Huiseigenaren! ZurMühlensCo. „MEDEBLAND" HOLLAHDAMEBIXALUII NEEBENKLEEDIMG Heeren-eu Kinder- F. MN DEN BIDL, Adns:BOTHASTRAATZ. jTIVOLI". Zaterdag 12 April 1919, Liefdadigheidsvoorstelling HANNES IN ANGST. Na afloop BAL. Uitzending van kinderen nor de zomerverpleging SPAARBANK Passage-Agenten F. MULDER, HOOFDGRACHT 63a. FRAENKEL «Ti, Tandiits, houdsn iedersn Woensdag fin 12-4 ibi. Pijnloos trekkin untiniofkiisfl-, Kenslgehitten vimf 125 pirbeelnht. Vullingen etc. .iiniiil.-. Confectie, W. BIERENBROODSPOT, Uit de hand te koop: Nu kan er getimmerd worden voor weinig geld. - Dagelijks TIMMERHOUT Ie verkrijgen. Sigaren! Rookt nu SIGAREN, 't is goed- kooper dan het rooken van tabak! J. KLOP—WISSINK. GemaenteraadvanTexel. DE DISTRIBUTIE. Advertentiën iingilts nor de Bonlking-iegisters. ton bate van het Marlne-Sanatorlumfonds. PRACHT EIKEN BUFFETTEN, gsbogsn katten met geslepen spiegels In koper, 70 gulden. B. J. QUAST, Lungestraat 30. Tooneelspel In 3 bedrijven, van ANQENITA L. KLOOSTER. Blliepel In één bedrijf. LACHEN. Hannesda Heer J. BIJL. LACHEN. Toegangsprijs f 0.50. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. KAARTEN verkrijgbaar op ZATERDAQ 12 APRIL, tuaachen!2 en 2 uur 'a middags, en des avonds aan het loket De afd. HELDER van het Centraal Qenootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies roept bij dezen op ouders (of verzorgers), die voor hun zwakke kinderen in aanmerking wenschen te komen voor uitzending naar een der herstellingsoorden van die vereeniging; met het betreffende kind op Woens dag 9 April a 'smidd. tuaschen 2J en, 4 uur, zich te vervoegen aan 't gebouw van het WITTE KRUIS (BfBawetersiraet). Het beatuur der vereeniging: A. GRUNWALD, Voorzitter. T. VAN HEUSDEN, Secretaris. opgericht door 't Dep. Halder der M. t. N. van 't Alg. 't Bestuur brengt ter kennis, dat de Spaarbank voortaan, te beginnen met 7 April 1919, zal geopend zyn op alle werkdagen van des mor* gena 9 tot 12J uur en das mid dags van 2 tot 4 uur, uitgezonderd des Zaterdaga, waarop de oude kantooruren van 7 tot 9 uur 's avonds blijven gehandhaafd. De uitbetaling der voorschotten op pensioenen blyft bepaald op Woens dagavond van 7 tot 8} uur. dar Stoomviart-MaitjchippIJ •n dar VERTEBENWOORDIQER Correspondentlia ever passage- •aagaiegeahadaR werdaa door bovei- ataaada MaattehappQea allaaa ga voard nat da Pasaaga-Agaataa. Andere Agenten voor bovengenoemde Miatsohappljen zijn er niet te Helder, Belangrijk bericht. uil AMSTERDAM, Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, tegen onderstaand tarief: Mllitalraa rarmladard tarlof. Alla taadhoalkeiadlfa aparatlla geheel pijnloos daar bakvaan UaiarU. naar maat, van de Firma AMSTERDAM. Iedere DONDERDAQ Ie een der COUPEURS aanweslg bij den Heer Spoorstraat 87. Herborg met Doorrijstal voor 14 koeien, paard, enz., gewaarborgde vergunning en volledige inventaris, direct te aanvaarden. Beste zaak, wegens verandering van zaken, zaak is gelegen te Ursum. Koopsom f 7000. Is ook land te koop in de onmidde- lijke nabijheid, circa 7 H.A. best weiland of meer of minder. Mooi Haerenhels, Spoorstraat, Alk maar, aanvaarding Juni of Juli. f12000. Hsoronhuis, waarin gevestigd is boek- en handelsdrukkerij niet vol ledige inventaris, beste zaak, wegens vertrek naar elders. Koopsom met firmanaam f23000. Deze beide per- ceelen zijn naast elkander gelegen, dus zoodoende voor veel uitbreiding vatbaar, afzonderlijk of in zijn geheel, Alkmaar. Hterenhult, direct te aanvaarden; bevattende beneden twee kamers met keuken, kelder, tuintje met vrije uitgang, boven drie kamers met daarboven dienstbodenkamer en zol der, mooi vrij gezicht op het plant soen en rustig wónen. Koopsom f6000, Alkmaar. Mooi gelegen Villa, Alkmaar, f 40000. Mooi Hearenhuls met voor- en achter tuin, staande Westerweg. Koopsom f15000, direct. Mooi Hoerenhuis, van der Meistraat, met voor- en achtertuin, heeft op zegging plaats gehad. Koopsom f8000. Flink Burgerwoonhuls met veel grond, 1 A. 70 c.A., Verdronkenoord, f4000, Alkmaar. Flink Burgerwoonhuls, Lindelaan Alkmaar. Koopsom f3600, aanvaar ding naar overeenkomst. Heerenhuls, Verdronkenoord, aan vaarding naar overeenkomst. Koop som f11000. Flink Burgerwoonhuls met tuin, circa 6 A. of 600 vierkante meters, f 3500, aanvaarding direct, staat leeg, f 2000 kan er op gevestigd blijven tegen 5 procent, te Heiloo. 1 Hectare Welland, voor bouwterrein of anderszins, te Scboorl, f5000, verder verschillende perceelen en land, hier niet in vermeld. kleine posten beschikbaar op eerste Hypotheek, plaatst en neemt geld in deposito. Rente naar den tijd. Inlichtingen lederen werkdag, niet op Zondag, bij A. v. DIEPEN, Make laar in roerende en onroerende goe deren, Spooretreit E3, Alkmaar. Telef. 574 De eerste amandelen zijn aangekomen! Bette Weeipermoppen PO cent Zoele Krekel/ogen Fijne Sprits Wafeltjes Zandkoekjes Koflleneeljea Chocolade balees Fijnste Boler-cakes Diverse Gebakjes 9 cent. Zuivere Amandelpers. Ruime sorteering Koekjes. Betaal niet te veel! 30 30 34 30 34 34 35 U kunt de strengste eischenaan mijn kwaliteit stellen. Firma Pc VERFAILLE, Keizerstraat. Bestellingen buiten de ge- meente worden per auto thuis bezorgd. Spoorstraat hoek Palmstraat. Spoorstraat hoek Palmstraat. Door voordeeligen inkoop en scherp gestelde prijzen bieden wij het rookend publiek aan SIGAREN in prijzen van 6, 7, 8 cent en hooger. EClsa 7 cent. Talisman 8 cent. Alle SIGAREN zijn samengesteld van gegarandeerd zuivere overzeesche tabak. - Kloeke modellen. - Bij afname van 100 stuks 5 korting. - Wederverkoopers grootere korting. -Naar buiten toezending franco rembours. Aanbevelend, Spoorstraat hoek Palmstraat. UIT DEN OMTREK. Braszand. De vereeniging „Boor Recht en Eenheid tot Vooruitgang" heeft tot candidaten voor den Gemeenteraad gesteld: 1. A de Graaf, 2. S. Spigt, C. Schilderman, 4. J. Smit en 5. P. List. Anna Paulowna Vrijdagavond 4 April hield de Afd. Anna Paulowna der S. D. A. P. een openbare vergadering in „Veerburg" De zaal was geheel bezet. De heer B. Loolj fungeerde als voorzitter. Hij opende met een toepasselijk woord de vergadering en deelde mede dat deze protest-vergadering werd ge houden naar aanleiding van 't gespro* kene van 2 gemeenteraadsleden in de laatste 2 raadsvergaderingen.JHier- voerde het woord de heer P. Licht hart, voorzitter der afd. Hij zou spreken over de waarheid in den Raad van Anna Paulowna. Van den oud vriend, den heer Koorn, had men groote vorwaebtingen toen hij tot lid van den raad was gekozen, doch men is leelljk teleurgesteld. In de laatste raadsvergadering zeide de heer Koorn dat hij door de S.D.A.P. is gekozen. Nu hij als lid der S.D.A.P. heeft bedankt, meent hij ook zijn ontslag als lid van den Raad te a nemen. De heer Koorn heeft toen z(jn standpunt verdedigd, inge nomen bij de behandeling van 't adres der S.D.A.P., betreffende woningbouw en aanschaffen brandhout; bij de kwestie betreffende havermout; de len't koopen van katoen de benoeming van een lid van de commissie voor schoolverzuim, enz. De heer Lichthart gaat punt voor punt na en tracht aan te toonen, dat de heer Koorn in al deze kwesties de zaken niet zuiver heeft voorge steld en niet gehandeld heeft zooals een lid der S. D. A. P. betaamt. Ook wat de heer De Graaf heeft gez de ontslagname van den heer Koorn als lid van den Raad, wordt aan cri- tiek onderworpen. Hierna trad op de heer Westerhof uit Alkmaar. Deze verheugt zich over 't talrijk gehoor eu meent ook, dat de heer Koorn in den.Raad niet vol doende als lid der S. D. A. P. heeft gewerkt. Hierna houdt de heer Westerhof een uitvoerig betoog over de socia listische beginselen in 't algemeen eu in verband hiermede de gemeente politiek en de sociaal-democratie. Over 3 punten wordt uitvoerig ge sproken, n.1. het verstrekken van goed onderwijs, de woningbouw van gemeentewege en het heffen van be lasting naar draagkracht. Bij 't eerste worden de rijken schandelijk bevoor recht 't tweede moet geschieden voor de verheffing van 't volk en bij 't derde moet bet geld gehaald worden uit de beurzen der bezittende klasse. Na den politieken toestand der laatste maanden geschetst te hebben, eindigt de spreker met een krachtige opwek king zich bij de partij aan te sluiten. Voor debat meldden zich aan de heereu van Gorkom en Keijzer. De heer van Gorkom wil niet de begin selen der partij aanvallen. De heer Lichthart heeft gezegd de waarheid te willen dat wil de heer van Gorkom ook. De beer Lichthart zegt bij de benoeming van een lid der commissie tot wering van schoolverzuim gepas seerd te zijn, omdat zijn kind schuldig de school had verzuimd omdat he de Koningin in den Kelder was gaan zien, maar dat is niet alles. Het kind van den heer Lichthart had eenige schuldige verzuimen. Daarop is een aanmaning van den schoolopziener gevolgd en kinnen den wettelljken t(jd zijn er weer schuldige verzuimen gemaakt. Daarop moest de heer Licht hart voor de commissie verschijnen. Wanneer de heer Koorn deze dingen in den Raad heeft bekend gemaakt, heeft hij de Raad gevrijwaard voor een dwaze daad. De heer Keijzer heeft den Lichthart reeds bij interruptie ge vraagd naar datums en zegthierop komt het b(j de kwestie van 't be schikbaar zijn van rijst en havermout wel degelijk opaan. De directeur van 't levensmiddelenbedrljf had uitge- noodigd moeten worden, toen in partijvergadering de kwestie van de mosselen werd besproken. Bij de benoeming van djn heer Crum tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim kon de heer Koorn geen partijgenoot naar voren brengen, omdat hij niet buiten de voordracht mocht gaan. Ook de heer Looy had het dan kunnen doen. Aan den heer Westerhof vraagt de heer Keijzer of hij wel met de regeling van den hoofdelijken omslag bekend is. Deze is te Anna Paulowna sterk progressief. Nadat de beide debaters van antwoord werden gediend ook de heer A. Wiehers 't woord, nog voerde, omdat zijn naam als winkelier was genoemd in verband met eene kwestie, die volgens heer Wiehers bezijden de waarheid was, werd de vergadering door den heer Moo(j, onder dankbetuiging aan sprekers en debaters, gesloten. Vooraf was medegedeeld, dat 4 nieuwe leden zich hadden aangemeld, dat door de afdeeling eene coöperatie zal worden opgericht, genaamd „Nieuw Leven", dat hiervoor door ongeveer 100 leden f 2000 was gestort en dat dit kapitaal door obligaties is gebracht op f14000. Texel, 4 April. In den loop der week zijn van hier uitgevoerd: 65 schapen, 23 koeien kalveren, 1 paard en 2 varkens. Deor onze plaatsgenoot, de heer Th. R. Hin, werd in de vorige week met zeer loffelijken uitslag het eind diploma behaald, aan de landbouw- winterschool te Schagen. Tevens werd hem uitgereikt een diploma als melk- controleur. Texel, 6 April. Dat nog altoos voor de varkens hooge prijzen gelden, bleek bier in de verloopen week bij een gehouden boelbuis, waar een zeug met biggen f 500.- opbracht. In de verloopen week werden door garaalenvisschers voor den afslag aangebracht 9500 K. G. gekookte garnalen. De laagste prijs was 9, de hoogste 15 cent per K. G. Door de heeren Van Grasstek en roese, predikanten bij de Herv. Gem. van Oosterland en den Burg alhier, wordt zeer geijverd om pro paganda te maken voor Plaatselijke Keuze. Beide heeren traden Vrijdagavond .1. op in de Bewaarschool te Oude- schild, om daar de bedoeling van Pl.k. uiteen te zetten. Door vele personen werd hier Zaterdagavond, te kwart voor 9 een luchtverschijnsel waargenomen. Een groote, sterk lichtende bol vloog van Zuid naar Noord door 't luchtruim, en liet een vurige streep achter, die enkele secAden zichtbaar bleef. Ver moedelijk was 't een vallende mete'oor. Zaterdag j.1. hield de Raad dezer gemeente een korte zitting tot af doening van- een paar zakon. Aanwezig waren 10 laden afwezig de heeren Boon, Eelman en Koning. De beide laatsten verschenen, toen de zitting afgeloopen was. Na opening werden de notulen ge lezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken waren er niet. Op het verzoek van den heer J. Buis, kademeester aan den loswal te Oost, om verhooging van salaris, stelden B. en W. voor dit van f 50 op f 100, niet om het meerdere werk maar met het oog op den loon- standaard. Hiertoe werd besloten. Inzake subsidie Texelsche Algem. Wijkverpleging stelden B. en W. voor deze subsidie te stellen op f 1250, met ingang van 1 Jan. 1920, daar men voor het aanstellen van een derde Wijkzuster over 1919 over vol doende contanten had te beschikken. De heer Van Scharenburg ver klaarde zich er tegen, en meende, dat de verpleging niet door wijk zusters, maar door huisgezin en familie moest plaats hebben. De heeren De Graaff en and< gaven hierover hunne diepe veront waardiging te kennen. De heer Van Scharenburg ver langde stemming over het voorstel. Het werd aangenomen met op één na algemeene stemmen. Tegen de heer Van Scharenburg. Hierna deelde de voorzitter mede, dat God. Staten eenige redactie wijziging wenschte in de verordening op het electriciteitsbedrijf. Goedge keurd. De heer De Graaf wees by de rondvraag op de langdurige ziekte van een onderwijzeres te Eierland, waardoor het onderwijs zeer leed. Er wordt aandacht aan geschonken. Be heer Kikkert wees op een smalle overtoom bij de haven. Medegedeeld werd, dat dit moet uitgaan van de haven-directie. Hierna sluiting. Texel, 7 April. Voor het lidmaatschap van den gemeenteraad zijn door de vrijz.-dem. kiesvereeniging gecandideerd de heerenW. Mets Tz. (aftr.), D. C, Dros (aftr.), J. S. Dijt (aftr.), J. G. Ph. Pisart, Joh. Koning Sz. (aftr.), B. Dros Pz. (aftr.), D. Bakker Pz., J. C. Visser, J. Beumkes (aftr.), P. C. Koorn, A. Epe, M. A. Kuijper, J. Augs. Ketjser, R. P. Keijser Cz., P. C. Boogaart, S. C. Eelman Sz., Jan Buis Jbz. en D. Mantje Kz. De heer A. P. Langeveld (aftr.] had te kennen gegeven geen nieuwe candidatuur te zullen aanvaarden. Door de Chr. Dem. Kiesvereeniging worden gesteld de heerenJ. de Vries, W. Joh. Eelman, C. Dros Pz., S. r. d. Ban en Joh. Dros Pzn. Door een groep van kiezers: 4e heer F. Dekker. Door de R. Kath. de heeren: H. W. Keesom (aftr.), M. W. de Graaf (aftr.), M. Kuip, H. Hin, J. Boogaard en J. Koeij. Voer de A. R. lijst werden genoemd de heeren A. A. Eelman (aftr.), L. W. Bakker, Joh. Eelman Wz. KI. Vlaming. Van de S. D. A. P. werd nog niets vernomen. De Visschersvereeniging afdeeling „Oosterland" van „D. E. S. V." heeft een afwijzende beschikking ontvangen •p haar verzoek, om de Waddenzee en de Zuiderzee weer geheel vrij te geven voor de visscherij, met af schaffing Van de perceelen in uit sluitend gebruik. Burgerlijk* Stand van Texal, van 29 Maart t/m. 4 April 1919. GEBORENIda, d. v. Cornelis Boot en Willemina Mantje. Joanna, d. v. Marinus Gerard van Boven enGeer- truida Kolle, Herdrikus Antonius, z. v. Cornelis van Heerwaarde en Jan netje Bakker. Alida Hendrika, d. v. Cornelis Schaap en Neeltje Barhorst. GEHUWD: Jobannes Pieter v. d. Uithoorn, 25 j., tuinman te Amers foort en Grietje Bas, 25 j., zonder beroep, alhier. OVERLEDENMaarten Bakker, 76 j. Jan Cornelis Bruin, 11 m., z.v. L. Bruin en Jantje de Vries. Wierlngan. Alhier is de besmettelijke ziekte Roodvonk uitgebroken en wel bij de kinderen van A. de Wit, Vatrop, C. S. Kooro, Oosterland en W. Snooij te Oud Groet Burgerl. Stand ven Wleringen, over de maand Maart 1919. GEBORENPieter, z. v. D. Doves en A. KeijzerTeetje, d. y. Jb. Lont en N. LontElisabeth, d. v. W. Poel en A. de HaanJan, z. v. N. Schel- tus en S. Kooiman; Antonia Geer- truida, d. v. D. van Bloemendal en A. C. van flinkel. ONDERTROUWD: Joh. Rotgans en N. Bakker; J. J. Muit en Jac. Hegeman L. Wigbout en T. Poel G. Poppen en G. KooijG. M. Rus tenburg en A. M. W. Krommedam. GETROUWD: Joh. Rotgans en N. BakkerJ. J. Muit en Jac. Hege man. OVERLEDEN: Geene. Burgerlijke Stand v.Callantsoog. Ingeschreven over de maand Maart. GEBOREN: Maarije, d. v. Gerrit Kuiper en Trijntje v. Zoonea. Andries, LIJST van Ingekomen en vertrokken personen. Nua Beroep H Oiiel, cff. vin edmfnlatralis, W Tydemen, batker, C. Hertog, bink werker, D. P. de Bie Wederman*, P A. M. Wtoter winkeljuffrouw, J. ten Hoe - P. J. Korver, L Smettere, P. H Heanekttn, J. Pels. N, Jense, G J B tart, C H. Doesburg, A.M. S Opd J. H. Maas, A. Admiraal, D Stoe,borst, M de Juncker, J. D J. Couvde, H. Kreule, W H Genefaas, H. N. Muntjewei ff, W, Jelsmt, G W. Brouwer, W. J. v. Gaaien, Wed- P. Sleutel, J. Scbonewolf, H MG >ddee, F. de Ke\jzer, P. v. Ae, H. M K Amelsbaek, korporealseiner, H- Cttteur, apothekers assistent, M.Daaidor-Lrngboist. zonder, J. Log tg. arbeider. Heod'lks, sergeantkok, iergt.ziek#nvert leger we amen, modlate, verpleger, mechanlcle-, steenh >uwer, sergt vliegtulgmaker, timmerman, kleermaker. Be luitenant infanterie, kleermaker, sergeant tn'anteiie 2e lniienant edm arbeider. sergeantkonstabel, verpleger, tonder, kororaal hofmeester, verpl.ger, korporeelmarinler, marinier, EKOMEN: Woonplaata Konicgstraat 63, de RoUteratraat 40, ie Wllhvlm dw.etr 1 Achteratreat 66a, Nleuwetraat 61, Plet Helnatraat 86, Keizerstraat lf4, Langeitraat 2ia, A bteratraat 68, Kanaalw.g 86. Kroonstraat IS. Buitenhaven SI, Konlngdwarastr. 62, Bae-traet 81, Bloemetraat 80, Emmaetraat 82 le Goversdwarsatr. 11, 8iuitdUketreet 62, Kanaalweg 113, Keizerstraat 68 Kane lweg 166, Keizerstraat 10", Kcegras 186e, Kr- ge atraat 87. Krng.rstraat 7«. Walvisch traat 16. An«monenstraat 29. v Hogendorpatreat 87, Vijzelstraat 46, Achterstraat (3, Lel setraat 43 v. Hogen dorpstraat 4'. West traat 96, Koegraa 12, van Gelenairaat 17, Van: Lelden. Hsariem. Oidehove Amiterd m Alkmaar. Amsterdam Utrecht. Bchiedem Terscbei lug. Haarlem. Nltie (N.-A). Amsterdam. 's H»ge Rotte >dam. Naaiden. Utrecht. Kamp-n. Dordrecht Alkmaar. Kampen Smeliingerland. Amsterdam. Bloemende»! Rotterdam. Amsterdam Veleen Oostkapelie. Rotterdam O W. Souburg Leeuwarden de Bilt Harenkarapel. Uitgeest. Geloof Geen. Qer. K. Ned.-Herv R.Cath. Ned.-Herv. Oer, K. Ned Herv. R-Oath. Ned.-Herv Oud R. Ned.-Herv. R-Calh. •era. Ned -Herv. VERTROKKEN: Woonplaats Naam Beroep Eeckerf leeraar, N B'ogitiaat 2B - J'ma, korporaalhofmeester, Dijkweg 47. J Coens Osteaburg, zo der, Dtjkstraat 9, C. van der Wel, ee ceautkonstabel, 8e Emandwaisitr. 4, A. de Jong achrUver, Langestraat 12», W T K ning. pakhuisknecht, 2#Brakkevelddwitr.U, R C, veu der HtageD, ie luitenant lnlantert», Laan 2e. R J. WiJma, bakker, Onmat 88, F- Bros. machinist, Koningstraat 41, J. W. Groo'endorst, kruidenier. Wagenstraat U, A. J Bch i, loodsleerllng, Kanaalweg 24, H. Lenstra, drukker, 2e Wilhelm dwatr 13, H J H Suldtcan, leera-r, Achtergracht W/z 84 M de Vries. korporaalkok, Schvgaoatraat 16 J. H van Hoorn, le laitenent mll adm., Karkgricbt 41. W. Rti.ima, sergeintho'mee«ter, Loodvgncht 10 C de Crom, grondwerker, Vliegkamp, Th J Manie, kw.ittermeester, Emmaetraat f8, Ir, Veen, werkman, Oravenatmt 84, Naar Vlierdt'-gen Amsterdam. Schigon Arnhem Heilevoetelnle. Groningen. Velien Zflpe Texel. Rijswijk. Velgen Utrecht. Steen wij k Amsteidam. den Haag Wleringen Ameterdem. Rotterdam. •sloof Ned -Herv. Boopeg. 0 Ned.-Herv. Ev.Loth. Ned Herv. Doopsg. G. R-Oath. Ned. Herv. z. v. Nicolaas Boots en Eva B. M. Ruitenburg. Adriaantje, d. v. Pieter de Vries en Pietertje Vos. ONDERTROUWDLourens Joban nes v. Wachtendorff v. Rijn, 24 j. en Geertje Mooij Md.,26j. Petrus Joannes v. Mullem, 34 j. en Gornelia v. Spelden, 19 j. GEHUWDJacob Greeuw, 25 j., te Oudkarspel en Trijntje Weij, 26 j., alhier. OVERLEDEN: Geene. Bolsjewistischs krabbels. Ons dagelijksch brood. Vandaag hebben m'n kinderen bitter geschreidhongerig zijn ze opgestaan van tafel. Gisteren ontvin gen we vanwege de „Distributie" 350 gram brood, en heden niets. Geen gram. Morgen ontvangen wij evenmin iets. En onze meelvoorraad door moeizaam hamsteren verkregen, is al uitgeput. Weet ge wat het beteekent, wan neer uwe kinderen van honger schreien? Kunt ge u zooiets in ken, gij vaders?... Brood möèt er zijn. Ik heb immers nog geld genoeg, ik beschik nog over voldoende „ke- rinski's" het nieuwe Russische geld en ik ben langzamerhand zoo doortrapt geworden, dat ze me niet zullen snappen bij mijn brood jacht. Toch wil mijn vrouw me nog tegenhouden ze weet hoe gevaarlijk zoo'n expeditie is, om brood te willen gaan koopen. Want wordt iemand gesnapt op overtreding van de „so- cialeering van den broodhandel", dan wordt men onmiddellijk voor de „Com missie" gesleept, wijl men de „s culatie" heeft helpen bevorderen, en wat dit beteekent weet iedereen maar al t« goed Ik ruk me los; de smeekenda blikken van m'n kinderen kan ik niet verdragen. Ik weet waar ik moet wezen. Aan de stations staan de „speculanten", die daar met hun twee en drie pondjes brood „speculeeren". Een gevaarlyk beroep. En een moeite mijnerzijds om dè transactie aan te vangen Ik slenter eenige uren achtereen in den striemenden regen, eer ik tot eenig resultaat ben gekomenMaar eindelijk, eindeiyk Iik heb brood gekocht 1000 gram heb ik gekocht! Natuurlijk heb ik den schuwen man op z'n woord geloofd, dat het duizend grammen zijn, en zonder pingelen heb ik hem ook den prijs betaald, dien hij er voor vraagt, 45 roebel. Dan verberg ik het brood, zoo duur betaald en zoo moeilijk verkregen, als een kostbaren schat onder mijn kleeren. En ik ijl huiswaarts - „Halt!" Een soldaat van de Roode Garde staat voor me. De breod-koopman is spoorloos verdwenen. Maar ik ben gearresteerd en word meegenomen naar de „commissie". Het corpus- delicti, dat ik nog bij mij draag, is voldoende bewijs voor mijn schuld, 1000 gram brood, het rantsoen voor minstens twintig personen, dat op één persoon gevonden Onder het voortgaan tast mijn hand voorzichtig in m'n zak. Ik moffel een „kleine kerenski" ter waarde van 20 roebel, te voorschijn. Voorzichtig, aarzelend open ik m'n hand, de soldaat van de Roode Garde schudt van neenmaar kerel sehijnt er niet boos bij te zijn geworden. Ik tast voor de tweede maal in m'n zak, en breng een ..groote kerenski", ter waarde van 40 roebel, te voorschijn De soldaat van de Roode Garde knikt toestemmend. Ik ben vrij, vrij... in het vrijste land der wereld! Ik snel naar huis, met den kost baren buit onder de kleeren, 1000 gram, goed uitgerekend betaald met 85 roebel. Maar ik mopper niet, ik juich, mijn kinderen zullen zoo dadelijk broed eten Dan kom ik thuis. Ik reik mijn vrouw het stuk brood toe. Aller oogen stralen. Nu zal het brood ge sneden worden... maar... wat is dat het mes schraapt ep eigenaardige wijze, het snijdt bijoa niet... Dan wordt het brood doorgebroken, een wolk fijn zand stijift er uit... Sprakeloos staan we toe te zien. Dan beginnen de kinderen weer te schreien. En ik ga de straat weer op. Wladimir. INGEZONDEN. M. de Red. Toen de verordening van B. en W. afkwam, dat de winkelzaken 's avonds zich weer geheel in licht mochten baden, werd het in de hoofden van enkele winkeliers heel erg duister. Zij dachten n.1., dit is nu eens een prachtige gelegenheid, om de 8 uur winkelsluiting van de baan te knik keren, en heel netjes houden zij hun zaak dan ook weer tot 9 uur open. Ik meen echter dat het nu eens een pracht-gelegenheid is om de 8 uur sluiting definitief in te voeren en liefst wettelyk. Is het dan ook geen groot schandaal, dat, waar overal voor den arbeider (en dat m. i. zeer terecht), de 8 urige arbeidsdag wordt ingevoerd, de win kelier en zijn personeel gedoemd zijn, van 's morgens half acht, tot 's avonds 9 uur in 't getouw te blyven. Waarom toch moeten onze zaken tot 8 uur open blijven? Waarom zoo'n lange werktijd Straks komt de heete zon branden en dan op die gloeiend heete zomer dagen als alles naar lucht hygt, staat het winkelpersoneel te hijgen, te puffen en te suffen in loome winkel atmosfeer: 13 uren lang. Waarom moeten zij tot 9 uur blijven, hebben zij niet, evenals iedere arbeider, als iedere ambtenaar recht op een vrij avonduur? Neenwij, patroons, mogen dit de bedienden niet weigeren, wij moeten hun hierin ter wille zijn! Dinsdagavond houdt de Heldersche manufacturiersvereeniging eene bij eenkomst ter bespreking van 8-urige sluiting. Het is noodzakelijk dat deze er met vlag en wimpel door komt. Het kan en het moet. Wanneer allen sluiten heeft niemand een h roode cent schade. Mocht het niet aangenomen worden, dan roep ik het personeel toe „Vertik het langer om na 8 uur in een winkelzaak te werkenVoor zeker zal het publiek hier ter s wel willen medewerken, 's avonds na 8 uur onder geen enkele voor waarde meer iets in een winkel koopen. Het publiek moet dit doen in het belang van het personeel. Ieder individu eischt vooruitgang Laat de een den ander de helpende hand reiken Met vriendelijken dank voor plaatsing. Levy Grunwald. P. S. M|jn scbry ven geldt uitslui tend voor manufacturen en aanver wante artikelenop het terrein van het al; of niet sluiten van consumptie zaken mag noch kan ik oordeelen; manufacturiers kunnen echter zeer goed om 8 uur sluiten. Dl llVMIBiddllMbtll. Vanaf Maandag 7 April tot en met Zaterdag 12 April a.s., zal by den gewonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 192: 1 ons Bruine Boonen a 11 cent per pond. Op bon No. 193: 1 ons R(jst a 14 cent per pond, (3 cent per ons). Op bon No. 194: 1 ons Gort i 13 cent per pond. Op bon No. 195J pond Suiker tegen de geldende maximumprijzen. Op bon No. 196: 1 ons Kalizeep k 3 cent per ons. Op bon No. 1972 ons groene Erwten 11 cent per pond. Op bon No. 198ons Kaas tegen j 'geldende maximumprijzen. Op bon No. 199: 1 stukje Kleizeep 10 cent per stukje. Op bon No. 200: 1 K.G. Aardap- ilen. (Rantsoen verhoogd tot 5 K.G. per week en per hoofd, waarvan op de aardappelenkaart4 K.G. verkrijgbaar.) Kinderkaait: Op bon No. 48i pond Kindermeel. Op bon No. 491 ons Kalizeep. Op bon No. 50: half pond Suiker. Op bon No. 511 stukje Toiletzeep, f 0.30 per stukje. Verkrijgbaar bij het Levensmiddelenbedrljf. Klndsrmsslkssrt voor kinderen van 1—2 jaar. Op bon No. 1i pond Kindermeel. Op da Oranjakaart v. Martna-Schapallngan. Op bon No. 20: half pond Suiker. 21:1 stukje Kleizeep. B 22: i ons Kaas. 23: 1 ons Kalizeep. Malk kan worden verkregen op bon 157 tot 163 van de Melkbonboekjes, h 8/J0 Liter per persoon. Van de Melkkaarten zijn geldig d# bons 8 tot 15. Tuil. Van 7 April tot en met 13 April a.s., is b(j de winkeliers t» Texel verkrijgbaar: op elke gele bon no. 16een half pond peulvruchten. Maximumprijzen van peulvruchten: groene erwten en bruine boonen ct. per k.g., 11 ct. per pond, capucijners 54 ct. per k.g., 27 ct. per pond op elke witte bon gemerkt S 38: een half pond suiker, h 30 ct. p. pond, op blauwe bon 16: J ons kleizeep en J ons kalizeep of een ons zeep poeder. op groene bon no. 40: gemerkt GL, 2 4 ons goedkoope of duurdere kaas, op groene bon no. 40niet gemerkt GL, 2£ ons duurdere kaas. Op bon 5 voor vleesch, 2 ons Amerikaansch spek. Prijs f 1.— per pond. Hiervoor moet de volledige bon .w.z. donkere en witte helft gebruikt worden. op vleeschbon no. 6 (uitsluitend donkere helft) 1 ons rijst of indien voorradig 1 ons havermouth of 1 ons gort, Rijst 14, havermouth 16, gort 18 ct. per pond. op bon 9 der kaart voor verlich- tigsartikelen 1 pak kaarsen. 64 ct. per pak. Gedurende het tijdvak van 31 Maart tot en met 18 April: op blauwe bon 15 i ons kleizeep en J ons kalizeep of een ons zeep poeder. Gedurende het tijdvak van24Mrt. tot en met 20 April is verkrijgbaar op groene bon 37: ons Sago of Pak meel. Vanaf 1 April tot en met 30 April is verkrijgbaar op bon 49 der Thee- en Koffiekaart 1 ons koffie. Prijs f 1,40 per pond. Vetbon 10 is geldig van 9 April tot en met 16 April. CalliRtiotg. In de week van 6 April 12 April wordt bij de winkeliers verkrijg baar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 357 2 ons jam 368 1 ons rijst 359 2 ons spek 360 2i ons suiker; no. 80 peulvruchtenkaart2 ons groene erwtenno. 312 ons bruine boonen no. 18 kaaskaart1 ons 40 plus no. 18 1 ons 30 plus no. 85 brandstoffenboekje2 pakjes puddingpoeder no. 26 van het Kindersuikerboekje 2J ons suiker. Airi Paulowna. In de komende weken van 31 Maart tot en met 13 April 1919, zijn bij den gewonen winkelier verkrijg baar: op bon no. 44IJ pond groene- of grauwe- of vale erwten, alleen op witte boekjes. op bon no. 45J pond rijst. op bon no. 46l pakje waschpoeder per gezin. op bon no. 47: J ons vermicelli, zoolang de voorraad strekt. op bon no. 48: 1 ons sago of aardappelmeel, zoolang de voorraad strekt. op bon no. 49: 3 ons jam. op bon no. 60 en op de lichamen der aanv.wittebroodkaartjes der 91e week voor kinderen beneden 1 jaar 1 pond suiker, op bon 512 ons Amerikaansch spek op bon no. 2 der kindermeeikaart. kindermeel of tapiocameel. op bon no. 11 der kinderzeepkaart, 1 stukje kalizeep. ZQpr. In het tijdvak van 31 Maart tot en met 12 April 1919, is verkrijgbaar op bon no. 22: 2J ons rijst. 23: J ons vermicelli of ma caroni. 24: 2 ons huishoudjam. 25: 1 pakje A.J.P's pudding (14J cent.) „26: 2 ons kaas, na aankomst. 27: 2J ons suiker. 28: 2J ons suiker. „29: 1 stuk kalizeep van pl.m. 200 gr. (6 cent) of zoo ver aanwezig, 1 enkel stuk harde zeep van 125 gr., met een vetzuurgehalte van 60 pCt. (16J cent.) Kindersuikerk. no. 48: 2J ons suiker. n 49:2J 50als op bon 29. Aardappelkaart no. 235 Kg. aardapp. 24:5 Erwtenk. no. 222 ons groene erwten. no. 282 grauwe Boonenkaart no. 18: 2 ons br. boonen. no. 192 ons w. walka nè 10 uur das mor gana op den dag van uitgifte dar Courant worden bezorgd, blijven tot bat volgend num mer liggen. urgemeester en Wethouders der gemeente Helder brengen, voor zoo veel noodig, den ingezetenen in herin nering: A. dat zjj, die zich in deze ge meente komen vestigen, hiervan bin nen eene maand ter Secretarie der gemeente moeten doen blijken, door overlegging van een getuigschrift van woonplaats-verandering (verhuisbil jet), of andere door de politie deug deljjk verklaarde papieren. B. dat zij, die de gemeente ver laten, een getuigschrift, als bovenbe doeld, behooren op te vragen. Overtreding der bepalingen wordt ;estraft met hechtenis van ten ïoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste honderd gulden. C. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moet worden kennis gegeven ter Secretarie, met aanduiding van het perceel dat men verlaten en het welk men betrokken heeft. Het niet naleven der bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste een gulden. Helder, April 1919.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4