KOUSEN Magazijn „De Ster" hu RIJWIEL- en MOTORHANDEL zwolsmah zoon, Drukwerk CHMSTM-DEM. PAITjJ - Afd. Helder. OPENBARE VERGADERING Ernstige Waarschuwing T. van Z«?yf THEE J. MOOIJ, Kanaalweg 35. Energji Zenuwz ip en Herstellenden Scheepsbouwmeesters, WORKUM. SPECIALE REPARATIE-INRICHTIHG Jb. HUKJER zoon, Spoorstraat 49, Heider Huiskamer- en Salon-Karpetten, Vloerzeilen,linoieums.Tafelkleeden Groote sorteering VITRAGES en donkere Stoffen. HeerenmoiP Artikelen^ Herman Hypeis Helder TEGEN GRIJS HAAR Tabak 50 ct. per ons. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii Ilfllllllllllllllllllllllllllllllllll Slemt Rood. S.P.A.P., Helder.: stenflt Roo<i' ARBEIDERSVersterkt Uwe klasse in den Gemeenteraad. mf BEZOEKT onze VERGADERINGEN en OPENLUCHTMEETINGS: -p* op Vrijdag 16 Mai, dat avonds 7.30 u. Opaniuchtmeoting in 't Tuindorp met Zang. op Zondag 18 Mei, dot's middags 2 u. te Korgras met Muziek, op Maandag 19 Mei, det avonds 8 u. Openbare Vergadering in „Tivoli" met Zang en Muziek. N.B. Voor deze Vergadering zijn alle partijen der tegenstanders, schriftelijk uitgenoodigd tot debat. Op Dinsdag 20 Mei, des avonds 7.30 u. Openiuchtmeeting op de Vischmerkt met Zang. 20 7 30 u. in da Oude Htider (8oosaiaarsweg) DEBAT I met Muziek. Als SPREKERS zullen optreden: MICHELS, VERSTEGEN, DE ZWART, ZONDERVAN, BORKERT, HEIJBLOK, KUIPER, DE ZEE en VAN BAREN. Alias opgeluisterd mat Muziek en (of) Zang. Da maatlnggangsrs naar Keegrss gaan Zondag met dan train van kwart voor 12 uur. WIE GAAT ER MEE? P.S. Alle meetings heffen geen entree. Alleen de Openbare Vergadering in „TIVOLI" is toegankelijk tegen lO ota. entrée, waarvoor de kaarten vanaf heden verkrijgbaar zijn in het Marine-gebouw. Rept U, anders zijn ze weg. Maakt propaganda J. BORKERT, Secreians. Maakt propaganda! op ZATER0AG£17 MEI a.s. 's avonds te 8 uur, in de bovenzaal van het Tehuis voor Militairen, Kanaalweg. Sprekers: de Heer P. P. HARTEND0RF, Lid vu de Prov. Staten van Noord-Holland, en eenige Candidaten voor denj Gemeenteraad, Entrée 10 oent. Debat vrij. Kaarten verkrijgbaar bij ds Haaran DE WAARD, Ie Vroonatraat 27BOT, Bin nenhaven 7LËYDECKERS, Koningstraat 54 AQEMA, Janianatraat 33 BEYMERS, BraewaUrstraatKOOMAN, Weststraat; STAALMAN, Westatraat 84. HET BESTUUR. aan hen, die het hun toegezonden biljet ter verkrijging eener nieuwe brandstoffen kaart nog niet hebben ingezonden een ons Bureau. Dit dient te geschieden vóór Maandag 18 dezer, daar anders niet kan worden Ingestaan voor spledige ver strekking der kaart. De na 18 dezer ingekomen biljetten zullen na alle andere behandeld worden. DE BRANDSTOFFEN-COMMISSIE. De Burge^e&star van Haidar brengt in herinnering, dat de maximum prijzen van rijst nog steeds zijn iu den tusschenhandel f 22.25 per 100 K.G. en in den kleinhandel 14 cent per pond. Overtreding dezer maximumprijzen zal in bezitname van het artikel tengevolge hebben, onverminderd de straffen door de Distributiewet 1916, op de overtreding gesteld. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. De verkoop van de Blok en Pompmakerij inventa ris, aangekondigd tegen 17 Mei 1919, gaat niet door. Qsurw W BIERSTEKER. „HELDftiA". HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het altvaiiufi en tot bevordering van den her gr oei van 't hoofdhaar, blijkt steeds het tont*. Por f!20QQ 60 osnt Alléén verkrijgbaar by: IIMDECnrtAVAAN (kw3Üvsit voor ocüwb) youdgeie schenk. Een volle geurige smaak. Heeft bij tweede en derde afschenk 'n mooie kleur en pittige smaak. Wordt verkocht in 2 soorten. maol grof blad 36 cent per ons. klein blad 34 cent per ons. Theehandel FOCKE S. KLEIN. I Utrecht: Oudkerkhof 48. Helder: Kanaal weg 168. HarlingenVoorstraat 85. Vraagt steods Overal verkrijgbaar Bekendmaking. REKENIN6EN worden voortaaa geïnd door do Nationale Bankvoreeaiglng. Verder voor de Huur Zondags niet per uur, dooh den geheelen dag a f 2.—, per halven dag f 1.25, door de week hetzelfde tarief en a 30 cent per uur. Voor des Zondags kunnen de Huur* rijwielen ook des Zaterdags tegen den avond worden afgehaald. Aanbevelend, J. MOOIJ. Söro&tstcn. GLm/iem •fp Op da mooiste stand van Anna Pauiowna. Te koop of te huur het circa nieuw sterk gebauwd WINKELHUIS, gr. 8J X meters, met tegen- aanstaand WOONHUIS, waarin met succes een zaak in Urarwairaa eu Towwark, anz enz. gedreven is. Tevens is het winkelhuis geschikt voor alle doeleinden, voor Meubsl- en Biddenzaak of voor een flinke Rijwiulun- of Manufacturenzaak, enz., enz. Te bevragen bij den Eigenaar: G. M. KEPPcL, Molenvaart, Anna Pauiowna. Makelaars in Schapen. Taxateurs. Expertises. houten visschersvaartuigen. Bieden aan een KORLIER en RU WOLIE-SC HEEPSMOTOR, 26 P.K., Bolnac", geheal- compleet met echroefkoker en as. Sanguinose wordt met groot vertrouwen aan bevolen tegen slapeloosheidge brek aan kracht en energie; ge durige vermoeidheid, lusteloos heid, moedeloosheid, zenuwhoofd pijn, pijn in maag, rug en lenden, en algemeene verslapping. SANGUINOSE kost 2.25 de flacon van 300 gram6 fl. f 12.50 12 fl. f 24.-. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros. Het METST BEK an SOLIEDSTE «ORES vcor: ALLES TEGEN VREDESPRIJZEN. Beleefd asnbsvslond. boorden"! oassen [OVERHEMDEN i A 1 bretels! gebruikt man F d o r a's Haarklaursti Perfect. Bagarandaerd onschadelijk. Overal verkrijgbaar h f 0.85 an f 1.26 per flacon. Verkrijgbaar te Den Helder, bij: L. SCHOONHOVEN, Spooratraat; H. Q. BREEUWER, Keizerstraat; W. LAMMERS, Zuidsbaat 75; B. WEiTSMA, Spooratraat 89; Th. VAN ZUILEN, Spoorstraat; J. C. B. DE MAN, Koningstraat 39J.SMIT Bzn., Keizerstraat 76. Pruimtabak, Portorieo en Heersnbaai 50 ot. per ons. lste soort Krui, Shag en zeer zware pruimtabak 60 ct. per ons. Alles vrij van surrogaat en steel en. Fijn kort 16 ets., midden grof 20 ct. en zeer grof 40 ets. per ons. Sigaren f 5.- per 100 en 6 ets. per stuk. Zendingen naar buiten: tabak minst. 1 kilo, sigaren minst. 100 ong. remb. B. STUIVER, PL. KSRKLAAN 33 - A'DAM. rMBEIQttSEN. Helder, 9 Mei 1919. Geachte Redactie! Mag onderstaande een plaatsje in Uw blad vinden, by voorbaat harte lijk dank. Waar door opheffing der verschil lende distributiemaatregelen de diver se artikelen meer en meer vrfj komen, meenden wij te mogen verwachten, dat alles weer tegen behoorlijke prijzen te verkrijgen zou zijn. Let wel, behoorlijke prijzen. Wy allen weten wel, dat van prijzen van voor den oorlog geen sprake meer zal zijn. Wat zien w(j echter voornamelijk in onze allereerste levensbehoeften, als brood, vleesch, melk, eieren, enz., dat er zulk een abnormale hooge prijsbepaling blyft gelden, dat wy. consumenten, niet alleeff meer uit geknepen, maar uitgebeend worden. Het kan zoo niet langer voortduren en daarom roep ik alle belanghebben den van deze plaats toe„Maak er een eind aan". En dat kan. Wij weten dat som migen gaarne voor minder willen leveren, maar de verschillende orga nisaties bepalen nu eenmaal de prijzen. Individueel heeft men afgedaan. Wij moeten daarom stellen organisatie tegen organisatie, en in deze een organisatie van verbruikers die zoo dwingend kan optreden, dat van onbehoorlijke prijsstijging geen sprake meer is. Men kome des noods, als andere middelen niet baten, tot tijdelijk coöperatief inkoopen, dat echter als laatste middel. Besturèn van vakvereenigingen slaat de han den ineen, laat van U, in samen werking met allen die willen, op de uitbuitende parasieten een dwang uitgaan, ten goede voor de geheele samenleving. Den leverancier komt een goed bestaan toe, maar over drijving, daartegen dienen wij ons te wapenen. Pak aan dan, spoedig, de nood wordt ondragelijk. Hoogachtend. f. Letsqhbrt. SPORT. VOETBAL. H F C.- H.B.Z.V.S 3-3. Ëen gelijk spel tenslotteeen resultaat- waarmede beide partijen tevreden kunnen zijn. De wedstrijd werd begunstigd door prachtig mooi weder, daarom was het jammer, dat nog niet meer menschen aanwezig waren, hoewel de- opkomst evenwel bevredigend was. H.F.C kwam uit zonder Balk, die onvoldoende vervangen werd door Jansen, voorts bezette v. d. Poll met succes de rechtaachterplaats, terwjjl Korsman linkshalf speelde. Overigens was het elftal zooals het .Zaterdag in dit blad gepubliceerd is. H.B.Z.V.S. verscheen in een andere •opstelling dan opgegeven was, zoo speelden Alberts en v. d. Plaat resp. rechts-'en linksbuiten, luit Kuipers bezette de spilplaats, terwyl Veralufjs linksachter speelde. De wedstrijd werd geleid door den heer Peters. Over het verloop der match het «volgende De le helft had'H.B.Z.V.S., welks spelers in diverse shirts gestoken varen, zon en wind tegen. Over het .lgemeen een op- en neergaanden strijd. R. Bak voor H.F.C. een aan winst, als rechtsbuiten deed hfj ver- bcheidene mooie voorzettenover het algemeen was het samenspel der roodwitte voorhoede goed te noemen, de spelers bleven uit elkaar, alleen voor doel mist men nog de tactiek om het goede spel in het veld Bucces- vol te maken, noch v. d. Wal, noch Selderbeek of Schrier bleken hiertoe in staat. De combinatie nam vrijwel onver wacht de leiding, als Bak n.1. in het nauw gedreven hard terugspeelt op Terburg, mist deze en daar Jansen, geheel ennoodig reeds zijn doel was uitgeloopen; heeft de toesnellende j Horning geen moeite den bal in het leege doel te deponeeren (0-1). Luide aangemoedigd valt H.F.C. energiek aan, en na eenrge vergeefsche pogin gen komt eindelfjk de gelijkmaker van de voeten van v. d. Wal, die een voorzet van Bak prachtig inzette, .nadat Duinker over den bal heen stapte. Tevoren maakte Selderbeek nog een buitenspelgoal. Vlug gaat het spel op en neer. Zoo is de bal in de buurt van het H.F.C.-heiligdom of direct daarop zien we de snelle en onstuimige Alberts er vandoor gaan. Hfj heeft meestal vrij spel, daar Korsman niet by machte was hem in te halen en Terburg verre van "houwbaar was. Een zijner voor- »n jvordt dan door Kramer op gevangen, die met een kalm schot 'jn club de leiding hergeeft (1-2). ^et blijft spannen, Schrier verknoeit een kans door lang treuzel©*, maar eindelijk zorgt Selderbeek neg voor de rust voor de gelijkmaker. Daarbij bleef het. Na de hervatting scheen het, of de roodwitten met vlag en wimpel zou den winnen, de eerste minuten ten minste waren de aanvallen niet van de lucht, doch het juiste moment van schieten wordt niet benut of wèl zorgt Verstraaten voor opluchting, die zich onderscheidde door zyn verre uittrappen. Dan werkt de H.B.-ver- dedigüïg zich los en verplaatst het spel zich aaade andere zijde. H. Bak is als altijd weer onvermoeid en heeft de handen vol. Jansen weet eenmaal een hard schot van Kramer luk-raak weg te trappen, maar als Horning dan de bal krygt, heeft hij geen schyn van kans (2—3). De combinatie leidt dus. Geruimen tijd blyft de stand zoo en het lykt ons toe, of H.B.Z.V.S. zal winnen, vooral daar.het pechvogeltje zeer op de hand van H.F.C. is. Letterlyk niets wilde in deze periode lukken eindelijk dan komt toch het gelijk makende punt. Selderbeek en v. d. Wal gaan er goed combineerend van door; laatstgenoemde zendt ten laatste een hoog schot in, wat Ver- straaten half raakt, de bal springt dan van de onderkant der lat via zijn rug in het :doel. Een mooie goaL Nog eenig heen en weer getrap en het einde is daar. De punten zijn eerlijk gedeeld. H. Bak en Amesfoort waren bij H.F.C. de meest opvallende spelers; ook v. d. Poll gaf voldoende blijken het nog lang niet verleerd te zijn. Bij H.B.Z.V.S. speelde Jöbsis een zeer goede party, benevens Horning. Kramer trad niet zoozeer op den voorgrond.daarvoor zorgde Amesfoort wel. De backs maar matig. Vriendschappelijke wedstrijden. Helder: Stormv. I—Zeem. 4—8. Stormv. II—H.F.C. II 1-6. TexelSportclub - Concordia 2-0. Sportcl. II-Conc. II 2 1. INGEZONDEN. Waarschuwing. De Armenraad te Helder vestigd de aandacht van arbeiders die ge neigd zijn om op eigen risico naai de mijnstreek in Zuid-Limburg te trekken, teneinde werk zoeken, 'zonder dat men vooraf zekerheid h.ezit dat men daar inderdaad werk >en huisvesting zal kunnen vinden, op onderstaand schrijven hetwelk van Z.E. den Minister van Binnenl. Zaken is ontvangen: „Nog steeds begeven zich vele personen en gezinnen naar de mijnstreek in Zuid-Limburg, zon- 'der dat zij zekerheid hebben aldaar werk en huisvesting te zullen vin den. Onder hen zijn velen, die ge heel ongeschikt zijn voor den ar- 'beid in de mijnen. Het gevolg unrvan is, dat het aantal perso- inen, die kort na hunne komst in he mijnstreek onderstand vragen, onrustbarend toeneemt. .„Tegen het op goed geluk werk teóeken in Zuid-Limburg moet der halve ernstig worden gewaar schuwd, en in geen geval behooren ^armbesturen, instellingen van wel dadigheid en steuncomité's gezin nen of personen naar Limburg <vflort te helpen, tenzij de betrok kenen van arbeid en huisvesting «aldaar zyn verzekerd, waartoe de hulp van de organen der arbeids bemiddeling (arbeidsbeurs of cor respondentschap) kan worden in- göroepen." Hoewel reeds meermalen de aan dacht op deze zaak is gevestigd worden belanghebbenden opnieuw ■raden met vorenstaande wen- ernstig rekening te houden. De Armenraad te Helder: A. E. VAN GRIETHUIJSEN, 1. Voorzitter. RUMPFF, Secretaris. .Helder, Mei 1919. WORDT BAARNE 0ELEVERD DOOR G. DE BOER JR. LIJST van vertroklten personen. VERTROKKEN: X A. Masslog, N Helling. H. O Potter, R M Hakkelt, J. V. d. Heuvel, arujjn, A. breve, Beloof a-Ce tb. ■T A. ven Schalk, K. J. E. ven Roon, F. Dekker, M Thlemen, H. W- Bxlfooit, L. A ven den Berg, J Viseer, L. Kier», J H. Domaoe, J. Vootbrood J J C. Grimberg, W. O Groenlnge, atbakker, leereree huteboodecb., W< timmei man, Weg. se/geanttorpedlkt, le Eu eergt ziekenverpleger, Cirm luiten ent ter zee lekL, WesUtreet 88, officier v, edaintetr,, Hoofdgracht lbe, le luitenant Infanterie, Karkgracht 18. stafmuzikant, NlenwStaeat 66, «roester, Weetsracht 8, huishoudster, adjunct loodacosem.. Buiter ambtenaar R W., Jsnzdi opzichter genie, Dij «et luitenant ter zee lekl., Hoof! echrijrermejoor, Wlll monteur K. M., atokei olieman. kantoorbediende, W P Hueert van Blljenburgh, kap veet. arL, Hooi J Schrander, takelaar R. W van D Heukelom, eergeentkonetabel, Tors P J. D. Bts, kaasmaker, Kosl N. Kom, verlofhouder, JLoni J. Busalng, kok, £5"! W Postma, varpleagater, 0 Wijker, opzichter, D. 0. Teen, 1 opzicnter, verpleegster, Helievoetalule. 'e Hege. Middelburg. Glnnekan. Rotterdam. Bergen. Harflngen Bv.Lnth. Ned.-Herv. Doopag. G. Ev.-Luth. Ned.-Herv. HeUo. 'a Hege. Graft. Oudorp. Alkmaar. Breewaterstraat 30, 'e Hage. R.-Oath. Remonetr. Ned.-Herv. H-Oath.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4