COURANT Herman Nypels Wij rijien alle atgilijka mektan, 033 lok bjnuatifiab.il^ Heldarsdie Meaheltranspert- en f. C. v. d. HAAEEH, Spuistraat 8. Nop «OW DONDERDAG 15 MEI 19)9 m» JAARGANG «BOER Jr. Rodaot«ur-Uitgewon C. PI Haldw. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs i In de stad f 1.16, per post f 1.40, Bolteiriand f 2.40. - Loi» ex. 3 ot. AdvrtentUn per regel I71/, ot. BUITENLAND HET VREDESVERDRAG. Brockdorfl-Rautzau over den toestand. Brockdorff-Rantzau heeft den; hoofdredacteur van den Trana-l ozeandienst een onderhoud «taan. Graaf Brookdorff Rantzau: verklaarde: het ontwerp der en tente is door het diepste wantrou wen tegen Duitschland In de pen gegeven, waarvan voor alles kost bare waarborgen worden geëischt. Tegen dit wantrouwen kan Duitsch land alleen metterdaad optreden. Wij zelf weten, dat het nieuwe Duitschland de beginselen en ge-! woonten aan kant gedaan heeft,' waaruit het wantrouwen onzer te genstanders voortspruit. Maar wij' moeten ons vóór oogen stellen, dat we tot nu toe nog niet in de gele-1 genheid waren, dit in internatio-i nale onderhandelingen te bewijzen.: De eerste gelegenheid daartoe zul len ons de onderhandelingen te Versailles bieden. De belangrijkste voorwaarde daartoe is evenwel, dat onze tegenstanders niet het onmo gelijke van ons verlangen. Omdat ik weet, dat het nieuwe Duitschland zich juist in zake de internationale en diplomatieke ge loofwaardigheid van het verleden in alle punten, waar het op aan komt onderscheidt, daar ik weet, dat wij oprecht zonder achter- bakschheid de handen uit de mouw willen en zullen steken, ben ik eveneens overtuigd, dat onze te genstanders voor deze feiten niét blind zullen kunnen blijven. De meeningegeschillen tusschen onze vijanden te misbruiken of zo wellicht zelfs te bevorderen, zou het terugvallen tot het tijdperk eene-r politiek beteekenen, die wij voor altoos hebben opgegeven. Wij wenschen een georganiseerde we reld, waarin Duitschland als de rechtsgelijke van andere volken gemeenschappelijk vreedzame doel einden nastreeft. Duitschland moet ook in de toekomst met hechte ver houdingen rekening kunnen hou den; het kan den arbeid der ko mende jaren slechts verrichten onder voorwaarde dat het zelf niet als een geknecht, doch als een vrij volk, gewaarborgde inrichtingen en betrekkingen erlangd. Ebert over de vredesvoorwaarden. Rijkspresident Ebert heeft aan afgevaardigden van Dantzig en West-Pruisen verklaard, dat de vredesvoorwaarden van den vqand voor het Duitsche volk onverdraag lijk en niet uitvoerbaar zijn. Dit geldt in de allereerste plaats voor het Duitsche oosten. De rqksregee- i'ing heeft haar onderhandelaars gelast, al deze kwesties grondig tc overwegen en het Duitsche stand punt tegenover den vijand met alle klem voor te staan. Minister Hirsch sloot zich uit naam van de Prui sische regeering bij het betoog van Ebert aan en verklaarde met' na druk, dat als de vrede de bekende voorwaarden zou behelzen, hij voor de règeering onaannemelijk zou zijn. Do grenzen van Oostenrijk en Hongarije. De grenzen van Oostenrijk en Hongarije zijn vastgesteld. De con ferentie heeft aan de Tsjechen het deel van Teschen toegewezen, dat opgeëischt was door de Polen en een deel van het gebied van Hon garije, bewoond door 800.000 Roe- thenen, ten einde een verbinding tusschen Tsjecho-Slowakije en Roemenië mogelijk te maken. De Oekrajiners protesteerden hierte gen in naam van hët" volkenrecht, want de Roethenen zijn hun ras- genooten. De conferentie heeft aan Roeme nië niet alle gebieden "toegewezen, bedoeld in de conventie van 1910. Zij laat aan de Hongaren de Magy- aarsche districten van den Theiss en staat aan de Serviërs het Z.O. deel van het Banaat Temesvar af. Zuïd-Slavië krijgt alle niet-betwiste Servische gebieden, doch de toe-, wijzing van bepaalde gebieden blijft nog een open vraag. De toe stemming van Italië is noodig voor het doen houden van een volks stemming in de betwiste gebieden van Tirol, Istrië en Dalmatië. Ingezonden mededeolfng. FEUILLETON. DE STAMBOOM VAN Mr. BROOKLEY DOOS M. V SNOBK. 28). „Wij nemen de juffrouw mede, en gaat het niet goedschiks dan moet het maar kwaadschiks; dèt heb je maar voor het kiezen. Maar ik heb een voorstel: wij gaan gezamenlijk, en vervoegen ons bij de eerste de beste autoriteit; die kan dan- be slissen. Zijn wij inderdaad losge broken gekken, zooals jullie nog half en half schijnen te gelóoveu, dan zal dat wel dadelijk blijken en zullen ze ons natuurlijk aanhou den. Zijn wij het niet, dan kunnen jullie veilig aannemen dat wij in ons recht zijn, en dat het een zaak je is voor de justitie. Dan ktinnen jullie meteen de noodige verkla ringen afleggen, opdat dokter Schmidt zoo spoedig mogelijk ach ter slot en grendel gebracht wordt." Zij weifelden nog een oogenblik maar na overleg samen, besloten ai het voorstel aan te nemen. En eerst nu, terwijl zij zich gin gen aankleeden, vonden wij gele genheid Florence te begroeten. Zij had met geduld afgewacht wat er verder gebeuren zou, en al ver stond zij niets van het gesprek, zij had er toeb we! bet een eo STEEDS HET NIEUWSTE IN ALLE PRIJZEN HELDER ENGELAND. De verliezen aan koopvaardij schepen. In het Lagerhuis gaf Leslie Wil- son als vertegenwoordiger van den scheepvaart-controleur de volgen de cijfers van koopvaardijschepen, welke door actie van den vijand zijn verloren gegaan: Engeland 2197 schepen met een bruto tonnenmaat van 7.638.020, Frankrijk 238 met een bruto ton nenmaat van 696.845, Italië 230 schepen met 742.365 ton, Japan 29 met 120.176 ton, de V. S. 80 sche pen inet 341.512 ton. Onder de Engelsclie schepen wa ren 236 passagiersschepen met 1.387.359 bruto ton. Berging van gezonken schepen. Te Londen is een maatschappij ongericht, de All Seas Marine and Salvage Company, voor het lichten en bergen van schepen en hun la dingen, die door de Duitschers ge torpedeerd zijn. De maatschappij beschikt over vier booten en een staf van technische ambtenaren. Majoor Young, ,de directeur, zal binnenkort naar de Moermans- kust vertrekken. In de buurt van deze kust en in de Witte Zee lig- »en een groot aantal schepen met hm kostbare lading op den bodem van de zee. Totnogtoe is zoo goed als geen poging gedaan om ze te bergen en men verwacht goede za ken te zullen doen. Ook langs de kust van Engeland liggen overal gezonken schatten, waarvan men althans steenkolen, rubber, specie, enz. hoopt te kunnen bergen. Een beambte van de maatschap pij heeft in een gesprek met een verslaggever van de Daily News verklaard dat vele plaatsen waar schepen gezonken zijn, in kaart zijn gebracht. Het lichten van zul ke schepen is echter alleen mo gelijk in betrekkelijk ondiep wa- ;er. Dieper dan 25 vaam kan men niet gaan. Het zou bijvoorbeeld on mogelijk zjjn de Lusitania te ber den, omdat die in te diep water igt en ook omdat het schip te groot is. De admiraliteit had al, zoo zeide hij, tijdens den oorlog een waarde ivan £40 millioen aan goederen ge- 'borgen, maar er blijft nog veel «over. Het is mogelijk gebleken om 'schepen van bijna 3000 ton te 'lichten. De kostbaarste lading, die 'totnogtoe geborgen is, was die van :de Oceana, die driekwart millioen ipond sterling aan zilveren en gou- 'den specie aan boord had. RUSLAND. Operatie tegen Petrograd aanstaande. Volgens een bericht aan de .„Morning Post" uit Stockholm zou den alle vreemdelingen te Helsing- fors order hebben ontvangen die plaats te verlaten. De paspoort faciliteiten zouden zeer beperkt pijn. De kleine staat van beleg zou zijn afgekondigd. Geruchten loopen van een on middellijke actie tegen Petrograd. Men meent dat 3400 Russische vrijwilligers, in Finland geoefend, naar Petrograd zullen oprukken onder generaal Rodsjanko van de Zuidzijde van de Finsche Golf uit van begrepen. Overigens was zij zoo monter en gewoon, dat ik haar bewonderen moest. Al trachtte zij dan later haar uiterlijke kalmte en gelijkmoedig"heid te verklaren, door te zeggen dat al had hare in- terneering wel wat lang geduurd, zij er toch geen oogenblik aan ge- wijfeld had of zij zou ons te gelege ner tijd tot haar ontzet zien ver schijnen. Er viel wederzijds heel wat te vragen, maar daar was nu geen tijd voor. De beide verplegers wa ren klaar met hun toilet, en in op tocht Florence tusschen ons in gingen wij naar de auto. Het gezicht van den chauffeur was onbetaalbaar! Eerst meende ik, dat het was omdat hij dacht: „zou dat heele stelletje in den wagen moeten?" Maar het bleek dat Flo rence en hij oude kennissen waren: hij had haar er ook heen gereden met dokter Schmidt! En deze had ook hem dat verhaaltje opgedischt van die droevige verstandsverbijs tering, en erbij verteld, dat er men- schen waren die er belang bij had den te weten waar de juffrouw ge bleken was, om het de familie las tig te maken „Dat kan al niet mooier; dat is getuige nummer drie!" zeide Huib, tóen Florence vertelde, dat zfl den chauffeur herkende. xvm. Ifet ato drieën, Florence, Huib, en 3000 onder generaal Yoedenstsj van Olanetz uit. De Bolsjewiki zijn den laatsten tijd zenuwachtig en hebben hun troepen op het Karelische schier eiland belangrijk versterkt met cavalerie en artillerie. Vier lange treinen infanterie kwamen even eens aan. Onder de troepen zijn vele vrouwen van de Finsche roode garde, in uniform gekleed. Korte berichten. v. Brockdorff Rantzau ver klaarde nadrukkelijk, dat de aan sluiting van D.-O. bij Duitschland een der doeleinden van zijn poli tiek blijft. - Haase verklaarde in de Nat. Verg., dat zijn fractie weigert eventueel de regeeringstaak over te nemen om den vrede te tee kenen. Het lijk van miss Cavell is naar Engeland overgebracht. - De plannen lot het vestigen van een diamantbewerkingsindus trie in Zuid-Afrika nemen vasten vorm aan. De vredesconferentie heeft de grenzen van Oostenrijk en Hon garije vastgesteld. De geallieerden zenden oor logsschepen naar de Oostzee ter bescherming van Finland tegen de bolsjewiki. Ter finale regeling der oor logskosten zal Engeland 357* mil lioen dollar betalen aan de Ver- eenigde Staten. Een iforeaansche delegatie, vertegenwoordigende de provisio- neele republikeinsche regeering, heeft mede namens 18.700.000 Ko- reanen het verzoek gedaan, het tractaat van 22 Aug. 1910, waarbij Korea bij Japan werd gevoegd, op te heffen. BINNENLAND Nieuwe dienstregeling op de spoorwegen. Naar het „U. D." verneemt, zal de nieuwe dienstregeling op de Nederlandsclie spoorwegen, die 1 Juli wordt ingevoerd, met een aantal treinen worden uitgebreid (ongeveer 25 Vooral de verbindingen tusschen Utrecht naar en van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Leiden, ondergaan nog al wijziging en verbetering. Enkele treinen zul len niet meer van het Maasstation te Rotterdam vertrekken, doch van het station Delftsche Poort. Ook zullen tusschen Amsterdam en Rot terdam weer enkele sneltreinen loopen over Gouda. Mail ontscheept. Het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie maakt bekend, dat de brieven- en pakketpost voor Nederlandsch Oost-Indië, welke werd verzonden met het d.d. 26 April j.1. van Amsterdam naar Ba tavia vertrokken stoomschip Rem- brandt, op last van de Britsche autoriteiten te Falmouth is ont scheept. De uitlevering van den ex-keizer. De Parijsche correspondent van de Daily News meldt: Het besluit om den Keizer* voor het gerecht te dagen, blijkt niet zoo'n gemakkelijken weg naar de galg geopend te hebben, als som mige menschen verwacht hadden. Op het oogenblik is er een be langwekkend gedachtenwisselinkje gaande over de vraag, welke mo gendheid zich tot Holland zal wen den om Wilhelm's uitlevering tc vragen. Amerika, dat in het geheel geen voorstander van het proces is, komt volstrekt niet in aanmer king. Daarna heeft men over Bel gië gedacht, maar dit land is, naar ik verneem, van meening, dat zijn plaats in dit geval op den achter grond is. Bijgevolg blijven Frank rijk en Engeland over, om elkaar het voorrecht te betwisten, want men kan Italië nauwelijks als be langhebbende in dezelfde mate als dezen bij de kwestie beschouwen. Over het algemeen schijnt Frank rijk voorbestemd om het verzoek te doen, want het zou toch een en ik, zaten we achter een apéritif. Het was laat geworden met al onze wederwaardigheden, en wij hadden een honger! Ik, tenminsteMaar het kon nog wel 'n twintig minuten aan loopen, eer het diner dat wij be steld hadden, klaar zou zijn. Zoo zaten wij dan nog wat na te praten, en besloten alvast, 't er voor dien avond bij te laten en alle zorgen opzij te zetten. Alleen dien de mr. Brookley bericht te hebben, en Mary natuurlijk! Het bqgte was nog, hem heel leuk te seinen, dachten we: „Kom vanavond terug. Florence." Zoo gewoonweg, alsof er heelemaal niets gebeurd was. Later konden wij hem de heele ge schiedenis dan wel vertellen. „Breng jij het weg, of zal ik 't even doen?" vroeg Huib met een effen gezicht. Maar meteen schoof hij mij het telegram al toe. Nu, ik ben zoo kwaad nog niet; en mijn borrel kon wachten. Ik dus even naar het telegraafkantoor. Maar toen ik terug kwam, ja, dat was nu werkelijk shocking! De jongelui hadden me totaal vergeten, en ze hadden het zoo druk met el kaar in de oogen te zien, dat ze mij heelemaal niet aan zagen ko men. Ik verbeeldde me zelfs dat ik, onder tafel, Florence schielijk haar handje terug zag trekken. Ik deed natuurlijk alsof ik niets gezien had, al dacht ik bij mezelf: nu, jullie laten- er ook geen gras over groeien! - I Ingezonden mededeeling. Wie ons nog niet kont, nomo eens proef mat do Vertegenwoordiger: beetje onkiesch zijn, als koning George een formeelen eisch in diende, waarbij het om het hoofd van zijn neef gaat. Ongetwijfeld zal de kwestie ten slotte geregeld worden in den zin van den een of anderen gemeenschappelijken stap. Intusschen zit men, naar men mij verzekert, met de zaak nu nog ver legen. De Daily Express verneemt uit Parijs, dat de geallieerden vermoe delijk ten aanzien van Wilhelm II geen stappen zullen doen, voor het tractaat geteekend is, en zij zijn er niet op gesteld, hem in handen tc hebben voor zij uitgemaakt hebben wat er met hem moet gebeuren. Alle mededeelingen over de samen stelling van het hol', waarvoor -de gewezen Keizer terecht zal staan, zijn niet meer dan geruchten. Wil- son, die tegen het heele plan is, zal er stellig op staan, dat het proces zal aangespannen worden onder toezicht van het volkerenverhond. Welke straf hem ook opgelegd zal worden, en wat zijn lot moge zijn, het is zeker dat geen land hem een onderkomen zal willen ver schaffen. Hij zal geen verlof krij gen om naar Duitschland terug te keeren en in geen geval zal men toelaten, dat hij verblijf zal houden in eenig gebied, dat aan Duitsch land grenst. Melkbrood. Aangezien zulks blijkbaar niet algemeen bekend is, wordt er de aandacht op gevestigd, dat het reeds sinds 25 April j.1. weder ge oorloofd is, melkbrood te bakken. Herlevende industrie. De weverij der firma H. Dries- sen en Zoon te Aalten, die door ge brek aan grondstoffen gedurende pl.m. 2 jaar gesloten was, zal Maandag 19 dezer weer in werking gesteld worden. Voorloopig wordt maar met een gedeelte van het per soneel gewerkt. Wapens uit Duitschland. Maréchaussée, rijksambtenaren en hulppolitie uit Yenlo hebben, naar aan de Limb. Koer. wordt gemeld, Zaterdagmorgen een huis zoeking gedaan te Velden. Bij vier personen aldaar werden in beslag genomen 12 geweren, ongeveer 1000 scherpe geweerpatronen, 3 revolvers, 20 boksbeugels, 6000 a 7000 revolverpatrouen, 90 doosjes buskruit, twee dolken en een bajo net. Al deze voorwerpen waren afkomstig uit Duitschland. Tegen de personen, die een en ander in voorraad hadden, is proces-verbaal opgemaakt, en de voorwerpen zijn bij de maréchaussée in bewaring gesteld. Verdronken. Te Hellevoetsluis wilde Zondag nacht dc korporaal der mariniers Blitterswijk zich aan boord van de Bouwdina begeven, op welken bo dem hij als geleider van een mu nitietransport was geplaatst, toen hij, misleid door de duisternis, van de loopplank te water viel en ver dronk, niettegenstaande direct hulp werd geboden. Een sergeant der vesting-artillerie, die hem was na gesprongen, werd slechts met moeite gered en moest in het mili tair hospitaal worden opgenomen. Relletjes te Amsterdam. Dinsdagavond hadden op de Eilanden te Amsterdam vrij ern stige opstootjes plaats. Den laat sten tijd kwamen herhaaldelijk klachten in over het zwemmen van opgeschoten jongens in de Witten- burgervaart. Ik ging zitten, maar zij zeiden niets, en ik zei ook niets. Zij niet, vermoedelijk, omdat zi met hun beiden nog niet uitgepraat waren en vonden dat ik me niet zoo had behoeven te haasten. Mis schien ook, omdat zij me wat te on bevangen vonden, en minstens ge rekend hadden op het traditioneele kuchje, waarmede ten tooneele wei- getrainde karakters gewoon zijn hun aanwezigheid aan te kondigen. En ik niet, omdat ik eenigszins overduveld was, en met wrok be dacht dat zij dergelijke verras sende apartjes beter in hun vrijen tijd hadden kunnen arrangeeren. Maar bijna onmiddellijk werd er opgediend, en met een zucht van verlichting gingen wij aan tafel. Wij hadden duchtigen trek, verze kerden wij elkaar! Eerst werden er niet veel woor den gewisseld, maar toen de ergste honger gestild was, kwam er nu en dan eene opmerking los over on verschillige dingen. Ik voor mij, ik was niet erg op mijn gemak, en herhaaldelijk zag ik mij genoopt de oogen neer te slaan op mijn bord! Eene hinderlijke noodzakelijkheid: hinderlijk te meer, als je een zui ver geweten hebt en er geen enkele reden is waarom je niet vrank en vrij de wereld in zoudt kijken. Maar het was ook gewoonweg „shocking", werkelijk niet om aan te zien zooals die twee, Florence en Huib, elkaar af en toe aankeken. Ik heb 't trouwens wel eens meer Dinsdagavond slaagde de politie erin een 18-jarigen jongen te arres teeren. Bij de overbrenging naar ;t politiebureau nam het publiek -/enwel een vrijandige houding aan. Naar de politie-agenten werd met steenen geworpen. Aanvanke lijk trachtte men met de blanke wapens de menigte te verspreiden doch daar dit niet hielp werd van de revolvers gebruik gemaakt. Eerst daarna keerde de rust terug. Drie agenten en drie burgers 'erden gewond. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 13 Mei. Aangenomen werd het wetsont werp tot v e r h o o g i n g der posttarieven. Een amende ment-de Zeeuw, tot het handhaven van het tarief van 3 en 5 ct. voor briefkaarten en brieven, en dit tarief ook in te voeren voor locaal verkeer, werd verworpen. Bij het inwerking treden van da nieuwe bepalingen zal het port dus verhoogd worden, resp. tot 5 en Th ct. Ook het wetsontwerp tot w ij z i- ging derzegel wet werd aan genomen. Het amendement-Kete laar, om het quitantiezegel op 5 ct. (voorgesteld wordt het te verhoo- gen tot 10 ct.) werd eveneens ver worpen. Vervolgens werd begonnen met de beraadslagingen over het wets ontwerp betreffende de onderwij zerssalarissen. PLAATSELIJK NIEUWS. Buitengewone Volkszangavond. R.K. Vereeniging voor Volkszang. Dinsdagavond werden dè feeste lijkheden van bovengenoemde ver eeniging besloten met een buiten gewone volkszangavond van het rinderkoor. De zaal was geheel met belang stellenden en leden van het kin derkoor gevuld. Een gekakel en gesnater van die kleinen, dat er was. Allemaal van die blijde ge zichtjes, blij dat-ze ook een uitvoe ring mochten geven, dat het nu hun taak was al die vaders en moeders, ooms en tantes te doen genieten. Is het dan ook wonder dat die kleinen zich niet stil kon den houden. Eindelijk ging de bel en waren ze stil. De plano gaf den toon aan en daar klonken de hel dere stemmetjes om de Jubileum- marsch in te zetten. Ze werden be geleid door het strijkorkest van de vereeniging. Deze marsch werd heel aardig gezongen en applaus bewees dat ze bij het publiek ook was ingeslagen. Nu'werden eenige Leeuwerkninumertjes gezongen en j wel het Wilhelmus en het Strijd lied. Allen moesten staande mee zingen; ging dat bij het Wilhel mus nog niet zoo vlot, bij het Strijdlied ging dat beter en kwa men de tongen wat los. Steeds te zingen zou te vermoeiend worden voor die kinderen en daarom was hu de beurt aan het strijkorkest om met begeleiding van orgel en piano een Wals van den Heer Leewens ten gehoore te brengen. Vermoeiend voor die kinderen zei den we daar, is het niet lezer? 3 a dat hadden we gedacht maar niets hoor. Een gekakel en gesnater van die kleinen. Even moest de Heer Leewens boos kijken, maar toen waren ze ook stil en werd met de speelliedjes van E. Jacques Dalcroze begonnen. Eerst de lieve grootmoedertjes. Daar stonden ze, die kleine kleuters met hun witte en groene kapjes op en hun para- pluitjes in de hand Je vertellen van hun ouden tijd. Vroeger lieten ze zich door een liedje, een praatje, een dansje en vriendschap beko ren. Ma&r tegenwoordig schelden ze, ze fietsen, fluiten en zitten in de universiteit. Een aardig gezicht was het al die hoofdschuddende grootmoedertjes, en stampende als ze gaan fietsen, enz. Dit nummertje viel zoo in den smaak, dat ze het laatste coupletje nog eens herhaalden. Het 2e speelliedje was „Het brui- loftspaar". Een liedje waarin bruid en bruidegom bij het binnentreden der kerk worden begroet. En een opgelet bij verliefde menschen, die schijnen te denken dat ieder ander de oogen in den zak heeft, en niets bemerken zal van hun trekkebek ken door de ruimte. Om daar als derde, als facheux troisième bij te zitten, dat is géén baantje! 't Was eene opluchting toen het diner ten einde was, de koffie ge diend werd, en wij eindelijk aau den praat konden komen. Om te beginnen nu bij het begin: de kleine gids ik had het wel dadelijk gedacht! bleek een werktuig geweest te zijn in de hand van derden. Van Lorch vermoede lijk. Dien dag, vertelde Florence, toen ons uitstapje zou ondernomen worden, had zij hem "s morgens ontmoet in de vestibule, en vertel de hij van eene belangrijke ont dekking. Hij had den man gevonden ein delijk, een zekeren dokter Schmidt, die letterlijk alles afwist van Ne- derlandsche genealogische aangele genheden. En als zij mr. Brookley nu eens verrassen wilde met ziju completen stamboom van de Van Breukelens! Zij had nog gevraagd of het ver was, waar die dokter Schmidt woonde; maar 't was maar 'n mi nuut of vijf van het hotel, had de gids gezegd. Zoodat zq het niet noodig gevonden had, eerst even te gaan zeggen, dat zij op een bood schap uit moest. (Wordt vervolgd.) Programma van het le Concert, te geven door het .Stedelijk Muziekkorps", Dir. G. H. J. van den Bogaerde, op Zaterdag 17 Mei 1919, 's avonds van 8-9.30 uur in het Plantsoen. 1. Vieux Camarades, marsch 2. Procida, ouverture 3. Marche d'Athalia 4. Ebrèza d'Amour, valse 5. Berllri wie es weint und laeht, ouverture 6. Melodieönkrans 7. Ophouden met Vechten, marsch O. Teike. P, Andrieu. F. Mendelssohn. E. Wesly. A. Conradi. G. H. J. v. cl. Bogaerde. Jos. M. C. Haak. heusche bruid en bruidegom hoor. Die kleine Annie- van Gessel was: een heel aardig bruidje en dan Jozeph Wols met zijn hooge hoed op. Wat keek die bruidegom glun der op zijn trouwdag. Ook bij dit: nummer werd zoodanig geapplau- diseerd, dat ze dit nog eens moes ten herhalen. In de nu volgende pauze werden de kinderen op taartjes onthaald. Na de pauze hoorden we een kluchtspel getiteld „de geleende koekepan". De rol van baas van Stappen en zijn: knecht werden hier ook door dei meisjes vertolkt. En het ging goed.; Zé bakten lekkere pannekoeken en zaten te smullen, dat je zin kreeg om mee te eten. Als baas van Stappen dan de kaars heeft opge stoken om de booze geest te zoe-1 ken, komt de tong van vrouw1 v^ Stappen los en moet zij de koe- lcépan, die niemand wilde weg brengen, aan buurvrouw terugge ven. Het was een heel aardig stukje. Maar dat is nog niet alles, er kwam zelfs nog een operette en wel: De soldaten komen of het op roer in de kostschool. De cavalle- rie kwam in de stad en de meisjes moesten natuurlijk die luitenantjes zien, maar nu mochten ze geen vrijaf. Hoe zij ze nu toch te zien kregen? Eerst een heel opstootje en dan de stem van een der leer lingen „Een muis". Natuurlijk jroote hilariteit en als de juffrouw in zwijm is gevallen komt de caval- lerie voorbij en worden door de kostschoolmeisjes begroet. Nadat nog eenige nummertjes gezongen waren gingen we naar huis. De R. K. Ver. v. Volkszang heeft met een gezelligen volkszangavond de feesten van haar 5-jarig bestaan gesloten. Debatavond. Een voorstel tot het houden van een opehbaren debatavond, door het bestuur der Vrijz. Dem. Kies- vereeniging gericht tot de Ant. Rev. Kïesvereen. „Groen van Prin- sterer", is door het. bestuur van laatstgenoemde vereeniging aange nomen. De datum wordt nader be kend gemaakt. Vrijzinnig-democratlscho Kiesvereeniglng. Dinsdagavond had het bestuur der vrijzinnig-democratische kies- v^reeniging een openbare verga dering uitgeschreven, waarin de heer mr. P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer, en eenige candi- daten voor den gemeenteraad het woord zouden voeren. De leiding der vergadering was in handen van den heer W. de Boer, Voorzitter dezer Kiesvereeniging, die mede deelde, dat de verschillende candi- daten achtereenvolgens het woord zouden voeren, waarna eene pauze zou worden gehouden, terwijl na afloop van die pauze gelegenheid was tot het stellen van vragen eventueel voor debat. Eerste spreekster was mevr. Onnekes, candidate voor den gemeenteraad. Zij begon allereerst een woord van dank te richten aan den heer mr. Marchant, die zoo veel voor het vrouwenkiesrecht ge daan heeft en door wiens toedoen thans het wetsontwerp in de Twee de Kamer is aangenomen, waarbij aan de vrouw het kiesrecht wordt gegeven. Uit naam van de Hel- dersche vrouwen brengt spr. den heer Marchant warme hulde en dank. Spr. behandelt daarna het wets voorstel-de Visser inzake het on derwijs. Uitvoerig zet spr. uiteen hoe het onderwijs geregeld zal wor den, indien dit voorstel wet wordt. Het voorbereidend, z.g. fröbel-on- derwijs, thans bijna geheel in han den van particulieren, zal aan den staat komen, terwijl na afloop van het leerplan, d.i. na het 13e jaar, eveneens een vervolgklasse zai worden ingeschoven. Handels avondscholen wil men tot Handels dagscholen maken, het ulo-onder- vervalt van de lagere school. Dë onderwijzers zeiven - krijgen een geheel andere opleiding. Tot nog toe bestonden eenige rijks kweekscholen, waarnaast een groot aantal particuliere kweekscholen. Eenheid bestond te dezen opzichte niet. Thans zal de zaak door de regeering worden geregeld. Den Helder is een van de plaatsen, die recht heeft op èen eigen kweek school. Op deze kweekscholen zal ook de bevoegdheid worden ver kregen voor voorbereidend onder wijs voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Dat onderwijs heeft veel overeen komst met ons tegenwoordige frö- bel-onderwijs, voor 7 tot 13 jaar met de hoofdacte. Ook de salarisregeling wordt ge heel anders. Thans is er een wet telijk minimum, en elke gemeente kon daar wat opleggen. Het nieuwe ontwerp zal één regeling geven voor het geheele land met verschil lenden loonstandaard. Ook voor gehuwden en ongehuwden zal het salaris verschillend zijn. De schoolgebouwen komen voor rekening der gemeenten. Aller eerst zal den Helder dus recht hebben op een prachtige kweek school. Het toezicht op het onderwijs wordt ook anders. Het oppertoe zicht berust bij den minister vaa onderwijs, die naast zich heeft een lichaam, bestaande uit vakinen- schen. Zoo'n commissie bestaat op het oogenblik al, en daarin heb ben o.a. zitting de directeur der kweekschool te Groningen en een hoogleeraar. Ook gemeentelijk wordt de zaak precies zoo gere-- geld. In elke gemeente komt een wethouder van onderwijs, die een schoolraad naast zich krijgt. On geveer als de tegenwoordige schoolcommissies, maar thans zijn er ook onderwijs-autoriteiten bij. Wenschelqk wordt het geacht, dat in den gemeenteraad gewezen onderwijscandidaten zitting nemen. Vandaar, dat spr. uitgenoodigd is zich candidaat te stellen. In ons land wordt veel gebruikt het z.g. klassikaal onderwijs, d.w.z. op hetzelfde uur en gedurende» denzelfden tijd wordt aan een aan tal kinderen éénzelfde onderwijs gegeven. Langzamerhand konit men hiervan terug. Immers, bq dit stelsel krqgt het meest begaafde, kind hetzelfde onderwijs van het achterlijke. Neen, men redeneerde, dat elk kind onderwijs ontvangen moet naar de mate van zijn be hoefte. In Italië is het de vrouwe lijke dokter Montessori geweest, die een geheel nieuw systeem in voerde, hetwelk reeds aanstonds een buitengemeen succes had. Thans staat zq aan het hoofd van verschillende Romeinsche scholen en de resultaten van haar onder wijs schijnen schitterend te zijn. Uitvoerig vertelt spr. van dat Montessori-onderwqs. De eerste opleiding lijkt op fröbelonderricht, doch is praktischer, en ook de ge heele inrichting van het onderwijs is meer op de praktijk gebaseerd. De kinderen zijn in de school vol komen vrij; elk kind doet het werk, dat hein het liefst is en aan het hoofd staat een onderwijzer of on derwijzeres, die de kinderen leidt én alles omtrent hen opteekent. Daar het stelsel is, dat elk kind goed gevoed moet worden, zijn aan elke school eetzalen verbon den. Finantieel worden de scholen door het rijk-onderhouden; alles, zelfs kleeding (zoo noodig) is vrij. Spreekster gaat op een en ander nog nader in en concludeert, dat dit de manier is waarop ons school onderwijs moest worden hervormd. „Voor het kind is niets te duur". De heer Biersteker was nu aan het woord. Hoewel aanvanke lijk verlegen met de zaak, daar spr. «iet wist wat te zeggen, heeft berichtje in „de Vonk" hem uit den nood gered. Aldaar staat in het verslag omtrent den debat avond, dien spr. hield met den heer Michels, dat de heer Bierste ker met leege handen stond voor de kiezers en daarom maar wat praatte.. Spr. zal op dat stukje en den toon ervan niet nader ingaan, m kreeg echter den indruk, dat men het niet prettig vond de waarheid eens te hooren. Spr. wenscht ech ter aan te toonen, dat de vrijzin nige fractie volstrekt niet met leege handen kwam. Gebrek aan tijd was de oorzaak, dat spr. in de be doelde vergadering niet nader kon ingaan op hetgeen de vrijzinnige fractie deed en toen de heer Michel» (nadat hem dit door zijn partijgenoot Verstegen was inge fluisterd) opmerkte, dat een aantal amendementen op de regeling voor de rechtspositie der gemeentear beiders, door den heer Verstegen ingediend, door de vrijzinnigen werden verworpen, kon spr. daar niet nader op ingaan. Spr. heeft dit echter eens opge zocht, en hem is gebleken, dat in October 1909, toen er nog geen sprake was van een sociaaldemo craat in den Raad, door den heer Biersteker eene motie werd voor gesteld om zoo spoedig mogelijk te komen met een regeling dei- rechtspositie. Daarmede vervalt 's heeren Michels' betoog. 'En bij de behandeling in 1910 waren het in hoofdzaak de heeren de Geus en van der Ploeg, die verschillende amendementen indienden, hoewel Verstegen, door de hulp en bq gratie der vrijzinnigen in den Raad was gebracht. Een scheids gerecht werd ingesteld, maar zóó democratisch is dit, dat het in den tijd van zijn bestaan slechts twee zaken ter behandeling heeft ge kregen. Als gevolg van de totstandko ming van het reglement op de rechtspositie werd door de vrijzin nige raadsfractie een salarisrege ling tot stand gebracht. Toen die in de commissie was ontworpen, hadden we een conferentie met den heer van Hinte, voorzitter van het N. V. V., die aan onze fractie een pluimpje maakte voor die re geling! Ons voorstel n.1. ging ver der dan dat der vakorganisaties zelf! Precies hetzelfde hebben we ga- had met de salarisregeling voor de onderwijzers, van welke commissie de heer Grunwald voorzitter was en waarvan diezelfde van Hinte zeide, dat zijn verwachtingen verre overtroffen waren. De pensioenregeling is het werk der vrijzinnige fractie geweest. Onze gemeente was de eerste in het land, die zoo'n regeling kreeg en die regeling was veel beter voor de ambtenaren dan de rijksrege ling. Spr. zegt dit om te doen zien dat de vrijzinnige fractie wel iets

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1