mededeellng. WIJ firhulzin feinntn en buiten dn gemunt; Tot in mot Alkmaar ovar dan wag, speciale prijzen. Rildirsciie Mnbiltraospirt- en SlniiiiirniMiii. Vertegenwoordiger: F. C. v. d. HAAGEN, SPUISTRAAT 8. Buitenlandscbe arbeiders worden gelijkelijk toegelaten in een land en hun gezinnen zullen recht hebben wat betreft hun positie van arbeiders en sociale waarborgen op eenzelfde behandeling als de bewoners van dat land zelf. Alle landen zullen een arbeids inspectiedienst moeten organiseeren om de toepassing te waarborgen van de wetten en regelingen aangaande de bescherming der arbeiders. Deze dieDst zal vrouwen moeten bevatten. Aansluiting van Spatje bij den Volkerenbond. Na de enlange plaats geh&d hebbende beraadslagingen tusschen de commis sie veor den volkerenbend en de neutralen, heeft de Spaan sche regee- ri*g officieel aan de conferentie den wenscb te kennen gegeven zich aan to sluiten by don volkerenbond. Zij doolde mede, voornemens te zijn do noodigo machtiging to vragen aan de Cortes. Spanje is hot eerste neutrale land, dat deze stap doet. Duitschlanl De steking ia hit Ruhrgobled De Vossische" meldt uit Duisburg De stakende mijnwerkers hebben thans de levpnsiniddelenquaestie als hoofdeisch gesteld naast den politieken eisch. Zij achten de toewijzing van levensmiddelen door de regoering aan de arbeiders t*-laag. Tegenover de bekendmaking der regeering: „geen le vensmiddelen aan de stakers" stellen z|j den eisch: „geen hervatting van het werk, alvorenB er voldoende levensmiddelen zijn gekomen." Op grond van deze agitatie gelukte het den stakingsleiders een groot deel der nog werkende ploegen te bewegen zich bjj de staking aan te sluiten. Volgons een bericht van do „Ver wijt#" uit Boihum is het aantal stakende mijnwerkers verminderd; op vele mijnen wordt reeds weer gewerkt. Alleen daar, waar de Spartacisten de bovenhand hobben, wordt nog gestaakt. Ongeregeldheden la Wurttomberg. Uit8tuttgart wordt gemeldWoens dag is het volgens offlcieele berichten van de staatsregeering in de buiten wijken van Ostheim en in Kannstadt tot gevechten gekomen. In Ostheim is een patrouille van acht man over vallen. Een man bleef dood liggen met afgesneden keel, een tweede werd door een schot in het oog zwaar gewond. Ds andere zes zijn spoorloos verd wenenTe U nterta rkhei m konden Spartacisten zich meester maken van eeD opslagplaats van handgranaten en daardoor te Kannetadt herhaalde gevechten] leveren. In den loop van den middag werden gisteren een aantal Spartacistieche leiders gear resteerd. Alle troepen te Stuttgart zijn trouw aan de regeeriDg. De „Politisch-Parlementarische Nach- richten" vernemen uitStuttgart.dat de regeering den toestand volkomen meester is, zoowel in Stuttgart als op bet land. De algemeene staking is mislukt. Er werden gisteren Spartacisten gevangen genomen. Hcn|irl]i. Volgens een mededeeling uit Boe dapest zijn tot dusverre 140 bekende politieke personen gearresteerd, o.a. de gewezen minister Szeredye en graaf George Karolyi, een neef van den gewezen president. Beide bedreigt een doodvonnis. Be vlucht uit Boedapest neemt hoe langer hoe grooter afmetingen aan. Volgens een bericht uit Boedapest aan de „Mittagpost" zijn teWeenen 80 bolsjewistische agitatoren uit Boedapest aangekomen. De staats kanselier dr. Renner verklaard op desbetreffende vragen in het parle ment, dat de bolsjewistische agitato ren als gasten in het Hongaarsche gezantschap hunnen intrek hebben genomen. ■e socialisatie. Boedapest, 8 April. In een veror dening van den Regeerenden Raad over de socialiseering wordt gezegd De Hongaarsche Radenrepubliek acht het haar plicht er voor te zor gen, dat de beachikbare artikelen in handen komen dergenen, die ze werkelijk noodig hebben. Derhalve neemt de republiek alle engros-zaken en alle detail-zaken, waar op 29 Maart LI. meer dan 10 bedienlen werkzaam waren, in eigendom over en atelt deze onder contrêle der arbeiders en beambteD. De gesocialiseerde bedrü "en zullen staan onder een door den volkscom missaris voor de sociale productie bsnoemden gevolmachtigde. De ar beiders der gesocialiseerde bedrijven kiezen een controleur, die tot taak heeft de diacipline bij den arbeid te verzekereD, de eigendommen der be volking te beschermen en de bedrijfs leiding te controleeren. De verorde ning treedt onmiddellijk in werking. Ingevolge een andere verordening moeten alle directeuren al het per toneel der geeecialieeerde en nog te socialiseeren bedrijven op hun post blijven. Hu* tractement mag niet meer bedrage* dan tot dusver en i* geen geval meer da* 8000 kronen. Overtreders worden voor de revolu tionaire rechtbank gedaagd. Ook deze verordening treedt onverwijld ia werking. Ruslaari. in Moermanland. De toestand der geallieerde troepen in Moermanland geeft aanleiding tot ernstige ongerustheid. Het is van groot belang, dat kun hulp en ver sterking worden gezonden. Een Amerikaansche afdeeling is reeds naar bedoeld gebied vertrokken en een Engelsche troepenmacht is ge reed om te volgen. Me* verwacht, dat de bolsjewiki aan het frent bij Archangel binaen- kort een krachtige pogiag zullen doen om de geallieerden in zee te drijven. Het gedeelte vaa deDwina, dat in de macht der bolsjewiki is, ontdooit vroeger dan het gedeelte der geallieerden, waardoor de bolsje wiki een groeten voorsprong krijgen. Hst ligt voor de hand, dat Meerman, dat een ijsvrije haven heeft, niet kan worden ontruimd, zeslaag de geallieerde troepen aich niet uit Archangel hebben teruggetrokken 400 man van Koltsjake leger zijn onlaagsop sneeuwscheenenuitSiberië gekomen en hebben zich b|j de ge allieerde in N.-Rualand b(j Troitsk aan de Petsjera geveegd. Odessi. Reuter verneemt, d&t het garni zoen van Oiessa thans krachtig ver sterkt is en dat de Fransche bevel hebber vol vertrouwen is, de stad te kunnen hoade*. De bolajewiki hebben de buitenste verdedigenswerken van Odessa, wel ke zeer sterk zijn, bereikt. Eea zware Nederlaag dar bolsjewiki. Londen, officieel: Generaal Sjkoe- ros* vrijwilligersleger in den Kaukasus heeft 28 Maart Wladika wkas genomen. Het bracht het bolsjewistische leger van ongeveer 100,000 man, van wie de helft werd gevangsn genomen en de rest verstrooid, een vernietigende nederlaag toe. Uit den ganachen noordelijken Kaukasus zijn de bolaje wiki verdreven. Egypte. Generaal Allenby is te Caïro aan gekomen en heeft z(jn ambt van biaonderen hoogen commiaaaris aan vaard. Een communiqué van 25 Maart meldt: Be spoorwegljjnen tussehen Cairo en Alexandra zijn gezuiverd. Den 21en heeft het gepeupel een aanval gedaan op ie resident ie-wijk van Port-Said. Be troepen berokken den den aanvallera 23 dooden. Iade noordelijke previnciedeedhetgepeupel een aanval ep twee treinen. Vit de treinen werd gevuurd, waarbij d* aanvallers 100 man verloren. Van de westelijke provineie geen nieuws. In Cairo is alles rustig. Vtraenlgdt Staten. Naar het schijnt is er in Pittsburg (PensylvaniS) een bolsjewieksche samenzwering geweest, die ten doel had, het tuighuis te vermeesteren, en er zich van te bedienen om de stad te bevochte*. Met complot mis lukte en twaalf anarchisten werden gevat. Naar aanleiding van iat feit proteBleeren de Amerikaansche bladen tegen de slapheid, waarmee door de rechtbanken tegen de rooden wordt opgetreden. Als voorbeeld wordt het geval vermeld van een aantal lieden, die eenigen tijd geleden naar Sllis eiland waren overgebracht om te worden gedeporteerd, maar van wie er sindsdien verscheidenen waren vrijgelaten, terwijl nog geen hanner ook werkelijk gedeporteerd is. BINNENLANO. Pro*. Stat*Rvorktiz<ag Iranlsgaa. Uitgebracht zyn„ volgens den niet- oficieelen uitslag 66 847 stemmen, verdeeld als volgt: 3666 Katholiek. 13956 Anti-revolutionair. 2192 Communisten. 4417 Christelijk-Historiach. 1769 Vrijliberaal. 6224 Unie-liberaal. 19788 S. D. A. P. 13162 Vr|jz -demoeraat. 678 Drukker. Gekozen zijn: 9 Antirevolutionaire*. 3 Katholieken. 8 Christ.-Historischén. 1 Vrij-liberaal. 4 ÜDie liberalen. 9 Vrljz--democraten. 14 8 D. A. P. 2 Communisten. Tot dusver was de samenstelling van de Groningsche Staten: S anti revolutionairen, 0 R.-Katholieken, 1 Chr.-Historische, 0 communisten, 11 sociaal-democraten, 22 liberalen en 8 vrijzinnig democraten. In de sociaal-democratische fractie zitten voortaan twee echtpare*, en wel de heer en mevrouw Mansholt en de heer en mevrouw De Vries. Da helling vaa de „Ciltbei". Naar aanleiding van de mededee ling van den Minister van Marine ad interim by de behandeling van de Marine-begrooting in de Tweede Kamer, heeft Donderdagechtend eene bespreking plaats gehad tusschen het departement van Marine en de di recties van de maatschappij Feyen- oord en der Holland-Amerika-lijn, ten einde de helling bestemd veer Hr. Ms. kruiser „Celebes" in gebruik te doen nemen voor den bouw van een schip van de Holland Amerika an, waarvoor de materialen reeds hier te lande aanwezig zijn. Nederland en de goalileorden. Be Manchester Guardian, die steeds getoond heeft, ons land een goed hart toe te dragen, schrijft in haar num mer van 27 Maart: „lenHollandseh correspondent, die zooeven uit Ne derland is teruggekeerd, deelt ons eenige bijzonderheden mee omtrent de w|jze, waarop de blokkade »og steeds het economisch herstel en de voedselvoorziening va* dit land be lemmert. Ofschoon er tusschen de geassoci eerde mogendheden en Nederland een agreeraent is geslote*, waarbij aan Nederland zeker# hoeveelheid levensmiddelen en grondstoffen zijn toegewezen, bestaan deze aoeveelhe- aen alleen papier. Op zichzelf zouden z|j ruim voldoende zijn voor de hui dige behoeften van Nederland, maar ongelukkig worden zij niet aange voerd, sooals was toegezegd, omdat epen, die ze vervoeren, vaak wekenlang worden opgehouden ter afdoening van formaliteiten, die nog steeds mosten plaats hebben in de inlaadhavenB of in de havens van bestemming in dit land, waar de schepen volgens de bepalingen der blokkade worden onderzocht. Anderzijds liggen er, terwijl de geheele wereld schreeuwt om scbeeps- raimte, niet minder dan 110,000 ton Nederlandsche sshepen stil. Meer dan 80,000 ton hiervan zyn opgelegd in, Nederlandsche havens, de rest in buitenlandsche havens. Deze schepea zijn gedurende den oorlog op ds zwarte lys* geplaatst en het schijnt, dat de Engelsche admiraliteit, ondanks alle pogingen, die in het werk zijn gesteld om r.o vrij te krijgen, weigert het embargo ep te heffen. In Neder landsche handelskringen breekt men er zich het hoofd over, waarom de geallieerden deze schepen eigenlijk tot werkloosheid doemea, terwijl zy, als zij in de vaart worden gebracht, toch in aanzienlijke mate tot ver lichting van het wereldgebrek aa* scheepsruimte zouden bijdragen." StosnkoLn uit Oultachland. Ten gevolge der staking in Dultseh- land neemt hot steenkolenvorkeer naar ons land sterk af. Donderdag kwamen slechts kleine steenkolen- treicea te Zevenaar aan. In het goederen- en personenverkeer is echter geen stagnatie merkbaar. Be „Vossische Zeitung" vemeeast uit Essen, dat in de» uitroer van steenkolen naar Nederland in zoo verre verandering gekomen is, dat. thans -slechts drie kolen treinen in plaats van vier naar Nederland ver trekken. Be vierde trein wordt ge bruikt om de kolen van de mijnen naar de ladingstations in de Ruhr- havene te brengen. Belgltehe stoiakoil. De eerste 10.000 ton van de 100.000, die ons uit België zonder compensa tie geleverd worden, zullen waar schijnlijk nog deze week hier aan komen. Ook de 850.0*0 tons transactie be gint thans feitelijke resultaten op te le veren. Daarnevens werden nog vrij aanzienlijke quanta op ongeregelde oogenblikken geïmporteerd. Het geldt hier, naar men weet, particuliere overeenkomsten,en zoo compensaties verlangd worden van Belgische zijde moeten de Nederlandsche handelaars die zelve verschaffen. De kolen wor den inmiddels aan de volledige con- tröle der rykskolendistributie, die ook de toewijzing regelt, eiderworpen. (Hbl.) Stsatsbedrljf Ariillerla-lnriohtiagaa. Naar wij vernemen is binnen niet langen tijd de instelling te ver wachten van oei commissie, die zal hebben na te gaan, ln hoeverre het staatsbedrijf der artillerie inrichtin gen, gezien de groete uitbreiding, die dit bedrijf gedurende de mobili satie heeft ondergaan, dienstbaar sou kunnen worden gemaakt aan de ver vaardiging van artikelen, bestemd voer niet-militaire doeleinden. Inbraak. Bij de Haarlemsche politie is aan gifte gedaan, dat in den naraeht van Dinsdag op Woensdag is ingebroken ten huize van de 35-jarige juffr. J. C. L Kleine Houtweg 85, te Haarlem. De inbrekers zijn over een schutting binnengekomen en hebben de dame volgens haar verklaring, toen wakker werd, mot een hard voorwerp eenige slagen op het hoofd toege bracht, waardoor zij bewusteloos geraakte. Toen zy Woensdag zeer laat ep den dag weer tot bewustzijn kwam, lag zij op een kussen bij de kachel. Volgons haar verklaring droegen de inbrekers zwart# maskers. Er is niets ontvreemd, zoodat ver moed wordt, dat de inbrekers ge stoord zijn. Mej. L is naar het SI. El isabeth-gasthuis o ver ge brach t Ts water. Maandagavond passeerden een 2 tal wielrijders ait Landsmeer laags den Waterlandschen dijk nabij Buik sloot en zagen aan den onderdjjk naby de sloot een kinderwagen. B(j onderzoek bleek, dat een vrouw en 2 kinderen in het water lagen. Ter stond werden de drenkelingen op het droge gehaald en op een der kinderen, dat al bewusteloos was, de kunstmatige ademhaling toege past met gunstig resultaat. Nadat vrouw en kinderen van droge kleeren waren voorzien, werden zij door middel van den geneeskundigen dienst van Amsterdam, naar het Wilbelmiuagasthuis vervoerd. De vrouw, die in de stad woonachtig is, kon geen reden opgeven vooi haar wanhoopsdaad. een parlementair bestuur niet geko men, wel vond bij het wenschelijk dat bjj de behandeling der Indische begroeting ook Indische vertegen woordigers aanwezig waren. De heer Dresselhuys wilde daarentegen ver schillende Kamerleden naar Indië zenden. IIBE20H0EN. Iipiialoaeerdie. Een Ieder zal het wel met m|j eens zijn, dat de toestand van de gepensioneerden, niet benijdens waardig is. Stilzwijgend kan men de oorzaken dia daartoe hebben geleid voorbij gaan, daar het tooh overbekend is, dat de inkomsten en uitgaven in 't geheel niet meer evenredig zijn en op dat gebied de grootste abnormali teit heerscht. Waar toch de bedoeling voorzat, hen, na volbrachten diensttijd, een rustigen ouden dag te doen genieten, door ben een pensioen toe te kennen, berekend naar den grondslag van hun genoten salaris, mist dat reeds sedert de laatste jaren allen grond. Van Overheidswege werd dan ook eindelijk ingezien en gingen enkelen het vorig jaar er toe over ook op de pensioenen een toeslag te leggen. Deze toeslag was echter van dien aard, dat hij lang niet aanvulde het ontbrekende om te kunnen leven als in 1914. Waar men in het gewone leven toch al reeds moest kampen om er behoorlijk doorheen te komen, en men gepensioneerd zijnde, genood zaakt was den buikriem wat steviger aan te halen, zoo kan men zich wel voorstellen, hoe het thans met de meesten gesteld moet zyn. Van Amsterdam is mij gebleken, dat zij een toeslag op de pensioenen gaf van 15% tot een minimum van f 100. - en een maximum van f200. - terwijl mij nog van eene gemeente bekend is, dat zy sedert 1 Juli 1918 aan ongehuwden f 0.75 en aan ge huwden f 1.50 per week toekende. Steekt Amsterdam zeer gunstig af bij laatstbedoelde gemeente, zulke toeslagen z|n ontoereikend, vergelijkt slechts de pr|sen van 1914 en die van thans veor de noodzakelijkste levensbehoeften. Vele gepensioneerden, en zoo ook ik, verheffen hunne stemmen om betere levensvoorwaarden teerlangen. Zij toch hebben het recht er op te wijzen, dat de Staat, de Provincie en de Gemeente, waaraan zij zich geheel gaven, tot* zy den pensioen gerechtigde* leeftijd bereikten, hen verder behoorlijk te verzorgen. De salariscen van alle ambtenaren gingen de hoogte in wat met zich insluit dat ook de grondslagen, waarnaar de pensioenen worden be rekend, de hoogte ingingen. Waar nu deze verhoogingen werden toegekend als een zeer noodzakelijke eisch des tijde, is het ook noodzakelijk de thans vigeerende pensioenen even eens te berekenen naar den thans geldenden grondslag, wil men een gepensioneerd ambtenaar behoeden voor ondergang. Volgens mijne meening moet over het geheele land een bond worden gevormd van gepensioneerden. Men beginne metplaataelljke, kring- 1 provinciale afdeelingen op te richten, meri aarzele niet langer. EerBt dan, wanneer zich een mach tige bond heeft gevormd, die de belangen van de leden zal weten naar voren te brengen, eerst dan ie succes te verwachten. Thans de handen uit de mouwen, em te trachten dat allen één worden de reed3 bestaande zelfstandig werkende kleine vereenigingen zich oplossen ia een machtigen bond van gepensioneerden ia den lande. Overname in aadere bladen wordt beleefd verzocht. B. Ruetenburgsrstraat 870, Amsterdam. Msvrsaw DE NAE8, Ptantsoenatrait 8, zsl gaan vasten ontvandag maer houten. VERLORIN aan open Cnvaloppe, Inbond I 158.-, b^nkbilletten; num mer* bekend. Tegen ruime belooning terugbezorgen: Politiebureau Molen plein. Net zindelijk Dagmeisje gevraagd. Adres: Kanaal weg 67-68. Net R.K Meisje, 27 jaar, wenacht In kennis te komen met net Persoon van de Marine. Brieven onder No. 594, Bureau van dit blad. Met MEISJE s. z. g. voor direct geplaatst ter Assistente In de Huit houding. Intern. Brieven, onder Ne. 593, Bareau van dit blad. 1 Mei, oen nette JUFFROUW gevraagd voor hulp in de huisboading in een gezin met twee schoolgaande kinderea, te Alkmaar. Hulp voer 'truwe werk. Brieven onder No. 595, Bureau van dit blad. Tegen 1 Mei een kleine Studeer kamer aangeboden, in rustige om geving. Huurprijs f 1.50 per week. AdresBureau van dit blad. TWEEDE KAMER. Donderdag ving de Kamer aan met de behandeling der Indische begroo ting. Het eenige vermeldenswaardige ervan is, dat de Voorzitter, de heer Fock, zyn zetel verliet om een rede voering te houden. Dit waa in 87jaar niet voorgekomen. De heer Fock besprak de samenstelling van den Volksraadbij achtte den tijd veer WONINQRUIL. Iemand in Rotterdam wenacht wonlngrull met iemand uit den Helder. AdresBureau van dit blad. Te koop pl.m. 2000 RQ. Haver- alroo. Te bevragen bij L. 1. Kootsta, Koegras 185b. Het HUIS Keizerstraat 41 te koop. Ledig te aanvaarden. Te bevragen aldaar. Gevraagd I of 2 Saanvngelten. Brieven, met omschrijving, aan N. LAF, Timmerman, Burg, Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5