HETi LIJK IN DEN KOFFER WITTE BIOSCOOP Eerste Heloersche Bioscoop a. van GIJN 8 Co.. Anna Paulowna. Een Schijn-Huwelijk. James- en Kinderhoeden, Alles Afgeslagen! De G N 1919 Standard BIOSCOOP TAVENU. PT HET MASKER DER LIEFDE KARNEMELK N OVIA Prima Stoffen WIE IS PIERRE LA RUE? AFSLAG Paardenvleesch 2-persoons Automobiel, Gazeuse limonade I8 Kwal.' HEEREN-CQSTUMES naar Maat. r^lUCM Jk DAE Ar»E Vanaf VRIJDAG 16 MEI tof en met DONDERDAG 22 MEI, GINEmM als Hoofdnummer: Drama In 6 afdeelingen. KONINGSTRAAT, Van VRIJDAG 16 toten met DONDERDAG 22 MEI (dus 7 dagen) CARMEN POLÉ NEGRI. hoofdnummer m IIIIDIEII MEI Ut n ml MIHIM 19 MEI W1IAMAY. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG Van af 16 MEI begint In ons Theater de reuzenfllm: Ia Episode: DE MARKIES DE VALCOR. 2e Episode: DE GRAVIN DE FERNEUSE. A. GRUNWALD, Arts, -H fs AFWE2IB tot en met 1 D0HDER9A8 22 ME!.; j Praktijk wordt waargenomen door do H.H. Artsen BAKKER on L0UWERSE. Adres Winkelsluiting. P. DE BEUS, HAARNETTEN. JOH. VAN DER LEE HELDER [f G. J( Karnemelk ui iii« De echte Deventer Kruidkoek, van Jb. Bussink f 1.30. H. DE HAAN, Kinulwvg151. de laagste prijzen. Beste adres voor vervormen. Modebazar S. HERSCHEL VERFAILLE, KEIZERSTRAAT. CHR. GOES, Kroonslraat 3. Hidan PAKSTROO verkrijgbaar. Adras: PRINS, Kruisweg. s het ideale wagentje voor zelfbesturlng. f G. JOH. VAN DER LEE - HELDER KEIZERSTRAAT 33, J. TISSING. DE DIRECTIE. CARMEN Wil sullen ter aanbeveling van „CARMEN" niets meer zeggen, doch let U eens op dat het publiek zich den Iaatsten dag der vertooning nog staat te verdringen om een plaatsje te bemachtigen. KANAALWEG, Drama In 4 aoten. In de Hoofdrol de schoone actrice 6* SERIE. Enorm drama in 7 dselen en een proloog van DANIËL RICHE. Sleohts één voorstelling per avond, vanaf half 8. Zondags twee, om half 6 en half 8. Deze seriefilm kunt U dus geheel Oeza film loopt slechts één week. 8 deelen per avond- op een avond zien. MARKTBERICHTEN. fifkMM, >6 Hel me, I MO.- 8».- Stlcrm Iféfel 45 esldskoelui 180 Eülfkoélap 93 Ptxkn SM Hatbtts* knlTtre* 487 Ovéibcsdaia 861 kimnwén 18 ISOkkéB «I tféltéE 28 Tuktas (waf.) «ws 19 Vuhu ivirtét 3 K.C. 109 8l0|«B 45 Konffss* 28 Klpren Kénden 224 *.e. tsoter 8391 KipslUéB BOOil Sooaolwé» -«J Den Wen Mei hopen onze ge- I liefde Grootouders JAN P0TH BEERTJE DE BRUIN, bun 46-Jarige Echtvereniging te herdenken. Uit naam van hun dankbare Kleinkinderen Alkmaar, PETRONELLA H. ALINK. Abcoude, JAN ALINK. GEERTJE ALINK. Alkmaar, 14 Mei 1919. Siaeititrsftt 100. Heden viert mfln geachte Patroon de Heer JULIUS HUF, Heerengracht 418, A'dam, het 25-Jarlg beitnn zijner zaak. Dat het hem gegeven zij, nog vele jaren tot heil van zjjn huis gezin en personeel werkzaam te zijn, Is ons aller wensch. P. DONDERS, Chef Coupeur v/b. filiaal Havenplein 17, Helder. Inplaats van kaarten. Heden overleed zacht en kalm onze zorgzame Man, Vader, Zoon, Broeder, Zwager eu Behuwd- broeder, de Heer ARIS BAKKER, in leven Portier aan 's Rijkswerf, in den ouderdom van 49 jaar. Uit aller naam, Wed. A. BAKKER-Kobt. CORNELIS BAKKER. WILLY BAKKER. Helder, 15 Mei 1919. JrnMnstrait 12. Op den 8#D Mei overleed na een smartelijk ltfden, onze gelief de Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer J0HANNES JACOBUS VAN DER BOES, in den ouderdom van 70 jaar en 8 dagen. Uit aller naam, Wed. J. J. VAN DER GOES- Kuipeb. Anna Paulewna, 14 Mei 1919. Door omstandigheden eerst heden Heden ontvingen wij uit Ame rika de droeve tijding van het plotseling overlijden van onzen geliefden Zwager en Oom, den Heer BERRIT DR08 Azn., in den ouderdom van bijna 39 jaar. J. DIJKSEN C. DIJKSEN—tan Doowr en Kinderen. Helder, 15 Mei 191». Buatiast 87. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd JAN VISSER en ELIZABETH VAN R00IJEN. Huwelijksvoltrekking Woensdag 28 Mei 1919. Den Helder, WéganatrAAt 7. Wijk-bij-Duur stede, Tramweg 104. De HeerenMevrouw VAN MAANEN Wallast, geven kennis van do voor spoedige geboorte hunner Dochter, HENRIETTE. Helder, 13 Mei 1919. Kanaalweg 16 a. j&Geboren HENDRIK. Zoon vanH. BOON en M. L. BOON—v.d. Hos ven. Helder, 14 Mei 1919. De BuJJiéfstmt 80. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bü het overlijden van onzen geliefden Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, de Heer CORNELIS MAAS, betuigen wij onzen hsrtelijken denk. Den Helder, Den Haag, Bussum, H. SWART-Maas. P. SWART. JB. MAAS. c, G. BOSMA-Maas. Heemstede, M B0SMA Middelburg, H. J. H. SWART. Zwickau, H. A. MAAS. Os Haar en Mevrouw DE NEVE- FR08ER, Dljkatraat 61, zullen gaarne Zendag 18 tn 26 Mal bezoeken af- waohten van 3-5 uur. Verloren ean KINDERMANTELTJE, terug te bezorgenlste Schagen- dyarsstraat 2A. Naar aanleiding van een adres, ingediend door de Afd. Helder van den Ned. Roomsch Kath. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedien den, verzoekende het sluitingsuur voor Winkels inplaats van op nagan, op scht uur 's avonds te bepalen, heeft ondergeteekende de eer, in op dracht van Burgemeester en Wet houders van Helder, Heeren Winke liers, hun personeel en de respec tieve organisaties uit te noodigen, „om. van hunne meening ten dezen opzichte te doen blijkan." ZJj die zulks schriftelijk wenschen te doen, worden verzocht hunne brieven aan ondergeteekende te zen den vóór 1 Juni a. en zij die hunne belangen mondeling wenschen toe te lichten, worden uitgenoodigd hun naam en beroep op te geven, onder üet motto „vervroegde winkelslui ting", vóór denzelfdeu datum. Spoedig daarna zal déze Iaatsten een nadere oproeping tot het houden van besprekingen bereiken. Wethouder voor soolala aangelegenheden. ECHTE HAREN NSUTSNETTEN 26 RECHTE HAREN NETTEN ZIJDEN MUTSNETTEN 17 ot. sliet. Meur*. RECHTE ZIJDEN NETTEN (extra flroot) 3 NETTEN IVIET ELASTIEK 10 en «6 H. W. ZEGEL, DROGISTERIJ, KA»AAtWEQ 83, TEl. 279. !5 ct. ot. t 7V, ot. i i) De Hveldersctv Me!k»l!Jtei*sver- eenlging maakt hierdoor bekend, dat co urljs der vanaf heden zal zijn: eerste K< Cltri Cha Nov BIJ v. fabrikant van Kwal. limonades roer», Frambozen, Champagne otder op Kogetfl. Chartlpegne P"« Bchroeffl. Nova beugel 11. valo Café'a en Wlnkeliere wkrljgbaer Let op etiket met m'jn firmanaam. Te huur HOERENHUIS met Tuin, Spoorstraat No. 6. Te bevragen Brakkeveldweg No. 83. Te huur, voor klein gezin, een Hulsj i aan het Doolhof, fl.20 per week. Adres: Koningstraat 20. Een goad onderhouden WANDEL WAGENTJE te koop gevraagd. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een WASCHKUIP met Stamper. Adreslste Wilhelmina- dwarsstraat No. 16. Nette DIENSTBODE gevraagd, voor halve dagen. Zaterdags den geheelen dag. Salaris nader over een te komen. Aanmelding 'a avonds na 5 uur, Dljkstraat 67. Mevrouw VAN NIE, Hoofdgracht 56, vraagt zoo spoedig mogeljjk een nette Dienstbode, voor dag en nacht, liefst niet boven de 20 jaar. Te bespreken bij Mevrouw Tichelaar, Broodsteeg 7, 's avonds na 8 uur. Gevraagd een nette DAG-DIENST- BODE. Vroeg vrij. Adres: Keizerstraat 72. Mevr. VAN DIEST vraagt een net OAQMEISJE. Loon f 3.50 per week. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur bij Ekamp, Binnenhaven 90. Gevraagd een tilnk DAGMEISJE. Wasch buitenshuis. Zondags vrij. AdresSpoorstraat 101. EenWINKELJUFFROUWgsvraagd. Adres: TEN KLOOSTER, Keizerstraat. Een Juffrouw vraagt WASSCHEN aan huis. AdresTimmersteeg 5. NAAISTER gevraaQd. AdresWeststraat 111. Gevraagd /en bekwame NAAISTER Hoofdzaak mausgoederen. Adres: Zuidstraat 48. FOTOGRAAF. CHEF KREUQER, Den Helder, vraagt spoedig nette aankomende Bediende of Juffrouw. Plaatsing voor aen LEERLINS(E). Gevraagd een LOOPJONGEN. Adres: THIEMAN, Binnenhaven 23. LOOPJONGEN. Direct gevraagd een Loopjongan. AdresPRINS, Kruisweg. Gevraagd een SMIOSLEERLING. AdresH. C. MOORMAN, Oostslootstraat 40. Vieeschhouwerlj Breewaterstraat, vraagt, voor direct, een JONGEN, kunnende GEPENSIONEÉROE gevraagd, voor het verrichten van bezigheden van allerlei aard, niet boven de 45 jaar. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een netto JONGEN, van half elf tot 2 uur. Loon f4 per week. Adres: WITSENBURG, Hoofdgracht. Gevraagd twee flinke Jongens of Mefejes voor Courantenw{jk, hoofdzaak 'smorgens. Adres: Van Galenstraat 39. Wordt gevraagd een Werkster voor den winkel. Adres: COLTOF, Spoorstraat. Mej. TISSING, Keizerstraat, vraagt een WERKSTER voor Vrijdags. Gevraagd een Meisje voor huis werk en eenig loopwerk. Adres: Bureau van dit blad. WASCHVROUW gevraagd voor de wasch en heel houden van goed voor 1 persoon. Brieven onder No. 722, Bureau van dit blad. Gevraagd een JONGEN voor noodhulp. AdresN. HAGEDOORN, Achterstraat 86. I IOO.— ter leen gevraagd, 12 wekeHjksche aflossingen van f 10. Br. onder No. 720, Bur. v. d. blad. Marine-onderofficier zoekt kosten inwoning tegen 1 Juni. Brieven, met cond., onder No. 718, Bureau van dit blad. COMMENSAAL. Plaatsing voor een net Commensaal in een net Burgergezin. AdresBureau van dit blad. Gevraagd, voor den tuin, een flinke JONGEN. Adres: BONSE LAAR, Oude Kerkstraat 25. cis. per Llfler. HET BESTUUR. Te koop een zeer goede KINDER WAGEN, prjjs f 10.-. Adres: Bureau van dit blad. Te koop .een ruim WOON- en WINKELHUIS, met overname van dedaaringevestigdeKRUIDENiERSZAAK. Brieven, onder No. 719, Bureau van dit blad. Te koop een BURBERW00NHUIS, in de Koningdwarsstraat No. 28, d i r e c t te aanvaarden. AdresAannemer KR1JNEN, Weststraat 115a. Te koop een DAMESFIETS. AdresVan Hogendorpstraat 61. Te koop ein KINDERWAGEN (Petris), I IJzeren WIE8 (oud mod I'. Te bevragenBureau van dit blad. Te koop een bekleed» WIEG, cf in ruil voor aen KINDERLEDIKANT. Adres Dijkweg No. 9. VARKENS-HOUDERS I ZOETE WEI te koop, 1 ot. de L. Adres: „JONGHOLLAND", Westgracht 31. Te koop 2 BOKKEN, 7 GEITEN en 33 KONIJNEN met hokken, D. ZAAL, Langestraat 58. Te koop gevraagd een groot» PLUNJE-ZAK. Adres:- DITO, Weststraat. Net BURGERWOONHUIS te koop, aan den Parallelweg. Koopsom f 2300.—. Brieven, onder No. 721, Bureau van dit blad. Te koop een KINDERWAGEN. Adres: Bureau van dit blad. Te koop KONIJNEN HOKKEN en Jonge KONIJNEN, vanaf 50 cent. AdresJ. VENNIK, 2e Vroonstraat. Eiken PIANINO te koop, kruis- snarig, geheel in koper, voor f 890. 4 contant. AdresBureau v. d. blad. De Directie van „JONG HOLLAND" maakt haren ge- achten CIIBntèla bekend, dat vanaf heden de prije der 8 cents per Liter. Beleefd aanbevelend, J. L. DÜKER, dlr. Alleen verkrijgbaar hij Wij ontvangen dagelijks het nieuwste In Zijde, Volle, enz. enz. en noteeron steeds KONINGSTRAAT. BI] A. BLIKKEN HORST, is verkrijgbaar: Schapenvleesch met b9en t I.OO, Lappen on Stukjee f 1.20, Vet f 1.50, Alles per v(jf ons. LANGESTRAAT 46, den Hslder. Prijzen als volgt: Biefstuk f 1.30 Rollade en Stukjes f 1.15 Lappen f 1. Gehakt f 0.90 Te Koop een zoo goed als nieuw llGODIN"-Fornuis. Adres: Emmastraat 22. Te koop een moderne KINDERWAGEN Adres: Molengracht 24. Jonge KONIJNEN te koop. Adres: Janzenstraat 20. A. J. P.'s Pudding. Room IS cent, Ven. Crime 20 ceel, Bitterkoekjes 25 ceet, Amandeltjes 30 cent, per pekje. Prime Melange-boter vermengd met natuurboter) 00 ceet en f 1.00. Plenle (Plantenboter) 80 cent de 5 ons, en diverse verpakte Melanges. A. J. DE VRIES, Telef. 192. - Spoorstraat. Complsst mal kap, voorruit, ressrve>wlel on «lectrlsch» verlichting (Verbeterde kwaliteit) Bij vele Café's en Winkeliers verkrijgbaar Op het etiket de naam van den fabrikant voor Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3