COURANT sSSaS A-sofsssr herman nypels, No. 0073 UKaavn C. DB BOER Jr., Melder. 00» JAARQANO BUITENLAND. Koeleg Albert la Parlja. Omtrent het verschijnen van koning AI bert voor den Raad van 7ier, schrijft de „Matin": „Het is niet moeilijk het doel van deze bijeenkomst te kennen. De koning heeft blijk gegeven van zijn patriottische ongerustheid omtrent Belgie na den grooten aanval, die Belgie heeft te doorstaan gehad. Hij acht Belgie gerechtigd tot territoriale garanties omtrent de monden van de Schelde en Hollandsch Limburg. Hij wil bovendien grenswijzigingen, teneinde Pruisische gemeenten met Waalsche inwoners aan Belgid te trekken. Ten slotte zou Belgii Luxem burg willen doen treden in hetJBel- gische defensie- en douanesjsteem. De commissies hebben Belgie in dat opzicht in het gelijk gesteld, doch de Raad van Vier heeft de adviezen der commissies niet opgevolgd. De positieve waarborgen, die Belgie tot op dif- moment heeft gekregen, zijn matig. Toen koning Albert weigerde met den vijand te onderhandelen, was de Entente bijzonder grootmoedig met beloften aan koning Albert. De koning herinnerde thans aan de ver zekeringen, die hem eertijds waren gegeven en eischt thans herstel van de schade, die Belgie heeft geleden, m overeenstemming met deze be loften." De „Matin" schrijft verder „Wij hopen, dat in het vredesverdrag het onrecht, Belgie aangedaan, door de vredesconferentie zal worden goed gemaakt. Het zou den geallieerden onwaardig zijn, wanneer zij vergaten, dat het onrecht, door de Duitschers aan Belgie bedreven, het eerste motief strijd^01 6611 gemeenschaPPe^jken Be „Petit Parisien" en de „Journal" publiceerden artikelen, die gunstig oordeelen over de stelling, in den Raad van Vier verdedigd door Koning Albert en Hijmans. De „Journal" zegt, dat het beroep van den Koning op den Raad van Vier in Frankrijk een luiden weerklank zal vinden, frankrijk was solidair met België in de verdediging tegen den Duitschen stortvloed. Het zal het ook zijn in het herstel van de verwoestingen. Be „Petit Parisien" heeft een hooge persoonlijkheid geïnterviewd. Deze bevestigde de noodzakelijkheid om het tractaat van 1839 te herzien. Er is gemakkelijk woor Holland een compensatie te vinden in Oost-Fries land en Oost-Gelder, welke inplaats van de door Belgis te (bezetten ge bieden zouden kunnen worden ge geven. Het Belgische offer eischt verbetering van de 'strategische Sronzen. Een grenswijziging als voor gesteld zou de economische macht van Nederland verhoogen en boven dien een waarborg opleveren voor den vrede in Europa. De Vredesconferentie. De Danzlger-quaeetie opgelost. Spa, 5 April. De definitieve over eenkomst omtrent het transport van de troepen van generaal Halier naar Polen is geteekend. De troepen kun nen zich naar Polen begeven langs drie wegen: lo. over den spoorweg Coblenz - Giessen - Cassel-Halle - Ei- lenburg - Cottbus - Lissa - Kalish ;2o. over Stettin8o. over KöDigsburg. Zy' kunnen vrij door Duitschland gaan, en wel met zes treinen per dag. De transporten zullen 15 April beginnen en ongeveer 2 maande duren. Duitschland. Oo sovjoUroptibKok in Btloron uitgeroapen. Uit Berlijn wordt aan de N. Rott. Ct. gemeldTe München hebben de dingen vry plotseling een kritieken loop ge nomen. Vrijdagavond nam de centrale raad het besluit om te verhinderen dat de Landdag, die Dinsdag 8 April zijn zittingen zou beginnen :?3tJ)eJ00™"er Yan den oentrklen raad, Niekisch, kondigde de uitroeping van de sovjet republiek aan en ver klaarde dat de Landdag nooit meer 7ergaderen- Terder werd dat de taak der eerstkomende'daeen zal zyn, het afschaffen der partijen de vereemging van het proletarS de algemeene staking, en de ver- Opl»«fl 7000 ex. Ingezonden mededeellng. APonnemanl.prll»: In de stad n,ur„ HELDER. «ES-K LEEDERMAKER IJ, Jantelcostumes, ."Stek, Rotkan, en—I- BllllK 8,'i0'li *toff«n. 1 prlje. broedering met de bi republieken, Hongarijndere sovjet- De centrale raad maan Rusland, aan de orde te bewaren ihhet volk uren, die nu aanbreken. Errnstige ovatie gebracht aan de sovjet rej een Beieren en het proletariaat. HVek nizoen te München heeft, daarop- i sloten geen maatregelen te trefii tot bescherming van den Landdag^1 Qet volgende opgemerkt: on hli dfl alcfimfifinfi staking te svm- r» de mijnverSDerrinp- nn r?a TO en bij de algemeene staking te sym- patiseeren met het proletariaat. I® den loop van den avond is het gebouw van den Landdag door tegen standers van het parlement *et ma chinegeweren bezet. Het is heel duidelijk, dat deze be weging te München samenvalt met een georganiseerde gisting in het geheele Rijk. Er naderen weer eenige «ritieke weken voor de Duitsche re publiek. Men meet afwachten in hoe ver het de regeering werkelijk ge lukken zal in de volgende weken de orde te handhaven. Haar optimisti sche verklaringen zijn niet meer ge- ruatstellend. Juist is stellig in de berichten van de regeeriog, dat de duistere economische vooruitzichten der soldaten dezen naar de Sparta- cische beweging drijven. De thans nog in dienst zijnde beroepssoldaten, heel het kader weet, dat ze spoedig ontslagen zullen zijn en dan broode loos en zonder kans op werk op straat zullen staan. Dit maakt de lieden tot desperado's. De toestand in de huisgezinnen, ook in die, welke werk hebben, is troosteloos door het ontbreken van goed voedsel en van genotmiddelen. Deze toestand drijft de menschen op straat en tot wanhoop. De kleur loos heid van hun materieel leven geeft hun het gevoel slaven te zijn, ondanks hooge loonen en korte ar beidsduur. Deze dingen drukken te zwaarder, naar mate zij langer duren. Zy vergiftigen de lichamelijke con stitutie van het volk en de toestand wordt er met den dag gevaarlijker door. Dit gevoegd bij een regeering, die wel opstanden met ruw geweld weet te onderdrukken, maar niets weet te doen om de leiding en hoLjDf vertrouwen van het volk te verwerven veroorzaakt een stemming en een toestand, die troosteloos en gevaar lijk tegelijkertijd is. FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY DOOR M. V. SNOEK. 12). „Ik vind het allemachtig onhebbe lijk, en als dat Amerikaansche goede manieren zijn, dan hebben ze daar toch bijzender ongegeneerde Begrip pen. Eerst moeten wij een handje helpen, om dien Diitscben Durch- laucht te loezen, en als wij ons heel aardig van onze „Schuldigkeit" ge kweten hebben, dan wordt ons op eene wijze die niets aan duidelijkheid te wenschen overlaat, te verstaan gegeven, dat het toch eigenlijk maar een aardigheidje wasMaar voor mijn part De rest wil de ervaren lezer wel zelf aanvullen. Er zijn zoo van die entboezemingen, die voer reproductie zwart op wit Minder geschikt zijn. Daar zaten we nu. Het was maar het verstandigste, de zaak verder te laten nisten; maar telkens weer moest ik toch denken aan juffrouw Mary. Al een keer of wat wilde ik erover beginnen, en dan remde ik, maar eindelijk werd het my toch te machtig, en kon ik het «iet meer laten. „Jammer toch van juffrouw Mary 1" zeide ik. „Die had er zich tijdens -IS. por po., 1.40, B,H.nl.nT7-r^r - oorlog ^..S?.e.n few Z. ïï-t™ d<"? Seweest zen en tegelijkertijd melden veroorakfn nn te helPen ongelukken heeft zij 29' schepen verloren van 156,975 br. reg. ton. In beslag genomen door den vijand zijn 72 schepen met 452,065 ton. In neutrale havens achtergehouden zijn 20 schepen met 93152 ton. Verkocht zyn 21 schepen met 120,968 ton. zoodat de vloot van de Hamburg- Amerika Lijn achteruitgegaan is met 142 sqhepen of 825,160 ton. By' het uitbreken van den oorlog bedroeg de heele Duitsche tonnemaat oj miliioen, terwijl ze nu op ter nauwernood drie miliioen wordt ge- scnat. Duitschland do dt mljnon Noordzes. Hamburgsche bladen melden, dat ae marine niet by machte is, dt mynen w de Noordzee op te ruimen. Hieromtrent wordt van officieelen verliezen vu Logoiunertya melden veroorzaken op een tijdstip, waarop j dat men een overwinning in de Duitschland de heele wereld tegen verdediging bevochten heeft. Er be- zich had. staan grenzen hoe plomp een leugen Aid Duitschland had willen ver mag zijn. Onze vijanden daarentegen overen, waarom dan aiet liever toen logen zeer fijn. Engeland met de Boeren te doen Wat is uw indruk van Ludendorff, had, toen was er een kans geweest, vroeg daarop de journalist. Over of gedurende den Russisch Japanschen Ludendorff heb ik in myn herinne- oorlog?Toen had men kunnen krijgon ringen woordelijk bet volgende ge- wat men hebben wilde. De fout was i schreven, zei de kroonprinsHU is echter dat men in Duitschland nooit 11 door zijn toomlooze wilskracht en naar het buitenland reisde en niets zijn ongeövenaard organisatietalent leerde. Men hi«of -> Lo»»» 3 oent. logoiondan tnededeeUng. PW regel 17';. oant. I fefefn'®",Bw,aar diamanten tHH„ do,d aangifte bjj depo- ëpo«nnU bra,t iB den dader op de mtmiersperring 0p de Wester ia .opgeruimd, de mond van roüSs 13 jvrli van mijnen. —Dog1 verbreiding van de III zvgr,#ote schePen Helgoland voor deDk !™rdt gewerkt. Borkum - r?dlg zal men de route Duitsche schuT841* Helgoland gen, beginnen ers^"e»'mg,welken IV, de opruirii*rïn&en verlan- van de Duitsche V?33^®11- Noordzee is in voorLvergrooting Versenigde lfwn m de Luchtpolitie De New-Yorksche stedelijk krUgt ook een vliegafdeeling. zal beschikken over 20 vliegtuJ Aan vankei Uk zal de hoofdtaak deze vliegers bestaan uit het nemefc legeraanvoerder ontvangen I z°odat de SlD.A.P. 24 van fnt-n'q uit. dA lllA.ht. Maar hfit leze TTiamnr mof v.;.... i-__ I hooft- on van foto's uit de lucht. Maar het latere eigeDlUke werk van deze ste- delUke politie-vliegere zal zUn er voor te zorgen dat geen roekelooze of onkundige vliegers komen boven stadsgedeelten, waar niet gevlogen mag worden. Over den Atleetlschen Oceean. Den vorigen Zondag zijn de avia- teurs Harry Hawker en Grieve te St. Johns aangekomen. Indien het weer zulks veroorlooft, zal de tocht over den Oceaan 15 April worden beproefd. In een vergadering te München heeft de voorzitter van den centralen raad, Niekisch, er op gewezen dat het uitroepen der Beiersche radenrepu bliek in geheel Duitschland als een voorbeeld zal werken en het uitbre ken der wereldrevolutie ten gevolge zal hebben. De earuit In Wurtenherg Uit Stuttgart wordt gemeldIn den avond van 3 April is tegen on geveer 400 Spartaciörs, die op de hoogten tusschen Cainsburg en Wan gen loopgraven hadden gedolven en acht tot tien machinegeweren hadden opgesteld, gevochten. Hun steunpun ten werden onder artillerievuur ge nomen. In een vuurgevecht werden twee inwoners gedood. Overal wordt gewerkt, behalve te Stuttgart, Boeb lingen, Esslingen en Wuerthingen. Een poging van Spartaciêrs om te Ulm een algemeene staking te beginnen, mislukte. Tot dusverre vielen 16 dooden o.w. twee van de regeeringstroepen en 41 gewonden. De burgerlijke af weer staking ii Woensdag geëindigd. D® staking In Wsst-Oultschland. De staking der mijnwerkers in het Ruhrgebied breidt zich nog steeds uit. Reeds de helft van het aantal arbeiders is in staking. Da Hamburg-Amarika Lijn. De Hamburg—Amerika LUn heeft de verliezen gepubliceerd, die zij Uit New-York wordt gemeld, dat de Amerikaansche poging om over den Atlantischen Oceaan te vliegen, is vastgesteld op den eersten helderen dag in Mei, of zoo spoedig daarsa, als de mist, die de kust van New- foundland bedekt, begint op te klarj» De vliegmachine zal vernwede^l met 5 aviateurs worden bemand. Moederschepen, voorzien van alles, om de vliegmachine te verzorgen en eventueel te herstellen, zullen in sa menwerking met torpedoboot vernie lers worden gebruikt. De afstand van New-York tot Newfoundland is 1300, van Newfoundland tot Ierland 1680 ook zooveel van voorgestelde® die kan bet toch Biet helpen „Och wat; maak jezelf toch zulke dwaasheden niet wijs, ik zou je wel wat verstandiger willen hebbenBegryp je dan niet, dat het een doorgestoken kaart was? Datje nog zoo gek bent, om aan goede trouw te denken! Je schijnt ook al een van dat slag te zyn, dat er altUd weer opnieuw invliegt, als het vrouwen betreft „Best mogelUk, dat ik wat slecht van begrip ben. Ik zie er dat nu een» aiet in. Maar iedereen is oek zóó scherpzinnig niet aangelegd, zeide ik eenigszins geraakt. Ik bereidde mij al voor op een scherp antwoord, maar dat bleef uit. En na een oogenblik van stilte zeide hij: „Komaan, late® wij daar nu maar geen ruzie om krygen. Ze valt me allerverschrikkelijkst tegen, juffrouw Brookleyen als ik van iemand ooit zco'n onhebbelijke be jegening verwacht had, zeker van haar nietEn hiermee, basta Verder spraken wy er niet meer over. Na de koffie giDg ik op mijn eentje wat rondloopen, het was toch een verloren dag. En Huib wendde voor, dat hij noodig wat had na te zien. 't Was teevallig, en misschien tech weer niet toevallig want in gedachten liep ik in een kringetje, met de Pays Bas als middelpunt dat ik opeens juffrouw Mary ont moette. Groeten vanzelf, even staa» blijven, ..o^.uuu.aiaieub ieer«e. Men bleef onwetend vooruitgekomen. Eigenschappen die andere volken betrof. Ik kende voortreffelUk zUn als het ep een Engelschen; ik wist, dat zij zich «i horten veldtocht aankomt, die echter niet mede tevreden zouden stellen niet voldoende zijn om in een lang- 300.000 man over het Kanaal durigen oorlog te overwinnen. HU zenden.InDuitschland verbeeldde men verstond het om in den kortst zich dat men het uitverkoren volk mogelljben tUd den laatsten man der aarde was ea men sloot de oogen voor den dag te halen. voor d* - BW »--J - HU had er verstand 'van de I voor de werkelykheid, □.1. dat spoor- het meest gehate volk der wereld wegen tot het uiterste te gebruiken, waren. En waarom? Niet alleen omdat Ma&r deze voortdurende overspanning wy slechte manieren hadóen en met van de menschen moest op den duur het mes aten, neen, emiat de Duitsche tot een catastrofe leiden. Duitschland Rijksdag nooit iets voor DroDaaandn onder het bevel van Ludendorff kan i voor propaganda toestond. Statenverkiezing. Noord-Holland. By den voorarbeid van hst cenlraal m.n vergelijken met den motor, die men onafgebroken jaren achter elkaar met het grootst aantal omwentelin- f„C!1 looPon- Op een goeden dag is. hij opgebruikt en blijft zondeï zTeTSnW8 St,fn-Ik h6l>da'a«es stembureau iu Noord-Holland is ge- zien aankomen. Ik was altijd by de WfAea, dat aan de S.D A P niet «i heerst?*1-' i?t6*™,teIlil« met de z8tels toekomen, zooals het bureau 'e' eroote hoofdkwartier, <e dagbladpers berekend heeft die alleen maar kantoorwerk deden 21 zetels. De UnWib.rS Sf.™ morgen ,n den zomer van daarentegen krygen 6 enniéf? reed e™ aut°mol,i«l en Ja'®'*- De reden daarvan is gelegen 5" s°m ™stiS met myn fei', dat de S.D.A.P na deeling vader te «preken. Majesteit, zei ik een overschot had van 1175"/ rr want ik was in mU'n kwaliteit de Hnie-liberalen - - een van 11B18/, eze manier gaat het niet langer. £eeft, en dus voor den overschieten! hete fardedlv'8ie> een troep, die de" zetel in aanmerking komt üeb»nder ter harte eaat. «n dio Het totaal aanini uw Het voorjqjj alle fronten gevochten I Remmen ia vastgesteld op 227,870 eerste v zware verliezen uit het de alSemeene kJesdeeler op 2952«/7. weren o\jQf gekomen. In do I OvsrIJtaal. otzs vier r eekomeo- In de weer op ge vuld te worde.,!® d tenmin gekomen om z\ nood,£ 0ff rust in het vuu^ .en aange- beteekent naar mUuls er ev®' bU den eersten den>en w®ek Naar uit New-York wordt gemeld, zal de N.C. 2, het eerste van de drie marine-luchtschepen, bestemd voor de transatlantische vl*cht, dezer da gen proefvliegen. Het is voorzien van drie Liberty-motoren. De moge lljkheid bestaat, dat dit luchtschip niet naar Ierland, maar naar Portugal zal vliegen. Da gawazan Kroonprins aan hst woord. In de Kopenhaagsche Berlingske Tidende publiceert Henri Hellsen gesprekken, die hij met den kroon prins op Wieringen heeft gehad. Da Berliner Zeitung am Mittag bevat daar o. a. het volgende uit: De kroonprins had den Deenschen jour nalist gezegd, dat Duitschland te weinig aan propaganda had ged en de kraaht van de frase en van de leugen ondersehat had. Daarop antwoordde de journalist: Men kan toch niet beweren dat Duitschland verzuimd heeft aan leugens te doen Hebben niet van Tirpitz en de lieden in het rijksmarinedepartement gelo gen over de resultaten van deE duikbootoorlog? Daarop antwoordde de kroonprins: En wat! Het leger bestuur concurreerde op dit punt dapper met de vloot. Ludendorf's berichten waren in het laatste half jaar leugenachtig tot het uiterste. handje krygen, en informeeren of Florence al weer thuis was. „Neen, dat was ze nietniemand die er iets van begreep!" ,Of ik juffrouw O'Connell een eindje mocht vergezellen, of haar behulpzaam kon zUn met een of ander „Houdt u van winkelen vroeg ze. „Dat hangt van omstandigheden af „En als het niet verschrikkelyk onbescheiden is," vroeg za met terugkeer tot de vroegere schalksch- heid, „mag ik dan ook weten in hoeverre de omstandigheden zich nu kunnen laten gelden „Oh nuIn Uw gezelschap Maar ik kwam niet verder. Want ze keek mU even spottend aan, en er vloog een gevoel van schaamte langs mijn voorhoofd. Hoe kon ik zóó onbenullig en onhandig zUn om een dergelUk kwajoagens-compliment te pas te brengen! Gelukkig lachte zij gauw weer. „U zult mij er werkelijk een groot genoegen mede doen, als ik mee mag gaanwant ik loop met mU'u ziel onder den arm," zeide ik einde lijk, terwUl ik langzaam mee opliep. „En als U lang moet wachten hier of daar, zult U dau niet onge duldig worden En kan die ziel dan geen schade lijden?" Zij was van ons beiden verreweg het meest op haar gemak. Later vallen je natuurlUk allerlei snedige gezegden in, maar als het er de tijd voor is, laat je tegenwoor digheid van geest je geweonlUk in D«°-. 24 Unie-Lib, 2 Econ! Chr.-Hist., 1 AntiKev., 2 De den ge'jire.rd. schepen. den telep,,it Washington: volgende Ooanj.. schepen terukjner„ t r*"D nogdoordeV«K vastgehouden. .erla8ds^ Varhooglng van tike thans Naar de „Msb." vëYord®n het begin van Mei a.s. t ging van den broodprUs tb ten. Hat ravolutiagavaar. v.™ e? e,e cijfers «e»en eemg verschil aan met die, welke wij heb- fe °PS®Seven- Gekozen ie nog de heer J. A. van der Sande, Unie-Lib. li ij Drenthe. aanval tot den laatste»; Dat De uitslag van de Statenverkiezlmr roeid wordt, «ate 1Dnsnthe is, dat gekozen zyn: 6 De Keizer hoorde my «plet?? I Vryz.-Dem., 7 Unie-Lib., l Econ Den volgenden morgen bij tl Bond, 3 Chr.-Hist., 7 Anti-Rev. 2 spmkingen mst den generalen ^-Kath., S S.D.A.P. en 1 van' de stond bij op en nam het woord. M^eP van Vrijz. Kiezers, zoon, de kroonprins zegt dat.1 d® vorige staten hadden zitting Ludendorf sprong op, rood van woede, keek met zijn binocle deor den keizer heen, wachtte ternauwernood tot deze uitgesproken had. Hij zei toenHet is ongehoord, dat zulke dingen den den oppersten krU'gsheer worden voor gelegd. De kroonpriis beeft geen verstand van hetgeen, waarover hij spreekt. Ik eisch dat hij voortaan sijn belangstelling beperkt tot bet gebied dat hem opgedragen is en zich niet in onze beschikkingen mengt. De eerste garde-divisie moet en zal op het door ons vastgestelde oogen blik in den stryd komen. WU hebben haar een week rust gegeven. Daar mede moeten andere troepen 't onder den druk van de tegenwoordige om standigheden ook doen. Van de sol daten van den kroonprins wordt niet méér geéischt dan van het overige Duitsche leger. Zoo sprak Ludendorf in tegenwoordigheid van den keizer en hy kreeg steeds zUn ziöook in dit geval. Over zij® oordeel bij het uitbreken van den oorlog, zeide, de kroonprins: Ik weet dat ik gehaat ben in de wereld. Ik ben voor veel lieden de de hoofdschuldige. Men moet een zondebok hebben dat is alles. Men beweert d^t ik tot deu oorlog opge hitst heb. Georges Clemenceau heeft zijn leven lang opgehitst. Natuurlyk ben ik met hart en ziel soldaat ge weest, maar men verwart het feit dat ik meende dat Duitschland tot den oorlog gereed moest zijn met den wensch em zelf een oorlog te veroorzaken. Ik verlang niet dat men my voor bi zonder snugger houdt, maar men moet mij de gaven van geest van een gewoon mensch toekennen. Ik ben werkelijk geen idioot en ook niet een gedegenereerd individu, zooals mU Engelsche en Amerikaansche bladen gelieven voor te stellen, en ik IMaison DEKKER-SCHUIIT,., lebrckcr nnjehoud.n, 104 KANAALWEB. 11 ONTVANBEN greate collectie gegarnaerds Hoeden en echte Panama's. (Bsslitt goedkoopste prljze*). kW» gés eventOMl^P effecten verzil veren, dat de zaak niet ver- trouwde, weigerde de effecten en waarschuwde de politie. De recherche ging op zoek en hield h handhaven, het slachtoffer worden Hef ij„l?g ,aD Suo Plicht. RBt Lïï, meer dan billlik dat het Ryk zorgt voor een gewonde of de trekkingen?'" ™r "a8eIaten be' esn logement aan, juist toen bli op t punt stond om eenige afgekniute coupons te gaan verzüvfren. uffi nader °nderzoek bleek, dat de aan gehoudene een revaarlyk inbreker SkïïkH; v"die °P Y°"chS! S hïi Jv ln Noord Holland zijn dmffi t geslage®. Op den aangehou- ssyl UCU aüuguaou- dene werd een groote tasch met in- Wel is waar, voorzien de militaire brekerswerktuigen gevonden. De bU pensioenwetten eenigermate in dit de Bank aangehouden effecten bleken geval, maar deze zyn niet van toe- afkomstig van een fabrikant te Zuilen, passing op de burgerwachten, terwyl bU wien de brandkast was openge- die uitkeeringen al te karig zijn. broken. De aangewezen weg om de ®ood- De politie zet het onderzoek voort, zakelijke voorzieningen te treffen u acht de minister, door bij een be- MOsra. grootingspost van de Regeering een Tosn de 17-jarige J. de G. Vrijdag- crediet te verleenen, hetwelk hU zou avond omstreeks 11 uur in dsn ingang willen gesteld zien op f 100.000. van een danssalon aan den Sumatra- Fll ei iirina .in.m..i. weS te Rotterdam stond, werd zU 24-urig® slgsmssse aangesproken door esó Amerikaan werkstaking. schen matroos, die met geweld met Het bestuur van het Nationaal haar uit wilde. Het meisje weigerde Arbeidssecretariaat heeft gisteren pertinent, hetgeen de Amerikaan zoo aan de besturen van de overige vak- baloorig maakte, dat hij een revolver centralen een brief gezonden, waarin te voorschyu haalde en bout portant het o.m. schrijft: een'schot op haar loste. De kogel Waar ongetwijfeld de geheele werk- trof het meisje in het benedengedeelte geversklasse achter den Metaalbond staat en ..vuvugSUDVlQ avaiLör aen Metaalbond van de® rug en veroorzaakte dus- zeerste geïnteresseerd danig letsel, dat zy spoedig overleed, oerwinning van dezen O» aanwUzing van burgers werd aaruit anderzUds voort, om half twaalf des nachts op de veer- dat de arbeidsklasse er het emntmta hnM n7-- Moa uauuw op ae veer- klasse er het grootste boot Meen-en-Weer aangehouden P. belang bij heeft, dat de strijd door N., een 20jarig bootsman van de de metaalarbeidersorganisaties ge- Amerikaansche marine, wonnen wordt. u v Op grond van deze verhouding •p«niu®nt-mut®um zyn wij de meening toegedaan, dat l# WB'hRO. de arbeider in den stryd van de Zaterdag is tengevolge van aalarbeiders tegenover den bond vlamvatten van het dak bU het ma» vu van de metaalindustrieelen en de TaB ®®Q fotografische opname met achter deze staande werkgevers in behulp van Blitz-patronen, hét oud- het algemeen, getuigenis behooren Saksische boerenhuiB vanhetNeder- af te leggen van hun daadwerkelUke landsehe openlucht-museum tot den solidariteit en doelbewuste maebts- grond toe afgebrand, aanwending. Vooral met het oog op oude Saksische huis was uit de naaste toekomst van de situatie, Twente afkematig, het was, voorzoo waarin de arbeiders en hun stryd T®r i" nagegaan, het laatst overge- zullen komen te verkeeren, ia zulks bleven type van primitieve boerea- naar onze meening noodzakelyk. woning waar in dén ruimte zoowel Daarom stellen wU u voor, een het boerenbedr|f als de huishouding blieenbemst te houden van de be- den landbouwer vereenigd was. sturen van de YUf vakcentralen, ter Boor dezen brand is een belangrijk bespreking van het proclaméeren document van het volksleven ten van een 24-urige algemeene werk- plattelande verloren gegaan eu ver staking. meedeiyk zal het niet te vervangen BUzonderheden betreffende de cate- zyn. Het Ned. Openluchtmuseum gorieön van arbeiders, welke aan de verloor daardoor een van zUn meest staking moeten deelnemen, kunnen interessante bezienswaardigheden, nader worden overwogen. In het bUzonder denken wU hierbij aan het spoorwegpersoneel en de transport arbeiders in het algemeen. •PORT. n» im. Olympliofc® spele* 1920. 0® Krooaprla® op WiariBgoo. Uit Lausanne wordt aan hetHbl ,>.fgez®, van den Technisch £0m®'d, dat op het aldaar gehouden Een verzoek aan de burgemeestï>ten. der Rykswaterstaat, maakte cPn8re® 'an het International Olvm" Met het oog op de mogelykheid|'^?0.nPriaa ®en rijtoer per Pf®^ Cfemltd besloten werd de Olym- ig revolutionaire oalus- j -®1-He Kroonprins bestuurde j in l920 te Antwerpen 1 mywiel en trok zyn gezel tQ houd®n. reeinrUwiel mede. Te Ooster- ,Hefc beBluit werd genomen met hun i^met een te groote ,a gem®e3® "temmen der aanwezige Kroonpfik om, waar by hn Ied6B- hand- en 'egen een hek aan- VOETBAL, onder genetrvan beiden van H. F. C. - Zaemaoht. ■«UB. rc ReAer leed Zweden. d6n iT^ïd.i8.°u vastgesteld Uit zeer betrouwbare bU Pinksterdagen, men ons mede, dat binik Z. F. C. ex-Kroonprinses van Dui. De ZaanlandscheFootball Club viert met hare kinderen voor kortöAr 16 jarig bestaan en heeft als naar Holland zal komen en 'onering een keurig jubileum- intrek zal nemen op het kasteel v. uitgegeven, waarin verschil de fam. Quarles van Ufford nabijhrUv®rs lezenswaard les nrti TTfi-anhf nn a-r rrennnrino in nfFIMen» Ir arU" plotseling ten zouden kunnen uitbreken, acht de minister het, naar wU vernemen, blijkbaar gewenscht, maatregelen voor te bereiden, waartoe d^1 burge meesters overeenkomstig art. 187 der Gemeentewet bevoegd zUn, nl. uitvaardiging van het verbod van samenscholing en verbod om des avonds na 9 uur buiten noodzaak zich op de opeDbare straat te bevinden. Den burgemeesters is althans ver zocht, de desbetreffende voorschriften vast te stellen, teneinde wanneer het noodig mocht zyn, deze direct in werking te kunnen doen treden. Zerg voor gewonden en nabestaanden. By de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wyziging van Hoofdstuk Y der Staatsbegrooting 1919. In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat indien ter be teugeling van onlusten gebruik ge maakt moet worden van de diensten van militairen, landstorm of burger wachten, de mogelykheid bestaat, dat zU die het wettig gezag helpen den steek. Aannemende dan, dat jt over zoo iets subtiels als geest te beschikken hebt. .Kom, ik zal eens goedertieren zUn, en geen misbruik maken van uwe bereidwilligheid!" zeide ze. „U moogt me op een kopje thee trac- teeren. Maar daarna ga ik boodschap pen, alleen; ik weet dat gij daar toch geen geduld voor hebt." Zoo geschiedde het. En ik bracht een gezellig half uurtje door, dat nu nog, na zoo langen tUdmy tot in byzonderheden is by'gebleven. Ik weet niet zoo precies meer wat wy allemaal bepraatten, maar nog zie ik haar zitten in het hoekje, het licht wat getemperd, en haar profiel zoo aardig uitkomend tegen de donkere muurbekleeding Heel huiselUk zaten wy in een van die lage stoeltjes by een tafeltje van Venetiaansch maaksel, ingelegd met ivoor. En zU schonk theeiu kopjes van broos, melkwit porcelein, dat een parelglans krijgt als het licht er in valt. Ik bestelde wat gebs ook. Eerst bewerkte zy die met een miniatuur vorkje dat er by was, maar dat scheen toch te lastig. En toen nam zij ze tusschen duim eu wijsvinger, het rose pinkje parmantig in de lucht, en snoepte met kleine voorzichtige beetjes, waarbij twee rijen glanswitte tandjes vroolijkheia bijzetten. Werkeiyk een schilderUtje! „Neen maar, deze hier is toch zoo verrukkeiyk! Ook eens ervan proe ven?" plaagde zij, het gebakje even in mUne richting bewegend. „Wat graag!" antwoordde ik. En meteen bad ik me van het kleine handje meester gemaal^, me ere heen gebogen, en eer ze terug kon trekken, ook een hapje genomen! Ik geloof niet, dat ik sinds dien tyd ooit een gebakje ontmoet heb, dat mij zóó by zonder gesmaakt heeft. „Inderdaad, verrukkeiyk I" zeide ik, terwyl zij al proestende en met een kleur van vrooltjkheid haastig het restje iu den mond stak. „U zyt me wat al te bij-de-hand en te ondernemend. Een van die menschen die de heele hand nemen, als je ze nog geen pink, zelfs niet een gebakje geeft, en daar alleen nog maar mee dreigt „Ik zou werkelUk i® staat zyn, het heele handje te houden, als ik durfde „Dan is het m&ar goed-schertste zy dat uw overmoed toch grenzen kent. Anders zou ik niet alleen myn hand, maar nog mU'n heele persoontje erby in gevaar achten." Wat jongelui toch al niet dwaas kunnen doen, en met vuur spele®. Wie weet, wat voor loop de zaak genomen zou hebben als het toeval het niet anders beschikt had. Wie weet ook zy heeft het mij later nooit willen zeggen I als ik toen mUn declaraties had afgestoken of ik dan al niet dadeiyk uit de zorg geweest wasen niet verder my had behoeven te kwellen met de variaties op mijn thema: „Zou ze, of zou ze niet En wie weet. Utrecht. De ex Kreonprins is officieus toegezegd, dat hy haar dan eenige dagen zal mogen bezoeken. Verduistering van f 15.000. Een bewoner der Van Eeghenlaa* te Amsterdam, gaf iemand opdracht een partytje diamanten, ter waarde van f11.000 in Den Maag te verkoo- pen. Toen de man niet kwant opda maar laat ik mijn verhaal aiet voorultloopeD. In ieder geval, wy werden juist gestoord toen, door de komst van anderen. En eindelyk moesten wy opstappen. - „Even wachten!" zeideze,toen ik de knop van de deur in de hand had; terwyl zU my bij den arm terughield. Ik wilde me al omdraaien, om naar het waarom te vragen, t®en ik opeens prins Lorch voorbij zag stappen. Zy had hem blykbaar al aan zien komen door de winkelruit. En in gezelschap van wienHoe komt hy aan dien vent schoot mij door de gedachten. Niet, dat ik iets positiefs wist, want het is altyd moeilijk feiten te benaderenmaar dit wist ik. toch wel, dat dokter Schmidt verre van gunstig stond aangeschreven. Hy was bij zyn collega's niet gewild, om het zachtjes te zeggenmaar vroeg je wat er eigeniyk op den man viel aan te te merken, dan kreeg je alt|d ont wijkende antwoorden. Niemand ging met hem om, maar toch was er ook weer niemand die daar een bepaalde reden voor wist aan te geven. De geachte collega's, con frères, of hoe ae elkaar dan betitelen, houden er zoo'n soort standgevoel op na; en een academische graad schijnt een vrybrief te zyn die heel wat onbewezen onrecht vermag te dekken „Dus tot morgen vroeg Mary, toen we buiten waren, mij de hand reikende. hmven hebben. H®t bevat dJ|rage van den heer K. ter mester van Zaandam. 'llustratiea verleven- De loifgave. had tot h,terdag en Zon- Paaschdag herdacht, werden vast*., trix-OJLE. ;ljtv- Hercules en Amdstrijden dj len „Mag ik werk'é!?n boodschappen „Neen zeker niét, t gastheer 1" —•„Tot morgen dan 1" antw ik, eindelyk het handje loslaU ovdat ik zoo gauw niet iets wist. bedenken om bet nog langer vast W kunnen houden. „Tot morgen!" Kwaiyk konden wy vermoeden, dat de omstandigheden dit anders zouden beschikken. En dat ernstiger geb®uren ons eerder al weder te zamen zeuden brengen. IX. Na den et®® zat ik, als gewooniyk, by Huib myn sigaartje t® rooken. Hoe 't zoo kwam, weet ik niet; m&ar heewel het anders mijn ge woonte niet is zoo geheimzinnig te doen, ik vertelde hem ditmaal niet van myne ontmoeting van dien middag. Hy keek een tydschrift door, en ik zat te soezen een beetje. Myn gedachten dwaalden af... toen er geklopt werd. Het was de juffrouw, die een briefje bracht en vertelde dat er op ant woord gewacht werd. „Wie is er mede vroeg Huib. „Ja, zoo'n jogchie met gouden letters op zyn pet en met van die rijsn koperen knoopjes op z'n buis," verklaarde de juffrouw. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1