FEMINA A. KLOPPER EN ZONEN, 4E KUNSTAVOND EIKEN BUFFETTEN, lELIHGRIIK BQELHUIS Boelhuis tejuisduinen. Alle artikelen HEELS, Kiizerstraat 62. KINDERPAKJES Hoesten „TIVOLI". Zaterdag 19 April 1919, Liefdadigheidsvoorstelling HANNES IN ANGST. Na afloop BAL. „CASINO" De Haagsche Kluchtspelers BUFFALO BILL, Frysk Selskip „Cysbtrt Japicx". „UNDER IEN DAK", COMMISSIE TKUNSTAVIHIEH. N.V. „HET I0FSTAITIINEEL", Uitzending van kinderen voor de zemerverplepinp. Grintlevering. Diverse kapitalen beschikbaar SPAARBANK 21 stuks puik best HBOBNVEE, Uit de hand te koop: Steom Draineerbuizeifahriik irma C. A. VERKOUTEREN, Gebr. KOOIMAN, IALSTEREN, bij Bergen-op-Zoom. D. WALRAVE, W. VERHAGEN, Middenstraat 33 FRAENKEL ëTco, Tandarts. K. ACKEMA, Tabak voor spotprijzen! LOODSGRACHT 69. sorteering vanaf f HEERENCOSTUUMS, Hoeden en Petten, fi. V A KANNEWASSEB J ZN. WSTB8$EN Japonnen UIJUIU141-9. ZlllSTIliT 11 ten bate van het Marlne*Sanatorlumfonds. Tooneelspel In 3 bedrijven, van ANGENITA L. KLOOSTER. BlIJepel In één bedrijf LACHEN. Hannesde Heer J. BUL. LACHEN. Toagangtprijs f 0.50. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. De 0NT7ANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Helder zal op Woensdag 16 April 1919, des voormiddags 11 uur, bij intchiijving tw albraak mktipin: diverse houten Loodsen en Gebouwtjes, staande in de stelling van Den Helder. NotitiGn, bevattende voorwaarden en perceelsbeschry ving, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van ge noemden Ontvanger, Kerkgracht 12, waar tevens verdere inlichtingen worden verstrekt. ZONDAG 6 APRIL, 8 uur, Variété-Dekkers met wereldstad-programma. JEAN COUVREUR, de populaire Humorist. Miss LEONI en Partner, snelste Mnemotechnlakars van dan toflonwoordlgan tijd. JOHN PAULTON, mlstsrlaui Baachalaar. ANNIE FRESCO, Voordrachl-saukratta. RACKWITSZ, muzikale Clawnaile. ALEX AREND en Partner, senaatloneele Kunststelrijdsre. met de Revue-Artlstlque. Extra geingegeerd: de geheimzinnige Cowboy. Looft f1000 uit ooo lodtr, dit zijn kuattvorrlcbtlogoa tvtaoorL Had reeds tweemaal de eer op te treden voor H. Af. de Keningin. Bal na. Casino-orkest. Entlis: Stillis f0.80, li Rini f 0.10, 2t lam f 1.40, plus rschtsn. Plaatsbespreking van af beden in het Sigarenmagazijn van de* Heer KOKELAAR, Kanaalweg. OPFIERING FEN: fsn JAN FABRICIUS, op Snjoon 12 April 1910, de jouns 8 Ore, yn „CASINO". KAERTEN for 40 sinten -f- stöd. bilêsting, aan de seal. It Bistjür. op MAANDAG 7 APRIL, 8 uur, in „CISINO". Dl COR v. d. LUIT MEL8ERT. Een blij «pal In 3 bedrijven van Ni. t. F. VAN RISSUN u li. I. SIESI1N. IqiiCIR i. i. 10IT MELSEIT. Met medewerking vanCOR rd. LUIT MELSERT, ANNIE VAN EES, C0NST. VAN KERCKH9VEN Jr: en WILHELMINA KLIU. EntifiIe rang f 2, 2a raag 11, BilerlJ 10 50 (alias iakagrapaa). Plaatsbespreking op den speeldag van 11 tot 2 uur voor abonné'a ea van 12 fat 2 uur voor niet-abonné'a (aiet per telefoon). Loting te 11 uor. Illllllllllllllllllllllllllllllllllll In dt laatstgehouden ledonver' gadarlag van it efdealing Helder dar Cbrlsten-Demecr. Partij warden fit Caadldaat veer de aaastaa Gareasntaraadsvarkiszlng gastald da aavol|aeda Hearaa: J. H. STAALMAN No. 1 C. BOT 2 C. J. BEIMERS 3 M. DE WAARD 4 P. A. LEIJDEKKER 5 P. AGEMA 6 W. BRUUL 7 C. RI6KWEL 8 Namans haf Bastuur. De afd. HELDER van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- enVacantiekolonies roept bij dezen op ouders (of verzorgers), die voor hun zwakke kinderen in aanmerking wenschen te komen voor uitzsnding naar san der herstsllingsoordsn van die vereeiiging met het betreffende kind op Wosns- dag 9 April a s., 's midd. tusBchen 2} en 4 uur, zich te vervoegen aan 't gebouw van het WITTE KRUIS (Breawataratraat). Het bestuur der vereeniging: A. GRUNWALD, Voorzitter. T. VAN HEUSDEN, Secretaris. De GEMEENTE-BOUWMEESTER te Helder vraagt prijsopgave veor de levering van: 90 M3. lijm gawasschsn rivierirint, 20 mi lijm Hem, in 20 grsf giintiind, franco voor den wal op aan te wijzen losplaatsen in het Heldersche kanaal. Aanbiedingen perM8. voor elke soort met overlegging van monsters, wor den ingewacht op het bureau van gemeentewerken vóór 12 April a.! Leveringstjjd vóór 3 Mei 1919. voor hypotheken en cradleten, op billijke voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot C. B. EPKER, Administrateur te Oosterbeek, of tot diens vertegen woordiger: P. ZEEMAN, VerleDgde Meerweg, Breezand. opgsrlsht door 't Dep. Halder der M. t. N. van 't Alg. 't Bestuur brengt ter kennis, dat de Spaarbank voortaan, te beginnen met 7 April 1919, zal geopand zijn op alle werkdagen van das mor* gans 9 tot 12} uur en das mid dags van 2 tot 4 uur, uitgezonderd des Zaterdags, waarop de oude kantooruren van 7 tot 9 uur 's avonds bleven gehandhaafd. Be uitbetaling der voorschotten op pensioenen blijft bepaald op Woens dagavond van 7 tot 8} uur. te Anna Paulowna. Nsiiris C. I. IAAS, tl Helder, zal op Maandag 14 April 1919, des morgens 9 uur precies, ten verzoeke van den heer JAC. VER BURG, op ie Boerenplaats „MARIGJE- HOEVE" aan den Stoomweg, n contant gild publiek letkoopen als: 14 koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan; 2 geldekoeien, 4 pinken «n 1 pinketier, eenige kalveren, 4 paarden, als: 1 afstands bruine ruin, 1 vos merrie met vos bles merrie veulen, 16-jarige drachtige donkerbruine merrie en een 1-jarige bruine merrie, 2 zeugen, 1 schram, koppel kippen, 2 boerenwagens met raam eD hekken, 2 driewielde karren met borden, 1 driewielde kar met ierbak en raam, bakwagen met coll. patentas en hekken, jachtwagen met coll. patentas, dresseerkar, 2 krui wagens, maaimachine met 3 messen (Mc. Cornick), Martin zwadkesrder, groota zelfwerkende hooihark (Inter nationaal), bietensnljder(Ben tal), koek- breker, hooischuiver, 2 handhooi- harken, wasch machine, bascule met gewichten, 4 ploegen, bestaande uit Brabanconne, 2 balans- en 1 twee- schaars Red. Sack; 2 eggen, 1 vijf- balks- en 1 zesbalkseg, kettingbort, 2 landtroggen, zevenwaaier, ploeg- sleep, koebeun, tarwehouder, mest planken, landhekken, zaad- en aard appelzakken, een partij brandhout, boeren en bouwgereedschappen, waar onder wieders, schoffels, vorken, schoppen, kaasstander, melkschotel en karn, opjaaglijn met blokken en binten, tuigen, waaronder 3 gareelen, ploeghaam en kartuig, stuit hooi, partij geperst stroo, groote en kleine stuit mest, partij voerbieten, een kolder ier, benevons eenig huisraad en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op da plaats kan wordan gestald. Herberg met Doorrljstal voor 14 koeien, paard, enz., gewaarborgde vergunning en volledige inventaris, direct te aanvaarden. Beste zaak, wegens verandering van zaken, zaak is gelegen taUrsum. Koopsom f 7000. Is ook land te koop in de onmidde- lijke nabijheid, circa 7 H.A. best weiland of meer of minder. Mooi Hseronhult, Spoorstraat, Alk maar, aanvaarding Juni of Juli, f12000. Hoerenhuis, waarin gevestigd is boek- en handelsdrukkerij met vol ledige inventaris, beste zaak, wegens vertrek naar elders. Koopsom met firmanaam f23000. Deze beide per- ceelen zijn naast elkander gelegen, dus zoodoende voor veel uitbreiding vatbaar, afzonderlijk of in zijn geheel, Alkmaar. Haeranhuis, direct te aanvaarden, bevattende beneden twee kamers met keuken, kelder, tuintje met vrije uitgang, boven drie kamers met daarboven dienstbodenkamer en zol der, mooi vrij gezicht op het plant soen en rustig wonen, f 6000, Alkmaar. Mooi golagon Villa, Alkmaar, f 40000. Moal Haeranhuis met voor-en achter tuin, staande Westerweg. Koopsom f 16000, direct. Mooi Hasrenhuis, van der Meistraat, met voor- en achtertuin, heeft op zegging plaats gehad. Koopsom f8000, Flink Burgorwoonhulsmet veel grond, 1 A. 70 c.A., Verdronkenoord, f 4000, Alkmaar. Flink Burgorwoonhuls, Lindelaan, Alkmaar. Koopsom f3600, aanvaar ding naar overeenkomst. Haeranhuis, Verdronkenoord, aan vaarding naar overeenkomst. Koop som f11000. Flink Burgsrwoonhuls met tuin, circa 6 A. of 600 vierkante meters, f 3500, aanvaarding direct, staat leeg, f2000 kan er op gevestigd blijven tegen 6 procent, te Heiloo. 1 Hsctars Weiland, voor bouwterrein of anderszins, te Schoorl, f5000, en verder verschillende perceelen en los land, hier niet in vermeld. Eenige kleine posten beschikbaar op eerste Hypotheek, plaatst neemt geld in deposito. Rente naar den tijd. Inlichtlngan ledaren wsrkdag, niet op Zondag, b(j A. v. DIEPEN, Make laar in roerende en onroerende goe deren, Spoorstraat E3, Alkmaar. Talaf. 574 Aangesteld als Agent de Heer ANNA PAULOWNA. aanspreker, beveelt zlob beleefd een. P.1. Da btdltalai baaft plaata I* Uallare-Gaatuae Belangrijk bericht. uil AMSTERDAM, ksilsn iaisrsn Vssnsdig Tin 12-4 bii, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tagan ondarstund tarlaf: Pijnloss trskksn vin tsnd of kin 11.-, Kinstgebittsn vinsf 125 psrhsel gebit, fillingsn itemuf 11.-. Mllltalra* rarmlidard tarlaf. Alla taadbaaikvadlga apara11S gahaal pijnloos daar bakwiaa Notaris BAAS, ta Helder, zal op DINSDAG 15 APRIL 1919, 's morgens 10 uur, op hat land teganover het Koffiehuis van dan Heer S. Zwaan, ta Huisduinen gom. Heldar, ten verzoeke vari den Heer Th. BRUIN, publiek verkoopen om contant geld: 8lrAaiAn die gekalfd Koeien, hebben of op kalven staan, 1 beste bruine mer- rieket, 7 jaar oud, 2 bokken en 7 kippen. VOORTS: hsrkmachlne, bakwagen op veeren, tweewielige melkwagen, driewielde kar met ierbak en hooi- raam, 3 spoelingvaten, houten hort, partij hekpalen, gebruikt prikkel draad en hetgeen meer zal worden Koop een doosje LIA-TABLETTEN voor de kinderen. Tind-Techniker - ZAANBAM. Haudt vaertsai spraakuur ta Haldar ini (onsttindsn, Krsnsn in Briperb, '•WOENSDAGS, van 9 4 uur, Voor operatie»! behandeling welks door tindarts wordt uitgevoerd, van 11-4 uur. Adres:Me].Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II HELDER, gt«n IPflORSTRAAT ot 8TATI0N8WE9, Ondorgetaokondo beveelt zich belasfd aan voor allo voorkomsnda MBtSfllWBrkBlli P. KWAST, de Ruijterstraat 21. Als vertegenwoordiger van een der grootste tabakskerverijen, kan ik voor onderstaande spotprijzen prima tabak leveren: Zware en lichte Pruimtabak f 3.50, zeer zware Braziel f 4.50, Portorico f 3 50, Heerenbaai zwaar en licliï f 3.50, Shag middelzwaar 14.50, Shag zwaar en licht f 4.-Shag apennaar 13 50, kort fijn f 1.25, grof kort I 12.-, grof kort II f3.-. Alles per pond berekend. Sigaren van 18.-, 17.-, f7.50, f8 - en f9.-. Zendingen tabak minstens 1 kilo. Sigaren 100 stuks ongefrankeerd rembeurs. Op deze prijzen wordt geen korting gegeven. Aanbevelend, I. FEIWEL, Agent in Tabak en Sigaren, Amsterdam, Reguliersgracht 46. Daar ik vertegenwoordiger ben, wordt aan huis niet verkocht, uitsluitend verzendingen. van JACOBA MARIA WORTELBOER, zoo als de beroemde Wortelboer's Kruiden, Wortelboer's Pillen, Wermpoeders (genaamd Fermitan) enz. zijn ver krijgbaar te Helder bijA. ten Klooster, C. Westerbaan, H. W. Zegel, G. Haagen, W. Conljn Firma E. O. Bais, L. Buter, G. M. Gelijsteen en G. de LeeuwBurg (Texel)T. Buis; Gocksdorp: C. Alderlieste; Eierland: K. Dalenberg; Oosterend: Wed. J. C. Vonk; Oudeschild: W. J. Veen; Koog: R. J. Daalder; Wieringen: S. S. Mosterd en D. BokkingaAnna PaulownaWed. P. NeuvelSchagen C. Burger, J. Rotgans, D. Wit en Centraal Drogisterij. Verder bij vele Apothekers, alle Drogisten en vele andere Winkeliers verkrijgbaar. TE KOOP ZES Huizen, Van Hogs*darpttraat No. 24, 26, 30, 50, 52, 54. TWEE Huizsn, Varl. Jonkstslrast No. 56, 60. EEN Huls, Vlschttraat No. 28. TWEE Huizsn, Van G.lanstraat. TWEE Hulzen, 2ds Molenstraat. EEN Hule aan ds Laan. EEN Huls, Achter Binnenhaven. P. PUINBROEK, Makelaar, KEIZERSTRAAT 80. PROBEERT esns de Alle kinderen zijn verzot op LI A-tabletten. LI A-tablet ten kunnen niet alleen geen kwaad, omdat ze absoluut vrij zijn van opium, morfine, codeine, etc., maar ze helpen uitstekend tegen hoest, vsrkoidhsid, keelpijn en ze kunnen een verkoud heid, zoowel bij kinderen als volwassenen, voorkomen. Alle drogisten en apothekers verkoopen LIA-tabletten a f 0.75 per doos. ^Schoolgaande kinderen" staan voortdurend bloot aan verontreiniging van het hoofd. Moeders die eiken Woensdag en Zaterdag het'hoofd van haar kinderen was* schen met LAX, zorgen daardoor dat haar kinde* ren zuiver blijven. Prii» 25 cent per doosje, vol doende voorLr. heerlijk ge parfumeerde hoof dwassching Eischt afsluitband met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Te Den Helder: H. W.' Zegel, Kanaalweg 63; G. M. Gelijsteen, Spoor straat 20; C. Bwns v/h. C. J. Westerbaan; E. C. Bais, Koningsplein 112; A. ten KLoesiKR, Keizerstraat93;4.Haabbn,Kanaalweg 147; Wieringen; Jofi. Tabss. uit do beste kwaliteiten saamgevoegd. Over treft alle andere. 38 cent per ons. C. DE BEURS BREESTRAAT. De eerste amandelen zijn aangekomen! Beste Woespermoppen *0 cent- Zoete Krakelingen30 Fijne Sprits 30 Wafeltjes34 Zandkoekjes 30 Koflieneetjes34 Chocolade batons 34 Fijnste Boter-cekes 3S Diverse Gebakjes 9 cent. Zuivere Amsndelpers. Ruime sorteering Koekjes. Betaal niet te veel! U kunt de strengste eischenaan mijn kwaliteit stellen. Firma P. VERFAILLE, Keizerstraat. OOgtf^ Bestellingen buiten de ge- meente xoorden per auto thuis besergd. EXTRA AANBIEDING! Momenteel is onze voorraad gebruikte Piano's bizonder geschikt. Wij hebben niet minder dan 17 instrumenten, w.o. zeer sellde merken, van f 250.— tot f 1000.—alle met 5 jaar garantie. Franco huis. A contant 2 °/0 korting. J. A. VAN DER VLIET, Plantsoenstraat 13, Helder. Agent van R. VAN DEN BURG's Plano- en OrgelhandBl te Amersfoort. Enorme keuzo in alle mobellen an kleuren. Bronto «oerread vanaf t 22.50. ook varmindtrde prijzen. Damei I Haarwerk Is asn zaak van vartrouwan. Wandt U dan aan andarstaand adrest daar worden alla aoorton Haar- werkan gemaakt op ataal, an van ultgavallen haar. G. WIJTSMA, SPOORSTRAAT 8». HAARNETTEN (BidmuUmodtl), 20 cent. MOEDERS geeft Uwe kinderen Wormpoedera genaamd Farmstan. Deze poeders worden gaarne door Uwe kinderen ingenomen en werken beter dan alle andere wormmiddelen. Wormpoeders genaamd Fermitan kosten 70 cent per doos, drie doozen f 2.—. Overal ver krijgbaar of direct van Jacoba Maria Wobtelboeb te Oade-Pekel*. en verkoudheid I AN O A-bonbons. Doos 50 en 90 ct. Vastzittende hoest, slijm op de borst, Bronchitis en Kinkhoest. ANGA-siroop p. flacon fl.50. Fabr. A. MIJNHARDT. ZEIST. Bij Apoth. en Drogisten. Te Helder, bij: G. Haagen, Kanaalweg 147. Verpleegsters - Japonnen In alle maten voorradig. FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY DOOS M. V. SNOEK. 11). Toen Het valt hard te erkennen voor iemand die de vlegeljaren te boven is, en die zichzelf in de hand behoort te hebben: toen vergat ik tijd en omstandigheden en alles, en toen was ik mijzelf niet meer. Toen bukte ik. Ea eer ik het wist had ik een kus op haar lippen gedrukt. Ik begreep het pas goed, toen het gebeurd was; en ik voelde, dat het bloed my naar de wangen steeg. En juffrouw Mary Ineens maakte zy zich los en stond ze weer overeind, met een kleur ook tot achter de ooren, en ze keek me even heel ernstig aan, een oogenblik maar. Ze zeide niets. W(j wandelden verder zonder dat er een woord gewisseld werd. Ik wist werkelijk niet wat ik zeggen moest. Me verontschuldigen? Dat zou de zaak nog erger maken want wat had ik te mijner veront schuldiging kunnen aanvoeren? Hoog stens bad ik kunnen vertellen dat ik het wel zoo gemeend, maar toch niet zoo bedoeld had. En spijt of berouw? Berouw had ik heelemaal niet; spijt wel een beetje. Omdat het niet te ontkennen viel, dat ik my wat erg ongepast had gedragen. Ik was er mede verlegen, en dus zeide ik heelemaal niets. Een oogenblik later hadden we juffrouw Brookley en Huib weer ingehaald. Over en weer werd er wat gesproken, maar juffrouw Mary was erg stil geworden. Het scheen, alsof ze mij liefst uit den weg bleef. En met de schalkschheid was het Op den terugweg, in den trein, zaten we over elkaar. Ik trachtte haar in het gesprek te betrekken, maar ze antwoordde telkens met ja of met neen, zonder me aan te zien. Zelfs juffrouw Brookley viel het op, dat zy zoo stil was, en zij plaagde er haar mee. Maar toen ik, om afleiding te geven, en ook om mijn gedachten in eene andere richting te dwingen, met deze een boompje opzette, ver beeldde ik mij, dat juffrouw Maty me met meer dan gewone belang stelling opnam. Toen ik even opkeek en haar oogen trof, zag ik er iets peinzends in, dat ik er nog niet in gezien had. Het was alsof ze my bestudeerde, en bezig was een vraag stuk op te lossen van belaDg. Gelukkig, rancune zag ik er niet in; en ook bij het afscheid nemen gaf zij daar geen blijk van. Al was dat afscheid dan, van haar kant, bijzonder vormelijk en afge meten. Wel erg in tegenstelling met de bijna joviale wijze waarop zij zich tot nu toe had gedragen. 't Is bijzonder moeilijk, uit vrouwen wijs te worden. VUI. „Wat duivel, waar zit Florence toch!" zeide Mr. Brookley, den vol genden morgen, toen wfi met den wagen voorstonden. Wij waren prompt op tijd, en men had ons verzocht even binnen te komen. Juffrouw Mary was er al, gekleed en welen in haar lange stefjas en met de kleurige voile zag ze er nog wèl zoo jong en zoo lief uit. Overigens was ze zoo kalm en deed zoo bezadigd, dat ik er de overmoedige en dartele Mary van eerst niet in herkende. Het was hu eene vriendelijke, geposeerde jonge dame, en dat Amerikaansche, die demonstratie van onafhankelijkheid en van never-mind'isme, er was niets van te bekennen. En zij begroette mij, wel vriend schappelijk, maar toch met iets schuchters dat ik nu voor het eerst in haar opmerkte. Ik wil wel er kennen dat het my erg epluchtte. Want ik had mij niet heelemaal ©p mijn gemak gevoeld en zag er tegen op hoe ze mij zou ontvaDgen. Den halven nacht had ik wakker ge legen, vervuld van haar persoontje, en den loop gelaten aan allerlei illusies. Maar des morgens bleef er van die luchtkasteelen niet veel over, en had ik mij voorbereid op eene stroeve ontmoeting, stijfjes afgemeten en op een afstand. Niemand scheen te weten, waar juffrouw Florence wel kon zijn. Op haar kamer was ze niet, zeide Mary, die nog eens was gaan kijken ten overvloede. Zij was na het ontbijt aan het brieven schrijven gegaan, en juffrouw Florence zou in dien tijd nog even een boodschap gaan doen, had ze gezegd; maar daar had zij nu al lang van terug moeten zijn. „'n Boodschap?" informeerde Mr. Brookley. „Dan zal ze nog wel hier of daar in een winkel staan, van alles uit laten pakken; en haar keus niet kunnen vindenOver een uurtje of zoo zal ze dan wel terug kome*, belast met allerlei fraaiig heden waaF ze geen raad mee weet; en allicht zal dan blijken dat ze de boodschap nog vergeten heeft, waar voor ze eigenlijk uit is gegaan. Dat is zoo vrouwenmanier I" legde hij uit. Met dat al was het al twintig minuten over tijd geworden. Toen nog eens geïnformeerd werd, bleek dat de portier haar ongeveer een uur te voren uit had zien gaan, met den „courier" zooals hij hem noemdehet eigenaardige manneke, waarmede wij een paar dagen te voren kennis gemaakt hadden. Wachten is altijd vervelend. Maar vooral, als het wachten is op iemand die je niet tot wat meer spoed kunt zetten, omdat hij er niet ie, en als er tot dat wachten geen enkele redelijke aanleiding behoeft te zijn. Huib begon wat ongeduldig te worden, kon ik zienvader Brookley begon zich te ergeren, en Mary kreeg iets onrustigs. Af en toe zeiden we iets, maar met telkens grootere poozen en de stilte begon nu wat drukkend te worden. Toen er geklopt werd. Het was een kellner die een tele gram bracht. Ik zag het gezicht van Mr. Brookley betrekken, en hij mompelde binnens monds iets, dat merkwaardig veel had van een krachtterm: die beter achterwege kan gelaten worden. „Dat is wat fraais!" zeide hij terwijl hij Huib het telegram gaf. Het was een stadstelegram„Kan •nmogelijk op tijd terug zijn. Ben op ee* spotkoopje uit. Wil mij ver ontschuldigen. Zal mondeling ver klaren. Spijt mij verschrikkelijk." En het was geteekend„Florence Nu, wij hadden óók een koopje, dat was zeker I Maar wat konden we er van zeggen? Mr. Brookley vond het vanzelf erg onaangenaam, en trachtte z(jn dochter te veront schuldigen. Al ging dat dan niet van harte en liet hij duidelijk blijken, dat hij er danig over uit zijn humeur was. „Ik begrijp Florence niet!" zeide juffrouw Mary. „Anders heef/- ze toch nooit van die malle kuren. Dat „koopje" zou wel niet wegge- leopen zijnen in ieder geval, het schynt mfi toch wel wat erg, om voor wie weet wat voor prullaria alles in de war te sturen. Wat moeten de heeren wel van ons denkenvoegde zij er spijtig aan toe. Het huilen stond haar nader dan het lachen, verbeeldde ik me. Ik deed mijn best om haar overtuigen, dat het werkelijk niet zoo'n onoverkomelijke teleurstelling was; wij konden er toch een anderen dag voor nemen? Maar geen van ons vieren was in eene stemming om het luchtigjes op te nemen. Zéker twee, misschien wel drie van ons, hadden zich van dat toertje zooveel voorgesteld. En daar was het nu heelemaal mis medel Wij bleven nog een kwartiertje, en er werd afgesproken, dat wij 's avonds bericht zouden hebben. Zoo mogelijk zou dan ons uitstapje den volgenden dag kunnen plaats vinden. Bij het afscheid neme*, drukte ik het handje van Mary misschien iets langer en hartelijker dan noodig was. Maar ik deed het geheel onwille keurig, meer uit eene opwelling van begaanheid met hare teleurstelling en met de mijne Verbeeldde ik het mij, dat zy het .drukje beantwoordde? Ik zou het niet kunnen zeggen. Toen ik haar in de oogen keek, kwam er iets eigenaardigs over me alsof mij de adem stokte. Ik gevoelde mij zoo licht worden, en het bleed naar het hoofd stijgen. Mjjn hart bonsde, en ik moest me bedwingen om niet neer te buigen naar dat kleine handje en er een kus op te drukken/ - „Tot morgen?" zeide ik. - „Tot morgen!" herhaalde zjj. Half in droom vond ik mijn weg naar buiten, achter Huib aan. - „Dat is een leelyke streep door onze rekening!" zeide ik, toen we wegtuften. - „Zoo antwoordde Huib grim mig, met moeite zijn bnmeurigheid intoomend. Eerst had ik er niet op gelet, maar het viel me nu op, dat hij er verre van genoeglijk uitzag. En hem kennende, vond ik het 't fc er voorloopig het zwijgen toe te doen, om geen wrijving te wekken. Wij brachten den wagen weer in de garage. - „Wat nu?" vroeg hij. - „Ga mee met mij koffiedrinken," stelde ik voor. Zoo slenterden wij dan op zonder iets te zeggen. —„Begrijp jij er iets van?" vroeg hü eindelijk, op een toon waaruit wel bleek, hoe ernstig hij zich gegriefd gevoelde. Ik zocht naar iets dat naar eene verontschuldiging geleek, maar kon met den besten wil de zaak niet goed praten toch. „Ik vind het vreemd, erg vreemd!" antwoordde ik ten slotte. „Had jij zoo iets kunnen denken van haar?" vroeg hij weer. „Denken Wat zal ik je zeggen Wie denkt nu aan zoo'n onverwachte gebeurtenisgedacht heb ik het natuurlijk nietMaar met dames kan je nooit wetenen dan een Amerikaansche „WelzekerAlsof dat voldoende reden is!" barstte hij nu los. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6