MORGEN In TIVOLI „DE JAARGETIJDEN"! in het belang doet van de misdeel- den, dat het bewind waarlik de mocratisch is geweest. Niet sociaal democratisch natuurlijk; en zoo lang wij de macht hebben, zullen wij ervoor zorgen, dat dit niet ge schiedt. Door de sociaaldemocraten werd eene regeling betreffende mini mumloon en maximum arbeidsduur naar voren geschoven. Deze was echter het werk van het toenma lig raadslid Hartendorf. Het betoog der sociaaldemocra ten, dat zij het zijn, die zorgen voor democratische hervormingen, is onwaar. Bij al deze dingen ont brak de soc.-dem. zweep. Uit den laatsten tyd valt te vermelden, dat het onze gemeente was, die het allereerst den achturigen arbeids dag invoerde. Toen van de be stuurstafel dit voorstel aan den Raad werd medegedeeld, kwam achteraan eenmotie van de s.d. tot invoering van den 8-urigen werkdag! Een belangrijk punt ook is het premievrij pensioen. Al deze door spr. gememoreerde zaken zijn van groot belang, en daarom vraagt spr. lien, die in gemeentedienst zyn of z\j wel verstandig doen zich bij den klassenstrijd aan te slui ten. Gelet op hetgeen het vryzin nig gemeentebestuur deed, is het in hun, eigen belang dat bestuur te handhaven. Spr. behandelt thans de leiding door het Dag. Bestuur en den Raad gegeven in de achter ons lig gende tijden (eigenljjk zitten wij nog midden in de ellende). Wy wisten dikwijls niet hoe wij van den eenen dag in den anderen moesten komen en wij zijn. er trotsch op te kunnen zeggen, dat het de vrijzinnige raadsmeerder- heid was, die zorgde, dat er met de gemeentefinantiën niet roeke loos werd omgesprongen. Voorbeelden hiervan zijn aller eerst de Centrale Keuken. Hadden we de taktiek gevolgd van de soc.- dem., en de rechtschen, dan hadden we daaraan minstens anderhalve ton besteed, die verloren waren ge weest. Thans kost zij ons slechts 40.000. Ten aanzien der gasfa briek geldt dit ook. Vaak is ge zegd „die beroerde gasprijsrege- ling is de schuld van Biersteker". Als we de regeling der soc.-dem. hadden gevolgd, hadden we echter nog veel erger in de put gezeten. Zij wilden alles op een crisisfonds brengen, terwijl wij van meening waren, dat de gemeentehuishou ding zooveel mogelijk zichzelf moest zien te redden. De gasprijsregeling. Vaak ge smaald, blijft spr. niettemin hand haven, dat de regeling, zooals die was ontworpen door spr. en den heer van der Ploeg ten grondslag had een democratisch inzicht, om dat wie het minst betalen kon, ook het minste behoefde te betalen. Iemand, die een helder inzicht heeft in het beheer, zal ons nu nog daukbaar zyn, anders zou de gasfabriek een belangrijk tekort opleveren. De exploitatie der ge meentebedrijven eischt een goed afzonderlijk beheer. Maar onwaar is, dat alle producten tegen kost prijs zouden moeten worden gele verd. Een matige winst is .zeer noodzakelijk. Wü hebben als raadsmeerder- heid de verantwoordelijkheid aan vaard. Bij een vorige algemeene beschouwing heeft spr. op een in terruptie schertsenderwijs gezegd: „Och wij kunnen het immers doen, daar wjj de macht hebben". Maar niet alleen, dat wij die hebben, wij voelen ook de verantwoordelijk heid. Anderen waren er, die haar niet wilden dragen; zij kunnen nu gemakkelijk kritiek uitoefenen. In het algemeen gesproken, schaamt spr. zich niet voor zijn be heer. Integendeel, wij mogen er prat op gaan, dat door ons gezorgd is voor een zóódanig beheer, dat wij daarop niet met berouw behoe ven terug te zien. Daarom ook durft spr. met vrijmoedigheid u aanbevelen te zorgen, dat een ster ke vrijzinnige fractie in den Raad komt. Zorg, dat straks een krach tige kern van vrijzinnigen in den gemeenteraad komt, opdat onze samenwerking kan leiden tot kracht en eenheid, niet in het be lang van eene enkele klasse, maar in dat van het algemeen. Aan ieder gelijke rechten en gelijke kans op ontwikkeling! Derde spreker was de heer Oud. Met een enkel woord zal deze de groote beteekenis van de hui dige gemeenteraadsverkiezingen van het Vrijzinnig standpunt uit eenzetten. Wij strijden voor do doorvoering der vr.-dem. beginse len in het staatsbestuur. Dan zul len ze ook doorwerken in gewest en gemeente. Wat is eigenlijk democratie? Men schermt zoo vaak met dat woord, dat het noodig is eens nader te omschrijven wat democratie eigenlijk is. Temeer, omdat er thans een element gekomen is, dal voor de democratie zoo gevaarlijk is, n.1. de revolutie. Een vorige maal heeft spr. uitvoerig over die revolutie gesproken, thans is het noodzakelijk het licht te doen val len op het verschil tusschen demo cratie en revolutie. Democratie is in goed Hol- landsch niets anders dan het zelf beschikkingsrecht der volkeren. Vooral in de laatste maanden is dit op den voorgrond gebracht en het was een van de groote punten van Wilson's program. De Nederlandsche wetgeving is zoodanig ingericht, dat dit zelfbe schikkingsrecht in de gemeente volledig tot zijn recht kan komen. Toch zijn de gemeenteraden niet uitsluitend zoo ingericht geweest- Vóór 1848 was er geen sprake van. Uitvoerig zet spr. uiteen hoe de gemeenteraden destijds waren sa mengesteld. Door een kiescollege gekozen voor het heele leven, was er alleen kans op eenige verande ring in de samenstelling Wjj dood of vertrek of bedanken. Van open baarheid was geen sprake. Thor- becke was de man, die dit stelsel heeft bestreden. Aan hem danken wij de opkomst der liberale partij. Maar wat aan Thorbeclte in 3844 niet gelukte, dat ontstond door de revolutie van 1848: er kwam een rondwetsherziening en daarmede de noodige veranderingen. Het ge beurde in 1848 heeft ons geleerd, dat het zeer goed mogelijk is, dat rondom ons revolutie is en wij nochtans gespaard -blijven, indien maar de regecringen blijken geven de teekenen des tyds tc verstaan. In 1848 kwam men op tegen het stelsel van onmondigheid dei- volkeren. Hoewel de toenmalige regeering door haar grondwets herziening de grondslagen legde voor een nieuw bestuur, was men nog een eind af van het zelfbe schikkingsrecht- Van 3848 af tot heden is een voortdurende strijd gevoerd om uitbreiding van kies recht, totdat het tenslotte is ge komen; eerst voor mannen, thans voor de vrouwen ook. Mevrouw Onnekes heeft reeds hulde ge bracht aan Marchaut voor zijn initiatief. Marcliant is ook de ina:i geweest, die het vr. kiesrecht heeft verdedigd tegenover aan vallen van Staalman. Staalman, ile man van het beginsel, die ieder verwijfd noemde, dié voor vrou wenkiesrecht stemde, heeft zich tot het uiterste verzet. Hij noemt zich democraat, maar toont niet het minste idee te hebben van wat de mocratie is, n.1. zelfbeschikkings recht. der volkeren. De opvatting, dat de vrouw gehoorzaamheid aan den man verschuldigd is, is abso luut uit den tijd. Hoe zou het er uitzien met een huwelijk, waarbij de man zich, om zich te doen ge hoorzamen, moest beroepen op ar tikel zooveel van het burgerlijk wetboek! De vrouw moet als vol waardige staatsburgeres erkend worden. Te betreuren is het, dat het wets ontwerp niet vroeg genoeg meer is aangenomen om der vrouw nog bij deze gemeenteraadsverkiezingen het kiesrecht te geven. Het kan nu echter niet, en de mannelijke kie zers dienen van hun recht gebruik te maken door tevens vrouwen af te vaardigen. Kennende de denk beelden van mevr. Onnekes en we tend, dat veel over onderwijszaken in den Raad gesproken wordt, zal mevr. O. in den Raad uitmuntend op haar plaats zyn. Wij moeten vasthouden aan het beginsel van het zelfbeschikkings recht der burgerij. Niet toegeven dus aan hen, die zeggen dat dit geldt voor normale tijden, en die in abnormale als thans dit recht buiten werking willen stellen. Het gaat nu te langzaam, zeggen zé; er is eene revolutie noodig. Maar men ziet daarby voorbij, dat ais een land zich ontwikkelen zal, het noodig is, dat de meerderheid overtuigd is, dat de democratie redding zal kunnen brengen. Zy moet gegroeid zijn in hoofden en harten der menschen. De soc.-dem. zeggen: aldus heeft spr. het eens hooren verdedigen, dat de soc.-dem. degenen zijn, die los zyn van de ban van het kapi talisme en de verhoudingen in de maatschappij zien zooals zjj wer kelijk zijn. Als de ban van het ka pitalisme, waaronder de rnensch- heid zucht, niet bestond, aldus be weren zy, zouden 99 van de menschen sociaaldemocraat zyn. Daarom heeft de sociaaldemocratic als revolutionaire partij het recht tegen den wil der meerderheid iu te gaan. Het is echter duidelijk, dat ieder een een dergelijke redeneering kan toepassen. Wijnkoop zal iets der gelijks óók zeggen. Wanneer wy de menschen eenvoudig dwingen een paar jaar onder onze commu nistische maatschappij te leven, zullen zij die zoo prachtig vinden, dat zij er vanzelf in willen blijven. Datzelfde hebben de katholieken óók gezegd toen zij de ketters ver brandden. Tot zulke redeneeringen komt men, als men den bodem van het recht loslaat, het recht n.1., dat een gemeenschap bestuurd wordt door de meerderheid, 't Wordt tenslotte een vraag van macht, n.1. wie de meeste bajonetten en de meeste geweren heeft. De burger oorlog wordt ontketend. Dat is het gevaar der revolutionaire propa ganda. Dat gevaar is niet te licht te tellen. Uit de debatten op het jong ste s.d. congres is wel gebleken, dat ten opzichte van revolutie geen eenheid bestaat. Er zyn ook so ciaaldemocraten, die geen revolutie willen. Dan is het gevaarlijk voor hen en onverantwoordelijk om lid te blijven van hun partij. Wy moeten met de s.d.a.p. voor zichtig zijn. Op gemeentelijk ter rein vooral zijn veel zaken, die niet beheerscht worden door de vraag zijt ge rechts of links, maar door praktische vragen waarbij niet het idee mag voorzitten, dat er een fractie in den Raad is, die steeds meer biedt dan een andere. Dit is trouwens altijd het systeem der sociaaldemocraten geweest; reeds Bebel heeft gezegd, dat de eischen der party steeds verder moesten gaan dan van andere partijen, dit was een eisch van taktiek. Zoolang men minderheid was kon dat ook dan is het gemakkelijk genoeg kri tiek te oefenen. Ook Duys heeft het onomwonden erkend in Zwolle. Men moet er echter zelf maar eens voorzitten, dan ziet men wel in, dat men van de verantwoorde lijkheid niet afkan. Amsterdam geeft te dezen opzichte het voor beeld. De wethouder Wibaut be streed aldaar een voorstel der' s.d. fractie inzake vacantiekolonies op grond van de kosten. Wijnkoop heeft van die omstandigheid ge profiteerd en tapte uit hetzelfde vaatje, waaruit de s.d.a.p. vroeger ten opzichte der burgerlijke par tijen tapte. De soc.-dem. is daar door in zeer moeilijke positie ge komen; Wijnkoop kreeg de kie zers. Er moest iets gebeuren en toen. werd de revolutie naar voren gehaald. Daarmee is de tweeslach tigheid gekomen; de partij weet thans niei waar zij heen wil. Dit werd vroeger altijd aan ons ver weten, maar dan ging het over kleinigheden, terwijl liet juist de .p. was, die in groote zaken ijeen leiding gaf. Zoo bij de porte- euillekwestie, de mobilisatiecredie- ten, thans de revolutie. Ze zitten er mee iu en begrijpelijk is het, d3t ze hedenavond niet wilden komeu debatteeren. In een advertentie in de Held. (Jrt. had spr. dit 'gelezen. Spr. had geen oogenblik op debat gerekend. Ze hebben op het oogen blik niet de minste lust met ons te debatteeren, onze democratie is veel zuiverder dan de hunne. In Alkmaar verging .het spr. even zoo. Aldaar was een debatavond uitgeschreven, spr. had zich be schikbaar gesteld, maar bet bleek, dat van dc zijde der s.d.a.p. nie mand genegen was te spreken. D: aanhang der s.d.a.p. moet van onze vergaderingen worden afgehoudeu, dat is op het oogenblik linn taktiek. Het N. V. V. heette jarenlang neutraal, doch was in werkelijkheid soc.-dem. (thans wordt dit onom wonden erkend). Nu is hier een Neutraal Verbond opgericht, en op eene vergadering, de vorige week alhier gehouden, werd van de zyde van het N. V. V. gepost. Het was den menschen van het N. V. V. verboden hen te hooren Dat komt omdat men buitenge woon onlekker is op het punt van revolutie. Als de revolutie door gaat, wordt aan de democratie den nek omgedraaid, er komt in plaats van gemeenteraden arbeidersra den, de burgemeester blijft iu naam in functie, maar wordt on dergeschikt aan de raden, enz. Een en auder levert voor de demo cratie, die wy bezig zijn te ver overen een groot gevaar op. De soc.-dem. heeft samenwerking on- iftogelijk gemaakt en onbereken bare schade aan de democratie toegebracht. Duizenden zijn over- geloopen bij de laatste verkiezin gen naar het meest conservatieve blok van rechts, de chr. liistori- schen, waardoor dit in Eerste Kamer en i'rov. Staten in stand werd gehouden. Voor ons is - in een en ander reden tot dubbele krachtsinspan- j ning. Het gaat .goed voor onze partij. Jarenlang waren wy, ge dwongen door het oude kiesstelsel, aan de liberalen vastgekoppeld, Thans hebben wy de vrijheid her kregen. Niet dadelijk kan dit door werken, maar meer en meer zal men zien hoe de zuivere beginse len zullen zegevieren. De vooruit gang in sfemmenaantal bij de laat ste verkiezingen was zóódanig, dat wij voor de Kamer recht zouden hebben op 7 zetels, 2 meer dar. thans. Zoo worden wy gesteund. Het vryzinnig beginsel geeft een richtsnoer aan voor deze tijden, Wy staan nog juist zoo voor u als altijd en behoeven hieromtrent geen verklaringen af te leggen. En ook de gemeente heeft bij den weder-opbouw van de maatschappij een schoone .taak te verrichten. Aan u dus om voor versterking te zorgen van onze organisatie. De Voorzitter, de heer W. de Boer, deelt mede, dat 20 Mei eeu debatavond zal worden gehouden tusschen de vryzinnig-democrati- sche en de antirevolutionaire kies- vereeniging. Voor de v. d. zal spreken de heer Biersteker, voor de a. r. de heer Adriaanse. Spr doet een beroep op de aanwezigen om in grooten getale te komen, opdat het niet ga als by de jongste debatvergadering, dat n.1. èen groot deel van onze menschen weg bleef en daardoor aan de tegen partij het spreken moeilijk ge maakt werd. Thans is het woord aan den heer van L o o. Deze laatste spreker is, naar hij mededeelt, nimmer in do politiek op den voorgrond getre den. Wel echter heeft hij zich ervoor geïnteresseerd en steeds het politieke leven bijgehouden. Als jongmensch was spr. socialist Hevig gevoelden wij het, onrecht, dat er geleden werd en de verga deringen waren altijd trouw be zocht. Maar op den duur kon het socialisme spr. geen bevrediging geven, en allengs geraakte hi; meer in de vakbeweging. Dat men thans zooveel over de socialisten hoort, komt omdat zy de grootste humbugverkoopers zyn. Na de groote spoorwegstaking van 1903 werden de arbeiders meegesleept door Domela Nieuwenliuis. Ze be grepen het verloren te hebben en stichtten de neutrale vakvereeni- ging. Weldra bleek, dat die ver eeniging niet neutraal was, inte gendeel, de soc.-dem. omhoog moest werken, want met de leuzen der soc.-dem. liepen de arbeiders naar de stembus. De partij groei de, en langzamerhand ontstond dc verwording, en het beginsel ge raakte op den achtergrond. -Steeds werd tegen de oorlogs- en marine budgetten gestemd, en toen de oorlog uitbrak trots de op het Brus- selsche congres uitgeroepen alge meene werkstaking, waren het de soc.-dem. die mee ten strijde trok ken en mee hun broeders ver moordden. En de arbeiders, die dat vier jaar lang hebben verduurd, loopen nog voor de soc.-dem. naar de stembus. Voor de mobilisatie- credieten werd wel gestemd. Die waren veel duurder en veel ern stiger. Het ware eerlijker geweest indien ze hadden erkend, dat hun beginselen niet deugden. Nu de oorlog voorbij is, spelen ze weer liet oude spelletje: ze klappen en trappen mee met de soc.-dem. Is het niet treurig? Jammer, dat dc heer Biersteker hen dat niet eens voor de voeten heeft geworpen. De heer Michels sprak van een soldaat, die bedanken moest voor de v. d. omdat bij lid was van den modernen vakbond. Het is spr. ge weest, die dien man op zijn plicht, heeft gewezen; het past niet voor een lid van den Bond, die als bij wagen dienst doet der s.d.a.p., lid te zijn van een andere kiesver- eeniging. Immers, zyn geld wordt gebruikt tot steun van een politie- ren strijd, die de zijne niet is. Spr. wil de politiek gescheiden houden van de vakvereeniging en protesteert er tegen, dat interne kwesties in de krant, dus in 't openbaar, behandeld worden. Zulke dingen hooren niet in het open baar te worden besproken. Na een korte pauze meldde zich voor debat aan de heer Byboer. Deze vroeg aan mevr. Onnekes in lichtingen inzake het vrijz. stand punt van het onderwijs, besprak den schoolbouw te Koegras, die door de vrijzinnigen sleepend was jchouden, bepleitte de oprichting van een ulo-school ook voor den ouden Helder, de oprichting van een centrale keuken, op beter; leest geschoeid dan de vorige en de salarisregeling van de onder wijzers, die niet erg schitterend was. Mevr. Onnekes antwoordde, dat ook de v. d. een voortgezet onder wijs bepleiten, terwijl de heer Biersteker de geschiedenis van den schoolbouw naging. Juist door de vrijzinnigen is steeds aange drongen, maar de zaak is door het Dag. Bestuur wel wat verkeerd be handeld. De school komt er echter zonder twijfel. Ook ten opzichte van de andere onderwerpen zette spr. nader het standpunt uiteen ert besprak aan het slot nog de kwestie van de economische onfc wikkeling der gemeente. Als die in andere banen zal moeten worden geleid, hebben wij mannen noodig met ruimen blik. Na nogmaals de aanwezigen te hebben opgewekt te komen en ge wezen te hebben op den stemplicht, sloot de Voorzitter te ruim elf uur de vergadering. Aanbesteding. Op 13 Mei werd door den heer J. J. Schocffelenberger onder- handseh aanbesteed: het verbou wen van perceel Spoorstraat 81 tot woon- en winkelhuis. Ingeschreven werd door de heeren: Th. v. d, Sterr voor 6987; H. Riemers voor 6948; A. Lastdrager voor W. Braggaar voor 6837; J. L. van Os voor 5410. Begrooting 5375. Caattri Wij herinneren er aan dat de Stafmuziek der Marine, hedenavond een concert geeft in het Plantsoen, GEMEENTERAAD. Hoofd school 7b. Voov de benoeming van een hoofd der O. L. School No. 7b heb ben B. en W. de volgende voor dracht opgemaakt: 1. J. Jager, hoofd der school te. Midsland op Terschelling, 2. J. Gerus, hoofd der school te Beets en 3. J. Groothoff, hoofd der school te Ammerstol. Subsidies. B. en W. stellen den Raad voor aan de voor korten tyd uit de inge zetenen gevormde Commissie tot voorlichting bij beroepskeuze voor 1919 een subsidie van 500 te ver- leenen. Het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacautie- •kolonies heeft een tegemoetkoming in de kosten gevraagd van 0.50 per kind, in plaats van 0.25. B. en W. stellen voor deze sub sidie te blijven bepalen op 0.21 per kind. del Ijk zijn gebleken dat op een tamelijk verren afstand de steenen in de lucht werden geslingerd. Te W atergraafs nve e r wordt dagelijks het feestgebouw Oost-Indië aan de achterzijde be- hageld met aardappelen. Ette lijke miten werden reeds inge gooid. BINNENLAND. Nederland en België. Uit Parijs wordt d.d. 14 Mei ge meld: De Raad van Vijf beraad slaagde heden over de herziening der verdragen van 1839 en me het voorbereiden van het verhoor der Belgische en Nederlandsche afgevaardigden. De eerste bijeenkomst zal op dezer worden gehouden. Neder land zal worden uitgenoodigd een afgevaardigde te zenden. De.zwarte lijst. De Engelschee Zwarte Lijst blijft gehandhaafd voor de schepen. Dc broodkaart De directeur van liet Rijksbureau voor de Distributie van Graan eu Meel maakt bekend, dat de brood kaart van het 96ste tijdvak loopt van .16 tot en met 24 dezer. Knikker- en steenenwerpers te den Haag. De knikkers- en steenenwerpers, die eenigeu tijd geleden eenige buurten te Amsterdam onveilig hebben gemaakt, schijnen thans ook in Den Haag navolgers te heb ben gevonden. Althans in den nacht van Maandag op Dinsdag werden eenige bewoners uit het Bezuidenhoutkwartier, speciaal in de Joan Maetsuyckcrstraat, opge schrikt, doordat eenige steenen, waaronder van een vuist groot, met hevige kracht door hun ruiten werden geslingerd, terwijl ook op de dakpannen en muren deze pro jectielen neerdaalden. Daar men vermoedde, dat in den afgeloopen nacht hot bombarde ment zou worden herhaald, had dc politie posten uitgezet op de achter de huizen gelegen weilanden. In den nanacht begon de steenen- regen opnieuw, waarbij kon wor den geconstateerd, dat de steenen van een verren afstand in een boog neerdaalden. Ook nu werden weder eenige ruiten verbrijzeld. De po litie stelde een uitgebreid onder zoek in, wederom evenwel zonder eenig resultaat. Alleen moet dui- Aaftbestediag. Door de provincie Noord Holland werd aanbesteed het maken van werken tot verdediging van de Noord zeekust. De raming was f 72120. - Laagste inschrijver de heer J. de Vries, alhier, voor f72440.—. Weder twee Nederiaidsche vliegers verongelukt. Het Handelsblad meldt, gisteren middag te half twee een der beide vliegtuigln, welke van Soesterberg naar Kopenhagen zijn vertrokken, aldaar is aangekomen. Het andere, waarin de Nederland sche luitenants Duinker en Perk, zijn in de buurt van Oldenburg omlaag evallen. Beide vliegers zijn gedood. BUITENLAND. DE VREDESCONFERENTIE. Vredesvoorwaarden voor Turkije. Versailles. Het ontwerp voor de Turksche vredesvoorwaarden is gereed. Constantinopel zal eeu vrije stad worden onder recht spraak van den Volkerenbond. Brockdorff Rantzau zendt drie nieuwe nota's aan Clemenceau. Versailles, 13 Mei. Graaf von Brockdorff-Rantzau heeft- vandaag drie nieuwe nota's aan Clemen ceau gericht. De eerste is een verklaring van de oeconomische commissie, welke in opdracht heeft over den invloed van de ontworpen vredesvoorwaar den op den toestand van het Duit- sche volk verslag uit te brengen. Duitschland is in deii loop der beide laatste geslachten van land bouw- industriestaat geworden. Als landbouwstaat kon Duitschland 49 milLioen menschen voeden; als in dustriestaat was het in staat, dc voeding van 67 inillioen menschen te waarborgen. De invoer van le vensmiddelen bedroeg in het jaar 1913 ruim 12 millioen ton. Vóór den oorlog leefden in Duitschland van de buitenlandsche handel en scheepvaart al dan niet recht streeks door verwerking van bui tenlandsche grondstoffen zoo wat .15 millioen menschen. Er wordt vervolgens op gewezen, dat, indien het Vredesverdrag on veranderd blyft, Duitschland ver schillende der rijkste gebieden, zoo wel op industrie- als op landbouw gebied, zal moeten missen, en. zijn eigen productie zal moeten afge ven. Het verlies van de handels vloot en de koloniën zal een eco nomische verlamming ten gevolge hebben en Duitschland niet meer in staat doen zyn voldoende grond stoffen uit het buitenland te be trekken. De Duitsche industrie zou dientengevolge grootendeéls te niet gaan. Tegelijkertijd zou de behoefte aan invoer van levensmiddelen zeer toenemen, terwijl de mogelijk heid om deze behoefte te bevredi gen, aanmerkelijk zou moeten slin ken. Duitschland zou daarom bin nen korten tijd niet meer in staat zijn den velen mïllioenen men schen, die mét scheepvaart en han del hun brood verdienen, arbeid eu brood te verschaffen. Verder wordt o.a. gezegd: Worden de vredesvoorwaarden een feit, dan beteekent dat eenvou dig, dat-vele millioenen menschen in Duitschland te gronde moeten gaan. Dit proces zou' zich snel af spelen, daar door de blokkade tij dens den oorlog en de verscher ping ervan tijdens den wapenstil stand de volksgezondheid is ge knakt. Wij weten niet en betwijfe len het, of de gedelegeerden der geassocieerde mogendheden zich volkomen rekenschap geven van de gevolgen welke onvermijdelijk intreden, wanneer Duitschland, tot kort geleden nog een dicht bevolk te, met de heele wereld op oecono- misch gebied in verbinding staan de nyverheidsstaat die het van een geweldigen grondstof- en levens- middelinvoer moest hebben, plotse ling wordt teruggestooten tot een ontwikkelingspeil in overeenstem ming met zijn oeconomischen bouw en bevolkingscijfer van een -halve eeuw geleden. Wie dit vredesverdrag ondertee kent, spreekt daarmede het dood vonnis uit over vele millioenen Duitsche mannen, vrouwen en kin deren. De twee nota betreft art. 231 van het vredesverdrag betreffende d e scliuld voor den oorlog eu de daaruit, volgens de geallieerden, voortvloeiende aansprakelijkheid voor schadevergoeding. Deze verplichting wordt door de Duitsche delegatie ontkend, waar bij zij zich beroepen op de her haaldelijk door de geassocieerden afgelegde verklaring, dat het Duit sche volk niet voor de fouten van de regeering mocht worden ver antwoordelijk gesteld. Verder wordt te kennen gege ven, dat men de opvatting der geal lieerden, wie als aanstichter van den oolog wordt beschouwd, niet deelt, en dat voor deze opvatting geen bewijzen worden bijgebracht. De derde nota behandelt de vraagstukken van het te onnexee- ren of te bezetten gebied. De Duitsche delegatie ontkent niet, dat men voor een reeks bepa lingen over territoriale wijzigingen in het vredesverdrag, het beginsel van nationale zelfbeschikking kan aanvoeren, terwijl zekere, tot dus-' ver door Duitschland beheerschte bevolkingsgroepen, bijv. de Pool- sclie, zich als niet-Duitsch beschou wen. Ook in de kwestie van Slees- wijk zijn er nationale dryfveeren, ofschoon de Duitsche delegatie niet inziet, met welk recht de geasso cieerde regeeringen de tusschen Duitschland en Denemarken te regelen grenskwestie tot onder werp der vredesonderhandelingen maken. De delegatie protesteert evenwel dat Duitsche gebieden, met een Duitsche bevolking, versjacherd worden alsof ze gewoonweg din gen of figuren van het schaakspel zyn. Dit geldt vooral van het Saar- belcken. Dat hier een zuiver Duit sche bevolking woont, betwist nie mand. Niettemin bepaalt het vre desverdrag dat het bewind daar over aan Frankrijk moet worden overgedragen. Dat de bevolking zich tegen de losscheuring van het oude vaderland met de meeste klem kant, zal der bezettingsover heid niet onbekend zijn. Tever- zou men daartegen inbren gen dat de bezetting slechts voor 15 jaar is ontworpen en dat na het verstrijken van dezen termyn een volksstemming zal uitmaken, tot welk land het voortaan zal behoo ren. Immers, de terugkeer van het Saargebied tot Duitschland is daar van afhankelijk gemaakt, of de Duitsche regeering dan binnen korten tijd alle mijnen van het ge bied van de Fransche regeering tegen geld kan koopen. Zoo geen betaling kan geschieden, zal het land voor goed aan Frankrijk toe vallen, zelfs als de bevolking zich een stemming voor Duitschland uitgesproken heeft. Met het oog op de financieele en oeconomische voorwaarden van het verdrag mag men het als uitgesloten beschou wen, dat Duitschland in 15 jaar over de noodige hoeveelheid goud zal kunnen beschikken. Er wordt verder op gewezen, dat' de economische schade, aan Frank rijk toegebracht niet alleen met geld kan worden goed gemaakt en dat de eisch tot vergoeding in na-' tura als gegrond moet worden er kend. Doch dit laatste kan, naar het oordeel der delegatie, óp an dere wijze plaats hebben, dan dooi een bewind van buitenlanders, als in het Saargebied zal geschieden, en wel door een overeenkomst in zake kolenlevering, waarbij aan Frankrijk alle recht zop weder varen. Wat België aangaat, Duitsch land is bereid, de velerlei schadë van België geheel en al te her stellen. Het ziet dus de reden niet in, waarom het zou worden gedwon gen Pruisisch Moresnet, alsmede de districten Eupen en Malmedy af te staan. Er is geen enkel be'wys aan te voeren dat deze districten door een ongetwijfeld niet-Duit- sche bevolking worden bewoond. De Duitsche afvaardiging be houdt zich voor in een afzonder lijke nota op de bepalingen over de territoriale wijzigingen in hot' oosten van het rijk terug te komen.' Een protest van de Internationale. Parijs, 13 Mei. Alle bladen, zelfs' de conservatieve, publiceeren der.' tekst van een socialistisch manifest} van het comité van actie der In ternationale tegen de vredesvoor waarden. De bladen wyzen er ech ter op, dat de gedelegeerden dei- geallieerden en geassocieerden niet het doel konden hebben een socia-' listisc-hen vrede te sluiten. De vrede met Oostenrijk. Parijs, 13 Mei. Men veronderstel! dat de overhandiging van het voor- loopïg vredesverdrag aan de Oos- tenrijksche gedelegeerden niet plaats zal hebben voor de volgend; week. Te St. Germain-en-Laye zul len veel minder mogendheden ver tegenwoordigd zijn dan te Versail les waren, omdat verschillende sta ten die den oorlog aan Duitschland verklaard hebben, nooit officieel de betrekkingen met Oostenrijk verbroken hebben. In Fransche politieke kringen wordt aangedrongen op hervatting van de welwillende buitenlandsche politiek ten opzichte van Oos-: tenryk. De blokkade. Parijs, 14 Mei. De opperste Raad voor economische vraagstukken bestudeerde de kwestie van de Tlongaarsche blokkade en besloot de economische beperkingen ten opzichte van Hongarije te handha ven zoolang de politieke toestand er onzeker blijft. De Raad besprak wederom de maatregelen, die ge nomen zouden moeten worden in het geval, dat de Duitsche gevol machtigden weigerden te teekenen. In een plan, dat den Raad van Vier is voorgelegd, heeft men rekening gehouden met het herstel van een scherpe blokkade. De Raad van Vier zou eventueel moeten beslis sen of en wanneer deze in werking moet treden. RUSLAND. De strijd tegen de bolsjewikl. Skoropadski, de gewezen hetman van de Oekraine, is te Stockholm aangekomen. Naar verluidt is hfj voornemens zich naar Helsingfors te begeven, om deel te nemen aan de daar voorbereide onderneming tegen de bolsjewiki. De Köln. Ztg. zegt dat eerlang te Helsingfors groote troepentrans porten worden verwacht, o.a. 60.000 Canadeezen, die voor het offensief tpgen St. Petersburg bestemd zijn. In de Finsche Golf kruisen 20 Engelsche oorlogsschepen. Vrijdag j.1. is admiraal Cowan met het vlaggeschip Curagao de haven van Helsingfors binnengeloopen en er met militaire eer door Mannerhelm ontvangen. De dood van Liebknecht en Rosa Luxemburg. Berlijn, 14 Mei. In het proces over den dood van Liebknecht en Rosa Luxemburg is hedenavond uitspraak gedaan. De huzaar Run- ge heoft 9 maanden gevangenis straf, 4 jaar eerverlies en ontslag uit den dienst gekregen wegens den slag op het hoofd van Lieb knecht en 16 maanden wegens het neerslaan van Rosa Luxemburg. Luitenant Vogel, die beschuldigd was Rosa Luxemburg te hebben doodgeschoten, is daarvoor vrijge sproken, daar do rechtbank van oordeel was dat men het niet be wijzen kon. Vogel werd echter voor het in het water .werpen van het lijk tot 2 jaar en 4 maanden ge vangenisstraf veroordeeld en te vens uit den dienst ontslagen. ENGELAND. Unie van matrozcu, soldaten en vliegers. De politie heeft Donderdag een inval gedaan in het Londensche hoofdkwartier van de Unie van matrozen, soldaten en vliegers te Londen, een lichaam, dat naar het schynt een muiterij bij leger en vloot voorbereidde. De Unie was maanden geleden opgericht met wettige doeleinden, maar is later den revolutionairen kant uit gegaan, onder den invloed van ultrasocialïstische burgers. Zy maakte vooral propaganda onder de manschappen die aangenomen zyn „voor den duur van den oor log", aanvoerende dat zy niet lan ger in dienst mochten gehouden worden, nu de vijandelijkheden ge ëindigd waren. Het hoofdkwartier te Londen en de afdeelingen in andere plaatsen zijn nu onder streng politietoezicht gesteld. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moest een ingezonden stuk van den heer de Q. tot het nr. van Zaterdag blijven liggen. MARINEBERICHTEN. Luitenants ter zee 2e fel. O. M.RIetdlJi au W. Tui Muiken rgo Ui beechlkklng gaaiald. Officier-machinist 3« ki. 8. Jaring ral x4 Juul par eloomachl? Ineuiinde zqo bestemming naar fiod-Indië volgas. Hi. Ma. mijnaulaggar Hadda ia te Willemsoord ballen dlen.t gameid, en luitenant u« z«e le tl. W. J. Smit onder .«volle ontheffing van bat nevel over dien bodem en geplaatst in de rol van Hr. Ma. Bellona aldaar. De officieren-machinist der Se kl. T A. öizoo, H. Sater en N. A. Gum zijn «angeweien om par particulier siuomecblp Ürotiua op 16 Aog. naar Ooat-Indlë te vertrekken. Door den minlater Ttn marine z;n de navol gende ïiiutatlên gelaat: oü. v. aden. le kl. W. Nanntng, van KuninglnEmraa.opx6Junigeate ter beschikking; id.m L Hollaar, van vVacbt- scblp Beilavo.t«lcua,op £2 Maigaiield t baecb., op iu Juni in commlaale gestela te Wil emsoord en op 16 Juni geplaeut aan bouid Koningin Emma; off van adta. Se kl M. J. O. Kl^asnea, tbma* ter eeacbikking, op S Junfgeplaatet aan boord Waontacbip Wliiameoordluitenant ter zoe 2e kl. P. J. Haiinuk, van Koningin Emma, op 16 Mei geateld tar bsaob.; ofllutei niaobmUt 8. kl. u. Jarlng, v.n van Ut-egK, eu td.m e. B. Rietveld, Van Koningin Emma, op 16 Mei gestald iet beschikking,- Idem J. van dar HetJden, tbane ter beacblkklng, op 1 Juil geplaat.t bij den maiine-iucbtvaaitdienatuea D. J. Monté, tbana tar beschikking, op 16 H.l uanlaa- - boord Koningin Komaa; van 8choipio.it, op J Jt onderaeedianat te WUlemaooid en Idem F B, Sebage op 16 Juni overgeplaatst van Koningin Emmu naar van Spe(|k en op 16 Juni naai oen Marine luchtvaar tdleuet. Opgave van overgeplaatste onderofficieren dar zeemacht. Op 11 Mar: sergeant der mariniers J. Genie van Wachtaobip W.oordn&arSchorpioen. Op 1» Malbootaman A. J. bagaaj) v. Wachtschip W.ootd naar Marinekazerne Amaterdam. Met 1 Mei 1919 le de aergeantschrUver J. H. Ocknalzen tijdelijk geplaatst als ouieelambte- naax b|J het Loodaw.san te Maassluis In het Znldexfrontier zijn mat 1 Mei alt den zeedienst uni legen: opperachlpper A J.Btiai, schipper A. Hoeymans; aeigeantkoueubel M. BinktorpedlsteBmejoor G. Bieennoek en J. ie Grand, seigeanttorpedUt J. B.kter; machine d/övermejoor M. A. Scbotmachersergeanten- majoor der aaatlniera 8. de Vries, J. Jeltemm, M. Frulmboom, A. T. Blaauw en H. Btolk sergeent der mariniers A. Hellermans. STOOMVAARTBERICHTEN. StoomvairtmMtichippIJ Nedaritnd. Ambon uriv. II Mal van Amsterdam ter reede van Penarth. Rembrendt, uitreis, paai. 8 Mei Gibraltar. Rotterdamss!» Lloyü. Ininllnde thnlaiels vertrok 13 Mei van Falmouth paaa. 18 Mei Dangeoase en tverd gisteravond te 6 nar te Rotteidam verwacht. Menado thuisreis vertrok 8 Mei van Foit-Qald. Hall. Amorlka lijn. Sloterdilk' van Rotterdam naar Baltlmore, pass. 11 Mat 10 o. 46 nam. Bevezler. Maasdijk, v. Rottsrdam naar New-Orleana arrlv. 7 Kei ta Boca Grande. Stoomvaartmaatschappij Ootaan. Kon. Waat-lnd. Maildienst. Prins Willem I vertrok 7 Mei van New Tork naar Weat-IndlP. Yulcanus aariv, 6 Mei van Indlë ta New York Stuyvaeant uittel» passeerde 14 Mei» u, vourm. Orfordnass. Comaaewyne vertrok 13 Mei v- Coragao n A'dam. Java BBnualan-IIJn. Birma arriveerde 4 Mei ven Akyab te Alleppy. Ce ram vei U. 6 Mal v. OalcutU n. Java vu Maoraa. Burgerlijke Stand v. Helder, Van 18-14 Mei 1919. ONDERTROUWD: J. Visser met E. vanRooijen; J. Dekker met I.M. Faber J. Kwinkelenberg met A. E. Veldhuizén; A. Kooger met N. H. Kos. BEVALLENJ. Blokland-Kruis, z.\ A. Pronk—Rensmaag,d.; W. Reuera Daalman, d.; M. C. F. Smelik— Durivou, d.; A. E. v. Maanen-Wal- iast, d. V9 VISSCHEftlJBERIGHTEN. Aangebracht te Nleawediep. 18 MeL Dooi 88 kotders6J tongen, per etak 1136180 middeltongen, per eiuk i 0 60 a 10.- 40 kleine tongen, per stuk t 0.36; 3 tarbotien, per stuk t 6 - a f 0.-00 roggen, per atnk f 0.— a I 0.-00 kabeljauwen, per stuk l 0.- a l 0-- 6 kisten scbslviaoh, per kist f7 - a f 8 3 kisten kleine schelvlach, per kiat l (.604 kisten teUcboi, per klat f 9.- e f 10.- 300 kisten aleine echel, per kist f 160 a f - a f 4 76119000 atuka ansjovis, per 1000 f8.- Door'geepvlBSchers10 tal geep,per tel f9.80 Door°iogg»nvl»soh»rs800 roggen, per stuk t 0.90 a I 1. U Mei. Door geepviBSChers76 tal geep, per ^Door roggenvieechers: 160 roggen, per stuk Doof trekkers700 tal haring, par tal f 8.— f*L - 486000 anajovle, per 1000 f 7 60 a f 8 40- Dóór 18 kordeia 870 tongen, per stuk f 1» a r 0 800 middeltonten, per etuk f 0 67 a f 0 W *00 kieine tongen, per stuk 0.86 a f 0 00 Joggen, plr »t«k f0.-af9.-i 10 kabaUeuweo, wu stuk f LM a f 8.-16 tarbotten, per atuk f s - a fa-: 16 kisten echelvlich, per kl«t 10 - a f li-6 kisten klein» echelvfsch, per klat f 8- a f 0—86 kisten setacbol, per klat 10.- i t 18.- 960 klaten klein» schol, per klat f8.- a f 8.60; 14 klaten sohairon, par kist f 4.- s f 6.—kisten rooi» poonen, per kist f3J.— a t BK—; 18 kl. t*»»*» poonen, par kist f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2