De Misdaad van de Avenue de l'Opera 48. CINEMA RALACE PAASCH-PROGRAMMA! KAPITAAL EN ARBEID. Wie is Pierre La Rue Paaschbrood n Herman Nypels ILosscherj WITTE BIOSCOOP Moderne Colbert-Costumes Het Paasch-Programma der TA VEN U-BIOSCOOP EERSTEHELDEISCKE8I0SC00P J DE VEIBBOKEK BETOOIEIIHfi. Zaterdag 19 April: jWie is Pierre La Rue? m Ambachtsschool voor Helder en Omstreken. MODEMAGAZIJN van S.Herschel, Koningstr.23 HELDER Gemaakt of naar Maat IN ALLE PRIJZEN is enorm. Voor deze feestweek hebben wij een bijzonder programma samengesteld, met HENNY PORTEN in een harer schitterendste filmwerken. flink WINKELHUIS, Houtskoolbriquetten. bU P. FABER, Drie groots Kinriervoorstallingeo TIVOLI' L Muzikale Soiréejj Knjioen vin Nidirland, Polane, TIVOLI" CENTRALE KEUKEN, en Distributielokalen ^illllllllllllllllllllllllllllllllj IH. SPRUITÜ w 1* Paaschdag V, GESLOTEN. 2» Paascchdag GEOPEND tot 12 uor v m. VAN DER LEE's Wijnhandel, Spoorstr. 106. f N.V. Stoombootdienst van Gebrs. Zur Miihlen. een groote partij nituw en gebruikt Timmerhout Koekkruiden A. J. DE VRIES, KRDMHOUTMQTORENFABRIEK lm lllll» II tot milt «1(2411111, Sociaal tendenz-drama in vijf acten. fff KAPITAAL EN ARBEID Vut HUI» II tel hi wt BIMIEIMG14 APRIL, B Wie is de Man met de roode oogen? li Vereeniging Algemeene Vergadering f 1.00 en f 1.50 p. stuk. A. M. WITSENBURG, jH. SPRUIT A. NOTTELMAN DAMES I een 600 Meter mooie VITRAGES, Rijwfelmagazijn J. MOGIJ, Kanaalweg 35. lO procent korting, Vitrages e» Allovenets. L. COLTOF, Voor de a.s. Paasehdagen I ZIE ONZE ÉTALAGES Mysterieus-drama van PIERRE DECOURCELLE, den schrijver van „De twee Straaf|ongens". Een drama zoo ontroerend en sohoon van Inhoud als U In lang niet zag. Een prima werk van het huls PATHÉ FRÊRF.S. De twee grootste Kino-Komleken extra aettnaa d - HIJ en RIQADIN. Ie en 2e Paaschdag 2 Voorstellingen: om Half 6 en 8 uur, lederen werkdag 1 Voorstelling: van halt S-IO uur aaser' ZIE DEZE WEEK ONZE RECLAME EN DE FILMS. DE DIRECTIE. ZAAGSEL te koop, op jaarcontract, wekelijks te leveren 6 -7000 KG. Adres: Bureau van dit blad. HUIZEN te koop JANZENSTRAAT, no. 41 an no. II. ORANJESTRAAT, no. 35, do. 37, nt. 38 an no I. Te bevragenKanaalweg 56. Te koop 3 TAFELS, 1 groen pluche CANAPÉ, 1 THEETAFEL, 1 BLOEMEN TAFELTJE, groot, aaspijkerd VLOER KLEED. I PIANOKRUKJE, 1 KLAP8T0EL, I pare Ijzarsn LEDIKANT. Des namid dags te bezichtigen van 4-tot 8 uur. Adres: Langestraat 58. TE KOOP. E.n lo.g staand WOONHUIS, aan de Cornells Ditostraat. Adres: GEBR. v. PELT. Keizerstraat 94. Tekoop 1 BURGERHUIS, moeie stand (omtrek Marinewerf) 1 net BURGERHUISJE Dijkweg, beiden zijn direct te aanvaarden. Adres: Binnenhaven 78. Te koop aangeboden, voor 1100.— aan zoo goed als niauwa NEERENFIETS, slechts 9 weken bereden. Adres: P. Hendriklaan 17. TE KOOP a. d. Kanaalwag, tuasohsn d« Bruggen. Voor alle doelslndsn geschikt. Irieven, No. 628, Bureau r. d. blad. Houlikoolbriq uitten wkiljgbair, Hartestraat 16. op Zaterdag 26 April, In „Tlvoll", te geven door den Heer Prof. MULLENS, Illusionist, met lijn oud-Hallandscb Pippin- al Miriinittin-tiiitir. Zie verder edverteetle ven e.e. Denderdeg. 99 H vsn DIN HAAG, aooordionlst, met medewerking vin 2 xylophen, klokkaspil, sliowark. d Afwisselend Bal jj niet het volledig f" Tlvoll-Orkwstl Entrée 10 osnt. Verplicht programma IC „nt. MENU voor de volgondo weekt Dinsdag 22 April: Brosatttoep. Woensdag 23 April i U'tB. Dondsrdag 24 April: Saroolskool. Vrijdag 26 April: Bruine Booneneoep. Zaterdag 26 April i Hutspot. Wijziging voorbehouden. Da Burgemeester van Hsld.r brengt ter kennis, dat de ondervolgende maximum-kleinhandelprh'zen voor BEVROREN RUNDVLEESC1 zijn vast gesteld Haas Biefstuk RIB. Rollade Lappen Behakt Soepvleeach f 1.60 per pond i. 1-60 1.60 150 1.40 1.40 1.40 De Burgemeester voornoemd. W. HOUWING. Helder, 16 April 1919. De Burgemeester van Halder brengt ter kennis, dat na 1 MEI a.s. alleen de Normaal Margarine blijft ge rantsoeneerd. Alleen tegen inlevering van het lichaam der afgeloopen Normaal Margarinekaart worden op daarop nader bekend te stellen dagen nieuwe kaarten verstrekt, zoodat houders dier kaarten de lichamen daarvan lenen te bedaren. Helder, 16 April 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. De Dlreeteur van het Levensmiddelen- bedrijf te HELDER maakt bekend, dat de uitreiking van de broodkaarten voor het 04e tot en met het 96a tijdvak zal plaats vinden als volgt: IIDIISIIC 221PRIL loer de littm AlilO: |BII 23 APRIL lier fi lillii: E tol I; ip DONDERDAG 21 APRIL itir h litlui L tot R: ip HUIDIG 2SIPIIL nu Ui lilliti Stolt; •I ZATERDAG 2S APRIL icor fc lattin W tct Z. De uitreiking vindt plaats aan de Bureaux van Politie Zuidstraat en Molenplein en aan het Bureau van het Lcvensmiddelenbedrljf Karkgracht. Men wordt dringend verzocht de kaarten op de aangegeven dagen te doen afhalen, teneinde o n n o o d i g wachten te veorkomen. De bewoners van KOEGRAS kunnen hun kaarten op de aangege ven dagen bekomen bij den Agent van Politie te Julianadorp. Be broodkaarten worden uitsluitend uitgereikt ep vertoon van het vol- ladlg Ingevulde en getoekando gezlns- bonboskja, en tegen afgifte van Bon Ns. 249. Losse bons worden niet geaccepteerd, lij het entbreken der bon kunnen geen broodkaaiton worden afgegeven. Het verdient due aanbeveling, zjjn bonboekje In geen enkel geval aan onbekenden af te geven Onmiddellijk bij dn In nntvnngst nnmn dnr kaarten dient man zich te overtuigen van het juiste aantel en van de juiste soorten. Oproolames welkt later worden Ingebracht kan geen acht werden geslagen. Der halve zullen aan kinderen be neden twaalf jaar geen kaarten worden afgegeven. Verandering in de verdeeling der broodkaarten kunxan steeds wor den opgegeven gedurende den geldig heidsduur van het eerste tijdvak van iedere periode (d.i. due nu van 14 tot 98 April). Zjj treden dan bij de eerstvolgende uitreiking in war- king. Schriftelijke opgaven van ver andering kunnen niet worden aan genomen. Broodkaarten kunnen niet worden Ingeruild. De broodkaartjes voor de kindaren, beneden het jaar, kunnen alleen worden afgehaald aan het Bureau van het Levensmiddelen bedrijf Kerkgracht,op vertoon van de Levensmiddelen kaart van het kind, waarvoor men de kaarten verlangt, tegen inname van bon Ne. 4 van de desbetreffende kaart, leider, 17 April 1B19. De Directeur voernoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Kousen - Corsetlen Allesnverkoop van iaimbocks Qlact Handschoenan Blouses Rokken Dames-Confeotle MOLENGRACHT 30 KEIZERSTRAAT 58 nl 11IIII111IIIIIIIII1111II11111111 fr Van NieuwediepVan Amsterdam MnUqmiJ 10.30 u.' Wsiiii.miiiiB 7.45 Vrqfagmirgin 7.45 Zaliidi|iu|in 74S Dlmdagmorgin 9.30 u. Woint.«i|in 9.30,. Viqiliioitiian 9.31 ZtlirdiiRDigin 1.31 Marktdienst op Purmerend; na lossing naar Amsterdam. RETOUR Nieuwediep—Amsterdam Isti kajuit 12.10, 2de kajuit 12.00. ENKELE REIS Iste kijuit 12.00, 2du kijuit 11.50. Kinderen beneden 10 jaren half geld, beneden 3 jaren vrij. IE DIRECTIE. Kt*, Vóór de verknoping ven W |3 APRIL 1919 In „TIVOLI" zal aldaar varkecht warden: planken, leggers, platen, delen, latten, deuren, kozijnen, kippegaas, enz., enz. Dsurw. W. BIERSTEKER. voor uw gebak. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63. Tel. 27). Kruidenwijn f 110 KarsenwIJn. Rond'en witte Bessenwijn. Appel- en Meiwijn san af f 1.20 por fl BrandawIJn, Janevar enz. Talef. 192. Spoorstraat FIRMA 0. GOEDKOOP Jr, AMSTERDAM verklaart hiermede, dat de Heer UI.SPOEL, Jcktur-HuuldgraclitTl te Helder, door haar is aangesteld als dopAthoudar voor Helder, Texel en Wierlngen, geeft tevens inlichtingen voor aankoop van boven genoemde motoren. dus 7 dagen: De enorm sensstloneele Attractiefilm i Mb, Een beeld van enorme realiteit. 1^^^ Een werk uit het leven gegrepen: Van begin tot het einde een ongekends spanning; Laat ons da ontwikkeling der manschheld doorleven. In kracht van handeling, in realiteit van uitbeelding, in perfectie van photegraphie, in toepassing der nieuwste 1 techniek, biedt deze film HET HOOGSTE, dat zelfs op de Amerlkaanaeha Filmmarkt werd gebracht I schildert de öntwikkeling van den Arbeid en de verhouding tot het Kapitaal van den vroegsten tijd tot heden, waarna i de onovertroffen film in een spannend, boeiend drama zich afspeelt bij den bouw van de groote Wybum- 1 brug, een wonder van techniek, dat millloenen aan kapitaal, en duizenden arbeiders eisebt, om te ein- i digen in de Veuoeninp vin iupilul un Hihuii, km RechUiardiihiid. ONDANKS DE ENORME KOSTEN GEEN VEIKOINING VAN PRIJS. 2QE SERIE In 4 aoton. PROGRAMMA: 1. Wwrwldnleuws. 2. Natuuropname. 4*jHet geheim van dan slapaadan daad. 8'( (OE VERBROKEN BErOOVERIN*) (r op Woensdag 23 April 1919, des avends 8 uur, in de School. PUNTEN YAN BEHANDELING 1. Notulen. 2. Jaarverslag over 1918. 3. Rekening en Verantwoording over 1918 van den Penningmeester. 4. Rapport van de Commissie tot nazien der rekening en verantwoording. 5. Begrooting voor 1920. 8. Mededeelingen. De Secretaris, C. H. v. d. VET. met rozijnen gebakken, overheerlijk van smaak, HyglBnische Luxe-Broodbakker» Hoofdgracht 38. Balaafd dealen wij onze - clientèle mede, dat onze jj jj zeik MOLENGRICHT 39; VRIJDAG 18 APRIL den geheelen dag BESLOTEN jj j zal zijn. Onze zaak KEIZERSTRAAT 68 la dan geheelen dag BEOPEND. s; j Ons steeds aanbevelend, Hiermede maken wij onze geachte Clientèle bekend, dat ep MAAN DAG 21 APRIL (2" Paaschdag) geen brood gebakken zal worden. OE BAKKERSPATROONS. Sohoenmaker KEIZERSTRAAT 46 BELEEFD AANBEVELEND STOOFPEREN. Miooie zoete en zuurs HANDAPPELEN ook STOOFAPPELEN zoets en zure, vanaf 35 eant per pond, bij BOELSUMS, Spuistraat, nabij de Spoorstraat. Dankt om Uwe Portemonnale en neemt voor U een Hoed koo pt, eerst een kijkje In het Is nog voorradig die tegen SPOTPRIJS verkooht worden. Ontvangen een groote partij Engelsohe Banden en de volgende merken van eerste klas Rijwielen: Raglan, Padvinder. Tlmber Tonw, Amstel, Prinses Juliana, enz., enz. Aanbevelend, J MOOIJ. IQ procenl Utorting- Donderdag, Vrijdag en Zaterdag geven wij als einde onzer reolameweek op de reeds zoo laag gestelde prijzen onzer In de Bijenkorf, elleen Spoerstrsst 75-77 PT ZIET DE ETALAOES Ruim voorzien van extra M|no kwaliteit versch PBBPtleVlOeSCh, Prijzen als voorheen. KROONSTRAAT 3. CHR. GOES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3