HELDERSCHECOURANT HERMANNYPELS, De Misdaad op de Avenue de l'Opera 48 Wij rijim illi ai|ilijli vfachtan. üiliimle MiDbltraiisport- gn SlnioidKiBning. F.C.n.i. IMtEH, Spuistraat 8. Na. 6077 DONDERDAG 17 APRIL 1819 4jTa JAARGANG Ultjever; O. P£ BOER Jr.i buitenland, Helder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In de stad f 1.15, per post f 1.40. Buitenland f 2.40. Dc Duitichers ultgenoodigd Als tolk van den Raad van Vieren heeft president Wilson Maandagavond do volgende verklaring gedaan In verband met het feit, dat de kwesties, die moeten worden geregeld b(j den vrede met Buitschland, nu zoo dicht by een volkomen oplossing zijn gebracht, dat zij spoedig aan het slotprocea kunnen worden onder worpen, hebben zij, die zleh in de conferentie het gestadigst met die vraagstukken hebben bezig gehouden, besloten te adviseeren, de Duitsche gevolmachtigden uit te noodigen op den 26sten April de vertegenwoor digers der geassocieerde oorlogvoer ende naties te Versailles te ontmoe ten. Dit wil niet zeggen, dat de ver schillende anderekwesties die met de algemeene vredesregeling zijn ver bonden, zullen worden afgebroken, of dat de overweging van die kwes ties, die reeds lang aan den gang is, zal worden vertraagd. Integendeel wordt verwaeht, dat er nu snelle vooruitgang zal werden gemaakt met die vraagstukken, zooa dat zij ook spoedig rijp zullen zijn voor volkomen oplossing. Men heeft hoop, dat de kwesties, die Italië van nabij raken, in het bizonder die van de Adriatische Zee, nu spoedig zullen worden bygelegd. Aan de kweBtie van de Adriatische Zee zal voorloopig de voorrang wor den verleend boven alle andere kwes ties, en zij zal door voortdurende studies verder in de richting van haar oplossing worden gebracht. De oplossingen, die in het bizonder behooren tot het verdrag metDuitsch- land, zullen op die w^jze uit den weg worden gebracht. Men is zich be wust dat, hoewel dit proces moet worden toegepaBt, alle kwesties van de tegenwoordige groote regeling oaderdeelen zijn van dén groot geheel. Volgens een bericht van het Hbl. Zijn reeds alle maatregelen voor de aankomst der Duitsche afgevaardigden genomen. Br zijn kamers gereed gemaakt in het Hëfcel des Reservoirs en het Hótel Vatel. Alle Buitschers zullen door militairen worden bewaakt om elke aanraking met hen buiten de offieieele bijeenkomsten te ver mijden. De besprekingen tusschen de geal lieerde en de Duitsche afgevaardigden zullen worden gehouden in het paleis Trianon, waar de Opperste Oorlogs raad zijn zetel had. De voorloopige vredesvoorwaarden met Duitschland, welke een artikel bevatten, waarbij deze mogendheid zich bjj voorbaat verbindt zich bij alle schikkingen neer te leggen, welke ten opzichte van Oostenryk- Hongaarsch, Bulgaarsch en Turksch gebied worden getroffen, zullen haar tesamen met haar vroegere bondge- nooten worden voorgelegd. Het tweede deel bevat de clausules, die niet rechtstreeks Duitschland betref fen en voor welker onderteekening wellicht vreeg of laat Oostenrljksche, Bulgaarsche en Turksche gedelegeer den zullen verschijnen. Alle mogend heden, die zich in staat van oorlog met Buitschland bevinden, zullen de bekrachtiging van het verdrag met dit land onderteekenen, doch de onderhandelingen, indien de zullen zijn, zullen door de vier groote mogendheden, welke vertegenwoor digers den raad van Vier vormen, worden gevoerd. Van Duitsche zijde zal men een debat over de financieele bepalingen kunnen openen, doch Duitschland zal niet het recht hebben over de terri toriale bepalingen te beraadslagen, n.1. de vaststelling van zijn grenzen, de bestuursvorm van bet Saar-bekken en van den linker Rijnoever, de status in Marokko en het lot der koloniën, Het zal de voorwaarden hieromtrent en bloc kunnen aanvaarden of ver werpen en het zal slechts uitstel kunnen erlangen, indien dit noodig is om een zijner gevolmachtigden naar "Weimar te zenden ten einde terug te keeren met de instemming of weigering van de regeering- Scheidemann uit naam van den president der republiek, Ibert. De geheele Duitsche pers verzet zich eenstemmig tegen hetgeen reeds omtrent de vredesvoorwaarden be kend is geworden. Veoral de )plossing van de kwestie betreffende het Saaf- gebied brengt de gemoederen in beweging. De bladen wijzen er op dat de gestelde voorwaarden in het geheel niet overeenstemmen met de li punten van VTilaon'a program en dringen er op aan de onderteekening van het verdrag te weigeren. Een draadloos telegram uit Duitsch land meldt neg dat het land zich weliswaar niet metterdaad tegen de verregaande eiechen der entente kan verzetten, maar dat Buitschlaad er niet de hand toe zal leenen om daaraan een glimp van recht te verleenen. Integendeel zal het door zyn houding het feit dor overweldi ging voor ieder blootleggen. Da llnker-RQaeever. Omtrent de quaestie van den linker- Rijnoever wordt uit Parijs gemeld, dat de bezetting slechts tjjdelljk, de ontwapening echter definitief zal zijn. Thans schijnt het weer, dat ook Engelsche troepen aan de bezetting zullen deelnemen, maar omtrent de Amerikaansche wordt dit minder waarschijnlijk geacht. De oplossing, waaromtrent men tot overeenstemming is gekomen wordt door Frankrijk bevredigend geacht, mits daaraan worden toege voegd de definitieve militaire conven ties tusschen Amerika, Engeland en Frankrijk, welke in werking zullen treden zoodra Duitschland bezwaren zal maken tegen het uitvoeren der vredesveor waarden. Ingezonden mededeeling. HELDER. OAMES-K LEEDERMAKERIJ. Mantelcostumes, Mantels, Rokken, uitsluitend naar maat. Ohlqae coups. Engelsche stoffen. Billijk In prlja. Do Schadavargaadlngan. Lloyd George heeft, inzake de scha devergoeding, onder den indruk van den uitslag van de verkiezing van Huil een regeling weten te verkrijgen, welke zeer afwijkt va» die, welke reeds definitief scheen. Men heeft .1. besloten, reeds thans het totaal bedrag vast te stellen van de scha devergoeding, welke Duitschland i» 60 jaar moet betalen. Dit bedrag is nog geheim. Het omvat alle oor logsschade en alle militaire pensi oenen, en zal wellicht tot een 260 milliard oploopen. De 26 miliiard, welke Duitschland dadelijk meet be talen, meet overgedragen worden in Duitsche scbatkistbilletten, in tien jaar aflosbaar, in verbandiDg van douanengelden, spoorwegen, monopo lies enz. Presidasat Wilson. Naar uit Parijs gemeld wordt, moet Wilson voornemens zijn, vóór IMei weder naar Amerika scheep te gaan, nadat hij de openingszitting van de conferentie, te Versailles op 25 April zal hebben bijgewoond. House zal al is dan gebruikmaking van het geïnfecteerd water niet meer mogelijk. Tsgon Hollandsoha smokkelaars. De militaire overheid in Pruisen roept vrijwilligers op om de grenzen te bewaken tegen Hollandsche indrin gers die van de in Pruisen heerschende nood misbruik willen maken om goud, edele metalen enz. uit Pruisen uit te voeren. Voorhet gevangen nemen van smokkelaars worden hooge premiön betaald. Beieren. Mfinaben «radar communistisch. Volgens te Augsburg ontvangen hericht«n, kwam het Zondagavond tot hevigen strijd om het Münchener Station, dat de Spartacisten ten slotte wisten te bezetten. Des nachts werden de meeste openbare gebouwen eveneens door hen bezetzij hadden Maandagmorgen de geheele stad in handen. De algemeene staking werd afgekondigd. De stad is betrekkelijk rustig, het treinverkeer hem fian vervangen. Dui'uchland. Stakingen. De leiders der stakende Bulgaar- c h grootbedrijven hebben zich met algemeene stemmen ten gunste van een algemeene staking uitge sproken. Te Halberstadt z(jn de fa brieksarbeiders in staking gegaan. Zij hebben het verkeer van personen en goederentreinen door Halberstadt stil gelegd. In Brunswijk duren de alge meene staking en de tegenstaking der burgerij onverminderd voort. Te Bremen hebben de commu nisten een ultimatum gesteld, waarin opheffing van den staat van beleg en herstel van het radensysteem eischen. Bij niet-inwilliging zal de algemeene staking worden afgekon digd. Is hst Ruhrgsblod. De staking in het Ruhrgebied ver loopt. Bij Krupp is de staking geheel doodgebloed. Do osdormljnlsg van de Buitsobo volkskracht. jDe Vorwarts" meldt, dat in de reeks uitgaven van de Kopenhaagsche ^Maatschappij voor Sociale gevolgen van den oorlog" een studie is ver schenen van-Karl Döring over den loep der bevolking in Duitschland gedurende den oorlog. In 1914 telde iet Duitsche rijk 67,8 millioen in woners. Zonder oorlog zou dit aantal ongetwijfeld de 70 millioen reeds hebben overschreden, thans echter is het op 65 millioen gedaald, waar van er 83,9 millioen tot het vrou welijke en slecht» 31,2 millioen tot het mannelijke geslacht behooren. Van het totale verlies is ruim 3,6 millioen toe te BChrljven aan den achteruitgang der geboorten en ruim 2,1 millioen aan de toeneming der sterfgevallen, 6enerzijds een gevolg van de verwondingen, anderzijds van 4e ondervoeding. Ongeveer 700.000 menschen zijn ten gevolge van de hongerblokkade gestorven Jn het jaar 1918 nam de sterfte onder personen van meer dan 60 jaar met de helft, onder 4 tot 15 jarigen met het dub bele toe. Het aantal geboorten is gedurende de laatste oorlogsjaren beneden de helft van het vredescijfer gedaald. De „bloedige" verliezen aan het front ruim 1.8 millioen man. Het aantal dienstplichtige mannen is van ruim 14 millioen op 12.9 millioen gezonken. Daarbij komt, dat honderd duizenden mannen meer of minder invalide zijn. De beste, krachtigste en meest productieve elementen van het Duitsche volk zijn door den oorlog weggerukt. Aan herstel binnen afzienbaren tyd valt niet te denken. Het totals verlies aan potente mannen over schrijdt op het oogenblik de 2$ mil lioen nog, daar meer dan 800.000 krijgsgevangen nog steeds door de Intente vastgehouden worden. De gezondheidstoestand der bevolking ii ten gevolge van ondervoeding en overspanning zeer slecht. De tuber culose grijpt schrikwekkend om zich heen en daar het nog zeer lang zal duren, voor de voedselvoorziening weder normaal is, zal het sterftecijfer de eerstvolgende jaren aanmerkelijk hooger blijven dan in de laatste vredesjaren. Bij een verlies van 5| millioen menschen komt dus een nog lang aanhoudende geboortever mindering e» een hoog sterftecijfer. Typhutopldemlo. Volgens een bericht aan bet Hbl. is,door een ongelukkig toeval het geraken van typhusbacillen im de waterleiding een hevige typhus- epidemie uitgebroken in de stad Pforzheim. Van 10 Maart tot 5 April zijn 2407 gevallen geconstateerd, waarvan in de laatste week per dag gemiddeld 28. Het verloop der| ziekte is zeer kwaadaardig. Tot 5 April zijn reeds 166 patiënten gestorven. De ernst van het verloop moet geweten worden aan onvoldoend weerstandsvermogen tengevolge van ondervoeding. Se epidemie wil siet verminderen, Vit Bamberg wordt aan het „Berl. Tageblatt" gemeld, dat de Sparta cisten de straten volkomen terrori- seerem en dat in Mttnchen vólkernen anarchie heerseht. De beide partijen bevechten elkaar woedend en roover- benden trekken plunderend de huizen binnen en bedreigen de banken. Militaire auto's met machinegeweren razen door de stad en maken jacht op aanhangers der regeering-Hoff- mann. Britsche Koloniën. Onlusten 1» Brltsoh-ladiü. Telegrammen van den onderkoning van Indifl maken melding van onge regeldheden, cji© den Hen April in PuDjab en Bombay zyn voorgevallen, tengevolge van een beweging tegen de wetsontwerpen, welke tegen de op standen zijn gericht. In Ammitser hebben ernstige onlusten plaats ge had, waarbij vijf Europeanen en 80 opstandelingen werden gedood. De troepen herstelden de orde. In Ahmadabad stak het gepeupel verscheiden gebouwen in brand. In Lahore schoten de troepen op het gepeupel en doodden twee man. mbay verkeert in wanordelijken toestand. De cavalerie is met de be waking belast. De meeste winkels zijn gesloten. Uit andere deelen van Indie worden geen ongeregeldheden gemeld. Luchtvaart. Ovtr dan Atlantisch» Ocaaan. Een bizonder vertegenwoordiger van Reuter heeft een onderhoud gehad met majoor Brackley, een der be stuurders, die voor het reusachtige Handley Page-toestel is uitgekozen, waarmee men op het punt is, den tocht over den Atlantischen Oceaan te ondernemen. Het vliegtuig is nu naar Liverpool onderweg, uiteenge nomen en in teenen manden verpakt. Men verwacht, dat het gezelschap, waarvan admiraal Mark, Kerr, de andere bestuurder, majoor Gran, de bekende Poolreiziger, die als bestuur der te water meegaat, en de marconist T dezer naar St. Johns zal vertrekken. Sprekende over de schikkingen, voor de vlucht getroffen, zei Brackley wegens het ontzaglijke gewicht, dat als het vliegtuig geheel is beladen, ongeveer 32.000 pond zal bedragen, zal het op zijn minst een aanloop van een halven mijl nemen alvorens de lucht in te gaan. Met vier motoren van geweldige kracht, elk onafhankelijk van den anderen, zijn we, aldus Brack ley, niet bangwe hebben er alle ver trouwen in, dat we het er goed zullen afbrengen. We nemen ruime voor raden eten en drinken mee, n.1. chocolaad, vleesch, pastilles, en ther- mos-flesschen met cacao. Zoo mogelijk zullen we bij Londen landen, maar in geval van nood, b.v. indien de benzine opraakt, zullen we in Ierland neerkomen. Binnenland. Dn knlnnpositln. Naar het „H.blad" meldt, zijn de gevolgen van het stopzetten der Duitsche kolenaanvoeren deels onder vangen door de vrij toevallige stijging der Belgische importen. Van 1 10 April zijn 21,000 ton uit België aangevoerd en deze hoe veelheid is sindsdien nog belangrijk Da onluufan In Egypta. De Egyptische bladen, die thans te Londen ontvangen zijn, brengen in verband met de jongste onlusten, een bijzonderheid aan het licht, die de vermelding waard is, omdat zij zich bij vroegere troebelen in Egypte nooit heeft voorgedaan. Dit is het samengaan van hot christelijke ele ment van de in'andsche bevolking en de Mohammedanen bij de betoo gingen. De Koptische (christelijke) iriesters verbroederen zich met de lohammedaansche oelema'a, en de Groot-Mufti van Egypte, die het hoofd is van de hiërarchie der oelema's, heeft aan den Koptischen hoofdpa triarch in zijn huis te Kaïro een bezoek gebracht. Het enderhoud tusschen beiden duurde anderhalf uur. Bij de betoogingen zwaaide de menigte met nationale vlaggen, leze vlaggen waren dezelfde als voor de afkondiging van het Britsche pro- tectotaat een rood veld met een witte wassende halve maan en een witte ster, inplaats van de drie halve manen en drie sterren, die de Egyptische vlag nu voert. Maar onder de halve maan was een wit kruis te zien, ten teeken van het bond genootschap tusschen de Mohamme danen en de Christemen. Da Roafflaansotia verliezen. Blijkens offieieele gegevens hebben het leger en de burgerlijke bevolking van Roemenië tijdens de oorlog zeer aanzienlijke verliezen geleden. Van de 850,000 man, die onder de wapenen waren geroepen, hebben ongeveer 600,000 aan de eigenlijke krijgs verrichtingen deelgenomen en daar van zijn 168,567 officieren en man schappen omgekomen16,000 zijn krijgsgevangenschap gestorven. Van de burgerbevolking z(jn 265,000 menschen aan epidemiean en ont bering bezweken. De stoffelijke verliezen van Roe menie worden geschat op 86x/< milliard francs. Batar-Export. Het is een gelukkige omstandig heid, dat de ontwikkeling der ge beurtenissen reeds thans veroorlooft, opnieuw een afzetgebied in het buitenland te zoeken voor onze zuivelproducten. Er gaat thans reeds boter naar Engeland en spoedig zal wellicht 1000 ton naar Duitschland gaan. Voerts wordt binnen enkele dagen 150 ton naar België geëxpor teerd in ruil voor kolen en er zullen voorts binnenkort een 400 ton naar Izas gaan. Deel» treedt de regeering middel lijk al» exporteur op, o.a. by den uitveer der resteerende koelhuisboter, deel» voeren de groote zuivelorgani- saties het surplus der productie uit. Be Regeering ka», dank zy de con- ce»tratie, op den vrijen export een behooriyk toezicht bly ven uitoefenen, dech dit belet een aa»tal beunhazen xiet, zich met den handel in boter bezig te heuden. Wat de boter aangaat mag men veilig aannemen, dat allerlei scharre laars reeds meer hebben „verhandeld" wy in normale tyde» binnen een jaar zouden kunnen leveren. (Hbl) Da Ruaaiaoha keizarlljka familie. In de .Echo de Paris" vertelt Hutin bizonderheden over het lot van de keizerin-moeder van Rusland. De koning van Engeland heeft m kruiser naar de Krim gezonden, waarop de keizerin zich met 19 leden der voormalige keizerlijke familie, waaronder grootvorst Nicolaas Nico- lajewitsj en zyn broer, grootvorst Peter, zal kunnen inschepen. De Britsche kruiser is Maandag in Kon- stantinopel aangekomen. Grootvorst Nicolaas en zyn broer, beide gehuwd met zusters van de koningin van Italië, zyn door deze uitgenoodigd om in Rome verbiyf te houden en hebben zich aanstonds op een Itali- aansch schip ingescheept. De overige leden der Russische keizerlyke familie vervolgen hun reis op den Britschen dreadnought naar Malta, waar zy de beslissing der regeering te Londen zullen afwachten ten aanzien hunner toekomstige verbiyfplaats. Het zou den innigste» wensch der keizerin- moeder zyn om in Frankryk te ver- biyven. Korta berichte*. De Duitsche nationale vergade ring besloot den len Mei tot nationalen feestdag te verklaren. De handhaving gedurende één jaar na den oorlog van de beperkende bepalingen ten aanzien van vreemde lingen, in twee lezingen door het Engelsche Lagerhuis aangenomen. Ingezonden mededeeling. Bizondirhedeo omtrent vindt U op pagina 3. Losse ex. 3 oent. - Advarianfi per r#gel 17x/„ cent. Het Haagsche Correspondentie- Bureau meldt nog: Naar wy vernemen, verloopt onze boterproductie zeer bevredigend en is de vrees, dat door het toestaan van eenigen uitvoer het binnen- landsch boterverbruik zou meeten worden ingekrompen, ongegrond. Het is een feit, dat tegen den maximum- prys van 18 cent per liter melk, welke aan de boeren voor de boter wordt vergoed, de totale boterpro ductie hier te lande niet te plaatsen daar de boter tegen dien prya in dén kleinhandel op f 4.15 per K.G. komt. Van alle kaDten wordt dan ook de klacht vernomen, dat men de boter tegen dien pry» hier te lande niet kwyt kan, te meer, daar de binnenlandsche handel uitsluitend eerste qualiteit boter verlangt. Het voor export bestemde quantum be staat dan ook uit overgebleven boter, waaronder de koelhuisboter die bier niet verbruikt is. Overigens vormt hoeveelheid slechts een klein deel van onze totale boterproductie. Gelyk reeds werd gemeld, is een deel hiervan naar Ingeland uitge voerd; voorts gaat een gedeelte naar Noord Frankryk en - nu Belgia ons weder kolen levert ook naar België. De zuiverheid der te exporteeren boter wordt door het Jtykscontrële- merk gewaarborgd. Da broodkaart. De broodkaart vqn het 93ste tyd- vak leopt van 19 tot en met 27 April. Stamplioht. Nu de Statenverkiezingen achter den rug zijn, is een overzicht mogeiyk van de stemmencyfera, in 1918 en dit jaar uitgebracht op de verschil lende partyen. Wij vinden dan, dat in totaal werden uitgebracht: in 1918 in 1919 83178 858,31 op de Lib. Mnie 71582 80986 op de Vryz.-Dem. 61195 51181 op de Vry-Lib. 42042 21585 op de Sc. Bond 7186 op de Neutralen 12663 7241 op de Middenstand 5562 4477 op de Platteland (L.) 6880 op, de Qnderofflc. 6189 op de Politie 6713 op de Alg. Staatsp. 2691 2081 op de Klerk 358 478jop de Prot. Kiezers 5567 4784 op de Diversen 296145 250918 ep de S.D.A.P. 81043 20632 op de Communisten 8950 5873 op de S.P. 8416 op de Chr. Socialen 402908 378408 op de R. Kath. 179528 179196 op de Anti rev. 87988 111814 op de Chr. Hist. 10653 6081 op de Chr. Dem. 8126 7366 ep de Chr. Socialen 3606 1096 op de Platteland (R.) 6179 3532 op de Staatk. Geref. 1344209 1222986 Men kan nu uit deze cyfers tal van conclusies trekken, maar een van de meest voor de hand liggende is toch deze wel, dat de stemplicht aan kracht heeft ingeboet. Vooral in de groote steden is het aantal wegbiyvers buitengewoon groot geweest. Waren na de algemeene verkiezing van verleden jaar de strafbepalingen van de Kieswet sneller en strenger toegepast, dan zou vermoedelijk het euvel niet zulk esn omvang geno men hebben. Wil men stemplicht, men make •r dan ook ernst mede. Ook met het oog op het Vrouwenkiesrecht ware te overwegen of herziening der strafbepalingen niet gewenscht is. Da mataalbewarkarsstaklag ta Amsterdam opgthovsn. In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van de Centrale Com missie van Yakvereenigingen hebben de besturen der organisaties, welke de actie voeren, den uitslag besproken van de stemming, die onder de ge organiseerde arbeiders was gehouden over de voorstellen van den Metaal- bond. De algemeene uitslag déser stem ming was dat 1224 stakers zich had den uitgesproken voor opheffing van de staking en 1116 tegen opheffing en 41 blanco stemmen. Op grond van dezen uitslag besloot de C. C. V. de staking op te heffen en dit besluit aan den heer De Miranda mede te laveer van kataanan garens uit Engaland. De Londsche berichtgever van het Hbl. meldt d.d. 16 April: In het Lagerhuis hadden een aan tal parlementsleden uit Lancashire vandaag een bespreking met een deputatie van katoen handelaars, die volgens de „Manchester Guardian' de afschaffing der beperkende bepa lingen op den uitvoer van garens naar Nederland en andere neutrale landen kwam bepleiten. Naar aanleiding van de verklaring, die Harmsworth voor eenige dagen heeft afgelegd omtrent den gerant- soeneerden export van garens naar Nederland deelde de deputatie mede, de reden, waarom het aanvullen van den vollen gerantsoeneerden export naar Nederland wordt uitge steld, is, dat er onderhandelingen zyn gevoerd betreffende een kleine concessie van de Nederlandsche wevers aan de spinners uit Lancas hire wegens de verhoogde productie kosten, en dat de onder handelingen zyn uitgesteld op verzoek van de regeering. De uitvoer naar Nederland ia voor den katoenhandel van groot belang. Er bestaat geen gevaar, dat de Nederlandsche goederen in de eerste maanden naar Duitschland gaan, omdat Nederland zelf alles uoodig heeft. Ongawonschia gasten. Men meldt uit Winterswyk: Voortdurend worden door Sparta cisten pogingen gedaan, om in c" gemeente over de grens te komen. Het lukt hun echter niet. In de ite dagen werden twintig van die ongewenschte gasten aangehouden, van wie énkelen het lidmaatschap van den SpartacuBbond in den zak hadden. Sommigen hunner, onder wie twee vrouwen, waren in het bezit van revolvers. Zaterdagnamid dag kwamen nog zeven Spartacisten onder geleide van de marechaussee per spoor hier aan, om vervolgens over de grens gebracht te worden. De lieden, die gepakt en gezakt waren, hadden de grens by Zevenaar overschreden. Uit Dinxperlo wordt nog gemeld: Aan de Beldersch-Pruisische gren zen is bericht ontvangen dat Spartaciërs in Westfalen naar Hollandsche grenzen doordringen en dat de Pruisische regeeringstroepen niet bij machte zyn hen tegen te houden. Ean ravolverhindslaar gearresteerd, Naar „Het Volk" meldt, heeft de Amsterdamsche recherche Maandag een Duitsuher, Hilde genaamd, aan gehouden. De man, die herhaaldeiyk op nist geviseerde passen van Duitsch land naar Nederland reisde, dreef een uitgebreiden handel in wapens en munitie. Voor den invoer van deze artikelen bezat hy een consent. In Hilde's woning aan den Admiraal de Ruyterweg werden eenige koffers, bevattende een groot aantal browning revolvers, in beslag genomen, en eenige kisten, waarin niet minder dan 40.000 patronen. plaatselijk nieuws. geen plantengroei bestaat. Dit valt echter geducht mee. Weliswaar is de flora er beperkt; terwijl men in ons een 1500-tal verschillende plant soorten voorkomen, vindt men in de Sahara; over een uitgestrektheid die vele tientallen malen grooter is dan de oppervlakte van Nederland slechts 1000 soorten. Maar die betrekkeiyk weinig soorten komen in overweldi gepde hoeveelheden voor. Op een schetskaartje liet prof. Stomps ons de door hem en zyne leerlingen gemaakte reis zi«n. Van Algiers uit ging het zuidoostwaarts naar de oase Biskra. We kregen interessante kiekjes, die een goed denkbeeld gaven van zoo'n oase. Over de bevloeiïngswyze dezer streek, die van dadelcultuur leeft, vertelde de hoogleeraar uitvoerig. De Fransche regeering heeft een uitgebreid kanali- satienet aangelegd op het riviertje Oued Biskra, waardoor de dadel- >almen het noodige water krygen. Jitvoerig stond de hoogleeraar stil by de bestuiving der dadelpalmen, di® langs otngealachteiyken weg plaats vind», daar men anders te veel manneiyke, dus onvruchtbare boomen zou krygen. Ofschoon het buitenge meen warm is in de woestijn, is dez® warmte voor de dadels, zooals wij die in ons land kennen, nog niet voldoende. De Algerynsche dadels zyn dus niet voor uitvoer geschikt. Door dat de temperatuur er buitengemeen droog is, is de groote warmte verre van onaangenaam zooals in ons land met zyri vochtige temperatuur. Men kan daar zonder hinder urenlang in de zon loopen en botaniseer en. Een fraaie photo van ®en inlandsoh dorp met zijn typische huizen gaf eenig denkbeeld van de levenswyze aldaar. Ook de inrichting van de karavaan, waar bjj de reizigers gebruik maakten van muildieren, kregen we te zien. Weldra waren we uit de oase van Biskra en in de eigenlijke woestyn gekomen. Hiervan had prof. Stomps een groote interessante col lectie opnamen meegebracht, hoofd- aakelyk van planten. De plantengroei daar karakteristiek, ®n evenals we indertyd zagen hoe de diepzee- visschen zich in hun organism® hekben aangepast aan de eigenaardig® omstandigheden waaronder ze leven moeten, evenzoo zagen we dit by de planten ook. Sommige bedekten zich met woestynzand om daardoor de verdamping van hun vochtdeelen tegen te gaan; ander® hadden een dikke waslaag op hun bladeren, die alle verdamping tegenhield. len eigenaardigheid is, dat by een kleine verandering van terrein - byvoer- beeld by eene rijzing of daling va» den grond de geheele plantengroei onmiddellijk verandert. In ons land is dat lang zoo erg niet, men vindt hier W6l eens heideplantjes op een streek anderen grond, maar in de Sahara is deze verandering karak teristiek. Sommige planten hebbe» lange wortels om het vocht uit de lager liggende aardlagen te halen; andere weten ziek weer op andere manier te helpen, maar elke plant past zieh aan de omstandigheden aan. Interessant was de tocht door het Chod Melris. Op de kaart aangegeven als een meer, bleek het te zyn de uitgedroogde met een dikke laag zout bedekte bedem daarvan. Op een bepaalde plaats was die door te trekken. Hier zagen de reizigers ook het merkwaardige versehyasel der fata mergana ef luchtspiegeling. Als men door het Chod (meer) heen is, komt men in het Soufeen gebied van mul duinzand dat veel lijkt op onze eigen duinen. Doordat ze eehter niet beplant zyn, verstuiven ze en zoo komt het, dat een plaats als 11 Oued by voorbeeld, die zuideiyker ligt, bloot staat aan zandbestuivingen. Daaraan is niets te doende bewoaer, wie»s huis aldus bsdolve» wordt, verlaat het eenvoadig en bouwt zish aan de andere zyde der stad een ander huis. Van El Oued had de spr. een paar kiekjes meegebracht; de bouwwyze van deze Arabische stad is eigenaardig omdat men als materiaal niet anders beschikbaar heeft dan wat de woestijn oplevert* We kregen nog mooie photo's van de zandzee in het Souf, van een merkwaardige artesiscke put in Tolga, en nog veel meer, te veel om zelfs maar by benadering op te sommen. Aan het slot bedankte de heer van Couwelaar en wekte de aan wezigen op donateur of lid te worden. DeA.B.O. heeft voor den komenden winter groote plannen, maar daarvoor is geld neodig. En men kan de vereeniging steunen deor als donateur toe te treden. Mogen wy dit verzoek te dezer plaatse even overbrengen Bamsente-Arbeldsbeur». Verslag over de maand Maart 1919. Van werkgevers kwamen de volgen- de aanvragen in om werkkrachten 1 agenten van politie, 1 conciërge, 3 dienstboden, 2 dienstmeisjes ben. 18 jaar, 1 huishoudster, 1 kantoor bediende, 3 vrouweiyke kantoorbe dienden, 1 kleermaker, 1 kleermakers- jongen ben. 18 jaar, 1 karjongen ben. 18 jaar, 1 kindermeisje befi. 18 Jaar, 1 loopknecht, I loopjongens ben. 18 jaar, 14 losse werklieden, 1 meter- opnemer, 1 machinist, 1 machinist stoker, 10 metaaldraaiers, 10 machine bankwerkers, 1 marktkneebt, 1 nacht waker, 1 reiziger, 1 rij wielherstellers- leerling ben. 18 jaar, 1 stucadoor, 16 schilders, 6 scheepstimmerlieden, 19 timmerlieden, 1 timmermansjon gen ben. 18 jaar, 1 tuinmansjongen ben. 18 jaar, 1 voerman, 1 winkel juffrouw ben. 18 jaar, 7 werksters, Totaal 132 personen. Aanbiedingen kwamen in van: 19 aardappelschilsters, 21 agenten van politie, 1 agent levensverzeke ring, 10 bankwerkers, 1 bankwerbers- IngeieiMlen mededeeling. dienstmeisjes ben. 18 jaar, lelectri- cien, 4 grondwerkers, 2 gasfitters, gemeente-werkman, 1 groenten- schoonmaakster, 1 huishoudster, 3 incasseerders, B kantoorbedienden, kantoorbedienden ben. 18 jaar, 3 vrouweiyke kantoorbedienden, 2 vrou weiyke kantoorbedienden, ben. 18 jaar, 1 kok, 1 kleermakersjongen ben. 18 jaar. 1 karjongen ben. 18 jaar, 1 kindermeisje ben. 18 jaar, 1 lood- en zinkwerker, 1 loodgieter, 1 loop knecht, 2 loopjongens ben. 18 jaar, 62 losBe werklieden, 2 losse werk lieden ben. 18 jaar, 1 motorschipper, magazynknecht, 16 meteropnemers, matrozen, 6 machinisten, 5 metaal- draaiers, 1 machinist stoker, 1 mon teur, 4 machinebankwerkers, 1 machi nist-bankwerker, 2 marktknechts, 1 nachtwacht, 1 opzichter-bouwkun dige, 1 reiziger, 1 rijwielherstellers- leerling beneden 18 jaar, 1 steen drukker, 1 schrijver, 14 schilders, scheepstimmerlieden, 5 stoters, smidsleerling beneden 18 jaar, timmerlieden, 1 timmermansjon- jen ben. 18 jaar, 1 tuinmansjongen jen. 18 jaar, 1 voerman, 1 winkel juffrouw ben. 19 Jaar, 2 winkelbe dienden, 9 werksters, 1 zakken- naaier. Totaal 270 personen: Geplaatst werden 1 conciërge, 2 dienstmeisjes ben. 18 jaar, 1 kantoorbediende, 8 vrou weiyke kantoorbedienden, 1 kleer- makerajongen beneden 18 jaar, 1 karreojongen ben. 18 jaar, 1 kinder meisje be». 19 jaar, 1 loopknecht, 2 loopjongens ben. 18 jaar, 22 losse werklieden, 1 machinist, l maehinist- stoker, 1 nachtwaker, 1 reiziger, 1 rfiwielberstellersleerling ben. 18 jaar, 12 schilders, 8 scheepstimmerlieden, 19 timmerlieden, 1 timmermansjon gen ben. 19 jaar, 1 tuinmansjongen ben. 19 jaar, 1 voerman, 1 winkel- Juffrouw ben. 19 jaar, 6 werksters. Totaal 94 personen. Da Nuftsspasrbank. Aan het verslag over het jaar 1918 van de Spaarbank, opgericht door de Maatschappy tot Mut van 't Algemeen, ontleenen wy het volgende: Aantal Inlagen in 1918. 1096 uitbetalingen 671 nieuw toegetreden in leggers 90 spaarbankboekjes in omloop met een te goed van f 1.—8 1 tot benedenf 10 60 19 100 185 100 1000 190 190# en hooger76 619 Inleggersrekening. Te goed der Inleggers op 't einde van 1917 f 286.54 Bedrag der inlagen ge durende 1919. 198.02 Totaal bedrag van de inleggers toegekende reate 9.421.62 f 492.987.71* Bedrag der uitbetalin gen gedareade 1919 f 199.236.73 Te goed der inleggers aan 't eiade van 1913 294.710,98* f 492.987.71* Balaaarekening. Te goed der inleggers aan 't elade van 1918 f 294.7 Bedrag van 't reserve fonds van 1918 86.6< Staatasehaid, ten laste van Nederland Staatssebald, ten laste van andere landen. Schuldbrteven(ten laste van Ned. gemeenten Effecten ran anderen aard (btnnenlaadsche). Effecten van anderen aard (bnltenlandsche) Effecten van anderen aard (binnenlandsche)^ Totaal der effecten Onroer. eigendommen Hypotheken Voorsehefcten op pen sioenen Te goed lokaalhuur Voorschotten tegea on derpand Gelden ln kas (incl. verschenen coupons) 5.287.50 f 172.692.25 3.600.- 106.625.- 616.18 110.- Aan voorschotten op pensioenen werd uitbetaald f 79.832,80. Lezisg van Prof. Stomps. Als laatste A.G.O.lezing waa voor Dinsdagavond aangekondigd; eene voordracht van prof. Stomps over eene reis met eenige studenten door de Sahara gemaakt. Prof. Stomps is botanicus en .als zoodanig was zyne reis eene studiereis teneinde de woestynflora te bestudeeren. Van die reis gaf de hoogleeraar aan de hand van een groote en buitengemeen fraaie serie lichtbeelden een interessante beschrijving. Men denkt algemeen, spr. zelf verkeerde I leerling ben. 18 jaar, 1 bakker, 7 ook in die meening, dat zoo'n woestyn I conciërges, 5 controleurs, 2 chauf- •ea groote zandvlakte is, waar totaal I feurs, 1 colporteur, 1 dienstbode, 2 Hl hODRMtllilllD. Wla ene neg niat kant, aama eene proef mat da Vertegenwoordiger

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1