illi nsgalijka inchtn, sul haiwaitariilin. f. E.i. HAABEH, Spuistraat 8. Ho. 6080 DONDERDAQ 24 APRIL 1819 47* JAAR9ANQ üllgevar: O. DB BOER Jr.. H»lder. Oplaag 7000 ax. BUITENLAND. DE VREDESCONFERENTIE. De linker-oever van den Rijn. Onder de nog niet uitgemaakte ofluaesjljies, zegt de correspondent - van de „Daily News" te Par$fcj blijft voortdurend het vraagstuk van den linkeroever van den Rijn! -De Fransche, eischen zijn op dïÉ wpunt zeer verschillend. BovenaOu staat die van maarschalk Foch, óAê een defensieve bezetting verlangt! Deze oplossing, verdient geen ern4 stige overweging. Ook de Fran-» schen zelf geven toe, dat er mei) de minste kans bestaat, dat deze' eisch zal worden aangenomen! Daarna is de hoop gericht io. oji een militaire bezetting voor vijf-» tien jaar, waaraan Engeland erf Amerika zouden deelnemen; 2oJ een dergelijke bezetting dood Frankrijk en België alleen; 3o. uit-! sluitend waarborgen van Amerika? en Engeland, dat iedere aanval van! Duitschland op Frankrijk zal worJ den beschouwd als een aanval op! de Angelsaksische naties. Deze laatste mogelijkheid is het meest een ernstige overweging waard. Wanneer het een militair vel' bond tusschen de drie geallieerde machten betoekent wat de Pa-1 rijsche bladen voortdurend eischen en telkens als oen voldongen feif voorstellen kan het zonder ver dere overweging ter zijde worden! gesteld. Want wat ook Engeland^ opinie over het voorstel is, vast) staat, dat Wilson dit nooit van hei) Congres zou kunnen verkrijgen' zelfs als hij het wilde beproeven) De correspondent betoogt, dat de) Volkerenbond ifi de eerste plaats1 waarborgen moet geven voor de) integriteit van elk land, maar hij! meent, dat de vertegenwoordigers? van Engeland en Amerika bereid» zijn, om tot het in werking treden) van de macht van den VolkerenJ bond eenige formeélë of infor-j meele waarborgen te geven. i De vervolging van den ex-keizer -Uit Londen wordt gemeld, dat,' aangezien België de functie van' internationaal vervolger van den ex-keizer en anderen, die voor-den oorlog verantwoordelijk zijn, heeft? geweigerd, zullen de geassocieerde* regeeringen die taak op ziehj nemen. Japan ontevreden? Behalve Italië, zegt de Parijsche correspondent; van de „Daily Tele-j graph", is er nog een o'ntevredén bondgenoot. De Japansche regeering is n.1. zeer onvoldaan over de oplossing, die men heeft gevonden voor del quaestie van Kiau-tsjau, min ofi meer in overeenstemming met. det beginselen, van den volkerenbond.* De geallieerden kunnen de eens gezindheid te Versailles niet hand-t haven,!;Wanpeer zij- niet yolkomeni in harmonie zijn met Tokio ent Rome. De Adriatische quaestie. De Adriatische quaestie staat' nog op hetzelfde punt. De jongste! besprekingen tusschen de-leider® schijnen haar niet nader tot eenj oplossing gebracht te hebben. De „Epho de Paris":scbrflftydat de toestand vrij gespannen is, om dat er geen aanwijzingen zfjn van een verzoening, .doch ipen kan nietH toestaan, dat op het oogenblik, dat' Duitschland zijn bekende houding* aanneemt, ernstige moeilfjkhederf tusschen de geallieerden i'ijzpn. DUITSCHLAND. De staking ip het Ruhrgebied. Dinsdagmorgen was de stand! van de mijnwerkersstaking tegen over het laatst van de vorige week weinig veranderd.Het aantal stakers is nog altijd, ongeveer hon derdduizend en er is nog weinig neiging tot algemeene hervatting van het werk. De .moeilijkheden! nemen voor de ijzerfabrieken eni andere bedrijven tengevolge van] kolengebrek voortdurend toe. Ooki in het spoorwegverkeer zijn ver-I dere beperkingen aanstaande. De toestand in Miinchen. De „YossischeZeitung!' deelt mede: Door het gebrek aan steen kolen ligt sedert 20 April het ge- heele spoorwegverkeer in München stil. De laatste treinen, die van München vertrokken, werden door de reizigers bestormd. Het toene mende gebrek aan levensmiddelen deed bij de communisten het plan ontstaan, thans alleen aan de ar beidersgezinnen levensmiddelen te geven en de niet tot het proleta riaat behoorende bevolking naar Noord-Beieren te zenden. Wan neer dit plan ten uitvoer gebracht zal wordén, is nog niet bekend. De algemeene staking schijnt langzamerhand af te brokkelen. De electrisohe tram rijdt weer, op bevel van de bedrijfsraden. -De schouwburgen mogen weer spelen, en de meeste winkels zijn weer open. De prijzen der levensmidde len hebben een ongekende .-hoogte bereikt. Een portie eten, die eeri week, geleden nog 6 Mark kosttej kost nu 13 Mark. De militaire voorbereidingen van de roode armee worden voort gezet. De .ongeoefende mannen krijgen les in het bedienen van de wapenen. De nachtrust in Mün chen wordt voortdurend verstoord door sehieterij en door alarm van het garnizoen. Dit alarm bestaat m het luiden van alle kerkklokken. Vele bewoners hechten geloof aan het gerucht, dat München door vliegers beschoten zal worden en icnrien zoodra het alarm begint naar helders van de huizen. Abonnementsprijs; In de «tad f 1.15, per post f 1.40. Buitenland f 2.40. - Losse ex. 3 oent. De communistische regeerinj oefent het ergste geweld uit. Zi; heeft begrepen, dat het een strijc op leven en dood moet worded met de meerderheid van de bevol-f king en met het ministerie-Hoff-} mann. Het zou een dwaling zijn te ge] looven, dat de honger spoedig da toestanden in München veranderen! zal. Het eenige gevolg zou het uit-s breken van een bolsjewistisch ter-i rorisme zijn. De plunderingen iii München worden steeds talrijken en de Spartacistische regeering zal er niet voor terugschrikken het bezit van Münchener burgers te vernielen, eer zij zich overgeeft. Voor haar soldaten heeft zij vol doende levensmiddelen en de on dergang van de overige bevolking, die volkomen ongewapend is eii bang voor de revolutionaire recht-! bank, laat haar tamelijk onver schillig. Steenkolen worden nu nog alleen aan de arbeidersgezinnen gegeven. Melk is in München sedert 14 April niet meer te krij gen. De bevolking is apatisch en wanhopig. HONGARIJE. Van verschillende - zijden wordt! Hongarije thans aangevallen. Jiï het Oosten zijn het de Roemeniërs die steeds dieper het land intrek-, ken. De Tsjechische troepen zijn ge mobiliseerd en zouden volgens een bericht uit Weenen van af de Hon- gaarsche demarcatielijn het offen-' sief hebben genomen en reeds voor Waitzen, op één uur afstands van Boedapest, staan. Belu Kun heeft over den mili tairen toestand van Hongarije het volgende gezegd: Het schijnt, dat de eerste aan val der Roemenen gelukt is. Szat-; mar-Nemeti is gevallen. Het Roe- meensche leger staat onmiddellijk' voor de poorten van Groot-War- 'dein en zal spoedig die stad bin nen trekken. Een gedeelte van onze troepen heeft, dapper gevochten, terwijl de overige soldaten hun posities ver lieten en de militaire formaties uit-; .een gingen. Even slecht is de militaire toe-, stand te Bekes-Csaba. Ook daar i» .een gedeelte der troepen uiteenge-: Joopen. De overige houden even- jjjvel. stand. De Roemenen vallen overal mei} «pen groote overmacht en met .betere wapens, aan. Aan het overige front is het .offensief nog niet begonnen. Het Tsjechische front is nog niet in beweging gekomen en het ziiide- ijke evenmin. Maar dat kan reedq norgen geschieden. Niemand be hoeft te wanhopen, maar op het .pogenblik is onze toestand zeer slecht. Wij hebben een ellendige- uitrusting en kunnen deze in kor ten tijd niet verbeteren. Wij zijn niet in staat een groote militaire» actie te beginnen. Het oogenblik is zeer ernstig en op buitenland- sche hulp kunnen wij niet rekenen.. Wij moeten op onze eigen krach ten vertrouwen. Na deze rede werd besloten, dat: de helft der arbeiders en de heele.; burgerij naar het front zoudqn( JSaan. BELGIE. Vlootplannen. De Belgische regeering heeft een commissie benoemd om de mo-j gelijkheid en wenschelijkheid te onderzoeken van de vorming van» pen oorlogsvloot, in verband mét, de verdediging van Antwerpen, de- Belgische kust, de Congo, vlagver toon,, enz. „De Schelde" van Antwerpen irot-esteert krachtig tegen derge- ijk overdreven militarisme". Het ilad aarzelt niet „het een schande1 _e noemen aan een oorlogsvloot te denken, op het oogenblik, dat heel ■fiet land nog bloedt i uit de wondeh, Jdoor den:krijg geslagen en dat alle' -vereende' krachten niet in staat zijn die wonden maar eenigszms te heelen, Trouwens, twijfelt mén daar van hoogerhand reeds aan de iieginselen van de uitwerking van den Volkenbond? Terwijl andere mogendheden haar bewapening zooveel mogelijk inkrimpen, zon den wij droomen van een nieuwe vloot?" Het blad waagt, wat een paar kruisers en eenige torpedobooten wel zouden te beteekenen hebben vergeleken bij de verpletterende zeemacht, die België's naburen in weinig tijds in de Noordzee kun nen samentrekken? Revolutie in Turkije? Blijkens een bericht uit Moskou is te Odessa .de tijding ontvangep dat de wilajets van Klein-Azië zich in een sowjet-rèpubliek hebbéq veranderd en dat in Konstantinó- pel een revolutionair comité, ge steund door de troepen, de lakeiip uitdeelt. -Voedsel voor Europa. De Amerikaansche Shipping Board maakt bekend, dat er 151 schepen, te zamen metend 950.000 ton, op-het oogenblik voedingsarti kelen naar Europa overbrengen. Dat is een vermeerdering van 160.000 ton sedert den In Maart. LUCHTVAART. Jules Védrlnes. t Omtrent het ongeluk, dat Védri- nes het leven kostte, seint onzq Parijsche correspondent de -vol gende bijzonderheden: Toeschouwers zagen een groot toestel zeer laag vliegen; de avia7 teur zocht blijkbaar een plek om te landen. Öp een gegeven oogen blik hield de schroef op te draaien; het toestel verwarde met de vleu gels. in een wijngaard en sloeg; toen geheel over den kop. Védrines en zijn mecanicien wa ren overdekt met wonden, hun ledematen waren gebroken, zij waren onmiddellijk dood. Tusschen de overblijfselen van liet toestel vond men de post, die de vliegers naar Rome wilden brengen, be nevens een bouquet, bestemd voor de koningin van Italië. Egypte. - De toestand in Egypte schijnt uH het oogenblik rustig te zijn. De correspondent van de „Times" te: Caïro seint, .dat in de provincies het machtsvertoon en de straffen een goede uitwerking hebben ge had op de dreigende wanorde. Ir ¥£le deelen van Egypte is het wer] hervat en is de toestandi bijna nox maal... Deze verbetering besta? echter alleen aan dé oppervlak)* Het volk is tot onderwerping ge dwongen, maar als de troepen werden teruggetrokken zouden er waarschijnlijk dadelijk weer orde verstoringen op groote schaal plaats hebben. De sleutel van de geheele situatie is Caïro, het voori naamste centrum van agitatie, dat nog steeds de opruiing bewerkt, die nog even actief door het ge heele land plaats heeft. Alleen een verbetering van dèn toestand in de hoofdstad kan tot een blijvende verbetering daarbuiten leiden. Korte berichten. Wilson zal niet voor het einde van Mei naar Amerika vertrekken. De invoer van levensmiddeleii naar Duitschland zal voortaan ge schieden door bemiddeling van den vrijen handel. In de Krim brengen de Fran schen den bolsjewiki een nederlaag toe. - De leden der--Britsche. Socia listische Partij zullen stemmer* over de vraag, of de partij zich zal aansluiten bij de „Derde Interna tionale" te Moskou. - De Tsjecho-Slowakische troe pen trekken uit het N.W. tegei: Hongarfje op. De Berlijnsche bankbeambten' hervatten het werk. - De volgende week zal te Brooklyn het grootste slagschip ter wereld, de superdreadnoughf „Tennessee" van stapel loopen. Heij zusterschip „California" zal bin nenkort eveneens te water gelaten worden. De schepen meten 32.300 ton, de bemanning bedraagt 1119 koppen. BINNENLAND. Nederland en België. De „Times" meldt, dat te Parijs een beslissing genomen is in de intrekking van een aantal verdra gen, die in 1839 gemaakt zijn en de Belgische en Nederlandsche quaes- ties regelen en dat Duitschland ge noopt zal worden iedere overeen komst te onderschrijven, die tus schen België, Nederland en de vijf Mogendheden zullen worden gemaakt. Deze overeenkomsten zullen zeer belangrijke punten be slissen, ook bijvoorbeeld de nieuwe, grensregeling aan den mond van, de Schelde. De Parijsche correspondent van het Hbl. meldt: De Brusselsche correspondent van de „Petit Parisien" publiceert het onderhoud, dat hij gehad heeft met een Hollandschen Limburger, die voorstander is van de annexa tie van zijn provincie door België. Deze witte raaf deelde mee, dat het petitionnement met handteekenin- gen niet weergeeft het juiste ge voelen van de Limburgsche bevol king; dat de Nederlandsche regee ring invloed geoefend heeft op deze handteekeningen en dat, als men een zuiver referendum wil houden, men moet beginnen met de Hollandsche ambtenaren te ver wijderen en het land gedurende twee jaren moet laten bestieren door het Verbond der, Naties. Dèn zou het resultaat twijfelachtiger zjjn. Het interessantste in dit inter view zijn niet deze verzekeringen, maar de volgende zinnen van den correspondent: „Ik heb hiér de economische eri historische rede nen uiteen gezet, die de Belgen opgeven om Limburg weer terug te krijgen, maar ik geloof niet-, dat ze voldoende zijn om deze aanspra ken bij den vrede, die in de Spie gelzaal zal worden geteekend, ge heel te wijzigen. Men moet toch niet een grenswijziging tot stand brengen overeenkomstig de belan gen van de overwinnaars, maar volgens de wenschen der bevol king. De Belgen weten dat ook en zij spannen zich in te bewijzen, dat de Limburgers wenschen terug te lceeren tot België. „Zoo is de quaestie goed gesteld en Nederland behoeft zich dan ook ongetwijfeld hoegenaamd niet on gerust te maken over het petition nement van de Limburgsche be volking." Overdracht van Duitsche schepen. In de „Times" protesteert iemand uit reederskringen tegen het plan van de overdracht van de „Johann Heinrich Burchard" en de „Wil- liam Osswald" van de Hamburg— Amerika-lijn aan een Hollandsche Ingezonden mededeellng. HERMANNYPELS, HELDER. DAMES-KLEEDERMAKERIJ. Mantelcostumes, Mantels, Rokken, uitsluitend naar maat. Chique coupe. Eegtlicht ttoff.n. Billijk In prlje. maatschappij. Hij herinnert aan de vroegere verklaring der regoering, dat de overdracht niet zou worden erkend. De overdracht zou z.j. een verraad zijn jegens de belangen der geallieerden. De door Amerika opgevorderde schepen. De definitieve overeenkomst met de Vereenigde Staten betreffende de teruggaaf van onze opgevor derde schepen is nog. steeds niet tot stand gekomen, aangezien de Amerikaansche gedelegeerde, met •wien de definitieve onderhandelin gen moeten plaats hebben, nog niet te Londen is aangekomen. Zoodra bericht van zijn komst zal zijn ontvangen, zullen de afge vaardigden der Nederlandsche Reedersvereeniging, de heeren Hudig en Gips, tot het afsluiten an de overeenkomst naar Londen •ertrekken. De teruggaaf van de Celebes en de Samarinda, alsmede van enkele andere schepen, welke hier te lande worden verwacht, staat bui ten deze overeenkomst. Het betreft hier schepen voor de Indische vaart, waaraan bij de betrokken reederijen dringend behoefte be staat, zoodat hieromtrent de be doelde reederijen een afzonderlijke regeling met Amerika hebben ge troffen. Spoorwegverkeer. Op vx-agen van den heer De Groot betreffende .uitbreiding van het spoorwegverkeer antwoordden de Ministers van Waterstaat en Oorlog: De kolenscbaarschte laat nog niet toe uitbreiding aan liet treinenverkeer in ons land te geven. Zoodra de kolenvoorziening dit wel toelaat, zullen tusschen Amsterdam en Rotterdam over Den Haag weder vroege en late sneltreinen worden-in gelegd. Voorts bestaat het plan dan da gelijks twee sneltreinen tusschen genoemde plaatsen over Gouda te doen loopen. Verhooging vrachttarieven? Naar de „N. Venl. Ct." verneemt, zullen de vrachten der Nederland sche spoorwegen binnenkort nog met 10 pet. worden verhoogd. De nieuwe tarieven, die in verband hiermede worden ingevoerd, zullen tegen vroeger een verhooging van pet. aanwijzen. Voor kolen zul len de vrachten lager zijn. Hier voor worden speciale tarieven in gevoerd. Aardappelenvervoer naar Duitschland. Naar de „Msb." verneemt, zullen eenige duizenden wagonladingen aardappelen, voornamelijk uit do Veenstreken, naar Duitschland worden uitgevoei'd. Per dag^ulleii voor dit vervoer vier extra treinen loopen, waarvan twee via Cranem burg en twee via Venlo. De eerste zendingen zijn bestemd voor het; bezette- gebied. Goedkoope wollen sokken en kousen. Iix het laatst van de vorige maand werden de gemeentebestu ren in de gelegenheid gesteld goedkoope wollen sokken en kou sen te bestellen bij de Rijks Klee- ding Voorziening. Bijna alle ge meenten hebben hieraan gevolg gegeven; zij bestelden in hot ge heel. ruim 2.000.000 paar, of meev dan tweemaal zooveel de beschik bare hoeveelheid is. Van een aantal gemeenten kwa men zelfs aanvragen binnen tot 10 paar per inwoner. Een toewij zing naai- evenredigheid van de be stelling kan daarom eerst geschie den, nadat de buitensporige aan vragen tot behoorlijke afmetingen zijn teruggebracht. De aanmaak is thans Zoover ge vorderd, dat eenige honderddui zenden paren gereed zijn, zpodat de "verzending beginnen kan. Eerst wordt de geheele voorraad sokken verzonden. Als maximum geldt hiervoor een aantal van ongeveer 100 paar sokken per 1000 inwoners. Het is nutteloos over bespoedi ging van de bovengenoemde zen dingen niet de Rijks Kleeding Dis tributie te correspondeeren, daal de verzending in dezelfde volgorde waarin de bestellingen zijn bin nengekomen, zal geschieden. Vliegtuigbouw In Holland. Naar wij vernemen heeft de Ne- derlandscli-Engelsche Technische Handel Maatschappij zich in een schrijven gewend tot den Minister van Binnenlandsche Zaken, Ooi'log, Marine, Koloniën en Waterstaat, waarin zij verklaart van plan te zijn een Nederlandsche fabriek voor vliegtuig- en motorenboinv op te richten, indien althans in zooverre op den steun der Regee- ring kan worden gerekend, dat de bestellingen voor Leger en Vloot tenminste gedeeltelijk bij haar zou den geschieden. Bovengenoemde maatschappij vertegenwoordigt het consortium Vickers House, zoodat voor even- tueelen vliegtuigbouw zou kunnen worden gebruik gemaakt van de ondervinding der Engelsche inge- nieui's en technici. Aan de Oostgrens. Men meldt van de Oostergrens: De gewoonte wint hier aan de grens al meer en meer veld, om over de grens 'handelsartikelen te koopen voor de ruimschoots hier aanwezige Markenbiljetten. Tal van grensbewoners koopen nu in Duitschland rijwielen zonder ban den, piano's, soms zelfs auto's, ten einde op deze wijze een goeden koers te krijgen voor het Duitsche bankpapier. Nu de koers zoo laag staat, dat de arbeiders met huu weekloon amper toe kunnen, is door enkele gemeenten besloten om in samenwerking met liet Kon. Nat. Steuncomité een toeslag te geven op het loon tot een maxi mum van ƒ-5 per week. Het grensverkeer met Duitsch land is zeer toegenomen. De trei nen zijn zeer druk bezet, al vormt de passeneontröle aan onze zijde een beletsel voor een toenemend internationaal verkeer. Deze con- tröle echter is geen overbodige luxe, als men weet, dat geregeld ongowenschte gasten, bij gebreke van een pas oi' voorzien van wapenen, naar Duitscliland wor den teruggezonden. Onophoudelijk trouwens worden bolsjewistische figuren aangetroffen, wier tegen woordigheid hier te lande minder gewensclit is. De visitatie naar ons land geschiedt nu dubbel, n.1. be halve door de douane-ambtenaren, ook door militaire marechaussees. Paaschcongres S. D. A. P. Op den derden congresdag Dinsdag werd behandeld het Gemeenteprogram. De gemeente lijke politiek stelt zich niet ten doel in de een of andere gemeente het socialisme te vestigen. De vesti ging van het socialisme kan slechts internationaal eix nationaal tot stand komen op den grondslag van gemeenschappelijk bezit van grond en productiemiddelen. De verwe zenlijking van deze voorwaarden ligt buiten het bereik van eenigen gemeenteraad. De soc.-dem. ge meentepolitiek stelt zich ten doel het orgaan der gemeente meer en beter dienstig te maken tot het inrichten en beheeren van allerlei instellingen ter voorziening in de behoeften der ingezetenen, waarhij gestreefd wordt naar lïet grootst mogelijke gerief voor de verbrui kers en rekening wordt gehouden met hun economische positie. Eeu zuiver socialistisch program is dus voor de gemeentelijke poli tiek niet op te stellen. Met eenige wijzigingen in ver schillende artikelen werd vervol gens het program vastgesteld. Ten opzichte van het bekleeden van wethouderszetels werd een resolutie aangenomen, waarin ge zegd werd, dat, waar geen sociaal- demokratisclie meerderheid is ver kregen, alleen dan tot belcleeden van het wethoudersambt moet wor den overgegaan, indien voldoende vaststaat, dat mede daardoor de verwezenlijking van belangrijke punten van ons gemeenteprogram wordt verzekerd; stelt vast, dat nergens een wethouderszetel zal worden aanvaard zonder dat voor af door de partijafdeeiing of fede ratie de wenschelijkheid der aan vaarding is uitgesproken. Naar het internationaal congres in Luzern (Aug.) werden vijf afge vaardigden aangewezen. Benoemd werden de heeren Troelstra, Vlie gen, van der Goes, Wibaut; her stemming moest plaats hebbexx tus schen de heeren Schaper en van Kol. Over de houding van dien laatste jegens den Belgischen koning en de Duitsche socialisten heerschte bij de afd. den Haag on tevredenheid. Tenslotte worden beide heeren benoemd, zoodat zes personen zullen worden afgevaar digd. Tenslotte werd een motie inzake de belastingpolitiek aangenomen, en nog eenige andere, waarna de- agenda was afgehandeld en het congres uiteenging. GEMENGD NIEUWS. Liefhebbers genoeg! Naar wij vernemen kunnen bin-| nenkort de benoemingen van heb personeel voor de Arbeids- en Ver-' zekeringsraden Ier uitvoering van' de wetten-Talma te gemoet worden' gezien. Het aantal sollicitanten, waaronder zeer vele officieren, be-! draagt 1200! Een vervalscbt bevolkingsregister. Volgens Het Volk zijn te Hoens- broelc (L.), op last van den officier van justitie, bevolkingsregister en kiezerslijsten dier gemeente in be slag genomen. Het moet n.1. gebleken zijn dat het bevolkingsregister der ge meente Hoensbroek op last van den wethouder V. (destijds loko- burgemeester dier gemeente) is vervalscht. Een beambte heeft tegenover den wachtmeester der marechaussees verklaard, dat hij op last van wethouder V. van ruim een vijftig personen het jaartal der vestiging in de gemeente had ver anderd van 1919 in 1917. Onvoorzichtigheid met schietwapens. Maandagmorgen echoot een land bouwer te Nisse bij het poetsen ven zijn geweer per ongeluk zijn vrouw dood. De man blijft met vijf jonge kinderen achter. Een kermis-quaestle. In het vorig jaar besloot de Raad van Krommenie tot afschaffing van de kei»mis. Reeds kort daarna kwam bij hem een adres in, voor zien van eenige honderden hand,- teckeningen, met het verzoek het besluit in te trekken. Hierop werd afwijzend beschikt. Gcd. Staten keurden intusschen het besluit goed. De voorstanders van de ker mis zaten evenwel niet stil en zoo kwam opnieuw een adres tot den Raad tot wederinvoering. De meer derheid van B. en* W. praeadvi- seerde hierop gunstig, de minder heid in het college bleek te zijn de voorzitter. Het prae-advies werd met zes tegen drie stemmen aan genomen en dus zou, zoo meende men althans, de kermis weder inr gevoerd worden. Deze week werfl de verpachting gehouden, die ruim J 3000 opbracht. De tegenstanders van de kermis echter, hadden eveneens handteekeningen verza meld, op een adres aan Ged. Staten om de weder-invoering niet goed te keuren. Donderdag j.1. diende de zaak in openbare zitting voor Ged. Staten en Zaterdag is telefo nisch bericht ontvangen, dat deze hun goedkeuring aan het Raads besluit tot wederinvoering onthou den, zoodat de kermis hier nu wel voor goed tot het verledene be hoort. Een moderne blauwbaard. De laatste naam, door Landru ingeschreven op de lijst van zijn „verloofden", is die van rnej. Mar- chadier. Het spoor van dit slacht offer is thans gevonden, met be hulp van het gevonden dossier. In de eerste dagen van Jan, 1919 leerde rnej. Marchadiei', oud 38 jaar, kamerverhuurster in de rue St. Jacques te Parijs, Landru ken nen, die zich toen George Dupont liet noemen. Mej. Marchadier was tegen half Jan. de huur opgezegd. Daar zij zeer krap zat, verkocht zij haar meubilair, en wist een be drag van 5000 frs. in handen te krijgen. Toen DupontLandru voor het eerst kennis met haar maakte, vroeg hij haar een kamer te huur. Bij die gelegenheid vertrouwde mej. Marchadier hem het geheim van haar bezwaren en moeilijk heden toe. Dupont was dadelijk allerhartelijkst voor haar en stelde haar voor de enkele meubelen, welke zij wilde houden, in zijn garage op te bergen en bij hem op zijn villa te Gambais te komen logeeren. Den volgenden dag kwam hij terug, bood haar bloe men aan en verzocht haar ten hu welijk. Mej. Marchadier sloeg toe, maar op één voorwaarde, dat haar drie honden met haar mee moch ten gaan. Op 13 Jan. laadde Dupont Landru de meubelen op zijn vracht auto. Mej. Marchadier vertelde haar buren dat zij ging trouwen, een rijke en schitterende partij had en op 50 K.M. van Parijs op een villa ging wonen. Op 17 Jan. kwam zij met haar 5000 frs., haar drie hondjes en DupontLandru te Gambais aan. Zij ging dadelijk naar de villa niemand zag haar ooit terug. De drie hondjes zijn, gewurgd, in den tuin begraven gevonden. AdygrUgttênjigr regel 17y^oent- INGEZONDEN. Geachte Redactie, Tor aanvulling van het ingezon den stuk des heeren de Geus, in zake candidaatstelling, zou ik ook ïxog graag iets willen zeggen. Tot- de leden, welke die derde vergadering niet aanwezig waren en aan wie dan de lijst zou worden toegezonden, behoorde ook ik. Afspraak op die vergadering was dan, dat vóór den Bisten Maart al de ingevulde lijsten moesten be zorgd zijn bij den secretaris, ook die, welke door de leden, op do vergadering aanwezig, niet inge vuld mee naar huis waren geno men, tot welke laatste categorie leden mijn man behoorde. Ik zou dan nog een biljet ont vangen en dat van mijn man moest worden opgehaald, dat had die althans op die vergadering meeneiv te verstaan. De week verliep, 't werd 28 Maart, 29 en eindelijk 30 Maart. Nog niets ontvangen. Toch stond uitdrukkelijk op het biljet van mijn man, dat lijsten tot den Bisten konden worden ingeleverd, na dien tijd ingekomen waren be-' slist ongeldig. Enfin, den 30sten Maart kwam een medelid der kies- vereeniging me over iets spreken ên toen bracht ik ook 't gesprek op dit onderwerp en gaf er mijne verwondering over te kennen. Zijl vond het ook raar, had vernomen van een ander persoon, die ook niets ontvangen had. Echter, ze zou er dadelijk een bestuurslid, wonende bij haar in de buurt, over spreken. Waarschijnlijk als gevolg van dat' gesprek kreeg ik Maandag 31 Maart, 's morgens 8 uur, een ver- fonfaaid biljet, gescheurd en op den achterkant beschreven. Zo hadden er zeker geen meer gehad. Ik vulde het in en waarlijk, na een paar uur kwam iemand dat van mij en mijn man halen. Het goed her kenbaar biljet van mf) kwam dus ook in handen van 't bestuur. Enfin, dat hindert niets. Ik durf er wel rond voor uitkomen, dat ik alle drie de vrouwen, dus ook mezelf, No. 2 op de lijsten heb geplaatst. Dat leek me meer demo cratisch, dan te kijken naar een eventueele hoofdacte van een der vrouwen. Ik vond, dat juist nu, nu d« vrtjz. dem. partij door daden Wit Ingezonden mededeellng. proqf rail da Hildirdie Miibiltrmsport- in SkapoDdBrneming. Vertegenwoordiger kon toonen, wat ze den laatsten tijd door woorden zoo sterk had be toogd, n.1. de vrijmaking dei- vrouw, die partij alle vrouwen een goede kans had moeten geven; wat de echte democraat, de heer Biersteker, dan ook op een verga dering had voorgesteld. Dus, wat ik dan eigenlijk zeggen wou: heel correct lijkt 't me bij die stemming toch niet te zijnJioe- gogaan. Nu ik toch aan 't schrijven ben, mag ik misschien aan de vrouwen nog wel even iets zeggen. Rechtstreeks of bedekt toch mocht ik zoo nu en dan wel eens het verwijt slikken, dat ik me, schijnbaar voor een eventueel plaatsje in den raad, alles al ge dwee liet welgevallen, ook het lage nummer, waarmee ik op de lijst prijk. Dit nu is beslist niet waar. Ik heb gr niet in berust, ik protesteer er steeds tegen. Ik heb er zelfs sterk over gedacht, me terug te trekken, doch, nieuweling in die veelgeprezen politiek, riep ik den raad van mannen daarbij in en bijna unaniem was het antwoord: „niet terugtrekken, de zaak op zijn beloop laten!', enz. Mijn grieven heb ik dan ook reeds neergelegd in een ingezon den stuk voor „Hollands Noorden", welk,, stuk, evenals dat van den heer.rde Geus, de eer genoot niet voor plaatsing in aanmerking te komen, in een blad, dat volgens den heer W. de Boer „nog zijn eischen .ptelde". Afwachten is dus nu de bood schap. Dit wil ik hier wel openlijk verklaren en daarmee zal ik ein digen, dat, had ik niet jarenlang als onvervaard strijdster voor de rechten der vrouw me een alge- meene bekendheid verworven en was Ik niet zoo sterk doordrongen geweest, dat de vrouwen niet lan ger in regeerende lichamen mo gen en k u n n e n gemist worden, ik had de candidaatstelling door de vrijz. dèm. kiesvereeniging niet aanvaard- Doch de tijd dringt -- onze beste jaren gaan in den strijd heen nóg zijn we afhankelijk van de mannen, nóg staan wij vrouwen voor de poort. Daarom en daarom alleen, prijk ik thans als No., zeven op de lijst. Met. dank voor de plaatsing, Q. H. A. r. d. HULST-HEEROMA Gemeentebriketten als huisbrand. Jongen, jongen, dat gaat daar goed in den Helder met de brand stof voorziening, zal de buitenstaan der zeggen.' Binnen enkele dagen 2 X 7£> Kilo briketten 2 X 2 4.En dan: eigen fabrikaat. Wat wil men nu nog meer? Maar wat de buitenstaander nog niet zal weten is: dat deze bri ketten als huisbrand absoluut niet voldoen, dat deze briketten wat samenstelling betreft een „rommel zootje" is. Hqt kan zijn dat voor andere doeleinden deze stoffen ge schikt zijn, hetzij met vermenging van andere brandstoffen, maar als zelfstandige huisbrand deugen zij niet. Ondergeteekende heeft zich du vorige week met deze kwestie niet onledig gehouden. Bij ruim 300 ge zinnen heb ik eens geinformeerd hoe de b^fke.tten bevallen en bijna zonder, uitzondering wordt deze candstof door ieder afgekeurd. atuurlijk als men geen andere bi-andstof krijgen kan, neemt men ze, maar dat staat onomstootelijk vast,, dat degene die er even buiten kan, ze absoluut niet meer wil hebben. Die het geluk heeft nog ander soort brandstoffen te bezitten, kan ze er doorheen mengen en dan, nu ja dan gaat het. De briketten liggen te smeulen, geven geen hitte en raakt men ze dan aan, dan valt de massa als stof door het rooster. Gelukkig dat de petroleum er is om de miadagpot klaar te spelen! Wat nu in deze wel opgemerkt mag worden is dit. Als de inge zetenen van den Helder steeds aan gewezen worden om dat produet van Gemeentelijke exploitatie" te verorberen, dan krijgen de overige Nederlanders de goede kwaliteiten brandstof en staan de Heldersche bewoners er buiten en dat zou mijns inziens toch de grootste on billijke distributie zijn. Hiervoor te waken is de plicht van ieder belanghebbende!! De Gemeentestrop behoe ven wij niet om onze hals te laten gooien. W. R. Z1TS. Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1